EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1640

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1640 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4425

OJ L 274, 5.11.2018, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1640/oj

5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/16


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1640

af 13. juli 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 16, stk. 5, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 16 i forordning (EU) 2016/1011 indføres der visse krav vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere, herunder et krav om at indføre en kontrolramme, der sikrer integriteten, nøjagtigheden og pålideligheden af inputdata, og et krav om at have effektive systemer og kontrolforanstaltninger til at sikre integriteten og pålideligheden af alle bidrag af inputdata. Nogle af disse krav er allerede behandlet i artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de tilsvarende delegerede forordninger. I visse henseender går bestemmelsen i denne Kommissionens delegerede forordning dog videre end bestemmelserne i artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011, og visse tilsynsbelagte stillere er muligvis ikke omfattet af bestemmelserne i artikel 11 og 15, idet de bidrager med data til benchmarks, der leveres af administratorer, som er undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2016/1011. For at undgå retsusikkerhed berører kravene i denne Kommissionens delegerede forordning ikke artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de tilsvarende delegerede forordninger og finder derfor kun anvendelse i det omfang, de supplerer ovennævnte bestemmelser.

(2)

Den kontrolramme, som en tilsynsbelagt stiller indfører, bør omfatte en procedure til at afdække og håndtere overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011 og overtrædelser af den gældende adfærdskodeks, og politikker for whistleblowing, overvågning og periodisk revision af processen med at levere inputdata. På den måde kan tilsynsbelagte stillere sikre, at de handler i overensstemmelse med loven og indberetter inputdata, som er nøjagtige og pålidelige.

(3)

Den uddannelse, som indberettere, der er ansat af en tilsynsbelagt stiller, skal have i henhold til artikel 16, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, bør også omfatte undervisning i, hvordan benchmarket skal måle den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, og undervisning i alle elementerne i adfærdskodeksen, som finder anvendelse på bidrag af inputdata. Dette er et centralt redskab, når det drejer sig om at sikre, at indberettere handler korrekt og i overensstemmelse med benchmarkmetoden.

(4)

De foranstaltninger til styring af interessekonflikter, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2016/1011, bør omfatte foranstaltninger til adskillelse af indberettere og andre af stillerens medarbejdere og foranstaltninger i forbindelse med stillerens aflønningspolitik for indberettere for at minimere incitamenter for indberettere til at manipulere bidrag af inputdata.

(5)

De systemer til opbevaring af optegnelser, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/1011, bør omfatte et krav om at opbevare optegnelser over kommunikation vedrørende leveringen af inputdata, herunder indberetternes navne. Formålet hermed at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed.

(6)

Når stillere kan anvende skøn, indebærer dette en risiko for, at forskellige fagfolk anvender skøn forskelligt, eller endda, at de samme fagfolk anvender skøn forskelligt over tid. Skøn gør også det relevante benchmark mere sårbart over for manipulation. Det er derfor nødvendigt, at de retningslinjer, der fastlægges i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, omfatter en ramme, som sikrer konsekvens i brugen af bedømmelser eller udøvelse af skøn og mindsker risikoen for manipulation. En sådan ramme bør omfatte en forpligtelse til at foretage regelmæssige interne revisioner af anvendelsen af fagmæssig bedømmelse. Den bør også præcisere, hvilken type oplysninger der skal eller ikke skal tages i betragtning for at afgrænse skønsmarginen korrekt.

(7)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(9)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning hverken omfatter eller finder anvendelse på tilsynsbelagte stillere, som udelukkende bidrager med data til ikkevæsentlige benchmarks.

De krav, der stilles i henhold til denne forordning, berører ikke dem, der stilles i henhold til artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de reguleringsmæssige tekniske standarder, der vedtages i henhold til artikel 11, stk. 5, og artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1011 (3).

Artikel 2

Kontrolramme

Den kontrolramme, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte oprettelse og vedligeholdelse af som minimum følgende kontrolforanstaltninger:

a)

en effektiv overvågningsmekanisme, der har til formål at overvåge processen med at levere inputdata, og som omfatter et risikostyringssystem, identifikation af overordnet personale med ansvar for dataleveringsprocessen og inddragelse af eventuelle compliance- og interne revisionsfunktioner inden for stillerens organisation

b)

politikker for whistleblowing, herunder passende sikkerhedsforanstaltninger for whistleblowers

c)

en procedure til at afdække og håndtere overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011 og overtrædelser af den gældende adfærdskodeks, der er udarbejdet i henhold til nævnte forordnings artikel 15, herunder en procedure til at undersøge eventuelle afdækkede overtrædelser og registrere de foranstaltninger, der er truffet som følge heraf

d)

regelmæssige revisioner af dataleveringsprocessen, som skal gennemføres mindst én gang om året og hver gang, den gældende adfærdskodeks ændres.

Artikel 3

Kontrol af indberettere

1.   De systemer og kontrolforanstaltninger, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte en dokumenteret og effektiv dataleveringsproces og skal som minimum omfatte følgende:

a)

en procedure for udpegning af indberettere og procedurer for indberetning, når en indberetter uventet ikke er til rådighed, herunder udpegning af stedfortrædere

b)

procedurer og systemer til overvågning af de data, der anvendes til bidragene, og af selve bidragene, der kan afgive varslinger i overensstemmelse med parametre, som stilleren har defineret på forhånd.

2.   Uden at dette berører eventuelle krav, der stilles i artikel 15 i forordning (EU) 2016/1011, skal stilleren lægge følgende kriterier til grund, når denne med henblik på nævnte forordnings artikel 16, stk. 2, litra a), bestemmer, om det er forholdsmæssigt at råde over en proces for endelig godkendelse fra en fysisk person, som har en stilling, der er overordnet i forhold til indberetterens:

a)

omfanget af det skøn, der udøves i forbindelse med leveringsprocessen

b)

arten, omfanget og kompleksiteten af den tilsynsbelagte stillers aktiviteter

c)

hvorvidt der kan opstå interessekonflikter mellem bidraget af inputdata til benchmarket og eventuelle handelsmæssige eller andre aktiviteter, som stilleren udfører.

3.   Hvis de kontrolforanstaltninger, som en tilsynsbelagt stiller har indført, omfatter en proces for endelig godkendelse fra en fysisk person, som har en stilling, der er overordnet i forhold til indberetterens, skal disse kontrolforanstaltninger omfatte entydige regler om tidsfristen for den endelige godkendelse, og hvis der gives mulighed for endelig godkendelse efter indberetning af inputdataene, skal det præciseres, under hvilke omstændinger endelig godkendelse efter indberetning er tilladt, og den længste tidsfrist for en sådan endelig godkendelse.

Artikel 4

Uddannelse af indberettere

1.   De systemer og kontrolforanstaltninger, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte uddannelsesprogrammer med henblik på at sikre, at alle indberettere har:

a)

tilstrækkelig viden om og erfaring med, hvordan benchmarket skal måle den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet

b)

tilstrækkelig viden om alle elementerne i den gældende adfærdskodeks, der er udarbejdet i henhold til nævnte forordnings artikel 15, stk. 1, hvis det er relevant.

2.   Indberetteres viden som omhandlet i stk. 1, litra a) og b), og deres viden om kravene i forordning (EU) 2016/1011 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (4), i det omfang det er relevant for indberetternes opgaver, skal regelmæssigt, og under alle omstændigheder mindst én gang om året, tages op til vurdering med henblik på at kontrollere, om det stadig er passende for hver enkelt af dem at fungere som indberetter.

3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse i forbindelse med tilsynsbelagte stillere af væsentlige benchmarks.

Artikel 5

Interessekonflikter

1.   De foranstaltninger til styring af interessekonflikter, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2016/1011, skal som minimum omfatte følgende foranstaltninger:

a)

et register over interessekonflikter, som skal ajourføres løbende og anvendes til at registrere eventuelle identificerede interessekonflikter og eventuelle foranstaltninger, der er truffet til at styre dem. Registret skal være tilgængeligt for interne eller eksterne revisorer

b)

fysisk adskillelse af indberettere og andre af stillerens medarbejdere, hvis en sådan adskillelse er passende i betragtning af omfanget af det skøn, der udøves i forbindelse med leveringsprocessen, arten, omfanget og kompleksiteten af stillerens aktiviteter, og hvorvidt der kan opstå interessekonflikter mellem bidrag af inputdata til benchmarket og eventuelle handelsmæssige eller andre aktiviteter, som stilleren udfører

c)

passende interne overvågningsprocedurer, herunder, hvis der ikke findes en organisatorisk eller fysisk adskillelse mellem medarbejderne, regler om indberetternes kontakt med front office-medarbejdere.

2.   Foranstaltningerne til styring af interessekonflikter skal også omfatte aflønningspolitikker for indberettere, som sikrer, at en indberetters aflønning ikke er knyttet til følgende:

a)

benchmarkets værdi

b)

indberetningernes særlige værdier og

c)

udførelsen af en tilsynsbelagt stillers særlige aktiviteter, som kan give anledning til en interessekonflikt med bidrag af inputdata til benchmarket.

Artikel 6

Opbevaring af optegnelser

1.   De optegnelser, der i henhold til artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/1011 skal opbevares over kommunikation vedrørende leveringen af inputdata, skal omfatte opbevaring af indberetningerne og indberetternes navne.

2.   De optegnelser, der i henhold til artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/1011 skal opbevares over stillerens eksponering i finansielle instrumenter, der benytter et benchmark som reference, skal omfatte optegnelser over den type aktiviteter, som den tilsynsbelagte stiller udfører, og som giver anledning til eksponeringen.

3.   De optegnelser, der i henhold til artikel 16, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2016/1011 skal opbevares over interne og eksterne revisioner, skal omfatte optegnelser over revisionsinstruksen, revisionsberetningen og eventuelle foranstaltninger, der er truffet som følge af den enkelte revision.

4.   Stk. 3 finder ikke anvendelse i forbindelse med tilsynsbelagte stillere af væsentlige benchmarks.

Artikel 7

Fagmæssig bedømmelse

De retningslinjer, som en tilsynsbelagt stiller skal fastlægge, jf. artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, skal, hvis inputdataene er baseret på en fagmæssig bedømmelse, som minimum omfatte følgende:

a)

en ramme, som sikrer konsekvens mellem forskellige indberettere og konsekvens over tid i forhold til brug af bedømmelser eller udøvelse af skøn

b)

identifikation af den type oplysninger, som kan eller ikke kan tages i betragtning ved brug af bedømmelser eller udøvelse af skøn

c)

procedurer til revision af brug af bedømmelser eller udøvelse af skøn.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvordanman sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion (se side 6 i denne EUT) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1639 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, der bygger på inputdata fra stillere (se side 11 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1)


Top