Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0698

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/698 af 8. april 2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446

C/2016/2002

OJ L 121, 11.5.2016, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/698/oj

11.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/698

af 8. april 2016

om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 279, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter vedtagelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 (2) blev der i den del, der vedrører forenklinger i bilag 12 til samme delegerede forordning, i tre af formularerne konstateret visse uoverensstemmelser med de systemer, som indføres ved EU-toldkodeksen, blandt andet henvisninger til procedurer, som ikke længere eksisterer. Disse uoverensstemmelser indvirker på retlig klarhed og bør berigtiges.

(2)

Endvidere blev det konstateret, at der ligeledes i den del, der vedrører forenklinger i bilag 12 til delegeret forordning (EU) 2016/341, ved en fejltagelse var blevet udeladt visse formularer.

(3)

Delegeret forordning (EU) 2016/341 bør derfor berigtiges.

(4)

Bestemmelserne i denne forordning bør anvendes fra den 1. maj 2016, så det bliver muligt at anvende EU-toldkodeksen i fuldt omfang —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Berigtigelser til delegeret forordning (EU) 2016/341

I delegeret forordning (EU) 2016/341 ændres bilag 12 således:

1)

Formularerne »Ansøgning om bevilling til at benytte forenklet angivelse og indskrivning i klarererens regnskaber« og »Ansøgning om bevilling til at benytte forenklinger Supplementsformular — IMPORT« samt »Forklarende bemærkninger til rubrikkerne i ansøgningsformularen« erstattes af formularerne i bilag I til nærværende forordning.

2)

Formularerne i bilag II til nærværende forordning tilføjes.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).


BILAG I

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Forklarende bemærkninger til rubrikkerne i ansøgningsformularen

Generel bemærkning:

De nødvendige oplysninger kan om nødvendigt anføres på separate bilag til ansøgningsformularen med henvisning til den relevante rubrik.

Medlemsstaterne kan kræve supplerende oplysninger.

1.

Her angives ansøgerens fulde navn og EORI-nummer. Ansøgeren er den person, som bevillingen vil blive udstedt til.

1.a

Her angives virksomhedens identifikationsnummer.

1.b

Her angives, hvis det er relevant, et internt referencenummer, som anføres i bevillingen for at henvise til denne ansøgning.

1.c

Her angives relevant kontaktinformation (kontaktperson, adresse, telefonnummer, faxnummer, e-mail-adresse).

1.d

Angiv ved hjælp af et »X« i den relevante rubrik, hvorledes ansøgningen er indgivet.

2.

Angiv ved hjælp af et »X« i den relevante rubrik, hvilken type forenkling (indskrivning i regnskaberne, forenklet angivelse eller centraliseret toldbehandling) og hvilken toldprocedure (import og/eller eksport), der ansøges om.

3.

Her angives den relevante kode:

1.

første ansøgning om en bevilling

2.

ansøgning om ændring eller fornyelse af bevilling (angiv også det relevante bevillingsnummer)

4.a

Angiv om status som autoriseret økonomisk aktør er godkendt. Hvis »JA«, angiv det relevante nummer.

4.b

Her angives type, referencenummer og eventuelt udløbsdato for den eller de relevante bevillinger, som de ansøgte forenklinger vil blive anvendt for; hvis der kun ansøges om bevilling/bevillinger, angives bevillingstype og ansøgningsdato.

5.

Information om hovedbogholderi, handels-, skatte- eller andre regnskabsoplysninger.

5.a

Her angives den fulde adresse på det sted, hvor hovedbogholderiet føres.

5.b

Her angives kontotype (elektronisk eller papirbaseret, anvendt system og programmel).

6.

Her angives antallet af supplementsformularer, som er vedlagt ansøgningen.

7.

Information om regnskaber (toldrelaterede konti).

7.a

Her angives den fulde adresse på det sted, hvor regnskaberne føres.

7.b

Her angives kontotype (elektronisk eller papirbaseret, anvendt system og programmel).

7.c

Her angives eventuelt andre relevante oplysninger om regnskaberne.

8.

Information om varetyper og transaktioner.

8.a

Her angives, hvis relevant, den pågældende KN-kode eller som minimum KN-kapitlet og en beskrivelse af varerne.

8.b

Her angives de relevante oplysninger på månedsbasis.

8.c

Her angives de relevante oplysninger på månedsbasis.

9.

Information om godkendte steder til placering af varer og ansvarligt toldsted.

9.a&b

Her angives fulde navn, adresse og kontaktinformation.

10.

Her angives fulde navn, adresse og kontaktinformation for de relevante toldsteder, hvor varerne er henført under en toldprocedure.

11.

Her angives, hvis det er relevant, fulde navn, adresse og kontaktinformation for kontrolstedet.

12.

Her angives typen af den forenklede angivelse med et »X« i den relevante rubrik; hvis der anvendes forretningsdokumenter eller andre administrative dokumenter, skal typen af de anvendte dokumenter angives nærmere.


BILAG II

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Top