Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0073

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de delegerede beføjelser, der er tillagt Kommissionen i medfør af forordning (EU) nr. 510/2011 om fastlæggelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer

COM/2018/073 final

Bruxelles, den 19.2.2018

COM(2018) 73 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udøvelsen af de delegerede beføjelser, der er tillagt Kommissionen i medfør af forordning (EU) nr. 510/2011 om fastlæggelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer


1. Indledning

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1 (EU) nr. 510/2011 fastsættes de gennemsnitlige CO2-emissioner for nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i Unionen, ved hjælp af forbedringer i bilteknologien og innovative teknologier.

I forordning (EU) nr. 510/2011 bemyndiges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel 15, stk. 1, med henblik på:

·ændring af bilag II og fastsættelse af nærmere regler om overvågning og indberetning af data om gennemsnitlige emissioner som fastlagt i artikel 8, stk. 9

·supplering af forordningen, herunder om fortolkningen af kriterierne for indrømmelse af undtagelser, om indholdet af ansøgninger og om indholdet og vurderingen af programmer til nedbringelse af specifikke CO2-emissioner som fastlagt i artikel 11, stk. 7

·ændring af bilag I senest den 31. oktober 2016 (og derefter hvert tredje år) med henblik på tilpasning af værdien M0 til den gennemsnitlige masse af lette erhvervskøretøjer i de foregående tre år som fastlagt i artikel 13, stk. 5

·ændring af bilag I med henblik på tilpasning af formlerne til at fastsætte de vejledende specifikke CO2-emissioner for lette erhvervskøretøjer som fastlagt i artikel 13, stk. 6, fjerde afsnit.

2. Retsgrundlag

Kommissionen agter med denne rapport at opfylde de forpligtelser, der er fastlagt i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011. I denne artikel bemyndiges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter for en femårig periode fra den 3. juni 2011. Kommissionen skal også forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om udøvelsen af de delegerede beføjelser, den er tillagt ved denne forordning. Rapporten udarbejdes senest ni måneder inden udløbet af den femårsperiode, der gælder for delegationen af beføjelserne. Delegationen af beføjelserne forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen.

3. Udøvelse af de delegerede beføjelser

Ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der henvises til i artikel 8, stk. 9, artikel 11, stk. 7, artikel 13, stk. 5, og artikel 13, stk. 6, fjerde afsnit, i nævnte forordning.

3.1 Ifølge artikel 8, stk. 9, i forordning (EU) nr. 510/2011 skal Kommissionen ændre bilag II og ved hjælp af delegerede retsakter fastlægge nærmere regler om overvågning og indberetning af data om gennemsnitlige emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret på EU's område.

Siden forordning (EU) nr. 510/2011 trådte i kraft, har Kommissionen vedtaget to delegerede retsakter som følge heraf:

 

a)Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 205/2012 2 ændres bilag II til forordningen om lette erhvervskøretøjers emissioner med hensyn til de oplysninger, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne. Denne delegerede retsakt blev vedtaget af Kommissionen den 6. januar 2012 og er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til kontrol. Hovedformålet med retsakten er at blive bedre til at kontrollere nøjagtigheden af data ved at:

·kræve, at de data, der indsamles af medlemsstaterne, er i overensstemmelse med typeattesten for de pågældende køretøjer

·give mulighed for anvendelse af andre datakilder, der giver tilsvarende nøjagtighed i forbindelse med overvågning og indberetning af CO2-emissioner

·tilføje typegodkendelsesnummeret som et dataparameter, der skal indberettes

·ajourføre formatet til brug ved indsendelse af data med henblik på at sikre overensstemmelse mellem de forskellige krav.

b)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014 3 supplerer forordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til de oplysninger, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne. Denne delegerede retsakt blev vedtaget af Kommissionen den 17. februar 2014 og er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til kontrol. Hovedformålet med forordningen er at tilpasse reglerne om indberetningskrav til den nye metode til bestemmelse af CO2-emissioner for etapevise køretøjer som fastsat i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008.

3.2 Ifølge artikel 11, stk. 7, i forordning (EU) nr. 510/2011 skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter til supplering af forordningsgrundlaget, herunder om fortolkningen af kriterierne for indrømmelse af undtagelser, om indholdet af ansøgninger og om indholdet og vurderingen af programmer til nedbringelse af de specifikke CO2-emissioner.

Denne delegerede retsakt 4 blev vedtaget af Kommissionen den 6. november 2012 og er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til kontrol. Hovedformålet med denne retsakt er at fastsætte de oplysninger, der skal indgives af fabrikanter, der producerer et mindre antal køretøjer, med henblik på at dokumentere, at de opfylder betingelserne for en undtagelse fra de specifikke CO2-emissionsreduktionsmål i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011.

Kommissionen har herudover vedtaget to delegerede retsakter med henblik på korrektion af referenceværdien for de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner til to fabrikanter, der producerer et mindre antal køretøjer:

a)I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1047/2013 5 korrigeres de gennemsnitlige specifikke emissioner for fabrikanten Piaggio for kalenderåret 2010 efter meddelelse fra ansøgeren om højere emissioner end den værdi, der er anført i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 6

b)I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 482/2014 7 korrigeres de gennemsnitlige specifikke emissioner for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited for kalenderåret 2010 efter meddelelse fra ansøgeren om højere emissioner end den værdi, der er anført i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013.

3.3 Ifølge artikel 13, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011 pålægges Kommissionen at vedtage delegerede retsakter for senest den 31. oktober 2016 (og derefter hvert tredje år) at ændre bilag I til nævnte forordning.

Denne delegerede retsakt 8 blev vedtaget af Kommissionen den 14. december 2016 og er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til kontrol. Hovedformålet med denne retsakt er at justere værdien for den gennemsnitlige masse, der skal anvendes til at beregne de specifikke CO2-emissioner for nye lette erhvervskøretøjer ved at tage højde for den gennemsnitlige masse af nye køretøjer, der registreres i Unionen.

3.4 Ifølge artikel 13, stk. 6, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 510/2011 pålægges Kommissionen at vedtage delegerede retsakter med henblik på tilpasning af formlerne i bilag I til nævnte forordning.

Denne delegerede retsakt 9 blev vedtaget af Kommissionen den 2. juni 2017 og er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til kontrol. Hovedformålet med denne retsakt er at tilpasse de specifikke CO2-emissionsmål og indberetnings- og overvågningskravene til ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for måling af sådanne emissioner. Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 10 og afløser New European Test Cycle (NEDC) i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 11 med virkning fra den 1. september 2017.

4. Konklusion

Forordning (EU) nr. 510/2011 har fundet anvendelse siden 2011. Kommissionen har indtil videre vedtaget delegerede retsakter med henblik på at definere og ændre reglerne om overvågning og indberetning af data om gennemsnitlige emissioner, navnlig for nærmere at fastlægge hvilke oplysninger fabrikanter skal indgive, hvis de ønsker at ansøge om undtagelse fra emissionsmål, og for at tilpasse formlen til beregning af målet og masseværdierne i forordningens bilag I og II. Hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelser som følge af kontrollen af disse retsakter.

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tage denne rapport til efterretning.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 205/2012 af 6. januar 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår de datakilder og dataparametre, der skal indberettes af medlemsstaterne, EUT L 72 af 10.3.2012, s. 2.

(3)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014 af 17. februar 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces, EUT L 121 af 24.4.2014, s. 1.

(4)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 af 6. november 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011, for så vidt angår regler for ansøgning om undtagelse fra de specifikke CO2-emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer, EUT L 38 af 9.2.2013, s. 1.

(5)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1047/2013 af 21. august 2013 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 med henblik på korrektion af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for 2010, der er anført for fabrikanten Piaggio, EUT L 285 af 29.10.2013, s. 1.

(6)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 af 6. november 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011, for så vidt angår regler for ansøgning om undtagelse fra de specifikke CO2-emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer, EUT L 38 af 9.2.2013, s. 1.

(7)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 482/2014 af 4. marts 2014 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 114/2013 for så vidt angår de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2010, der er anført for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited, EUT L 138 af 13.5.2014, s. 51.

(8)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/748 af 14. december 2016 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i 2013, 2014 og 2015, EUT L 113 af 29.4.2017, s. 9.

(9)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1499 af 2. juni 2017 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer, EUT L 219 af 25.8.2017, s. 1.

(10)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008, EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1.

(11)

Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1.

Top