EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0179

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperiode

COM/2020/179 final

Bruxelles, den 29.4.2020

COM(2020) 179 final

2020/0071(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperiode

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Forslaget er en del af de nødforanstaltninger, som Kommissionen har vedtaget som reaktion på den usædvanlige situation forårsaget af covid-19-udbruddet.

Undtagelsesvis gav direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798, der er omfattet af den tekniske søjle i den fjerde jernbanepakke, medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem to gennemførelsesfrister 1 , nemlig den 16. juni 2019 eller — efter at have underrettet Kommissionen og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur — den 16. juni 2020. Kun otte medlemsstater har gennemført begge direktiver i 2019 (BG, FI, FR, GR, IT, NL, RO og SI).

I lyset af covid-19-udbruddet har de fleste af de resterende 17 medlemsstater anmodet om at få forlænget gennemførelsesperioden, idet de giver udtryk for ikke at kunne nå at færdiggøre den nødvendige lovgivning inden den 16. juni 2020.

I betragtning af de usædvanlige omstændigheder er det helt forståeligt, at det kan være umuligt at sikre en endelig gennemførelse inden den 16. juni 2020. Det er vigtigt at skabe juridisk klarhed og retssikkerhed, navnlig for jernbaneindustrien og de jernbanevirksomheder, som har størst gavn af den fjerde jernbanepakke. Covid-19-udbruddet indtraf i sidste fase af vedtagelsen af de nationale gennemførelsesforanstaltninger. Medlemsstaterne bør stadig kunne afslutte processen inden for en periode på yderligere tre måneder. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at en kort forlængelse på tre måneder er rimelig.

Der er vedtaget en række gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798. Da der er to gennemførelsesfrister, er der deri indført tilsvarende overgangsbestemmelser og ikrafttrædelsesdatoer. Kommissionen vil foreslå en række ændringer af gennemførelsesretsakterne for at tilpasse dem til forlængelsen af gennemførelsesfristerne efter vedtagelsen af det foreslåede direktiv. For de relevante delegerede retsakter 2 vil den eksisterende procedure i artikel 6 i direktiv (EU) 2016/798 ikke give mulighed for en rettidig tilpasning til forlængelsen af gennemførelsesfristerne. Som følge heraf indgår der i forslaget et retsgrundlag og en forenklet procedure med henblik på yderligere tilpasning. Dette vil sikre en sammenhængende retlig ramme og gennemførelse af den tekniske søjle i den fjerde jernbanepakke.

Dette er ikke et initiativ under programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT).

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Forslagene er i overensstemmelse med de overordnede nødforanstaltninger, som Kommissionen træffer for at afbøde og overvinde covid-19-udbruddets negative virkninger.

For at sikre kontinuitet i transporten af varer og personer er det af afgørende betydning at få vedtaget disse foranstaltninger.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Et velfungerende indre marked på jernbaneområdet, den fri bevægelighed for nødvendighedsvarer, passagerer og personale samt dermed forbundne tjenester afhænger af jernbanevirksomhedernes, infrastrukturforvalternes og jernbaneindustriens økonomiske resultater samt af velfungerende retlige og administrative rammer. Det aktuelle covid-19-udbruds negative økonomiske konsekvenser kan være til fare for jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres finansielle soliditet og få alvorlige negative følger for transportsystemet og økonomien som helhed.

Kommissionen har udviklet et koncept med "grønne baner" for at holde grænserne åbne for gods og mindske trafikforsinkelser. Der er udsendt vejledning om passagerrettigheder, som løbende vil blive opdateret for at tage højde for yderligere ændringer i den overordnede situation.

Ændringen af direktiverne har til formål at imødekomme medlemsstaternes, jernbanevirksomhedernes, infrastrukturforvalternes og jernbaneindustriens væsentligste betænkeligheder i øjeblikket og er derfor yderst vigtig.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette initiativ er artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslagets mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da de er bundet af gennemførelsesbestemmelserne i direktiverne og ikke kan ændre dem ensidigt. Målet kan kun opfyldes, hvis Europa-Parlamentet og Rådet ændrer selve direktiverne.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget står i rimeligt forhold til de problemer, som krisen har skabt, og går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målet om at afbøde virkningerne af det aktuelle covid-19-udbrud med henblik på gennemførelse af direktiverne.

Valg af retsakt

For at nå dette mål bør retsakten have samme form som den retsakt, der skal ændres. Hovedformålet med forslaget er at ændre gennemførelsesfristen som anmodet af medlemsstaterne.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Dette er en hasteforanstaltning, som er udløst af covid-19-virussets pludselige og uforudsigelige udbrud og spredning. Derfor er foranstaltningen ikke relevant for programmet for målrettet og effektiv regulering, og der er ikke foretaget nogen efterfølgende evaluering.

Høringer af interesserede parter

I betragtning af sagens hastende karakter kunne der ikke afholdes en formel høring af de interesserede parter. Både medlemsstaternes myndigheder og de interesserede parter har imidlertid opfordret Kommissionen til at vedtage et forslag til passende foranstaltninger inden for rammerne af direktiverne.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Som tidligere forklaret var det på grund af situationens hastende karakter ikke muligt at foretage en passende indhentning af ekspertbistand. Kommissionens nødforanstaltninger træffes på grundlag af den videnskabelige dokumentation om udviklingen af de epidemiologiske omstændigheder.

Konsekvensanalyse

I betragtning af situationens hastende karakter kunne der ikke foretages en konsekvensanalyse.

Målrettet regulering og forenkling

Ikke relevant.

Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen indvirkning på de grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ikke relevant.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

For at sikre en korrekt gennemførelse af den foreslåede foranstaltning, som også har direkte indvirkning på den juridiske klarhed i jernbanesektoren, foreslår Kommissionen at indføre en meddelelsesklausul for medlemsstater, som vælger at forlænge gennemførelsesfristen indtil den 16. september 2020.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.

2020/0071 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperiode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 3 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 4 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I henhold til artikel 57, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 5 og artikel 33, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 6 skulle medlemsstaterne have sat de nødvendige love og administrative i kraft for at efterkomme de relevante bestemmelser i direktiverne senest den 16. juni 2019. I henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797 og artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 havde medlemsstaterne dog mulighed for at forlænge gennemførelsesperioden med et år.

(2)17 medlemsstater har underrettet Kommissionen og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ("agenturet") om en forlængelse af fristen for gennemførelse af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 til den 16. juni 2020.

(3)Som følge af den udsædvanlige og uforudselige situation forårsaget af covid-19-udbruddet har nogle af disse medlemsstater haft svært ved at færdiggøre lovgivningsarbejdet inden for den angivne gennemførelsesfrist, og de risikerer derfor ikke at overholde fristen. Dette kan skabe retsusikkerhed for jernbanesektoren, de nationale myndigheder og agenturet med hensyn til den lovgivning, der finder anvendelse på jernbanesikkerhed og jernbanernes interoperabilitet. Visse medlemsstaters manglende evne til at gennemføre direktiverne som følge af covid-19-udbruddet har skadelige virkninger for jernbanesektoren.

(4)Det er vigtigt at skabe juridisk klarhed og retssikkerhed i jernbanesektoren ved om nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for fortsat at anvende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF 7 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF 8 i en begrænset periode fra den 16. juni 2020.

(5)Eftersom covid-19-udbruddet indtraf i sidste fase af vedtagelsen af de nationale gennemførelsesforanstaltninger, bør medlemsstaterne gives en yderligere frist på tre måneder til at afslutte gennemførelsesprocessen.

(6)Gennemførelsesfristerne i direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 bør forlænges med tre måneder indtil den 16. september 2020. De ophævelsesdatoer for direktiv 2004/49/EF og direktiv 2008/57/EF, som er fastsat i henholdsvis artikel 58 i direktiv (EU) 2016/797 og artikel 34 i direktiv (EU) 2016/798, bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(7)Der er på grundlag af direktiv (EU) 2016/798 vedtaget en række delegerede retsakter, der afspejler tidligere gennemførelsesfrister. Disse retsakter skal i den nuværende situation tilpasses den nye gennemførelsesfrist. Der bør fastsættes en forenklet procedure, hvis det i særligt hastende tilfælde er nødvendigt at ændre delegerede retsakter.

(8)Direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i dette direktiv, bør det træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv (EU) 2016/797 foretages følgende ændringer:

(1)I artikel 57 indsættes følgende som stk. 2a:

"2a.  De medlemsstater, der har forlænget gennemførelsesperioden i overensstemmelse med stk. 2, kan forlænge den yderligere indtil den [16. september 2020]. Deres gennemførelsesforanstaltninger anvendes fra denne dato. Disse medlemsstater underretter agenturet og Kommissionen herom senest en dag efter ikrafttrædelsen af direktiv (EU) 2020/[...].".

(2)I artikel 58, stk. 1:

"16. juni 2020" ændres til "16. september 2020".

Artikel 2

I direktiv (EU) 2016/798 foretages følgende ændringer:

(1)Følgende indsættes som artikel 6a:

"Artikel 6a

Tilpasning af fælles sikkerhedsmetoder til reviderede frister

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 7, for at tilpasse anvendelsesdatoerne for delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 6, til den gennemførelsesfrist, der er fastsat i artikel 33, stk. 2a."

(2)I artikel 27 tilføjes følgende som stk. 7:

"7. Uanset stk. 1-6 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 6a fra den [dato for ikrafttrædelsen af direktiv (EU) 2020/...] til den [16. september 2020]. Proceduren i artikel 27a finder anvendelse. "

(3)I artikel 27 tilføjes følgende som stk. 8:

"8. Uanset stk. 2-6 anvendes proceduren i artikel 27a, hvis det er påkrævet i særligt hastende tilfælde, på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel, jf. dog stk. 7."

(4)Følgende indsættes som artikel 27a:

"Artikel 27a

Hasteprocedure

1.Delegerede retsakter, som vedtages i henhold til denne artikel, træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 3.

2.Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i henhold til nærværende artikel, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom og anfører begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren. 

3.Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 27, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse."

(5)I artikel 33 indsættes følgende som stk. 2a:

"2a.De medlemsstater, der har forlænget gennemførelsesperioden i overensstemmelse med stk. 2, kan forlænge den yderligere indtil den [16. september 2020]. Deres gennemførelsesforanstaltninger anvendes fra denne dato. Disse medlemsstater underretter agenturet og Kommissionen herom senest en dag efter ikrafttrædelsen af direktiv (EU) 2020/[...]. "

(6)I artikel 34, stk. 1:

"16. juni 2020" ændres til "16. september 2020".

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne            På Rådets vegne

Formand            Formand

(1)    Artikel 57 i direktiv (EU) 2016/797 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og artikel 33 i direktiv (EU) 2016/798 om jernbanesikkerhed.
(2)    Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/761 af 16. februar 2018 om fastsættelse af fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1077/2012 (EUT L 129 af 25.5.2018, s. 16).Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/762 af 8. marts 2018 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010 (EUT L 129 af 25.5.2018, s. 26).
(3)    EUT C af , s. .
(4)    EUT C af , s. .
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44).
(6)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (omarbejdning) (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102).
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering ("jernbanesikkerhedsdirektivet") (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).
(8)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1).
Top