Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0065

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union

COM/2019/65 final

Bruxelles, den 30.1.2019

COM(2019) 65 final

2019/0030(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at Unionens primære og afledte ret ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019 ("udtrædelsesdatoen"), såfremt udtrædelsesaftalen ikke ratificeres. Det Forenede Kongerige vil derefter blive et tredjeland.

Det Europæiske Råd (artikel 50) gentog den 13. december 2018 sin opfordring til at intensivere arbejdet med på alle niveauer at forberede sig på konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden, idet der tages højde for alle mulige udfald. Denne retsakt indgår i en pakke af foranstaltninger, som Kommissionen vedtager som svar på denne opfordring.

Programmet Erasmus+ er et EU-flagskibsinitiativ og sandsynligvis et af EU's allermest vellykkede programmer. Erasmus+ har givet over 9 millioner unge europæere en mulighed for at gøre erfaringer med læringsmobilitet i udlandet siden dets start for mere end 30 år siden. Det har skabt en hel generation, som identificerer sig med Europa. En generation af åbensindede, selvsikre og handlekraftige personer, der deler Europas fælles værdier og bidrager til at opbygge videnbasen og modstandskraften i Europas økonomi og samfund.

Erasmus + støtter tiltag på områderne uddannelse, ungdom og idræt. Programmet hjælper også europæiske lande med at modernisere og forbedre deres uddannelsessystemer og deres politikker vedrørende ungdom og idræt ved at styrke deres rolle som drivkræfter for vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne, innovation og social samhørighed yderligere. Erasmus+ giver hvert år næsten 800 000 mennesker mulighed for uddannelse i udlandet. Mobilitetsaktiviteterne kan have en varighed af op til 12 måneder.

Programmet er et vigtigt instrument med henblik på at arbejde hen imod et europæisk uddannelsesområde inden 2025, hvor unge får den bedste uddannelse, hvor læring, studier og forskning ikke hæmmes af grænser, og hvor det at tilbringe en periode i en anden medlemsstat — for at studere, lære eller arbejde — er blevet standarden. I det europæiske uddannelsesområde har borgerne en stærk identitetsfølelse som europæere og fornemmelse af Europas kulturarv og dens mangfoldighed.

På tidspunktet for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union vil der være næsten 14 000 EU-27-lærende (studerende og praktikanter under videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, ungdomselever, undervisningspersonale) i Det Forenede Kongerige og ca. 7 000 britiske lærende i EU-27.

Hvis udtrædelsesaftalen ikke ratificeres, vil det betyde, at de nuværende deltagere i Erasmus+ fra EU-27 og fra Det Forenede Kongerige skal afbryde deres læringsmobilitetsaktiviteter. Mange studerende ville miste deres merit og kunne blive nødt til at gennemføre deres akademiske halvår eller år igen. Dette ville være yderst forstyrrende for de studerende selv og for sende- og værtsinstitutionerne.

Formålet med dette forslag er at indføre nødforanstaltninger for at undgå forstyrrelser i læringsmobilitetsaktiviteter inden for rammerne af Erasmus+, som involverer Det Forenede Kongerige på tidspunktets for dets udtræden af Den Europæiske Union. Disse foranstaltninger vil blive anvendt på igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for rammerne af Erasmus+, der begynder eller er begyndt før den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag tager sigte på videreførelse af eksisterende programmer.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette forslag er i fuld overensstemmelse med Rådets mandat for forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om dets udtræden af Unionen.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 165 og 166 i TEUF

   Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Den foreslåede retsakt har til formål at sikre den delvise videreførelse af programmet Erasmus+, der reguleres ved forordning (EU) nr. 1288/2013, som ændret ved forordning (EU) 1475/2018. Programmets overensstemmelse med nærhedsprincippet blev allerede vurderet på tidspunktet for vedtagelsen af sidstnævnte.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det tilvejebringer de nødvendige juridiske ændringer og samtidig går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå en velordnet videreførelse af de igangværende mobilitetsaktioner, der allerede støttes inden for rammerne af Erasmus+.

Valg af retsakt

Eftersom retsakten bygger på forordning (EU) nr. 1288/2013, er et forslag til forordning den eneste passende form.

Da denne forordning, som træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, kun finder anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union ikke er trådt i kraft senest på den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, er den foreslåede ad hoc-retsakt mere passende end en forordning i form af en ændringsretsakt.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

På grund af det presserende behov for at udarbejde forslaget, således at det kan vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i tide, kunne der ikke gennemføres en høring af de berørte parter.

Konsekvensanalyse

Der kunne på grund af den foreslåede foranstaltnings karakter ikke foretages nogen konsekvensanalyse i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre lovgivning. Der findes ingen andre væsentligt forskellige valgmuligheder. Den påtænkte foranstaltning er den eneste levedygtige løsningsmodel til sikring af velordnet videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter, der involverer Det Forenede Kongerige inden for rammerne af programmet Erasmus+, efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Formålet med dette forslag er at sikre videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for rammerne af Erasmus+, der involverer Det Forenede Kongerige, uden at ændre de beløb, der er allokeret til dem og finansieringen deraf, hvis udtrædelsesaftalen ikke ratificeres.

2019/0030 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 2 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for en udtrædelsesaftale eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)Udtrædelsen sker i programmeringsperioden 2014-2020 for det Erasmus+-program, som Det Forenede Kongerige deltager i.

(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 3 regulerer Erasmus+. Ved denne forordning bør der fastsættes regler for at muliggøre videreførelsen af de retlige forpligtelser, der allerede er indgået med hensyn til igangværende læringsmobilitetsaktiviteter, der involverer Det Forenede Kongerige, efter dets udtræden af Unionen, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1288/2013.

(4)Fra den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse, vil Det Forenede Kongerige ikke længere være en del af "Unionens del af programområdet" som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1288/2013. For at undgå at de nuværende deltagere i Erasmus+ skal afbryde deres igangværende læringsmobilitetsaktiviteter, bør reglerne om støtteberettigelsen for igangværende læringsmobilitetsaktiviteter under Erasmus+ tilpasses.

(5)Med henblik på videreførelsen af finansieringen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter fra Unionens budget bør Kommissionen og Det Forenede Kongerige indvillige i at tillade udøvelse af kontrol og revision af de respektive aktiviteter. Hvis de nødvendige kontroller og revisioner ikke kan foretages, bør dette betragtes som en alvorlig mangel i forvaltnings- og kontrolsystemet.

(6)Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt og bør finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft på denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser for videreførelsen af læringsmobilitetsaktiviteter, der er omhandlet i artikel 7 og 13 i forordning (EU) nr. 1288/2013, og som er begyndt senest på den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

Artikel 2
Støtteberettigelse

1.De i artikel 1 omhandlede aktiviteter, der finder sted i Det Forenede Kongerige eller involverer enheder eller deltagere fra Det Forenede Kongerige, er fortsat støtteberettigede.

2.Med henblik på anvendelsen af andre bestemmelser i forordning (EU) nr. 1288/2013 og retsakterne til gennemførelse af nævnte forordning, der er nødvendige for, at stk. 1 får virkning, skal Det Forenede Kongerige behandles som en medlemsstat, med forbehold for bestemmelserne i nærværende forordning.

Repræsentanter for Det Forenede Kongerige deltager imidlertid ikke i det udvalg, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1288/2013.

Artikel 3
Kontroller og revision

Anvendelsen af reglerne om kontroller og revision i forbindelse med de i artikel 1 omhandlede læringsmobilitetsaktiviteter skal aftales mellem Kommissionen og myndighederne i Det Forenede Kongerige. Kontrollerne og revisionen skal dække hele varigheden af læringsmobilitetsaktiviteterne og den relaterede opfølgning.

Hvis den nødvendige kontrol og revision af programmet ikke kan gennemføres i Det Forenede Kongerige, betragtes dette som en alvorlig mangel i opfyldelsen af de væsentlige forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af den retlige forpligtelse mellem Kommissionen og det nationale agentur i Det Forenede Kongerige.

Artikel 4
Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union.

1.3.Forslagets/initiativets begrundelse

1.3.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne forordning finder ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft senest på nævnte dato.

1.3.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side (det kan være et resultat af mange faktorer f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). Ved "merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås her værdien af EU's intervention, som supplerer værdien af den indsats, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis.

Ikke relevant.

1.3.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Ikke relevant.

1.3.4.Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger med andre relevante instrumenter

Denne forordning er i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme. Den har ingen finansiel virkning.

1.3.5.Vurdering af de forskellige tilgængelige finansieringsmuligheder, herunder muligheden for omfordeling

Denne forordning har ingen finansielle virkninger. Unionens bidrag til programmerne finansieres over Unionens almindelige budget.

1.4.Forslagets/initiativets varighed og finansielle virkninger

X ingen finansielle virkninger.

1.5.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 4

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71

offentligretlige organer

privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger:

Ikke relevant.

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Ikke relevant.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem(er)

2.2.1.Begrundelse for den/de påtænkte forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi

Ikke relevant.

2.2.2.Oplysninger om de udpegede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem

Ikke relevant.

2.2.3.Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning)

Ikke relevant.

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Ikke relevant.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens art

Bidrag

Nummer

OB/IOB 5

fra EFTA-lande 6

fra kandidatlande 7

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

OB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3.2.Forslagets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne

3.2.1Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne 

   Denne forordning har ingen finansielle virkninger.

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

 

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Efterfølgende år

I ALT

Bortfald af aktionsbevillinger

 

 

 

 

 

 

 

 

Forpligtelser

(1a)

 

 

 

 

 

 

 

Betalinger

(2a)

 

 

 

 

 

 

 

Bevillinger I ALT

 

Forpligtelser

=1a+1b +3

 

 

 

 

 

 

 

Betalinger

=2a+2b

+3

 

 

 

 

 

 

 

Aktionsbevillinger I ALT 

Forpligtelser

(4)

 

 

 

 

 

 

 

Betalinger

(5)

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT 

(6)

 

 

 

 

 

 

 

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 13

i den flerårige finansielle ramme 

Forpligtelser

=4+ 6

 

 

 

 

 

 

 

Betalinger

=5+ 6

 

 

 

 

 

 

 

 Hvis flere aktionsrelaterede udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet, indsættes der et tilsvarende afsnit for hvert udgiftsområde 

Aktionsbevillinger I ALT (alle

Forpligtelser

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

aktionsrelaterede udgiftsområder) 

Betalinger

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT (alle aktionsrelaterede udgiftsområder) 

 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-4

i den flerårige finansielle ramme

(referencebeløb) 

Forpligtelser

=4+ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalinger

=5+ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

5

"Administration" 

Dette afsnit skal udfyldes ved hjælp af arket vedrørende administrative budgetoplysninger, der først skal indføres i bilaget til   finansieringsoversigten   (bilag V til de interne regler), som uploades til DECIDE med henblik på høring af andre tjenestegrene.

i mio. EUR (tre decimaler)

 

     

År n 

År n+1 

År n+2 

År n+3 

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)  

I ALT

GD: <…….> 

Menneskelige ressourcer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre administrationsudgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALT GD <…….> 

Bevillinger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 

i den flerårige finansielle ramme  

(Forpligtelser i alt =

betalinger i alt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

i mio. EUR (tre decimaler)

 

     

År n 8  

År n+1 

År n+2 

År n+3 

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) 

I ALT

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-5

i den flerårige finansielle ramme  

Forpligtelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

 

 

 

År n 

År n+1 

År n+2 

År n+3 

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT 

RESULTATER 

Type 9  

 

Gennemsnitlige omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 10 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal for specifikt mål nr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKT MÅL NR. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal for specifikt mål nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

 

År 

n 11

År n+1 

År n+2 

År n+3 

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) 

I ALT

 

UDGIFTSOMRÅDE 5 

i den flerårige finansielle ramme

 

 

 

 

 

 

 

 

Menneskelige ressourcer

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre administrationsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 12 i den flerårige

finansielle ramme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menneskelige ressourcer

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre udgifter af administrativ art

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

 

3.2.3.1. Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

 

År n 

År n+1 

År n + 2 

År n +3 

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) 

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer) 

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (i delegationer)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01/11/21 (indirekte forskning)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01/11 (direkte forskning)

 

 

 

 

 

 

 

 Eksternt personale (i årsværk) FTÆ) 13  

 

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme) 

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JMD i delegationerne)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 yy  14

 

- i hovedsædet 

 

 

 

 

 

 

 

 

- i delegationer  

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02/12/22 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02/12 (KA, UNE, V – direkte forskning)

 

 

 

 

 

 

 

Andre budgetposter (skal angives)

 

 

 

 

 

 

 

I ALT 

 

 

 

 

 

 

 

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

 

Eksternt personale

 

3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

Forslaget/initiativet:

X kan finansieres fuldt ud inden for det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme (FFR).

 kræver anvendelse af den uudnyttede margen under det relevante udgiftsområde i FFR og/eller anvendelse af særlige instrumenter som fastlagt i FFR-forordningen.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter, de tilsvarende beløb og de instrumenter, der foreslås anvendt.

 kræver en revision af FFR.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse

3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet:

X indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

indeholder bestemmelser om samfinansiering med tredjemand, jf. følgende overslag:

Bevillinger i EUR

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

X Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for andre indtægter

Angiv, om indtægterne er formålsbestemte X

EUR

For indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Ikke relevant.

Andre bemærkninger (f.eks. om hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne).

(1)    […]
(2)    […]
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).
(4)

Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .  

(5)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.    
(6)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(7)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidater på Vestbalkan.
(8)

 År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begyndes. I stedet for "n" indsættes det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.

(9)

Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks.: antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).

(10)

Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".

(11)

 År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begyndes. I stedet for "n" indsættes det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.

(12)  Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(13)

KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JMD: juniormedarbejdere i delegationerne.

(14)

Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

Top