EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20150205

Consolidated text: Kommissionens forordning (EF) Nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2015-02-05

2006R0865 — DA — 05.02.2015 — 004.002


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 865/2006

af 4. maj 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

(EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 100/2008 den 4. februar 2008

  L 31

3

5.2.2008

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 791/2012 af 23. august 2012

  L 242

1

7.9.2012

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 792/2012 af 23. august 2012

  L 242

13

7.9.2012

 M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1283/2013 af 10. december 2013

  L 332

14

11.12.2013

 M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/56 af 15. januar 2015

  L 10

1

16.1.2015

►M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/870 af 5. juni 2015

  L 142

3

6.6.2015
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 865/2006

af 4. maj 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermedKOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

▼M2

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed ( 1 ), særlig artikel 19, stk. 2, 3 og 4, og

▼B

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser til gennemførelse af forordning (EF) nr. 338/97 og til sikring af fuld overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), herefter »konventionen«.

(2)

For at sikre en ensartet gennemførelse af forordning (EF) nr. 338/97 bør der fastsættes detaljerede betingelser og kriterier for behandlingen af ansøgninger om tilladelser og certifikater samt for udstedelsen, gyldigheden og anvendelsen af sådanne dokumenter. Det er derfor hensigtsmæssigt at opstille modeller for disse dokumenter.

(3)

Der bør endvidere fastsættes detaljerede bestemmelser vedrørende betingelserne og kriterierne for behandlingen af enheder af dyrearter, der er født og opdrættet i fangenskab, og af enheder af plantearter, som er kunstigt opformeret, for at sikre en fælles gennemførelse af undtagelsesbestemmelserne for disse enheder.

(4)

Det er i forbindelse med undtagelserne for enheder, der udgør personlige effekter og bohave i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, påkrævet at fastsætte bestemmelser til sikring af opfyldelsen af konventionens artikel VII, stk. 3.

(5)

For at sikre en ensartet anvendelse af generelle undtagelser fra forbuddet mod intern handel i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 bør der fastsættes betingelser og kriterier med henblik på at præcisere undtagelserne.

(6)

Det er nødvendigt at fastsætte procedurer for mærkning af visse enheder af arter for at lette identificeringen heraf og sikre, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97 gennemføres.

(7)

Der bør fastsættes bestemmelser om indhold, form og forelæggelse af de periodiske rapporter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 338/97.

(8)

For at kunne tage stilling til fremtidige ændringer af bilagene til forordning (EF) nr. 338/97 bør der være adgang til alle relevante oplysninger, navnlig vedrørende arternes biologiske og handelsmæssige status, deres anvendelse og metoderne til kontrol med handelen.

(9)

På det 12. møde for konventionens partskonference, afholdt i Santiago (Chile) fra den 3. til den 15. november 2002, blev der vedtaget en række resolutioner, bl.a. om forenklede procedurer for udstedelsen af tilladelser og certifikater, et særligt certifikat, der tjener til at lette bevægeligheden for visse kategorier af enheder, der indgår i rejseudstillinger, yderligere undtagelser vedrørende personlige effekter, ajourførte krav om mærkning af beholdere med kaviar og andre foranstaltninger af rutinemæssig og teknisk art, herunder ændring af de koder, der bruges i tilladelser og certifikater, og ændringer i listen over standardreferenceværker, der anvendes til bestemmelse af navnene på arter på konventionens lister. Det bør derfor tages hensyn til disse resolutioner.

(10)

Henset til den administrative byrde, som var forbundet med reguleringen af eksport og import af levende, personligt ejede dyr, der er født og opdrættet i fangenskab, og af personligt ejede dyr indført i Fællesskabet, inden forordning (EF) nr. 338/97, Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter ( 2 ) eller national lovgivning, der gennemførte konventionen fik virkning, og henset til, at denne eksport og import ikke er til hinder for beskyttelsen af dyrearter i naturen, bør der udarbejdes et særligt certifikat til disse formål.

(11)

Det er derfor nødvendigt at foretage gennemgribende ændringer i Kommissionens forordning (EF) nr. 1808/2001 af 30. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed ( 3 ). I betragtning af omfanget af disse ændringer og af hensyn til størst mulig klarhed bør nævnte forordning erstattes i sin helhed.

(12)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

Definitioner

Udover de definitioner, der er anført i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 338/97, finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning:

▼M6

1) »erhvervelsesdato«: den dato, hvor enheden blev indfanget/indsamlet i naturen, født i fangenskab eller kunstigt opformeret, eller, hvis denne dato ikke kendes, den tidligste dokumenterbare dato, hvor den var i en persons besiddelse

▼B

2) »andengenerationsafkom (F2)« og »afkom af efterfølgende generationer (F3, F4, etc.)«: enheder, der er avlet i et kontrolleret miljø af forældre, der også er avlet i et kontrolleret miljø, hvilket skal holdes adskilt fra enheder, der er avlet i et kontrolleret miljø af forældre, hvoraf mindst den ene er avlet eller indfanget i naturen (førstegenerationsafkom (F1))

3) »avlsdyrbestand«: alle dyr, der gennem opdræt anvendes til reproduktion

4) »kontrolleret miljø«: et miljø, som manipuleres med henblik på avl af dyr af særlige arter, som er afskærmet for at forhindre dyr, æg eller gameter af arterne fra at komme ind i eller forlade miljøet, hvis generelle kendetegn kan omfatte, uden at være begrænset til, kunstig husning, bortskaffelse af affald, sundhedspleje, beskyttelse mod rovdyr og kunstig fodring

▼M2

4a) »dyrket avlsmateriale«: alle planter dyrket under kontrollerede forhold, som anvendes til reproduktion, og som det kompetente styrelsesråd i samråd med de kompetente videnskabelige myndigheder i den pågældende medlemsstat godtgør:

i) er etableret i overensstemmelse med CITES-bestemmelserne og relevant national lovgivning og på en måde, som ikke skader artens overlevelse i naturen og

ii) opretholdes i tilstrækkeligt antal til opformering for at mindske eller fjerne behovet for forøgelse fra naturen, idet en sådan forøgelse kun optræder som en undtagelse og begrænset til det antal, der er nødvendigt for at opretholde det dyrkede avlsmateriales overlevelsesevne og produktivitet

4b) »jagttrofæ«: et helt dyr, eller en direkte genkendelig del eller et direkte genkendeligt produkt af et dyr, der er specificeret på en ledsagende CITES-tilladelse eller et ledsagende CITES-certifikat, som opfylder følgende betingelser:

i) er råt eller forarbejdet

ii) opnået på lovlig måde af jægeren ved jagt til jægerens personlige anvendelse

iii) importeres, eksporteres eller reeksporteres af eller på vegne af jægeren som led i overførslen fra oprindelseslandet til jægerens sædvanlige bopælsland

▼B

5) »en person, der har sin sædvanlige bopæl i Fællesskabet«: en person, der opholder sig i Fællesskabet i mindst 185 dage hvert kalenderår som følge af erhvervsmæssig tilknytning, eller, når der er tale om en person uden erhvervsmæssig tilknytning, som følge af personlig tilknytning præget af et tæt forhold mellem personen og dennes bopælssted

▼M6

6) »rejseudstilling«: samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden

▼M1

7) »transaktionsspecifikke certifikater«: certifikater, der udstedes i overensstemmelse med artikel 48, og som kun gælder for én eller flere nærmere anførte transaktioner

▼B

8) »enhedsspecifikke certifikater«: andre certifikater, der udstedes i overensstemmelse med artikel 48, og som ikke er transaktionsspecifikke certifikater.

▼M1

9) »samling af prøver«: en samling af lovligt erhvervede døde enheder og dele og produkter heraf, som transporteres på tværs af grænser med henblik på fremvisning

10) »enhed fra før konventionen«: en enhed, der er erhvervet, før den pågældende enhed første gang blev opført på konventionens lister.

▼BKAPITEL II

FORMULARER OG TEKNISKE FORSKRIFTER

▼M3 —————

▼B

Artikel 4

Udfyldelse af formularer

▼M2

1.  Formularer omhandlet i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 ( 4 ) udfyldes med maskinskrift.

▼M6

Ansøgninger om import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver, certifikater for musikinstrumenter og certifikater for rejseudstillinger samt importmeddelelser, supplementsformularer og etiketter kan imidlertid udfyldes med læselig håndskrift, med blæk og med blokbogstaver.

▼M2

2.  Formular nr. 1 til 4 i bilag I omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag II omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag V omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 samt de i artikel 2, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte supplementsformularer og de i artikel 2, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte etiketter må ikke indeholde slettelser eller ændringer, medmindre disse slettelser eller ændringer er bekræftet med det udstedende styrelsesråds stempel og underskrift. For så vidt angår de i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte importmeddelelser og de i artikel 2, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte supplementsformularer, kan slettelser eller ændringer også bekræftes med indførselstoldstedets stempel og underskrift.

▼B

Artikel 5

Indholdet i tilladelser og certifikater samt i ansøgninger om udstedelse af sådanne dokumenter

For oplysninger og referencer i tilladelser og certifikater samt i ansøgninger om udstedelse af sådanne dokumenter gælder følgende krav:

1) Beskrivelsen af enheder omfatter, hvor det er relevant, en af koderne i bilag VII.

2) Ved angivelsen af antal og nettovægt anvendes måleenhederne i bilag VII.

3) De systematiske enheder, som enhederne tilhører, angives på artsniveau, medmindre arten er opdelt i underarter i henhold til bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, eller medmindre konventionens partskonference har besluttet, at angivelse på et højere systematisk niveau er tilstrækkelig.

4) De standardreferenceværker vedrørende nomenklatur, der er nævnt i bilag VIII til denne forordning, anvendes ved angivelsen af videnskabelige navne på systematiske enheder.

5) Hvor dette kræves, angives formålet med en transaktion med en af koderne i punkt 1 i bilag IX til denne forordning.

6) Enhedernes oprindelse angives med en af koderne i punkt 2 i bilag IX til denne forordning.

Er anvendelsen af de koder, der er nævnt i nr. 6), underlagt kriterierne i forordning (EF) nr. 338/97 eller i nærværende forordning, skal de opfylde disse kriterier.

▼M1

Artikel 5a

Særligt indhold i tilladelser, certifikater og ansøgninger vedrørende planteenheder

▼M2

Hvad angår planteenheder, der ikke længere kan være undtaget fra bestemmelserne i konventionen eller forordning (EF) nr. 338/97, jf. »Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D« i bilaget til nævnte forordning, i henhold til hvilke de blev lovligt eksporteret eller importeret, kan det land, der skal anføres i rubrik 15 i formularerne i bilag I og III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, rubrik 4 i formularerne i bilag II omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 og rubrik 10 i formularerne i bilag V omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, være det land, hvor enhederne ophørte med at kunne være omfattet af undtagelsen.

▼M1

I sådanne tilfælde anføres der i rubrikken »særlige vilkår« i tilladelsen eller certifikatet: »Lovligt importeret som undtaget fra CITES-bestemmelserne«, og det anføres nærmere, hvad undtagelsen vedrører.

▼M2

Artikel 6

Bilag til formularerne

1.  Udgør et bilag, der er knyttet til en af de formularer, der er nævnt i artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, en integrerende del af den pågældende formular, skal dette og antallet af sider klart angives på tilladelsen eller certifikatet og hver side i bilaget forsynes med:

a) angivelse af tilladelsens eller certifikatets nummer og udstedelsesdato

b) det udstedende styrelsesråds underskrift og stempel eller segl.

2.  Anvendes de i artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art i en forsendelse, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art i forsendelsen gengiver rubrik 8 til 22 i den pågældende formular samt felterne i rubrik 27, hvori »faktisk importeret eller (re)eksporteret antal/nettovægt« og, hvor det er relevant, »antal døde dyr ved ankomsten« anføres.

3.  Anvendes de i artikel 2, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art gengiver rubrik 8 til 18 i den pågældende formular.

4.  Anvendes de i artikel 2, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art gengiver rubrik 4 til 18 i den pågældende formular.

▼B

Artikel 7

Tilladelser og certifikater udstedt af tredjelande

1.  Artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 5, litra c), d) og e), og artikel 6 finder anvendelse i tilfælde, hvor beslutninger om godkendelsen af tilladelser og certifikater udstedt af tredjelande for enheder, der skal indføres til Fællesskabet.

2.  Hvor de tilladelser og certifikater, der er nævnt i stk. 1, vedrører enheder af arter, der er omfattet af frivilligt fastsatte eksportkvoter eller eksportkvoter tildelt af konventionens partskonference, godkendes de kun, såfremt de indeholder oplysninger om det samlede antal enheder, der allerede er eksporteret i det indeværende år — inklusive dem, der er omfattet af den pågældende tilladelse — og kvoten for den pågældende art.

3.  Reeksportcertifikater udstedt af tredjelande godkendes kun, såfremt de indeholder oplysninger om oprindelseslandet og den pågældende eksporttilladelses nummer og udstedelsesdato samt, i givet fald, det seneste reeksportland og det pågældende reeksportcertifikats nummer og udstedelsesdato, eller såfremt de indeholder en fyldestgørende begrundelse for, at sådanne oplysninger er udeladt.

▼M1

4.  Tilladelser og certifikater udstedt af tredjelande med oprindelseskode »O« godkendes kun, såfremt de omfatter enheder, der falder ind under definitionen af enhed fra før konventionen, jf. artikel 1, nr. 10), og indeholder enten datoen for erhvervelsen af enhederne eller en erklæring om, at enhederne blev erhvervet inden en given dato.

▼M2

5.  Eksporttilladelser og reeksportcertifikater påtegnes, med antal, underskrift og stempel, af en embedsmand fra eksport- eller reeksportlandet i dokumentets eksportpåtegningsrubrik. Hvis eksportdokumentet ikke er blevet påtegnet på eksporttidspunktet, samarbejder importlandets kompetente styrelsesråd med eksportlandets styrelsesråd for at afgøre, om dokumentet kan godtages under hensyntagen til eventuelle formildende omstændigheder.

▼M6

6.  Eksporttilladelser og reeksportcertifikater udstedt af tredjelande godkendes kun, såfremt den kompetente myndighed fra det pågældende tredjeland efter anmodning forelægger fyldestgørende dokumentation for, at enhederne er blevet erhvervet i henhold til lovgivningen om beskyttelse af de pågældende arter.

▼BKAPITEL III

DOKUMENTERS UDSTEDELSE, ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Artikel 8

Udstedelse og anvendelse af dokumenter

▼M2

1.  Dokumenterne udstedes og anvendes i overensstemmelse med de bestemmelser og på de betingelser, der er fastlagt i denne forordning og i forordning (EF) nr. 338/97, særlig artikel 11, stk. 1 til 4, i sidstnævnte forordning. Tilladelser og certifikater kan udstedes i papirformat eller i elektronisk format.

▼B

For at sikre overholdelsen af disse forordninger og af bestemmelserne i national lovgivning, der er vedtaget med henblik på gennemførelsen heraf, kan det udstedende styrelsesråd fastsætte forskrifter, betingelser og krav i det pågældende dokument.

2.  Anvendelsen af dokumenterne berører ikke eventuelle andre formaliteter, der skal opfyldes i forbindelse med varebevægelser inden for Fællesskabet, med indførsel af varer til Fællesskabet eller deres eksport eller reeksport derfra, eller udstedelsen af de dokumenter, der skal anvendes i forbindelse med disse formaliteter.

3.  Styrelsesrådene træffer afgørelse om udstedelsen af tilladelser og certifikater inden for en måned fra forelæggelsen af en behørigt udfyldt ansøgning.

Hvis det udstedende styrelsesråd imidlertid skal høre tredjeparter, kan afgørelsen først træffes, efter at denne høring er behørigt afsluttet. Ansøgerne skal underrettes om væsentlige forsinkelser i behandlingen af deres ansøgninger.

▼M6

Artikel 9

Forsendelser af enheder

Der udstedes særskilt importtilladelse, importmeddelelse, eksporttilladelse eller reeksportcertifikat for hver enkelt forsendelse af enheder, der forsendes samlet som del af én ladning, jf. dog artikel 31, 38, 44b, 44i og 44p.

Artikel 10

Gyldigheden af import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og certifikater for musikinstrumenter

▼B

1.  Gyldighedsperioden for importtilladelser, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 20 og 21, kan ikke overskride 12 måneder. En importtilladelse er ikke gyldig, medmindre den ledsages af et gyldigt tilsvarende dokument fra eksport- eller reeksportlandet.

▼M1

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande omfattet af eksportkvoter, for hvilken der foreligger en eksporttilladelse, er de i første afsnit omhandlede importtilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i det kvoteår, hvor kaviaren blev høstet og forarbejdet, eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 12-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.), for hvilke der foreligger et reeksportcertifikat, er de i første afsnit omhandlede importtilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i den 18-måneders periode efter udstedelsen af den relevante originale eksporttilladelse eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 12-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

▼B

2.  Gyldighedsperioden for eksporttilladelser og reeksportcertifikater, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 26, kan ikke overskride 6 måneder.

▼M1

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande omfattet af eksportkvoter er de i første afsnit omhandlede eksporttilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i det kvoteår, hvor kaviaren blev høstet og forarbejdet eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 6-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) er de i første afsnit omhandlede reeksportcertifikater ikke gyldige efter den sidste dag i den 18-måneders periode efter udstedelsen af den relevante originale eksporttilladelse eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 6-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

2a.  Kvoteåret omhandlet i stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, andet afsnit, aftales af konventionens partskonference.

▼M6

3.  Gyldighedsperioden for rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter, der er udstedt i henhold til artikel 30, 37 og 44h, kan ikke overskride 3 år.

▼M1

3a.  Gyldighedsperioden for certifikater for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44a, kan ikke overskride 6 måneder. Et certifikat for samling af prøver må ikke udløbe senere end det ATA-carnet, der ledsager det.

▼M1

4.  Tilladelser og certifikater som nævnt i stk. 1, 2, 3 og 3a betragtes efter udløbet som ugyldige.

▼M6

5.  Rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter ophører med at være gyldige, hvis enheden sælges, tabes eller stjæles eller ejerskabet af enheden på anden måde overdrages eller, i tilfælde af levende enheder, hvis de er døde, undsluppet eller er sat fri i naturen.

6.  Indehaveren skal snarest muligt returnere originalen og alle kopier af importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver eller certifikater for musikinstrumenter, som er udløbet, ubenyttede eller ikke længere gyldige, til det udstedende styrelsesråd.

▼B

Artikel 11

Gyldigheden af benyttede importtilladelser og af de i artikel 47, 48, 49, 60 og 63 nævnte certifikater

1.  Kopier til indehaveren af benyttede importtilladelser ophører med at være gyldige,

a) når deri nævnte levende enheder er døde

b) når deri nævnte levende enheder er undsluppet eller sat fri i naturen

▼M6

c) når de deri nævnte levende enheder er gået tabt, tilintetgjort eller stjålet

▼B

d) når angivelserne i rubrik 3, 6 eller 8 ikke længere svarer til de faktiske omstændigheder.

2.  De certifikater, der er nævnt i artikel 47, 48, 49 og 63 ophører med at være gyldige,

a) når deri nævnte levende enheder er døde

b) når deri nævnte levende enheder er undsluppet eller sat fri i naturen

▼M6

c) når de deri nævnte levende enheder er gået tabt, tilintetgjort eller stjålet

▼B

d) når angivelserne i rubrik 2 og 4 ikke længere svarer til de faktiske omstændigheder.

▼M1

e) når særlige vilkår angivet i rubrik 20 ikke længere er opfyldt.

▼M2

3.  Certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 48 og 63, skal være transaktionsspecifikke, medmindre de enheder, der er omfattet af disse certifikater, er entydigt og permanent mærket, eller i tilfælde af døde enheder, der ikke kan mærkes, identificeret på anden måde.

▼B

Styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor enheden befinder sig, kan også, efter høring af det relevante videnskabsråd, beslutte at udstede transaktionsspecifikke certifikater, hvis det skønnes, at der er andre forhold af betydning for artens bevarelse, der taler mod udstedelse af et enhedsspecifikt certifikat.

▼M1

Når der udstedes et transaktionsspecifikt certifikat med henblik på at tillade en række transaktioner, gælder det kun på den udstedende medlemsstats territorium. Når transaktionsspecifikke certifikater skal anvendes i en anden medlemsstat end den udstedende medlemsstat, skal de udstedes, så de kun omfatter én transaktion, og deres gyldighed er begrænset til den pågældende transaktion. Det anføres i rubrik 20, om certifikatet gælder for en eller flere transaktioner, og i hvilke(n) medlemsstat(er) det er gyldigt.

▼B

4.  De certifikater, der er nævnt i artikel 48, stk. 1, litra d), og i artikel 60, ophører med at være gyldige, hvis angivelserne i rubrik 1 ikke længere svarer til de faktiske omstændigheder.

▼M1

5.  Dokumenter, der ophører med at være gyldige i henhold til denne artikel, skal snarest muligt returneres til det udstedende styrelsesråd, som eventuelt kan udstede et certifikat, der afspejler de nødvendige ændringer, jf. artikel 51.

▼B

Artikel 12

Dokumenter, der er annulleret, tabt, stjålet, ødelagt, eller udløbet

1.  Udstedes en tilladelse eller et certifikat til erstatning af et dokument, der er annulleret, tabt, stjålet, ødelagt, eller som — hvor der er tale om en tilladelse eller et reeksportcertifikat — er udløbet, angives nummeret på det erstattede dokument og årsagerne til erstatningen i rubrikken for »særlige vilkår«.

2.  Er en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat annulleret, tabt, stjålet eller ødelagt, underretter det udstedende styrelsesråd bestemmelseslandets styrelsesråd og konventionens sekretariat herom.

Artikel 13

Tidspunkt for ansøgning om import- og (re)eksportdokumenter samt henførelse til en toldprocedure

1.  Der skal, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, ansøges om importtilladelser, eksporttilladelser og reeksportcertifikater i god tid, for at de kan udstedes inden indførslen af enheder til Fællesskabet eller eksport eller reeksport af enheder fra Fællesskabet.

2.  Der må ikke gives tilladelse til at underkaste enhederne en toldprocedure, før de fornødne dokumenter er forelagt.

Artikel 14

Gyldigheden af dokumenter fra tredjelande

Ved indførslen af enheder til Fællesskabet betragtes de fornødne dokumenter fra tredjelande kun som gyldige, såfremt de er blevet udstedt og anvendt til eksport eller reeksport fra dette land inden deres sidste gyldighedsdato og anvendes til indførsel af enheder til Fællesskabet senest seks måneder efter deres udstedelsesdato.

▼M6

Oprindelsescertifikater for enheder af arter, der er opført i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97, kan imidlertid anvendes til brug ved indførsel af enheder til Unionen indtil 12 måneder efter deres udstedelsesdato, og rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter kan anvendes til brug ved indførsel af enheder til Unionen og til ansøgning om de respektive certifikater i henhold til artikel 30, 37 og 44h i nærværende forordning indtil tre år efter deres udstedelsesdato.

▼B

Artikel 15

Efterfølgende udstedelse af visse dokumenter

1.  Som undtagelse fra artikel 13, stk. 1, og artikel 14, i denne forordning og forudsat at importøren eller (re)eksportøren henholdsvis ved forsendelsens ankomst eller inden dens afsendelse underretter det pågældende styrelsesråd om årsagerne til, at de krævede dokumenter ikke foreligger, kan dokumenter for enheder af arter, der er opført i bilag B eller C til forordning (EF) nr. 338/97, samt for enheder af arter opført i bilag A til nævnte forordning og omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 5, undtagelsesvis udstedes efterfølgende.

2.  Undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt medlemsstatens kompetente styrelsesråd, eventuelt i samråd med de kompetente myndigheder i et tredjeland, finder det godtgjort, at eventuelt forekomne uregelmæssigheder ikke skyldes importøren eller (re)eksportøren, og at importen eller (re)eksporten af de pågældende enheder i øvrigt er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97, konventionen og den relevante lovgivning i tredjelandet.

▼M1

For så vidt angår enheder, der eksporteres eller (re)eksporteres som personlige effekter eller bohave, jf. kapitel XIV, og for så vidt angår personligt ejede levende dyr, som er lovligt erhvervede, og som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål, finder undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 ligeledes anvendelse, såfremt medlemsstatens kompetente styrelsesråd, i samråd med den kompetente håndhævelsesmyndighed, finder det godtgjort, at der er sket en ægte fejl, og at der ikke har været forsøg på svig, samt at importen eller (re)eksporten af de pågældende enheder i øvrigt er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97, konventionen og den relevante lovgivning i et tredjeland.

▼B

3  På dokumenter udstedt i henhold til stk. 1 skal det klart angives, at de er udstedt efterfølgende samt begrundelsen for en sådan udstedelse.

For fællesskabsimporttilladelser, fællesskabseksporttilladelser og fællesskabsreeksportcertifikater skal denne oplysning angives i rubrik 23.

▼M2

3a.  For lovligt erhvervede levende dyr, som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål, der er udstedt importtilladelse for i henhold til stk. 2, andet afsnit, forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, i 2 år fra tilladelsens udstedelsesdato, og der gives i det tidsrum ingen dispensationer for enheder af bilag A-arter, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 3.

På importtilladelser, der er udstedt i henhold til stk. 2, andet afsnit, vedrørende personligt ejede dyr og enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97 og omhandlet i artikel 4, stk. 5, litra b), i nævnte forordning, anføres i rubrik 23: »uanset artikel 8, stk. 3 eller 5, i forordning (EF) nr. 338/97 forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning, i mindst 2 år fra tilladelsens udstedelsesdato.

▼B

4.  Konventionens sekretariat underrettes om eksporttilladelser og reeksportcertifikater, der udstedes i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3.

Artikel 16

Enheder i transit gennem Fællesskabet

Artikel 14 og 15 i denne forordning finder tilsvarende anvendelse for enheder af arter opført i bilag A og B til forordning (EF) nr. 338/97, som er i transit gennem Fællesskabet, såfremt denne transit i øvrigt er i overensstemmelse med sidstnævnte forordning.

Artikel 17

Plantesundhedscertifikater

1.  For kunstigt opformerede planter af de arter, der er opført i bilag B og C til forordning (EF) nr. 338/97, og kunstigt opformerede hybrider fremavlet af arter, der er opført i samme forordnings bilag A uden mærkninger, gælder følgende:

a) Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal udstedes et plantesundhedscertifikat i stedet for en eksporttilladelse.

b) Plantesundhedscertifikater udstedt af tredjelande godtages i stedet for en eksporttilladelse.

2.  Når der udstedes et plantesundhedscertifikat som omhandlet i stk. 1, skal det indeholde det videnskabelige navn på artsniveau eller, hvis dette er umuligt for de systematiske enheder, der er medtaget som familier i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, på slægtsniveau.

Kunstigt opformerede orkideer og kaktusser som anført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 kan imidlertid angives som sådanne.

Plantesundhedscertifikaterne skal også indeholde oplysninger om enhedernes type og antal og være forsynet med et stempel, segl eller anden særlig angivelse, der bekræfter, at »enhederne er kunstigt opformerede som defineret i CITES«.

Artikel 18

Forenklede procedurer for visse former for handel med biologiske prøver

1.  Ved handel, som ikke eller kun i ubetydelig grad vil påvirke bevaringen af den pågældende art, kan der på grundlag af forhåndsudstedte tilladelser og certifikater anvendes forenklede procedurer for biologiske prøver af den i bilag XI anførte type og størrelse, når der er et presserende behov for at anvende disse prøver på den måde, der er beskrevet i dette bilag, og såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) Hver medlemsstat skal oprette og føre et register over de personer og organisationer, som må anvende forenklede procedurer, herefter »registrerede personer og organisationer«, og over de arter, som de må handle med i henhold til sådanne procedurer, samt påse, at registret gennemses af styrelsesrådet hvert femte år.

b) Medlemsstaterne skal stille delvis udfyldte tilladelser og certifikater til rådighed for registrerede personer og organisationer.

c) Medlemsstaterne skal give registrerede personer og organisationer tilladelse til at anføre specifikke oplysninger på tilladelsens eller certifikatets forside, når styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat har anført følgende oplysninger i rubrik 23 eller på et tilsvarende sted eller i et bilag til tilladelsen eller certifikatet:

i) en liste over, hvilke rubrikker registrerede personer eller organisationer har tilladelse til at udfylde for hver forsendelse

ii) et sted, hvor den person, som har udfyldt dokumentet, kan underskrive det.

Omfatter den i litra c), nr. i) nævnte liste videnskabelige navne, skal styrelsesrådet anføre en fortegnelse over godkendte arter på forsiden af tilladelsen eller certifikatet eller i et bilag hertil.

2.  Personer og organisationer kan kun registreres for en bestemt art, når et kompetent videnskabsråd i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), artikel 4, stk. 2, litra a), artikel 5, stk. 2, litra a), og artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97 har erklæret, at gentagne transaktioner med de i bilag XI til nærværende forordning opførte biologiske prøver ikke vil forringe de pågældende arters bevaringsstatus.

3.  Beholdere til forsendelse af de biologiske prøver, der er nævnt i stk. 1, skal være forsynet med en etiket med påtegnelsen »Muestras biológicas CITES«, eller »CITES Biological Samples«, eller »Échantillons biologiques CITES« samt nummeret på det dokument, der er udstedt i overensstemmelse med konventionen.

Artikel 19

Forenklede procedurer for eksport og reeksport af døde enheder

1.  Ved eksport og reeksport af døde enheder af arter, herunder dele eller produkter heraf, der er opført i bilag B og C til forordning (EF) nr. 338/97, kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser for anvendelsen af forenklede procedurer på grundlag af forhåndsudstedte eksporttilladelser eller reeksportcertifikater, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) Et kompetent videnskabsråd skal erklære, at denne eksport eller reeksport ikke vil have skadelig indvirkning på bevaringen af den pågældende art.

b) Hver medlemsstat skal oprette og føre et register over de personer og organisationer, som må anvende forenklede procedurer, herefter »registrerede personer og organisationer«, og over de arter, som de må handle med i henhold til sådanne procedurer, samt påse, at registret gennemses af styrelsesrådet hvert femte år.

c) Medlemsstaterne skal stille delvis udfyldte eksporttilladelser og reeksportcertifikater til rådighed for registrerede personer og organisationer.

d) Medlemsstaterne skal give registrerede personer og organisationer tilladelse til at anføre specifikke oplysninger i rubrik 3, 5, 8 og 9 eller 10 i tilladelsen eller certifikatet, forudsat at de opfylder følgende krav:

i) De skal underskrive den udfyldte tilladelse eller det udfyldte certifikat i rubrik 23.

ii) De skal straks sende en kopi af tilladelsen eller certifikatet til det udstedende styrelsesråd.

iii) De skal føre en journal, som de efter anmodning forelægger det kompetente styrelsesråd, og som indeholder oplysninger om de solgte enheder, herunder artsnavn, type, oprindelse, salgsdatoerne og navn og adresse på de personer, de var solgt til.

2.  Den i stk. 1 nævnte eksport eller reeksport skal i øvrigt være i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, og 5, i forordning (EF) nr. 338/97.KAPITEL IV

IMPORTTILLADELSER

Artikel 20

Ansøgninger

1.  Ansøgeren om en importtilladelse skal, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1, 3 til 6 og 8 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4, 5 og 8 til 22 i originalen og i alle kopierne. Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end én forsendelse.

2.  Den behørigt udfyldte formular forelægges for styrelsesrådet i bestemmelsesmedlemsstaten og skal indeholde de oplysninger og være ledsaget af den dokumentation, som styrelsesrådet finder nødvendig for at kunne afgøre, om der på grundlag af artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97 bør udstedes tilladelse.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.  Ansøges der om importtilladelse for enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

4.  For importtilladelser for enheder omhandlet i artikel 64, stk. 1, litra a) til f), skal ansøgeren over for styrelsesrådet godtgøre, at mærkningsbestemmelserne i artikel 66 er opfyldt.

▼M1

Artikel 20a

Afslag på ansøgninger om importtilladelser

Medlemsstaterne giver afslag på ansøgninger om importtilladelser vedrørende kaviar og kød af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande, medmindre der er fastsat eksportkvoter for arterne efter den procedure, der er godkendt af konventionens partskonference.

▼B

Artikel 21

Importtilladelser udstedt for enheder af arter, der er opført på konventionens liste I og i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97

Ved importtilladelser udstedt for enheder af arter, der er opført på konventionens liste I og i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, kan »kopien til eksport- eller reeksportlandet« returneres til ansøgeren, som forelægger den for styrelsesrådet i eksport- eller reeksportlandet med henblik på udstedelsen af en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat. Originalen af denne importtilladelse tilbageholdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i den pågældende forordning, så længe ansøgeren ikke har forelagt eksporttilladelsen eller reeksportcertifikatet.

Hvis »kopien til eksport- eller reeksportlandet« ikke returneres til ansøgeren, modtager ansøgeren en skriftlig erklæring om, at der vil blive udstedt importtilladelse, og det angives på hvilke betingelser.

Artikel 22

Dokumenter, som importøren skal forelægge toldstedet

Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i artikel 53, forelægger importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant følgende dokumenter for det grænsetoldsted for indførslen til Fællesskabet, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97:

1) importtilladelsens original (formular nr. 1)

2) »kopien til indehaveren« (formular nr. 2)

3) hvor det er anført i importtilladelsen, eventuel dokumentation fra eksport- eller reeksportlandet.

Importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant anfører i givet fald nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet i rubrik 26.

Artikel 23

Toldstedets behandling

Det toldsted, der er omhandlet i artikel 22 — eller, hvor det er relevant, i artikel 53, stk. 1 — skal efter at have udfyldt rubrik 27 i den originale importtilladelse (formular nr. 1) og »kopien til indehaveren« (formular nr. 2) returnere nævnte kopi til importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

Den originale importtilladelse (formular nr. 1) og eventuel dokumentation fra eksport- eller reeksportlandet fremsendes i henhold til artikel 45.KAPITEL V

IMPORTMEDDELELSER

Artikel 24

Dokumenter, som importøren skal forelægge toldstedet

1.  Importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1 til 13 i den originale importmeddelelse (formular nr. 1) og »kopi til importøren« (formular nr. 2) og, medmindre andet fremgår af artikel 25, forelægge dem sammen med dokumentation fra eksport- eller reeksportlandet for det grænsetoldsted for indførslen til Fællesskabet, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

2.  Ved importmeddelelser for enheder af arter, der er opført i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97, kan toldstedet om nødvendigt tilbageholde de pågældende enheder, indtil gyldigheden af de ledsagedokumenter, som er omhandlet i samme forordnings artikel 4, stk. 3, litra a) og b), er konstateret.

Artikel 25

Toldstedets behandling

Det toldsted, der er omhandlet i artikel 24 — eller, i givet fald, i artikel 53, stk. 1 — skal efter at have udfyldt rubrik 14 i den originale importmeddelelsen (formular nr. 1) og »kopi til importøren« (formular nr. 2) returnere nævnte kopi til importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

Den originale importmeddelelse (formular nr. 1) og dokumentation fra eksport- eller reeksportlandet fremsendes i henhold til artikel 45.KAPITEL VI

EKSPORTTILLADELSER OG REEKSPORTCERTIFIKATER

Artikel 26

Ansøgninger

1.  Ansøgeren om en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat skal, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1, 3, 4, 5 og 8 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4, 5 og 8 til 22 i originalen og i alle kopierne. Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end én forsendelse.

2.  De behørigt udfyldte formularer forelægges for styrelsesrådet i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, og skal indeholde de oplysninger og være ledsaget af den dokumentation, som styrelsesrådet finder nødvendig for at kunne afgøre, om der, på grundlag af artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97, bør udstedes henholdsvis en tilladelse eller et certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.  Ansøges der om en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat for enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

4.  For eksporttilladelser og reeksportcertifikater for enheder omhandlet i artikel 65 skal ansøgeren over for styrelsesrådet godtgøre, at mærkningsbestemmelserne i artikel 66 er opfyldt.

5.  Er der til støtte for en ansøgning om et reeksportcertifikat forelagt en »kopi til indehaveren« af en importtilladelse, eller en »kopi til importøren« af en importmeddelelse eller et certifikat udstedt på dette grundlag, skal disse dokumenter først returneres til ansøgeren efter ændring af det antal enheder, som dokumentet stadig gælder for.

Dokumentet returneres ikke til ansøgeren, såfremt reeksportcertifikatet omfatter alle de enheder, som det pågældende dokument gælder for, eller såfremt dokumentet erstattes i overensstemmelse med artikel 51.

6.  Styrelsesrådet kontrollerer gyldigheden af eventuelle støttedokumenter, om nødvendigt i samråd med et styrelsesråd i en anden medlemsstat.

7.  Stk. 5 og 6 finder anvendelse, når der forelægges et certifikat til støtte for en ansøgning om eksporttilladelse.

8.  Såfremt enheder under tilsyn fra en medlemsstats styrelsesråd er blevet mærket individuelt for at lette henvisningen til de dokumenter, der er nævnt i stk. 5 og 7, er det ikke nødvendigt at fremlægge disse dokumenter fysisk sammen med ansøgningen, forudsat at deres nummer er anført i ansøgningen.

9.  Mangler de støttedokumenter, der er nævnt i stk. 5 til 8, fastslår styrelsesrådet, om de enheder, der skal (re)eksporteres, er lovligt indført eller erhvervet i Fællesskabet, om nødvendigt i samråd med et styrelsesråd i en anden medlemsstat.

10.  Hvis et styrelsesråd med henblik på bestemmelserne i stk. 3 til 9 hører et styrelsesråd i en anden medlemsstat, skal dette svare i løbet af en uge.

▼M1

Artikel 26a

Afslag på ansøgninger om eksporttilladelser

Medlemsstaterne giver afslag på ansøgninger om eksporttilladelser vedrørende kaviar og kød af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande, medmindre der er fastsat eksportkvoter for arterne efter den procedure, der er godkendt af konventionens partskonference.

▼B

Artikel 27

Dokumenter, som (re)eksportøren skal forelægge toldstedet

(Re)eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal forelægge den originale eksporttilladelse eller det originale reeksportcertifikat (formular nr. 1), kopi til indehaveren (formular nr. 2) og kopi til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3) for et toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

(Re)eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal i givet fald anføre nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet anføres i rubrik 26.

Artikel 28

Toldstedets behandling

Det toldsted, der er omhandlet i artikel 27, skal efter at have udfyldt rubrik 27 returnere eksporttilladelsens eller reeksportcertifikatets original (formular nr. 1) og kopi til indehaveren (formular nr. 2) til (re)eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

Den kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3) af eksporttilladelsen eller reeksportcertifikatet fremsendes i henhold til artikel 45.

Artikel 29

Forhåndsudstedte tilladelser til planteskoler

Såfremt en medlemsstat, i overensstemmelse med de retningslinjer, der er vedtaget af konventionens partskonference, registrerer planteskoler, som eksporterer kunstigt opformerede enheder af arter, der er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, kan den stille forhåndsudstedte eksporttilladelser for arter, der er opført i bilag A eller B til den pågældende forordning, til rådighed for de pågældende planteskoler.

I rubrik 23 i disse forhåndsudstedte eksporttilladelser anføres planteskolens registreringsnummer samt følgende erklæring:

»Tilladelsen gælder kun for kunstigt opformerede planter som defineret i CITES-resolution conf. 11.11. (Rev. CoP13). Gælder kun for følgende systematiske enheder: . . . . . . . .«.KAPITEL VII

CERTIFIKATER FOR REJSEUDSTILLINGER

Artikel 30

Udstedelse

1.  Medlemsstaterne kan udstede et rejseudstillingscertifikat for lovligt erhvervede enheder, der indgår i en rejseudstilling, og som opfylder et af følgende krav:

a) De er født og opdrættet i fangenskab, jf. artikel 54 og 55, eller kunstigt opformeret, jf. artikel 56.

b) De er erhvervet i eller indført til Fællesskabet, inden bestemmelserne for arter på konventionens liste I, II eller III, eller i bilag C til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem.

2.  For levende dyr omfatter et rejseudstillingscertifikat kun én enhed.

3.  En supplementsformular vedlægges rejseudstillingscertifikatet med henblik på anvendelse i overensstemmelse med artikel 35.

▼M2

4.  For enheder, der ikke er levende dyr, vedlægger styrelsesrådet rejseudstillingscertifikatet et oversigtsblad, som for hver enkelt enhed viser alle de oplysninger, der kræves i rubrik 8 til 18 i modellen i bilag III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012.

▼B

Artikel 31

Anvendelse

Et rejseudstillingscertifikat kan anvendes som:

1) en importtilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

2) en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97

▼M1

3) et certifikat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, der alene tjener til, at enhederne kan vises for offentligheden i kommercielt øjemed.

▼B

Artikel 32

Udstedende myndighed

1.  Hvis rejseudstillingen har sin oprindelse i Fællesskabet, udstedes rejseudstillingscertifikatet af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor udstillingen har sin oprindelse.

2.  Hvis rejseudstillingen har sin oprindelse i et tredjeland, udstedes rejseudstillingscertifikatet af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende certifikat, som udstedes af det pågældende tredjeland.

3.  Hvis et dyr, der er omfattet af et rejseudstillingscertifikat, får unger under et ophold i en medlemsstat, anmeldes dette til den pågældende medlemsstats styrelsesråd, som i givet fald udsteder en tilladelse eller et certifikat.

Artikel 33

Krav med hensyn til enheder

1.  Er en enhed omfattet af et rejseudstillingscertifikat, skal alle de følgende krav være opfyldt:

a) Enheden skal registreres af det udstedende styrelsesråd.

b) Enheden skal inden certifikatets udløbsdato føres tilbage til den medlemsstat, hvor den er registreret.

c) Enheden skal være entydigt og permanent mærket i overensstemmelse med artikel 66, hvis det drejer sig om levende dyr, og skal i andre tilfælde være kendetegnet på en sådan måde, at myndighederne i hver af de medlemsstater, som enheden føres ind i, kan kontrollere, om certifikatet modsvarer den enhed, der importeres eller eksporteres.

2.  For rejseudstillingscertifikater, der er udstedt i henhold til artikel 32, stk. 2, finder stk. 1, litra a) og b), i denne artikel ikke anvendelse. Certifikatet skal i sådanne tilfælde indeholde følgende tekst i rubrik 20:

»Dette certifikat er ikke gyldigt, medmindre det ledsages af et originalt rejseudstillingscertifikat udstedt af et tredjeland.«

Artikel 34

Ansøgninger

1.  Ansøgeren om et rejseudstillingscertifikat skal, i givet fald, udfylde rubrik 3 og 9 til18 i ansøgningsformularen (formular 3) samt rubrik 3 og 9 til 18 i originalen og alle kopier.

Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end ét certifikat.

2.  De behørigt udfyldte formularer forelægges for styrelsesrådet i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, eller i de tilfælde, som er anført i artikel 32, stk. 2, til styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, sammen med de nødvendige oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.  Ansøges der om certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 35

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet.

1.  Drejer det sig om et rejseudstillingscertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, skal indehaveren af certifikatet eller dennes befuldmægtigede repræsentant, til kontrolformål, forelægge originalen af dette certifikat (formular nr. 1) samt originalen og en kopi af supplementsformularen for det toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant, påtegner kopien af supplementsformularen og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd, jf. artikel 45.

2.  Drejer det sig om et rejseudstillingscertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant til kontrolformål dog også skal forelægge originalcertifikatet og supplementsformularen udstedt af tredjelandet.

Efter at have udfyldt begge supplementsformularer returnerer toldstedet de originale rejseudstillingscertifikater og supplementsformularer til importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant og videresender en påtegnet kopi af supplementsformularen til det af medlemsstatens styrelsesråd udstedte certifikat til dette styrelsesråd, jf. artikel 45.

Artikel 36

Erstatning

Et rejseudstillingscertifikat, der er tabt, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

▼M1

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 20 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.

▼BKAPITEL VIII

CERTIFIKAT FOR PERSONLIG EJENDOM

Artikel 37

Udstedelse

▼M2

1.  Medlemsstaterne kan udstede et certifikat for personlig ejendom til den retmæssige ejer af lovligt erhvervede levende dyr, som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål.

▼B

2.  Et certifikat for personlig ejendom omfatter kun én enhed.

3.  En supplementsformular vedlægges certifikatet med henblik på anvendelse i overensstemmelse med artikel 42.

Artikel 38

Anvendelse

Forudsat at den enhed, der er omfattet af et certifikat for personlig ejendom, ledsages af sin retmæssige ejer, kan certifikatet anvendes som:

1) en importtilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

2) en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97, hvis bestemmelseslandet giver sit samtykke hertil.

Artikel 39

Udstedende myndighed

1.  Hvis enheden stammer fra Fællesskabet, udstedes et certifikat for personlig ejendom af styrelsesrådet i den medlemsstat, på hvis territorium enheden befinder sig.

2.  Hvis enheden indføres fra et tredjeland, udstedes et certifikat for personlig ejendom af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende dokument, som udstedes af det pågældende tredjeland.

3.  Certifikatet for personlig ejendom skal indeholde følgende tekst i rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet:

»Gælder for gentagen grænsepassage, når enheden ledsages af sin ejer. Den retmæssige ejer opbevarer den originale formular.

Den enhed, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges eller på anden måde overdrages, medmindre dette sker i overensstemmelse med artikel 43 i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006. Dette certifikat kan ikke overdrages. Hvis enheden dør, stjæles, destrueres eller tabes, eller hvis den sælges eller ejerskabet af enheden på anden måde overdrages, tilbageleveres dette certifikat omgående til det udstedende styrelsesråd.

Dette certifikat er kun gyldigt, når det ledsages af en supplementsformular, der stemples og underskrives af en toldembedsmand ved hver grænsepassage.

Dette certifikat kan på ingen måde begrænse retten til at træffe strengere nationale foranstaltninger angående restriktioner eller betingelser for besiddelse/hold af levende dyr«.

4.  Hvis et dyr, der er omfattet af et certifikat for personlig ejendom, får unger under et ophold i en medlemsstat, anmeldes dette til den pågældende medlemsstats styrelsesråd, som efter omstændighederne udsteder en tilladelse eller et certifikat.

Artikel 40

Krav til enheder

1.  For enheder, der er omfattet af et certifikat for personlig ejendom, skal følgende krav være opfyldt:

a) Enhederne skal være registreret af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor ejeren har sin sædvanlige bopæl.

b) Enhederne skal inden certifikaternes udløbsdato føres tilbage til den medlemsstat, hvor de er registreret.

c) Enhederne må ikke udnyttes til kommercielle formål, undtagen på de i artikel 43 nævnte betingelser.

d) Enhederne skal være entydigt og permanent mærket i overensstemmelse med artikel 66.

2.  For certifikater for personlig ejendom, der er udstedt i henhold til artikel 39, stk. 2, finder stk. 1, litra a) og b), i denne artikel ikke anvendelse.

Certifikatet skal i sådanne tilfælde indeholde følgende tekst i rubrik 23:

»Dette certifikat er ikke gyldigt, medmindre det ledsages af et originalt certifikat for personlig ejendom udstedt af et tredjeland, og medmindre den omhandlede enhed ledsages af sin ejer«.

Artikel 41

Ansøgninger

1.  Ansøgeren om et certifikat for personlig ejendom skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 4 og 6 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 4 og 6 til 22 i originalen og alle kopier.

Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end ét certifikat.

2.  De behørigt udfyldte formularer forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, eller i de tilfælde, som er anført i artikel 39, stk. 2, til styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, sammen med de nødvendige oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

Ansøges der om certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 42

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet.

1.  Drejer det sig om import, eksport eller reeksport af en enhed, der er omfattet af et certifikat for personlig ejendom udstedt i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, forelægger indehaveren af certifikatet, til kontrolformål, originalen af dette certifikat (formular nr. 1) samt originalen og kopien af supplementsformularen for et toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren, påtegner kopien af supplementsformularen og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd, jf. artikel 45 i nærværende forordning.

2.  Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren til kontrolformål dog også skal forelægge det originale certifikat udstedt af tredjelandet.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren og videresender en påtegnet kopi af supplementsformularen til det af medlemsstatens styrelsesråd udstedte certifikat til dette styrelsesråd, jf. artikel 45.

Artikel 43

Salg af de pågældende enheder

Hvis indehaveren af et certifikat for personlig ejendom udstedt i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, i denne forordning ønsker at sælge enheden, skal vedkommende forinden forelægge certifikatet for det udstedende styrelsesråd og, hvis enheden er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, ansøge den kompetente myndighed om et certifikat i henhold til artikel 8, stk. 3, i nævnte forordning.

Artikel 44

Erstatning

Et certifikat for personlig ejendom, der er tabt, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

▼M1

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.

▼M1KAPITEL VIIIa

CERTIFIKATER FOR SAMLING AF PRØVER

Artikel 44a

Udstedelse

Medlemsstaterne kan udstede certifikater for samling af prøver, forudsat at samlingen er omfattet af et gyldigt ATA-carnet og omfatter enheder, dele eller produkter af arter, der er opført i bilag A, B eller C til forordning (EF) nr. 338/97.

For så vidt angår stk. 1 skal enheder, dele eller produkter af arter, der er opført i bilag A, være i overensstemmelse med kapitel XIII i nærværende forordning.

Artikel 44b

Anvendelse

Forudsat at en samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, ledsages af et gyldigt ATA-carnet, kan et certifikat udstedt i henhold til artikel 44a anvendes som:

1) en importtilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

2) en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97, hvis bestemmelseslandet anerkender og tillader anvendelsen af ATA-carneter

3) et certifikat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, der alene tjener til, at enhederne kan vises for offentligheden i kommercielt øjemed.

Artikel 44c

Udstedende myndighed

1.  Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i Fællesskabet, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor samlingen af prøver har sin oprindelse.

2.  Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i et tredjeland, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende dokument, som udstedes af det pågældende tredjeland.

Artikel 44d

Krav

1.  En samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, skal reimporteres til Fællesskabet inden certifikatets udløbsdato.

2.  De enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium.

3.  Et certifikat for samling af prøver kan ikke overdrages. Hvis enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, stjæles, ødelægges eller bortkommer, skal det udstedende styrelsesråd og styrelsesrådet i det land, hvor hændelsen fandt sted, straks underrettes herom.

4.  I et certifikat for samling af prøver anføres, at dokumentet vedrører »andet: samling af prøver«, og i rubrik 23 anføres nummeret på det ledsagende ATA-carnet.

I rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet anføres følgende tekst:

»Vedrørende samling af prøver ledsaget af ATA-carnet nr.: xxx

Dette certifikat omfatter en samling af prøver og er kun gyldigt, hvis det ledsages af et gyldigt ATA-carnet. Dette certifikat kan ikke overdrages. De enheder, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium. Dette certifikat kan anvendes til (re)eksport fra [(re)eksportlandet anføres] via [de besøgte lande anføres] med henblik på fremvisning og import tilbage til [(re)eksportlandet anføres].«

5.  For certifikater for samling af prøver, der er udstedt i henhold til artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 og 4 i denne artikel ikke anvendelse. Certifikatet skal i sådanne tilfælde indeholde følgende tekst i rubrik 23:

»Dette certifikat er ikke gyldigt, medmindre det ledsages af et originalt CITES-dokument udstedt af et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne fastlagt af konventionens partskonference.«

Artikel 44e

Ansøgninger

1.  Ansøgeren om et certifikat for samling af prøver skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 3, 4 og 7 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4 og 7 til 22 i originalen og alle kopier. Angivelserne i rubrik 1 og 3 skal være identiske. Listen over lande, der skal besøges, anføres i rubrik 23.

Medlemsstaterne kan dog foreskrive, at der kun skal udfyldes én ansøgningsformular.

2.  De behørigt udfyldte formularer forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, eller i de tilfælde, som er anført i artikel 44c, stk. 2, for styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, sammen med de nødvendige oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.  Ansøges der om et certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 44f

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet

1.  Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 1, skal indehaveren af certifikatet eller dennes befuldmægtigede repræsentant, til kontrolformål, forelægge originalen af dette certifikat (formular nr. 1) og en kopi af certifikatet og, hvis det er relevant, kopien til indehaveren (formular nr. 2) og kopien, der returneres til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3) samt originalen af det gyldige ATA-carnet for det toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have behandlet ATA-carnetet i overensstemmelse med toldbestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2454/93 og om nødvendigt efter have angivet nummeret på det ledsagende ATA-carnet på originalen og kopien af certifikatet for samling af prøver returnerer toldstedet originaldokumenterne til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant, påtegner kopien af certifikatet for samlingen af prøver og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd, jf. artikel 45.

På tidspunktet for den første eksport fra Fællesskabet returnerer toldstedet imidlertid efter at have udfyldt rubrik 27 det originale certifikat for samling af prøver (formular nr. 1) og kopien til indehaveren (formular nr. 2) til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant og videresender kopien, der returneres til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3), jf. artikel 45.

2.  Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant til kontrolformål dog også skal forelægge det originale certifikat udstedt af tredjelandet.

Artikel 44g

Erstatning

Et certifikat for samling af prøver, der er bortkommet, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.

▼M6KAPITEL VIIIb

CERTIFIKAT FOR MUSIKINSTRUMENTER

Artikel 44h

Udstedelse

1.  Medlemsstaterne kan udstede et certifikat for musikinstrumenter til brug ved ikke-kommerciel transport på tværs af grænser af musikinstrumenter til formål, som omfatter, men ikke begrænset til, personlig brug, optræden, produktion (indspilning), radio- og tv-udsendelser, undervisning, fremvisning eller konkurrence, når instrumenterne opfylder samtlige følgende krav:

a) de kommer fra arter, som er opført i bilag A, B eller C i forordning (EF) nr. 338/97, og er ikke enheder af arter, der er opført i bilag A i forordning (EF) nr. 338/97, som er erhvervet, efter at arterne blev optaget på konventionens lister

b) den enhed, der blev anvendt til bygningen af musikinstrumentet, er erhvervet på lovlig vis

c) musikinstrumentet er behørigt identificeret.

2.  En supplementsformular skal vedlægges certifikatet med henblik på anvendelse i henhold til artikel 44m.

Artikel 44i

Anvendelse

Certifikatet kan anvendes på en af følgende måder:

a) som en importtilladelse i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

b) som en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97.

Artikel 44j

Udstedende myndighed

1.  Certifikater for musikinstrumenter udstedes af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl.

2.  Certifikater for musikinstrumenter skal indeholde følgende tekst i rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet:

»Gælder for gentagen grænsepassage. Originalen opbevares af indehaveren.

Det musikinstrument, som er omfattet af dette certifikat, som tillader gentagen grænsepassage, er til ikke-kommerciel anvendelse til formål, som omfatter, men ikke er begrænset til, personlig brug, optræden, produktion (indspilning), radio- og tv-udsendelser, undervisning, fremvisning eller konkurrence. Musikinstrumenter, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges og besiddelsen heraf må ikke overdrages, når de befinder sig uden for den medlemsstat, hvor certifikatet blev udstedt.

Dette certifikat skal returneres til styrelsesrådet i den stat, som har udstedt certifikatet, inden certifikatet udløber.

Dette certifikat er kun gyldigt, hvis det ledsages af en supplementsformular, der skal stemples og underskrives af en toldembedsmand ved hver grænsepassage.«

Artikel 44k

Krav til enheder

For enheder, der er omfattet af et certifikat for musikinstrumenter, skal følgende krav være opfyldt:

a) musikinstrumentet skal være registreret af det udstedende styrelsesråd

b) musikinstrumentet skal føres tilbage til den medlemsstat, hvor det er registreret, inden certifikatet udløber

c) bortset fra de tilfælde, der er nævnt i artikel 44n, må enheden ikke sælges og besiddelsen heraf må ikke overdrages, når den befinder sig uden for ansøgerens sædvanlige bopælsland

d) musikinstrumentet skal være behørigt identificeret.

Artikel 44l

Ansøgninger

1.  Den, der ansøger om et certifikat for musikinstrumenter, skal forelægge de oplysninger, der angivet i artikel 44h og 44k, og, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1, 4 og 7 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 4 og 7 til 22 i originalen og alle kopier af certifikatet.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og ansøgningen kan i så fald omfatte mere end et certifikat.

2.  Den behørigt udfyldte ansøgningsformular forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, sammen med de oplysninger og den dokumentation, som styrelsesrådet finder nødvendig for at kunne afgøre, hvorvidt et certifikat skal udstedes.

Hvis oplysninger i ansøgningen udelades, skal dette begrundes.

3.  Hvis der ansøges om et certifikat, som omfatter enheder, for hvilke en ansøgning tidligere er blevet afslået, skal ansøgeren oplyse styrelsesrådet herom.

Artikel 44m

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet

Er der tale om indførsel i Unionen, eksport eller reeksport af en enhed, der er omfattet af et certifikat for musikinstrument, som er udstedt i henhold til artikel 44j, forelægger indehaveren af certifikatet, til kontrolformål, originalen af dette certifikat samt originalen og kopien af supplementsformularen for et toldsted, der er udpeget i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren, påtegner kopien af supplementsformularen og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd i henhold til artikel 45.

Artikel 44n

Salg af berørte enheder

Hvis indehaveren af et certifikat for musikinstrumenter, som er udstedt i henhold til artikel 44j i denne forordning, ønsker at sælge enheden, skal det først forelægges for det udstedende styrelsesråd og, hvis enheden tilhører en art, som er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, skal indehaveren ansøge den kompetente myndighed om et certifikat i henhold til artikel 8, stk. 3, i nævnte forordning.

Artikel 44o

Erstatning

Et certifikat for musikinstrumenter, der er bortkommet, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med løbenummeret xxxx og udstedelsesdatoen xx/xx/xxxx.«

Artikel 44p

Indførsel i Unionen af musikinstrumenter med certifikater, der er udstedt af tredjelande

For indførsel i Unionen af et musikinstrument kræves der ikke forelæggelse af et eksportdokument eller en importtilladelse, såfremt instrumentet er omfattet af et certifikat for musikinstrumenter, der er udstedt af et tredjeland på betingelser, der svarer til dem, der er angivet i artikel 44h og 44j. For reeksport af musikinstrumentet kræves ikke forelæggelse af et reeksportcertifikat.

▼BKAPITEL IX

TOLDPROCEDURE

Artikel 45

Videresendelse af dokumenter, som er forelagt toldsteder

1.  Toldstederne skal straks videresende alle de dokumenter, som de har fået forelagt i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97 og i denne forordning, til det relevante styrelsesråd i deres medlemsstat.

▼M2

Når styrelsesrådene modtager sådanne dokumenter, skal de straks videresende dem, der er udstedt i andre medlemsstater, til de relevante styrelsesråd sammen med eventuelle vedføjede dokumenter udstedt i henhold til konventionen. Af hensyn til rapporteringen fremsendes originale importmeddelelser også til importlandets styrelsesråd, hvis det er forskelligt fra det land, hvor enheden blev indført i Unionen.

▼B

2.  Som undtagelse fra stk. 1 kan toldstederne bekræfte, at de har fået forelagt dokumenter udstedt af styrelsesrådet i deres medlemsstat i elektronisk form.KAPITEL X

CERTIFIKATER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 2, LITRA b), ARTIKEL 5, STK. 3 OG 4, ARTIKEL 8, STK. 3, OG ARTIKEL 9, STK. 2, LITRA b), I FORORDNING (EF) Nr. 338/97

Artikel 46

Udstedende myndighed

Certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97 kan udstedes af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig, ved modtagelsen af en ansøgning i overensstemmelse med artikel 50 i denne forordning.

Artikel 47

Certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 5, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 338/97 (certifikater, som kræves i forbindelse med eksport og reeksport)

Certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 5, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 338/97 skal angive, hvilke af følgende oplysninger der finder anvendelse på de pågældende enheder:

1) De er indfanget/indsamlet i naturen i overensstemmelse med lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten.

2) De er efterladt eller undsluppet, og er blevet genindsamlet/genindfanget i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor genindsamlingen/genindfangningen fandt sted.

3) De er erhvervet i eller indført til Fællesskabet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97.

4) De er erhvervet i eller indført til Fællesskabet inden den 1. juni 1997 i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3626/82.

5) De er erhvervet i eller indført til Fællesskabet inden den 1. januar 1984 i overensstemmelse med konventionen.

6) De er erhvervet i eller indført til en medlemsstats territorium, inden de i nr. 3) eller 4) nævnte forordninger eller konventionen fik virkning for de pågældende enheder eller fik virkning i den pågældende medlemsstat.

Artikel 48

Certifikat som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 (certifikat til kommercielle formål)

1.  Et certifikat til de formål, der er nævnt i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, skal angive, at enheder af arter, der er opført i forordningens bilag A, er undtaget fra et eller flere af forbuddene i artikel 8, stk. 1, i den pågældende forordning af en af følgende grunde:

a) De var erhvervet i eller indført til Fællesskabet, inden bestemmelserne for arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, eller i konventionens liste I eller i bilag C, del 1, til forordning (EØF) nr. 3626/82 fik virkning for dem.

b) De stammer fra en medlemsstat og er indfanget/indsamlet i naturen i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

c) De er, eller er dele af, eller stammer fra dyr, der er født eller opdrættet i fangenskab.

d) De er godkendt til at blive anvendt til et af de formål, der er nævnt i artikel 8, stk. 3, litra c), og e) til g), i forordning (EF) nr. 338/97.

2.  Det kompetente styrelsesråd i en medlemsstat kan beslutte at acceptere en importtilladelse, som certifikat til de formål, der er nævnt i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, efter forelæggelse af »kopi til indehaveren« (formular nr. 2), hvis det i overensstemmelse med samme artikel 8, stk. 3, er anført i den pågældende formular, at enhederne er undtaget fra et eller flere af forbuddene i artikel 8, stk. 1, i samme forordning.

Artikel 49

Certifikat som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97 (certifikat til transport af levende enheder)

Et certifikat til de formål, der er nævnt i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, skal angive, at transport af levende enheder af en art opført i bilag A til nævnte forordning fra det i importtilladelsen eller i et tidligere udstedt certifikat foreskrevne opholdssted er godkendt.

Artikel 50

Ansøgning om certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97

1.  Ansøgeren om certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97 skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 2 og 4 til 19 i ansøgningsformularen samt rubrik 1 og 4 til 18 i originalen og alle kopierne.

Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end ét certifikat.

2.  De behørigt udfyldte formularer forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, sammen med de oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

Ansøges der om et certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 51

Ændringer af tilladelser, meddelelser og certifikater

1.  Hvor en forsendelse er omfattet af en »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en importtilladelse, eller en »kopi til importøren« (formular nr. 2) af en importmeddelelse, eller hvor et certifikat er blevet delt op, eller hvor angivelserne i sådanne dokumenter af andre årsager ikke længere svarer til de faktiske omstændigheder, kan styrelsesrådet træffe følgende foranstaltninger:

a) Det kan foretage de fornødne ændringer af de pågældende dokumenter i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2.

b) Det kan udstede et eller flere tilsvarende certifikater til de formål, der er nævnt i artikel 47 og 48.

Med henblik på litra b) fastslår styrelsesrådet først gyldigheden af det dokument, der skal erstattes, om nødvendigt i samråd med styrelsesrådet i en anden medlemsstat.

2.  Er der udstedt certifikater til erstatning af en »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en importtilladelse, eller en »kopi til importøren« (formular nr. 2) af en importmeddelelse eller et tidligere udstedt certifikat, beholder det styrelsesråd, der udsteder certifikatet, det erstattede dokument.

3.  En tilladelse, en meddelelse eller et certifikat, der er tabt, stjålet eller ødelagt, erstattes kun af den myndighed, der har udstedt det.

4.  Hvis et styrelsesråd med henblik på bestemmelserne i stk. 1 hører et styrelsesråd i en anden medlemsstat, skal dette svare i løbet af en uge.KAPITEL XI

MÆRKNING

Artikel 52

Anvendelse af mærkning

▼M2

1.  De etiketter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, anvendes kun til forsendelser mellem behørigt registrerede forskere og forskningsinstitutioner af ikke-kommercielle lån, gaver og udveksling af herbariemateriale og andre konserverede, tørrede eller indkapslede museumsgenstande, eller levende plantemateriale bestemt til videnskabelige undersøgelser.

▼B

2.  Der tildeles et registreringsnummer til de forskere og forskningsinstitutioner, der er omhandlet i stk. 1, af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor de befinder sig.

Dette registreringsnummer skal indeholde fem tegn, idet de to første er ISO's landekode for medlemsstaten på to bogstaver, og de tre sidste et løbenummer tildelt hver institution af det kompetente styrelsesråd.

3.  De pågældende forskere og forskningsinstitutioner skal udfylde rubrik 1 til 5 på etiketten, og ved returneringen af den del af etiketten, der er bestemt til dette formål, straks underrette det kompetente styrelsesråd om alle enkeltheder vedrørende anvendelsen af hver etiket.KAPITEL XII

UNDTAGELSER FRA TOLDPROCEDURER SOM NÆVNT I ARTIKEL 4, STK. 7, I FORORDNING (EF) Nr. 338/97

Artikel 53

Andre toldsteder end det grænsetoldsted, hvor indførslen sker

1.  Hvis en forsendelse, der skal indføres til Fællesskabet, ankommer til et grænsetoldsted pr. skib, fly eller bane til forsendelse ved samme transportform og uden midlertidig oplagring til et andet toldsted i Fællesskabet udpeget efter artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, foregår kontrollen og forelæggelsen af importdokumenter på det sidstnævnte toldsted.

2.  Er en forsendelse blevet kontrolleret ved et grænsetoldsted, udpeget efter samme forordnings artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, og derpå videresendt til et nyt toldsted med henblik på eventuelle efterfølgende toldprocedurer, kræver det sidstnævnte toldsted forelæggelse af »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en importtilladelse, udfyldt i overensstemmelse med artikel 23 i nærværende forordning, eller »kopi til importøren« (formular nr. 2) af en importmeddelelse, udfyldt i overensstemmelse med artikel 24 i nærværende forordning, og kan gennemføre enhver undersøgelse, det måtte finde nødvendig, for at kontrollere, om bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97 og i nærværende forordning er overholdt.KAPITEL XIII

ENHEDER FØDT OG OPDRÆTTET I FANGENSKAB OG KUNSTIGT OPFORMEREDE ENHEDER

Artikel 54

Enheder født og opdrættet i fangenskab

Medmindre andet fremgår af artikel 55, betragtes enheder af dyrearter kun som født og opdrættet i fangenskab, såfremt et kompetent styrelsesråd i samråd med et kompetent videnskabsråd i den pågældende medlemsstat finder det godtgjort, at følgende kriterier er opfyldt:

1) Enheden er, eller stammer fra, afkom, der er født eller på anden måde frembragt i et kontrolleret miljø af en af følgende:

a) forældre, der har parret sig eller på anden måde overført gameter i et kontrolleret miljø, hvis reproduktionen sker seksuelt

b) forældre, der befandt sig i et kontrolleret miljø, da udviklingen af afkommet begyndte, hvis reproduktionen sker aseksuelt.

2) Avlsdyrbestanden er anskaffet i overensstemmelse med den på erhvervelsesdatoen gældende lovgivning og på en måde, som ikke skader de pågældende arters overlevelse i naturen.

3) Avlsdyrbestanden opretholdes uden forøgelse fra naturen, bortset fra lejlighedsvis tilføjelse i overensstemmelse med de gældende retsforskrifter på en måde, som ikke skader de pågældende arters overlevelse i naturen, af dyr, æg eller gameter og kun med henblik på et eller flere af følgende formål:

a) for at undgå eller begrænse ødelæggende indavl i et omfang, der bestemmes af behovet for nyt genetisk materiale

b) for at afhænde konfiskerede dyr i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 eller

c) undtagelsesvis til brug som avlsdyrbestand.

4) Avlsdyrbestanden har selv frembragt afkom af anden eller efterfølgende generationer (F2, F3 osv.) i et kontrolleret miljø, eller avlsdyrbestanden forvaltes på en måde, som har vist sig at være pålidelig med hensyn til at kunne frembringe andengenerationsafkom i et kontrolleret miljø.

Artikel 55

Fastlæggelse af afstamning

Hvis en kompetent myndighed til de formål, der er nævnt i artikel 54, artikel 62, stk. 1, eller artikel 63, stk. 1, finder det nødvendigt at fastslå et dyrs afstamning ved hjælp af en blod- eller vævsanalyse, skal en sådan analyse eller de nødvendige prøver stilles til rådighed i overensstemmelse med den pågældende myndigheds forskrifter.

Artikel 56

Kunstigt opformerede enheder af plantearter

1.  Enheder af plantearter betragtes kun som kunstigt opformeret, såfremt et kompetent styrelsesråd i samråd med et kompetent videnskabsråd i medlemsstaten finder det godtgjort, at følgende kriterier er opfyldt:

a) Enheden er, eller stammer fra, planter, der har udviklet sig fra frø, stiklinger, delinger, kallusvæv eller andet plantevæv, sporer eller andre spredningslegemer under kontrollerede forhold.

▼M2

b) Det dyrkede avlsmateriale anskaffes og opretholdes i overensstemmelse med definitionen i artikel 1, nr. 4a).

▼M2 —————

▼M2

d) I tilfælde af podede planter, er både grundstammen og podekvisten kunstigt opformerede i overensstemmelse med litra a) og b).

▼M6

Med henblik på anvendelsen af litra a) forstås ved kontrollerede forhold et ikke-naturligt miljø, som manipuleres intensivt ved menneskelige indgreb, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, dyrkning, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, vanding eller gartneriarbejde som potning, udplantning og beskyttelse mod vejret. For så vidt angår agartræproducerende taxa, som er formeret ved frø, stiklinger, podning, luftaflægning, delinger, kallusvæv eller andre plantevævsporer eller andre spredningslegemer, forstås ved »under kontrollerede forhold« en træbeplantning, herunder andre ikke-naturlige miljøer, som manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på at producere planter, plantedele eller produkter, der er afledt af planter.

▼M2

2.  Tømmer og andre dele eller produkter fremstillet fra træer, der dyrkes i monokulturplantager, betragtes som kunstigt opformeret i overensstemmelse med stk. 1.

▼M6

3.  Træer af agartræproducerende taxa, der dyrkes i:

a) haver (private og/eller fællesejede haver)

b) statslige, private eller fællesejede produktionsplantager, enten med en art eller med flere arter

skal anses for at være kunstigt opformeret i henhold til stk. 1.

▼BKAPITEL XIV

PERSONLIGE EFFEKTER OG BOHAVE

Artikel 57

Indførsel og genindførsel i Fællesskabet af personlige effekter eller bohave

1.  Undtagelsen fra artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter eller bohave som omhandlet i nævnte forordnings artikel 7, stk. 3, gælder ikke for enheder, der anvendes til at opnå kommerciel gevinst, sælges, udstilles med kommercielle formål, opbevares med henblik på salg, udbydes til salg eller transporteres med henblik på salg.

Undtagelsen gælder kun for enheder, herunder jagttrofæer, hvis de opfylder en af følgende betingelser:

a) De befinder sig i personlig bagage tilhørende rejsende, der kommer fra et tredjeland.

b) De befinder sig i personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige bopæl fra et tredjeland til Fællesskabet.

c) De er jagttrofæer, der er erhvervet af en rejsende og indføres på et senere tidspunkt.

2.  Undtagelsen fra artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter eller bohave som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i nævnte forordning gælder ikke for enheder af arter opført i bilag A hertil, når de indføres til Fællesskabet for første gang af en person, der har sin sædvanlige bopæl i Fællesskabet, eller som flytter sin sædvanlige bopæl til Fællesskabet.

3.  Indfører en person, der har sin sædvanlige bopæl i Fællesskabet, for første gang til Fællesskabet personlige effekter og bohave, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der ikke forelæggelse af en importtilladelse for toldmyndighederne, såfremt der forelægges en original af et (re)eksportdokument og en kopi deraf.

Toldmyndighederne fremsender originalen i overensstemmelse med artikel 45 i nærværende forordning og returnerer den afstemplede kopi til indehaveren.

▼M6

3a.  Uanset stk. 3 er den første indførsel i Unionen af jagttrofæer af enheder af arter eller bestande, der er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 og i bilag XIII til denne forordning, omfattet af artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97.

▼B

4.  Genindfører en person, der har sin sædvanlige bopæl i Fællesskabet, til Fællesskabet personlige effekter og bohave, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag A eller B til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der ikke forelæggelse af en importtilladelse for toldmyndighederne, såfremt et af følgende dokumenter forelægges:

a) en af toldmyndighederne påtegnet »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en tidligere anvendt fællesskabsimporttilladelse eller fællesskabseksporttilladelse

b) den i stk. 3 nævnte kopi af (re)eksportdokumentet

c) bevis for, at enhederne er erhvervet inden for Fællesskabet.

▼M1

5.  Uanset stk. 3 og 4 kræver indførsel eller genindførsel til Fællesskabet af følgende varer opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument eller en importtilladelse:

a) en mængde på højst 125 gram kaviar pr. person fra størarter (Acipenseriformes spp.) i individuelt mærkede beholdere, jf. artikel 66, stk. 6

b) højst tre eksemplarer pr. person af »rainsticks« fremstillet af Cactaceae spp.

c) højst fire døde forarbejdede enheder af Crocodylia spp. (undtagen kød og jagttrofæer) pr. person

d) højst tre skaller af Strombus gigas pr. person

e) højst fire døde enheder af Hippocampus spp. pr. person

f) højst tre enheder af skaller af Tridacnidae spp. pr. person, dog højst 3 kg i alt, idet en enhed kan være 1 intakt skal eller 2 halvskaller, der passer sammen.

▼M6

g) enheder af agartræ (Aquilaria spp. og Gyrinops spp.,) højst 1 kg træflis, 24 ml olie og to opsætninger af perler eller bedekranse (eller to halskæder eller armbånd) pr. person.

▼B

Artikel 58

Eksport og reeksport fra Fællesskabet af personlige effekter og bohave

1.  Undtagelsen fra artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter eller bohave som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i nævnte forordning gælder ikke for enheder, der anvendes til at opnå kommerciel gevinst, sælges, udstilles med kommercielle formål, opbevares med henblik på salg, udbydes til salg eller transporteres med henblik på salg.

Undtagelsen gælder kun for enheder, hvis de opfylder følgende betingelser:

a) De er indeholdt i personlig bagage tilhørende rejsende, der tager til et tredjeland.

b) De er indeholdt i personlige ejendele tilhørende en fysisk person, der flytter sin sædvanlige bopæl fra Fællesskabet til et tredjeland.

2.  Ved eksport gælder undtagelsen fra artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter eller bohave som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i nævnte forordning, ikke for enheder af arter opført i bilag A eller B til nævnte forordning.

3.  Reeksporterer en person, der normalt har bopæl i Fællesskabet, personlige effekter og bohave, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag A eller B til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der ikke forelæggelse for toldmyndighederne af et reeksportcertifikat, såfremt et af følgende dokumenter forelægges:

a) en af toldmyndighederne påtegnet »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en tidligere anvendt fællesskabsimport- eller -eksporttilladelse

b) en kopi af det (re)eksportdokument, der er omhandlet i artikel 57, stk. 3, i nærværende forordning

c) bevis for, at enhederne er erhvervet inden for Fællesskabet.

▼M6

Bestemmelserne i foregående afsnit finder ikke anvendelse for reeksport af næsehornshorn eller elfenben i personlige effekter eller bohave; for disse enheder skal der forelægges et reeksportcertifikat for toldmyndighederne.

▼M6

3a.  Reeksporterer en person, der normalt ikke har bopæl i Unionen, personlige effekter og bohave, som er erhvervet uden for dennes sædvanlige bopælsland, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der forelæggelse for toldmyndighederne af et reeksportcertifikat. Det samme krav gælder for reeksport af personlige effekter eller bohave af næsehornshorn og elfenben fra enheder fra bestande, der er opført i bilag B i forordning (EF) nr. 338/97.

4.  Uanset stk. 2 og 3 kræver eksport eller reeksport af varer opført i artikel 57, stk. 5, litra a)-g), ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument.

▼M2

Artikel 58a

Anvendelse af personlige effekter og bohave til kommercielle formål i Unionen

▼M6

1.  En medlemsstats styrelsesråd kan tillade kommercielle aktiviteter vedrørende enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, der indføres i Unionen i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, på følgende betingelser:

▼M2

a) ansøgeren skal dokumentere, at enheden blev indført i Unionen mindst to år før, den kan anvendes til kommercielle formål, og

b) den pågældende medlemsstats styrelsesråd finder det godtgjort, at den pågældende enhed kunne være blevet indført til kommercielle formål i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 338/97 på det tidspunkt, den blev indført i Unionen.

Når disse betingelser er opfyldt, udsteder styrelsesrådet en skriftlig erklæring om, at enheden kan anvendes til kommercielle formål.

▼M6

2.  Arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, som er indført i Unionen i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, og enheder af arter opført på liste I til konventionen eller i bilag C1 til forordning (EØF) nr. 3626/82, som er indført i Unionen som personlige effekter og bohave, må ikke anvendes til kommercielle formål.

▼BKAPITEL XV

DISPENSATIONER OG UNDTAGELSER

Artikel 59

Dispensationer fra artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 i henhold til artikel 8, stk. 3

1.  Den i artikel 8, stk. 3, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de deri omhandlede betingelser samt betingelserne i artikel 48 i nærværende forordning er opfyldt.

▼M2

1a.  Den i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de pågældende enheder er erhvervet i overensstemmelse med den gældende lovgivning for bevaring af vilde dyr og planter.

▼B

2.  Den i artikel 8, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd, der rådfører sig med et kompetent videnskabsråd, har godtgjort, at betingelserne i artikel 48 i nærværende forordning er opfyldt, og at de pågældende enheder er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret i overensstemmelse med artikel 54, 55 og 56 i nærværende forordning.

3.  Den i artikel 8, stk. 3, litra e), f) og g), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd, der rådfører sig med et kompetent videnskabsråd, har godtgjort, at de deri omhandlede betingelser samt betingelserne i artikel 48 i nærværende forordning er opfyldt.

4.  Den i artikel 8, stk. 3, litra h), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de pågældende enheder er indfanget eller indsamlet i naturen i en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

5.  En dispensation som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 gives kun for levende hvirveldyr, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de relevante bestemmelser i artikel 66 i nærværende forordning er overholdt.

Artikel 60

Dispensationer fra artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 til fordel for forskningsinstitutioner

Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 338/97, kan der gives dispensation fra forbuddet i samme forordnings artikel 8, stk. 1, til forskningsinstitutioner, der er godkendt af et styrelsesråd i samråd med et videnskabsråd ved udstedelse af et certifikat, der omfatter alle enheder i samlingen af arter opført i bilag A til nævnte forordning, der er bestemt til et af følgende formål:

1) opdræt i fangenskab eller kunstig opformering til fordel for bevarelse af de pågældende arter

2) forskning eller undervisning, der sigter mod bevarelse eller beskyttelse af de pågældende arter.

Ethvert salg af enheder, som er omfattet af et sådant certifikat, kan kun ske til andre forskningsinstitutioner, der har et sådant certifikat.

Artikel 61

Dispensationer fra artikel 8, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 338/97

Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 338/97, gælder hverken forbuddet i artikel 8, stk. 1, mod køb, tilbud om køb eller anskaffelse af enheder af arter opført i bilag A til nævnte forordning i kommercielt øjemed eller bestemmelsen i nævnte forordnings artikel 8, stk. 3, hvorefter der kan gives dispensation i de enkelte tilfælde ved udstedelse af et certifikat herom, når de pågældende enheder opfylder et af følgende kriterier:

1) De er omfattet af et af de transaktionsspecifikke certifikater i artikel 48 i nærværende forordning.

2) De er omfattet af en af de generelle undtagelser i artikel 62 i nærværende forordning.

Artikel 62

Generelle dispensationer fra artikel 8, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 338/97

Bestemmelsen i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, hvorefter dispensationer fra forbuddene i artikel 8, stk. 1, gives ved udstedelse af et certifikat herom i hvert enkelt tilfælde, gælder ikke for følgende enheder, hvorfor der ikke kræves certifikat:

1) enheder af dyr, der er født og opdrættet i fangenskab, af arter, der er opført i bilag X til nærværende forordning, og hybrider deraf, forudsat at enheder af arter, der er forsynet med mærkninger, er mærket i overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, i nærværende forordning

2) kunstigt opformerede enheder af plantearter

3) forarbejdede enheder, som er anskaffet mere end 50 år tidligere, som defineret i artikel 2, litra w), i forordning (EF) nr. 338/97.

▼M2

4) døde enheder af Crocodylia-arter opført i bilag A med oprindelseskode D, forudsat de er markeret eller kendetegnet ved hjælp af andre midler i overensstemmelse med denne forordning

5) kaviar af Acipenser brevirostrum og hybrider heraf med oprindelseskode D, forudsat den er pakket i en beholder, der er mærket i overensstemmelse med denne forordning.

▼B

Artikel 63

Forhåndsudstedte certifikater i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97

1.  For så vidt angår artikel 8, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 338/97, kan en medlemsstat stille forhåndsudstedte certifikater til rådighed for opdrættere, som er godkendt med dette for øje af et styrelsesråd, forudsat at disse fører avlsregistre, og at de efter anmodning forelægger disse registre for det kompetente styrelsesråd.

Sådanne certifikater skal i rubrik 20 indeholde følgende erklæring:

»Certifikatet gælder kun for følgende systematiske enhed(er): ...«.

2.  For så vidt angår artikel 8, stk. 3, litra d) og h), i forordning (EF) nr. 338/97, kan en medlemsstat stille forhåndsudstedte certifikater til rådighed for personer, der af et styrelsesråd er godkendt til på grundlag af sådanne certifikater at sælge døde enheder opdrættet i fangenskab og/eller små mængder døde enheder, som er lovligt indsamlet i naturen inden for Fællesskabet, forudsat at den pågældende person opfylder følgende krav:

a) Den pågældende fører et register, som efter anmodning skal forelægges for det kompetente styrelsesråd, og som indeholder nærmere oplysninger om de solgte enheder/arter, dødsårsagen (såfremt den kendes) og de personer, der henholdsvis har leveret og købt enhederne.

b) Den pågældende forelægger en årlig rapport for det kompetente styrelsesråd, som indeholder nærmere oplysninger om salget i løbet af året, typen og antallet af enheder, de pågældende arter, og hvorledes enhederne blev anskaffet.

▼M2

3.  Forhåndsudstedte certifikater er kun gyldige, når ansøgeren har udfyldt dem og sendt en kopi af certifikatet til det udstedende styrelsesråd.

▼BKAPITEL XVI

MÆRKNINGSBESTEMMELSER

Artikel 64

Mærkning af enheder med henblik på import og kommercielle aktiviteter inden for Fællesskabet

1.  Importtilladelser for følgende emner udstedes kun, såfremt ansøgeren over for styrelsesrådet har godtgjort, at de pågældende enheder er blevet mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 66, stk. 6:

a) enheder, der stammer fra opdræt i fangenskab, som er godkendt af konventionens partskonference

b) enheder, der stammer fra opdrætsarbejde, som er godkendt af konventionens partskonference

c) enheder fra en population af en art, der er opført på konventionens liste I, og for hvilke konventionens partskonference har godkendt en eksportkvote

d) uforarbejdede stødtænder fra afrikansk elefant og udskårne stykker deraf, som både er mindst 20 cm lange og vejer mindst 1 kg

e) uforarbejdede, garvede og/eller færdigbehandlede skind, sider, haler, struber, fødder, rygstykker eller andre dele af krokodiller, som eksporteres til Fællesskabet, og hele uforarbejdede, garvede eller færdigbehandlede krokodilleskind og krokodillesider, der reeksporteres til Fællesskabet

f) levende hvirveldyr af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, der tilhører en rejseudstilling af levende dyr

g) beholdere indeholdende kaviar af Acipenseriformes spp., herunder dåse, glas eller æsker, hvori sådan kaviar er pakket direkte.

2.  For så vidt angår artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 338/97, mærkes alle beholdere indeholdende kaviar, som anført i stk. 1, litra g), i denne artikel, i henhold til artikel 66, stk. 6, i denne forordning, jf. dog de supplerende krav i artikel 66, stk. 7, i denne forordning.

Artikel 65

Mærkning af enheder med henblik på eksport og reeksport

1.  Reeksportcertifikater for enheder nævnt i artikel 64, stk. 1, litra a) til d) og f), der ikke er ændret væsentligt, udstedes kun, såfremt ansøgeren over for styrelsesrådet har godtgjort, at de oprindelige mærker er intakte.

2.  Reeksportcertifikater for hele uforarbejdede, garvede og/eller færdigbehandlede krokodilleskind og krokodillesider udstedes kun, såfremt ansøgeren over for styrelsesrådet har godtgjort, at de oprindelige mærkeplader er intakte eller, hvis de oprindelige mærkeplader er tabt eller fjernet, at enhederne er mærket med en reeksportmærkeplade.

3.  Eksporttilladelser og reeksportcertifikater for beholdere indeholdende kaviar, som anført i artikel 64, stk. 1, litra g), anvendes kun, såfremt beholderen er mærket i overensstemmelse med artikel 66, stk. 6.

4.  Der udstedes kun eksporttilladelser til levende hvirveldyr af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de relevante krav i artikel 66 i nærværende forordning er opfyldt. ►M2  Dette gælder ikke for enheder af arter opført i bilag X, medmindre en note i bilag X til denne forordning foreskriver mærkning. ◄

Artikel 66

Mærkningsmetoder

1.  For så vidt angår artikel 33, stk. 1, artikel 40, stk. 1, artikel 59, stk. 5, og artikel 65, stk. 4, finder stk. 2 og 3 i denne artikel anvendelse.

2.  Fugle, der er født og opdrættet i fangenskab, skal mærkes i overensstemmelse med stk. 8, eller, såfremt det kompetente styrelsesråd finder det godtgjort, at denne metode ikke er hensigtsmæssig på grund af artens fysik eller adfærd, ved hjælp af en entydigt nummereret, ikke-modificerbar mikrochiptransponder, der er i overensstemmelse med ISO standard 11784:1996 (E) og 11285:1996 (E).

3.  Andre levende hvirveldyr end fugle, der er født og opdrættet i fangenskab, skal mærkes ved hjælp af en entydigt nummereret, ikke-modificerbar mikrochiptransponder, der er i overensstemmelse med ISO standard 11784:1996 (E) og 11785:1996 (E), eller, såfremt det kompetente styrelsesråd finder det godtgjort, at denne metode ikke er hensigtsmæssig på grund af enhedens/artens fysik eller adfærd, skal enhederne mærkes ved hjælp af entydigt nummererede ringe, bånd, mærkeplader, tatoveringer eller lignende metoder, eller gøres identificerbare ved hjælp af andre hensigtsmæssige metoder.

4.  Artikel 33, stk. 1, artikel 40, stk. 1, artikel 48, stk. 2, artikel 59, stk. 5, og artikel 65, stk. 4, gælder ikke, såfremt det kompetente styrelsesråd finder det godtgjort, at de pågældende enheders fysiske tilstand på tidspunktet for udstedelsen af det pågældende certifikat ikke tillader sikker anvendelse af nogen mærkningsmetode.

Hvor dette er tilfældet, udsteder det pågældende styrelsesråd et transaktionsspecifikt certifikat og registrerer dette i rubrik 20 i certifikatet eller — såfremt en mærkningsmetode kan anvendes sikkert på et senere tidspunkt — anfører de eventuelle betingelser deri.

▼M2

Der udstedes ikke enhedsspecifikke certifikater, certifikater for rejseudstillinger og certifikater for personlig ejendom for levende enheder omfattet af dette stykke.

▼B

5.  Enheder, der var mærket ved hjælp af en mikrochiptransponder, som ikke var i overensstemmelse med ISO standard 11784:1996 (E) og 11785:1996 (E), inden den 1. januar 2002, eller ved hjælp af en af de i stk. 3 omhandlede metoder inden den 1. juni 1997, eller i overensstemmelse med stk. 6 inden deres indførsel til Fællesskabet, anses for at være mærket i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

▼M1

6.  De enheder, der er omhandlet i artikel 64 og artikel 65, skal mærkes i overensstemmelse med den metode, der er godkendt eller anbefalet for de pågældende enheder af konventionens partskonference; navnlig skal de beholdere med kaviar, som er nævnt i artikel 57, stk. 5, litra a), artikel 64, stk. 1, litra g), artikel 64, stk. 2, og artikel 65, stk. 3, mærkes individuelt ved hjælp af en ikke-genanvendelig etiket, som fastgøres på hver primærbeholder. Hvis den ikke-genanvendelige etiket ikke forsegler primærbeholderen, emballeres kaviaren, så det visuelt kan konstateres, om beholderen har været åbnet.

▼M6

Kaviar fra forskellige arter af Acipenseriformes må ikke blandes i en oprindelig beholder, undtagen når det drejer sig om presset kaviar (dvs. kaviar bestående af ubefrugtede æg (rogn) fra en eller flere størarter, som bliver tilbage efter bearbejdning og tilberedning af kaviar af højere kvalitet).

▼M1

7.  Kun forarbejdningsvirksomheder og virksomheder, der pakker og ompakker, som er godkendt hertil af styrelsesrådet i en medlemsstat, har ret til at forarbejde, pakke eller ompakke kaviar med henblik på eksport, reeksport eller handel internt i Fællesskabet.

Godkendte forarbejdningsvirksomheder og virksomheder, der pakker eller ompakker, forpligtes efter omstændighederne til at føre registre over de mængder af kaviar, som importeres, eksporteres, reeksporteres, produceres på stedet eller oplagres. Disse registre skal stilles til rådighed for styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat med henblik på kontrol.

Det pågældende styrelsesråd tildeler hver af disse forarbejdningsvirksomheder eller virksomheder, der pakker og ompakker, en entydig registreringskode.

Konventionens sekretariat og Kommissionen underrettes om listen over virksomheder, der er godkendt i henhold til dette stykke, og om ændringer heraf.

I dette stykke forstås ved »forarbejdningsvirksomheder« bl.a. akvakulturaktiviteter, hvorved der produceres kaviar.

▼B

8.  Fugle, der er født og opdrættet i fangenskab, skal mærkes ved hjælp af en entydigt mærket sømløst lukket ring om benet.

Ved en mærket sømløst lukket ring om benet forstås en ring eller et bånd i en kontinuerlig cirkel uden afbrydelser eller sammenføjninger, som ikke på nogen måde er blevet ændret, af en sådan størrelse, at den ikke kan fjernes fra fuglen, når dens ben er fuldt udvokset, efter at være blevet anbragt en af de første dage af fuglens liv, og som er kommercielt fremstillet til dette formål.

Artikel 67

Humane mærkningsmetoder

Når der til mærkningen af levende dyr inden for Fællesskabets territorium kræves anbringelse af mærkeplader, bånd, ringe eller andre anordninger, eller mærkning af en del af dyrets krop eller implantering af mikrochiptranspondere, skal dette ske på en human måde med behørig hensyntagen til den pågældende enheds velfærd og naturlige adfærd.

Artikel 68

Gensidig anerkendelse af mærkningsmetoder

1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder anerkender de mærkningsmetoder, der er godkendt af de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og i overensstemmelse med artikel 66.

2.  Hvis der i henhold til denne forordning kræves en tilladelse eller et certifikat, skal tilladelsen/certifikatet indeholde fuldstændige oplysninger om mærkningen af enheden.KAPITEL XVII

RAPPORTER OG OPLYSNINGER

Artikel 69

Rapporter om import, eksport og reeksport

1.  Medlemsstaterne indsamler data om import til samt eksport og reeksport fra Fællesskabet, som har fundet sted på grundlag af tilladelser og certifikater udstedt af deres styrelsesråd, uanset det faktiske sted for indførslen eller (re)eksporten.

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 15, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 338/97 for de i bilag A, B og C til nævnte forordning opførte arter meddele Kommissionen disse oplysninger for et kalenderår, i henhold til tidsskemaet i stk. 4 i denne artikel, i elektronisk form og i overensstemmelse med de retningslinjer for udarbejdelse og forelæggelse af CITES-årsrapporter, der er udgivet af konventionens sekretariat.

Disse rapporter skal blandt andet omfatte oplysninger om beslaglagte og konfiskerede forsendelser.

2.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal præsenteres i to særskilte dele, som følger:

a) en del om import, eksport og reeksport af enheder af arter opført på konventionens lister

b) en del om import, eksport og reeksport af enheder af de øvrige arter, der er opført i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97, samt indførsel til Fællesskabet af enheder af arter opført i bilag D dertil.

3.  Med hensyn til import af forsendelser, der indeholder levende dyr, skal medlemsstaterne — hvor det er muligt — føre registre over, hvor stor en procentdel af enheder af arter opført i bilag A og B til forordning (EF) nr. 338/97, der var døde på tidspunktet for indførslen til Fællesskabet.

4.  De oplysninger, der omhandles i stk. 1, 2 og 3, meddeles Kommissionen for hvert kalenderår inden den 15. juni det følgende år, og er opdelt efter art og (re)eksportland.

5.  De i artikel 15, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede oplysninger skal omfatte de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget for at gennemføre og håndhæve bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97 og i denne forordning.

Medlemsstaterne skal derudover aflægge rapport om følgende aspekter:

a) registrerede personer og organisationer, jf. artikel 18 og 19 i denne forordning

b) registrerede forskningsinstitutioner, jf. artikel 60 i denne forordning

c) godkendte opdrættere, jf. artikel 63 i denne forordning

d) godkendte virksomheder, der pakker og ompakker kaviar, jf. artikel 66, stk. 7, i denne forordning

e) deres anvendelse af plantesundhedscertifikater, jf. artikel 17 i denne forordning.

▼M1

f) tilfælde, hvor eksporttilladelser og reeksportcertifikater blev udstedt efterfølgende, jf. artikel 15 i denne forordning.

6.  De oplysninger, der omhandles i stk. 5, forelægges i edb-format og i overensstemmelse med formatet for toårsrapporter, som konventionens sekretariat har udfærdiget, som ændret af Kommissionen, inden den 15. juni hvert andet år, og de skal omhandle den toårsperiode, der sluttede den 31. december i det foregående år.

▼B

Artikel 70

Ændringer af bilagene til forordning (EF) nr. 338/97

1.  Med henblik på ændringer i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97 som omhandlet i artikel 15, stk. 5, i samme forordning, sender medlemsstaterne, med hensyn til arter, som allerede er opført i bilagene til denne forordning, og arter, som måske bør opføres i bilagene, alle relevante oplysninger til Kommissionen om følgende aspekter:

a) deres biologiske og handelsmæssige status

b) de formål, hvortil sådanne arter anvendes

c) metoder til kontrol med enheder i handelen.

2.  Kommissionen forelægger eventuelle forslag til ændringer af bilag B eller D til forordning (EF) nr. 338/97 som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c) eller d), eller artikel 3, stk. 4, litra a), i samme forordning, til høring i Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, som omhandlet i artikel 17 i nævnte forordning, inden de forelægges for udvalget.KAPITEL XVIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

▼M1

Artikel 71

Afslag på ansøgninger om importtilladelser efter fastsættelsen af restriktioner

▼B

1.  Medlemsstaterne skal straks efter fastsættelsen af restriktioner i medfør af artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 338/97 og indtil de ophæves, afslå ansøgninger om importtilladelser for enheder, der eksporteres fra det/de pågældende oprindelseslande.

2.  Som undtagelse fra stk. 1 kan der udstedes en importtilladelse, såfremt en ansøgning om importtilladelse blev forelagt inden fastsættelsen af restriktionerne, og medlemsstatens kompetente styrelsesråd finder det godtgjort, at der forefindes en kontrakt eller ordre, som allerede er betalt, eller som har medført, at enhederne allerede er afsendt.

3.  Gyldighedsperioden for en importtilladelse, der er udstedt efter stk. 2, må ikke overstige en måned.

4.  Medmindre andet udtrykkeligt bestemmes, gælder de restriktioner, der er omhandlet i stk. 1, ikke for:

a) enheder, som er født og opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med artikel 54 og 55 eller kunstigt opformeret i overensstemmelse med artikel 56

b) enheder, der importeres til de formål, der er anført i artikel 8, stk. 3, litra e), f) eller g) i forordning (EF) nr. 338/97

c) levende eller døde enheder, der udgør en del af bohavet for personer, der flytter til Fællesskabet for at bosætte sig dér.

Artikel 72

Overgangsforanstaltninger

1.  Certifikater udstedt i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EØF) nr. 3626/82 og artikel 22 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3418/83 ( 5 ) kan fortsat anvendes til de formål, der er anført i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3, litra b), c) og d), artikel 5, stk. 4, og artikel 8, stk. 3, litra a) og d) til h), i forordning (EF) nr. 338/97.

2.  Dispensationer fra forbuddene i artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3626/82 er fortsat gyldige indtil deres sidste gyldighedsdag, for så vidt denne er anført.

▼M6

3.  Medlemsstaterne kan fortsat udstede import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater og certifikater for personlig ejendom efter de formularer, der er vist i bilag I, III and IV, importmeddelelser efter de formularer, der er vist i bilag II, og EU-certifikater efter den formular, der er vist i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, i ét år efter at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/57 ( 6 ) trådt i kraft.

▼B

Artikel 73

Meddelelse af gennemførelsesbestemmelser

Hver medlemsstat underretter Kommissionen og konventionens sekretariat om de bestemmelser, den fastsætter med henblik på anvendelsen af denne forordning, samt om alle retlige instrumenter, der anvendes, og foranstaltninger, der træffes for at anvende og håndhæve forordningen. Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse herom.

Artikel 74

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1808/2001 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning skal betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XII.

Artikel 75

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M3 —————

▼B
BILAG VII

Koder, der skal medtages i beskrivelsen af enheder, og måleenheder, der skal anvendes i tilladelser og certifikater i medfør af artikel 5, nr. 1) og 2)Beskrivelse

Kode

Foretrukne måleenheder

Alternative måleenheder

Betydning

Bark

BAR

kg

 

Træbark (rå, tørret eller i pulverform; uforarbejdet)

Krop

BOD

antal

kg

Hovedsagelig hele, døde dyr, herunder friske eller forarbejdede fisk, udstoppede skildpadder, præserverede sommerfugle, reptiler i sprit, hele udstoppede jagttrofæer osv.

Knogler

BON

kg

antal

Knogler, herunder kæber

Calipee

CAL

kg

 

Calipee eller calipash (skildpaddebrusk til suppe)

Skjold

CAP

antal

kg

Rå eller uforarbejdede skaller fra Testudinata-arter

Billedskærearbejder

CAR

kg

m3

Billedskærearbejder (inkl. træ og inkl. forarbejdede træprodukter, såsom møbler, musikinstrumenter og kunsthåndværk). NB: der findes en række arter, af hvilke mere end én type produkt kan udskæres (f.eks. horn og ben); beskrivelsen skal om nødvendigt omfatte produkttype (f.eks. billedskærearbejde i horn)

Kaviar

CAV

kg

 

Ubefrugtede, døde, forarbejdede æg fra alle arter af Acipenseriformes; også kendt som rogn

Flis

CHP

kg

 

Træflis, navnlig Aquilaria malaccensis og Pterocarpus santalinus

Klo

CLA

antal

kg

Klør — f.eks. af Felidae, Ursidae eller Crocodylia (NB: »skildpaddeklør« er sædvanligvis skæl og ikke rigtige klør)

Klæde

CLO

m2

kg

Klæde — hvis ikke hele klædet er fremstillet af hår fra en CITES-art, bør vægten af håret fra den pågældende art om muligt i stedet indføres under »HAI«

Koral (uforarbejdet)

COR

kg

antal

Død koral eller koralklippe. NB: handelen bør kun registreres i antal enheder, hvis enhederne transporteres i vand.

Kultur

CUL

antal kolber osv.

 

Kulturer af kunstigt opformerede planter

Afledte produkter

DER

kg/l

 

Afledte produkter (ikke andetsteds opført i denne liste)

Tørrede planter

DPL

antal

 

Tørrede planter — f.eks. herbariummateriale

Øre

EAR

antal

 

Ører — normalt elefantører

Æg

EGG

antal

kg

Hele døde eller blæste æg (se også »kaviar«)

Æg (levende)

EGL

antal

kg

Levende æg — sædvanligvis fugle og krybdyr, men omfatter også fisk og hvirvelløse dyr

 

 

 

 

 

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt — normalt planteekstrakter

Fjer

FEA

kg/antal vinger

antal

Fjer — ved genstande (f.eks. billeder), der er fremstillet af fjer, registreres antallet af genstande

Fiber

FIB

kg

m

Fibre — f.eks. plantefibre, men omfatter også tennisketsjerstrenge

Finne

FIN

kg

 

Friske, frosne eller tørrede finner og dele af finner

Små fisk

FIG

kg

No.

Et- eller toårige ungfisk bestemt til akvariehandel, fiskeavl eller fiskeudsætning

Blomst

FLO

kg

 

Blomster

Urtepotte

FPT

antal

 

Urtepotter fremstillet af plantedele, f.eks. af træbregnefibre (NB: levende planter, der forhandles i såkaldte »priklepotter«, bør registreres som »levende planter« og ikke som urtepotter)

Frølår

LEG

kg

 

Frølår

Frugt

FRU

kg

 

Frugt

Fod

FOO

antal

 

Fødder — f.eks. af elefant, næsehorn, flodhest, løve, krokodille osv.

Galde

GAL

kg

 

Galde

Galdeblære

GAB

antal

kg

Galdeblære

Klædningsstykke

GAR

antal

 

Klædningsstykker — herunder handsker og hatte, men ikke sko. Omfatter besætningsartikler eller pynt på klædningsstykker

Genitalier

GEN

kg

antal

Testikler og tørrede peniser

Podestamme

GRS

antal

 

Grundstammer (uden podekviste)

Hår

HAI

kg

g

Hår — alle dyrehår, f.eks. af elefant, yakokse, vicuña og guanaco

Horn

HOR

antal

kg

Horn — herunder gevirer

Læderprodukt (lille)

LPS

antal

 

Små forarbejdede produkter i læder, f.eks. bælter, remme, cykelsadler, checkbog- eller kreditkortetuier, ørenringe, håndtasker, nøgleskilte, notesbøger, punge, sko, tobakspunge, tegnebøger, urremme

Læderprodukt (stor)

LPL

antal

 

Store forarbejdede produkter i læder — f.eks. mapper, tasker, møbler, kufferter

Levende enheder

LIV

antal

 

Levende dyr og planter. Enheder af levende koral, der transporteres i vand, registreres kun efter antallet af stykker.

Blad

LVS

antal

kg

Blade

Kævler

LOG

m3

 

Alt ubehandlet træ, også afbarket, eller splintved, eller groft tilhugget tømmer, til bearbejdning, navnlig til savskåret træ, papirtræ eller finérplader. NB: handel med kævler af tømmer til særlige formål, der forhandles efter vægt (f.eks. lignum vitae, Guaiacum spp.), bør registreres i kg.

Kød

MEA

kg

 

Kød, herunder fiskekød, bortset fra hele fisk (se »Krop«)

Medicin

MED

kg/l

 

Medicin

Moskus

MUS

g

 

Muskus

Olie

OIL

kg

l

Olie — f.eks. fra skildpadder, sæler, hvaler, fisk og planter

Stykke — ben

BOP

kg

 

Stykker af ben, ikke forarbejdede

Stykke — horn

HOP

kg

 

Stykker af horn, ikke forarbejdede, inkl. affald

Stykke — elfenben

IVP

kg

 

Elfenbensstykker, ikke forarbejdede, inkl. affald

Plade

PLA

m2

 

Plader af pelsskind — inkl. tæpper, hvis fremstillet af flere skind

Pulver

POW

kg

 

Pulver

Rod

ROO

antal

kg

Rødder, løg, knolde eller rodstængler

Savskåret træ

SAW

m3

 

Træ, savet i længderetningen eller fremstillet med en planreduceringsproces; normalt over 6 mm tykkelse. NB: handel med savskåret træ til særlige formål, der forhandles efter vægt (f.eks. lignum vitae, Guaiacum spp.), bør registreres i kg.

Skæl

SCA

kg

 

Skæl — f.eks. fra skildpadde, andre krybdyr, fisk, skældyr

Frø

SEE

kg

 

Frø

Skal

SHE

antal

kg

Rå eller uforarbejdede muslingeskaller

Side

SID

antal

 

Sider eller flanker af skind; omfatter ikke Tinga-frames fra krokodille (se under »Skind«)

Skelet

SKE

antal

 

Hovedsagelig hele skeletter

Skind

SKI

antal

 

Hovedsagelig hele skind, uforarbejdede eller garvede, inkl. Tinga-frames af krokodille

Skindstykke

SKP

antal

 

Skindstykker — herunder affald, uforarbejdede eller garvede

Kranie

SKU

antal

 

Kranier

Suppe

SOU

kg

l

Suppe — f.eks. skildpaddesuppe

Prøve (videnskabelig)

SPE

kg/l/ml

 

Videnskabelige prøver — herunder blod, væv (f.eks. nyre, milt osv.), histologiske præparater osv.

Stængel

STE

antal

kg

Plantestængler

Svømmeblære

SWI

kg

 

Hydrostatisk organ, herunder isinglass/størlim

Hale

TAI

antal

kg

Haler — f.eks. af kaiman (til læder) eller ræv (til pynt til klæder, kraver, boaer osv.)

Tand

TEE

antal

kg

Tænder — f.eks. af hval, løve, flodhest, krokodille osv.

Tømmer

TIM

m3

kg

Uforarbejdet tømmer, undtagen tømmerstokke til udsavning og savskåret træ

Trofæ

TRO

antal

 

Trofæer — alle trofædele af et dyr, hvis de eksporteres samlet: f.eks. udgør horn (to), kranie, kappe, rygskind, hale og fod (dvs. ti dele) ét trofæ. Men hvis f.eks. kranie og horn er de eneste dele af et dyr, der eksporteres, vil disse dele sammen skulle registreres som ét trofæ. Ellers registreres delene separat. En hel udstoppet krop registreres under »BOD«. Et skind alene registreres under »SKI«.

Stødtand

TUS

antal

kg

Hovedsagelig hele stødtænder, også forarbejdede. Omfatter stødtænder af elefant, flodhest, hvalros, narhval, men ikke andre tænder.

Finérplader

— skrællet finér

— knivskåret finér

VEN

m3, m2

kg

Tynde lag eller plader af træ af ens tykkelse, normalt højst 6 mm, normalt skrællet (skrællet finér) eller knivskåret (knivskåret finér), til forarbejdning af krydsfiner, finering af møbler, finérbeholdere, osv.

Voks

WAX

kg

 

Voks, inklusive ambra

Hele

WHO

kg

antal

Hele dyr eller planter (døde eller levende)

Forklaring af måleenheder (tilsvarende ikke-metriske måleenheder kan anvendes):

g = gram

kg = kilogram

l = liter

cm3 = kubikcentimeter

ml = milliliter

m = meter

m2 = kvadratmeter

m3 = kubikmeter

antal = antal enheder

▼M6
BILAG VIII

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA

a)    MAMMALIA

Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [for alle pattedyr — dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; og med undtagelse af nedenstående arter]

Beasly, I., Robertson, K.M. & Arnold, P.W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [for Orcaella heinsohni]

Boubli, J.P., Da Silva, M.N.F., Amado, M.V., Hrbek, T., Pontual, F.B. & Farias, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723-741. [for Cacajao ayresi, C. hosomi]

Brandon-Jones, D., Eudey, A.A., Geissmann, T., Groves, C.P., Melnick, D.J., Morales J.C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, 25: 97-163. [for Trachypithecus villosus]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J.A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M.G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M.C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C.S. (2007): Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for »tucuxi« (Sotalia fluviatilis) and »costero« (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386. [for Sotalia fluviatilis og Sotalia guianensis]

Davenport, T.R.B., Stanley, W.T., Sargis, E.J., De Luca, D.W., Mpunga, N.E., Machaga, S.J. & Olson, L.E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378-1381. [for Rungwecebus kipunji]

Defler, T.R. & Bueno, M.L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70. [for Aotus jorgehernandezi]

Defler, T.R., Bueno, M.L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1-9. [for Callicebus caquetensis]

Ferrari, S.F., Sena, L., Schneider, M.P.C. & Júnior, J.S.S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693-714. [for Mico rondoni]

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S.S., Aung, T.N., Aung, Z.M., Hla, T.H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [for Rhinopithecus strykeri]

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [for Tarsius lariang]

Oliveira, M.M. De & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [for Cebus flavius]

Rice, D.W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [for Physeter macrocephalus og Platanista gangetica]

Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55-64. [for Tarsius tumpara]

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M.D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [for Macaca munzala]

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A.R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [for Nomascus annamensis]

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T.K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [for Balaenoptera omurai]

Wallace, R.B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29-39. [for Callicebus aureipalatii]

Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [for Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe og Ovis vignei]

b)    AVES

Morony, J.J., Bock, W.J. & Farrand, J., Jr. (1975): A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [for fuglenavne på ordens- og familieniveau]

Dickinson, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revideret og udvidet 3. udgave. 1039 pp. London (Christopher Helm). [for alle fuglearter — undtagen for nedenstående systematiske enheder og for Lophura imperialis, der bør behandles som enheder af L. edwardsi]

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore. Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (tilgængelig på hjemmesiden for CITES) [sammen med Dickinson 2003 for alle fuglearter — undtagen for nedenstående systematiske enheder]

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [for Pyrrhura parvifrons]

Collar, N.J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. and SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [for Psittacula intermedia og Trichoglossus haematodus]

Collar, N.J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [for Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L.A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [for Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J.M.C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [for Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M.A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [for Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, Central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [for Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of Aratinga pintoi, Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [for Aratinga maculata]

Olmos, F., Silva, W.A.G. & Albano, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77-83. [for Pyrrhura griseipectus]

Pacheco, J.F. & Whitney, B.M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [for Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

Parry, S.J., Clark, W.S. & Prakash, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665-675. [for Aquila hastata]

Piacentini, V.Q., Aleixo, A. & Silveira, L.F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 604-612. [for Phaethornis aethopyga]

Porter, R.F. & Kirwan, G.M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131. [for Buteo socotraensis]

Roselaar, C.S. & Michels, J.P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [for Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D.H. & Rasmussen, P.C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [for Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [for Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. & Randrianirina, J.E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — Herpetological Journal, 11: 53-68. [for Calumma vatosoa og Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C.S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [for Tupinambis]

Barej, M.F., Ineich, I., Gvoždík, V. Lhermitte-Vallarino, N., Gonwouo, N.L., Lebreton, M., Bott, U. & Schmitz, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. — Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [for Trioceros perretti, Trioceros serratus]

Berghof, H.-P. & Trautmann, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — Sauria, 31 (1): 5-14. [for Phelsuma hoeschi]

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129-138. [for Uroplatus pietschmanni]

Böhme, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost- Madagaskars — Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [for Calumma glawi]

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [for Varanidae]

Branch, W.R. & Tolley, K.A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. — Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [for Nadzikambia baylissi]

Branch, W.R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [for Homopus solus]

Branch, W.R., Tolley, K.A. & Tilbury, C.R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [for Bradypodion atromontanum]

Broadley, D.G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News 29: 31-32. [for Python natalensis]

Broadley, D.G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), udarbejdet efter anmodning fra CITES- nomenklaturudvalget [for Cordylus]

Burton, F.J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [for Cyclura lewisi]

Cei, J.M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [for Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A.K. & Da Cunha, H.J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492. [for Tupinambis cerradensis]

Crottini, A., Gehring, P.-S., Glaw, F., Harris, D.J., Lima, A. & Vences, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40-48. [for Phelsuma gouldi]

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [for Eunectes beniensis]

Domínguez, M., Moreno, L.V. & Hedges, S.B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [for Tropidophis xanthogaster]

Ennen, J.R., Lovich, J.E., Kreiser, B.R., Selman, W. & Qualls, C.P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [for Graptemys pearlensis]

Fitzgerald, L.A., Cook, J.A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [for Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [uden bilag for Testudines med hensyn til arts- og familienavne — dog ikke hvad angår bevarelse af navnene Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Gehring, P.-S., Pabijan, M., Ratsoavina, F.M., Köhler, J., Vences, M. & Glaw, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167-179. [for Calumma tarzan]

Gehring, P.-S., Ratsoavina, F.M., Vences, M. & Glaw, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [for Calumma vohibola]

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10. [for Conolophus marthae]

Glaw, F., Gehring, P.-S., Köhler, J., Franzen, M. & Vences, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83-92. [for Phelsuma roesleri]

Glaw, F., Köhler, J. & Vences, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — Zootaxa, 2195: 61-68. [for Phelsuma borai]

Glaw, F., Köhler, J. & Vences, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — Zootaxa, 2269: 32-42. [for Furcifer timoni]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W.F., Sound, P. And Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [for Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [for Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

Glaw, F., Vences, M., Ziegler, T., Böhme, W. & Köhler, J. (1999): Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — J. Zool. Lond. 247: 225-238. [for Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008): Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [for Phelsuma spp., dog med bevarelse af Phelsuma ocellata]

Harvey, M.B., Barker, D.B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139-185. [for Morelia clastolepis, Morelia nauta og Morelia tracyae, og klassificering af Morelia kinghorni som art]

Hedges, B.S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436-441. [for Tropidophis spiritus]

Hedges, B.S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [for Tropidophis hendersoni]

Hedges, B.S., Estrada, A.R. & Diaz, L.M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376-381. [for Tropidophis celiae]

Hedges, B.S., Garrido, O. & Diaz, L.M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615-617. [for Tropidophis morenoi]

Henderson, R.W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572-582. [for Corallus batesii]

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C., Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [for Iguanidae, dog ikke hvad angår anerkendelse af Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense og P. wigginsi som gyldige arter]

Jacobs, H.J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5-16. [for Python bivittatus]

Jesu, R., Mattioli, F. & Schimenti, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1-14. [for Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [for Python breitensteini og Python brongersmai]

Keogh, J.S., Edwards, D.L., Fisher, R.N. & Harlow, P.S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [for Brachylophus bulabula]

Klaver, C.J.J. & Böhme, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 pp. [for Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo og Furcifer — dog ikke hvad angår Bradypodion-arter ændret til Kinyongia og Nadzikambia og anerkendelse af Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi og C. marojezense som gyldige arter]

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [for Nactus serpensinsula]

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [for Varanidae]

Krause, P. & Böhme, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [for Trioceros hanangensis]

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [for Eryx borrii]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [for Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P.R. & Abe, A.S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [for Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P.R. & Abe, A.S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [for Tupinambis palustris]

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [for Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. De & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [for Crocodilurus amazonicus]

Mcdiarmid, R.W., Campbell, J.A. & Touré, T.A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [for Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae og Viperidae — dog ikke hvad angår bevarelse af slægterne Acrantophis, Sanzinia, Calabaria og Lichanura og anerkendelse af Epicrates maurus og Tropidophis xanthogaster som gyldige arter]

Menegon, M., Tolley, K.A., Jones, T., Rovero, F., Marshall, A.R. & Tilbury, C.R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [for Kinyongia magomberae]

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [for Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Murphy, R.W., Berry, K.H., Edwards, T., Leviton, A.E., Lathrop, A. & Riedle, J.D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39-71. [for Gopherus morafkai]

Necas, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Sauria, 31 (2): 41-48. [for Kinyongia vanheygeni]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J.R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [for Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J.R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [for Chamaeleo ntunte]

Necas, P., Sindaco, R., Kořený, L., Kopečná, J., Malonza, P.K. & Modry, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2028: 41-50. [for Kinyongia asheorum]

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [for Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

Pough, F.H., Andrews, R.M., Cadle, J.E., Crump, M.L., Savitzky, A.H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [til afgrænsning af Sauria-familier]

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429-442. [for Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [for Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [for Batagur affinis]

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [for Lissemys ceylonensis]

Ratsoavina, F.M., Louis Jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39-57. [for Uroplatus finiavana]

Raw, L. & Brothers, D.J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [for Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [for Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago. [for Uroplatus spp.]

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423-440. [for Uroplatus sameiti]

Rocha, S., Rösler, H., Gehring, P.-S., Glaw, F., Posada, D., Harris, D.J. & Vences, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1-28. [for Phelsuma dorsovittata, P. parva]

Schleip, W.D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645-667. [for Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

Slowinski, J.B. & Wüster, W. (2000): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [for Naja mandalayensis]

Smith, H.M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & Van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283-315. [for Candoia paulsoni, C. superciliosa]

Stipala, J., Lutzmann, N., Malonza, P.K., Borghesio, L., Wilkinson, P., Godley, B. & Evans, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1-16. [for Trioceros nyirit]

Tilbury, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [for Chamaeleo balebicornutus og Chamaeleo conirostratus]

Tilbury, C.R. & Tolley, K.A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43-57. [for Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

Tilbury, C.R. & Tolley, K.A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57-68. [for Trioceros]

Tilbury, C.R., Tolley, K.A. & Branch, R.B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 1426: 68. [for korrekt stavemåde for Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

Tilbury, C.R., Tolley, K.A. & Branch, W.R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [for Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K.A., Tilbury, C.R., Branch, W.R. & Mathee, C.A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [for Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Townsend, T.M., Tolley, K.A., Glaw, F., Böhme, W. & Vences, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., offentliggjort online den 8. september 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [for Archaius tigris]

Tucker, A.D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [for Crocodylus johnstoni]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [for Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H.D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [for Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines-navne på ordensniveau, Crocodylia og Rhynchocephalia]

Wilms, T.M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [for Uromastyx, Saara]

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339-406. [for Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix og Naja sumatrana]

Zug, G.R., Grotte, S.W. & Jacobs, J.F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [for Python kyaiktiyo

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D.R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, en reference online (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 af december 2011

sammen med Brown, J.L., Twomey, E., Amézquita, A., Barbosa De Souza, M., Caldwell, L.P., Lötters, S., Von May, R., Melo-Sampaio, P.R., Mejía-Vargas, D., Perez-Peña, P., Pepper, M., Poelman, E.H., Sanchez-Rodriguez, M. & Summers, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1-120. [for alle paddearter]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EF) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from Frost, D.R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9. januar 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII OG SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version downloaded den 30. november 2011. [for alle haj- og fiskearter, undtagen slægten Hippocampus]

Foster, R. & Gomon, M.F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61-68. [for Hippocampus paradoxus]

Gomon, M.F. & Kuiter, R.H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [for Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M.L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [for Hippocampus]

Kuiter, R.H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [for Hippocampus]

Kuiter, R.H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [for Hippocampus]

Lourie, S.A. & Randall, J.E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [for Hippocampus]

Lourie, S.A., Vincent, A.C.J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Anden udgave fås på CD-ROM). [for Hippocampus]

Lourie, S. A. & Kuiter, R.H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54-68. [for Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

Piacentino, G.L.M. And Luzzatto, D.C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [for Hippocampus patagonicus]

Randall, J. & Lourie, S.A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [for Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

Lourenço, W.R. & Cloudsley-Thompson, J.C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [for skorpioner af slægten Pandinus]

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [for Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 af 7. april 2006. [for Theraphosidae]

g)    INSECTA

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347-352. [for Colophon endroedyi]

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [for fuglevingesommerfugle af slægterne Ornithoptera, Trogonoptera og Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [for Hirudo medicinalis og Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA og HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, baseret på oplysninger, der er indsamlet af UNEP — WCMC i 2012

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D.J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (genoptrykt med rettelser 1998)] for slægtsnavnene på alle planter, der er opført på konventionens lister, indtil de afløses af standardchecklister vedtaget af partskonferencen.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J.C. Willis, revised by H.K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press), for slægtssynonymer, der ikke er nævnt i The Plant-Book, indtil de afløses af standardchecklister vedtaget af partskonferencen.

The World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K.D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A.P. Davis et al., 1999, udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cyclamen (Primulaceae) og Galanthus og Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, udarbejdet af D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dionaea, Nepenthes og Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland), og opdateringen heraf: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J.M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Aloe og Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Taxus.

CITES Orchid Checklist, (udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione og Sophronitis (Volume 1, 1995) og Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula og Encyclia (Volume 2, 1997), og Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides og Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda og Vandopsis (Volume 3, 2001); og Aerides, Coelogyne, Comparettia og Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, offentliggjort af Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Succulent Euphorbia.

Dicksonia species of the Americas (2003, udarbejdet af Bonn Botanic Garden og Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Forfatternes adresse: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien, Østrig som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 og opdateringer heraf) offentliggjort af UNEP — WCMC kan anvendes som en uformel oversigt over de videnskabelige navne, der er vedtaget af konventionens partskonference for de dyrearter, der er opført i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, og som en uformel sammenfatning af oplysningerne i de standardreferenceværker, der er godkendt med henblik på CITES-nomenklaturen.

▼B
BILAG IX

1. Koder til brug i tilladelser og certifikater med henblik på de transaktioner, der er omhandlet i artikel 5, nr. 5)

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personlige

▼M6

Q

Rejseudstillinger (samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden)

▼B

S

Videnskab

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

2. Koder til brug i tilladelser og certifikater til angivelse af enhedernes oprindelse, som omhandlet i artikel 5, nr. 6)

W

Indfanget eller indsamlet i naturen

▼M2

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

▼B

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

▼M2

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

▼B

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder ( 7 )

O

Fra før konventionen (7) 

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

▼M6

X

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke hører under nogen stats jurisdiktion

▼M1
BILAG X

DYREARTER OMHANDLET I ARTIKEL 62, Nr. 1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
BILAG XI

Typer af biologiske prøver, der omhandles i artikel 18, og anvendelsen herafPrøvetype

Typisk prøvestørrelse

Anvendelse af prøven

blod, flydende

dråber eller 5 ml helblod i et reagensglas med antikoagulans; kan nedbrydes på 36 timer

hæmatologiprøver og biokemiske standardprøver med henblik på sygdomsdiagnose; taksonomisk forskning; biomedicinsk forskning

blod, tør (udstrygning)

en bloddråbe på et mikroskopobjektglas, sædvanligvis fikseret med en kemisk fikseringsvæske

blodtælling og ‐screening for tilstedeværelse af sygdomsparasitter

blod, størknet (serum)

5 ml blod i reagensglas med eller uden blodkoagel

serologi og detektion af antistoffer til påvisning af sygdomme; biomedicinsk forskning

væv, fikseret

5 mm3 vævsstykker i fikseringsvæske

Histologi og elektronmikroskopi til påvisning af sygdomstegn; taksonomisk forskning; biomedicinsk forskning

væv, frisk (undtagen æg, sæd og embryoner)

5 mm3 vævsstykker, sommetider frosne

Mikrobiologi og toksikologi til påvisning af organismer og gifte; taksonomisk forskning; biomedicinsk forskning

svabere

små vævsstykker i et reagensglas på en svaber

dyrkning af bakterier, svampe osv. med henblik på sygdomsdiagnose

hår, hud, fjer og skæl

små eller meget små stykker hudoverflade i et reagensglas (op til 10 ml volumen) med eller uden fikseringsvæske

genetiske og retsvidenskabelige undersøgelser, påvisning af parasitter og patogener samt andre prøver

cellelinjer og vævskulturer

ingen begrænsning for prøvens størrelse

cellelinjer er kunstige produkter opdyrket enten som primære eller kontinuerlige cellelinjer, der anvendes ekstensivt til prøvning i forbindelse med produktion af vacciner eller andre medicinske produkter og taksonomisk forskning (f.eks. kromosomundersøgelser og dna-ekstraktion)

dna

små mængder blod (op til 5 ml), hår, fjerfollikel, muskel- og organvæv (f.eks. lever, hjerte osv.), oprenset dna osv.

kønsbestemmelse; identifikation; retsvidenskabelig efterforskning; taksonomisk forskning; biomedicinsk forskning

sekreter (spyt, gift og mælk)

1-5 ml i glas

fylogenetisk forskning, produktion af modgifte og biomedicinsk forskning
BILAG XII

SammenligningstabelForordning (EF) nr. 1808/2001

Denne forordning

Artikel 1, litra a) og b)

Artikel 1, nr. 1) og 2)

Artikel 1, litra c)

Artikel 1, litra d), e) og f)

Artikel 1, nr. 3), 4) og 5)

Artikel 1, nr. 6), 7) og 8)

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 3 og 4

Artikel 2, stk. 3 og 4

Artikel 2, stk. 5 og 6

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 5, stk. 1, nr. 1) og 2)

Artikel 5, stk. 1, nr. 3)

Artikel 4, stk. 3, litra c), d) og e)

Artikel 5, stk. 1, nr. 4), 5) og 6)

Artikel 4, stk. 4

Artikel 6

Artikel 4, stk. 5

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

Artikel 7, stk. 1

Artikel 10

Artikel 7, stk. 2

Artikel 11

Artikel 7, stk. 3 og 4

Artikel 12

Artikel 8, stk. 1

Artikel 13

Artikel 8, stk. 2

Artikel 14

Artikel 8, stk. 3

Artikel 15, stk. 1 og 2

Artikel 8, stk. 4

Artikel 15, stk. 3 og 4

Artikel 8, stk. 5

Artikel 16

Artikel 8, stk. 6 og 7

Artikel 17

Artikel 18-19

Artikel 9

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 22

Artikel 12

Artikel 23

Artikel 13

Artikel 24

Artikel 14

Artikel 25

Artikel 15

Artikel 26

Artikel 16

Artikel 27

Artikel 17

Artikel 28

Artikel 18

Artikel 29

Artikel 30-44

Artikel 19

Artikel 45

Artikel 20, stk. 1

Artikel 46

Artikel 20, stk. 2

Artikel 47

Artikel 20, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 48, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 20, stk. 3, litra c)

Artikel 20, stk. 3, litra d) og e)

Artikel 48, stk. 1, litra c) og d)

Artikel 20, stk. 4

Artikel 49

Artikel 20, stk. 5 og 6

Artikel 50, stk. 1 og 2

Artikel 21

Artikel 51

Artikel 22

Artikel 52

Artikel 23

Artikel 53

Artikel 24

Artikel 54

Artikel 25

Artikel 55

Artikel 26

Artikel 56

Artikel 27, stk. 1, første og andet led, samt efterfølgende tekst

Artikel 57, stk. 1, litra a), b) og c)

Artikel 27, stk. 2, 3 og 4

Artikel 57, stk. 2, 3 og 4

Artikel 27, stk. 5, litra a) og b)

Artikel 57, stk. 5, litra a) og b)

Artikel 57, stk. 5, litra c) og d)

Artikel 28, stk. 1, første og andet led

Artikel 58, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 28, stk. 2 og 3

Artikel 58, stk. 2 og 3

Artikel 28, stk. 4, litra a) og b)

Artikel 58, stk. 4

Artikel 29

Artikel 59

Artikel 30

Artikel 60

Artikel 31

Artikel 61

Artikel 32

Artikel 62

Artikel 33

Artikel 63

Artikel 34, stk. 1

Artikel 34, stk. 2, litra a)-f)

Artikel 64, stk. 1, litra a)-f)

Artikel 34, stk. 2, litra g) og h)

Artikel 64, stk. 2

Artikel 35, stk. 1 og 2

Artikel 65, stk. 1 og 2

Artikel 35, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 65, stk. 3

Artikel 65, stk. 4

Artikel 36, stk. 1

Artikel 66, stk. 1-3

Artikel 36, stk. 2

Artikel 66, stk. 4

Artikel 36, stk. 3 og 4

Artikel 66, stk. 5 og 6

Artikel 66, stk. 7

Artikel 36, stk. 5

Artikel 66, stk. 8

Artikel 37

Artikel 67

Artikel 38

Artikel 68

Artikel 39

Artikel 69

Artikel 40

Artikel 70

Artikel 41

Artikel 71

Artikel 42

Artikel 74

Artikel 43

Artikel 72

Artikel 44

Artikel 73

Artikel 45

Artikel 75

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag IV

Bilag III

Bilag V

Bilag IV

Bilag VI

Bilag V

Bilag VII

Bilag VI

Bilag VIII

Bilag VII

Bilag IX

Bilag VIII

Bilag X

Bilag XI

Bilag XII

▼M6
BILAG XIII

ARTER OG BESTANDE OMHANDLET I ARTIKEL 57, STK. 3a

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) EUT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

( 2 ) EFT L 384 af 31.12.1982, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2727/95 (EFT L 284 af 28.11.1995, s. 3).

( 3 ) EFT L 250 af 19.9.2001, s. 1.

( 4 ) EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13.

( 5 ) EFT L 344 af 7.12.1983, s. 1.

( 6 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/57 af 15. januar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 for så vidt angår regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (EUT L 10 af 16.1.2015, s. 19).

( 7 ) Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

Top