EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0567

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

COM/2018/567 final

Bruxelles, den 1.8.2018

COM(2018) 567 final

2018/0298(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der ved en ratificeret udtrædelsesaftale fastsættes en anden dato, vil al primær og afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019 ("udtrædelsesdatoen"). Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

Med forbehold for eventuelle overgangsordninger, der måtte være indeholdt i en udtrædelsesaftale, vil EU's lovgivning om søtransport fra og med udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Et af de områder af EU-retten, der bliver berørt, er anerkendelse på EU-plan af organisationer, der leverer tjenesteydelser vedrørende inspektion og syn af skibe, der sejler under en medlemsstats flag ("anerkendte organisationer").

Navnlig kræves det i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 1 ("forordningen"), at organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og som er anerkendt på EU-plan af Kommissionen ("anerkendte organisationer"), vurderes mindst hvert andet år af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der indgav den oprindelige anmodning om anerkendelse af organisationen. Organisationer, der oprindeligt er blevet anerkendt af den pågældende medlemsstat i medfør af tidligere lovgivning, og som for nuværende nyder EU-anerkendelse i henhold til forordningens artikel 15, stk. 1, bør vurderes på samme måde. Som følge heraf bør den medlemsstat, der oprindeligt anerkendte disse organisationer i henhold til artikel 15, stk. 1, betragtes som den "sponsormedlemsstat", der deltager i Kommissionens vurdering i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1.

Det følger desuden af forordningens artikel 7 og 8, at de anerkendte organisationer for fortsat at nyde EU's anerkendelse fortsat skal opfylde de forskellige krav, herunder minimumskrav, i bilag I til forordningen. Dette kontrolleres løbende ved hjælp af revurderinger foretaget af Kommissionen og "sponsormedlemsstaten" i henhold til artikel 8, stk. 1.

Efter Det Forenede Kongeriges udtræden vil landet ikke længere kunne deltage i de vurderinger, der foretages i henhold til forordningens artikel 8, stk.1, for så vidt angår de organisationer, som Det Forenede Kongerige fungerer som "sponsormedlemsstat" for. Følgelig vil der kunne rejses tvivl om den fortsatte gyldighed af disse organisationers anerkendelse på EU-plan, og spørgsmålet vil ikke kunne afgøres med tilstrækkelig retssikkerhed i medfør af forordningens gældende bestemmelser.

Organisationers potentielle tab af EU-anerkendelse som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden kan få negative konsekvenser for konkurrenceevnen og tiltrækningskraften for de 27 EU-medlemsstaters flag, der har bemyndiget disse anerkendte organisationer til at handle på deres vegne i forbindelse med udførelsen af lovbestemte inspektioner, syn og certificeringer af skibe. De berørte anerkendte organisationer har bemyndigelsesaftaler med hovedparten af medlemsstaterne i EU-27, og sidstnævnte vil efter Det Forenede Kongeriges udtræden ikke kunne udnytte disse anerkendte organisationer i deres flagflåde. Samtidig står rederier, der også anvender disse organisationer med henblik på klassificering, over for et dilemma om enten at omflage deres skibe til et land uden for EU eller risikere at overtræde deres nuværende private kontrakter vedrørende klassificering af deres skibe med pågældende organisationer.

Dette forslag har til formål at øge retssikkerheden, sikre driftskontinuitet for de berørte redere og opretholde de 27 EU-medlemsstaters flags konkurrenceevne.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag er nødvendigt som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og dets anvendelsesområde er begrænset til at omhandle de relevante konsekvenser heraf. Forordningens vigtigste politiske målsætninger fastholdes.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette forslag er i fuld overensstemmelse med Rådets mandat for forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om dets udtræden af Unionen.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget bygger på artikel 100, stk. 2, i TEUF.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Da den foreslåede retsakt vil ændre indholdet af den gældende EU-retsakt, kan dette kun opnås gennem en indsats på EU-plan.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det giver de nødvendige retlige ændringer uden at gå længere, end hvad der er nødvendigt for at nå målet om at fjerne den retsusikkerhed, der følger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Med forslaget foretages de retlige ændringer, der er nødvendige for at sikre konkurrenceevnen for de 27 EU-medlemsstaters flag.

Valg af retsakt

Da retsakten ændrer en af Europa-Parlamentets og Rådets forordninger, er den foreslåede ændring den eneste relevante form.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

Høringer af interesserede parter

Interessenterne er i en meddelelse fra Kommissionen om søtransport 2 gjort opmærksom på problemerne vedrørende fornyet vurdering i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

De berørte parter og medlemsstaterne har fået mulighed for i en periode på to uger at give feedback på det foreslåede initiativ via Europa-Kommissionens portal for bedre lovgivning ("Have your say").

I feedbackperioden fra 28. juni - 12. juli 2018 fremsatte én interesseret part bemærkninger. Overordnet set var der opbakning til idéen om at skabe mere retssikkerhed og klarhed gennem det foreslåede initiativ og opretholde konkurrenceevnen for rederierne i EU-27. Kommentarerne blev i det omfang, det er relevant, taget i betragtning ved udarbejdelsen af forslaget.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Der er indhentet kommentarer samt faglig bistand fra interesseparter og medlemsstater samt fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed. Forslaget er også understøttet af en juridisk analyse af konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden på politikområdet for anerkendte organisationer.

Konsekvensanalyse

Der er ikke behov for en konsekvensanalyse ifølge retningslinjerne for bedre lovgivning, da den foreslåede foranstaltning ikke forventes at få væsentlige konsekvenser, og der ikke er andre materielt forskellige valgmuligheder end den foreslåede foranstaltning.

Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ikke relevant.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Der er indsat en revisionsbestemmelse i forslagets artikel 2 med henblik på at vurdere, om det nuværende initiativ har nået ovennævnte mål uden at skabe utilsigtede konsekvenser for konkurrencen.•Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Forslaget skal afhjælpe den retsusikkerhed, der følger af Det Forenede Kongeriges udtræden for så vidt angår den fortsatte gyldighed af anerkendelsen af organisationer, for hvilke Det Forenede Kongerige fungerer som "sponsormedlemsstaten", der deltager i Kommissionens vurdering. Dette vil gøre det muligt at videreføre gældende ordninger mellem disse organisationer og de 27 EU-medlemsstater, der har undertegnet bemyndigelsesaftaler, således at disse organisationer kan udføre inspektion og syn af skibe på medlemsstaternes vegne, idet sikkerheden opretholdes uafbrudt.

Den foreslåede lovgivningsmæssige foranstaltning vil ændre forordningens artikel 8, stk. 1, ved at erstatte de nuværende krav, ifølge hvilke kun "sponsormedlemsstaten" deltager i den regelmæssige vurderingsproces, som foretages af Kommissionen, ved at indføre deltagelsen af enhver medlemsstat, der har bemyndiget en af de anerkendte organisationer. Derved kan vurderingen foretages af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der har bemyndiget den pågældende anerkendte organisation til at handle på dennes vegne i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF 3 og ikke blot "sponsormedlemsstaten".

Ovennævnte løsning er blevet valgt som den mest effektive måde at håndtere retsusikkerheden på med hensyn til anerkendte organisationer som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden. Den foreslåede retsakt vil afhjælpe denne retsusikkerhed på en ikke-diskriminerende måde for de medlemsstater, der har bemyndiget anerkendte organisationer til at handle på deres vegne.

Herudover opfylder forslaget målet om at sikre forretningskontinuitet, og de 27 EU-medlemsstater, der samarbejder med de berørte organisationer, får sikret deres flags konkurrenceevne.

Forordningen bør kun afhjælpe de potentielle skadelige konsekvenser for de 27 medlemsstaters flag som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Kommissionen bør aflægge rapport om dens virkning efter en passende/tilstrækkelig anvendelsesperiode, navnlig med henblik på at kortlægge eventuelle konsekvenser, der rækker ud over anvendelsesområdet for denne forordning.

2018/0298 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 4 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 5 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, at landet har til hensigt at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der fastsættes en anden dato i udtrædelsesaftalen, eller Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige ved enstemmighed fastsætter en anden dato, vil EU-retten ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019. Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

(2)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 6 og direktiv 2009/15/EF 7 udgør sammen regelsættet for de aktiviteter, der udføres af anerkendte organisationer, der udfører inspektion, syn og certificering af skibe.

(3)I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 vurderes de af Kommissionen på EU-niveau anerkendte organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe ("anerkendte organisationer") mindst hvert andet år af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der indgav den oprindelige anmodning om anerkendelse af organisationen.

(4)Organisationer, der oprindeligt blev anerkendt af den pågældende medlemsstat i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF 8 , og som for nuværende nyder Unionens anerkendelse i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009, bør af hensyn til ligebehandlingen vurderes af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der oprindeligt har anerkendt disse organisationer.

(5)Anerkendte organisationer skal i henhold til artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 391/2009 fortsat opfylde de forskellige krav, herunder minimumskravene i bilag I til forordningen, for fortsat at nyde Unionens anerkendelse. Dette kontrolleres ved hjælp af løbende vurderinger foretaget af Kommissionen sammen med den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009. Regelmæssige vurderinger spiller derfor en vigtig rolle for den fortsatte anerkendelse af organisationer.

(6)Det Forenede Kongerige vil som følge af sin udtræden af Unionen ikke længere kunne deltage i de vurderinger, der foretages i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009.

(7)De anerkendte organisationer, der oprindelig er blevet anerkendt af Det Forenede Kongerige, nyder for nuværende Unionens anerkendelse og er betroet af andre medlemsstater med opgaver i forbindelse med inspektion, syn og certificering af skibe i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF. Det er derfor nødvendigt at ændre artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 med henblik på at sikre, at disse organisationer fortsat vil være underlagt vurderinger i overensstemmelse med kravene i nævnte bestemmelse.

(8)Det er også nødvendigt at tage hensyn til den kontrol og de tilsynsforpligtelser, som medlemsstaterne for nuværende skal opfylde i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/15/EF. I den forbindelse bør vurderingen af anerkendte organisationer i henhold til forordning (EF) nr. 391/2009 gennemføres af Kommissionen sammen med den eller de medlemsstater, der har bemyndiget den pågældende anerkendte organisation i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF.

(9)Denne forordning bør anvendes fra dagen efter den dag, hvor EU-retten, herunder forordning (EF) nr. 391/2009, ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 affattes således:

"1. Alle anerkendte organisationer tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til vurdering af Kommissionen sammen med den medlemsstat/de medlemsstater, der bemyndigede dem i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF, til kontrol af, at de opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning og minimumskravene i bilag I. Vurderingen skal være begrænset til de af de anerkendte organisationers aktiviteter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde."

Artikel 2

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningerne af denne forordning senest tre år efter dens anvendelsesdato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den bør anvendes fra dagen efter den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11).
(2)    "Meddelelse til interessenterne — Det Forenede Kongeriges udtræden og EU's regler om søtransport". https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-maritime-transport.pdf.
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EUT L 131, 2009, s. 47).
(4)    EUT C , , s. .
(5)    EUT C , , s. .
(6)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11).
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EUT L 131, 2009, s. 47).
(8)    Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20).
Top