EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0459

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

COM/2020/459 final

Bruxelles, den 29.5.2020

COM(2020) 459 final

2018/0224(COD)

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Covid-19-pandemien udgør en udbredt og alvorlig folkesundhedskrise. Den berører i alvorlig grad borgere, samfund og økonomier verden over. Sundhedskrisens omfang og de politiske tiltag, der er truffet for at bekæmpe den, er uden fortilfælde. Som følge heraf hersker der usædvanlig stor usikkerhed om, hvor omfattende de socioøkonomiske virkninger bliver. Allerede på nuværende tidspunkt står det fast, at krisen vil udmønte sig i hidtil usete og akutte udfordringer for medlemsstaternes finansielle og økonomiske systemer. Ifølge Kommissionens økonomiske forårsprognose 1 ventes EU's BNP at falde med ca. 7,5 % i år — et langt større fald end under den globale finanskrise i 2009 — og kun at stige med 6 % i 2021.

Medlemsstaterne har som modtræk vedtaget ekstraordinære diskretionære økonomiske og finansielle foranstaltninger. Set i sammenhæng med virkningen af de såkaldte "automatiske stabilisatorer", dvs. betalinger i forbindelse med arbejdsløshedsforsikring og sociale sikringsordninger, tillige med skatteprovenutabet har disse foranstaltninger en betydelig indflydelse på medlemsstaternes offentlige finanser, idet det samlede offentlige underskud stiger brat fra 0,6 % af BNP i 2019 til 8,5 % af BNP i både euroområdet og EU i år.

Covid-19-pandemien påvirker også i høj grad samfund i hele verden — i første omgang sundhedssystemer — og får efterfølgende alvorlige globale sociale og økonomiske konsekvenser. Vores responsstrategi skal være omfattende, sammenhængende og integreret, og den skal tage hånd om såvel den offentlige sundhed som de socioøkonomiske udfordringer. De mindst udviklede lande er de mest sårbare over for covid-19 i betragtning af, at deres sundhedssystemer er skrøbelige og mangler resiliens, og de præges af komplekse socioøkonomiske og forvaltningsmæssige udfordringer. Det fremgår allerede tydeligt, at covid-19 vil få stor indflydelse på de økonomiske og makroøkonomiske systemer i vores partnerlande. En stor udfordring for regeringerne består i at opretholde den makroøkonomiske stabilitet og bevare det finanspolitiske råderum for at beskytte de mest sårbare, deres virksomheder, deres arbejdstagere og fortsat stille basale sociale ydelser til rådighed.

Denne ekstraordinære situation gør en sammenhængende og ensartet tilgang på EU-plan påkrævet.

En omfattende plan for europæisk genopretning forudsætter massive offentlige og private investeringer på europæisk plan for at sætte gang i økonomien, skabe arbejdspladser af høj kvalitet og investere i at udbedre de umiddelbare skader, som coronavirusset har forårsaget. Kommissionen foreslår derfor, at EU-budgettets slagkraft udnyttes fuldt ud til at mobilisere investeringer og fremrykke den finansielle støtte i de første afgørende genopretningsår på grundlag af:

Et EU-genopretningsinstrument som en ekstraordinær foranstaltning baseret på

artikel 122 i TEUF og en bemyndigelse i forslaget til afgørelse om egne indtægter vil danne grundlag for finansieringen.  Disse midler åbner mulighed for at imødegå krisen ved at gennemføre hurtigtvirkende foranstaltninger til at beskytte eksistensgrundlaget og lægge øget vægt på forebyggelsen samt styrke resiliensen og genopretningen.

·En styrket flerårig finansiel ramme for 2021-2027

Foranstaltningerne med henblik på genopretning og resiliens i relation til EU-genopretningsinstrumentet vil blive gennemført via eksisterende gennemførelsesredskaber i en række af de specifikke EU-programmer, som Kommissionen har fremsat forslag om inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, herunder:

rammeprogrammet for forskning og innovation og det tilknyttede særprogram til gennemførelse af Horisont Europa,

instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Derfor bør Kommissionens forslag vedrørende ovennævnte EU-programmer ændres.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

·Retsgrundlag

En EU-indsats er berettiget i henhold til artikel 43, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 182, stk. 1 og 4, samt artikel 183, 188, 209 og 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

·Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Begrundelsen for [ERI'et] indeholder nærmere oplysninger om betragtningerne vedrørende nærheds- og proportionalitetsprincippet.

I begrundelserne for følgende forslag fra Kommissionen beskrives endvidere betragtningerne vedrørende nærheds- og proportionalitetsprincippet for de pågældende programmer:

COM(2018) 392: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (i det følgende benævnt "Kommissionens forslag COM(2018) 392")

COM(2018) 435: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (i det følgende benævnt "Kommissionens forslag COM(2018) 435")

COM(2018) 436: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (i det følgende benævnt "Kommissionens forslag COM(2018) 436")

COM(2018) 460: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (i det følgende benævnt "Kommissionens forslag COM(2018) 460").

·Valg af retsakt

Ved dette forslag ændres Kommissionens forslag COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 og COM(2018) 460.

3.RESULTATER AF EX POST-EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

·Høringer af interesserede parter

I begrundelsen for følgende af Kommissionens oprindelige forslag gøres der nærmere rede for de høringer af offentligheden og de interesserede parter, der er gennemført: COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 og COM(2018) 460.

·Evalueringer og konsekvensanalyse

I begrundelsen for følgende af Kommissionens oprindelige forslag gøres der nærmere rede for udfaldet af de efterfølgende evalueringer og midtvejsevalueringer, der er gennemført for at støtte forslaget: COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 og COM(2018) 460.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Unionen stiller et beløb på i alt 14 647 mio. EUR til rådighed for Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation, et beløb på i alt 16 483 mio. EUR til rådighed for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og et beløb på i alt 11 448 mio. EUR til rådighed for forhøjelsen af garantien for foranstaltninger udadtil inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde. Modtagere, der er angivet i bilag I til instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), vil kunne komme i betragtning til at få del i en sådan forhøjelse. Den yderligere finansiering vil blive stillet til rådighed via EU-genopretningsinstrumentet med beføjelsen i den nye afgørelse om egne indtægter som grundlag. 

Nærmere oplysninger om virkningerne for budgettet findes i finansieringsoversigten.

5.ANDRE FORHOLD

·Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Forslaget består af målrettede ændringer af følgende forslag fra Kommissionen: COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 og COM(2018) 460.

De vigtigste ændringer har til formål at:

åbne mulighed for at gennemføre de foranstaltninger, der er fastsat i forslaget til forordning om oprettelse af et EU-genopretningsinstrument, via gennemførelsesmekanismerne i instrumentet for forskning og innovation, instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

muliggøre finansiering fra EU-genopretningsinstrumentet i form af eksterne formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 5

sikre overholdelse af de frister, der er fastsat ved artikel 4 i forslaget til forordning om oprettelse af et EU-genopretningsinstrument, ved hjælp af passende krydshenvisninger.

2018/0224 (COD)

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

I Kommissionens forslag COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 460 og COM(2018) 392 foretages følgende ændringer:

1.I Kommissionens forslag COM(2018) 435 til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling foretages følgende ændringer:

(1)Følgende indsættes som betragtning (15a):

"(15a)    I overensstemmelse med forordning [EU-genopretningsinstrumentet] og begrænset af de deri tildelte midler bør der træffes foranstaltninger med henblik på genopretning og resiliens inden for rammerne af dette program for at imødegå covid-19-krisens hidtil usete virkninger.  Sådanne supplerende midler bør anvendes på en måde, hvormed det sikres, at fristerne i forordning [ERI] overholdes."

(2)Følgende indsættes som artikel 9a:

"Artikel 9a
Midler fra EU-genopretningsinstrumentet

De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres under dette program via de beløb, der er angivet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. v), i nævnte forordning [ERI], jf. dog dennes artikel 4, stk. 4 og 8.

Disse beløb udgør eksterne formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 5."

2.Følgende indsættes som artikel 4a i Kommissionens forslag COM(2018) 436 til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation:

"Artikel 4a
Midler fra EU-genopretningsinstrumentet

I overensstemmelse med artikel 9a i forordning [forordningen om rammeprogrammet] gennemføres de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], under dette særprogram via de beløb, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. v), i nævnte forordning [ERI], jf. dog dennes artikel 4, stk. 4 og 8."

3.I Kommissionens forslag COM(2018) 460 til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde foretages følgende ændringer:

(1)Følgende indsættes som betragtning 36a:

"(36a) I overensstemmelse med forordning [EU-genopretningsinstrumentet] og begrænset af de deri tildelte midler bør der træffes foranstaltninger med henblik på genopretning og resiliens inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde for at imødegå covid-19-krisens hidtil usete virkninger.  Sådanne supplerende midler bør anvendes på en måde, hvormed det sikres, at fristerne i forordning [ERI] overholdes."

(2)Som artikel 6a indsættes:

"Artikel 6a
Midler fra EU-genopretningsinstrumentet

(1)Under garantien for foranstaltninger udadtil ydes det beløb, der er omhandlet i artikel 26, stk. 3, andet afsnit, i overensstemmelse med betingelserne i artikel 4, stk. 6, i forordning [ERI], bortset fra makrofinansiel bistand, der ydes i henhold til artikel 4, stk. 7, i nævnte forordning [ERI]. Med dette beløb ydes der ligeledes støtte til operationer i de modtagere, der er anført i bilag I til forordning IPA III.

(2)Det beløb, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra c), nr. iii), i forordning [ERI], anvendes som hensættelser til garantien for foranstaltninger udadtil i henhold til nærværende forordning i tillæg til de midler, der er nævnt i finansforordningens artikel 211, stk. 4, første afsnit, og til de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, andet punktum, i forordning [ERI], jf. dog dennes artikel 4, stk. 8.

Ud over de midler, der er nævnt i finansforordningens artikel 211, stk. 4, andet afsnit, tages et beløb på op til 11 285 762 000 EUR i betragtning ved beregningen af den tilførsel, der fremkommer som resultat af den tilførselssats, der er nævnt i finansforordningens artikel 211, stk. 1.

De beløb, der er omhandlet i første afsnit, udgør en ekstern formålsbestemt indtægt i henhold til artikel 21, stk. 5, i finansforordningen."

(3)I artikel 26 foretages følgende ændringer:

(a)Stk. 3 affattes således:

"3. Unionen kan i henhold til garantien for foranstaltninger udadtil stille garanti for operationer, der er undertegnet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2027, med op til 130 000 000 000 EUR.

Et beløb på op til 70 000 000 000 EUR af dette beløb afsættes til operationer, der gennemfører de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i forordning [ERI], og de er først tilgængelige fra det tidspunkt, der er angivet i artikel 4, stk. 3, i nævnte forordning."

(b)stk. 6 affattes således:

"6. Der kan fra EFSD+ og garantien for foranstaltninger udadtil ydes støtte til finansierings- og investeringsforanstaltninger i partnerlande i de geografiske områder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2. Hensættelser til garantien for foranstaltninger udadtil finansieres over budgettet for de relevante geografiske programmer, der er oprettet i henhold til artikel 6, stk. 2, litra a), uden at dette berører artikel 6a, og de overføres til den fælles hensættelsesfond. Der kan også fra EFSD+ og garantien for foranstaltninger udadtil ydes støtte til operationer i de modtagere, der er opført i bilag I til forordning [IPA III]. Finansieringen af disse operationer under EFSD+ og af tilførslerne til garantien for foranstaltninger udadtil skal ske via forordning [IPA], jf. dog artikel 6a, stk. 1, i nærværende forordning. Hensættelser til garantien for foranstaltninger udadtil til lån til tredjelande, jf. artikel 10, stk. 2, i EINS-forordningen finansieres via samme forordning."

(4)Artikel 39, stk. 1, affattes således:

"1. Afgørelse nr. 466/2014/EU og forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 ophæves med virkning fra den 1. januar 2021. Forordning (EU) 2017/1601 ophæves med virkning fra den 31. december 2021."

4.I Kommissionens forslag COM(2018) 392 til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 foretages følgende ændringer:

(1)Som ny betragtning (71a) indsættes:

"(71a) I overensstemmelse med forordning [EU-genopretningsinstrumentet] og begrænset af de deri tildelte midler bør der træffes foranstaltninger med henblik på genopretning og resiliens inden for rammerne af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne for at imødegå covid-19-krisens hidtil usete virkninger.  Sådanne supplerende midler bør anvendes på en måde, hvormed det sikres, at fristerne i forordning [ERI] overholdes."

(2)Som ny artikel 84a indsættes:

"Artikel 84a
Midler fra EU-genopretningsinstrumentet

(1)De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres under ELFUL med et beløb på 16 483 mio. EUR i løbende priser af det beløb, der er angivet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. vii), i nævnte forordning, jf. dog dennes artikel 4, stk. 3, 4 og 8.

Dette beløb udgør en ekstern formålsbestemt indtægt i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 5.

Det stilles til rådighed som supplerende midler til budgetforpligtelsen inden for rammerne af ELFUL for årene 2022, 2023 og 2024 i tillæg til de samlede midler, der er fastsat i artikel 83, på følgende måde:

2022: 8 117 mio. EUR

2023: 4 140 mio. EUR

2024: 4 226 mio. EUR.

(2)Fordelingen af de i stk. 1 nævnte supplerende midler for hver medlemsstat fastsættes i overensstemmelse med artikel 83, stk. 3.

(3)Frigørelsesreglerne i artikel 32 i [Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik] finder anvendelse på budgetforpligtelserne på grundlag af de supplerende midler, der er nævnt i denne artikels stk. 1.

(4)Artikel 86 gælder ikke for de supplerende midler, der er nævnt i denne artikels stk. 1.

(5)Op til 4 % af de samlede supplerende midler, der er nævnt i stk. 1, kan afsættes til teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ inden for rammerne af ELFUL-bidrag til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik.

(6)De supplerende midler, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes under en ny specifik målsætning, som supplerer de specifikke målsætninger i artikel 6 med henblik på at støtte operationer, der forbereder genopretningen af økonomien."

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.    FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

   1.1.    Forslagets/initiativets betegnelse

   1.2.    Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

   1.3.    Forslagets/initiativets art

   1.4.    Mål

   1.5.    Forslagets/initiativets begrundelse

   1.6.    Varighed og finansielle virkninger

   1.7.    Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.    FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

   2.1.    Bestemmelser om kontrol og rapportering

   2.2.    Forvaltnings- og kontrolsystem

   2.3.    Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.    FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

   3.1.    Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

   3.2.    Anslåede virkninger for udgifterne 

   3.2.1.    Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

   3.2.2.    Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   3.2.3.    Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

   3.2.4.    Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   3.2.5.    Tredjemands bidrag til finansieringen

   3.3.    Anslåede virkninger for indtægterneFINANSIERINGSOVERSIGT

FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

Forslagets/initiativets betegnelse

Ændrede forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (COM(2018) 435), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018) 436), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik (COM(2018) 392) og EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde.

Berørt(e) politikområde(r) (programklynge)

01 Forskning og innovation

15 Foranstaltninger udadtil

08 Landbrugs- og havpolitik

Forslaget/initiativet vedrører:

 en ny foranstaltning 

 en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 2  

 en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

X en sammenlægning eller en omlægning af en eller flere foranstaltninger til en anden/en ny foranstaltning 

Forslagets/initiativets begrundelse

Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet

Disse målrettede ændringer af Horisont Europa — rammen, særprogrammet for forskning og innovation og instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) og ELFUL-interventionerne i forbindelse med de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik foreslås inden for rammerne af det reviderede FFR-forslag, herunder EU-genopretningsinstrumentet (EURI). Med dette nye instrument stilles midler til rådighed for disse programmer i en begrænset periode ud over de lofter, der er fastsat for forpligtelses- og betalingsbevillinger i den flerårige finansielle ramme, i form af eksterne formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21.

Som hovedregel bør den finansielle støtte og de relevante aktioner, som Kommissionen iværksætter, fremrykkes inden udgangen af 2024, og aktioner, for hvilke den ikketilbagebetalingspligtige støtte udgør mindst 60 % af det samlede beløb, bør være tilendebragt inden udgangen af 2022. De resterende år efter 2024 og frem til afslutningen på FFR bør derfor bruges af Kommissionen til at fremme gennemførelsen i praksis af de relevante tiltag og til at opnå den forventede genopretning i de relevante økonomiske og samfundsmæssige sektorer samt styrke resiliens og konvergens.

Merværdien ved en indsats fra EU's side (kan skyldes forskellige faktorer, f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). Ved "merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis.

(1)    For at dæmme op for spredningen af coronavirus-sygdommen ("covid-19"), som af Verdenssundhedsorganisationen blev erklæret en pandemi den 11. marts 2020, har medlemsstaterne og tredjelande vedtaget en række foranstaltninger uden fortilfælde. Disse foranstaltninger har ført til betydelige forstyrrelser af de økonomiske aktiviteter. Disse foranstaltninger har blandt andet afbrudt forsyningskæderne og produktionen, og de har givet anledning til fravær fra arbejdspladsen. Mere overordnet set har foranstaltningerne allerede ført til eller vil føre til en alvorlig forværring af mange virksomheders økonomiske situation i Unionen og tredjelande.

(2)    Krisen har hurtigt bredt sig på Unionens område og i tredjelande. Der forventes nu en brat nedgang i væksten i EU i 2020, og den kan fortsætte i 2021. Risiciene i forbindelse med genopretningen er meget uensartede i de forskellige medlemsstater, hvilket øger forskellene mellem de nationale økonomier. Forskelle i medlemsstaternes finanspolitiske råderum til at yde finansiel støtte, hvor der er størst behov for genopretning, og de nationale foranstaltningers uensartethed bringer det indre marked i fare.

(3)    Der er behov for et omfattende sæt af økonomiske genopretningsforanstaltninger, hvilket forudsætter betydelige offentlige og private investeringer for at sætte gang i økonomien, skabe arbejdspladser af høj kvalitet og investere i at udbedre de umiddelbare skader, som covid-19-pandemien har forårsaget.

(4)    Denne ekstraordinære situation kræver en sammenhængende og ensartet tilgang på EU-plan for at forhindre en yderligere forværring af økonomien og fremme en afbalanceret genopretning af den økonomiske aktivitet ved at sikre kontinuitet og vækst i investeringerne i den grønne og den digitale omstilling. I denne forbindelse er det derfor nødvendigt at oprette et EU-genopretningsinstrument med henblik på at tage højde for konsekvenserne af covid-19-pandemien og de umiddelbare finansieringsbehov, således at en genopblussen undgås.

(5) Ud fra denne logik bør instrumentet via Horisont Europa øge støtten til sundheds- og klimarelaterede forsknings- og innovationsaktiviteter. Dermed bidrages til at styrke beredskabet til effektivt og hurtigt at reagere på nødsituationer og investeringer i videnskabeligt baserede løsninger samt sikre overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt.

(6) Handel og økonomiske forbindelser med nabolande og udviklingslande, herunder det vestlige Balkan, landene i det europæiske naboskabsområde og de afrikanske lande, har stor relevans for Unionens økonomi. Af den grund og i tråd med Unionens rolle og ansvar på verdensplan samt dens værdier bør finansielle midler fra genopretningsinstrumentet via NDICI også anvendes til at yde støtte til disse landes bestræbelser på at bekæmpe virkningerne af covid-19-pandemien og komme på fode igen.

(7) Instrumentet bør også øge støtten via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) ved at stille ekstraordinære yderligere midler til rådighed for medlemsstaterne med henblik på at yde bistand til landbrugs- og fødevaresektorer, der er blevet hårdt ramt, fremme kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-udbruddet og forberede økonomiens genopretning.

Erfaringer fra lignende foranstaltninger

For så vidt angår eksterne forbindelser konkluderes det i midtvejsrevisionen af instrumenterne til ekstern finansiering 3 , at EU's flerårige finansielle ramme i den nuværende situation med mange kriser og konflikter har behov for hurtigt at kunne tilpasse sig til skiftende prioriteter og uforudsete begivenheder og til hurtigt at levere resultater i praksis. Instrumenterne skal ligeledes have finansiel fleksibilitet og andre former for fleksibilitet, der er nødvendig i EU's optræden udadtil for at imødegå de mange globale udfordringer, som EU står over for. Denne fleksibilitet skal opbygges på forskellige niveauer, fra budgetniveau — budgettet bør indeholde større reserver — til flerårig programmering og større forenkling på gennemførelsesplan med henblik på at øge effektiviteten. Dette forslag følger af denne konklusion, idet yderligere ressourcer stilles til rådighed for at imødegå den uforudsete krise, covid-19-pandemien har forårsaget.

Forskning og innovation, navnlig EU-flagskibsprogrammet Horisont Europa, skaber resultater i forhold til borgernes prioriteter, sætter skub i Unionens produktivitet og konkurrenceevne og er altafgørende for at opretholde vores socioøkonomiske model og tilvejebringe løsninger, som tackler udfordringerne på mere systemisk vis. Under de nuværende ekstraordinære omstændigheder har Europa brug for hurtige F&I-drevne løsninger og en dybere videnskabelig forståelse af overførbare sygdomme. Styrkelsen vil åbne mulighed for solide F&I-investeringer i økonomisk overkommelige og innovative beskyttelsesforanstaltninger, virologi, vacciner, behandlinger og diagnosticering samt udmøntning af forskningsresultater i sundhedspolitiske foranstaltninger. Det er afgørende, at der afsættes flere ressourcer til klimarelateret F&I til støtte for EU-industriens konkurrenceevne i tilknyttede økonomiske sektorer og for at sikre en genopretning, der er i overensstemmelse med EGD-målene. F&I-investeringer kan bidrage til at imødegå de bratte stigninger i emissionsmængder og naturforringelse med stor indvirkning på sundheden (f.eks. zoonotiske sygdomme). Denne styrkelse vil støtte virksomheder, der udfører F&I, for at udfase fossile brændsler og investere i disruptiv teknologi inden for EGD. Den vil tilvejebringe finansielle midler i stor skala til SMV'ers, nyetablerede virksomheders og midcapselskabers nye og banebrydende innovationer. Den vil supplere andre specifikke foranstaltninger, der allerede er truffet med henblik på at bistå landbrugssektoren. Der blev truffet en række reguleringsforanstaltninger såsom tilpasning af statsstøttereglerne eller lempelse af adgangsmulighederne for sæsonarbejdere.

Kommissionen har også tilpasset reglerne og ændret de to dedikerede landbrugsfonde, EGFL og ELFUL, for at tilvejebringe en ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til at udnytte de europæiske struktur- og investeringsfonde til at imødegå covid-19-udbruddet (investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset) samt alle andre foranstaltninger, der har til formål at tage højde for den aktuelle hidtil usete situation. Foranstaltningerne er i overensstemmelse med Kommissionens forslag om et EU-genopretningsinstrument, der er fastsat i den foreslåede forordning (EU) XXX/XX.

Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Ud over de synergier, der allerede er anført for Horisont Europa, NDICI og ELFUL-interventionerne i forbindelse med de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik i Kommissionens tidligere respektive forslag fra 2018, skaber dette specifikke initiativ på baggrund af det reviderede FFR-forslag stærke synergivirkninger mellem disse programmer og det nye EU-genopretningsinstrument, der oprettes ved den foreslåede forordning (EU) XXX/XX. Sidstnævnte vil gøre det muligt at stille midler til rådighed for disse sektorprogrammer i en begrænset periode ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme som følge af komplementariteten mellem formålet med disse instrumenter og deres funktion og i lyset af den begrundelse og merværdi, der gøres rede for i afsnit 1.4.2. ovenfor.Varighed og finansielle virkninger 

 Begrænset varighed

   Gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ for forpligtelsesbevillinger og fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ for betalingsbevillinger.

X ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra og med 2021

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 4  

X Direkte forvaltning ved Kommissionen

X i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

X    i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

X Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

X tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

X internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

X Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

X de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71

X offentligretlige organer

X privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

X privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

X personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Bemærkninger

Kommissionen kan beslutte at uddelegere en del af gennemførelsen af styrkelsen af Horisont Europa til et forvaltningsorgan i overensstemmelse med den valgte forvaltningsmåde for de aktiviteter, der vil blive styrket.

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Jf. finansieringsoversigterne i Kommissionens forslag: COM(2018) 460 final, COM(2018) 435 final, COM(2018) 436 final og (COM(2018) 392) final.

Forvaltnings- og kontrolsystem(er)

Jf. finansieringsoversigterne i Kommissionens forslag: COM(2018) 460 final, COM(2018) 435 final, COM(2018) 436 final og (COM(2018) 392) final.

Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. fra strategien til bekæmpelse af svig.

Jf. finansieringsoversigterne i Kommissionens forslag: COM(2018) 460 final, COM(2018) 435 final, COM(2018) 436 final og (COM(2018) 392) final.

 FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme og foreslået(ede) ny(e) udgiftspost(er) på budgettet

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens 
art

Bidrag

Udgiftsområde 1. Det indre marked, innovation og det digitale område

OB/IOB 5

fra EFTAlande 6

fra kandidatlande 7

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel [21, stk. 2, litra b)]

1

01 01 01 01, 01 01 01 02, 01 01 01 03, 01 01 01 61, 01 01 01 62, 01 01 01 62, 01 01 01 63, 01 01 01 64 Udgifter til støttefunktioner for "Horisont Europa", herunder bidrag til forvaltningsorganer, der gennemfører programmet

IOB

JA

JA

JA

NEJ

1

01 02 02 10 Klyngen "Sundhed"

OB

JA

JA

JA

NEJ

1

01 02 02 40 Klyngen "Det digitale område, industri og rummet"

OB

JA

JA

JA

NEJ

1

01 02 02 50 Klyngen "Klima, energi og mobilitet"

OB

JA

JA

JA

NEJ

1

01 02 03 01 Det Europæiske Innovationsråd

OB

JA

JA

JA

NEJ

Udgiftsområde 3. Miljø og naturressourcer

OB/IOB 8

fra EFTAlande 9

fra kandidatlande 10

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel [21, stk. 2, litra b)]

3

08 01 02 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

IOB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3

08 03 01 03 Interventionstyper til landdistriktsudvikling i forbindelse med de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, der finansieres af EURI

OB

Nej

Nej

Nej

NEJ

3

08 03 02 ELFUL — Operationel teknisk bistand

OB

Nej

Nej

Nej

NEJ

Udgiftsområde 6. Naboområder og verden

OB/IOB 11

fra EFTAlande 12

fra kandidatlande 13

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel [21, stk. 2, litra b)]

6

15 01 01 Udgifter til støttefunktioner til instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

IOB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

6

15 02 01 07 Hensættelser fra EURI til garantien for foranstaltninger udadtil

OB

JA

JA

JA

NEJ

Anslåede virkninger for udgifterne

Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle 
ramme

< 1, 3 & 6 >

 [Udgiftsområde 1 — Det indre marked, innovation og det digitale område, udgiftsområde 3 — Naturressourcer og miljø og udgiftsområde 6 — Naboområder og verden]

Ud over den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 9 i forslaget til forordning COM(2018) 435 ("Horisont Europa (forordningen om rammeprogrammet)") og artikel 4 i forslaget til afgørelse om Horisont Europa-særprogrammet, stilles 14 647 mio. EUR (i løbende priser) til rådighed i form af eksterne formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 5, til finansiering fra Den EU-genopretningsinstrument. Heraf kan højst 689,160 mio. EUR afsættes til administrative udgifter, herunder udgifter til eksternt personale.

Den vejledende fordeling af udgifter fra eksterne formålsbestemte indtægter, er som følger:

[Horisont Europa]

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

I ALT

Aktionsudgifter fra EURI's eksterne formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

(1)

4 919,020

4 739,320

2 558,890

1 740,610

13 957,840

Betalinger

(2)

433,668

3 479,853

2 708,187

2 475,285

1 978,160

1 860,712

909,443

112,532

13 957,840

Udgifter til administrativ støtte fra EURI's eksterne formålsbestemte indtægter

Forpligtelser = Betalinger

(3)

126,980

197,680

132,110

106,390

51,000

37,000

38,000

689,160

Eksterne formålsbestemte indtægter i alt:

Forpligtelser

=1+3

5 046,000

4 937,000

2 691,000

1 847,000

51,000

37,000

38,000

14 647,000

Betalinger

=2+3

560,648

3 677,533

2 840,297

2 581,675

2 029,160

1 897,712

947,443

112,532

14 647,000

Ud over den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 83 i forslaget til forordning COM(2018) 392 ("ELFUL-interventionerne i forbindelse med de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik), stilles 16 483 mio. EUR (i løbende priser) til rådighed i form af eksterne formålsbestemte indtægter for årene 2022-2024 14 , jf. finansforordningens artikel 21, stk. 5, til finansiering fra Den EU-genopretningsinstrument. Heraf kan højst 6,000 mio. EUR afsættes til administrative udgifter, herunder udgifter til eksternt personale. Operationel teknisk bistand indgår i beløbet til aktionsudgifter og vil blive beregnet, efter at fordelingen af de yderligere midler, der er nævnt i stk. 1, på de enkelte medlemsstater fastsættes i henhold til artikel 83, stk. 3, i COM(2018) 392.

Den vejledende fordeling af udgifter fra eksterne formålsbestemte indtægter, er som følger:

[ELFUL]

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

I ALT

Aktionsudgifter, der finansieres over EURI's eksterne formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

(1)

8 116,000

4 139,000

4 222,000

16 477,000

Betalinger

(2)

2 029,000

3 875,350

4 938,950

3 531,000

1 680,500

422,200

16 477,000

ELFUL — Operationel teknisk bistand (bidrag fra EURI's eksterne formålsbestemte indtægter)

Forpligtelser

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Betalinger

(2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Udgifter til administrativ støtte (bidrag fra EURI's eksterne formålsbestemte indtægter)

Forpligtelser = Betalinger

(3)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

Eksterne formålsbestemte indtægter i alt:

Forpligtelser

=1+3

8 117,000

4 140,000

4 223,000

1,000

1,000

1,000

16 483,000

Betalinger

=2+3

2 030,000

3 876,350

4 939,950

3 532,000

1 681,500

423,200

16 483,000

Ud over den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 6 i forordning COM(2018) 460 final, ("NDICI"), stilles 11 448,070 mio. EUR (i løbende priser) til rådighed i form af eksterne formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 5, til finansiering fra Den EU-genopretningsinstrument. Heraf kan højst 162,308 mio. EUR afsættes til administrative udgifter, herunder udgifter til eksternt personale.

Den vejledende fordeling af udgifter fra eksterne formålsbestemte indtægter, er som følger:

[garanti for foranstaltninger udadtil — NDICI]

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Aktionsudgifter fra EURI's eksterne formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

(1)

3 265,383

3 331,093

2 274,063

2 320,063

27,383

33,389

34,389

11 285,762

Betalinger

(2)

23,133

1 883,383

1 883,383

1 883,383

1 883,383

1 888,389

1 840,709

11 285,762

Udgifter til administrativ støtte fra EURI's eksterne formålsbestemte indtægter

Forpligtelser = Betalinger

(3)

24,617

24,617

24,617

24,617

24,617

19,611

19,611

162,308

Eksterne formålsbestemte indtægter i alt:

Forpligtelser

=1+3

3 290,000

3 355,710

2 298,680

2 344,680

52,000

53,000

54,000

11 448,070

Betalinger

=2+3

47,750

1 908,000

1 908,000

1 908,000

1 908,000

1 908,000

1 860,320

11 448,070Udgiftsområde i den flerårige finansielle 
ramme

7

"Administration"

i mio. EUR (tre decimaler)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

-

-

-

-

-

-

-

-

Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

Regnskabsår

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 7 
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7 
i den flerårige finansielle ramme

-

-

-

-

-

-

-

-

uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 15  
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer — eksterne formålsbestemte indtægter (forskning)

6,000

6,000

6,000

4,800

2,400

1,600

1,200

28,000

Andre administrationsudgiftereksterne formålsbestemte indtægter (forskning)

120,980

191,680

126,110

101,590

48,600

35,400

36,800

661,160

Subtotal eksterne formålsbestemte indtægter (forskning)

126,980

197,680

132,110

106,390

51,000

37,000

38,000

689,160

Menneskelige ressourcer — eksterne formålsbestemte indtægter (ikke relateret til forskning) — NDICI

16,440

16,440

16,440

16,440

16,440

11,434

11,434

105,068

Andre administrationsudgiftereksterne formålsbestemte indtægter (ikke relateret til forskning) — NDICI

8,177

8,177

8,177

8,177

8,177

8,177

8,177

57,240

Menneskelige ressourcer — eksterne formålsbestemte indtægter (ikke relateret til forskning) — ELFUL

0,000

0,720

0,720

0,720

0,720

0,720

0,000

3,600

Andre administrationsudgiftereksterne formålsbestemte indtægter (ikke relateret til forskning) — ELFUL

0,000

0,280

0,280

0,280

0,280

0,280

1,000

2,400

Subtotal eksterne formålsbestemte indtægter (ikke relateret til forskning)

24,617

25,617

25,617

25,617

25,617

20,611

20,611

168,307

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7 
i den flerårige finansielle ramme

151,597

223,297

157,727

132,007

76,617

57,611

58,611

857,467

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. Yderligere personale er kun eksternt personale og vil udelukkende blive finansieret over formålsbestemte indtægter.

Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

Regnskabsår

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

    Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

I hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer

Delegationer

Forskning

Eksternt personale (i FTE) - KA, LA, UNE, V og JMD  16

Udgiftsområde 7

Bevillinger under UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme 

- i hovedsædet

- i delegationer

Finansieret over bevillingsrammen for programmet  17

- i hovedsædet

- i delegationer

Andre budgetposter: eksterne formålsbestemte indtægter (forskning) 18  

75

75

75

60

30

20

15

Andre budgetposter: eksterne formålsbestemte indtægter (ikke relateret til forskning) —NDICI

150

150

150

150

150

105

105

Andre budgetposter: eksterne formålsbestemte indtægter (ikke relateret til forskning) — ELFUL

0

9

9

9

9

9

I ALT

225

234

234

219

189

134

120

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. Yderligere personale er kun eksternt personale og vil udelukkende blive finansieret over formålsbestemte indtægter.

Opgavebeskrivelse:

Eksternt personale

Det eksterne personale vil bistå tjenestemænd og midlertidigt ansatte med at bidrage til gennemførelsen af de foranstaltninger, som er nævnt i ERI-forordningen, og som gennemføres inden for rammerne af de relevante programmer.

Anslåede virkninger for indtægterne

X    Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for andre indtægter

Angiv, om indtægterne er formålsbestemte X    

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Forslagets/initiativets virkninger 19

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Artikel ………….

For indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

[…]

Andre bemærkninger (f.eks. om hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne). 

[…]

(1)    European Economic Forecast, Institutional Paper 125. Maj 2020.
(2)    Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).
(3)    COM(2017) 720 final.
(4)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/DA/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(5)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(6)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(7)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(8)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(9)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(10)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(11)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(12)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(13)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(14)    For visse aktiviteter, f.eks. overvågning af gennemførelsen, herunder audit og finansiel forvaltning, og deltagelse i afslutningsproceduren for programmerne, der finansieres over administrationsudgifter, kan forpligtelser indgås frem til 2027 (se nærmere i ovenstående tabel).
(15)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(16)    KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED = junioreksperter ved delegationerne.
(17)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(18)    Disse skøn foregriber ikke det yderligere personale, som måtte være påkrævet i forvaltningsorganer, og som finansieres over formålsbestemte indtægter, baseret på en grundig vurdering af indvirkningen på midlerne.
Top