EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1223

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

EUT L 342 af 22.12.2009, p. 59–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj

22.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/59


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1223/2009

af 30. november 2009

om kosmetiske produkter

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (3) er flere gange blevet ændret væsentligt. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet i dette særlige tilfælde af klarhedshensyn omarbejdes til en enkelt tekst.

(2)

En forordning er det mest hensigtsmæssige juridiske instrument, for derved indføres der tydelige og detaljerede bestemmelser, som ikke giver mulighed for forskellig gennemførelse i medlemsstaterne. En forordning sikrer endvidere, at lovkrav gennemføres samtidigt i hele Fællesskabet.

(3)

Denne forordning har til formål at forenkle procedurer og ensrette terminologi for derigennem at lette den administrative byrde og fjerne tvetydige formuleringer. Forordningen styrker endvidere visse aspekter ved de lovgivningsmæssige rammer for kosmetiske produkter, f.eks. kontrol på markedet, med det formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed.

(4)

Ved denne forordning harmoniseres reglerne i Fællesskabet i detaljer med det formål at skabe et indre marked for kosmetiske produkter og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed.

(5)

Der tages højde for de miljømæssige betænkeligheder, som de stoffer, der anvendes i kosmetiske produkter, måtte give anledning til, gennem anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (4), som gør det muligt at vurdere miljøsikkerheden på tværsektoriel vis.

(6)

Denne forordning vedrører kun kosmetiske produkter og ikke lægemidler, medicinsk udstyr eller biocidholdige produkter. Afgrænsningen bygger især på en detaljeret definition af de kosmetiske produkter, som både henviser til produkternes anvendelsesområde og til formålet med deres anvendelse.

(7)

Vurderingen af, om et produkt er et kosmetisk produkt, skal foretages på grundlag af en vurdering af de enkelte produkter under hensyntagen til alle deres egenskaber. Kosmetiske produkter kan være cremer, emulsioner, lotioner, geler og olier til huden, ansigtsmasker, farvede underlag (i flydende og fast form samt pudder), ansigtspudder, badepudder, talkum, toiletsæbe, deodorantsæbe, parfumer, former for »eau de toilette« og »eau de Cologne«, badeprodukter (salte, skumbade, olier, geler), hårfjerningsprodukter, deodoranter og antitranspirationsprodukter, hårfarvestoffer, permanent- og udtrækningsvæsker samt hårsætningsprodukter, hårvandondulationsvæsker, hårvaskeprodukter (lotioner, tørshampoo og shampoo), diverse hårplejeprodukter (lotioner, cremer, olier), friserprodukter (lotioner, lakker, brillantiner), barberprodukter (sæbe, barberskum, lotioner), makeup og renseprodukter, læbemakeup, læbepomader m.v., tand- og mundplejeprodukter, negleplejeprodukter og neglelak, produkter til udvortes intim pleje, sololier m.v., produkter til solbruning uden sol, blegeprodukter til huden og produkter mod rynker.

(8)

Kommissionen bør definere de kategorier af kosmetiske produkter, der er relevante for anvendelsen af denne forordning.

(9)

De kosmetiske produkter bør være sikre ved normal eller rimeligt forudseelig anvendelse. Især bør forholdet mellem fordele og risici ikke berettige en risiko for menneskers sundhed.

(10)

I overensstemmelse med Rådets direktiv 87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed (5), bør et kosmetisk produkts præsentation, navnlig dets form, duft, farve, udseende, emballage, mærkning samt volumen eller størrelse, ikke være af en sådan art, at forbrugernes sundhed og sikkerhed bringes i fare som følge af forvekslinger med fødevarer.

(11)

For at skabe klare ansvarsforhold bør de enkelte kosmetiske produkter knyttes til en ansvarlig person, som er etableret inden for Fællesskabet.

(12)

Hvis et kosmetisk produkt kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager det til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektivt. Et effektivt sporingssystem letter markedsovervågningsmyndigheders opgave med at spore økonomiske aktører.

(13)

Det er nødvendigt at fastsætte, under hvilke omstændigheder en distributør kan anses som den ansvarlige person.

(14)

Alle juridiske eller fysiske personer i engrossektoren samt detailhandlere, der sælger direkte til forbrugerne, bør betragtes som distributører. De forpligtelser, der påhviler en distributør, bør derfor tilpasses hver enkelt af disse aktører rolle og aktivitetsområde.

(15)

Den europæiske kosmetiksektor er en af de industrigrene, der er berørt af forfalskninger, hvilket kan øge risiciene for menneskers sundhed. Medlemsstaterne bør navnlig drage omsorg for gennemførelsen af horisontal fællesskabslovgivning og foranstaltninger vedrørende forfalskede kosmetiske produkter, f.eks. Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (6), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (7). Kontrol på markedet er et særdeles virkningsfuldt middel til at identificere produkter, der ikke overholder kravene i denne forordning.

(16)

Som garanti for sikkerheden bør kosmetiske produkter, som bringes i omsætning, fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis.

(17)

Med henblik på en effektiv markedsovervågning bør et dossier med produktinformationer gøres let tilgængeligt på én enkelt adresse i Fællesskabet for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor dossieret befinder sig.

(18)

For at sikre, at resultaterne af de ikke-kliniske sikkerhedsundersøgelser, som foretages for at vurdere kosmetiske produkters sikkerhed, er sammenlignelige og af høj kvalitet, bør de være i overensstemmelse med den relevante fællesskabslovgivning.

(19)

Det bør præciseres, hvilke oplysninger der skal være til rådighed for de kompetente myndigheder. Disse oplysninger bør omfatte alle nødvendige detaljer vedrørende identitet, kvalitet, sikkerhed i forbindelse med den menneskelige sundhed og de påståede virkninger af det kosmetiske produkt. Produktinformationerne bør navnlig omfatte en rapport om det kosmetiske produkts sikkerhed som dokumentation for, at der er foretaget en sikkerhedsvurdering.

(20)

For at sikre ensartet anvendelse og kontrol af begrænsningerne for stoffer bør prøveudtagning og analyse foretages på en reproducerbar og standardiseret måde.

(21)

Udtrykket »blanding« som defineret i denne forordning, bør have samme betydning som udtrykket »præparat«, der tidligere blev anvendt i fællesskabslovgivningen.

(22)

For at sikre en effektiv markedsovervågning bør den pågældende kompetente myndighed modtage anmeldelse om visse oplysninger om det kosmetiske produkt, som bringes i omsætning.

(23)

For at sikre hurtig og korrekt lægebehandling i tilfælde af problemer bør de nødvendige oplysninger om det kosmetiske produkts sammensætning indgives til giftkontrolcentre og lignende organer, hvor medlemsstaterne har oprettet sådanne centre til dette formål.

(24)

For at reducere den administrative byrde til et minimum bør anmeldelser af oplysninger til kompetente myndigheder, giftkontrolcentre og lignende organer indgives centralt for Fællesskabet ved hjælp af en elektronisk grænseflade.

(25)

For at sikre en gnidningsløs overgang til den nye elektroniske grænseflade bør det være tilladt for økonomiske aktører at indberette de i denne forordning krævede oplysninger inden denne forordnings anvendelsesdato.

(26)

Det generelle princip om, at fabrikanten eller importøren er ansvarlig for produktsikkerheden, bør suppleres med begrænsninger for visse stoffer i bilag II og III. Endvidere bør stoffer, som er beregnet til at blive brugt som farvestoffer, konserveringsmidler og UV-filtre, opføres i henholdsvis bilag IV, V og VI for at måtte anvendes til disse formål.

(27)

For at undgå misforståelser bør det præciseres, at listen over tilladte farvestoffer i bilag IV kun omfatter stoffer, som farver ved absorption og refleksion, og ikke stoffer, som farver ved fotoluminescens, interferens eller kemisk reaktion.

(28)

For at tage hensyn til de betænkeligheder, der er givet udtryk for i forbindelse med sikkerheden, bør bilag IV, som på indeværende tidspunkt er begrænset til farvestoffer til huden, også omfatte hårfarvestoffer, når Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF), der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2008/721/EF af 5. september 2008 om oprettelse af en rådgivningsstruktur bestående af videnskabelige komitéer og eksperter inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø (8), har afsluttet sin risikovurdering af disse stoffer. Kommissionen bør derfor have mulighed for at inkludere hårfarvestoffer under nævnte bilags anvendelsesområde ved hjælp af udvalgsproceduren.

(29)

I takt med den teknologiske udvikling kan der blive tale om øget anvendelse af nanomaterialer i kosmetiske produkter. For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, fri bevægelighed for varer og retssikkerhed for fabrikanter er der brug for en ensartet definition af nanomaterialer på internationalt plan. Fællesskabet bør bestræbe sig på at opnå enighed om en sådan definition i de relevante internationale fora. Hvis der opnås enighed herom, bør definitionen af nanomaterialer i denne forordning tilpasses i overensstemmelse hermed.

(30)

Der foreligger ikke i øjeblikket tilstrækkelige oplysninger om risikoen ved nanomaterialer. For at muliggøre en bedre vurdering af deres sikkerhed, bør VKF i samarbejde med de relevante organer angive retningslinjer for afprøvningsmetoder, som tager højde for nanomaterialers specifikke egenskaber.

(31)

Kommissionen bør jævnligt revidere bestemmelserne om nanomaterialer i lyset af den videnskabelige udvikling.

(32)

På grund af de farlige egenskaber ved stoffer, der i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (9) er klassificeret som værende kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer), kategori 1A, 1B og 2, bør det forbydes at anvende dem i kosmetiske produkter. Men da en farlig egenskab ved et stof ikke altid nødvendigvis indebærer en risiko, bør der være mulighed for at tillade anvendelse af stoffer, der er klassificeret som værende CMR-stoffer i kategori 2, såfremt VKF har fundet, at de i betragtning af eksponering og koncentration er sikre ved anvendelse i kosmetiske produkter, og de er reguleret af Kommissionen i bilagene til denne forordning. Med hensyn til stoffer, der er klassificeret som værende CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B, bør der være mulighed for, hvor disse stoffer i undtagelsestilfælde opfylder sikkerhedskravene til fødevarer, herunder fordi de er naturligt forekommende i fødevarer, og der ikke findes egnede alternative stoffer, at anvende sådanne stoffer i kosmetiske produkter, på betingelse af at VKF har fundet, at det er sikkert at anvende dem på den måde. Hvor sådanne betingelser er opfyldt, bør Kommissionen ændre de relevante bilag i denne forordning senest inden for 15 måneder efter, at stofferne er klassificeret som værende CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. VKF bør til stadighed føre tilsyn med sådanne stoffer.

(33)

En sikkerhedsvurdering af stoffer, navnlig dem, der er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B, bør tage hensyn til den samlede eksponering for sådanne stoffer fra alle kilder. Samtidig er det vigtigt for deltagerne i udarbejdelsen af sikkerhedsvurderinger, at der er en harmoniseret tilgang til udarbejdelsen og anvendelsen af sådanne samlede eksponeringsvurderinger. Derfor bør Kommissionen i tæt samarbejde med VKF, Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og andre relevante berørte parter som en hastesag foretage en undersøgelse og fastlægge retningslinjer for udarbejdelsen og anvendelsen af samlede eksponeringsvurderinger for disse stoffer.

(34)

VKF's vurdering af anvendelsen i kosmetiske produkter af stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B, bør også tage hensyn til eksponeringen for disse stoffer i sårbare befolkningsgrupper, f.eks. børn under 3 år, ældre, gravide og ammende kvinder og personer med nedsat immunrespons.

(35)

VKF bør afgive udtalelser om sikkerheden ved anvendelse af nanomaterialer i kosmetiske produkter, hvor det er relevant. Disse udtalelser bør være baseret på fuldstændige oplysninger stillet til rådighed af den ansvarlige person.

(36)

Tiltag fra Kommissionens og medlemsstaternes side vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed bør være baseret på forsigtighedsprincippet.

(37)

Med henblik på produktsikkerheden bør forbudte stoffer kun være acceptable i ubetydelige mængder, såfremt det ved god fremstillingspraksis ikke er teknisk muligt at undgå dem, og produktet er sikkert.

(38)

I den protokol om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet som bilag til traktaten, hedder det, at Fællesskabet og medlemsstaterne skal tage fuldt hensyn til dyrs velfærd i gennemførelsen af Fællesskabets politikker, navnlig på området det indre marked.

(39)

Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (10), opstillede fælles regler for anvendelsen af dyr til forsøg i Fællesskabet og fastsatte bestemmelser for udførelsen af disse forsøg på medlemsstaternes område. Navnlig direktivets artikel 7 indeholder et krav om, at dyreforsøg skal erstattes af alternative metoder, så snart sådanne metoder findes og er videnskabeligt forsvarlige.

(40)

Det er muligt at garantere kosmetiske produkters og deres bestanddeles sikkerhed ved hjælp af alternative metoder, der ikke nødvendigvis gælder enhver anvendelse af kemiske stoffer. Anvendelsen af sådanne metoder bør derfor fremmes i hele kosmetikindustrien, og de bør vedtages på fællesskabsplan, når de giver forbrugerne samme beskyttelsesniveau.

(41)

Det er i dag muligt at sikre, at færdige kosmetiske produkter er uskadelige, ud fra kendskabet til sikkerheden af de bestanddele, de indeholder. Der bør således indføres bestemmelser om forbud mod at udføre forsøg på dyr med færdige kosmetiske produkter. Kommissionen kan ved hjælp af retningslinjer lette anvendelsen, navnlig for små og mellemstore virksomheder, af både afprøvningsmetoder og vurderingsprocedurer for relevante foreliggende data, herunder anvendelse af tilgange baseret på analogiseringer og beviskraft, der ikke indebærer anvendelse af forsøgsdyr til vurdering af færdige kosmetiske produkters sikkerhed.

(42)

Det vil efterhånden blive muligt at garantere sikkerheden af bestanddele i kosmetiske produkter ved at anvende alternative metoder, der ikke indebærer anvendelse af dyr, og som er valideret på fællesskabsplan eller godkendt som videnskabeligt valideret af Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder (ECVAM) og med behørig hensyntagen til udviklingen af validering inden for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Efter høring af VKF om, hvorvidt en foreslået alternativ metode kan finde anvendelse på kosmetiske produkter, bør Kommissionen straks offentliggøre validerede eller godkendte metoder, der er anerkendt til anvendelse på sådanne bestanddele. For at opnå den højeste grad af beskyttelse af dyr bør der fastsættes en frist for, hvornår der skal indføres et endeligt forbud mod dyreforsøg.

(43)

Kommissionen har fastlagt en tidsplan med frister indtil den 11. marts 2009 for forbud mod markedsføring af kosmetiske produkter, som i deres endelige udformning eller bestanddele eller kombinationen af bestanddele er blevet afprøvet på dyr, og for forbud mod de forsøg, der på nuværende tidspunkt foregår under anvendelse af dyr. Imidlertid bør der i forhold til forsøg vedrørende toksicitet ved gentagen dosis, reproduktionstoksicitet og toksikokinetik, fastsættes en endelig frist for forbud mod markedsføring af kosmetiske produkter, for hvilke disse forsøg anvendes, til den 11. marts 2013. Kommissionen bør på grundlag af årlige rapporter bemyndiges til at tilpasse fristerne inden for ovennævnte maksimumsfrist.

(44)

En bedre koordinering af ressourcerne på fællesskabsplan vil bidrage til at uddybe den viden, der er nødvendig for at udvikle alternative metoder. Det er i denne forbindelse af største betydning, at Fællesskabet viderefører og øger sine bestræbelser og træffer de nødvendige foranstaltninger, navnlig gennem rammeprogrammerne for forskning, med henblik på at fremme forskningen i og udviklingen af nye alternative metoder, der ikke indebærer anvendelse af dyr.

(45)

Der bør tilskyndes til, at tredjelande anerkender de alternative metoder, der udvikles i Fællesskabet. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor træffe alle passende foranstaltninger for at lette OECD's godkendelse af disse metoder. Kommissionen bør ligeledes bestræbe sig på inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdsaftaler at opnå anerkendelse af resultaterne af de sikkerhedsundersøgelser, der er gennemført i Fællesskabet ved hjælp af alternative metoder, for at sikre at eksporten af kosmetiske produkter, på hvilke sådanne metoder er blevet anvendt, ikke hindres og for at undgå, at tredjelande kræver disse undersøgelser gentaget med anvendelse af forsøgsdyr.

(46)

Det er nødvendigt at indføre gennemsigtighed med hensyn til de bestanddele, som anvendes i kosmetiske produkter. Gennemsigtigheden bør opnås ved at anføre på et kosmetisk produkts emballage, hvilke bestanddele der indgår i det. I tilfælde af, at det i praksis er umuligt at angive disse bestanddele på emballagen, bør sådanne oplysninger vedlægges, således at forbrugeren har adgang til disse oplysninger.

(47)

Kommissionen udarbejder et glossar med fælles betegnelser for bestanddele for at sikre ensartet mærkning og gøre det lettere at identificere kosmetiske produkters bestanddele. Dette glossar bør ikke være beregnet på at opstille en begrænset liste over bestanddele anvendt i de kosmetiske produkter.

(48)

For at informere forbrugerne bør de kosmetiske produkter forsynes med præcise og letforståelige angivelser af deres holdbarhedstid. Eftersom forbrugerne bør informeres om den dato, indtil hvilken det kosmetiske produkt bibeholder sin oprindelige virkning og forbliver sikkert, er det vigtigt at kende mindsteholdbarhedsdatoen, dvs. den dato, inden hvilken det kosmetiske produkt bør anvendes. Når mindsteholdbarhedstiden er på over 30 måneder bør forbrugeren informeres om, hvor lang tid efter åbning det kosmetiske produkt kan anvendes uden skade for forbrugeren. Dette krav bør imidlertid ikke finde anvendelse, når begrebet holdbarhedstid efter åbning ikke er relevant, dvs. når der er tale om kosmetiske produkter til engangsbrug, ufordærvelige kosmetiske produkter eller kosmetiske produkter, der ikke kan åbnes.

(49)

VKF har identificeret en række stoffer som sandsynlige allergener, og det vil blive nødvendigt at begrænse deres anvendelse og/eller at indføre visse betingelser i forbindelse med dem. Det er vigtigt at forbrugerne informeres tilstrækkeligt, og derfor bør forekomsten af disse stoffer anføres på listen over bestanddele, og forbrugernes opmærksomhed bør henledes på disse bestanddeles tilstedeværelse. Disse oplysninger bør forbedre diagnoser af kontaktallergi hos forbrugere og bør gøre det muligt for dem at undgå brug af kosmetiske produkter, som de ikke kan tåle. For så vidt angår stoffer, der efter al sandsynlighed vil fremkalde allergi hos en betydelig del af befolkningen, bør andre restriktive foranstaltninger såsom forbud eller restriktioner med hensyn til koncentrationer overvejes.

(50)

Ved vurderingen af et kosmetisk produkts sikkerhed bør det være muligt at tage hensyn til resultater af risikovurderinger, der er foretaget inden for andre relevante områder. Anvendelsen af sådanne data bør dokumenteres og begrundes behørigt.

(51)

Forbrugeren bør beskyttes mod vildledende anprisninger vedrørende kosmetiske produkters effektivitet og andre egenskaber. Navnlig finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (11) anvendelse. Desuden bør Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne fastlægge fælles kriterier angående specifikke anprisninger vedrørende kosmetiske produkter.

(52)

Det bør være muligt at angive på et kosmetisk produkt, at der ikke er udført dyreforsøg i forbindelse med udviklingen af det. Kommissionen har i samråd med medlemsstaterne fastlagt retningslinjer, som sikrer, at der lægges fælles kriterier til grund, når der gøres brug af angivelser, at der opnås en ensartet forståelse af, hvad angivelsen står for, og i særdeleshed, at forbrugeren ikke vildledes heraf. Ved fastlæggelsen af disse retningslinjer har Kommissionen også taget hensyn til synspunkterne hos de mange små og mellemstore virksomheder, som udgør hovedparten af de producenter, der ikke gør brug af dyreforsøg, og hos relevante ngo'er samt til behovet for, at forbrugerne i praksis skal kunne sondre mellem produkter på grundlag af dyreforsøgskriterier.

(53)

I tillæg til informationerne på mærkningen bør forbrugerne også have mulighed for at indhente visse produktrelaterede informationer fra den ansvarlige person for at kunne foretage informerede produktvalg.

(54)

Det er nødvendigt med en effektiv markedsovervågning for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes. Derfor bør alvorlige uønskede virkninger indberettes, og de kompetente myndigheder bør have mulighed for at kræve, at den ansvarlige person indgiver en liste over kosmetiske produkter, som indeholder stoffer, hvis sikkerhed der er skabt alvorlig tvivl om.

(55)

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes mulighed for under overholdelse af fællesskabsretten at fastsætte bestemmelser for indberetninger til medlemsstaternes kompetente myndigheder fra fagfolk i sundhedssektoren eller fra forbrugerne om alvorlige uønskede virkninger.

(56)

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes mulighed for under overholdelse af fællesskabsretten at fastsætte bestemmelser for økonomiske aktørers etablering i sektoren for kosmetiske produkter.

(57)

I tilfælde af manglende overholdelse af denne forordning kan det blive nødvendigt at indføre en klar og effektiv procedure for tilbagetrækning og tilbagekaldelse af produkter. Proceduren bør om muligt tage udgangspunkt i gældende fællesskabsbestemmelser vedrørende usikre varer.

(58)

Der bør indføres en sikkerhedsprocedure med henblik på kosmetiske produkter, som kan skade menneskers sundhed, selv om de opfylder forskrifterne i denne forordning.

(59)

Kommissionen bør forelægge retningslinjer for en ensartet fortolkning og anvendelse af begrebet alvorlig risiko for at lette en konsekvent gennemførelse af denne forordning.

(60)

I overensstemmelse med principperne for god administrativ praksis bør enhver beslutning, som kompetente myndigheder træffer i forbindelse med markedsovervågning, være behørigt begrundet.

(61)

For at sikre effektiv kontrol på markedet er det nødvendigt, at de kompetente myndigheder indgår i et tæt administrativt samarbejde. Det gælder navnlig i forbindelse med gensidig bistand ved kontrol af dossierer med produktoplysninger, som befinder sig i en anden medlemsstat.

(62)

Kommissionen bør bistås af VKF, som er et uafhængigt risikovurderingsorgan.

(63)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (12).

(64)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse denne forordnings bilag til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(65)

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af bestemte foranstaltninger vedrørende CMR-stoffer, nanomaterialer og potentielle risici for menneskers sundhed.

(66)

Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

(67)

Økonomiske aktører samt medlemsstaterne og Kommissionen har brug for tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de ændringer, der indføres ved denne forordning. Der bør derfor fastsættes en tilstrækkelig lang overgangsperiode til denne tilpasning. For at sikre en gnidningsløs overgang bør økonomiske aktører dog gives mulighed for at bringe sådanne kosmetiske produkter i omsætning, som opfylder kravene i denne forordning, inden udløbet af nævnte overgangsperiode.

(68)

For at øge kosmetiske produkters sikkerhed og styrke markedsovervågningen bør kosmetiske produkter, der bringes i omsætning efter denne forordnings anvendelsesdato, overholde de i forordningen fastsatte forpligtelser med hensyn til sikkerhedsvurdering, produktinformationsdossieret og anmeldelse, også selv om lignende forpligtelser allerede er opfyldt i henhold til direktiv 76/768/EØF.

(69)

Direktiv 76/768/EØF bør ophæves. For at sikre korrekt lægebehandling i tilfælde af problemer og for at sikre markedsovervågningen bør de kompetente myndigheder imidlertid opbevare de oplysninger om kosmetiske produkter, der er modtaget i henhold til artikel 7, stk. 3, og artikel 7a, stk. 4, i direktiv 76/768/EØF i et vist tidsrum, og de oplysninger, der opbevares af den ansvarlige person, bør stå til rådighed i samme tidsrum.

(70)

Denne forordning bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IX, del B, angivne frister for direktivernes gennemførelse i national ret.

(71)

Målet med denne forordning, nemlig gennemførelsen af det indre marked og et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed gennem kosmetiske produkters overholdelse af denne forordnings forskrifter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde og formål

Ved denne forordning indføres der regler for alle kosmetiske produkter, som gøres tilgængelige på markedet, med det formål at sikre et velfungerende indre marked og et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»kosmetiske produkter«: ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes overflade (hud, hovedhår og anden hårvækst, negle, læber og ydre kønsorganer) eller med tænderne og mundens slimhinder, udelukkende eller hovedsageligt med henblik på at rense og parfumere dem, at ændre deres udseende, at beskytte dem, holde dem i god stand eller korrigere kropslugt

b)

»stof«: et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, herunder sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning

c)

»blanding«: en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer

d)

»fabrikant«: enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et kosmetisk produkt eller får et sådant produkt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette kosmetiske produkt under sit navn eller varemærke

e)

»distributør«: enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør et kosmetisk produkt tilgængeligt på Fællesskabets marked

f)

»slutbruger«: enten en forbruger eller fagmand, der anvender det kosmetiske produkt

g)

»gøre tilgængelig på markedet«: enhver levering af et kosmetisk produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

h)

»bringe i omsætning«: første tilgængeliggørelse af et kosmetisk produkt på Fællesskabets marked

i)

»importør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som bringer et kosmetisk produkt fra et tredjeland i omsætning på Fællesskabets marked

j)

»harmoniseret standard«: en standard vedtaget af et af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (13) efter anmodning fra Kommissionen i henhold til artikel 6 i nævnte direktiv

k)

»nanomateriale«: et uopløseligt eller biopersistent og bevidst fremstillet materiale med en eller flere eksterne dimensioner eller en intern struktur i størrelsesordenen 1-100 nm

l)

»konserveringsmidler«: stoffer, som udelukkende eller hovedsagelig skal hindre udvikling af mikroorganismer i kosmetiske produkter

m)

»farvestoffer«: stoffer, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til at farve kosmetiske produkter, hele kroppen eller visse dele deraf, ved absorption eller refleksion af synligt lys; endvidere betragtes udgangsstofferne for oxidative hårfarvestoffer som farvestoffer

n)

»UV-filtre«: stoffer, som udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til at beskytte huden mod en vis UV-stråling ved at absorbere, reflektere eller sprede UV-stråling

o)

»uønsket virkning«: en bivirkning hos mennesker ved normal eller rimeligt forudseelig brug af et kosmetisk produkt

p)

»alvorlig uønsket virkning«: en uønsket virkning, som medfører en midlertidig eller varig funktionel lidelse, invaliditet, hospitalsindlæggelse, medfødte anomalier eller umiddelbar livsfare eller dødsfald

q)

»tilbagetrækning«: enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at et kosmetisk produkt i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet

r)

»tilbagekaldelse«: enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et kosmetisk produkt, der allerede er gjort tilgængeligt for slutbrugeren, returneres

s)

»rammeformulering«: en formulering, der indeholder information om typen eller funktionen af bestanddele og disses maksimumskoncentration i det kosmetiske produkt eller giver relevante kvantitative eller kvalitative oplysninger, når et kosmetisk produkt ikke er omfattet eller kun delvis omfattet af en sådan formulering. Kommissionen opstiller retningslinjer for udformningen af rammeformuleringen og tilpasser regelmæssigt disse til den tekniske og videnskabelige udvikling.

2.   Stoffer og blandinger, der er beregnet til at blive indtaget, inhaleret, indsprøjtet eller indført i det menneskelige legeme, betragtes ikke som kosmetiske produkter i den i stk. 1, litra a), anvendte betydning.

3.   I betragtning af de forskellige definitioner af nanomaterialer, der er offentliggjort af forskellige organer, og af den konstante tekniske og videnskabelige udvikling på nanoteknologiområdet tilpasser Kommissionen stk. 1, litra k), til den tekniske og videnskabelige udvikling og støtter sig til de definitioner, der senere nås til enighed om på internationalt plan. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.

KAPITEL II

SIKKERHED, ANSVAR, FRI BEVÆGELIGHED

Artikel 3

Sikkerhed

Et kosmetisk produkt, der gøres tilgængelige på markedet, skal være sikkert for menneskers sundhed, når det anvendes under normale betingelser eller under betingelser, som med rimelighed kan forudses, under hensyntagen navnlig til følgende:

a)

præsentationsmåde, herunder opfyldelse af kravene i direktiv 87/357/EØF

b)

mærkning

c)

anvisninger vedrørende anvendelse og bortskaffelse

d)

alle andre angivelser eller oplysninger fra den ansvarlige person, der er defineret i artikel 4.

Anførelsen af advarsler medfører ikke, at de i artikel 2 og 4 definerede personer fritages for forpligtelsen til at overholde forordningens øvrige krav.

Artikel 4

Ansvarlig person

1.   Kun kosmetiske produkter, for hvilke en juridisk eller fysisk person er blevet udpeget til at være »ansvarlig person« inden for Fællesskabet, må bringes i omsætning.

2.   Den ansvarlige person sikrer, at ethvert kosmetisk produkt, som bringes i omsætning, opfylder de relevante krav i denne forordning.

3.   I forbindelse med kosmetiske produkter fremstillet i Fællesskabet, som ikke efterfølgende udføres og derefter genindføres i Fællesskabet, er fabrikanten, såfremt etableret inden for Fællesskabet, den ansvarlige person.

Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en person, som er etableret inden for Fællesskabet, til at være den ansvarlige person, og denne person bekræfter dette skriftligt.

4.   I forbindelse med kosmetiske produkter fremstillet i Fællesskabet, som ikke efterfølgende udføres og derefter genindføres i Fællesskabet, udpeger fabrikanten, såfremt denne er etableret uden for Fællesskabet, ved skriftlig fuldmagt en person, som er etableret inden for Fællesskabet, til at være den ansvarlige person, og denne person bekræfter dette skriftligt.

5.   I forbindelse med indførte kosmetiske produkter er importøren den ansvarlige person for det konkrete kosmetiske produkt, der bringes i omsætning.

Importøren kan ved skriftlig fuldmagt udpege en person, som er etableret inden for Fællesskabet, til at være den ansvarlige person, og denne person bekræfter dette skriftligt.

6.   Distributøren er den ansvarlige person, hvor distributøren bringer et kosmetisk produkt i omsætning i sit navn eller under sit varemærke eller ændrer et produkt, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at overholdelsen af de gældende krav kan blive påvirket.

Oversættelse af oplysninger om et kosmetisk produkt, der allerede er bragt i omsætning, betragtes ikke som en ændring af dette produkt af en sådan art, at det kan påvirke overholdelsen af de gældende krav i denne forordning.

Artikel 5

Den ansvarlige persons forpligtelser

1.   Den ansvarlige person sikrer overholdelsen af artikel 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, artikel 19, stk. 1, 2 og 5, samt artikel 20, 21, 23 og 24.

2.   Ansvarlige personer, som finder eller har grund til at tro, at et kosmetisk produkt, de har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal omgående træffe de nødvendige foranstaltninger til efter omstændighederne at bringe produktet i overensstemmelse hermed, trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Derudover orienterer ansvarlige personer, hvis det kosmetiske produkt udgør en risiko, straks de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor de har gjort produktet tilgængeligt, og i den medlemsstat, hvor dossieret med produktinformationer er let tilgængeligt, herom og giver nærmere oplysninger om særlig den manglende overholdelse af lovgivningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

3.   Ansvarlige personer samarbejder, hvis disse myndigheder anmoder herom, med dem om enhver foranstaltning til eliminering af risici, som kosmetiske produkter, de har gjort tilgængelige på markedet, udgør. Ansvarlige personer skal navnlig på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning herom give den al den oplysning og dokumentation, der er nødvendig for at påvise, at særlige aspekter af det kosmetiske produkt er i overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog.

Artikel 6

Distributørers forpligtelser

1.   Distributører skal som led i deres virksomhed, når de gør et kosmetisk produkt tilgængeligt på markedet, handle med fornøden omhu over for de gældende krav.

2.   Inden et kosmetisk produkt gøres tilgængeligt på markedet, kontrollerer distributørerne, at:

de angivelser på mærkningen, der er påkrævet i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), e) og g), og artikel 19, stk. 3 og 4, er til stede

sprogkravene i artikel 19, stk. 5, er opfyldt

den angivne mindsteholdbarhedsdato, jf. artikel 19, stk. 1, ikke er udløbet.

3.   Hvis distributører finder eller har grund til at tro, at:

et kosmetisk produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, gør de ikke produktet tilgængeligt på markedet, før det er bragt i overensstemmelse med de gældende krav

et kosmetisk produkt, som de har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, sikrer de sig, at der bliver truffet afhjælpende foranstaltninger til at bringe produktet i overensstemmelse med kravene, til at tilbagetrække det eller til at tilbagekalde det.

Derudover orienterer distributørerne, hvis det kosmetiske produkt udgør en risiko for menneskers sundhed, straks den ansvarlige person og de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor de har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

4.   Distributører sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for et produkt, som de har ansvaret for, ikke bringer overensstemmelsen med kravene i denne forordning i fare.

5.   Distributører samarbejder, hvis de kompetente myndigheder anmoder herom, med dem om enhver foranstaltning til eliminering af risici, som kosmetiske produkter, de har gjort tilgængelige på markedet, udgør. Navnlig skal distributører på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den oplysning og dokumentation, der er nødvendig for at påvise produktets overensstemmelse med kravene i stk. 2, på et for denne myndighed let forståeligt sprog.

Artikel 7

Identifikation i forsyningskæden

På de kompetente myndigheders anmodning:

skal de ansvarlige personer identificere de distributører, til hvem de leverer det kosmetiske produkt

skal distributøren identificere den distributør eller den ansvarlige person, fra hvem, og de distributører, til hvem, det kosmetiske produkt er blevet leveret.

Denne forpligtelse gælder i et tidsrum af tre år fra den dato, hvor den pågældende serie af det kosmetiske produkt blev gjort tilgængeligt for distributøren.

Artikel 8

God fremstillingspraksis

1.   Kosmetiske produkter fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis med henblik på at opfylde formålene i artikel 1.

2.   Kosmetiske produkter anses for at være fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, når de er fremstillet i overensstemmelse med de relevante harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Fri bevægelighed

Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrører kravene i denne forordning, nægte, forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen på markedet af kosmetiske produkter, som opfylder betingelserne i denne forordning.

KAPITEL III

SIKKERHEDSVURDERING, DOSSIER MED PRODUKTINFORMATIONER, ANMELDELSE

Artikel 10

Sikkerhedsvurdering

1.   For at påvise at et kosmetisk produkt overholder artikel 3, sikrer den ansvarlige person, før et kosmetisk produkt bringes i omsætning, at produktet har været underkastet en sikkerhedsvurdering på grundlag af de relevante oplysninger, og at der er udarbejdet en rapport om det kosmetiske produkts sikkerhed i overensstemmelse med bilag I.

Den ansvarlige person sikrer, at:

a)

den påtænkte anvendelse af det kosmetiske produkt og den forventede systemiske eksponering for de enkelte bestanddele i en endelig udformning tages med i betragtning ved sikkerhedsvurderingen

b)

der anvendes en passende tilgang baseret på bevisvægt ved sikkerhedsvurderingen til undersøgelse af data fra alle eksisterende kilder

c)

sikkerhedsrapporterne opdateres med relevante oplysninger, som måtte fremkomme efter, at produkterne er bragt i omsætning.

Første afsnit finder ligeledes anvendelse på kosmetiske produkter, som er anmeldt i henhold til direktiv 76/768/EØF.

Kommissionen vedtager i tæt samarbejde med alle berørte parter hensigtsmæssige retningslinjer for at sætte virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, i stand til at opfylde kravene i bilag I. Disse retningslinjer vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 32, stk. 2.

2.   Sikkerhedsvurderinger af kosmetiske produkter, jf. bilag I, del B, foretages af personer, som er i besiddelse af et eksamensbevis eller lignende, der godtgør, at de har gennemført en akademisk uddannelse inden for farmakologi, toksikologi, medicin eller en lignende disciplin eller en uddannelse, der sidestilles hermed i den pågældende medlemsstat.

3.   De ikke-kliniske sikkerhedsundersøgelser, som er omtalt i sikkerhedsvurderingen, jf. stk. 1, og som er foretaget efter den 30. juni 1988 med henblik på at vurdere et kosmetisk produkts sikkerhed, skal være i overensstemmelse med den fællesskabslovgivning vedrørende principperne om god laboratoriepraksis, som var gældende på det tidspunkt, undersøgelserne fandt sted, eller andre internationale standarder, som Kommissionen eller ECHA anser for at være tilsvarende.

Artikel 11

Dossier med produktinformationer

1.   Når et kosmetisk produkt bringes i omsætning, skal den ansvarlige person opbevare et dossier med produktinformationer om dette. Dossieret opbevares i et tidsrum af 10 år fra den dato, hvor den sidste serie af det kosmetiske produkt blev bragt i omsætning.

2.   Dossieret med produktinformationer skal indeholde følgende oplysninger og data, der ajourføres efter behov:

a)

en beskrivelse af det kosmetiske produkt, som tydeligt viser, at der er sammenhæng mellem dossieret med produktinformationer og det kosmetiske produkt

b)

den rapport om det kosmetiske produkts sikkerhed, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1

c)

en beskrivelse af fremstillingsmetoden og en erklæring om, at det kosmetiske produkt er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, jf. artikel 8

d)

når arten eller virkningen af det kosmetiske produkt begrunder det, beviserne for den påståede virkning af det kosmetiske produkt

e)

oplysninger om ethvert dyreforsøg, der er udført af fabrikanten, dennes befuldmægtigede eller leverandører i forbindelse med udviklingen eller sikkerhedsvurderingen af det kosmetiske produkt eller dets bestanddele, herunder ethvert dyreforsøg udført med henblik på at opfylde tredjelandes retsforskrifter.

3.   Den ansvarlige person sikrer, at dossieret med produktinformationer gøres let tilgængeligt i elektronisk eller andet format på sin adresse, som fremgår af mærkningen, for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor dossieret opbevares.

De oplysninger, der indgår i dossieret med produktinformationer, skal foreligge på et for de kompetente myndigheder i medlemsstaten letforståeligt sprog.

4.   Kravene i denne artikels stk. 1-3 finder også anvendelse på kosmetiske produkter, der er anmeldt i henhold til direktiv 76/768/EØF.

Artikel 12

Prøveudtagning og analyse

1.   Prøveudtagning og analyse af kosmetiske produkter foretages på en pålidelig og reproducerbar måde.

2.   I mangel af gældende fællesskabslovgivning på området anses den anvendte metode for at være troværdig og reproducerbar, såfremt den er i overensstemmelse med de relevante harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 13

Anmeldelse

1.   Inden kosmetiske produkter bringes i omsætning, fremsender den ansvarlige person følgende oplysninger til Kommissionen ad elektronisk vej:

a)

den kategori, som det kosmetiske produkt henhører under, og produktets betegnelse eller betegnelser, således at det specifikt kan identificeres

b)

navnet og adressen på den ansvarlige person, hvor dossieret med produktinformationer er gjort let tilgængeligt

c)

oprindelseslandet i tilfælde af import

d)

den medlemsstat, hvor det kosmetiske produkt skal bringes i omsætning

e)

kontaktoplysninger på en fysisk person, som om nødvendigt kan kontaktes

f)

tilstedeværelsen af stoffer i form af nanomaterialer og:

i)

deres identifikation, herunder det kemiske navn (IUPAC) og andre deskriptorer som præciseret i punkt 2 i præamblen til denne forordnings bilag II-VI

ii)

de rimeligt forudseelige eksponeringsbetingelser

g)

navnet og CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service) eller EF-nummeret på stoffer, der er klassificeret som værende kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B, jf. bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr. 1272/2008

h)

den rammeformulering, som muliggør hurtig og korrekt lægebehandling i tilfælde af problemer.

Første afsnit finder også anvendelse på kosmetiske produkter, der er anmeldt i henhold til direktiv 76/768/EØF.

2.   Når det kosmetiske produkt bringes i omsætning, foretager den ansvarlige person anmeldelse til Kommissionen om den oprindelige mærkning og fremsender, hvor denne er rimeligt læselig, et fotografi af produktemballagen til Kommissionen.

3.   Den distributør, som gør et kosmetisk produkt, der allerede er bragt i omsætning i en anden medlemsstat, tilgængeligt i en medlemsstat, og som på eget initiativ oversætter ethvert element af det pågældende produkts mærkning, for at overholde national ret, fremsender fra den 11. juli 2013 følgende oplysninger til Kommissionen ad elektronisk vej:

a)

den kategori, som det kosmetiske produkt henhører under, produktets betegnelse i afsendelsesmedlemsstaten og dets betegnelse i den medlemsstat, hvor det gøres tilgængeligt, således at det specifikt kan identificeres

b)

den medlemsstat, hvor det kosmetiske produkt er gjort tilgængeligt

c)

sit navn og sin adresse

d)

navnet og adressen på den ansvarlige person, hvor dossieret med produktinformationer er gjort let tilgængeligt.

4.   Hvis et kosmetisk produkt er bragt i omsætning før den 11. juli 2013, men ikke længere omsættes fra denne dato, meddeler den distributør, der indfører det pågældende produkt i en medlemsstat efter denne dato, følgende til den ansvarlige person:

a)

den kategori, som det kosmetiske produkt henhører under, produktets betegnelse i afsendelsesmedlemsstaten og dets betegnelse i den medlemsstat, hvor det gøres tilgængeligt, således at det specifikt kan identificeres

b)

den medlemsstat, hvor det kosmetiske produkt er gjort tilgængeligt

c)

sit navn og sin adresse.

På baggrund af denne meddelelse fremsender den ansvarlige person de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, til Kommissionen ad elektronisk vej, i tilfælde hvor der ikke er foretaget anmeldelse i henhold til artikel 7, stk. 3, og artikel 7a, stk. 4, i direktiv 76/768/EØF i den medlemsstat, hvor det kosmetiske produkt gøres tilgængeligt.

5.   Kommissionen gør omgående de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-g), og stk. 2 og 3, elektronisk tilgængelige for alle kompetente myndigheder.

De kompetente myndigheder må kun anvende disse oplysninger med henblik på markedsovervågning, markedsanalyse, evaluering og forbrugeroplysning, jf. artikel 25, 26 og 27.

6.   Kommissionen gør omgående de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, elektronisk tilgængelige for giftkontrolcentre eller lignende organer, hvor medlemsstaterne har oprettet sådanne centre eller organer.

De pågældende organer må kun anvende disse oplysninger med henblik på lægebehandling i tilfælde af problemer.

7.   I det tilfælde de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 3 og 4, ændrer sig, sørger den ansvarlige person eller distributøren omgående for opdatering.

8.   Kommissionen kan, under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling og specifikke behov i forbindelse med markedsovervågning, ændre stk. 1-7 ved at tilføje krav.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.

KAPITEL IV

BEGRÆNSNINGER FOR VISSE STOFFER

Artikel 14

Begrænsninger for stoffer opført i bilagene

1.   Med forbehold af artikel 3 må kosmetiske produkter ikke indeholde følgende:

a)

forbudte stoffer:

forbudte stoffer nævnt i bilag II

b)

stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger:

stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, og som ikke anvendes i overensstemmelse med begrænsningerne i bilag III

c)

farvestoffer:

i)

andre farvestoffer end dem, der er nævnt i bilag IV, og farvestoffer, der er nævnt i dette bilag, men som ikke anvendes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte bilag, med forbehold af de hårfarveprodukter, der er omhandlet i stk. 2

ii)

med forbehold af litra b), litra d), nr. i), og litra e), nr. i), stoffer, som er nævnt i bilag IV, men som ikke er bestemt til at skulle anvendes som farvestoffer, og som ikke anvendes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte bilag

d)

konserveringsmidler:

i)

andre konserveringsmidler end dem, der er nævnt i bilag V, og konserveringsmidler, der er nævnt i dette bilag, men som ikke anvendes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte bilag

ii)

med forbehold af litra b), litra c), nr. i), og litra e), nr. i), stoffer, som er nævnt i bilag V, men som ikke er bestemt til at skulle anvendes som konserveringsmidler, og som ikke anvendes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte bilag

e)

UV-filtre:

i)

andre UV-filtre end dem, der er nævnt i bilag VI, og UV-filtre, der er nævnt i dette bilag, men som ikke anvendes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte bilag

ii)

med forbehold af litra b), litra c), nr. i), og litra d), nr. i), stoffer, som er nævnt i bilag VI, men som ikke er bestemt til at skulle anvendes som UV-filtre, og som ikke anvendes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte bilag.

2.   Med forbehold af en afgørelse truffet af Kommissionen om at udvide anvendelsesområdet for bilag IV til at omfatte hårfarveprodukter, må disse produkter ikke indeholde andre farvestoffer, der er beregnet til at farve hår, end dem, der er nævnt i bilag IV, og farvestoffer, der er beregnet til at farve hår, som er nævnt der, men som ikke anvendes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte bilag.

Den i første afsnit omhandlede afgørelse fra Kommissionen, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.

Artikel 15

Stoffer, der er klassificeret som værende CMR-stoffer

1.   Anvendelse i kosmetiske produkter af stoffer, der i bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassificeret som værende CMR-stoffer i kategori 2, er forbudt. Et stof, der er klassificeret i kategori 2, kan dog anvendes i kosmetiske produkter, såfremt VKF har evalueret det og fundet det sikkert til brug i kosmetiske produkter. Kommissionen vedtager de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå efter forskriftsproceduren med kontrol i denne forordnings artikel 32, stk. 3.

2.   Anvendelse i kosmetiske produkter af stoffer, der i bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassificeret som værende CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B, er forbudt.

Sådanne stoffer kan dog undtagelsesvis anvendes i kosmetiske produkter, såfremt de opfylder samtlige nedenstående betingelser efter i bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr. 1272/2008 at være blevet klassificeret som værende CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B:

a)

de opfylder sikkerhedskravene til fødevarer, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (14)

b)

der findes ikke passende tilgængelige alternative stoffer, som dokumenteret ved en analyse af alternativer

c)

formålet er en særlig anvendelse af produktkategorien med en kendt eksponering, og

d)

VKF har evalueret dem og fundet dem sikre til brug i kosmetiske produkter, navnlig i betragtning af eksponeringen for disse produkter og under hensyn til den generelle eksponering fra andre kilder samt under særlig hensyn til sårbare befolkningsgrupper.

Særlig mærkning anvendes for at undgå misbrug af kosmetiske produkter, jf. denne forordnings artikel 3, under hensyn til eventuelle risici, som er forbundet med tilstedeværelsen af farlige stoffer, og eksponeringsvejene.

Kommissionen ændrer med henblik på gennemførelse af dette stykke bilagene til denne forordning efter forskriftsproceduren med kontrol i denne forordnings artikel 32, stk. 3, senest 15 måneder efter, at de berørte stoffer er optaget i bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr. 1272/2008.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i denne forordnings artikel 32, stk. 4 i anvendelse.

Kommissionen giver VKF bemyndigelse til at foretage en fornyet evaluering af disse stoffer, så snart der opstår tvivl om sikkerheden og senest fem år, efter at de er optaget i bilag III-VI, og mindst hvert femte år herefter.

3.   Senest den 11. januar 2012 sikrer Kommissionen, at der udarbejdes passende retningslinjer med henblik på at muliggøre en harmoniseret tilgang til udviklingen og anvendelsen af generelle eksponeringsskøn til at vurdere en sikker anvendelse af CMR-stoffer. Disse retningslinjer skal udarbejdes i samråd med VKF, ECHA, EFSA og andre relevante berørte parter og, hvor det er relevant, støtte sig til relevant bedste praksis.

4.   Når der forligger fællesskabskriterier, eller kriterier fastlagt ved internationale aftaler, for identifikation af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber, eller senest den 11. januar 2015, tager Kommissionen forordningen op til revision for så vidt angår stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Artikel 16

Nanomaterialer

1.   For alle kosmetiske produkter, der indeholder nanomaterialer, skal der sikres et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed.

2.   Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse på nanomaterialer, der anvendes som farvestoffer, UV-filtre eller konserveringsmidler, som omhandlet i artikel 14, medmindre det udtrykkeligt er præciseret.

3.   Ud over anmeldelsen i artikel 13 foretager den ansvarlige person anmeldelse til Kommissionen af kosmetiske produkter, der indeholder nanomaterialer, ad elektronisk vej, seks måneder før sådanne produkter bringes i omsætning, medmindre de allerede er bragt i omsætning af den samme ansvarlige person inden den 11. januar 2013.

I sidstnævnte tilfælde foretager den ansvarlige person ad elektronisk vej anmeldelse til Kommissionen af kosmetiske produkter, der indeholder nanomaterialer, og som er bragt i omsætning, mellem 11. januar 2013 og 11. juli 2013, ud over anmeldelsen i artikel 13.

Første og andet afsnit finder ikke anvendelse på kosmetiske produkter, der indeholder nanomaterialer, som opfylder kravene i bilag III.

Anmeldelsen til Kommissionen skal mindst omfatte følgende oplysninger:

a)

identifikation af nanomaterialet, herunder det, kemiske navn (IUPAC) og andre deskriptorer som præciseret i punkt 2 i præamblen til bilag II-VI

b)

specifikation af nanomaterialet, herunder partikelstørrelse, fysiske og kemiske egenskaber

c)

et overslag over den mængde af nanomaterialer indeholdt i kosmetiske produkter, der påtænkes bragt i omsætning hvert år

d)

nanomaterialets toksikologiske profil

e)

nanomaterialets sikkerhedsdata i forhold til den kategori af kosmetiske produkter, det anvendes i

f)

de rimeligt forudseelige eksponeringsbetingelser.

Den ansvarlige person kan ved skriftlig fuldmagt udpege en anden juridisk eller fysisk person med henblik på anmeldelse af nanomaterialer og informerer Kommissionen herom.

Kommissionen tildeler den toksikologiske profil et løbenummer, der kan træde i stedet for de i litra d) omhandlede oplysninger.

4.   Hvis Kommissionen har betænkeligheder med hensyn til sikkerheden ved et nanomateriale, anmoder den omgående VKF om at afgive udtalelse om sikkerheden ved disse nanomaterialer for de relevante produktkategorier og de rimeligt forudseelige eksponeringsbetingelser. Kommissionen offentliggør disse oplysninger. VKF afgiver udtalelse inden for seks måneder efter Kommissionens anmodning. Finder VKF, at der mangler nødvendige data, anmoder Kommissionen den ansvarlige person om at forelægge disse data inden for en udtrykkeligt fastsat, rimelig tidsfrist, der ikke forlænges. VKF afgiver sin endelige udtalelse inden for seks måneder efter forelæggelsen af de supplerende data. VKF's udtalelse gøres offentligt tilgængelig.

5.   Kommissionen kan til enhver tid igangsætte den i stk. 4 omhandlede procedure, hvis den har betænkeligheder med hensyn til sikkerheden, f.eks. grundet nye oplysninger forelagt af en tredjepart.

6.   Kommissionen kan ændre bilag II og III under hensyntagen til VKF's udtalelse, og når der er en potentiel risiko for menneskers sundhed, også i de tilfælde, hvor der foreligger utilstrækkelige data.

7.   Kommissionen kan i lyset af tekniske og videnskabelige fremskridt ændre stk. 3 ved at tilføje flere krav.

8.   De i stk. 6 og 7 omhandlede foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.

9.   I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 32, stk. 4, i anvendelse.

10.   Følgende oplysninger stilles til rådighed af Kommissionen:

a)

Senest den 11. januar 2014 offentliggør Kommissionen et katalog over alle nanomaterialer, der bruges i kosmetiske produkter, som er bragt i omsætning, herunder nanomaterialer, der bruges som farvestoffer, UV-filtre og konserveringsmidler i et særskilt afsnit, med angivelse af kategorier af kosmetiske produkter og rimeligt forudseelige eksponeringsbetingelser. Dette katalog ajourføres regelmæssigt herefter og gøres offentligt tilgængeligt.

b)

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig statusrapport med oplysninger om udviklingen i anvendelsen af nanomaterialer i kosmetiske produkter inden for Fællesskabet, herunder i et særligt afsnit dem der anvendes som farvestoffer, UV-filtre og konserveringsmidler. Den første rapport forelægges senest den 11. juli 2014. Opdateringen af rapporten indeholder navnlig en oversigt over de nye nanomaterialer i nye kategorier af kosmetiske produkter, antallet af anmeldelser, de fremskridt, der er gjort med udviklingen af nanospecifikke vurderingsmetoder og sikkerhedsvurderingsretningslinjer, samt oplysninger om internationale samarbejdsprogrammer.

11.   Kommissionen tager regelmæssigt denne forordnings bestemmelser om nanomaterialer op til revision i lyset af de videnskabelige fremskridt og forelægger om nødvendigt forslag om passende ændringer af disse bestemmelser.

Den første revision foretages senest den 11. juli 2018.

Artikel 17

Spor af forbudte stoffer

Ikke-tilsigtet tilstedeværelse af en lille mængde af et forbudt stof hidrørende fra urenheder fra naturlige eller syntetiske bestanddele, fremstillingsprocessen, oplagring, overføring fra emballage, hvilket er teknisk uundgåeligt ved god fremstillingspraksis, tillades, såfremt sådan tilstedeværelse er i overensstemmelse med artikel 3.

KAPITEL V

DYREFORSØG

Artikel 18

Dyreforsøg

1.   Med forbehold af de generelle forpligtelser i henhold til artikel 3 er følgende forbudt:

a)

at bringe kosmetiske produkter i omsætning, der i deres endelige udformning for at opfylde kravene i denne forordning har været genstand for forsøg med dyr under anvendelse af en metode, der ikke er en alternativ metode, efter at en sådan alternativ metode er valideret og vedtaget på fællesskabsplan under hensyntagen til udviklingen af validering inden for OECD

b)

at bringe kosmetiske produkter i omsætning med bestanddele eller sammensætninger af bestanddele, der for at opfylde kravene i denne forordning har været genstand for forsøg med dyr under anvendelse af en metode, der ikke er en alternativ metode, efter at en sådan alternativ metode er valideret og vedtaget på fællesskabsplan under hensyntagen til udviklingen af validering inden for OECD

c)

udførelse i Fællesskabet af dyreforsøg med færdige kosmetiske produkter for at opfylde kravene i denne forordning

d)

udførelse i Fællesskabet af dyreforsøg på bestanddele eller sammensætninger af bestanddele for at opfylde kravene i denne forordning, senest når sådanne forsøg skal erstattes af én eller flere af de validerede alternative metoder, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) Nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (15) eller i bilag VIII til nærværende forordning.

2.   Kommissionen har efter høring af VKF og af Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder (ECVAM) og under hensyntagen til udviklingen af validering inden for OECD udarbejdet tidsplaner for gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1, litra a), b) og d), herunder frister for udfasning af de forskellige forsøg. Tidsplanerne blev offentliggjort den 1. oktober 2004 og fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet. Gennemførelsesperioden var for så vidt angår stk. 1, litra a), b) og d), begrænset til den 11. marts 2009.

For så vidt angår forsøg vedrørende toksicitet ved gentagen dosis, reproduktionstoksicitet og toksikokinetik, for hvilke der endnu ikke er nogen alternativer under overvejelse, begrænses gennemførelsesperioden for stk. 1, litra a) og b), til den 11. marts 2013.

Kommissionen undersøger eventuelle tekniske vanskeligheder ved at overholde forbuddet i forbindelse med forsøg, navnlig hvad angår toksicitet ved gentagen dosering, reproduktionstoksicitet og toksikokinetik, for hvilke der endnu ikke er alternative metoder under overvejelse. Den i artikel 35 omhandlede årlige rapport indeholder oplysninger om de foreløbige og endelige resultater af disse undersøgelser.

På grundlag af disse årlige rapporter kunne tidsplanerne i første afsnit tilpasses indtil den 11. marts 2009 i forhold til det første afsnit, og kan tilpasse indtil den 11. marts 2013 i forhold til det andet afsnit, og efter høring af de i det første afsnit nævnte organer.

Kommissionen undersøger fremskridtene og overholdelsen af fristerne samt eventuelle tekniske vanskeligheder med at overholde forbuddet. Den i artikel 35 omhandlede årlige rapport indeholder oplysninger om de foreløbige og endelige resultater af disse undersøgelser. Hvis Kommissionens undersøgelser senest to år inden udløbet af maksimumsperioden i andet afsnit fører til den konklusion, at et eller flere af de i det pågældende afsnit nævnte forsøg af tekniske grunde ikke vil blive udviklet og valideret inden udløbet af den deri nævnte periode, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet og forelægger et forslag til retsakt i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 251.

Under særlige omstændigheder, hvor der opstår alvorlig bekymring med hensyn til sikkerheden af en eksisterende kosmetisk bestanddel, kan en medlemsstat anmode Kommissionen om en undtagelse fra stk. 1. Anmodningen skal indeholde en vurdering af situationen og anføre de nødvendige foranstaltninger. På dette grundlag kan Kommissionen efter høring af VKF med en begrundet afgørelse tillade en sådan undtagelse. Tilladelsen skal omhandle de betingelser, der er forbundet med den, for så vidt angår specifikke mål, varighed og indberetning af resultaterne.

En undtagelse indrømmes kun, hvis:

a)

bestanddelen er almindeligt brugt og ikke kan erstattes af en anden bestanddel med en tilsvarende funktion

b)

det specifikke problem for menneskers sundhed er dokumenteret, og behovet for dyreforsøg er begrundet og understøttet af en detaljeret forskningsprotokol fremlagt som det foreslåede grundlag for evalueringen.

Afgørelsen om tilladelse, de dertil knyttede betingelser og det endelige resultat skal nævnes i den årsrapport, Kommissionen skal forelægge i henhold til artikel 35.

De i sjette afsnit omhandlede foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.

3.   I nærværende artikel og artikel 20 forstås ved:

a)

»færdigt kosmetisk produkt«: det kosmetiske produkt i sin endelige udformning, således som det er bragt i omsætning og gjort tilgængeligt for slutbrugeren, eller dets prototype

b)

»prototype«: en model eller udformning, der ikke er fremstillet som en serie, og på grundlag af hvilken det færdige kosmetiske produkt er kopieret eller endeligt udviklet.

KAPITEL VI

FORBRUGEROPLYSNINGER

Artikel 19

Mærkning

1.   Med forbehold af andre bestemmelser i denne artikel gøres kosmetiske produkter kun tilgængelige på markedet, hvis der på beholderen og emballagen med uudslettelige, letlæselige og synlige bogstaver er anført følgende oplysninger:

a)

(firma)navn og adresse for den ansvarlige person. Disse angivelser kan være forkortede, for så vidt forkortelsen gør det muligt at identificere den pågældende og vedkommendes adresse. I tilfælde af flere adresser, fremhæves den adresse, hvor den ansvarlige person gør dossieret med produktinformationer let tilgængeligt. Oprindelseslandet angives for importerede kosmetiske produkter

b)

det nominelle indhold på pakningstidspunktet, angivet i vægt eller volumen, dog ikke for pakninger indeholdende mindre end 5 g eller mindre end 5 ml, gratis prøver og engangspakninger; hvad angår færdigpakninger, der normalt sælges i flerstyksemballage, og for hvilke angivelsen af vægt eller volumen har ringe betydning, kan det undlades at angive indholdet, forudsat at stykantallet angives på emballagen. Denne angivelse er ikke nødvendig, hvis det er nemt at afgøre stykantallet udefra, eller hvis produktet normalt sælges stykvis

c)

den dato, indtil hvilken det kosmetiske produkt under hensigtsmæssige opbevaringsvilkår bibeholder sin oprindelige virkning og navnlig fortsat er i overensstemmelse med artikel 3 (»mindsteholdbarhedsdatoen«).

Foran selve datoen eller en oplysning om, hvor på emballagen den er anført, anbringes symbolet i bilag VII, punkt 3, eller ordene: »Bør anvendes inden udgangen af …«.

Mindsteholdbarhedsdatoen angives tydeligt og sammensættes i rækkefølge af enten en måned og år eller af dag, måned og år. Om nødvendigt angives derudover de betingelser, på hvilke den anførte holdbarhed kan sikres.

Angivelse af mindsteholdbarhedsdato er ikke obligatorisk for kosmetiske produkter med en mindste holdbarhed på over 30 måneder. For sådanne produkter anvendes en angivelse af, hvor lang tid efter åbning det kosmetiske produkt er sikkert og kan anvendes uden skade for forbrugeren. Denne oplysning angives med det i bilag VII, punkt 2, anførte symbol efterfulgt af tidsrummet (måneder, år), undtagen når spørgsmålet om holdbarhed efter åbning ikke er relevant

d)

særlige forsigtighedsregler, herunder som et minimum de regler, der er angivet i bilag III-VI, og eventuelle særlige forsigtighedsregler vedrørende kosmetiske produkter til erhvervsmæssig brug

e)

fabrikationsseriens nummer eller referenceangivelse til identifikation af det kosmetiske produkt. Hvis dette i praksis er umuligt på grund af de kosmetiske produkters ringe størrelse, skal denne angivelse kun anføres på emballagen

f)

det kosmetiske produkts funktion, medmindre dette fremgår af dets præsentation

g)

en liste over bestanddele. Det er tilstrækkeligt, at angivelserne kun anføres på emballagen. Listen indledes med udtrykket »ingredients«.

I denne artikel forstås ved en bestanddel ethvert stof eller enhver blanding af stoffer, der bevidst anvendes i det kosmetiske produkt under fremstillingsprocessen. Følgende anses dog ikke for at være bestanddele:

i)

urenheder i de anvendte råvarer

ii)

tekniske hjælpestoffer, der anvendes ved fremstillingen, men som ikke indgår i det færdige produkt.

Parfumerede og aromatiske forbindelser og råmaterialerne hertil angives med udtrykket »parfum« eller »aroma«. Tilstedeværelsen af stoffer, der kræves angivet i henhold til spalten »andet« i bilag III, oplyses desuden i listen over bestanddele ud over udtrykket »parfum« eller »aroma«.

Listen over bestanddele opstilles i rækkefølge efter aftagende vægt på det tidspunkt, bestanddelene tilsættes det kosmetiske produkt. Bestanddele i en koncentration på under 1 % kan nævnes i vilkårlig rækkefølge efter de bestanddele, hvis koncentration er højere end 1 %.

Alle bestanddele indeholdt i form af nanomaterialer angives klart i listen over bestanddele. Navnene på alle sådanne bestanddele følges af ordet »nano« i parentes.

Andre farvestoffer end dem, der er bestemt til at farve hår, kan nævnes i vilkårlig rækkefølge efter de øvrige kosmetiske bestanddele. For sminkeprodukter, der markedsføres i en række farvenuancer, kan alle andre farvestoffer end dem, der er bestemt til at farve hår, der er anvendt i rækken, anføres, når blot ordene »kan indeholde« eller symbolet »+/-« tilføjes. CI (Colour Index)-nomenklaturen anvendes, hvor det er relevant.

2.   Hvis det i praksis ikke er muligt at anføre de angivelser, der er omhandlet i stk. 1, litra d) og g), på den foreskrevne måde, gælder følgende:

angivelserne anføres på en meddelelse, en etiket, et bånd, en mærkeseddel eller et kort, som vedlægges eller fastgøres

der henvises, medmindre dette i praksis ikke er muligt, til disse angivelser ved angivelser i forkortet form eller det symbol, der er anført i bilag VII, punkt 1, på beholderen eller emballagen for de angivelser, der er omhandlet i stk. 1, litra d), og på emballagen for de angivelser, der er omhandlet i stk. 1, litra g).

3.   Ved sæbe, badekugler og andre små produkter, hvor det i praksis ikke er muligt at anføre de i stk. 1, litra g), omhandlede angivelser på en etiket eller mærkeseddel eller et bånd eller kort eller på en vedlagt meddelelse, skal de pågældende angivelser anføres på et opslag i umiddelbar nærhed af den beholder, hvori det kosmetiske produkt er udstillet med henblik på salg.

4.   For kosmetiske produkter, der ikke er færdigpakkede, eller for kosmetiske produkter, der indpakkes på stedet på køberens begæring, eller som er færdigpakkede med henblik på øjeblikkeligt salg, fastsætter medlemsstaterne de nærmere bestemmelser for, hvorledes de i stk. 1 omhandlede angivelser skal foretages.

5.   Det bestemmes ved lov i de medlemsstater, hvor produktet gøres tilgængeligt for slutbrugeren, hvilket sprog de angivelser, der er omhandlet i stk. 1, litra b), c), d) og f), og i stk. 2, 3 og 4, skal foreligge på.

6.   De angivelser, der er omhandlet i stk. 1, litra g), udtrykkes ved brug af den fælles betegnelse for bestanddelen, som er anført i glossaret, jf. artikel 33. I mangel af en fælles betegnelse for bestanddelen anvendes der et udtryk fra en almindelig anerkendt nomenklatur.

Artikel 20

Produktanprisninger

1.   På etiketter, og når kosmetiske produkter gøres tilgængelige på markedet, samt i forbindelse med reklame må der ikke anvendes tekster, betegnelser, mærker, afbildninger eller andre figurer eller symboler, der tillægger disse produkter egenskaber eller funktioner, som de ikke besidder.

2.   Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne en handlingsplan for anprisninger og opstiller prioriteringer for fastsættelsen af fælles kriterier for anvendelsen af en anprisning.

Efter høring af VKF eller andre relevante myndigheder vedtager Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i denne forordnings artikel 32, stk. 3, og under hensyn til bestemmelserne i direktiv 2005/29/EF en liste over fælles kriterier for anprisninger, som kan anvendes for kosmetiske produkter.

Senest 11. juli 2016 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af anprisninger på grundlag af de fælles kriterier, der er vedtaget i henhold til andet afsnit. Hvis rapporten finder, at anprisninger anvendt for kosmetiske produkter ikke opfylder de fælles kriterier, træffer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne de fornødne foranstaltninger til sikring af overensstemmelse med bestemmelserne.

3.   Den ansvarlige person har kun ret til på emballagen, eller på en seddel eller et skilt, en etiket, et bånd eller kort, der er vedlagt, eller som vedrører det kosmetiske produkt, at henvise til, at der ikke har været benyttet dyreforsøg i forbindelse med det pågældende kosmetiske produkt, såfremt der er sikkerhed for, at fabrikanten og leverandørerne hverken har foretaget eller ladet foretage forsøg på dyr af det færdige kosmetiske produkt, prototyper heraf eller nogen af de bestanddele, som det indeholder, eller har anvendt bestanddele, som andre har forsøgt på dyr med henblik på udvikling af nye kosmetiske produkter.

Artikel 21

Offentlighedens adgang til informationer

Med forbehold af beskyttelsen af især forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder sikrer den ansvarlige person, at oplysninger om det kosmetiske produkts kvalitative og kvantitative formel og, for så vidt angår parfumerende og aromatiske forbindelser, forbindelsens navn og kodenummer samt leverandørens identitet og eksisterende data vedrørende uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger fremkaldt af det kosmetiske produkt ved anvendelsen heraf gøres let tilgængelige for offentligheden på passende vis.

De kvantitative oplysninger om det kosmetiske produkts formel, der skal gøres offentligt tilgængelige, er begrænset til farlige stoffer i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

KAPITEL VII

MARKEDSOVERVÅGNING

Artikel 22

Kontrol på markedet

Medlemsstaterne overvåger, om denne forordning overholdes, ved at kontrollere de kosmetiske produkter, der er gjort tilgængelige på markedet. De foretager en passende og fyldestgørende kontrol af kosmetiske produkter og af de økonomiske aktører via dossieret med produktinformationer og gennemfører om nødvendigt fysiske kontrolbesøg og laboratorieundersøgelser på grundlag af tilstrækkelige prøver.

Medlemsstaterne overvåger også, om principperne for god fremstillingspraksis overholdes.

Medlemsstaterne giver deres markedsovervågningsmyndigheder de nødvendige beføjelser, ressourcer og viden for, at disse myndigheder kan udføre deres opgaver behørigt.

Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres overvågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de andre medlemsstater og Kommissionen og gøres tilgængelige for offentligheden, ved hjælp af elektronisk kommunikation, og hvor det er relevant, ved hjælp af andre produkter.

Artikel 23

Indberetning om alvorlige uønskede virkninger

1.   I tilfælde af alvorlige uønskede virkninger indberetter den ansvarlige person og distributørerne omgående følgende til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den alvorlige uønskede virkning opstod:

a)

alle alvorlige uønskede virkninger, som vedkommende har kendskab til, eller som vedkommende med rimelighed kan forventes at have kendskab til

b)

det pågældende kosmetiske produkts betegnelse, således at det specifikt kan identificeres

c)

eventuelle afhjælpende foranstaltninger, som vedkommende har truffet.

2.   Når den ansvarlige person indberetter alvorlige uønskede virkninger til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor virkningen opstod, fremsender denne kompetente myndighed straks de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

3.   Når distributører indberetter alvorlige uønskede virkninger til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor virkningen opstod, fremsender denne kompetente myndighed straks de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til den ansvarlige person.

4.   Når slutbrugere eller fagfolk i sundhedssektoren indberetter alvorlige uønskede virkninger til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor virkningen opstod, fremsender denne kompetente myndighed straks oplysningerne om det pågældende kosmetiske produkt til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til den ansvarlige person.

5.   De kompetente myndigheder har ret til at anvende de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel, til at overvåge markedet og med henblik på markedsanalyser, evaluering og forbrugeroplysning, jf. artikel 25, 26 og 27.

Artikel 24

Oplysninger om stoffer

I tilfælde af alvorlig tvivl om sikkerheden ved et givet stof i kosmetiske produkter kan den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et produkt med et sådant stof gøres tilgængeligt på markedet, ved en begrundet anmodning kræve, at den ansvarlige person indgiver en liste over alle de kosmetiske produkter, som vedkommende er ansvarlig for, og som indeholder det pågældende stof. Listen skal indeholde oplysninger om stoffets koncentration i de kosmetiske produkter.

De kompetente myndigheder har ret til at anvende de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel, til at overvåge markedet og med henblik på markedsanalyser, evaluering og forbrugeroplysning, jf. artikel 25, 26 og 27.

KAPITEL VIII

MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE, SIKKERHEDSKLAUSUL

Artikel 25

Manglende overensstemmelse fra den ansvarlige persons side

1.   Med forbehold af stk. 4, kræver de kompetente myndigheder, at den ansvarlige person træffer alle passende foranstaltninger, herunder afhjælpende foranstaltninger, som bringer det kosmetiske produkt i overensstemmelse med bestemmelserne, tilbagetrækning af produktet fra markedet eller tilbagekaldelse heraf, inden for en udtrykkeligt fastsat frist, som står i et rimeligt forhold til risikoen, i tilfælde af manglende overensstemmelse med en eller flere af følgende bestemmelser:

a)

god fremstillingspraksis, jf. artikel 8

b)

sikkerhedsvurdering, jf. artikel 10

c)

kravene til dossieret med produktinformationer, jf. artikel 11

d)

bestemmelserne om prøveudtagning og analyse, jf. artikel 12

e)

anmeldelseskravene, jf. artikel 13 og 16

f)

begrænsningerne for stoffer, jf. artikel 14, 15 og 17

g)

kravene vedrørende dyreforsøg, jf. artikel 18

h)

mærkningskravene, jf. artikel 19, stk. 1, 2, 5 og 6

i)

kravene i forbindelse med produktanprisninger, jf. artikel 20

j)

offentlighedens adgang til informationer, jf. artikel 21

k)

indberetning om alvorlige uønskede virkninger, jf. artikel 23

l)

oplysningskravene vedrørende stoffer, jf. artikel 24.

2.   Hvor det er relevant, underretter en kompetent myndighed den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den ansvarlige person er etableret, om de foranstaltninger, som den har pålagt den ansvarlige person at træffe.

3.   Den ansvarlige person sikrer, at der træffes foranstaltninger, jf. stk. 1, i forhold til samtlige berørte produkter, som er gjort tilgængelige på markedet i Fællesskabet.

4.   I tilfælde af alvorlige risici for menneskers sundhed, hvor den kompetente myndighed ikke anser den manglende overensstemmelse for at være begrænset til den medlemsstats område, hvor produktet er gjort tilgængeligt på markedet, underretter myndigheden Kommissionen og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, som den har pålagt den ansvarlige person at træffe.

5.   Den kompetente myndighed træffer i følgende tilfælde alle passende foranstaltninger med henblik på enten at forbyde det kosmetiske produkt, begrænse det omfang, hvori det gøres tilgængeligt på markedet, trække det tilbage fra markedet eller tilbagekalde det:

a)

når et umiddelbart tiltag er nødvendigt i tilfælde af en alvorlig risiko for menneskers sundhed, eller

b)

når den ansvarlige person ikke træffer alle passende foranstaltninger inden for den tidsfrist, der er omhandlet i stk. 1.

I tilfælde af alvorlige risici for menneskers sundhed underretter den kompetente myndighed omgående Kommissionen og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, der er truffet.

6.   Hvis der ikke foreligger en alvorlig risiko for menneskers sundhed, og hvis den ansvarlige person ikke træffer alle passende foranstaltninger, underretter den kompetente myndighed straks den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den ansvarlige person er etableret, om de foranstaltninger, der er truffet.

7.   Med henblik på stk. 4 og 5, anvendes det informationsudvekslingssystem, som er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (16).

Artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i direktiv 2001/95/EF og artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter (17) finder også anvendelse.

Artikel 26

Manglende overensstemmelse fra distributørernes side

De kompetente myndigheder kræver, at distributørerne træffer alle passende foranstaltninger, herunder afhjælpende foranstaltninger, som bringer det kosmetiske produkt i overensstemmelse med bestemmelserne, tilbagetrækning af produktet fra markedet eller tilbagekaldelse heraf, inden for en given frist, som står i et rimeligt forhold til risikoen, i tilfælde af manglende overensstemmelse med forpligtelserne i artikel 6.

Artikel 27

Sikkerhedsklausul

1.   I de tilfælde, hvor produkter opfylder kravene i artikel 25, stk. 1, og en kompetent myndighed konstaterer eller har rimelig grund til at nære bekymring for, at et kosmetisk produkt eller kosmetiske produkter, som er gjort tilgængelige på markedet, udgør eller kan udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, træffer myndigheden alle passende foreløbige foranstaltninger for at sikre, at det pågældende produkt eller de pågældende produkter tilbagetrækkes, tilbagekaldes, eller at deres tilgængelighed på anden måde begrænses.

2.   Den kompetente myndighed underretter omgående Kommissionen og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, der er truffet, og om eventuelle baggrundsdata.

Med henblik på første afsnit anvendes det informationsudvekslingssystem, som er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF.

Artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i direktiv 2001/95/EF finder anvendelse.

3.   Kommissionen afgør snarest muligt, om de foreløbige foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, er berettigede. Med henblik herpå hører den i det omfang, det er muligt, de berørte parter, medlemsstaterne og VKF.

4.   Såfremt de foreløbige foranstaltninger er berettigede, finder artikel 31, stk. 1, anvendelse.

5.   Såfremt de foreløbige foranstaltninger ikke er berettigede, informerer Kommissionen medlemsstaterne herom, og den berørte kompetente myndighed ophæver de pågældende foreløbige foranstaltninger.

Artikel 28

God administrativ praksis

1.   Enhver afgørelse truffet i henhold til artikel 25 og 27 skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af de forhold, som ligger til grund herfor. Den kompetente myndighed underretter omgående den ansvarlige person om afgørelsen samtidig med en angivelse af, hvilke klageveje der står åbne ifølge gældende lov i den berørte medlemsstat, og inden for hvilken frist klager skal være fremsat.

2.   Medmindre et umiddelbart tiltag er nødvendigt på grund af alvorlig risiko for menneskers sundhed, skal den ansvarlige person have lejlighed til at fremlægge sine synspunkter, inden der træffes en afgørelse.

3.   Hvor det er relevant, finder bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendelse over for distributøren for så vidt angår afgørelser truffet i henhold til artikel 26 og artikel 27.

KAPITEL IX

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 29

Samarbejde mellem kompetente myndigheder

1.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder med hinanden og med Kommissionen med henblik på at sikre, at denne forordning anvendes og håndhæves på behørig vis, og sender hinanden alle de oplysninger, som er nødvendige for sikre, at denne forordning anvendes på ensartet måde.

2.   Kommissionen foranstalter erfaringsudveksling mellem de kompetente myndigheder med henblik på koordinering af denne forordnings ensartede anvendelse.

3.   Samarbejdet kan indgå som led i initiativer på internationalt plan.

Artikel 30

Samarbejde om kontrol af dossierer med produktinformationer

Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor det kosmetiske produkt gøres tilgængeligt, kan anmode den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor dossieret med produktinformationer er gjort let tilgængeligt, om at kontrollere, hvorvidt dossieret med produktinformationer opfylder de krav, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, og hvorvidt informationerne deri godtgør, at det kosmetiske produkt er sikkert.

Den anmodende kompetente myndighed skal begrunde sin anmodning.

Den kompetente myndighed, som har modtaget anmodningen, skal derefter uden unødig forsinkelse og under hensyntagen til, hvor meget sagen haster, foretage kontrol og informere den anmodende kompetente myndighed om resultatet.

KAPITEL X

GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER, AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Ændring af bilagene

1.   Såfremt anvendelsen af stoffer i kosmetiske produkter udgør en eventuel risiko for menneskers sundhed og nødvendiggør en indsats i hele Fællesskabet, kan Kommissionen efter høring af VKF ændre bilag II-VI i overensstemmelse hermed.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 32, stk. 4, i anvendelse.

2.   Kommissionen kan efter høring af VKF ændre bilag III-VI og VIII for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.

3.   Såfremt det viser sig at være nødvendigt for at garantere sikkerheden i forbindelse med kosmetiske produkter, der er bragt omsætning, kan Kommissionen efter høring af VKF ændre bilag I.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.

Artikel 32

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 33

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

Kommissionen udarbejder og opdaterer et glossar med fælles betegnelser for bestanddele. I dette øjemed tager Kommissionen hensyn til internationalt anerkendte nomenklaturer, herunder den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele (INCI). Glossaret er ikke en liste over stoffer, som er godkendt til brug i kosmetiske produkter.

Den fælles betegnelse for en given bestanddel anvendes til mærkning af kosmetiske produkter, der er bragt i omsætning, senest tolv måneder efter offentliggørelse af glossaret i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 34

Kompetente myndigheder, giftkontrolcentre eller lignende organer

1.   Medlemsstaterne udpeger deres nationale kompetente myndigheder.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse på de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, og på de giftkontrolcentre og lignende organer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 6. De meddeler opdateringer af disse oplysninger efter behov.

3.   Kommissionen udarbejder og opdaterer en liste over de myndigheder og organer, der er omhandlet i stk. 2, og gør den offentlig tilgængelig.

Artikel 35

Årlig rapport om dyreforsøg

Kommissionen forelægger hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om:

1)

de fremskridt, der er gjort med hensyn til udvikling, validering og juridisk godkendelse af alternative metoder. Rapporten skal indeholde nøjagtige data om antallet og typen af dyreforsøg udført i forbindelse med kosmetiske produkter. Medlemsstaterne er forpligtet til at indsamle disse oplysninger ud over de statistiske oplysninger, som kræves i henhold til direktiv 86/609/EØF. Kommissionen sikrer især udvikling, validering og retlig accept af alternative afprøvningsmetoder, hvor der ikke anvendes levende dyr

2)

de fremskridt, Kommissionen har gjort i sine bestræbelser på at opnå godkendelse fra OECD af alternative metoder, der er blevet valideret på fællesskabsplan, og fremme tredjelandes anerkendelse af resultaterne af de forsøg i forhold til sikkerhed, der er gennemført i Fællesskabet ved hjælp af alternative metoder, navnlig inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdsaftaler med disse lande

3)

hvorledes der er taget hensyn til små og mellemstore virksomheders særlige behov.

Artikel 36

Formel indsigelse mod harmoniserede standarder

1.   Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at en harmoniseret standard ikke fuldt ud opfylder de krav, som er fastsat i de relevante bestemmelser i denne forordning, forelægger Kommissionen eller den pågældende medlemsstat sagen for det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, med angivelse af argumenterne herfor. Udvalget afgiver straks udtalelse.

2.   På baggrund af udvalgets udtalelse træffer Kommissionen beslutning om at offentliggøre, ikke at offentliggøre, at offentliggøre med begrænsninger, at opretholde, at opretholde med begrænsninger eller at tilbagetrække henvisningerne til den pågældende harmoniserede standard i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Kommissionen underretter medlemsstaterne og det berørte europæiske standardiseringsorgan. Den anmoder om nødvendigt om ændring af de pågældende harmoniserede standarder.

Artikel 37

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 11. juli 2013. Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 38

Ophævelse

Direktiv 76/768/EØF ophæves med virkning fra 11. juli 2013 med undtagelse af artikel 4b, der ophæves med virkning fra den 1. december 2010.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Denne forordning bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IX, del B, angivne frister for direktivernes gennemførelse i national ret.

De kompetente myndigheder sørger dog for, at de i medfør af artikel 7, stk. 3, og artikel 7a, stk. 4, i direktiv 76/768/EØF modtagne oplysninger fortsat er til rådighed, og ansvarlige personer sørger fortsat for, at de i medfør af artikel 7a i nævnte direktiv indsamlede oplysninger er let tilgængelige indtil 11. juli 2020.

Artikel 39

Overgangsbestemmelser

Som en undtagelse fra direktiv 76/768/EØF kan kosmetiske produkter, der overholder denne forordning, bringes i omsætning inden den 11. juli 2013.

Fra den 11. januar 2012, som en undtagelse fra direktiv 76/768/EØF, anses anmeldelse, der foretages i overensstemmelse med denne forordnings artikel 13, for at overholde direktivets artikel 7, stk. 3, og artikel 7a, stk. 4.

Artikel 40

Ikrafttræden og anvendelsesdato

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra 11. juli 2013, med undtagelse af:

artikel 15, stk. 1 og 2, der finder anvendelse fra den 1. december 2010, og artikel 14, 31 og 32 i det omfang de er nødvendige for anvendelsen af artikel 15, stk. 1 og 2, og

artikel 16, stk. 3, andet afsnit, der finder anvendelse fra 11. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

J. BUZEK

På Rådets vegne

Formand

B. ASK


(1)  EUT C 27 af 3.2.2009, s. 34.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 24.3.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.11.2009.

(3)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

(4)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(5)  EFT L 192 af 11.7.1987, s. 49.

(6)  EUT L 196 af 2.8.2003, s. 7.

(7)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.

(8)  EUT L 241 af 10.9.2008, s. 21.

(9)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(10)  EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1.

(11)  EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

(12)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(13)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(14)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(15)  EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1.

(16)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(17)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.


BILAG I

RAPPORT OM DET KOSMETISKE PRODUKTS SIKKERHED

Sikkerhedsrapporter om kosmetiske produkter skal som et minimum indeholde følgende:

DEL A –   Informationer om det kosmetiske produkts sikkerhed

1.   Det kosmetiske produkts kvalitative og kvantitative formel

Det kosmetiske produkts kvalitative og kvantitative formel, herunder stoffernes kemiske identitet (inkl. kemiske navn, INCI-betegnelse, CAS-, EINECS- og ELINCS-numre, hvor dette er muligt) og deres tilsigtede anvendelse. For så vidt angår parfumerende og aromatiske forbindelser begrænses disse oplysninger til forbindelsens navn og kodenummer samt leverandørens identitet.

2.   Det kosmetiske produkts fysiske og kemiske egenskaber samt stabilitet

Stoffernes eller blandingernes samt det kosmetiske produkts fysiske og kemiske egenskaber.

Det kosmetiske produkts stabilitet under rimeligt forudseelige oplagringsforhold.

3.   Mikrobiologisk kvalitet

Stoffets eller blandingens og det kosmetiske produkts mikrobiologiske specifikationer. Opmærksomheden rettes særlig mod kosmetiske produkter, som anvendes omkring øjnene, på slimhinder i almindelighed og på beskadiget hud samt i forbindelse med børn under 3 år, ældre og personer med nedsat immunrespons.

Resultater af konserveringstest (preservation challenge test).

4.   Urenheder, sporstoffer, informationer om emballeringsmaterialet

Stoffernes og blandingernes renhed.

I tilfælde af spor af forbudte stoffer, belæg for, at de er teknisk uundgåelige.

Emballeringsmaterialets relevante egenskaber, navnlig renhed og stabilitet.

5.   Normal og rimeligt forudseelig brug

Den normale og rimeligt forudseelige brug af produktet. Begrundelsen skal navnlig have belæg i advarsler og andre forklaringer på produktets mærkning.

6.   Eksponering for det kosmetiske produkt

Data vedrørende eksponeringen for det kosmetiske produkt under hensyntagen til resultaterne under punkt 5 set i forhold til:

1)

anvendelsessted(er)

2)

anvendelsesoverflade(r)

3)

anvendt mængde af produktet

4)

anvendelsens varighed og hyppighed

5)

den eller de normale og rimeligt forudseelige eksponeringsvej(e)

6)

mål- (eller eksponerede) befolkningsgruppe(r). Der tages også hensyn til særlige befolkningsgruppers eventuelle eksponering.

Ved eksponeringsberegningen tages der også hensyn til de toksikologiske virkninger, der skal tages i betragtning (det kan f.eks. være nødvendigt at beregne eksponeringen pr. hudarealenhed eller pr. kropsvægtenhed). Der bør også tages hensyn til muligheden for sekundær eksponering ad andre veje end dem, der er resultatet af direkte anvendelse (f.eks. utilsigtet inhalation af spray, utilsigtet indtagelse af læbeprodukter, etc.).

Opmærksomheden rettes særlig mod eventuelle indvirkninger på eksponeringen, som skyldes partikelstørrelse.

7.   Eksponering for stofferne

Data vedrørende eksponeringen for de stoffer, der er indeholdt i det kosmetiske produkt, for så vidt angår de relevante toksikologiske endpoints, under hensyntagen til informationerne i punkt 6.

8.   Stoffernes toksikologiske profil

Med forbehold af artikel 18, profilerne for stof i det kosmetiske produkt for alle relevante toksikologiske endpoints. Der fokuseres navnlig på evaluering af lokal toksicitet (hud- og øjenirritation), hudoverfølsomhed og i tilfælde af UV-absorption fotoinduceret toksicitet.

Der tages hensyn til alle væsentlige toksikologiske absorptionsveje samt de systemiske virkninger, og der foretages en beregning af sikkerhedsmarginer (margin of safety - MoS) baseret på et niveau, hvor der ikke observeres skadelige virkninger (no observed adverse effects level -NOAEL). Manglende hensyntagen begrundes behørigt.

Opmærksomheden rettes særlig mod eventuelle indvirkninger på den toksikologiske profil, som skyldes:

partikelstørrelse, herunder nanomaterialer

urenheder i de stoffer og det råmateriale, der anvendes, og

stoffers interaktion.

Eventuelle analogiseringer dokumenteres og begrundes behørigt.

Informationskilden skal være klart angivet.

9.   Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger

Alle tilgængelige data vedrørende uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger af det kosmetiske produkt eller, hvis det er relevant, andre kosmetiske produkter. Beskrivelsen omfatter statistiske data.

10.   Informationer på det kosmetiske produkt

Andre relevante informationer, f.eks. eksisterende undersøgelser af frivillige forsøgspersoner eller behørigt bekræftede og underbyggede resultater af risikovurderinger foretaget på andre relevante områder.

DEL B –   Vurdering af det kosmetiske produkts sikkerhed

1.   Konklusion på vurderingen

Erklæring om det kosmetiske produkts sikkerhed, jf. artikel 3.

2.   Advarsler og anvisninger vedrørende anvendelse på mærkningen

Erklæring om, hvorvidt det er nødvendigt med særlige advarsler og brugsanvisning på mærkningen i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra d).

3.   Begrundelser

Forklaring af den videnskabelige begrundelse for konklusionen på vurderingen i punkt 1 og erklæringen i punkt 2. Forklaringen baseres på beskrivelserne i del A. Sikkerhedsmarginer vurderes og drøftes, hvis det er relevant.

Der foretages blandt andet en specifik vurdering af de kosmetiske produkter, der er beregnet til børn under tre år, og af produkter, der udelukkende er beregnet til intimhygiejneprodukter til udvortes brug.

Eventuelle interaktioner mellem de stoffer, der er indeholdt i det kosmetiske produkt, vurderes.

Hensyntagen og manglende hensyntagen til de forskellige toksikologiske profiler begrundes behørigt.

Der tages behørigt hensyn til stabilitetens eventuelle indvirkninger på det kosmetiske produkts sikkerhed.

4.   Oplysninger om eksperten og godkendelse af del B

Sikkerhedsekspertens navn og adresse.

Bevis for sikkerhedsekspertens kvalifikationer.

Dato og sikkerhedsekspertens underskrift.


Præambel til bilag II-VI

1)

I bilag II-VI forstås ved:

a)

»produkt, som afrenses«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive fjernet efter anvendelse på hud, hår eller slimhinder

b)

»produkt, som ikke afrenses«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til længerevarende kontakt med hud, hår eller slimhinder

c)

»hårprodukt«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive anvendt på hovedhår eller anden hårvækst i ansigtet, dog ikke øjenvipper

d)

»hudprodukt«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive anvendt på huden

e)

»læbeprodukt«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive anvendt på læberne

f)

»ansigtsprodukt«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive anvendt på huden i ansigtet

g)

»negleprodukt«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive anvendt på neglene

h)

»mundplejeprodukt«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive anvendt på tænder eller slimhinderne i munden

i)

»produkt, som anvendes på slimhinder«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive anvendt på slimhinderne:

i munden

på øjenrandene

eller på de ydre kønsorganer

j)

»øjenprodukt«: et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive anvendt omkring øjnene

k)

»erhvervsmæssig brug«: påføring eller brug af kosmetiske produkter som led i udøvelse af en erhvervsaktivitet.

2)

Følgende deskriptorer anvendes for at gøre det lettere at identificere stoffer:

internationale fællesnavne (INN) for farmaceutiske produkter, WHO, Geneve, august 1975

CAS-numre (Chemical Abstracts Service numbers)

det EF-nummer, der svarer til enten EINECS-numre (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) eller ELINCS-numre (European List of Notified Chemical Substances) eller det registreringsnummer, der er blevet tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

XAN, som er det navn, der er godkendt af et specifikt land (X), f.eks. USAN, der svarer til det navn, der er godkendt i USA

navnet i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele som omhandlet i denne forordnings artikel 33.

3)

Stoffer, der er opført i bilag III-VI, omfatter ikke nanomaterialer, undtagen hvor dette specifikt er nævnt.


BILAG II

LISTE OVER STOFFER, SOM IKKE MÅ ANVENDES I KOSMETISKE PRODUKTER

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

a

b

c

d

1

N-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamid

35783-57-4

 

2

(2-Acetoxyethyl)trimethylammonium hydroxid (Acetylchlorin) og salte heraf

51-84-3

200-128-9

3

Deanol aceglumat (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolacton (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]eddike syre (Tiratricol (INN)) og salte heraf

51-24-1

200-086-1

6

Methotrexat (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminocapronsyre (INN) og salte heraf

60-32-2

200-469-3

8

Cinchophen (INN), salte heraf, derivater og salte af disse derivater

132-60-5

205-067-1

9

Thyropropionsyre (INN) og salte heraf

51-26-3

 

10

Trichloreddikesyre

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (blade, rødder og tilberedninger deraf)

84603-50-9

283-252-6

12

Aconitin (principal alkaloid af Aconitum napellus L.) og salte heraf

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. og tilberedninger heraf

84649-73-0

283-458-6

14

Epinephrin (adrenalin) (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L., alkaloider og deres salte

90106-13-1

290-234-1

16

Alkynalkoholer, deres estere, ethere og salte

 

 

17

Isoprenalin (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allyl isothiocyanat (Allylsennepsolie)

57-06-7

200-309-2

19

Alloclamid (INN) og salte heraf

5486-77-1

 

20

Nalorphin (INN), salte heraf og ethere

62-67-9

200-546-1

21

Sympatomimetiske aminer, der virker på centralnervesystemet: ethvert stof optaget på den første liste over lægemidler, som er undergivet receptpligt, og som der refereres til i Europarådets resolution AP(69)2

300-62-9

206-096-2

22

Anilin, salte heraf samt halogen- og sulfonatderivater heraf

62-53-3

200-539-3

23

Betoxycain (INN) og salte heraf

3818-62-0

 

24

Zoxazolamin (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Procainamid (INN), salte heraf og derivater

51-06-9

200-078-8

26

Benzidin

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptan (INN), salte heraf og isomere

123-82-0

204-655-5

28

Octodrin (INN) og dets

543-82-8

208-851-1

29

2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol og salte heraf

530-34-7

 

30

1,3-Dimethylpentylamin og salte heraf

105-41-9

203-296-1

31

4-Aminosalicylsyre og salte heraf

65-49-6

200-613-5

32

Toluidiner, deres isomere, salte og halogen- og sulfonatderivater

26915-12-8

248-105-2

33

Xylidiner, deres isomere, salte og halogen- og sulfonat derivativer

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. og tilberedninger heraf

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Dichloro-2-methylbutan

507-45-9

 

37

Androgener herunder alle stoffer med androgen virkning

 

 

38

Anthracen olie

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotika

 

 

40

Antimon og forbindelser heraf

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. og tilberedninger heraf

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorphine ((R) 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo [de,g]quinoline-10,11-diol) og salte heraf

58-00-4

200-360-0

43

Arsen og forbindelser heraf

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. og tilberedninger heraf

8007-93-0

232-365-9

45

Atropin, salte heraf og derivater

51-55-8

200-104-8

46

Bariumsalte med undtagelse af: bariumsulfat, bariumsulfid på de betingelser, der er fastlagt i bilag III, bariumlakker, pigmenter og salte af de farvestoffer, der er listet i bilag IV.

 

 

47

Benzen

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-on

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepiner og benzodiazepiner

12794-10-4

 

50

1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoat (amylocain) og salte heraf

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoat (eucain) og salte heraf

500-34-5

 

52

Isocarboxazid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumethiazid (INN) og dets derivater

73-48-3

200-800-1

54

Beryllium og forbindelser heraf

7440-41-7

231-150-7

55

Brom

7726-95-6

231-778-1

56

Bretylium tosilat (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Carbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Brompheniramin (INN) og salte heraf

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonium bromid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylammonium bromid (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucin

357-57-3

206-614-7

63

Tetracain (INN) og salte heraf

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Carbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Phenylbutazon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Cadmium og forbindelser heraf

7440-43-9

231-152-8

69

Cantharider, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantharidin

56-25-7

200-263-3

71

Phenprobamat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nitroderivativer af carbazol

 

 

73

Carbondisulfid

75-15-0

200-843-6

74

Catalase

9001-05-2

232-577-1

75

Cephaelin og salte heraf

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (æterisk olie)

8006-99-3

 

77

2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Chlor

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Flyttet eller slettet

 

 

81

4-Phenylazophenylen-1,3-diamin citrat hydrochlorid (chrysoidin citrat hydrochlorid)

5909-04-6

 

82

Chlorzoxazon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamin (crimidin-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprothixen (INN) og salte heraf

113-59-7

204-032-8

85

Clofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bis(2-chloroethyl)methylamin N-oxid og salte heraf

126-85-2

 

87

Chlormethin (INN) og salte heraf

51-75-2

200-120-5

88

Cyclophosphamid (INN) og salte heraf

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustin (INN) og salte heraf

576-68-1

209-404-3

90

Butanilicain (INN) og salte heraf

3785-21-5

 

91

Chlormezanon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dion (chlorophacinon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorphenoxamin (INN)

77-38-3

 

95

Phenaglycodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Chlorethan

75-00-3

200-830-5

97

Chrom; chromsyre og salte heraf

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., alkaloider heraf samt tilberedninger heraf

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L (frugt, pulver og tilberedninger heraf)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyclamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Cobalt benzensulfonat

23384-69-2

 

102

Colchicin, salte og derivater heraf

64-86-8

200-598-5

103

Colchicosid og derivater heraf

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L og tilberedninger heraf

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatoxin

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (frugt)

 

 

107

Croton tiglium L. (olie)

8001-28-3

 

108

1-Butyl-3-(N-crotonoylsulfanilyl)urinstof

52964-42-8

 

109

Curare and curarin

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Syntetiske curarizanter (stoffer med curarelignende virkning)

 

 

111

Hydrogencyanid og salte heraf

74-90-8

200-821-6

112

Feclemin (INN); 2-(alpha-cyclohexylbenzyl)-N,N,N',N'-tetraethyl-1,3-propanediamin

3590-16-7

 

113

Cyclomenol (INN) og salte heraf

5591-47-9

227-002-6

114

Natriumhexacyclonat (INN)

7009-49-6

 

115

Hexapropymat (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Flyttet eller slettet

 

 

117

O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphin

2748-74-5

 

118

Pipazetat (INN) og salte heraf

2167-85-3

218-508-8

119

5-(αβ-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin

511-75-1

208-133-8

120

N,N'-Pentamethylenebis (trimethylammonium salte), f.eks. pentamethoniumbromid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N'-[(Methylimino)diethylen]bis(ethyldimethylammonium) salte, f.eks. azamethoniumbromid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyclarbamat (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Clofenotan (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N'-Hexamethylenbis(trimethylammonium) salte, f.eks. hexamethoniumbromid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dichlorethaner (ethylenchlorider) f.eks. 1,2-Dichlorethan

107-06-2

203-458-1

126

Dichlorethylener (acetylenchlorider) f.eks. Vinyliden chlorid (1,1-Dichlorethylen)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergid (INN) (LSD) og salte heraf

50-37-3

200-033-2

128

2 Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate og salte heraf

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchocain (INN) og salte heraf

85-79-0

201-632-1

130

3-Diethylaminopropylcinnamat

538-66-9

 

131

O,O'-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorthioat (Parathion - ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oxalylbis(iminoethylen)]bis[(o-chlorbenzyl)diethylammonium] salte, f.eks. ambenoniumchlorid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Methyprylon (INN) og salte heraf

125-64-4

204-745-4

134

Digitalin og alle heterosider af Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino)propyl]theophyllin (xanthinol)

2530-97-4

 

136

Dioxethedrin (INN) og salte heraf

497-75-6

207-849-8

137

Piprocurarium iodid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyphenazon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazin (INN) og salte heraf

58-46-8

200-383-6

140

Captodiam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeclorazin (INN) og salte heraf

1243-33-0

 

142

Dimethylamin

124-40-3

204-697-4

143

1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoat (amydricain, alypin) og salte heraf

963-07-5

213-512-6

144

Methapyrilen (INN) og salte heraf

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramon (INN) og salte heraf

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptylin (INN) og salte heraf

50-48-6

200-041-6

147

Metformin (INN) og salte heraf

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbid dinitrat (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitril

109-77-3

203-703-2

150

Succinonitril

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrophenol isomere

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inproquon (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamid (INN) og salte heraf

60-46-8

200-479-8

154

Diphenylpyralin (INN) og salte heraf

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethyl-ammonium salte, f.eks. isopropamide iodid(INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benactyzin (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropin (INN) og salte heraf

86-13-5

 

159

Cyclizin (INN) og salte heraf

82-92-8

201-445-5

160

5,5-Diphenyl-4-imidazolidon (Doxenitoin (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); thiram (ISO) (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetin, salte og derivater heraf

483-18-1

207-592-1

164

Ephedrin og salte heraf

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamid (INN) og derivativer heraf

126-93-2

 

166

Eserin or physostigmin og salte heraf

57-47-6

200-332-8

167

Estere af 4-aminobenzoesyre, med aminogruppen fri, bortset fra dem i bilag VI

 

 

168

Cholin salte og deres estere, f.eks. cholin chlorid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Caramiphen (INN) og salte heraf

77-22-5

201-013-6

170

Diethyl 4-nitrophenyl phosphat (Paraoxon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metethoheptazin (INN) og salte heraf

509-84-2

 

172

Oxpheneridin (INN) og salte heraf

546-32-7

 

173

Ethoheptazin (INN) og salte heraf

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazin (INN) og salte heraf

469-78-3

 

175

Methylphenidat (INN) og salte heraf

113-45-1

204-028-6

176

Doxylamin (INN) og salte heraf

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxan (INN)

2430-46-8

 

178

4-Benzyloxyfenol og 4-ethoxyfenol

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Parethoxycain (INN) og salte heraf

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutethimid (INN) og salte heraf

77-21-4

201-012-0

182

Ethylenoxid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegrid (INN) og salte heraf

64-65-3

200-588-0

184

Valnoctamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Paramethason (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanison (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

 

189

Fluoreson (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Hydrogenfluorid, dets normale salte, dets komplekse forbindelser og hydrofluorider, bortset fra dem der er nævnt i bilag III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuryltrimethylammonium salte, f.eks. furtrethonium iodid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamin (INN)

357-70-0

 

194

Progesteron (herunder alle stoffer med gestagen virkning)

 

 

195

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalen (endrin-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Hexachlorethan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalen (isodrin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hydrastin, hydrastinin og deres salte

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hydrazider og deres salte f.eks. Isoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hydrazin, derivativer og salte heraf

302-01-2

206-114-9

202

Octamoxin (INN) og salte heraf

4684-87-1

 

203

Warfarin (INN) og salte heraf

81-81-2

201-377-6

204

Ethyl bis (4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetat og salte af syren

548-00-5

208-940-5

205

Methocarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitrat (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropyliden) dicoumarin

 

 

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroxolin (INN) og salte heraf

4008-48-4

223-662-4

210

Hyoscyamin, salte og derivater heraf

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (blade, frø, pulver og tillberedninger heraf)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolin (INN) og salte heraf

2152-34-3

218-438-8

213

Iod

7553-56-2

231-442-4

214

Decamethylenbis(trimethylammonium) salte, f.eks. decamethonium bromid (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot og beslægtede arter) (rødder, pulver og tilberedninger)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-Isopropylpent4-enoyl)urinstof (apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dion]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. og tilberedninger heraf

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelin (INN) og salte heraf

90-69-7

202-012-3

220

Barbiturater

 

 

221

Kviksølv og forbindelser heraf, bortset fra dem der er nævnt i bilag V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-Trimethoxyphenethylamin (Mescalin) og salte heraf

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehyd

9002-91-9

 

224

2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamid og salte heraf

305-13-5

 

225

Coumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextromethorphan (INN) og salte heraf

125-71-3

204-752-2

227

2-Methylheptylamin og salte heraf

540-43-2

 

228

Isomethepten (INN) og salte heraf

503-01-5

207-959-6

229

Mecamylamin (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dicoumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Phenmetrazin (INN), salte og derivater heraf

134-49-6

205-143-4

233

Thiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c]-[1] benzopyran-5-on (cyclocoumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Carisoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolin (INN) og salte heraf

1082-56-0

 

238

Arecolin

63-75-2

200-565-5

239

Poldin metilsulfat (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxyzin (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naphthol

135-19-3

205-182-7

242

1-og 2-Naphthylamines og deres salte

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin

39923-41-6

 

244

Naphazolin (INN) og salte heraf

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmin og salte heraf g. neostigmin bromid (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nicotin og salte heraf

54-11-5

200-193-3

247

Amyl nitritter

110-46-3

203-770-8

248

Uorganiske nitritter, bortset fra natriumnitrit

14797-65-0

 

249

Nitrobenzen

98-95-3

202-716-0

250

Nitrocresoler og alkalimetalsalte heraf

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglycerin; Propan-1,2,3-triyl trinitrat

55-63-0

200-240-8

254

Acenocoumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkali pentacyanonitrosylferrat (2-) f.eks.

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-

256

Nitrostilbener, homologer og derivater heraf

 

 

257

Noradrenalin og salte heraf

51-41-2

200-096-6

258

Noscapin (INN) og salte heraf

128-62-1

204-899-2

259

Guanethidin (INN) og salte heraf

55-65-2

200-241-3

260

Østrogener

 

 

261

Oleandrin

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierin og salte heraf

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentachloroethan

76-01-7

200-925-1

265

Pentaerithrityl tetranitrat (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrichloral (INN)

78-12-6

 

267

Octamylamin (INN) og salte heraf

502-59-0

207-947-0

268

Pikrinsyre

88-89-1

201-865-9

269

Phenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difencloxazin (INN)

5617-26-5

 

271

2-Phenylindan-1,3-dion (phenindion - INN)

83-12-5

201-454-4

272

Ethylphenacemid (pheneturid - INN)

90-49-3

201-998-2

273

Phenprocoumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamteren (INN) og salte heraf

396-01-0

206-904-3

276

Tetraethyl pyrophosphat (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolyl fosfat

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybin (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor og metalfosfider

7723-14-0

231-768-7

280

Thalidomid (INN) og salte heraf

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Picrotoxin

124-87-8

204-716-6

283

Pilocarpin og salte heraf

92-13-7

202-128-4

284

α-Piperidin-2-ylbenzyl acetat, laevorotatory threoform (levofacetoperan - INN) og salte heraf

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) og salte heraf

467-60-7

207-394-5

286

Azacyclonol (INN) og salte heraf

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverin (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprin (INN) og salte heraf

55837-15-5

259-848-7

289

Bly og dets forbindelser

7439-92-1

231-100-4

290

Coniin

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (»laurbærkirsebær-vand«)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyrapon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Radioaktive stoffer som defineret i direktiv 96/29/Euratom (1) om fastsættelse af grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling

 

 

294

Juniperus sabina L. ((blade, æteriske olier og tilberedninger heraf))

90046-04-1

289-971-1

295

Hyoscin, salte og derivativer heraf

51-34-3

200-090-3

296

Guld salte

 

 

297

Selen og forbindelser heraf med undtagelse af selendisulfid på de betingelser, der er fastlagt i bilag III, nr. 49

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. og tilberedninger heraf

84929-77-1

284-555-6

299

Spartein (INN) og salte heraf

90-39-1

201-988-8

300

Glucocorticoider (Corticosteroider)

 

 

301

Datura stramonium L. og tilberedninger heraf

84696-08-2

283-627-4

302

Strophantiner, deres agluconer og deres respektive derivater

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantus arter og deres tilberedninger

 

 

304

Strychnin og salte heraf

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos arter og deres tilberedninger

 

 

306

Narkotika, naturlige og syntetiske. Alle stoffer optaget i tabel I og II til The single convention on narcotic drugs (Treaty Series No 34 (1965) (mnd. 2631)); underskrevet i New York den 30. marts 1961

 

 

307

Sulfonamider og salte heraf (incl. sulfanilamid (4-aminobenzensulfonamid) og dets derivater fremkommet ved substitution af et eller flere H-atomer i NH2 -gruppen)

 

 

308

Sultiam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodymium og salte heraf

7440-00-8

231-109-3

310

Thiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes og tilberedninger heraf

84696-42-4

283-649-4

312

Tellurium og forbindelser heraf

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazolin (INN) og salte heraf

526-36-3

208-390-6

314

Tetrachlorethylen

127-18-4

204-825-9

315

Carbon tetrachlorid

56-23-5

200-262-8

316

Hexaethyl tetrafosfat

757-58-4

212-057-0

317

Thallium og forbindelser heraf

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glycosidekstrakt

90147-54-9

290-446-4

319

Ethionamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Phenothiazin (INN) og forbindelser heraf

92-84-2

202-196-5

321

Thiourinstof og derivater heraf bortset fra dem, der er optaget i bilag III

62-56-6

200-543-5

322

Mephenesin (INN) og dets estere

59-47-2

200-427-4

323

Vacciner, toxiner eller sera defineret som immunologiske lægemidler i overenstemmelse med artikel 1(4) i Direktiv 2001/83/EC

 

 

324

Tranylcypromin (INN) og salte heraf

155-09-9

205-841-9

325

Trichlornitromethan (chlorpicrin)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlormethine (INN) og salte heraf

817-09-4

212-442-3

328

Tretamin (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamin triethiodid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. og tilberedninger heraf

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrin, salte og tilberedninger heraf

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind (frø og tilberedninger heraf)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. og tilberedninger heraf

90131-91-2

290-407-1

334

Vinyl chlorid monomer

75-01-4

200-831-0

335

Ergocalciferol (INN) og cholecalciferol (vitamin D2 og D3)

50-14-6 /; 67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

Salte af O-alkyldithiocarbonsylre (xanthater)

 

 

337

Yohimbin og salte heraf

146-48-5

205-672-0

338

Dimethyl sulfoxid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Diphenhydramin (INN) og salte heraf

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-Butylphenol

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Butylpyrocatechol

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachysterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioxan

123-91-1

204-661-8

344

Morpholin og salte heraf

110-91-8

203-815-1

345

Pyretbrum album L. og tilberedninger heraf

 

 

346

2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino]ethyldimethylamin maleate (Mepyramin maleat; pyrilamin maleat)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennamin (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetrachlorsalicylanilider

7426-07-5

 

349

Dichlorsalicylanilide

1147-98-4

 

350

Tetrabromsalicylanilider

 

 

351

Dibromsalicylanilider

 

 

352

Bithionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Thiuram monosulfider

97-74-5

202-605-7

354

Flyttet eller slettet

 

 

355

Dimethylformamid (N,N-Dimethylformamid)

68-12-2

200-679-5

356

4-Phenylbut-3-en-2-on (Benzylidene acetone)

122-57-6

204-555-1

357

Benzoater af 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alkohol (coniferyl alkohol), bortset fra normalt indhold i naturlige æteriske olier

 

 

358

Furocoumariner (f.eks. trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) undtagen det normale indhold i de anvendte naturlige essenser.

I solbeskyttelses- og solbruningsprodukter skal indholdet af furocoumariner være mindre end 1 mg/kg.

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Olie fra frø fra Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol bortset fra normalt indhold i naturlige æteriske olier, når koncentrationen er mindre end

100 ppm i det færdige produkt, 50 ppm i dental og oral hygiejne-produkter. Må ikke være i børnetandpasta.

94-59-7

202-345-4

361

5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite (thymol iodid)

552-22-7

209-007-5

362

3'-Ethyl-5',6',7', 8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthon eller 7-acetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene (AETT); Versalid

88-29-9

201-817-7

363

1,2-Diaminobenzen og salte heraf

95-54-5

202-430-6

364

2,4-Diaminotoluen og salte heraf

95-80-7

202-453-1

365

Aristolochiasyre og salte heraf, Aristolochia spp og præparater heraf

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3/-

366

Chloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

6-Acetoxy-2,4-dimethyl-1,3-dioxan (Dimethoxan)

828-00-2

212-579-9

369

Pyrithion-natrium (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(Trichlormethylthio)-4-cyklohexen 1,2-dicarboximid (Captan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

(2,2')-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlordiphenylmethan (Hexachlorophen - INN)

70-30-4

200-733-8

372

2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine-3-N-oxide (Minoxidil - INN) og salte heraf

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tribromsalicylanilid (Tribromsalan - INN)

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp og præparater heraf

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN) (retinsyre og salte heraf)

302-79-4

206-129-0

376

1-Methoxy-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminoanisol CI 76050) og salte heraf

615-05-4

210-406-1

377

1-Methoxy-2,5-diaminobenzen (2,5-diaminoanisol) og salte heraf

5307-02-8

226-161-9

378

Farvestof CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Farvestof CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Farvestof CI 42555 (Basic Violet 3)

Farvestof CI 425551-1

Farvestof CI 425551-2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amy-4-dimethylaminobenzoat (blanding af isomerer) (Padimat A (INN)

14779-78-3

238-849-6

383

2-4-amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-Amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-Hydroxypregn-4-en-3,20-dion og estere heraf

80-75-1

201-306-9

386

Farvestof CI 42640 α-(4-(4-(dimethylamino)-α-(4-(ethyl(3-natriosulfonatobenzyl)amino)phenyl)benzyliden)cyclohexa-2,5-dienyliden(ethyl)ammonio)toluen-3-sulfonat

1694-09-3

216-901-9

387

Farvestof CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Farvestof CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Farvestof CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogener med steroid struktur

 

 

391

Zirkonium og dets forbindelser med undtagelse af de stoffer, der er opført under løbenr. 50 i bilag III, og zirkoniumlakker, -pigmenter og -salte af de farvestoffer, som er opført i bilag IV

7440-67-7

231-176-9

392

Flyttet eller slettet

 

 

393

Acetonitril

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahydrozolin tetryzolin (INN) og salte heraf

84-22-0

201-522-3

395

Hydroxy-8-quinolein og hydroxy-8-quinoleinsulfat bortset fra de anvendelser, der er fastsat i nr. 51 i bilag III

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Dithio-2,2-bispyridin-dioxid 1,1 (tilsætningsstof med magnesiumsulfattrihydrat)-(pyrithiondisulfid + magnesiumsulfat)

43143-11-9

256-115-3

397

Farvestoffet CI 12075 (Pigment Orange 5) og lakker, pigmenter og salte heraf

3468-63-1

222-429-4

398

Farvestoffet CI 45170 og CI 45170: 1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidocain (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Epoxybutan

106-88-7

203-438-2

401

Farvestof CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Strontiumlaktat

29870-99-3

249-915-9

403

Strontiumnitrat

10042-76-9

233-131-9

404

Strontiumpolycarboxylat

 

 

405

Pramocain (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Ethoxy-m-phenylenediamin og salte heraf

5862-77-1

 

407

2,4-Diamino-phenylethanol og salte heraf

14572-93-1

 

408

Pyrocatechol (Catechol)

120-80-9

204-427-5

409

Pyrogallol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosaminer, f.eks. dimethylnitrosoamin, nitrosodipropylamin, 2,2'-(nitrosoimino)bisethanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Sekundære alkylaminer og alkanolaminer og deres salte

 

 

412

4-Amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-methyl-m-phenylendiamin (2,6-toluendiamin)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluen (Musk Ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Flyttet eller slettet

 

 

416

Celler, væv og produkter fra menneskelige organismer

 

 

417

3,3-bis(4-hydroxyphenyl)phthalid (Phenolphthalein(INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-imidazol-4-ylacrylsyre og dens ethylester (iminazolyl-akrylsyre)

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Kategori 1-materiale og kategori 2-materiale som defineret i hhv. artikel 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (3) samt bestanddele fremstillet heraf.

 

 

420

Ubearbejdede og raffinerede stenkulstjærer

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5,-Pentamethyl-4,6-dinitroindan (mosken)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzen (muskustibeten)

145-39-1

205-651-6

423

Alantroot oil (Inula helenium L.), når det anvendes som duftbestanddel

97676-35-2

 

424

Benzylcyanid, når det anvendes som duftbestanddel

140-29-4

205-410-5

425

Cyclamen-alkohol, når det anvendes som duftbestanddel

4756-19-8

225-289-2

426

Diethylmaleat, når det anvendes som duftbestanddel

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Dihydrocumarin, når det anvendes som duftbestanddel

119-84-6

204-354-9

428

2,4-dihydroxy-3-methyl-benzaldehyd, når det anvendes som duftbestanddel

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogeraniol), når det anvendes som duftbestanddel

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-dimethyl-8-tert-butyl-cumarin, når det anvendes som duftbestanddel

17874-34-9

241-827-9

431

Dimethylcitraconat, når det anvendes som duftbestanddel

617-54-9

 

432

7,11-dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-on (pseudomethylionon), når det anvendes som duftbestanddel

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on (pseudoionon), når det anvendes som duftbestanddel

141-10-6

205-457-1

434

Diphenylamin, når det anvendes som duftbestanddel

122-39-4

204-539-4

435

Ethylacrylat, når det anvendes som duftbestanddel

140-88-5

205-438-8

436

Figenblad (Ficus carica L.), når det anvendes som duftbestanddel

68916-52-9

 

437

Trans-2-heptenal, når det anvendes som duftbestanddel

18829-55-5

242-608-0

438

Trans-2-hexenaldiethylacetal, når det anvendes som duftbestanddel

67746-30-9

266-989-8

439

Trans-2-hexenaldimethylacetal (, når det anvendes som duftbestanddel

18318-83-7

242-204-4

440

Hydroabietylalkohol, når det anvendes som duftbestanddel

13393-93-6

236-476-3

441

6-isopropyl-2-decahydronaphthalenol, når det anvendes som duftbestanddel

34131-99-2

251-841-7

442

7-methoxycumarin, når det anvendes som duftbestanddel

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-methoxyphenyl)-3-buten-2-on (anisylidenacetone), når det anvendes som duftbestanddel

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-methoxyphenyl)-1-penten-3-on (alpha-methylanisylidenacetone), når det anvendes som duftbestanddel

104-27-8

203-190-5

445

Methyl trans-2-butenoat, når det anvendes som duftbestanddel

623-43-8

210-793-7

446

7-methylcumarin, når det anvendes som duftbestanddel

2445-83-2

219-499-3

447

5-methyl-2,3-hexanedion (acetylisovaleryl), når det anvendes som duftbestanddel

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentylidencyclohexanon, når det anvendes som duftbestanddel

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on (pseudo-isomethylionon), når det anvendes som duftbestanddel

1117-41-5

214-245-8

450

Verbena olie (Lippia citriodora Kunth.), når det anvendes som duftbestanddel

8024-12-2

 

451

Flyttet eller slettet

 

 

452

6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan

37894-46-5

253-704-7

453

Kobaltdichlorid

7646-79-9

231-589-4

454

Kobaltsulfat

10124-43-3

233-334-2

455

Nikkelmonoxid

1313-99-1

215-215-7

456

Dinikkeltrioxid

1314-06-3

215-217-8

457

Nikkeldioxid

12035-36-8

234-823-3

458

Trinikkeldisulfid

12035-72-2

234-829-6

459

Tetracarbonylnikkel

13463-39-3

236-669-2

460

Nikkelsulfid

16812-54-7

240-841-2

461

Kaliumbromat

7758-01-2

231-829-8

462

Carbonmonoxid

630-08-0

211-128-3

463

1,3-Butadien (jf. også løbenr. 464-611)

106-99-0

203-450-8

464

Isobutan, hvis det indeholder ≥ 0,1 vægtprocent butadien

75-28-5

200-857-2

465

Butan, hvis det indeholder ≥ 0,1 vægtprocent butadien

106-97-8

203-448-7

466

Gasser (råolie), C3-4, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68131-75-9

268-629-5

467

Slutgas (råolie), katalytisk krakket destillat- og katalytisk krakket naphtha fraktioneringsabsorber-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68307-98-2

269-617-2

468

Slutgas (råolie), katalytisk polymeriseringsnaphtha fraktionerings-stabilizer-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68307-99-3

269-618-8

469

Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktionerings-stabilizer-, hydrogensulfid-fri, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-00-9

269-619-3

470

Slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandler-stripper-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-01-0

269-620-9

471

Slutgas (råolie), katalytisk gasoliekraknings-absorber-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-03-2

269-623-5

472

Slutgas (råolie), gas-genudvindingsanlægs-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-04-3

269-624-0

473

Slutgas (råolie), gasgenudvindingsanlæg deethanizer-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-05-4

269-625-6

474

Slutgas (råolie), hydroafsvovlet destillat- og hydroafsvovlet naphtha fraktioneringskolonne-, syrefri, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-06-5

269-626-1

475

Slutgas (råolie), hydroafsvovlet vakuumgasolie stripper-, hydrogensulfidfri, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-07-6

269-627-7

476

Slutgas (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringsstabilizer-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-08-7

269-628-2

477

Slutgas (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-, hydrogensulfidfri, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-09-8

269-629-8

478

Slutgas (råolie), straight-run destillat hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-10-1

269-630-3

479

Slutgas (råolie), propan- og propylenalkyleringsføde forarbejdningsdeethanizer-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-11-2

269-631-9

480

Slutgas (råolie), vakuumgasolie hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68308-12-3

269-632-4

481

Gasser (råolie), katalytisk krakkede topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68409-99-4

270-071-2

482

Alkaner, C1-2, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68475-57-0

270-651-5

483

Alkaner, C2-3, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68475-58-1

270-652-0

484

Alkaner, C3-4, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68475-59-2

270-653-6

485

Alkaner, C4-5, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68475-60-5

270-654-1

486

Brændselsgasser, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68476-26-6

270-667-2

487

Brændselsgasser, råoliedestillater, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68476-29-9

270-670-9

488

Carbonhydrider, C3-4, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68476-40-4

270-681-9

489

Carbonhydrider, C4-5, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68476-42-6

270-682-4

490

Carbonhydrider, C2-4, C3-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68476-49-3

270-689-2

491

Råoliegasser, fortættede, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68476-85-7

270-704-2

492

Råoliegasser, fortættede, sweetenede, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68476-86-8

270-705-8

493

Gasser (råolie), C3-4, isobutanrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-33-8

270-724-1

494

Destillater (råolie), C3-6, piperylenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-35-0

270-726-2

495

Gasser (råolie), aminsystemføde-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-65-6

270-746-1

496

Gasser (råolie), benzenenheds-hydroafsvovleraftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-66-7

270-747-7

497

Gasser (råolie), benzenenhed recirkulations-, hydrogenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-67-8

270-748-2

498

Gasser (råolie), blandingsolie-, hydrogen- og nitrogenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-68-9

270-749-8

499

Gasser (råolie), butansplitter-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-69-0

270-750-3

500

Gasser (råolie), C2-3, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-70-3

270-751-9

501

Gasser (råolie), katalytisk krakket gasolie depropanizer-bundfraktioner, C4-rige syrefri, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-71-4

270-752-4

502

Gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha debutanizer-bundfraktioner, C3-5-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-72-5

270-754-5

503

Gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha depropanizer-topfraktion, C3-rige syrefrie, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-73-6

270-755-0

504

Gasser (råolie), katalytisk krakker-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-74-7

270-756-6

505

Gasser (råolie), katalytisk krakker, C1-5-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-75-8

270-757-1

506

Gasser (råolie), katalytisk polymeriseret naphtha stabilizer-topfraktion, C2-4-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-76-9

270-758-7

507

Gasser (råolie), katalytisk reformeret naphtha stripper-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-77-0

270-759-2

508

Gasser (råolie), katalytisk reformer-, C1-4-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-79-2

270-760-8

509

Gasser (råolie), C6-8 katalytisk reformer recirkulations-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-80-5

270-761-3

510

Gasser (råolie), C6-8 katalytisk reformer-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-81-6

270-762-9

511

Gasser (råolie), C6-8 katalytisk reformer recirkulations-, hydrogenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-82-7

270-763-4

512

Gasser (råolie), C3-5, olefin- og paraffin-alkyleringsføde-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-83-8

270-765-5

513

Gasser (råolie), C2 returstrøms-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-84-9

270-766-0

514

Gasser (råolie), C4-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-85-0

270-767-6

515

Gasser (råolie), deethanizer-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-86-1

270-768-1

516

Gasser (råolie), deisobutanizertårn-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-87-2

270-769-7

517

Gasser (råolie), tørre depropanizer-, propenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-90-7

270-772-3

518

Gasser (råolie), depropanizer-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-91-8

270-773-9

519

Gasser (råolie), tørre, sure, gaskoncentreringsenhed aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-92-9

270-774-4

520

Gasser (råolie), gaskoncentrering reabsorberdestillations-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-93-0

270-776-5

521

Gasser (råolie), gas-genudvindingsanlæg depropanizer-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-94-1

270-777-0

522

Gasser (råolie), Girbatol-enhed føde, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-95-2

270-778-6

523

Gasser (råolie), hydrogenabsorber-aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-96-3

270-779-1

524

Gasser (råolie), hydrogenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-97-4

270-780-7

525

Gasser (råolie), hydrogenbehandler blandingsolierecirkulations-, hydrogen- og nitrogenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-98-5

270-781-2

526

Gasser (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringskolonne-, C4-rige, hydrogensulfidfri, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68477-99-6

270-782-8

527

Gasser (råolie), recirkulations-, hydrogenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-00-2

270-783-3

528

Gasser (råolie), reformer makeup-, hydrogenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-01-3

270-784-9

529

Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-02-4

270-785-4

530

Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-, hydrogen- og methanrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-03-5

270-787-5

531

Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler makeup-, hydrogenrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-04-6

270-788-0

532

Gasser (råolie), termisk krakning destillations-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-05-7

270-789-6

533

Slutgas (råolie), katalytisk krakket klaret olie og termisk krakket vakuumrest fraktioneringsrefluxkammer, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-21-7

270-802-5

534

Slutgas (råolie), katalytisk krakket naphtha stabiliseringsabsorber-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-22-8

270-803-0

535

Slutgas (råolie), katalytisk krakker, katalytisk reformer og hydroafsvovler, kombineret fraktioneringskolonne-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-24-0

270-804-6

536

Slutgas (råolie), katalytisk krakker refraktioneringsabsorber-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-25-1

270-805-1

537

Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-26-2

270-806-7

538

Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha separator-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-27-3

270-807-2

539

Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphta stabilizer-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-28-4

270-808-8

540

Slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandlerseparator-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-29-5

270-809-3

541

Slutgas (råolie), hydroafsvovlet straight-run naphtha separator-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-30-8

270-810-9

542

Slutgas (råolie), saturatgas blandet anlægsstrøm, C4-rig, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-32-0

270-813-5

543

Slutgas (råolie), saturatgas anlægsgenindvindings-, C1-2-rig, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-33-1

270-814-0

544

Slutgas (råolie), vakuumrester termisk krakker-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68478-34-2

270-815-6

545

Carbonhydrider, C3-4-rige, råoliedestillat, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68512-91-4

270-990-9

546

Gasser (råolie), katalytisk reformeret straight-run naphtha stabilizer-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68513-14-4

270-999-8

547

Gasser (råolie), full-range straight-run naphtha dehexanizer-aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68513-15-5

271-000-8

548

Gasser (råolie), hydrokrakningsdepropanizer-aftræks-, carbonhydridrige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68513-16-6

271-001-3

549

Gasser (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68513-17-7

271-002-9

550

Gasser (råolie), reformer-udløbs højtryks-flashkammer aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68513-18-8

271-003-4

551

Gasser (råolie), reformer-udløbs lavtryks-flashkammer aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68513-19-9

271-005-5

552

Rester (råolie), alkyleringssplitter-, C4-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68513-66-6

271-010-2

553

Carbonhydrider, C1-4, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68514-31-8

271-032-2

554

Carbonhydrider, C1-4, sweetenede, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68514-36-3

271-038-5

555

Gasser (råolie), olieraffinaderigas destillationsaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68527-15-1

271-258-1

556

Carbonhydrider, C1-3, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68527-16-2

271-259-7

557

Carbonhydrider, C1-4, debutanizer-fraktion, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68527-19-5

271-261-8

558

Gasser (råolie), benzenenhed hydrogenbehandler depentanizer-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68602-82-4

271-623-5

559

Gasser (råolie), C1-5, våde, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68602-83-5

271-624-0

560

Gasser (råolie), sekundære absorberaftræks-, fluidiserede katalytisk krakker-topfraktioner fraktionerings-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68602-84-6

271-625-6

561

Carbonhydrider, C2-4, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68606-25-7

271-734-9

562

Carbonhydrider, C3, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68606-26-8

271-735-4

563

Gasser (råolie), alkyleringsføde, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68606-27-9

271-737-5

564

Gasser (råolie), depropanizer-bundfraktioner fraktioneringsaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68606-34-8

271-742-2

565

Råolieprodukter, raffinaderigasser, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68607-11-4

271-750-6

566

Gasser (råolie), hydrokrakning lavtryks-separator-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68783-06-2

272-182-1

567

Gasser (råolie), raffinaderi blandings-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68783-07-3

272-183-7

568

Gasser (råolie), katalytisk krakker-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68783-64-2

272-203-4

569

Gasser (råolie), C2-4, sweetenede, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68783-65-3

272-205-5

570

Gasser (råolie), raffinaderi, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68814-67-5

272-338-9

571

Gasser (råolie), platformer-produkter separatoraftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68814-90-4

272-343-6

572

Gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum depentanizer stabilisatoraftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68911-58-0

272-775-5

573

Gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum flashkammer-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68911-59-1

272-776-0

574

Gasser (råolie), råoliefraktioneringsaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68918-99-0

272-871-7

575

Gasser (råolie), dehexanizer aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-00-6

272-872-2

576

Gasser (råolie), destillat unifiner afsvovlingsstripper aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-01-7

272-873-8

577

Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker fraktioneringsaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-02-8

272-874-3

578

Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker skrubning, sekundære absorberaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-03-9

272-875-9

579

Gasser (råolie), tungt destillat, hydrogenbehandlerafsvovler stripper aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-04-0

272-876-4

580

Gasser (råolie), let straight-run benzin fraktioneringsstabilizeraftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-05-1

272-878-5

581

Gasser (råolie), naphtha unifiner-afsvovling stripperaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-06-2

272-879-0

582

Gasser (råolie), platformerstabilizer aftræks-, fraktionering af lette produkter, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-07-3

272-880-6

583

Gasser (råolie), preflash-tårn aftræks-, rådestillation, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-08-4

272-881-1

584

Gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformeringsaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-09-5

272-882-7

585

Gasser (råolie), straight-run stabilizeraftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-10-8

272-883-2

586

Gasser (råolie), tjærestripperaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-11-9

272-884-8

587

Gasser (råolie), unifiner stripperaftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-12-0

272-885-3

588

Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker splitter-topfraktioner, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68919-20-0

272-893-7

589

Gasser (råolie), katalytisk krakker naphtha debutanizer-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68952-76-1

273-169-3

590

Slutgas (råolie), katalytisk krakker destillat og naphthastabilizer-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68952-77-2

273-170-9

591

Slutgas (råolie), katalytisk hydroafsvovlet naphthaseparator-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68952-79-4

273-173-5

592

Slutgas (råolie), straight-run naphtha hydroafsvovler-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68952-80-7

273-174-0

593

Slutgas (råolie), termisk krakket destillat, gasolie og naphtha absorber-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68952-81-8

273-175-6

594

Slutgas (råolie), termisk krakket carbonhydrid fraktioneringsstabilizer, råolieforkoksning-, hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68952-82-9

273-176-1

595

Gasser (råolie), lette dampkrakkede, butadienkoncentrat, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68955-28-2

273-265-5

596

Gasser (råolie), sponge absorber aftræks-, fluidiserede katalytisk krakker og gasolie afsvovler topfraktionsfraktionering, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68955-33-9

273-269-7

597

Gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformer stabilizer topfraktions-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68955-34-0

273-270-2

598

Gasser (råolie), rådestillation og katalytisk krakning, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

68989-88-8

273-563-5

599

Carbonhydrider, C4, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

87741-01-3

289-339-5

600

Alkaner, C1-4, C3-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

90622-55-2

292-456-4

601

Gasser (råolie), gasolie diethanolaminskrubber-aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-15-3

295-397-2

602

Gasser (råolie), gasolie, hydroafsvovlingsudløbs-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-16-4

295-398-8

603

Gasser (råolie), gasoliehydroafsvovling-udblæsnings-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-17-5

295-399-3

604

Gasser (råolie), hydrogenatorudløb-flashkammer-aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-18-6

295-400-7

605

Gasser (råolie), naphtha dampkrakning højtryksrest-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-19-7

295-401-2

606

Gasser (råolie), restvisbreaking-aftræks-, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-20-0

295-402-8

607

Gasser (råolie), dampkrakker, C3-rige, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-22-2

295-404-9

608

Carbonhydrider, C4, dampkrakker-destillat, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-23-3

295-405-4

609

Råoliegasser, fortættede, sweetenede, C4-fraktion, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

92045-80-2

295-463-0

610

Carbonhydrider, C4, 1,3-butadien- og isobutenfrie, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

95465-89-7

306-004-1

611

Raffinater (råolie), dampkrakket C4-fraktion, cupro-, ammonium- og acetatekstraktion, C3-5 og C3-5 umættede, butadienfrie, hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[d,e,f]chrysen (= benzo[a]pyren)

50-32-8

200-028-5

613

Beg, kultjære- og råolie-, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

68187-57-5

269-109-0

614

Destillater (kul og råolie), kondenserede aromat-, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

68188-48-7

269-159-3

615

Flyttet eller slettet

 

 

616

Flyttet eller slettet

 

 

617

Creosotolie, acenaphthenfraktion, acenaphthenfri, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

90640-85-0

292-606-9

618

Beg, kultjære, lavtemperatur, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

90669-57-1

292-651-4

619

Beg, kultjære-, lavtemperatur, varmebehandlet, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

90669-58-2

292-653-5

620

Beg, kultjære, lavtemperatur, oxideret, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

90669-59-3

292-654-0

621

Ekstraktrester (kul), brunkul, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

91697-23-3

294-285-0

622

Paraffinvokser (kul), brunkulshøjtemperaturtjære, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

92045-71-1

295-454-1

623

Paraffinvokser (kul), brunkulshøjtemperaturtjære, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

92045-72-2

295-455-7

624

Affaldsstoffer, faste, kultjærebegsforkoksnings-, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

92062-34-5

295-549-8

625

Beg, kultjære-, højtemperaturs, sekundær, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

94114-13-3

302-650-3

626

Rester (kul), flydende solventekstraktion, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

94114-46-2

302-681-2

627

Kulvæsker, flydende solventekstraktionsopløsning, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

94114-47-3

302-682-8

628

Kulvæsker, flydende solventekstraktion, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

94114-48-4

302-683-3

629

Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, carbonbehandlet, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

97926-76-6

308-296-6

630

Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, lerbehandlet, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

97926-77-7

308-297-1

631

Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, kiselsyrebehandlet, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

97926-78-8

308-298-7

632

Absorptionsolier, bicycliske aromater og heterocyclisk carbonhydridfraktion, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatiske carbonhydrider, C20-28, polycycliske, blandet kultjærebeg, polyethylen og polypropylen, pyrolyseafledte, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatiske carbonhydrider, C20-28, polycycliske, blandet kultjærebeg og polyethylen, pyrolyseafledte, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatiske carbonhydrider, C20-28, polycycliske, blandet kultjærebeg og polystyren, pyrolyseafledte, hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

101794-76-7

309-958-7

636

Beg, kultjære, højtemperatur, varmebehandlet, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenz[a,h]anthracen

53-70-3

200-181-8

638

Benz[a]anthracen

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]pyren

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluoranthen

205-82-3

205-910-3

641

Benz[e]acephenanthrylen

205-99-2

205-911-9

642

Benzo[k]fluoranthen

207-08-9

205-916-6

643

Chrysen

218-01-9

205-923-4

644

2-Brompropan

75-26-3

200-855-1

645

Trichlorethylen

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Dibrom-3-chlorpropan

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Dibrompropan-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Dichlor-2-propanol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Τrichlortoluen

98-07-7

202-634-5

650

α-Chlortoluen (benzylchlorid)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Dibromethan

106-93-4

203-444-5

652

Hexachlorbenzen

118-74-1

204-273-9

653

Bromethylen (vinylbromid)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Dichlorbut-2-en

764-41-0

212-121-8

655

Methyloxiran (propylenoxid)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoxyethyl)benzen (styrenoxid)

96-09-3

202-476-7

657

1-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-Chlor-2,3-epoxypropan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Epoxy-3-phenoxypropan (phenylglycidylether)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-Epoxypropan-1-ol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Bioxiran (1,2:3,4-diepoxybutan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran; epoxiconazol

133855-98-8

496-850-2

664

Chlormethylmethylether

107-30-2

203-480-1

665

2-Methoxyethanol og acetatet heraf (2-methoxyethylacetat)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-Ethoxyethanol og acetatet heraf (2-ethoxyethylacetat)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Bis(chlormethyl)ether

542-88-1

208-832-8

668

2-Methoxypropanol

1589-47-5

216-455-5

669

1,3-Propiolacton

57-57-8

200-340-1

670

Dimethylcarbamoylchlorid

79-44-7

201-208-6

671

Urethan (ethylcarbamat)

51-79-6

200-123-1

672

Flyttet eller slettet

 

 

673

Flyttet eller slettet

 

 

674

Methoxyeddikesyre

625-45-6

210-894-6

675

Dibutylphthalat

84-74-2

201-557-4

676

Bis(2-methoxyethyl)ether (dimethoxydiglykol)

111-96-6

203-924-4

677

Bis(2-ethylhexyl)phthalat (diethylhexyphthlat)

117-81-7

204-211-0

678

Bis(2-methoxyethyl)phthalat

117-82-8

204-212-6

679

2-Methoxypropylacetat

70657-70-4

274-724-2

680

2-Ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetat

80387-97-9

279-452-8

681

Acrylamid, medmindre andet er fastsat andetsteds i denne forordning

79-06-1

201-173-7

682

Acrylonitril

107-13-1

203-466-5

683

2-Nitropropan

79-46-9

201-209-1

684

Dinoseb, dets salte og estere, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

88-85-7

201-861-7

685

2-Nitroanisol

91-23-6

202-052-1

686

4-Nitrobiphenyl

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Dinitrotoluen

Dinitrotoluen, teknisk

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapacryl

485-31-4

207-612-9

689

2-Nitronaphthalen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-Dinitrotoluen

602-01-7

210-013-5

691

5-Nitroacenaphthen

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitrotoluen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitrotoluen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Dinitrotoluen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitrotoluen

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, dets salte og estere

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Flyttet eller slettet

 

 

699

Diazomethan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinon (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Flyttet eller slettet

 

 

702

1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

70-25-7

200-730-1

703

Flyttet eller slettet

 

 

704

Flyttet eller slettet

 

 

705

4,4′-Methylendianilin

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-Methylendi-o-toluidin

838-88-0

212-658-8

708

Ortho-anisidin

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-Dimethoxybenzidin (ortho-dianisidin og salte heraf)

119-90-4

204-355-4

710

Flyttet eller slettet

 

 

711

o-Dianisidinbaserede azofarvestoffer

 

 

712

3,3′-Dichlorbenzidin

91-94-1

202-109-0

713

Benzidindihydrochlorid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]diammoniumsulfat

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-Dichlorbenzidindihydrochlorid

612-83-9

210-323-0

716

Benzidinsulfat

21136-70-9

244-236-4

717

Benzidinacetat

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-Dichlorbenzidindihydrogenbis(sulfat)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-Dichlorbenzidinsulfat

74332-73-3

277-822-3

720

Benzidinbaserede azofarvestoffer

 

 

721

4,4′-Bi-o-toluidin (ortho-tolidin)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-Bi-o-toluidindihydrochlorid

612-82-8

210-322-5

723

3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]diammoniumbis(hydrogensulfat)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-Bi-o-toluidinsulfat

74753-18-7

277-985-0

725

4,4′-Bi-o-toluidin baserede azofarvestoffer

 

611-030-00-4

726

Biphenyl-4-ylamin (4-aminobiphenyl) og salte heraf

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzen

103-33-3

203-102-5

728

(Methyl-ONN-azoxy)methylacetat

592-62-1

209-765-7

729

Cycloheximid

66-81-9

200-636-0

730

2-Methylaziridin

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-thion (ethylenthiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furan

110-00-9

203-727-3

733

Aziridin

151-56-4

205-793-9

734

Captafol

2425-06-1

219-363-3

735

Carbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorph

24602-86-6

246-347-3

738

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butyl

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Thioacetamid

62-55-5

200-541-4

743

Flyttet eller slettet

 

 

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-Methylacetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-Methylformamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-Dimethylacetamid

127-19-5

204-826-4

748

Hexamethylphosphortriamid

680-31-9

211-653-8

749

Diethylsulfat

64-67-5

200-589-6

750

Dimethylsulfat

77-78-1

201-058-1

751

1,3-Propansulton

1120-71-4

214-317-9

752

Dimethylsulfamoylchlorid

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallat

95-06-7

202-388-9

754

Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol og 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol

 

403-250-2

755

(+/–) Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propanoat

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridincarbonitril

85136-74-9

400-340-3

757

6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-format

108225-03-2

402-060-7

758

Trinatrium-[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]kobber(II)

 

413-590-3

759

Blanding af: N-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamid og N-[2,3-bis-(2-methyl-acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamid og methacrylamid- og 2-methyl-N-(2-methyl-acryloylaminomethoxymethyl)acrylamid og N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamid

 

412-790-8

760

1,3,5-Tris[(2S og 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroxiron)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Asbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Råolie

8002-05-9

232-298-5

764

Destillater (råolie), tunge hydrokrakkede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64741-76-0

265-077-7

765

Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64741-88-4

265-090-8

766

Destillater (råolie), solventraffinerede lette paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64741-89-5

265-091-3

767

Restolier (råolie), solventafasfalterede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64741-95-3

265-096-0

768

Destillater (råolie), solventraffinerede tunge naphthen-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64741-96-4

265-097-6

769

Destillater (råolie), solventraffinerede lette naphthen-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64741-97-5

265-098-1

770

Restolier (råolie), solventraffinerede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-01-4

265-101-6

771

Destillater (råolie), lerbehandlede tunge paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-36-5

265-137-2

772

Destillater (råolie), lerbehandlede lette paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-37-6

265-138-8

773

Restolier (råolie), lerbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-41-2

265-143-5

774

Destillater (råolie), lerbehandlede tunge naphthen-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-44-5

265-146-1

775

Destillater (råolie), lerbehandlede lette naphthen-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-45-6

265-147-7

776

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-52-5

265-155-0

777

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-53-6

265-156-6

778

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-54-7

265-157-1

779

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-55-8

265-158-7

780

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-56-9

265-159-2

781

Restolier (råolie), hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-57-0

265-160-8

782

Restolier (råolie), solventafvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-62-7

265-166-0

783

Destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-63-8

265-167-6

784

Destillater (råolie), solventafvoksede lette naphthen-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-64-9

265-168-1

785

Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-65-0

265-169-7

786

Foots oil (råolie), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-67-2

265-171-8

787

Naphthenolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-68-3

265-172-3

788

Naphthenolier (råolie), katalytisk afvoksede lette, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-69-4

265-173-9

789

Paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-70-7

265-174-4

790

Paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede lette, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-71-8

265-176-5

791

Naphthenolier (råolie), sammensatte afvoksede tunge, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-75-2

265-179-1

792

Naphthenolier (råolie), komplekse afvoksede lette, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

64742-76-3

265-180-7

793

Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, aromatkoncentrat, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

68783-00-6

272-175-3

794

Ekstrakter (råolie), solventraffineret tungt paraffindestillat solvent-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

68783-04-0

272-180-0

795

Ekstrakter (råolie), tunge paraffindestillater, solvent-afasfalterede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

68814-89-1

272-342-0

796

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede, neutral, oliebaserede, høj viskositet, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

72623-85-9

276-736-3

797

Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

72623- 86-0

276-737-9

798

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

72623- 87-1

276-738-4

799

Smøreolier, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

74869-22-0

278-012-2

800

Destillater (råolie), sammensatte afvoksede tunge paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90640-91-8

292-613-7

801

Destillater (råolie), sammensatte afvoksede lette paraffin-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90640-92-9

292-614-2

802

Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-, lerbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90640-94-1

292-616-3

803

Carbonhydrider, C20-50, solventafvoksede tunge paraffin-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90640-95-2

292-617-9

804

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-, lerbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90640-96-3

292-618-4

805

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90640-97-4

292-620-5

806

Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90641-07-9

292-631-5

807

Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90641-08-0

292-632-0

808

Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90641-09-1

292-633-6

809

Restolier (råolie), hydrogenbehandlede, solventafvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

90669-74-2

292-656-1

810

Restolier (råolie), katalytisk afvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91770-57-9

294-843-3

811

Destillater (råolie), afvoksede tunge paraffin-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995-39-0

295-300-3

812

Destillater (råolie), afvoksede lette paraffin-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995-40-3

295-301-9

813

Destillater (råolie), hydrokrakkede solventraffinerede, afvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995-45-8

295-306-6

814

Destillater (råolie), solventraffinerede naphthen-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995-54-9

295-316-0

815

Ekstrakter (råolie), hydrogenbehandlet let paraffindestillat solvent-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995- 73-2

295-335-4

816

Ekstrakter (råolie), let naphthendestillat solvent-, hydroafsvovlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995-75-4

295-338-0

817

Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, syrebehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995-76-5

295-339-6

818

Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, hydroafsvovlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995-77-6

295-340-1

819

Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent-, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

91995-79-8

295-342-2

820

Foots oil (råolie), hydrogenbehandlet, hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

92045-12-0

295-394-6

821

Smøreolier (råolie) C17-35, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

92045-42-6

295-423-2

822

Smøreolier (råolie), hydrokrakkede ikke-aromatiske solventafparaffinerede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

92045-43-7

295-424-8

823

Restolier (råolie), hydrokrakkede syrebehandlede solventafvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

92061-86-4

295-499-7

824

Paraffinolier (råolie), solventraffinerede afvoksede tunge, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

92129-09-4

295-810-6

825

Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent-, lerbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

92704- 08-0

296-437-1

826

Smøreolier (råolie), basisolier, paraffinske, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

93572-43-1

297-474-6

827

Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, hydroafsvovlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

93763-10-1

297-827-4

828

Ekstrakter (råolie), solventafvoksede tunge paraffindestillatsolvent-, hydroafsvovlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

93763-11-2

297-829-5

829

Carbonhydrider, hydrokrakkede paraffinske destillationsrester, solventafvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

93763-38-3

297-857-8

830

Foots oil (råolie), syrebehandlet, hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

93924-31-3

300-225-7

831

Foots oil (råolie), lerbehandlet, hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

93924-32-4

300-226-2

832

Carbonhydrider, C20-50, restolie-hydrogenerings-vakuumdestillat-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

93924-61-9

300-257-1

833

Destillater (råolie), solventraffinerede hydrogenbehandlede tunge, hydrogenerede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

94733-08-1

305-588-5

834

Destillater (råolie), solventraffinerede hydrokrakkede lette, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

94733-09-2

305-589-0

835

Smøreolier (råolie), C18-40, solventafvoksede hydrokrakkede destillatbaserede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

94733-15-0

305-594-8

836

Smøreolier (råolie), C18-40, solventafvoksede hydrogenerede raffinatbaserede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

94733-16-1

305-595-3

837

Carbonhydrider, C13-30, aromatrige, solventekstraherede naphthenske destillater, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

95371-04-3

305-971-7

838

Carbonhydrider, C16-32, aromatrige, solventekstraherede naphthenske destillater, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

95371-05-4

305-972-2

839

Carbonhydrider, C37-68, afvoksede deasfalterede hydrogenbehandlede vakuumdestillationsrester, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

95371-07-6

305-974-3

840

Carbonhydrider, C37-65, hydrogenbehandlede afasfalterede vakuumdestillationsrester, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

95371-08-7

305-975-9

841

Destillater (råolie), hydrokrakkede solventraffinerede lette, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97488-73-8

307-010-7

842

Destillater (råolie), solventraffinerede hydrogenerede tunge, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97488-74-9

307-011-2

843

Smøreolier (råolie), C18-27, hydrokrakkede solventafvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97488-95-4

307-034-8

844

Carbonhydrider, C17-30, hydrogenbehandlet solventafasfalteret atmosfærisk destillationsrest, lette destillater, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97675-87-1

307-661-7

845

Carbonhydrider, C17-40, hydrogenbehandlet solventafasfalteret destillationsrest, lette vakuumdestillater, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97722-06-0

307-755-8

846

Carbonhydrider, C13-27, solventekstraherede lette naphthenske, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97722-09-3

307-758-4

847

Carbonhydrider, C14-29, solventekstraherede lette naphthenske, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97722-10-6

307-760-5

848

Foots oil (råolie), carbonbehandlet, hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97862-76-5

308-126-0

849

Foots oil (råolie), kiselsyrebehandlet, hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97862-77-6

308-127-6

850

Carbonhydrider, C27-42, dearomatiserede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97862-81-2

308-131-8

851

Carbonhydrider, C17-30, hydrogenbehandlede destillater, lette destillationsfraktioner, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97862-82-3

308-132-3

852

Carbonhydrider, C27-45, naphthenske vakuumdestillations-, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97862-83-4

308-133-9

853

Carbonhydrider, C27-45, dearomatiserede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97926-68-6

308-287-7

854

Carbonhydrider, C20-58, hydrogenbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97926-70-0

308-289-8

855

Carbonhydrider, C27-42, naphthenske, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

97926-71-1

308-290-3

856

Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, carbonbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

100684-02-4

309-672-2

857

Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, lerbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

100684- 03-5

309-673-8

858

Ekstrakter (råolie), let vakuum, gasoliesolvent, carbonbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

100684-04-6

309-674-3

859

Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent-, lerbehandlede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

100684-05-7

309-675-9

860

Restolier (råolie), carbonbehandlede solventafvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

100684-37-5

309-710-8

861

Restolier (råolie), lerbehandlede solventafvoksede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

100684-38-6

309-711-3

862

Smøreolier (råolie), C>25, solventekstraherede, afasfalterede, afvoksede, hydrogenerede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

101316-69-2

309-874-0

863

Smøreolier (råolie), C17-32, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

101316-70-5

309-875-6

864

Smøreolier (råolie), C20-35, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

101316-71-6

309-876-1

865

Smøreolier (råolie), C24-50, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede, hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

101316-72-7

309-877-7

866

Destillater (råolie), sweetenede, middeltunge, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64741-86-2

265-088-7

867

Gasolier (råolie), solventraffinerede, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64741-90-8

265-092-9

868

Destillater (råolie), solventraffinerede middeltunge, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64741-91-9

265-093-4

869

Gasolier (råolie), syrebehandlede, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-12-7

265-112-6

870

Destillater (råolie), syrebehandlede, middeltunge, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-13-8

265-113-1

871

Destillater (råolie), syrebehandlede, lette, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-14-9

265-114-7

872

Gasolier (råolie), kemisk neutraliserede, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-29-6

265-129-9

873

Destillater (råolie), kemisk neutraliserede, middeltunge, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-30-9

265-130-4

874

Destillater (råolie), lerbehandlede, middeltunge, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-38-7

265-139-3

875

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede, middeltunge, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-46-7

265-148-2

876

Gasolier (råolie), hydroafsvovlede, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-79-6

265-182-8

877

Destillater (råolie), hydroafsvovlede, middeltunge, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-80-9

265-183-3

878

Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, højtkogende, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

68477-29-2

270-719-4

879

Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, intermediært kogende, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

68477-30-5

270-721-5

880

Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, lavtkogende, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

68477-31-6

270-722-0

881

Alkaner, C12-26 forgrenede og ligekædede, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

90622-53-0

292-454-3

882

Destillater (råolie), højt raffinerede, middeltunge, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

90640-93-0

292-615-8

883

Destillater (råolie), katalytisk reformer-, tungt, aromatisk koncentrat, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

91995-34-5

295-294-2

884

Gasolier, paraffin-, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

93924-33-5

300-227-8

885

Naphtha (råolie), solvent-raffineret, hydroafsvovlet, tung;, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97488-96-5

307-035-3

886

Carbonhydrider, C16-20, hydrogenbehandlet, middeltungt destillat, lette destillater, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97675- 85-9

307-659-6

887

Carbonhydrider, C12-20, hydrogenbehandlet, paraffin, lette destillater, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97675-86-0

307-660-1

888

Carbonhydrider, C11-17, solventekstraherede lette naphthenske, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97722-08-2

307-757-9

889

Gasolier, hydrogenbehandlede, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97862-78-7

308-128-1

890

Destillater (råolie), carbonbehandlede lette paraffin-, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

100683-97-4

309-667-5

891

Destillater (råolie), intermediære paraffin-, carbonbehandlede, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

100683-98-5

309-668-0

892

Destillater (råolie), intermediære paraffin-, lerbehandlede, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

100683-99-6

309-669-6

893

Smørefedtstoffer; fedt, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

74869-21-9

278-011-7

894

Slack wax (råolie), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64742-61-6

265-165-5

895

Slack wax (råolie), syrebehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

90669-77-5

292-659-8

896

Slack wax (råolie), lerbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

90669-78-6

292-660-3

897

Slack wax (råolie), hydrogenbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

92062-09-4

295-523-6

898

Slack wax (råolie), lavtsmeltende, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

92062-10-7

295-524-1

899

Slack wax (råolie), lavtsmeltende, hydrogenbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

92062-11-8

295-525-7

900

Slack wax (råolie), lavtsmeltende, carbonbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97863-04-2

308-155-9

901

Slack wax (råolie), lavtsmeltende, lerbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97863-05-3

308-156-4

902

Slack wax (råolie), lavtsmeltende, kiselsyrebehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97863-06-4

308-158-5

903

Slack wax (råolie), carbonbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

100684-49-9

309-723-9

904

Vaselin, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

8009-03-8

232-373-2

905

Vaselin (råolie), oxideret, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

64743-01-7

265-206-7

906

Vaselin (råolie), aluminiumoxidbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

85029-74-9

285-098-5

907

Vaselin (råolie), hydrogenbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

92045-77-7

295-459-9

908

Vaselin (råolie) carbonbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97862-97-0

308-149-6

909

Vaselin (råolie), kiselsyrebehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

97862-98-1

308-150-1

910

Vaselin (råolie), lerbehandlet, medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

100684-33-1

309-706-6

911

Destillater (råolie), lette katalytisk krakkede

64741-59-9

265-060-4

912

Destillater (råolie), intermediære katalytisk krakkede

64741-60-2

265-062-5

913

Destillater (råolie), lette termisk krakkede

64741-82-8

265-084-5

914

Destillater (råolie), hydroafsvovlede lette katalytisk krakkede

68333-25-5

269-781-5

915

Destillater (råolie), let dampkrakket naphtha

68475-80-9

270-662-5

916

Destillater (råolie), krakkede dampkrakkede råoliedestillater

68477-38-3

270-727-8

917

Gasolier (råolie), dampkrakkede

68527-18-4

271-260-2

918

Destillater (råolie), hydroafsvovlede termisk krakkede middeltunge

85116-53-6

285-505-6

919

Gasolier (råolie), termisk krakkede, hydrogenafsvovlede

92045-29-9

295-411-7

920

Rester (råolie), hydrogeneret dampkrakket naphtha

92062-00-5

295-514-7

921

Rester (råolie), dampkrakkede naphthadestillations-

92062-04-9

295-517-3

922

Destillater (råolie), lette katalytisk krakkede, termisk nedbrudte

92201-60-0

295-991-1

923

Rester (råolie), dampkrakket varmeudblødt naphtha

93763-85-0

297-905-8

924

Gasolier (råolie), lette vakuum-, termisk krakkede hydroafsvovlede

97926-59-5

308-278-8

925

Destillater (råolie), hydroafsvovlede middeltunge coker-

101316-59-0

309-865-1

926

Destillater (råolie), tunge dampkrakkede

101631-14-5

309-939-3

927

Rester (råolie), atmosfærisk tårn

64741-45-3

265-045-2

928

Gasolier (råolie), tunge vakuum

64741-57-7

265-058-3

929

Destillater (råolie), tunge katalytisk krakkede

64741-61-3

265-063-0

930

Klarede olier (råolie), katalytisk krakkede

64741-62-4

265-064-6

931

Rester (råolie), katalytiske reformer-fraktionator-

64741-67-9

265-069-3

932

Rester (råolie), hydrokrakkede

64741-75-9

265-076-1

933

Rester (råolie), termisk krakkede

64741-80-6

265-081-9

934

Destillater (råolie), tunge termisk krakkede

64741-81-7

265-082-4

935

Gasolier (råolie), hydrogenbehandlede vakuum-

64742-59-2

265-162-9

936

Rester (råolie), hydroafsvovlede atmosfærisk tårn

64742-78-5

265-181-2

937

Gasolier (råolie), hydroafsvovlede tunge vakuum-

64742-86-5

265-189-6

938

Rester (råolie), dampkrakkede

64742-90-1

265-193-8

939

Rester (råolie), atmosfæriske

68333-22-2

269-777-3

940

Klarede olier (råolie), hydroafsvovlede katalytisk krakkede

68333-26-6

269-782-0

941

Destillater (råolie), hydroafsvovlede intermediære katalytisk krakkede

68333-27-7

269-783-6

942

Destillater (råolie), hydroafsvovlede, tunge, katalytisk krakkede

68333-28-8

269-784-1

943

Brændselsolie, rester-, straight-run gasolier, med højt indhold af svovl

68476-32-4

270-674-0

944

Brændselsolie, rest

68476-33-5

270-675-6

945

Rester (råolie), katalytisk reformer fraktioneringskolonnerest, destillations-

68478-13-7

270-792-2

946

Rester (råolie), tung cokergasolie og vakuumgasolie

68478-17-1

270-796-4

947

Rester (råolie), tunge coker- og lette vakuum-

68512-61-8

270-983-0

948

Rester (råolie), lette vakuum-

68512-62-9

270-984-6

949

Rester (råolie), dampkrakkede, lette

68513-69-9

271-013-9

950

Brændselsolie, nr. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Rester (råolie), topanlægs-, svovlfattige

68607-30-7

271-763-7

952

Gasolier (råolie), tunge, atmosfæriske

68783-08-4

272-184-2

953

Rester (råolie), coker-skrubber-, indeholder kondenserede aromater

68783-13-1

272-187-9

954

Destillater (råolie), råolierester, vakuum-

68955-27-1

273-263-4

955

Rester (råolie), dampkrakket, harpiksholdige

68955-36-2

273-272-3

956

Destillater (råolie), intermediære vakuum-

70592-76-6

274-683-0

957

Destillater (råolie), lette vakuum-

70592-77-7

274-684-6

958

Destillater (råolie), vakuum-

70592-78-8

274-685-1

959

Gasolier (råolie), hydroafsvovlede, tunge coker-vakuum-

85117-03-9

285-555-9

960

Rester (råolie), dampkrakkede, destillater

90669-75-3

292-657-7

961

Rester (råolie), vakuum-, lette

90669-76-4

292-658-2

962

Brændselsolie, tung, højt svovlindhold

92045-14-2

295-396-7

963

Rester (råolie), katalytiske kraknings-

92061-97-7

295-511-0

964

Destillater (råolie), intermediære, katalytisk krakkede, termisk nedbrudte

92201-59-7

295-990-6

965

Restolier (råolie)

93821-66-0

298-754-0

966

Rester, dampkrakkede, termisk behandlede

98219-64-8

308-733-0

967

Destillater (råolie), hydroafsvovlede, full-range, middeltunge

101316-57-8

309-863-0

968

Destillater (råolie), lette paraffin-

64741-50-0

265-051-5

969

Destillater (råolie), tunge paraffin-

64741-51-1

265-052-0

970

Destillater (råolie), lette naphthen-

64741-52-2

265-053-6

971

Destillater (råolie), tunge naphthen-

64741-53-3

265-054-1

972

Destillater (råolie), syrebehandlede tunge naphthen-

64742-18-3

265-117-3

973

Destillater (råolie), syrebehandlede lette naphthen-

64742-19-4

265-118-9

974

Destillater (råolie), syrebehandlede tunge paraffin-

64742-20-7

265-119-4

975

Destillater (råolie), syrebehandlede lette paraffin-

64742-21-8

265-121-5

976

Destillater (råolie), kemisk neutraliserede tunge paraffin-

64742-27-4

265-127-8

977

Destillater (råolie), kemisk neutraliserede lette paraffin-

64742-28-5

265-128-3

978

Destillater (råolie) kemisk neutraliserede tunge naphthen-

64742-34-3

265-135-1

979

Destillater (råolie), kemisk neutraliserede lette naphthen-

64742-35-4

265-136-7

980

Ekstrakter (råolie), let naphthendestillat solvent

64742-03-6

265-102-1

981

Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent

64742-04-7

265-103-7

982

Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent

64742-05-8

265-104-2

983

Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent

64742-11-6

265-111-0

984

Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent

91995-78-7

295-341-7

985