EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0072

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om status med hensyn til forberedelsen af den fuldstændige gennemførelse af de nye retsgrundlag for Schengeninformationssystemet (SIS) i henhold til artikel 66, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1861 og artikel 79, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1862

COM/2020/72 final

Bruxelles, den 28.2.2020

COM(2020) 72 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om status med hensyn til forberedelsen af den fuldstændige gennemførelse af de nye retsgrundlag for Schengeninformationssystemet (SIS) i henhold til artikel 66, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1861 og artikel 79, stk. 4, i forordning (EU) 2018/18621.INDLEDNING

Den 28. november 2018 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet tre nye forordninger om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) 1 . De nye SIS-forordninger udvider anvendelsesområdet for og funktionerne i SIS på følgende områder:

·nye kategorier af indberetninger og flere muligheder i eksisterende indberetningskategorier

·udvidelse af kategorier af oplysninger i SIS-indberetninger

·nye tekniske muligheder

·nye biometriske funktioner

·bredere adgang til SIS-indberetninger på nationalt og europæisk plan.

De nye bestemmelser skal gennemføres i forskellige faser. Følgende milepæle for gennemførelsen er fastlagt i forordningerne:

1)Gennemførelsesfase I (skal være klar til idriftsættelse ultimo 2019): Europol og medlemmerne af de hold, der indsættes af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 2 , kan få adgang til alle kategorier af indberetninger i SIS.

2)Gennemførelsesfase II (skal være klar til idriftsættelse ultimo 2020): Alle medlemsstater kan anvende et automatisk fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) til søgning på grundlag af fingeraftryk i SIS.

3)Gennemførelsesfase III (skal være klar til idriftsættelse ultimo 2021): Fuld gennemførelse af alle bestemmelser i de nye SIS-forordninger.

I denne forbindelse fastsættes det i de nye forordninger, at Kommissionen senest den 28. december 2021 vedtager en afgørelse om fastsættelse af datoen for, hvornår SIS idriftsættes i henhold til de nye forordninger. For at nå dette mål skal følgende betingelser være opfyldt:

·alle de nødvendige gennemførelsesretsakter er blevet vedtaget,

·medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske og retlige foranstaltninger, og

·eu-LISA har meddelt Kommissionen, at alle testaktiviteter er afsluttet på tilfredsstillende vis.

I henhold til artikel 66, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1861 og artikel 79, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1862 skal Kommissionen hvert år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om status med hensyn til forberedelsen af den fuldstændige gennemførelse af de nye SIS-forordninger.

Denne første statusrapport beskriver det forberedende arbejde, som Kommissionen, agenturerne og medlemsstaterne har udført fra 1. januar 2019 til 30. september 2019. Den er baseret på oplysninger fra medlemsstaterne og agenturerne via spørgeskemaer og resultater, der er opnået på møder og workshopper.

2.STATUS OVER FORBEREDELSERNE TIL GENNEMFØRELSEN AF DE NYE SIS-FORORDNINGER

2.1.Interesserede parter

Forskellige interesserede parter skal arbejde tæt sammen for at sikre en fuldstændig gennemførelse af de nye SIS-forordninger inden udgangen af 2021.

Kommissionen er ansvarlig for at overvåge gennemførelsesprocessen, sikre en korrekt og harmoniseret gennemførelse af de retlige bestemmelser og vedtage de nødvendige gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.

eu-LISA er ansvarlig for udviklingen af det centrale SIS og kommunikationsinfrastrukturen, herunder udarbejdelsen af tekniske specifikationer, test og ibrugtagning af det nye SIS inden for de fastsatte frister.

Medlemsstaterne er ansvarlige for at udvikle deres nationale systemer i overensstemmelse med udviklingen i det centrale SIS og for at afslutte alle de nødvendige retlige og proceduremæssige forberedelser til behandling af SIS-oplysninger og supplerende oplysninger i overensstemmelse med de nye SIS-forordninger.

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Europol og Eurojust er ansvarlige for at foretage alle de forberedelser, der er nødvendige for at give deres autoriserede brugere adgang til SIS-oplysninger i overensstemmelse med de nye SIS-forordninger.

2.2.Kommissionen

2.2.1.Koordinering af aktiviteter og inddragelse af interesserede parter

Kommissionen oprettede i januar 2019 et netværk af eksperter fra medlemsstaternes kompetente myndigheder og EU-agenturer med henblik på at koordinere aktiviteterne og bistå Kommissionen med flere opgaver:

·Inden for rammerne af ekspertgruppen om informationssystemer for grænser og sikkerhed 3 er der oprettet en SIS-undergruppe og en SIRENE-undergruppe 4 . SIS-undergruppens opgaver er at give Kommissionen ekspertrådgivning om de tekniske muligheder for at sikre korrekt gennemførelse af de nye bestemmelser og funktionaliteter i SIS og at udarbejde delegerede retsakter. SIRENE-undergruppen har til opgave at give Kommissionen ekspertrådgivning om de nødvendige ændringer i SIRENE-procedurerne.

·Der er nedsat et udvalg 5 ("SIS-SIRENE (Politi)" og "SIS-SIRENE (Grænser)") til at bistå Kommissionen med forberedelsen af de nødvendige gennemførelsesretsakter. Udvalget er det vigtigste beslutningsorgan til at godkende henstillinger fra eksperter i SIS- og SIRENE-undergrupperne eller afgivet på tekniske møder under ledelse af eu-LISA.

Kommissionen deltager aktivt i aktiviteter og tekniske møder under ledelse af eu-LISA og sikrer koordinering af forskellige interesserede parters aktiviteter gennem regelmæssige møder i SIS-SIRENE-udvalget.

2.2.2.Definition af krav til den tekniske udvikling

Som et første skridt fokuserede Kommissionen og medlemsstaternes eksperter på at udarbejde krav til den tekniske udvikling inden for det centrale SIS i overensstemmelse med de nye forordninger.

Det vigtigste arbejde med at definere kravene til den ikke-biometriske del af SIS blev afsluttet i april 2019. Efter SIS-SIRENE-udvalgets godkendelse blev de aftalte punkter enten sendt til eu-LISA til yderligere tekniske drøftelser med medlemsstaterne og derefter enten medtaget i de tekniske specifikationer eller indarbejdet i udkastet til nye gennemførelsesretsakter.

De nye SIS-forordninger kræver også en betydelig udvikling af de biometriske funktioner i SIS. Kommissionens Fælles Forskningscenter har udført tre undersøgelser af gennemførelsen af de nye biometriske funktioner i SIS, om identifikation ved hjælp af finger- og håndfladeaftryk, om identifikation ved hjælp af ansigtsgenkendelse og om dna-profiler 6 . Undersøgelserne, der blev afsluttet i juni 2019, konkluderede, at det er muligt at bruge disse teknologier i SIS, og indeholdt nogle anbefalinger derom. Det Fælles Forskningscenter støtter også løbende Kommissionen og eu-LISA under tekniske drøftelser med medlemsstaterne.

2.2.3.Udarbejdelse af tekniske gennemførelsesforanstaltninger

Kommissionen er begyndt at udarbejde udkast til gennemførelsesforanstaltninger, der primært fokuserer på tekniske regler for indlæsning og behandling af alfanumeriske oplysninger i SIS. Ved udgangen af rapporteringsperioden er der opnået bred enighed mellem medlemsstaterne og Kommissionen om indholdet i disse gennemførelsesforanstaltninger. Kommissionen agter at indlede vedtagelsesproceduren i 2020. Kommissionen har til hensigt at ajourføre den eksisterende gennemførelsesretsakt om kvaliteten af fingeraftryksdata 7 i løbet af 2020 på grundlag af Det Fælles Forskningscenters anbefalinger og resultatet af de tekniske drøftelser på dette område, som ledes af eu-LISA.

2.2.4.Udarbejdelse af ajourføringen af SIRENE-håndbogen

SIRENE-håndbogen 8 er en gennemførelsesretsakt, der fastsætter procedurerne for udveksling af supplerende oplysninger i forbindelse med SIS-indberetninger. På grund af de forskellige milepæle for gennemførelsen, der er fastsat i de nye forordninger, skal ajourføringen af SIRENE-håndbogen gennemføres i to faser:

·Fase I vedrører ajourføringer, der er nødvendige for udvekslingen af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne og Europol. Denne revision skal være afsluttet, inden Europol bliver teknisk forbundet med SIRENE-netværket (planlagt til 2020).

·Fase II omfatter den fuldstændige ajourføring af SIRENE-håndbogen, herunder alle de nye procedurer, der kræves i henhold til de nye forordninger.

For så vidt angår fase I, udarbejdede Kommissionen et forslag til revision af den gældende SIRENE-håndbog og forelagde den for udvalget til drøftelse den 12. september 2019. Kommissionen agter at afslutte revisionen i løbet af 2020, inden Europol bliver teknisk forbundet med SIRENE-netværket.

Med hensyn til de ændringer, der skal gennemføres i fase II, analyserede Kommissionen sammen med SIRENE-undergruppen kravene til de nye SIRENE-procedurer eller til ajourføringer af de eksisterende procedurer på flere områder. Der er planlagt flere møder uden for rapporteringsperioden med det formål at nå frem til en fælles aftale om de vigtigste bestemmelser i begyndelsen af 2020. Når der er opnået enighed om indholdet, skal der tages følgende skridt:

·medtagelse af nye eller reviderede procedurer i den reviderede SIRENE-håndbog samt drøftelser og godkendelse i udvalget (aktivitet ledet af Kommissionen)

·ajourføring af de tekniske specifikationer for udvekslingen af oplysninger mellem SIRENE-kontorerne (aktivitet ledet af eu-LISA)

·ajourføring af de nationale SIRENE-workflowsystemer i overensstemmelse med de tekniske specifikationer for dataudveksling (aktivitet ledet af medlemsstaterne og Europol).

2.3.eu-LISA

2.3.1.Planlægning og budget

eu-LISA har planlagt idriftsættelse i to faser:

·Fase I: I december 2019 vil den første officielle version være klar til udsendelse. Denne version vil give Europol fuld adgang til SIS og give Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning mulighed for at etablere en teknisk forbindelse til SIS.

·Fase II: I december 2021 vil den anden officielle version med alle ændringer relateret til de nye forordninger blive udsendt og sat i drift. Forud herfor planlægger eu-LISA at udføre fire sæt tests.

I medfør af artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1861 er der afsat et beløb på 31 098 000 EUR til eu-LISA til gennemførelse af den tekniske udvikling vedrørende det centrale SIS og kommunikationsinfrastrukturen samt relaterede tekniske uddannelsesaktiviteter. Denne statusrapport indeholder endnu ikke en detaljeret oversigt over de omkostninger, der er afholdt, fordi den første rapporteringsperiode er meget kort.

2.3.2.Koordinering af aktiviteter

eu-LISA har besluttet at adskille de tekniske drøftelser vedrørende gennemførelsen af nye biometriske funktioner i SIS fra drøftelserne vedrørende udviklingen i den ikkebiometriske del af SIS. eu-LISA's og deres kontrahenters aktiviteter i forbindelse med den tekniske udvikling på begge områder koordineres gennem en struktur med et dobbelt programstyringsforum ("Program Management Forum" (PMF)) ("AFIS PMF", der beskæftiger sig med biometri, og "SIS Recast PMF", der beskæftiger sig med den ikkebiometriske del). Deltagerne i PMF-strukturen omfatter Kommissionen, projektledere fra alle medlemsstater og agenturer og eu-LISA's projektteam.

2.3.3.Udarbejdelse af tekniske specifikationer for den ikkebiometriske del af det centrale SIS

eu-LISA indledte sine vigtigste aktiviteter i forbindelse med den ikkebiometriske del af SIS i maj 2019, efter at SIS-undergruppen havde færdiggjort listen over krav, og der blev gjort betydelige fremskridt med hensyn til de tekniske gennemførelsesforanstaltninger i SIS-SIRENE-udvalget. Et første udkast til brugerkravsdokumentet blev leveret til alle interesserede parter den 2. september 2019. En første udgave af grænsefladekontroldokumentet/de detaljerede tekniske specifikationer vil blive leveret af eu-LISA i oktober 2019. Planen er, at arbejdet med disse specifikationer skal være afsluttet i begyndelsen af 2020.

eu-LISA har undertegnet specifikke kontrakter om udvikling af det centrale SIS som en del af rammeaftalen om vedligeholdelse af SIS.

2.3.4.Udarbejdelse af tekniske specifikationer for den biometriske del af det centrale SIS

Den biometriske komponent i det centrale SIS ("SIS AFIS") blev idriftsat i marts 2018. De nye SIS-forordninger kræver vigtige ændringer af det eksisterende AFIS. Navnlig vil biometriske søgninger blive udvidet med nye kategorier af fingeraftryksoplysninger (håndfladeaftryk og latente aftryk). Desuden kræves det i de nye SIS-forordninger, at medlemsstaterne kan anvende søgefunktionen til fingeraftrykssøgning under alle operative omstændigheder.

eu-LISA har iværksat "AFIS-fase 2-projektet" med henblik på yderligere udvikling af SIS AFIS i overensstemmelse med disse krav. Først skal projektet fokusere på analyse- og udformningsaspekterne af udviklingen, som omfatter det forberedende arbejde med iværksættelse af projektet, krav, specifikationer og forberedende design for fase 2 af SIS AFIS. Brugerkravsdokumentet og grænsefladekontroldokumentet/de detaljerede tekniske specifikationer vil blive færdiggjort ved udgangen af 2019. Den anden fase, nemlig gennemførelsen, vil starte i begyndelsen af 2020.

2.4.Medlemsstater

2.4.1.Omfang

Denne rapport omfatter kun de medlemsstater, der på nuværende tidspunkt er forbundet med SIS. Den vedrører alle EU's medlemsstater undtagen Irland og Cypern og de fire associerede Schengenlande (30 lande) 9 . Den vedrører ligeledes Det Forenede Kongerige i henhold til bestemmelserne i udtrædelsesaftalen.

2.4.2.Budget

I medfør af artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1861 tildeles medlemsstaterne en ekstra samlet bevilling på 36 810 000 EUR til hurtig og effektiv opgradering af de berørte nationale systemer. Der er i 2019 blevet indgået forpligtelser for et beløb på 18 405 000 EUR.

2.4.3.Status over ibrugtagningen af SIS AFIS (skal være afsluttet ved udgangen af 2020)

Kommissionen anmodede medlemsstaterne om at aflægge rapport om status for forberedelserne til ibrugtagningen af SIS AFIS på udvalgets møde den 13. juni. Alle medlemsstaterne svarede. Status indtil udgangen af rapporteringsperioden (30. september 2019) er som følger:

·19 medlemsstater har allerede taget AFIS-søgefunktionen i brug.

·3 medlemsstater har stadig planer om at tage AFIS-søgefunktionen i brug i 2019.

·2 medlemsstater har planer om at tage AFIS-søgefunktionen i brug i 2020.

·6 medlemsstater har ikke angivet en detaljeret tidsplan for ibrugtagningen i deres besvarelse af spørgeskemaet. Kommissionen vil nøje følge status for disse medlemsstaters gennemførelse i den næste rapporteringsperiode (1. oktober 2019-30. september 2020).

2.4.4.Forberedelser til den fulde gennemførelse af det nye retsgrundlag (afsluttes i løbet af 2021)

Medlemsstaternes forberedelser er afgørende, fordi Kommissionen først kan fastsætte den dato, hvorfra det nye SIS idriftsættes, efter at medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske og retlige foranstaltninger.

Det skal bemærkes, at de aktiviteter, der udføres af medlemsstaterne, stadig er i den indledende fase, da medlemsstaterne først fuldt ud kan begynde at udvikle deres nationale systemer, når der er fastsat specifikationer for udviklingen inden for det centrale SIS, og den tekniske dokumentation er blevet færdiggjort (begyndelsen af 2020).

Kommissionen har anmodet medlemsstaterne om at aflægge rapport ved hjælp af et spørgeskema, der blev udsendt den 11. juli 2019, om forberedelser på nationalt plan. Alle berørte medlemsstater svarede. Medlemsstaterne blev anmodet om at komme med input på følgende områder:

·projektplanlægning og -styring

·intern koordinering

·konsekvensanalyse med hensyn til budget, menneskelige ressourcer, organisation og national lovgivning.

Med hensyn til projektplanlægning er næsten halvdelen af medlemsstaterne (14 respondenter) allerede begyndt at udarbejde eller har udarbejdet en projektplan og tilhørende milepæle. Den anden halvdel (16 respondenter) planlægger at gøre dette inden udgangen af 2019 eller begyndelsen af 2020. Desuden har et flertal af medlemsstaterne (24 respondenter) nedsat eller vil i nærmeste fremtid nedsætte et specifikt projektteam og har udpeget en projektleder. Fem medlemsstater vil forvalte gennemførelsen af SIS gennem eksisterende afdelinger eller teams, og én medlemsstat har endnu ikke præciseret, hvordan den internt vil forvalte gennemførelsen. Et stort flertal af respondenterne (26) har til hensigt at etablere et samarbejde på nationalt plan mellem de kompetente myndigheder.

Hvad angår konsekvensanalysen, er medlemsstaterne i øjeblikket i forskellige faser af forberedelserne 10 :

vurdering af de budgetmæssige virkninger:

·18 medlemsstater har afsluttet vurderingen i 2019

·8 medlemsstater afslutter vurderingen i 2020

·2 medlemsstater vil påbegynde vurderingen i 2020

vurdering af behovene for menneskelige ressourcer:

·9 medlemsstater har afsluttet vurderingen i 2019

·9 medlemsstater afslutter vurderingen i 2020

·5 medlemsstater starter vurderingen inden udgangen af 2019 eller i begyndelsen af 2020

vurdering af de organisatoriske behov:

·7 medlemsstater har afsluttet vurderingen i 2019

·9 medlemsstater afslutter vurderingen inden 2020

·10 medlemsstater har oplyst, at de vil indlede vurderingen inden udgangen af 2019 eller i begyndelsen af 2020

vurdering af indvirkningen på den nationale lovgivning:

·9 medlemsstater har afsluttet vurderingen i 2019

·12 medlemsstater afslutter vurderingen i 2020

·1 medlemsstat afslutter vurderingen i begyndelsen af 2021.

Kommissionen vil fortsat nøje følge op på medlemsstaternes forberedende aktiviteter på SIS-SIRENE-udvalgets regelmæssige møder.

2.5.Agenturer

Denne del af rapporten fokuserer på forberedelser foretaget af Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, da de bestemmelser, der påvirker disse agenturer, træder i kraft allerede ved udgangen af 2019 (de er omfattet af den første gennemførelsesfase).

De ændringer, der har indvirkning på Eurojust, er minimale og finder først anvendelse fra slutningen af 2021. Denne statusrapport omfatter derfor ikke Eurojusts forberedelser.

2.5.1.Europol

Europol er allerede bruger af SIS i henhold til de nuværende SIS-forordninger. For Europol omfatter de nye forordninger ændringer på følgende to områder:

·adgang til alle kategorier af indberetninger i SIS

·forbindelse til SIRENE-netværket.

De nye bestemmelser finder anvendelse fra udgangen af 2019.

I den første rapporteringsperiode har Europol opgraderet sin eksisterende grænseflade for at få adgang til SIS-indberetninger gennem en fælles søgemaskine, der skal anvendes fra december 2019. Gennemførelsen er afsluttet, og der er planlagt integrationstest med eu-LISA i fjerde kvartal af 2019.

Europol sigter mod at være klar til forbindelsen til SIRENE-netværket ved udgangen af 2020. Det er planen, at SIRENE-funktionen skal oprettes under Front Office/Operational Centre i Europol, som har døgnåbent alle ugens dage. Europol planlægger at integrere SIRENE-mail relayinfrastrukturen i sit eget system til udveksling af meddelelser (Secure Information Exchange Network Application (SIENA)) for at sikre dataintegritet og en effektiv arbejdsgang.

Europol udførte desuden følgende forberedende aktiviteter:

·I løbet af 2019 blev Europols interne procedurer tilpasset til at omfatte de nye kapaciteter, der vedrører fuld adgang til SIS. I løbet af 2020 vil der blive foretaget yderligere ajourføringer for at integrere forbindelsen til SIRENE-mail relayinfrastrukturen og supplerende informationsudveksling.

·Der blev foretaget studiebesøg til SIRENE-kontorer for at indsamle bedste praksis.

·Den forudgående høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er begyndt.

Europols budget for udvidelse af adgangen til alle kategorier af SIS-indberetninger er på 70 596 EUR.

2.5.2.Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

I henhold til de nye SIS-forordninger har medlemmerne af de hold, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har indsat, fra udgangen af 2019 ret til at få adgang til alle kategorier af indberetninger i SIS. Medlemmerne af disse hold skal have adgang til SIS via en teknisk grænseflade, der er oprettet og vedligeholdes af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

Med henblik herpå har Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i 2019 udarbejdet og godkendt et projekt, der består af følgende dele:

·udvikling af et system bestående af en teknisk grænseflade placeret i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings hovedkvarter, en webapplikation og en mobilapplikation til databasen

·levering af udstyr

·udvikling af procedurer og regler for anvendelsen af systemet, herunder kommunikationskanaler, regler og samarbejde med værtsmedlemsstaternes myndigheder

·uddannelse af slutbrugere.

Projektets samlede varighed anslås til 25 måneder med mulighed for at søge i SIS efter 19 måneder (medio 2021). De sidste seks måneder vil udelukkende blive afsat til udvikling af en mobilapplikation.

Derudover har Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning gennemført følgende aktiviteter i rapporteringsperioden:

·Der er udpeget projektledere og nedsat styringsudvalg, forretningsplanen er udarbejdet og godkendt af styringsudvalget den 18. september 2019.

·Der er etableret kontakt til eu-LISA på arbejdsniveau.

·Der er iværksat høringen af den databeskyttelsesansvarlige.

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har for det fulde projekt anslået et budget på 3 489 200 EUR og årlige tilbagevendende omkostninger på 212 000 EUR.

3.KONKLUSIONER

I den første rapporteringsperiode (1. januar-30. september 2019) har de forskellige interesserede parter gjort betydelige fremskridt med gennemførelsen af de nye SIS-forordninger i overensstemmelse med de fastlagte milepæle:

1)Gennemførelsesfase I (ultimo 2019): eu-LISA har gjort sig de nødvendige forberedelser til også at give fuld adgang til SIS til Europol og til at give Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning mulighed for forbindelse til SIS. Europol får adgang til alle indberetningskategorier i SIS ved udgangen af 2019. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har ydet finansiering og iværksat et projekt, der giver medlemmerne af dets hold mulighed for at få adgang til SIS i 2021.

2)Gennemførelsesfase II (ultimo 2020): Ved udgangen af rapporteringsperioden har 19 medlemsstater taget søgefunktionen til fingeraftrykssøgning i brug. 11 medlemsstater mangler stadig at tage funktionen i brug ved udgangen af 2020.

3)Gennemførelsesfase III (ultimo 2021): I rapporteringsperioden har Kommissionen og eu-LISA koordineret aktiviteterne for at udarbejde de gennemførelsesforanstaltninger og tekniske specifikationer, der er nødvendige for en fuldstændig gennemførelse af de nye SIS-forordninger. Det vigtigste forberedende arbejde skal efter planen være færdigt i begyndelsen af 2020 for at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at iværksætte deres nationale gennemførelsesprojekter. Medlemsstaterne har påbegyndt forberedende arbejde på nationalt plan for at være klar til idriftsættelse inden udgangen af 2021.

Gennemførelsen af de nye SIS-forordninger er tæt forbundet med gennemførelsen af interoperabiliteten af informationssystemerne for grænser og sikkerhed. Kommissionen har sammen med eu-LISA's bestyrelse og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning oprettet en mekanisme til at overvåge fremskridtene i alle indbyrdes forbundne projekter og opdage eventuelle problemer på et tidligt tidspunkt.

Den næste statusrapport, der skal forelægges den 28. december 2020, vil dække et helt år og indeholde en beskrivelse af de interesserede parters aktiviteter i den næste rapporteringsperiode fra den 1. oktober 2019 til den 30. september 2020.

(1)      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1860 af 28. november 2018 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1).    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 14).    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 56).
(2)      I overensstemmelse med de nye SIS-forordninger har holdmedlemmerne som omhandlet i artikel 2, nr. 8) og 9), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 ret til at tilgå og søge i oplysninger i SIS, for så vidt det er nødvendigt for udførelsen af deres opgave, og som krævet i den operative plan for en specifik operation. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. november 2019 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) 2016/1624 yder Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning operativ støtte ved at indsætte den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, der udgør grænseforvaltningshold, migrationsstyringsstøttehold og tilbagesendelseshold.
(3)       https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3643 .
(4)      Supplementary Information Request at the National Entries (anmodning om supplerende oplysninger ved de nationale grænseovergangssteder).
(5)       https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=List.list .
(6)      Haraksim R., Galbally J., Beslay L., Study on Fingermark and Palmmark Identification Technologies for their Implementation in the Schengen Information System, EUR 29755 EN, Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2019.    J. Galbally, P. Ferrara, R. Haraksim, A. Psyllos, L. Beslay, Study on Face Identification Technology for its Implementation in the Schengen Information System, EUR 29808 EN, Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2019.    Angers A, Kagkli DM, Oliva L, Petrillo M, Raffael B, Study on DNA Profiling Technology for its Implementation in the Central Schengen Information System, EUR 29766 EN, Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2019.
(7)      Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1345 af 4. august 2016 om minimumsstandarder for kvaliteten af fingeraftryksdata i anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (meddelt under nummer C(2016) 4988) (EUT L 213 af 6.8.2016, s. 15).
(8)    Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1528 af 31. august 2017 om erstatning af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU om Sirenehåndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 231 af 7.9.2017, s. 6).
(9)      Liste over EU-medlemsstater og Schengenlande, der besvarede spørgeskemaerne: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Schweiz.
(10)      Ikke alle medlemsstater var i stand til at foretage en specifik vurdering for hver af de kategorier, der indgik i spørgeskemaet.
Top