EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1641

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4435

OJ L 274, 5.11.2018, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj

5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/21


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1641

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 13, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 skal administratoren af et benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie offentliggøre eller give adgang til de centrale elementer i den metodologi, administratoren anvender til at fastlægge benchmarket eller, hvis det er relevant, benchmarks i en benchmarkfamilie, nærmere oplysninger om den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt procedurerne for høring om og underretning af brugerne om væsentlige ændringer i metodologien. Ved denne forordning præciseres det, hvilke oplysninger administratorer skal give vedrørende deres væsentlige og kritiske benchmarks. Den finder ikke anvendelse på administratorer, der kun leverer ikkevæsentlige benchmarks. Administratorer, der leverer både ikkevæsentlige og væsentlige eller kritiske benchmarks, bør overholde denne forordning for deres væsentlige og kritiske benchmarks. ESMA kan udstede retningslinjer om dette for administratorer af ikkevæsentlige benchmarks.

(2)

Benchmarkmetodologierne afviger i meget høj grad fra hinanden. De centrale elementer som specificeret i denne forordning bør derfor kun skulle offentliggøres eller stilles til rådighed, i det omfang de er relevante for det pågældende benchmark.

(3)

To centrale elementer i metodologien, som der bør oplyses om med henblik på at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af et kritisk eller væsentligt benchmark, er den minimumsmængde og den minimumskvalitet af inputdataene, der er nødvendig for at kunne anvende metodologien og foretage beregningen. Desuden øger anvendelsen af skøn ved fastlæggelsen af benchmarks disses sårbarhed over for manipulation. For at minimere denne risiko for manipulation bør administratoren derfor, som et af de centrale elementer i den pågældendes metodologi, oplyse om de af ham fastlagte klare regler for, hvordan og hvornår der kan udøves skøn.

(4)

For at hjælpe potentielle brugere til at vælge det bedst egnede benchmark fra en vifte af potentielt egnede benchmarks bør brugerne forsynes med oplysninger, der gør det muligt for dem at forstå, hvad et benchmark har til formål at måle, hvilke inputdata der bruges, og hvordan de udvælges, hvilke bestanddele benchmarket indbefatter, hvem der er involveret i indsamlingen af data og benchmarkberegningen, hvornår og i hvilket omfang der kan udøves skøn, og hvilke begrænsninger der er ved metodologien, samt hvornår og hvordan benchmarket vil kunne ændres.

(5)

For at sikre, at brugere og potentielle brugere har tilstrækkelige oplysninger om administratorens proces for intern gennemgang af metodologien, bør administratoren offentliggøre sine politikker og procedurer vedrørende denne proces sammen med nærmere oplysninger om de involverede organer og de relevante governanceordninger, der er indført i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU) 2016/1011.

(6)

For at give brugere og potentielle brugere indsigt i, hvordan en administrator vil gennemføre en høring om en foreslået væsentlig ændring af et kritisk eller væsentligt benchmark, og begrundelsen for en sådan ændring bør administratoren oplyse om visse aspekter, blandt andet om, hvordan han vil vurdere virkningen af den foreslåede ændring.

(7)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet undgås det med denne forordning at pålægge administratorer af væsentlige (i modsætning til kritiske) benchmarks uforholdsmæssigt store byrder, idet det gøres muligt for dem at vælge at begrænse videregivelse af oplysninger til et mere begrænset sæt elementer, eller at videregive færre detaljer om visse elementer, vedrørende deres væsentlige benchmarks.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(9)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse.

(10)

For at sikre overensstemmelse med den delegerede forordning, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, der bygger på inputdata fra stillere, bør anvendelsen af denne delegerede forordning udsættes med to måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning omfatter ikke og finder ikke anvendelse på administratorer af ikkevæsentlige benchmarks.

Artikel 2

Nøgleelementer i den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af et kritisk eller væsentligt benchmark

1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed af en administrator af et benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie i overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende elementer, i det omfang de er relevante for det pågældende benchmark eller den pågældende benchmarkfamilie eller for de inputdata, der er anvendt til fastlæggelsen heraf:

a)

en definition og en beskrivelse af benchmarket eller benchmarkfamilien og af den markedsmæssige eller økonomiske realitet, det har til formål at måle

b)

valutaen eller en anden måleenhed for benchmarket eller benchmarkfamilien

c)

de kriterier, der er anvendt af administratoren for valg af kilderne til de inputdata, der er anvendt til fastlæggelsen af benchmarket eller benchmarkfamilien

d)

de typer af inputdata, der er anvendt til fastlæggelsen af benchmarket eller benchmarkfamilien, og prioriteringen af hver enkelt type

e)

sammensætningen af et eventuelt panel af stillere og de anvendte udvælgelseskriterier for medlemskab af panelet

f)

en beskrivelse af benchmarkets eller benchmarkfamiliens bestanddele og de anvendte kriterier for udvælgelse og vægtning af dem

g)

eventuelle minimumslikviditetskrav til benchmarkets eller benchmarkfamiliens bestanddele

h)

eventuelle minimumskrav til mængden af inputdata og eventuelle minimumsstandarder for kvaliteten af inputdata, som er anvendt til at fastlægge benchmarket eller benchmarkfamilien

i)

klare regler, der fastsætter, hvordan og hvornår der ved fastlæggelse af benchmarket eller benchmarkfamilien kan udøves skøn

j)

angivelse af, hvorvidt benchmarket eller benchmarkfamilien tager højde for eventuel reinvestering af udbytte eller kuponrente betalt af dets eller dens bestanddele

k)

såfremt metodologien vil kunne ændres med jævne mellemrum for at sikre, at benchmarket eller benchmarkfamilien til enhver tid er repræsentative for den relevante markedsmæssige eller økonomiske realitet:

i)

eventuelle kriterier, der skal anvendes til at afgøre, om en sådan ændring er nødvendig

ii)

eventuelle kriterier, der skal anvendes til at fastlægge hyppigheden af en sådan ændring, og

iii)

eventuelle kriterier, der skal anvendes til rebalancering mellem benchmarkets eller benchmarkfamiliens bestanddele i forbindelse med en sådan ændring

l)

eventuelle begrænsninger ved metodologien og nærmere oplysninger om enhver metodologi, der måtte skulle anvendes under særlige omstændigheder, herunder i tilfælde af et illikvidt marked eller i perioder med stress eller i situationer, hvor kilderne til transaktionsdata er utilstrækkelige, unøjagtige eller upålidelige

m)

en beskrivelse af rollerne for eventuelle tredjeparter involveret i indsamlingen af data til, eller i beregningen eller formidlingen af, benchmarket eller benchmarkfamilien

n)

den anvendte model eller metode til ekstrapolering og eventuelt interpolering af benchmarkdata.

2.   Administratorer kan vælge kun at offentliggøre eller give adgang til de i stk. 1, litra m) og n), omhandlede oplysninger for deres kritiske benchmarks.

Artikel 3

Nærmere oplysninger om den interne gennemgang og godkendelse af metodologien

1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed af en administrator af et benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie i overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende:

a)

politikker og procedurer for intern gennemgang og godkendelse af metodologien

b)

nærmere oplysninger om enhver specifik hændelse, der kan give anledning til en intern gennemgang, herunder nærmere oplysninger om enhver mekanisme, der af administratoren anvendes til at fastslå, hvorvidt metodologien kan spores og verificeres

c)

angivelse af de organer eller funktioner inden for administratorens organisatoriske struktur, der er involveret i gennemgang og godkendelse af metodologien

d)

angivelse af, hvilke roller der udfyldes af personer, som er involveret i gennemgang eller godkendelse af metodologien

e)

en beskrivelse af proceduren for udnævnelse og fjernelse af personer, der er involveret i gennemgang eller godkendelse af metodologien.

2.   Administratorer kan vælge kun at offentliggøre eller give adgang til de i stk. 1, litra d) og e), omhandlede oplysninger for deres kritiske benchmarks.

Artikel 4

Væsentlige ændringer i metodologien

1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed af en administrator af et benchmark eller, hvis det er relevant, en benchmarkfamilie i overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, litra c), og artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende:

a)

en beskrivelse af, hvilke oplysninger administratoren skal give i starten af enhver høringsprocedure, herunder et krav om oplysning om de centrale elementer i den metodologi, som efter hans opfattelse ville blive påvirket af den foreslåede væsentlige ændring

b)

administratorens normale tidsramme for høringer

c)

omstændigheder, under hvilke en høring kan finde sted inden for en kortere tidsramme, og en beskrivelse af de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af en høring inden for en kortere tidsramme.

2.   Den begrundelse, en administrator skal give i overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/1011, skal blandt andet omfatte en angivelse af, hvorvidt benchmarkets eller benchmarkfamiliens repræsentativitet samt egnethed som reference for finansielle instrumenter og kontrakter ville blive bragt i fare, hvis en foreslået væsentlig ændring ikke blev foretaget.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top