EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0413

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser EØS-relevant tekst

OJ L 68, 13.3.2015, p. 9–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj

13.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/9


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/413

af 11. marts 2015

om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1, litra c),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forbedring af trafiksikkerheden er et af de vigtigste mål i Unionens transportpolitik. Unionens politik til forbedring af trafiksikkerheden sigter mod at mindske antallet af dødsfald, kvæstelser og materielle skader. Et vigtigt led i denne politik er konsekvent håndhævelse af sanktioner for færdselslovsovertrædelser begået i Unionen, som er til stor fare for trafiksikkerheden.

(2)

På grund af manglen på passende procedurer og uanset de eksisterende muligheder i henhold til Rådets afgørelse 2008/615/RIA (3) og Rådets afgørelse 2008/616/RIA (4) (»Prümafgørelserne«) håndhæves sanktioner i form af bødestraf for visse færdselslovsovertrædelser imidlertid ofte ikke, hvis de er begået med et køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat end den, hvor overtrædelsen blev begået. Formålet med dette direktiv er at drage omsorg for, at effektiviteten i efterforskningen af trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser også sikres i sådanne tilfælde.

(3)

Kommissionen understregede i sin meddelelse af 20. juli 2010 med titlen »På vej mod et europæisk trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020«, at håndhævelse af færdselslovgivningen fortsat er en nøglefaktor for at skabe betingelserne for en væsentlig reduktion i antallet af dræbte og kvæstede. Rådet opfordrede i sine konklusioner om trafiksikkerhed af 2. december 2010 ligeledes til, at man overvejer behovet for yderligere at styrke håndhævelsen af færdselslovgivningen i medlemsstaterne, og om nødvendigt på EU-plan. Rådet anmodede Kommissionen om at undersøge mulighederne for at harmonisere EU's færdselslovgivning, hvor det er hensigtsmæssigt, og vedtage yderligere foranstaltninger til fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse med hensyn til færdselslovsovertrædelser, navnlig dem, der vedrører alvorlige trafikulykker.

(4)

Kommissionen vedtog den 19. marts 2008 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet på grundlag af artikel 71, stk. 1, litra c), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (nu artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU (5) blev imidlertid vedtaget på grundlag af artikel 87, stk. 2, i TEUF. Den Europæiske Unions Domstol annullerede ved dom af 6. maj 2014 i sag C-43/12 (6) direktiv 2011/82/EU, fordi det ikke gyldigt kunne vedtages med hjemmel i artikel 87, stk. 2, i TEUF. Domstolen har opretholdt virkningerne af direktiv 2011/82/EU, indtil der inden for en rimelig frist på højst 12 måneder fra datoen for dommens afsigelse træder et nyt direktiv i kraft, som er baseret på artikel 91, stk. 1, litra c), i TEUF. Et nyt direktiv bør derfor vedtages på grundlag af denne artikel.

(5)

Der bør tilskyndes til bedre samordning af medlemsstaternes kontrolforanstaltninger, og Kommissionen bør i den henseende undersøge, om det er nødvendigt at udarbejde fælles standarder for automatisk udstyr til trafiksikkerhedskontrol.

(6)

Unionsborgerne bør gøres bevidste om den gældende færdselslovgivning på trafiksikkerhedsområdet i de forskellige medlemsstater og om gennemførelsen af dette direktiv, især gennem passende foranstaltninger, der garanterer tilstrækkelig information om konsekvenserne af manglende overholdelse af færdselslovgivningen på trafiksikkerhedsområdet ved kørsel i en anden medlemsstat end registreringsmedlemsstaten.

(7)

For at forbedre trafiksikkerheden i hele Unionen og sikre ligebehandling af førere, dvs. både hjemmehørende og ikkehjemmehørende overtrædere, bør det gøres lettere at foretage håndhævelse, uanset i hvilken medlemsstat køretøjet er registreret. I dette øjemed bør der anvendes et system med grænseoverskridende udveksling af oplysninger i forbindelse med visse nærmere angivne trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, uanset deres administrative eller strafferetlige status i henhold til den berørte medlemsstats ret, således at overtrædelsesmedlemsstaten får adgang til oplysninger fra køretøjsregistre i registreringsmedlemsstaten.

(8)

En mere effektiv grænseoverskridende udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre, som bør forenkle identifikationen af personer, der er mistænkt for at have begået en trafiksikkerhedsrelateret færdselslovsovertrædelse, vil kunne øge den afskrækkende virkning og mane til større forsigtighed hos føreren af et køretøj, som er registreret i en anden medlemsstat end overtrædelsesmedlemsstaten, og vil således kunne forebygge dødsfald som følge af trafikulykker.

(9)

De trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, der er omfattet af dette direktiv, behandles ikke ens i medlemsstaterne. Nogle medlemsstater behandler i henhold til national ret sådanne overtrædelser som »administrative forseelser« og andre som »straffelovsovertrædelser«. Dette direktiv bør finde anvendelse, uanset hvordan disse overtrædelser kvalificeres i henhold til national ret.

(10)

Medlemsstaterne bør give hinanden ret til adgang til deres oplysninger fra køretøjsregistre for at forbedre udvekslingen af oplysninger og gøre de gældende procedurer hurtigere. I dette øjemed bør Prümafgørelsernes bestemmelser om tekniske specifikationer og adgang til elektronisk dataudveksling så vidt muligt indeholdes i dette direktiv.

(11)

Afgørelse 2008/616/RIA fastsætter sikkerhedsfeatures for eksisterende softwareapplikationer og relaterede tekniske krav til udvekslingen af oplysninger fra køretøjsregistre. Uden at det berører den generelle anvendelse af nævnte afgørelse bør disse sikkerhedsfeatures og tekniske krav af hensyn til effektiviteten både lovgivningsmæssigt og rent praktisk anvendes med henblik på dette direktiv.

(12)

Eksisterende softwareapplikationer bør være grundlaget for udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv og bør samtidig også gøre det lettere for medlemsstaterne at foretage indberetninger til Kommissionen. Disse applikationer bør give mulighed for hurtig, sikker og fortrolig udveksling af specifikke oplysninger fra køretøjsregistre mellem medlemsstaterne. Softwareapplikationen for det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort (Eucaris), som er obligatorisk for medlemsstaterne i henhold til Prümafgørelserne for så vidt angår oplysninger fra køretøjsregistre, bør udnyttes. Kommissionen bør vurdere og rapportere om, hvordan de softwareapplikationer, der anvendes med henblik på dette direktiv, fungerer.

(13)

Disse softwareapplikationers anvendelsesområde bør begrænses til de processer, der anvendes i udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes nationale kontaktpunkter. Procedurer og elektroniske processer, hvor disse oplysninger skal anvendes, falder uden for anvendelsesområdet for sådanne applikationer.

(14)

Informationsstyringsstrategien for EU's interne sikkerhed tager sigte på at finde de enkleste, lettest sporbare og mest omkostningseffektive løsninger til udveksling af oplysninger.

(15)

Medlemsstaterne bør kunne henvende sig til ejeren, indehaveren af køretøjet eller den person, der på anden måde er identificeret som mistænkt for at have begået den trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelse, for at oplyse vedkommende om gældende procedurer og juridiske følger i henhold til overtrædelsesmedlemsstatens ret. Medlemsstaterne bør i den forbindelse overveje at fremsende oplysningerne om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser på registreringsdokumenternes sprog eller på det sprog, som der er størst sandsynlighed for, at den pågældende forstår, for at sikre, at vedkommende har en klar forståelse af de tilsendte oplysninger. Medlemsstaterne bør tage de korrekte procedurer i anvendelse for at sikre, at kun den berørte person selv, og ikke en tredjemand, modtager oplysningerne. Med henblik herpå bør medlemsstaterne anvende detaljerede ordninger, der svarer til dem, som er vedtaget for så vidt angår opfølgning på sådanne lovovertrædelser, og hvori der indgår midler som f.eks., om fornødent, anbefalet forsendelse. Det vil give vedkommende mulighed for at reagere hensigtsmæssigt på oplysningsskrivelsen, f.eks. ved at anmode om yderligere oplysninger, ved at betale bøden eller udøve sin ret til et forsvar, navnlig hvis der er sket en fejl i forbindelse med identifikationen. Yderligere procedurer er omfattet af gældende retsakter, herunder instrumenter vedrørende gensidig bistand og gensidig anerkendelse, f.eks. Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA (7).

(16)

Medlemsstaterne bør sørge for tilsvarende oversættelse i forbindelse med den informationsskrivelse, der sendes af overtrædelsesmedlemsstaten, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU (8).

(17)

Med henblik på at føre en trafiksikkerhedspolitik, som tilstræber et højt beskyttelsesniveau for alle trafikanter i Unionen, og under hensyntagen til de meget forskellige forhold, der eksisterer inden for Unionen, bør medlemsstaterne, uden at dette berører mere restriktive politikker og love, sikre en bedre samordning af deres færdselslovgivning og håndhævelsen heraf. Inden for rammerne af sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv bør Kommissionen undersøge, om det er nødvendigt at udarbejde fælles standarder med henblik på at fastsætte sammenlignelige metoder, praksisser og minimumsstandarder på EU-plan under hensyntagen til internationalt samarbejde og eksisterende aftaler på området for trafiksikkerhed, navnlig Wienerkonventionen om vejtrafik af 8. november 1968.

(18)

I sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes anvendelse af dette direktiv bør Kommissionen undersøge, om det er nødvendigt med fælles kriterier for medlemsstaternes opfølgningsprocedurer i tilfælde af manglende betaling af bøder i overensstemmelse med medlemsstaternes love og procedurer. I den rapport bør Kommissionen behandle spørgsmål vedrørende procedurerne mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder for fremsendelse af den endelige afgørelse om at pålægge en sanktion eller en bøde eller begge samt for anerkendelse og fuldbyrdelse af den endelige afgørelse.

(19)

I forbindelse med forberedelserne af revisionen af dette direktiv bør Kommissionen høre de relevante aktører, såsom trafiksikkerheds- og retshåndhævelsesmyndigheder eller kompetente organer, foreninger for trafikofre og andre ikkestatslige organisationer, der arbejder inden for trafiksikkerhedsområdet.

(20)

Et tættere samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder bør ledsages af respekt for de grundlæggende rettigheder, især retten til privatlivets fred og til beskyttelse af personoplysninger sikret gennem særlige ordninger for databeskyttelse. Disse ordninger bør tage hensyn til den særlige karakter af grænseoverskridende online adgang til databaser. Det er nødvendigt, at de softwareapplikationer, der skal etableres, muliggør udveksling af oplysninger under sikre forhold og garanterer fortroligheden af de fremsendte oplysninger. De oplysninger, der indsamles i henhold til dette direktiv, bør ikke anvendes til andre formål end de under dette direktiv henhørende. Medlemsstaterne bør overholde betingelserne for anvendelse og midlertidig opbevaring af oplysninger.

(21)

Den i dette direktiv fastsatte behandling af personoplysninger er egnet med henblik på at nå de legitime mål, som dette direktiv søger at nå inden for trafiksikkerhed, nemlig at sikre et højt beskyttelsesniveau for alle trafikanter i Unionen ved at fremme grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser og dermed håndhævelsen af sanktioner, og går ikke videre. end hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at nå disse mål.

(22)

Data vedrørende identifikation af en lovovertræder er personoplysninger. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (9) bør finde anvendelse på behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv. Uden at dette berører proceduremæssige krav i forbindelse med den pågældende medlemsstats anke- eller prøvelsesordninger, bør de registrerede personer i forbindelse med meddelelsen om lovovertrædelsen underrettes om retten til indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger samt om den maksimale lovlige opbevaringsperiode for oplysningerne. I denne forbindelse bør de registrerede personer også have ret til at få eventuelle unøjagtige personoplysninger berigtiget eller straks at få eventuelt ulovligt registrerede oplysninger slettet.

(23)

Inden for rammerne af Prümafgørelserne er behandling af oplysninger fra køretøjsregistre, som indeholder personoplysninger, underlagt de specifikke bestemmelser om databeskyttelse, der er fastsat i afgørelse 2008/615/RIA. Medlemsstaterne kan i den henseende anvende disse specifikke bestemmelser på personoplysninger, der også behandles i henhold til dette direktiv, forudsat at de sørger for, at behandlingen af oplysninger vedrørende alle de lovovertrædelser, der er omfattet af dette direktiv, overholder de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

(24)

Det bør være muligt for tredjelande at deltage i udvekslingen af oplysninger fra køretøjsregistre, forudsat at de har indgået en aftale med Unionen herom. En sådan aftale skal omfatte de nødvendige bestemmelser om databeskyttelse.

(25)

Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, herunder respekt for retten til privatlivets fred og til beskyttelse af personoplysninger, retten til en retfærdig rettergang, princippet om uskyldsformodning og retten til forsvar.

(26)

For at opfylde målsætningen om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne ved hjælp af interoperable midler bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen for så vidt angår hensyntagen til relevante ændringer af Prümafgørelserne, eller hvis det er påkrævet på grund af EU-retsakter med direkte relevans for opdateringen af bilag I. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen følger sin sædvanlige praksis og gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(27)

Kommissionen bør analysere anvendelsen af dette direktiv med henblik på at finde frem til yderligere virkningsfulde og effektive foranstaltninger til at forbedre trafiksikkerheden. Uden at det berører forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv, bør Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige efter omstændighederne også samarbejde med Kommissionen i denne forbindelse for at sikre rettidig og fuldstændig rapportering om dette spørgsmål.

(28)

Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et højt beskyttelsesniveau for alle trafikanter i Unionen ved at fremme grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, når de er begået med et køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor overtrædelsen blev begået, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(29)

Eftersom direktiv 2011/82/EU ikke var bindende for Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige, som derfor ikke har gennemført det, vil det være hensigtsmæssigt at give disse medlemsstater tilstrækkelig ekstra tid til at gøre det.

(30)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (10) og afgav den 3. oktober 2014 en udtalelse—

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at sikre et højt beskyttelsesniveau for alle trafikanter i Unionen ved at fremme grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser og dermed fremme håndhævelse af sanktionerne, når disse overtrædelser er begået med et køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor overtrædelsen blev begået.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på følgende trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser:

a)

hastighedsovertrædelser

b)

undladelse af at bruge sikkerhedssele

c)

undladelse af at stoppe for rødt lyssignal

d)

spirituskørsel

e)

kørsel under påvirkning af stoffer

f)

undladelse af at bruge styrthjelm

g)

ulovlig brug af kørebane

h)

ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning under kørslen.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved

a)   »køretøj«: motordrevet køretøj, herunder motorcykel, der normalt benyttes til person- eller godsbefordring på vej

b)   »overtrædelsesmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor overtrædelsen blev begået

c)   »registreringsmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor det køretøj, overtrædelsen blev begået med, er registreret

d)   »hastighedsovertrædelse«: overskridelse af de hastighedsgrænser, der gælder i overtrædelsesmedlemsstaten for den pågældende vej eller køretøjstype

e)   »undladelse af at bruge sikkerhedssele«: tilsidesættelse af kravet om brug af sikkerhedssele eller brug af barnefastholdelsesanordninger i medfør af Rådets direktiv 91/671/EØF (11) og lovgivningen i overtrædelsesmedlemsstaten

f)   »undladelse af at stoppe for rødt lyssignal«: kørsel over for rødt lys eller et andet relevant stopsignal som defineret i overtrædelsesmedlemsstatens lovgivning

g)   »spirituskørsel«: kørsel under påvirkning af alkohol som defineret i overtrædelsesmedlemsstatens lovgivning

h)   »kørsel under påvirkning af stoffer«: kørsel under påvirkning af narkotika eller andre stoffer med lignende virkning som defineret i overtrædelsesmedlemsstatens lovgivning

i)   »undladelse af at bruge styrthjelm«: ikke at bruge styrthjelm som defineret i overtrædelsesmedlemsstatens lovgivning

j)   »ulovlig brug af kørebane«: ulovlig brug af en del af vejbanen, f.eks. nødspor, bane forbeholdt offentlig transport eller kørebane, der midlertidigt er spærret på grund af trafikoverbelastning eller vejarbejde, som defineret i overtrædelsesmedlemsstatens lovgivning

k)   »ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning under kørslen«: ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning under kørslen som defineret i overtrædelsesmedlemsstatens lovgivning

l)   »nationalt kontaktpunkt«: kompetent myndighed, der er udpeget til at udveksle oplysninger fra køretøjsregistre

m)   »automatiseret søgning«: en onlineadgangsprocedure, der anvendes til at konsultere databaserne i én, flere eller alle medlemsstater eller i de deltagende lande

n)   »køretøjets indehaver«: den person, i hvis navn køretøjet er registreret, som defineret i registreringsmedlemsstatens lovgivning.

Artikel 4

Procedure for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

1.   Med henblik på efterforskning af de i artikel 2 omhandlede trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser giver medlemsstaten de andre medlemsstaters nationale kontaktpunkter, jf. stk. 2 i denne artikel, adgang til følgende oplysninger i de nationale køretøjsregistre med ret til at foretage automatiseret søgning vedrørende:

a)

oplysninger vedrørende køretøjer og

b)

oplysninger vedrørende køretøjers ejere eller indehavere.

De i litra a) og b) omhandlede dataelementer, som er nødvendige for at foretage en søgning, skal være i overensstemmelse med bilag I.

2.   Med henblik på den i stk. 1 omhandlede udveksling af oplysninger udpeger hver medlemsstat et nationalt kontaktpunkt. Den berørte medlemsstats gældende lovgivning finder anvendelse på de nationale kontaktpunkters beføjelser.

3.   Overtrædelsesmedlemsstatens nationale kontaktpunkt anvender et fuldstændigt registreringsnummer ved foretagelse af søgninger i form af udgående anmodninger.

Disse søgninger foretages i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i kapitel 3 i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA, bortset fra kapitel 3, punkt 1, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA, for hvilket bilag I til dette direktiv finder anvendelse.

I henhold til dette direktiv anvender overtrædelsesmedlemsstaten de oplysninger, der er indhentet, med henblik på at fastslå, hvem der er personligt ansvarlig for de trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, der er opført i dette direktivs artikel 2.

4.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at udvekslingen af oplysninger finder sted ved hjælp af interoperable elektroniske midler og uden udveksling af oplysninger, der involverer andre databaser, som ikke anvendes med henblik på dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at sådan udveksling af oplysninger foretages på omkostningseffektiv og sikker vis. Medlemsstaterne sikrer beskyttelse af de overførte data ved i så vidt muligt omfang at anvende eksisterende softwareapplikationer som dem, der er henvist til i artikel 15 i afgørelse 2008/616/RIA, og ændrede versioner af disse softwareapplikationer i overensstemmelse med bilag I til dette direktiv og med kapitel 3, punkt 2 og 3, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA. De ændrede versioner af softwareapplikationerne skal muliggøre både online-realtidsudveksling og udveksling af serier af oplysninger, således at der ved hjælp af en enkelt meddelelse kan udveksles flere anmodninger eller svar.

5.   Hver medlemsstat afholder sine egne omkostninger i forbindelse med forvaltning, anvendelse og vedligeholdelse af de i stk. 4 nævnte softwareapplikationer.

Artikel 5

Informationsskrivelse om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser

1.   Overtrædelsesmedlemsstaten beslutter, hvorvidt der skal iværksættes en opfølgning på de i artikel 2 opførte trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser.

Beslutter overtrædelsesmedlemsstaten at iværksætte en sådan opfølgning, underretter den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning ejeren, indehaveren af køretøjet eller den person, der på anden måde er identificeret som mistænkt for at have begået den trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelse, derom.

Denne underretning omfatter i overensstemmelse med national lovgivning de juridiske følger på overtrædelsesmedlemsstatens område i henhold til denne medlemsstats lovgivning.

2.   Overtrædelsesmedlemsstaten giver i overensstemmelse med sin lovgivning, når den fremsender informationsskrivelsen til ejeren, indehaveren af køretøjet eller den person, der på anden måde er identificeret som mistænkt for at have begået den trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelse, alle relevante oplysninger, navnlig arten af den trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelse, sted, dato og tidspunkt for overtrædelsen, titlen på de tekster i den nationale lovgivning, som overtrædelsen vedrører, og sanktionen samt, hvis det er relevant, oplysninger om den anordning, der er anvendt til at afsløre overtrædelsen. Til dette formål kan overtrædelsesmedlemsstaten anvende modellen i bilag II.

3.   Beslutter overtrædelsesmedlemsstaten at iværksætte en opfølgning på de i artikel 2 anførte trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, sender den, for at sikre respekten for de grundlæggende rettigheder, informationsskrivelsen på registreringsdokumentets sprog, hvis det er oplyst, eller på et af registreringsmedlemsstatens officielle sprog.

Artikel 6

Indberetning fra medlemsstaterne til Kommissionen

Hver medlemsstat sender senest den 6. maj 2016 og herefter hvert andet år en sammenfattende indberetning til Kommissionen.

Den sammenfattende indberetning skal indeholde oplysninger om antallet af automatiserede søgninger foretaget af overtrædelsesmedlemsstaten hos registreringsmedlemsstatens nationale kontaktpunkt som følge af overtrædelser begået på dens område samt arten af overtrædelser, hvorom der blev indgivet anmodninger, og antallet af resultatløse anmodninger.

De sammenfattende indberetninger skal endvidere indeholde en beskrivelse af situationen på nationalt plan med hensyn til den opfølgning, der sker på trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, på grundlag af den andel af sådanne lovovertrædelser, der er blevet fulgt op med informationsskrivelser.

Artikel 7

Databeskyttelse

1.   Bestemmelserne om databeskyttelse i direktiv 95/46/EF finder anvendelse på personoplysninger, der behandles i henhold til dette direktiv.

2.   Navnlig skal hver medlemsstat sikre, at personoplysninger, der behandles i henhold til dette direktiv, inden for en rimelig periode berigtiges, hvis de ikke er korrekte, eller slettes eller blokeres, når der ikke længere er brug for dem, i overensstemmelse med artikel 6 og 12 i direktiv 95/46/EF, og at der fastsættes en tidsbegrænsning for opbevaring af oplysninger i overensstemmelse med samme direktivs artikel 6.

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at alle personoplysninger, der behandles i henhold til dette direktiv, udelukkende anvendes til de formål, der er fastsat i dette direktivs artikel 1, og at de registrerede personer har samme ret til information, til indsigt i, berigtigelse, sletning og blokering af deres personoplysninger, til erstatning og til retlig prøvelse som dem, der er vedtaget i henhold til national lovgivning som led i gennemførelsen af de relevante bestemmelser i direktiv 95/46/EF.

3.   Enhver berørt person har ret til at få oplyst, hvilke af de i registreringsstaten registrerede personoplysninger, der er blevet fremsendt til overtrædelsesmedlemsstaten, herunder datoen for anmodningen og den kompetente myndighed i overtrædelsesmedlemsstaten.

Artikel 8

Information til trafikanter i Unionen

1.   Kommissionen offentliggør på sit websted et sammendrag på alle Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog af de gældende regler i medlemsstaterne på det område, der er omfattet af dette direktiv. Medlemsstaterne oplyser Kommissionen om disse regler.

2.   Medlemsstaterne informerer i nødvendigt omfang trafikanterne om de gældende regler på deres område og om foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv i samarbejde med organisationer såsom trafiksikkerhedsorganer, ikkestatslige organisationer, der arbejder med trafiksikkerhed, og automobilklubber.

Artikel 9

Delegerede retsakter

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 med henblik på opdatering af bilag I i lyset af tekniske fremskridt for at tage højde for relevante ændringer af Prümafgørelserne, eller hvis det er påkrævet på grund af EU-retsakter med direkte relevans for opdateringen af bilag I.

Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 9, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 13. marts 2015. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 9 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Det er særlig vigtigt, at Kommissionen følger sin sædvanlige praksis og gennemfører høringer med eksperter, herunder medlemsstaternes eksperter, før den vedtager disse delegerede retsakter. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 11

Revision af direktivet

Kommissionen forelægger senest den 7. november 2016 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes anvendelse af dette direktiv, jf. dog artikel 12, stk. 1, andet afsnit. Kommissionen fokuserer i sin rapport især på og fremsætter i givet fald forslag vedrørende følgende forhold:

en vurdering af, om andre trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser bør føjes til dette direktivs anvendelsesområde

en vurdering af dette direktivs effektivitet med hensyn til nedbringelse af antallet af dræbte på vejene i Unionen

en vurdering af, om det er nødvendigt at udarbejde fælles standarder for automatisk kontroludstyr og for procedurer. Kommissionen anmodes i denne forbindelse om at udarbejde retningslinjer for trafiksikkerheden på EU-plan inden for rammerne af den fælles transportpolitik for at sikre bedre samordning af medlemsstaternes håndhævelse af færdselslovgivningen gennem etablering af sammenlignelige metoder og praksisser. Disse retningslinjer kan som minimum omfatte de i artikel 2, litra a)-d), opførte overtrædelser

en vurdering af, om det er nødvendigt at styrke håndhævelsen af sanktioner i forbindelse med trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser og foreslå fælles kriterier for opfølgningsprocedurer i tilfælde af manglende betaling af bøder inden for rammerne af alle relevante EU-politikker, herunder den fælles transportpolitik

mulighederne for at harmonisere færdselslovgivningen, hvor det er relevant

en vurdering af de i artikel 4, stk. 4, omhandlede softwareapplikationer med henblik på at sikre korrekt gennemførelse af dette direktiv og garantere effektiv, hurtig, sikker og fortrolig udveksling af specifikke oplysninger fra køretøjsregistre.

Artikel 12

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 6. maj 2015. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Som undtagelse fra første afsnit kan Kongeriget Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forlænge den i første afsnit omhandlede frist indtil den 6. maj 2017.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på fjerdedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Formand


(1)  EUT C 12 af 15.1.2015, s. 115.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.2.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 2.3.2015.

(3)  Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 288 af 5.11.2011, s. 1).

(6)  Domstolens dom, Europa-Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet, C-43/12, EU:C:2014:298.

(7)  Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe (EUT L 76 af 22.3.2005, s. 16).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(11)  Rådets direktiv 91/671/EØF af 16. december 1991 om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i køretøjer (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 26).


BILAG I

Fornødne dataelementer til brug for søgning som omhandlet i artikel 4, stk. 1

Post

O/V (1)

Bemærkninger

Oplysninger om køretøjet

O

 

Registreringsmedlemsstat

O

 

Registreringsnummer

O

(A (2))

Oplysninger om lovovertrædelsen

O

 

Overtrædelsesmedlemsstat

O

 

Dato for overtrædelsen

O

 

Tidspunkt for overtrædelsen

O

 

Formålet med denne søgning

O

Kode, der anviser typen af overtrædelse, jf. artikel 2

1.

=

Hastighedsovertrædelse

2.

=

Spirituskørsel

3.

=

Undladelse af at bruge af sikkerhedssele

4.

=

Undladelse af at stoppe for rødt lyssignal

5.

=

Ulovlig brug af kørebane

10.

=

Kørsel under påvirkning af stoffer

11.

=

Undladelse af at bruge styrthjelm

12.

=

Ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning under kørslen

Dataelementer tilvejebragt som følge af søgning foretaget i henhold til artikel 4, stk. 1

Del I.   Oplysninger vedrørende køretøjer

Post

O/V (3)

Bemærkninger

Registreringsnummer

O

 

Stelnummer/VIN

O

 

Registreringsmedlemsstat

O

 

Mærke

O

(D.1 (4)) f.eks. Ford, Opel, Renault

Køretøjets handelstype

O

(D.3) f.eks. Focus, Astra, Megane

EU-kategorikode

O

(J) f.eks. knallerter, motorcykler, biler

Del II.   Oplysninger vedrørende køretøjernes ejere eller indehavere

Post

O/V (5)

Bemærkninger

Oplysninger om indehaveren af køretøjet

 

(C.1 (6))

Oplysningerne vedrører indehaveren af den pågældende registreringsattest.

Navn (eller firmanavn) på indehaveren af registreringsattesten

O

(C.1.1)

Der skal anvendes særskilte felter til efternavn, indføjelser, titler osv., og navnet skal meddeles i trykt format.

Fornavn

O

(C.1.2)

Der skal anvendes særskilte felter til fornavn(e) og initialer, og navnet skal meddeles i trykt format.

Adresse

O

(C.1.3)

Der skal anvendes særskilte felter til gadenavn, husnummer og tilbygning, postnummer, bopæl, opholdsland osv., og adressen skal meddeles i trykt format.

Køn

V

Mand/kvinde

Fødselsdato

O

 

Juridisk enhed

O

Enkeltperson, forening, virksomhed, firma osv.

Fødested

V

 

Identitetsnummer

V

Et dokument, der entydigt identificerer personen eller virksomheden.

Oplysninger om ejeren af køretøjet

 

(C.2) Oplysningerne vedrører ejeren af køretøjet.

Navn (eller firmanavn) på ejeren

O

(C.2.1)

Fornavn

O

(C.2.2)

Adresse

O

(C.2.3)

Køn

V

Mand/kvinde

Fødselsdato

O

 

Juridisk enhed

O

Enkeltperson, forening, virksomhed, firma osv.

Fødested

V

 

Identitetsnummer

V

Et dokument, der entydigt identificerer personen eller virksomheden.

 

 

I tilfælde af køretøjer til ophugning, stjålne køretøjer eller nummerplader eller et udløbet registreringsnummer skal der ikke gives oplysninger om ejeren/indehaveren. I stedet skal meddelelsen »Ingen oplysninger« fremgå.


(1)  O = obligatorisk, hvis det foreligger i det nationale register, V = valgfrit.

(2)  Harmoniseret kode, se Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57).

(3)  O = obligatorisk, hvis det foreligger i det nationale register, V = valgfrit.

(4)  Harmoniseret kode, se direktiv 1999/37/EF.

(5)  O = obligatorisk, hvis det foreligger i det nationale register, V = valgfrit.

(6)  Harmoniseret kode, se direktiv 1999/37/EF.


BILAG II

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Top