EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0003

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM/2019/3 final

Bruxelles, den 7.1.2019

COM(2019) 3 final

2019/0001(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]


BEGRUNDELSE

1.    BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

I september 2018 vedtog Rådet og Europa-Parlamentet to lovgivningsmæssige retsakter, en forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) 1 og en ændring af forordningen om Europol med henblik på oprettelse af ETIAS 2 .

Oprettelsen af ETIAS er en del af den indsats, der er gjort i de senere år for at øge borgernes sikkerhed og forhindre irregulær migration i et åbent Europa ved at sikre og hele tiden styrke forvaltningen af de ydre grænser 3 , 4 . Baggrunden for at oprette systemet fremgik af talen om Unionens tilstand fra 2016. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtalte: "Vi vil også forsvare vore grænser med en streng kontrol af alle, som krydser grænserne. Hver gang en person rejser ind i eller ud af Den Europæiske Union, vil oplysninger om tid, sted og årsag blive registreret. Inden november [2016] vil vi fremsætte forslag om et europæisk system for rejseoplysninger – et automatiseret system med henblik på at afgøre, hvem der vil få lov at rejse ind i EU. På den måde vil vi vide, hvem der rejser til EU, før de ankommer her".

Med ETIAS vil manglen på informationer om rejsende, der er fritaget fra kravet om at være i besiddelse af visum, når de passerer de ydre grænser, blive afhjulpet. ETIAS vil fastlægge, hvorvidt tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, opfylder betingelserne herfor, inden de rejser til Schengenområdet, og om deres indrejse udgør en risiko for sikkerheden eller for irregulær migration eller en høj risiko for epidemi. ETIAS vil også give rejsende tillid til, at de kan passere grænserne problemfrit. Om nødvendigt kan de nationale ETIAS-enheder nægte at give en ETIAS-rejsetilladelse.

Vurderingen af sådanne risici vil indebære en automatiseret behandling af de personoplysninger, der angives i ansøgningerne om rejsetilladelse. Det fastsættes i ETIAS-forordningen, at personoplysningerne i ansøgningerne vil blive sammenlignet med de oplysninger, der findes i registre, mapper eller indberetninger i et EU-informationssystem eller en EU-database (det centrale ETIAS-system, Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), ind- og udrejsesystemet (EES) eller Eurodac), i Europoloplysningerne eller i INTERPOL's databaser (INTERPOL's database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) eller INTERPOL's database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN)) 5 .

Forordningens artikel 20 fastlægger, hvilken gruppe af data fra ETIAS-ansøgningsmapperne der kan anvendes til at søge i de andre systemer, men ikke alle disse data indsamles eller registreres på samme måde i de andre EU-informationsystemer og Europoldata. I ét system indsamles "rejsedokumentets udstedelsesland", mens samme data i et andet system registreres på en anden måde, f.eks. som "koden på tre bogstaver for det udstedende land". I andre tilfælde indsamles en kategori af data i et system, men ikke i et andet. F.eks. indsamles "ansøgerens forældres fornavn(e)" af ETIAS, men ikke i de fleste andre systemer, som ETIAS søger i.

På det tidspunkt, hvor ETIAS-forslaget 6 blev vedtaget, var situationen med hensyn til de forskellige EU-informationssystemer, ETIAS skulle søge i, ligeledes anderledes end i dag. Da ETIAS-forslaget blev vedtaget, var det blevet foreslået at oprette to andre nye EU-informationsteknologisystemer: der var drøftelser i gang om EES-forordningen 7 , og Kommissionens forslag om ECRIS-TCN-systemet 8 skulle netop fremsættes. Hvad angår de eksisterende informationssystemer udviklede retsakterne om SIS sig grundet de foreslåede revisioner af de relevante SIS-retsregler i december 2016, som endelig blev vedtaget af de to lovgivere i november 2018 9 . Omarbejdningen af Eurodacforordningen 10 var også blevet foreslået af Kommissionen som led i reformen af det fælles europæisk asylsystem, men forslaget var endnu ikke blevet vedtaget af de to lovgivere 11 . Den dag i dag er omarbejdningen af Eurodacforordningen endnu ikke blevet vedtaget af de to lovgivere.

Ud fra disse betragtninger hedder det i ETIAS-forordningens artikel 11, stk. 2, at: "De ændringer af retsakterne om oprettelse af EU-informationssystemerne, som er nødvendige for at etablere disses interoperabilitet med ETIAS, og tilføjelsen af tilsvarende bestemmelser i denne forordning skal være genstand for en separat retsakt."

Nærværende forslag har derfor til formål at fastlægge de tekniske ændringer, der er nødvendige for at oprette ETIAS-systemet fuldt ud, ved at ændre retsakterne om de EU-informationsteknologisystemer, som ETIAS søger i. Med forslaget fastlægges ligeledes de tilsvarende bestemmelser i og ændringer af ETIAS-forordningen.

For det første indeholder dette forslag ændringer af forordningen om ECRIS-TCN, som de to lovgivere for nylig nåede til "principiel enighed om". I overensstemmelse med den hensigt, som de to lovgivere gav udtryk for i ETIAS-forordningen 12 , er det nu muligt i ETIAS at medtage de nødvendige bestemmelser om forbindelserne mellem ETIAS og ECRIS-TCN og at ændre ECRIS-TCN tilsvarende.

For det andet sigter forslaget også på at fastlægge forbindelserne mellem ETIAS og SIS. De reviderede relevante SIS-retsregler blev vedtaget i november 2018. Dette forslag indeholder de konsekvensændringer, der følger af vedtagelsen af de nye SIS-forordninger. I overensstemmelse med de nye relevante SIS-retsregler foreslås det at indføre en ny indberetningskategori for undersøgelseskontrol 13 til vurdering af ansøgninger. Det foreslås ikke at indføre indberetningskategorien for tilbagesendelsesafgørelser, da sådanne indberetninger slettes, så snart en tilbagesendelsesafgørelse gennemføres. Det betyder, at personer, der ansøger om en ETIAS-tilladelse efter at have forladt EU – pr. definition – ikke vil være registreret i SIS med henblik på tilbagesendelse. For det tredje sigter dette forslag på at ændre EES-forordningen for rent teknisk at oprette dets forbindelse med ETIAS.

For det fjerde sigter forslaget også på at ændre VIS-forordningen, således at VIS kan modtage, behandle og besvare ETIAS-søgninger. Selv om Kommissionen allerede i maj 2018 fremsatte et forslag om at ændre VIS-forordningen for at opgradere databasen, foreslås det med nærværende forslag at ændre den gældende VIS-forordning, da forhandlingerne om forslaget om en opgradering af VIS ikke er tilstrækkeligt fremskredne. Skulle forslaget om at ændre VIS-forordningen blive vedtaget først, kan det blive nødvendigt at foretage tekniske ændringer af nærværende forslag for at tilpasse det til den ændrede VIS-forordning. Hvis nærværende forslag vedtages først, kan det blive nødvendigt at foretage tekniske ændringer af det forslag, der ændrer VIS-forordningen, inden det vedtages.

Det er efter vedtagelsen af både EES-forordningen og ETIAS-forordningen nu derudover nødvendigt at tilpasse den måde, hvorpå EES og ETIAS arbejder sammen på om måden, hvorpå EES og VIS er integreret med henblik på grænsekontrolproceduren og registrering af grænsepassager i EES. Dette vil rationalisere og forenkle grænsevagternes arbejde ved gennemførelse af en mere ensartet grænsekontrolprocedure for alle tredjelandsstatsborgere, der indrejser med henblik på et kortvarigt ophold.

Dette forslag omfatter dog ikke ændringerne vedrørende Eurodac, EU's database med oplysninger om asyl og irregulær migration, eftersom drøftelserne vedrørende lovgivningsforslaget fra maj 2016 om styrkelse af Eurodac 14 endnu ikke er afsluttet. Endvidere er de data, der findes i det nuværende Eurodac ikke tilstrækkelige til ETIAS-formål, da Eurodac i dag kun lager biometriske data og et referencenummer, men ingen personoplysninger (f.eks.navn(e), alder og fødselsdato), som ville kunne bidrage til målene med ETIAS. I lovgivningsforslaget fra maj 2016 om en omarbejdning af Eurodacforordningen foreslås det at udvide formålet med databasen til at omfatte identifikation af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og personer, der er rejst ulovligt ind i EU. Det indeholder navnlig bestemmelser om lagring af personoplysninger såsom navn(e), alder, fødselsdato og nationalitet samt identitetspapirer. Disse identitetsdata er afgørende for at sikre, at Eurodac kan bidrage til målene med ETIAS.

Når de to lovgivere er nået til politisk enighed om omarbejdningen af Eurodacforordningen, vil den omarbejdede Eurodacforordning skulle suppleres med de nødvendige ændringer for at kunne forbinde Eurodac til ETIAS. Når de to lovgivere har vedtaget Kommissionens lovgivningsforslag 15 om interoperabilitet mellem informationssystemerne for sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring, og når der er opnået politisk enighed om forslaget til en omarbejdning af Eurodacforordningen, vil Kommissionen desuden anvende samme fremgangsmåde med hensyn til de ændringer, der skal foretages for at gøre Eurodac til en del af de interoperable informationssystemer.

Endelig skal ETIAS i overensstemmelse med meddelelsen om "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed" fra april 2016 bygge på en genanvendelse af de hardware- og softwarekomponenter, der er udviklet til EES 16 . Det er også den fremgangsmåde, der er anvendt i lovgivningsforslagene om informationssystemernes interoperabilitet 17 . Den tekniske udvikling af det fælles identitetsregister og den europæiske søgeportal, der påtænkes i lovgivningsforslagene om informationssystemernes interoperabilitet, vil skulle udvikles på grundlag af EES-komponenterne/ETIAS-komponenterne.

Dette forslag indeholder derfor ændringer af ETIAS-forordningen for at specificere, at det centrale ETIAS-system skal bygge på hardware- og softwarekomponenterne i EES-systemets central system, således at der oprettes et fælles identitetsregister til lagring af alfanumeriske identitetsoplysninger om både ETIAS-ansøgere og tredjelandsstatsborgere, der er registreret i EES. Dette fælles identitetsregister vil blive grundlaget for gennemførelsen af det fælles identitetsregister, når de to lovgivere vedtager lovgivningsforslagene om informationssystemernes interoperabilitet. Indtil den europæiske søgeportal bliver tilgængelig, vil der ved den automatiske behandling af ETIAS-ansøgninger desuden i en overgangsperiode blive benyttet et værktøj, som vil danne grundlaget for udviklingen og gennemførelsen af den europæiske søgeportal.

På grund af den variable geometri i medlemsstaternes deltagelse i EU-politikker inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er det nødvendigt at vedtage to særskilte retsakter, som ikke desto mindre vil fungere problemfrit sammen, for at muliggøre den samlede drift og brug af systemet.

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører

ETIAS er oprettet ved forordning (EU) 2018/1240 18 . Forordningen præciserer målene for ETIAS, fastlægger dets tekniske og organisatoriske opbygning, fastsætter bestemmelser vedrørende drift og brug af de oplysninger, som ansøgeren skal indlæse i systemet, fastsætter bestemmelser for udstedelse af eller afslag på rejsetilladelser, fastsætter formålet med at behandle oplysningerne, bestemmer, hvilke myndigheder der skal have adgang til oplysningerne, og fastsætter bestemmelser, der sikrer beskyttelse af personoplysninger.

Ved dette forslag indføres i overensstemmelse med ETIAS-forordningen de ændringer af retsakterne om oprettelse af EU-informationssystemerne, som er nødvendige for at etablere disses forbindelser med ETIAS. Forslaget tilføjer også de tilsvarende bestemmelser i selve ETIAS-forordningen.

Forslaget berører ikke direktiv 2004/38/EF 19 . Der foretages med forslaget ingen ændringer af direktiv 2004/38/EF.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette forslag stemmer overens med den europæiske dagsorden for migration og efterfølgende meddelelser, herunder meddelelsen af 14. september 2016 om "Øge sikkerheden i en verden med mobilitet — forbedret informationsudveksling i forbindelse med terrorbekæmpelse og stærkere ydre grænser" 20 samt "Den europæiske dagsorden om sikkerhed" og Kommissionens arbejds- og statusrapporter om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion 21 .

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Artikel 82, stk. 1, litra d), i TEUF giver Europa-Parlamentet og Rådet mulighed for at vedtage foranstaltninger for at fremme samarbejdet mellem judicielle myndigheder eller tilsvarende myndigheder i medlemsstaterne i forbindelse med strafforfølgning og fuldbyrdelse af afgørelser.

Artikel 87, stk. 2, litra a), i TEUF giver Europa-Parlamentet og Rådet mulighed for at vedtage foranstaltninger vedrørende indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger, der er relevante for politisamarbejde inden for forebyggelse, afsløring og efterforskning af strafbare handlinger.

Disse to traktatbestemmelser tjener som grundlag for vedtagelsen af forordning (EU) 2018/1862 om oprettelse af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde. De tjener også som retsgrundlag for dette forslag om at ændre nævnte forordning.

Artikel 82, stk. 1, litra d), i TEUF om retligt samarbejde i straffesager og fuldbyrdelse af afgørelser er også retsgrundlag for forslaget om ECRIS-TCN, som de lovgivere er nået til politisk enighed om. Den er derfor også retsgrundlag for dette forslag om at ændre ECRIS-TCN-forordningen, idet det antages, at sidstnævnte vedtages.

Nærhedsprincippet

Forslaget indeholder ændringer af forordninger om oprettelse af EU-omspændende informationssystemer til forvaltning af de ydre grænser og sikkerheden i et område uden kontrol ved de indre grænser. Sådanne informationsteknologisystemer kan i sagens natur kun oprettes på EU-plan og ikke af medlemsstater, der handler på egen hånd.

Proportionalitetsprincippet

Dette forslag bygger videre på principper, som allerede er fastlagt af lovgiveren i ETIAS-forordningen.

Dette fremgår af følgende elementer.

Specifikationernerne vedrørende udveksling af data mellem ETIAS og hver af de andre EU-informationssystemer er i overensstemmelse med den dataudveksling, der finder sted i medfør af ETIAS-forordningens artikel 20 og 23.

Indrømmelsen af den centrale ETIAS-enheds adgangsrettigheder til identitetsoplysninger i EU-informationssystemerne (EES, VIS, SIS og ECRIS-TCN) falder inden for rammerne af de ansvarsområder, den centrale ETIAS-enhed er tildelt i henhold til ETIAS-forordningens artikel 7, 22 og 75.

Indrømmelsen af de nationale ETIAS-enheders adgangsrettigheder til de andre EU-informationssystemer med henblik på den manuelle behandling af ansøgninger falder inden for rammerne af de ansvarsområder, de nationale ETIAS-enheder er tildelt i henhold til ETIAS-forordningens artikel 8 og kapitel IV.

Det forhold, at indberetninger vedrørende undersøgelseskontrol medtages i dette forslag, er i overensstemmelse med bestemmelserne om støtte til målene for SIS i ETIAS-forordningens artikel 23.

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det ikke går videre, end hvad der er nødvendigt på EU-plan for at opfylde målene.

Valg af retsakt

Der stilles forslag om Europa-Parlamentets og Rådets forordning. Den foreslåede lovgivning indeholder bestemmelser om driften af centrale EU-informationssystemer for grænser og sikkerhed, som alle er – eller foreslås – oprettet i henhold til forordninger. Som følge heraf er det kun muligt at vælge en forordning som retligt instrument.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

Forslaget om ETIAS er udarbejdet på grundlag af en gennemførlighedsundersøgelse. Som led i undersøgelsen indsamlede Kommissionen synspunkterne blandt medlemsstaternes eksperter på området grænsekontrol og sikkerhed. Derudover blev hovedelementerne i ETIAS-forslaget drøftet inden for rammerne af Gruppen på Højt Plan vedrørende interoperabilitet, der blev nedsat som opfølgning på meddelelsen om stærkere og mere intelligente grænser af 6. april 2016. Der blev ligeledes gennemført en høring med repræsentanter for luft-, sø- og jernbanetransportsektoren og med repræsentanter for EU-medlemsstater med ydre landgrænser. Som led i gennemførlighedsundersøgelsen blev Agenturet for Grundlæggende Rettigheder også hørt.

Ved dette forslag indføres kun begrænsede tekniske ændringer, der afspejler de bestemmelser, som allerede findes i ETIAS-forordningen. Sådanne begrænsede tekniske tilpasninger berettiger ikke, at der afholdes særskilte høringer af interesserede parter.

Konsekvensanalyse

Forslaget er ikke ledsaget af en konsekvensanalyse. Forslaget hænger sammen med ETIAS-forordningen, hvortil forslaget byggede på resultaterne af den gennemførlighedsundersøgelse, der blev foretaget fra juni til oktober 2016.

Det er ikke nødvendigt at foretage en konsekvenanalyse, da dette forslag ikke indeholder nye politiske elementer, men kun indfører begrænsede tekniske ændringer, som afspejler bestemmelser, der allerede findes i ETIAS-forordningen.

Grundlæggende rettigheder

Sammenholdt med ETIAS-forordningen præciserer dette forslag kun nærmere, hvilke data der skal sammenlignes med hvilke data i de andre EU-informationssystemer, og fastsætter, hvilke ændringer der er nødvendige for at indrømme den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder adgangsrettigheder til disse andre systemer. Forslaget er derfor i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især med hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger, og er også i overensstemmelse med artikel 16 i TEUF, der garanterer alle retten til beskyttelse af deres personoplysninger.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser.

5.ANDRE FORHOLD

   Deltagelse I det omfang forslaget ændrer forordningen om oprettelse af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, bygger det på de bestemmelser i Schengenreglerne, der vedrører politisamarbejde og strafferetligt samarbejde med konsekvenser for så vidt angår anvendelse af protokol nr. 19 og nr. 22 til TEU og TEUF samt aftalerne med associerede lande.

I det omfang forslaget ændrer forslaget til forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) er der konsekvenser for så vidt angår anvendelsen af protokol nr. 21 og nr. 22; der findes ingen aftaler med associerede lande om dette emne.

Der er følgende konsekvenser efter land.

Danmark: For så vidt angår SIS (politisamarbejde) træffer Danmark ifølge artikel 4 i protokol 22 om Danmarks stilling, som er knyttet som bilag til traktaterne, inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om nærværende forordning, afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forslaget, som bygger på Schengenreglerne, i sin nationale lovgivning. Hvad angår ECRIS-TCN, finder dette forslag ikke anvendelse på Danmark i lyset af artikel 1 i protokol 22.

Det Forenede Kongerige: For så vidt angår SIS (politisamarbejde) er Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bundet af forordningen, jf. artikel 5 i protokol nr. 19 og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. For så vidt angår ECRIS-TCN giver artikel 3 og 4a i protokol nr. 21 Det Forenede Kongerige mulighed for at vælge at deltage i den foreslåede foranstaltning.

Irland: For så vidt angår SIS (politisamarbejde) er Irland bundet af foranstaltningen, jf. artikel 5 i protokol nr. 19 og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. For så vidt angår ECRIS-TCN giver artikel 3 og 4a i protokol nr. 21 Irland mulighed for at vælge at deltage i den foreslåede foranstaltning; dette forudsætter, at Irland vælger at deltage i ECRIS-TCN-forordningen, som foreslås ændret, og i alle ECRIS-regler.

Bulgarien og Rumænien: For så vidt angår SIS (politisamarbejde), udgår den foreslåede forordning en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005. Den foreslåede forordning skal sammenholdes med Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. juni 2010, som indebar, at bestemmelserne i Schengenreglerne med visse begrænsninger fandt anvendelse i forbindelse med Schengeninformationssystemet i Bulgarien og Rumænien. For så vidt angår ECRIS-TCN adskiller Bulgarien og Rumænien sig ikke fra andre medlemsstater.

Cypern og Kroatien: For så vidt angår SIS (politisamarbejde), udgør den foreslåede forordning en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011. Med hensyn til Kroation bør den sammenholdes med Rådets afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien 22 . For så vidt angår ECRIS-TCN adskiller Cypern og Kroatien sig ikke fra andre medlemsstater.

Associerede lande: På grundlag af de respektive aftaler om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne skal Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein bindes af den foreslåede forordning i det omfang, den vedrører SIS-forordningen (politisamarbejde).

2019/0001 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 23 , under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 24 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)2018/1240 25 blev det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse ("ETIAS") oprettet med henblik på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser. I forordningen fastsættes betingelserne og procedurerne for udstedelse af eller afslag på rejsetilladelser.

(2)ETIAS gør det muligt at tage højde for, om disse tredjelandsstatsborgeres ophold på medlemsstaternes område ville udgøre en risiko for sikkerheden eller for ulovlig indvandring eller en høj risiko for epidemi.

(3)For at kunne foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 20 i forordning (EU) 2018/1240, er det nødvendigt at etablere den interoperabilitet, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11. Uden denne interoperabilitet vil ETIAS ikke kunne idriftsættes.

(4)I nærværende forordning fastsættes der bestemmelser om, hvordan denne interoperabilitet og betingelserne for søgning i de data, der er lagret i andre EU-informationssystemer, og Europoloplysninger ved hjælp af den automatiserede proces i ETIAS med henblik på at finde hit skal gennemføres. Som følge heraf er det nødvendig at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862, (SIS - politi) 26 og (EU) yyyy/xxxx, (ECRIS-TCN) 27 for at koble det centrale ETIAS-system til andre EU-informationssystemer og Europoloplysninger og specificere, hvilke data der vil blive sendt til og fra disse EU-informationssystemer og Europoloplysninger.

(5)De nødvendige konsekvensændringer vil blive vedtaget, når omarbejdningen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 28 er blevet vedtaget, jf. artikel 96 i forordning (EU) 2018/1240.

(6)Af effektivitetshensyn og for at mindske omkostningerne bør ETIAS som fastsat i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240 genanvende de hardware- og softwarekomponenter, der blev udviklet med henblik på ind- og udrejsesystemet (EES), i forbindelse med udviklingen af et fælles identitetsregister. Dette register, der skal anvendes til lagring af alfanumeriske identitetsoplysninger vedrørende både ETIAS-ansøgere og tredjelandsstatsborgere, der er registreret i EES, bør udvikles på en sådan måde, at det kan udvides og blive det fremtidige fælles identitetsregister. På samme måde bør det værktøj, der skal indføres for gøre det muligt via ETIAS at sammenligne data heri med data i ethvert andet system, der konsulteres via en enkelt søgning, udvikles på en sådan måde, at det vil kunne blive den fremtidige europæiske søgeportal.

(7)Der bør fastsættes tekniske betingelser, der gør det muligt via ETIAS regelmæssigt og automatisk at kontrollere i andre systemer, om betingelserne for at opbevare ansøgningsmapper, jf. forordning (EU) 2018/1240, stadig er opfyldt.

(8)For at sikre, at målene for ETIAS fuldt ud nås, og for yderligere at fremme målene for Schengeninformationssystemet ("SIS") er det nødvendigt at medtage en ny kategori af indberetninger, der blev indført ved den nylige ændring af SIS, nemlig indberetninger om personer, der er genstand for undersøgelseskontrol, i anvendelsesområdet for den automatiske kontrol.

(9)ETIAS-rejsetilladelser kan inddrages, hvis der i SIS registreres en ny indberetning om nægtelse af indrejse og ophold eller om et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort. Der bør indføres en automatisk proces mellem SIS og ETIAS, således at det centrale ETIAS-system automatisk informeres om sådanne nye indberetninger af SIS.

(10)I overensstemmelse med Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) 2018/xxxx 29 [ECRIS-TCN] og i tråd med den hensigt, der kommer til udtryk i forordning (EU) 2018/1240, bør ETIAS kunne kontrollere, om der er sammenfald mellem data i ETIAS-ansøgningsmapper og data fra det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre – tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN") i det fælles identitetsregister ("CIR") om, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om tidligere straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer for en terrorhandling eller anden alvorlig strafbar handling.

(11)Betingelserne for, hvordan den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder konsulterer data, der er lagret i andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS, bør sikres ved hjælp af klare og præcise regler vedrørende den centrale ETIAS-enheds og de nationale ETIAS-enheders adgang til data, der er lagret i andre EU-informationssystemer, typen af søgninger og kategorierne af data, som alt sammen bør begrænses til det, der er strengt nødvendigt for, at de kan udføre deres opgaver. På samme måde bør oplysninger, der er lagres i en ETIAS-ansøgningsmappe, kun være synlige for de medlemsstater, der driver de bagved liggende informationssystemer i overensstemmelse med betingelserne for deres deltagelse.

(12)I henhold til artikel 73 i forordning (EU) 2018/1240 bør Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA"), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 30 , være ansvarligt for udformnings- og udviklingsfasen for ETIAS-informationssystemet.

(13)Denne forordning berører ikke direktiv 2004/38/EF 31 .

(14)For så vidt forslagets bestemmelser vedrører SIS, der er reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, træffer Danmark ifølge artikel 4 i protokol 22 om Danmarks stilling, som er knyttet som bilag til traktaterne, inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om nærværende forordning, afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forslaget, som bygger på Schengenreglerne, i sin nationale lovgivning. For så vidt forslagets bestemmelser vedrører ECRIS-TCN, deltager Danmark i henhold til artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(15)For så vidt nærværende forordnings bestemmelser vedrører SIS, der er reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, er Det Forenede Kongerige bundet af den, jf. artikel 5 i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 32 . For så vidt nærværende forordnings bestemmelser vedrører ECRIS-TCN kan Det Forenede Kongerige meddele Rådet, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af den, jf. artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for få vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF.

(16)For så vidt nærværende forordnings bestemmelser vedrører SIS, der er reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, er Irland bundet af den, jf. artikel 5 i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 33 . For så vidt nærværende forordnings bestemmelser vedrører ECRIS-TCN kan Irland meddele Rådet, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af den, jf. artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for få vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF.

(17)For så vidt nærværende forordnings bestemmelser vedrører SIS, der er reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, udgør den en retsakt, som bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005. I så henseende skal forordningen sammenholdes med Rådets afgørelse 2010/365/EU 34 og 2018/934 35 , som indebar, at bestemmelserne i Schengenreglerne med visse begrænsninger fik anvendelse i forbindelse med Schengeninformationssystemet i Bulgarien og Rumænien.

(18)For så vidt angår Cypern og Kroatien udgør denne forordning, i det omfang dens bestemmelser vedrører SIS, der er reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, en retsakt, som bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011. For så vidt angår Kroatien skal forordningen sammenholdes med Rådets afgørelse (EU) 2017/733 36 , som indebar, at bestemmelserne i Schengenreglerne med visse begrænsninger fik anvendelse i forbindelse med Schengeninformationssystemet i Kroatien.

(19)For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning, i det omfang dens bestemmelser vedrører SIS, der er reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 37 , henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF 38 . 

(20)For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning, i det omfang dens bestemmelser vedrører SIS, der er reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 39 , der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF 40 . 

(21)For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning, i det omfang dens bestemmelser vedrører SIS, der er reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 41 henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU 42 .

(22)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 (SIS - politi) og (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] bør derfor ændres.

(23)Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 43

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) 2018/1862 [SIS - politi]

(1)I kapitel III tilføjes følgende artikel:

"Artikel 18a
Opbevaring af logfiler med henblik på interoperabiliteten med ETIAS

Som fastsat i denne forordnings artikel 18 og artikel 69 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240* opbevares der logfiler for hver databehandling, der foretages i SIS og ETIAS, jf. artikel 50a og 50b.

_____________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1)."

(2)I artikel 44, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"f) den nationale ETIAS-enheds manuelle behandling af ETIAS-ansøgninger, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2018/1240."

(3)Følgende artikler indsættes:

"Artikel 50a
Den centrale ETIAS-enheds adgang til oplysninger i SIS

1.Den centrale ETIAS-enhed, der blev oprettet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240, har med henblik på at udføre de opgaver, der er pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, ret til at tilgå og søge i relevante oplysninger i SIS. Artikel 50, stk. 4-8, i nærværende forordning finder anvendelse på denne adgang og søgning.

2.Hvis den centrale ETIAS-enheds kontrol bekræfter overensstemmelsen mellem oplysningerne i en ETIAS-ansøgningsmappe og en indberetning i SIS, finder artikel 23, 24 og 26 i forordning (EU) 2018/1240 anvendelse.

Artikel 50b
Interoperabilitet med ETIAS som omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240

1.Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240, kobles det centrale system i SIS til det værktøj, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, for at muliggøre den automatiserede behandling, der er omhandlet i nævnte artikel.

2.Den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, muliggør den kontrol, der er fastsat bestemmelser om i artikel 20 og 23, artikel 24, stk. 6, litra c), nr. ii), artikel 41 og artikel 54, stk. 1, litra b), i nævnte forordning, og den efterfølgende kontrol, der er omhandlet i samme forordnings artikel 22, 23 og 26.

3.For at kunne foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a) og d), artikel 20, stk. 2, litra m), nr. ii), og artikel 23 i forordning (EU) 2018/1240, anvender det centrale ETIAS-system det værktøj, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, til at sammenligne de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) 2018/1240, med oplysninger i SIS, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

4.Hvis en ETIAS-søgning viser et eller flere hit, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240, sender det centrale ETIAS-system en automatiseret meddelelse til SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der foretog indberetningen, jf. nævnte forordnings artikel 23, stk. 2 og 3.

Hvis der foretages en ny indberetning, jf. artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240, i SIS om, at et rejsedokument er meldt stjålet, uretmæssigt tilegnet, bortkommet eller ugyldiggjort, overfører SIS oplysningerne om denne indberetning ved brug af den automatiserede behandling og det værktøj, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, til det centrale ETIAS-system for at kontrollere, om denne nye indberetning svarer til en eksisterende rejsetilladelse."

Artikel 2

Ændringer til forordning (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

Forordning yyyy/xxxx (ECRIS-TCN-forordningen) ændres således 44 45 :

(1)I artikel 1 tilføjes følgende litra:

"d)    fastsættes de betingelser, hvorunder oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan anvendes med henblik på grænseforvaltning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240*.

_____________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1)."

(2)Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2
Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på behandling af identitetsoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der har været genstand for straffedomme i medlemsstaterne, med henblik på bestemmelse af, i hvilken eller hvilke medlemsstater sådanne domme blev afsagt, og med henblik på grænseforvaltning [og på at bidrage til at lette og bistå med en korrekt identifikation af personer].

Med undtagelse af artikel 5, stk. 1, litra b), nr. ii, finder de bestemmelser i denne forordning, der finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, også anvendelse på unionsborgere, som også har statsborgerskab i et tredjeland, og som har været genstand for straffedomme i medlemsstaterne."

(3)I artikel 3 foretages følgende ændringer:

(a)Litra f) affattes således:

"f)"kompetente myndigheder": de centrale myndigheder og EU-organer (Eurojust, Europol, Den Europæiske Anklagemyndighed og den centrale ETIAS-enhed, der blev oprettet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning), der har ret til at tilgå eller søge i ECRIS-TCN-systemet i overensstemmelse med denne forordning"

(b)Følgende litraer tilføjes:

"t) "terrorhandling": en lovovertrædelse, som svarer til eller er ligestillet med en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541*

u)"alvorlig strafbar handling": en lovovertrædelse, som svarer til eller er ligestillet med en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA**, hvis den i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år.

_____________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

** Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1)"

(4)I artikel 5 foretages følgende ændringer:

(a)I stk. 1 tilføjes følgende litra:

"c)hvis det er relevant en påtegning om, at den pågældende person er dømt for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, og i givet fald koden for domsstaten(erne)."

(b)Stk. 1a affattes således:

"1a.[Det fælles identitetsregister indeholder de data, der er omhandlet i stk. 1, litra b) og c), og stk. 2, samt følgende data, der er omhandlet stk. 1, litra a): efternavn, fornavn(e), fødselsdato, fødested (by og land), nationalitet(er), køn, typen af og nummeret på den pågældende persons rejsedokument(er) samt navnet på den udstedende myndighed, og eventuelle tidligere navne, pseudonym(er) og/eller kaldenavn(e), samt i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra c), koden på domsstaten. De resterende ECRIS-TCN-data lagres i det centrale ECRIS-TCN-system.]"

(5)Artikel 7, stk. 5, affattes således:

"5.I tilfælde af et hit oplyser det centrale system [eller det fælles identitetsregister] automatisk den kompetente myndighed om, hvilken medlemsstat eller hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om tredjelandsstatsborgeren, sammen med det eller de dertil knyttede referencenumre, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og eventuelle dertil hørende identitetsoplysninger. Sådanne identitetsoplysninger må kun anvendes til kontrol af den pågældende tredjelandsstatsborgers identitet. Resultatet af søgningen i det centrale system må kun anvendes til at foretage en anmodning i medfør af artikel 6 i rammeafgørelse 2009/315/RIA, en forespørgsel som omhandlet i denne forordnings artikel 16, stk. 4, eller med henblik på grænseforvaltning [og til at lette og bistå med en korrekt identifikation af personer registreret ECRIS-TCN-systemet]."

(6)I kapitel II tilføjes følgende artikel:

"Artikel 7a
Brug af ECRIS-TCN-systemet til ETIAS-kontrol

1.Den centrale ETIAS-enhed, der blev oprettet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240, har med henblik på at udføre de opgaver, der er pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, ret til at tilgå og søge ECRIC-TCN-oplysninger i [det fælles identitetsregister]. Den må dog kun tilgå dataposter, hvortil der er tilføjet en påtegning, jf. forordningens artikel 5, stk. 1, litra c).

2.[Det fælles identitetsregister] kobles til det værktøj, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, for at muliggøre den automatiserede behandling omhandlet i samme artikel.

3.Den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, muliggør den kontrol, der er fastsat bestemmelser om i artikel 20 i nævnte forordning, og den efterfølgende kontrol, der er omhandlet i samme forordnings artikel 22 og 26, jf. dog artikel 24 i forordning (EU) 2018/1240.

For at kunne foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra n), i forordning (EU) 2018/1240, anvender det centrale ETIAS-system det værktøj, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, til at sammenligne oplysninger i ETIAS med de oplysninger, der har en påtegning i ECRIS-TCN [i det fælles identitetsregister], jf. nærværende forordnings artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 11, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1240 ved brug af den sammenligningstabel, der findes i bilag II."

(7)Artikel 8, stk. 2, affattes således:

"2.Ved udløbet af den i stk. 1 omhandlede lagringsperiode sletter domstatens centrale myndighed dataposten, herunder fingeraftryk, ansigtsbilleder eller påtegninger omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), fra det centrale system [og det fælles identitetsregister]. I de tilfælde, hvor oplysningerne vedrørende en straffedom for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), slettes fra det nationale strafferegister, men oplysninger om andre straffedomme afsagt over samme person bevares, fjernes kun den i artikel 5, stk. 1, litra c), omhandlede påtegning fra dataposten. Denne sletning skal om muligt ske automatisk og under alle omstændigheder senest en måned efter lagringsperiodens udløb."

(8)Artikel 22, stk. 1, affattes således:

"1.De oplysninger, der er indeholdt i det centrale system [og det fælles identitetsregister], må kun behandles med henblik på bestemmelse af, hvilken eller hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysinger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere, og med henblik på grænseforvaltning [og på at lette og bistå med korrekt identifikation af personer, der er registreret i ECRIS-TCN-systemet]."

(9)Artikel 30, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Hver måned forelægger eu-LISA Kommissionen statistik uden mulighed for individuel identifikation vedrørende registrering, lagring og udveksling af oplysninger, der er trukket ud af strafferegistre ved hjælp af ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen, herunder oplysninger om de dataposter, der omfatter en påtegning i henhold til artikel 5, stk. 1, litra c)."

(10)Følgende artikel indsættes:

"Artikel 29a
Opbevaring af logfiler med henblik på ETIAS

Med henblik på de søgninger, der er omhandlet i dennes forordnings artikel 7a, opbevares der en logfil for hver ECRIS-TCN-databehandling, der foretages i [det fælles identitetsregister] og ETIAS, jf. artikel 69 i forordning (EU) 2018/1240."

(11)Følgende bilag indsættes:

"Bilag II

Sammenligningstabel som omhandlet i artikel 7a

Oplysninger i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240, som det centrale ETIAS-system sender

De tilsvarende oplysninger i ECRIS-TCN i henhold til denne forordnings artikel 5, stk. 1, i [det fælles identitetsregister] som oplysningerne i ETIAS skal sammenlignes med

efternavn

efternavn

efternavn ved fødslen

tidligere navn(e)

fornavn(e)

fornavn(e)

andre navne (kaldenavn(e), kunstnernavn(e), sædvanlige navn(e))

pseudonym og/eller kaldenavn(e)

fødselsdato

fødselsdato

fødested

fødested (by og land)

fødeland

fødested (by og land)

køn

køn

nuværende nationalitet

nationalitet(er)

eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

nationalitet(er)

rejsedokumentets type

typen af den pågældende persons identifikationsdokument(er)

rejsedokumentets nummer

nummeret på den pågældende persons identifikationsdokument(er)

rejsedokumentets udstedelsesland

navnet på den udstedende myndighed

"

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den dato, der fastsættes i henhold til artikel 96, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1241 af 12. september 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 72).
(3)    COM(2016) 602.
(4)    COM(2016) 205.
(5)    Artikel 20, stk. 2, og artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 omhandlet i fodnote (1).
(6)    COM(2016) 731 final.
(7)    Forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem af 9. december 2017 (EUT L 327, s. 20).
(8)    COM(2017) 344 final.
(9)    COM(2016) 883 final, COM(2016) 882 final og COM(2016) 881 final.
(10)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ( EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
(11)    I ETIAS-forordningen er henvisninger til Eurodac, som var en del af Kommissionens ETIAS-forslag, bibeholdt, idet det i ETIAS-forordningens artikel 96 præciseres, at bestemmelserne vedrørende søgning i Eurodac først anvendes fra den dato, hvor omarbejdningen af Eurodac finder anvendelse.
(12)    Betragtning 58 i forordning (EU) 2018/1240 omhandlet i fodnote (1).
(13)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU.
(14)    COM(2016) 272 final.
(15)    COM(2018) 478 final og COM(2018) 480 final.
(16)    Forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem af 9. december 2017 (EUT L 327, s. 20).
(17)    COM(2018) 478 final og COM(2018) 480 final.
(18)    Se fodnote (1).
(19)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).
(20)    COM(2015) 185 final.
(21)    COM(2018) 470 final.
(22)    EUT L 108 af 26.4.2017, s. 31.
(23)    EUT C , , s. .
(24)    EUT C , , s. .
(25)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).
(26)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 56).
(27)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) YYYY/xxx … (EUT L af , s. ).
(28)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ( EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
(29)    [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) YYYY/xx … (EUT L af , s. )].
(30)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99).
(31)    EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(32)    EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
(33)    EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
(34)    Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. juni 2010 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17).
(35)    Rådets afgørelse (EU) 2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).
(36)    Rådets afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (EUT L 108 af 26.4.2017, s. 31).
(37)     EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36 .
(38)    Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).
(39)    EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
(40)    Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne ( EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1 ).
(41)     EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21 .
(42)    Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).
(43)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(44)    Disse ændringer tager hensyn til Kommissionens forslag COM(2017) 344 final.
(45)    Nummereringen tager hensyn til ændringen af denne forordning som følge af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde) (COM(2018) 480 final).
Top