EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0646

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

COM/2018/646 final

Bruxelles, den 12.9.2018

COM(2018) 646 final

2017/0230(COD)

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret markedFMT:Underline, og direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Kommissionens forslag fra september 2017 om at revidere forordningerne om de europæiske tilsynsmyndigheders (i det følgende benævnt "revisionsforslaget") har til formål at styrke deres kapacitet til at sikre et konvergerende og effektivt finansielt tilsyn, men det forfølger ikke det specifikke mål om at styrke myndighedernes mandat i spørgsmål vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. På trods af de styrkede lovgivningsmæssige rammer på dette område har flere nylige tilfælde af hvidvask af penge i europæiske banker vist, at der stadig kan være behov for forbedringer i EU's tilsynsmæssige rammer for at styrke tilliden til bankunionen og kapitalmarkedsunionen. Det er nødvendigt at gennemføre disse forbedringer hurtigt og beslutsomt. Den mest effektive måde at behandle dette spørgsmål på er at ændre revisionsforslaget og i særdeleshed resolut styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle. Kommissionen opfordrer lovgiverne til at vedtage disse nye ændringer, sammen med revisionsforslaget, så hurtigt som muligt.

Det ændrede forslag har følgende formål:

1) at optimere anvendelsen af ekspertise og ressourcer, der er afsat til formålet, ved at centralisere opgaver i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme hos Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

2) at præcisere rækkevidden og indholdet af de opgaver i forbindelse med hvidvask af penge, der pålægges Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

3) at styrke redskaberne med henblik på opgaver vedrørende hvidvask af penge

4) at styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds koordineringsrolle i forbindelse med internationale spørgsmål vedrørende hvidvask af penge.

Med henblik herpå foreslås det at give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed en ledende og koordinerende rolle med henblik på at centralisere ressourcer, der for øjeblikket er spredt på de tre europæiske tilsynsmyndigheder, og give den en mere robust støttestruktur, også fordi det er i banksektoren, at risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med størst sandsynlighed vil have systemiske virkninger. På grundlag af tilsynsmyndighedernes eksisterende værktøjer og beføjelser som ændret ved det revisionsforslag, der endnu ikke er vedtaget, foreslås det at give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed et mere eksplicit og omfattende mandat for at sikre, at risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i Unionens finansielle system effektivt og konsekvent indarbejdes i tilsynsstrategier og praksis hos alle relevante myndigheder. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed vil også kunne anmode de kompetente myndigheder om at efterforske mulige overtrædelser af de relevante regler og holde øje med de nationale procedurer på dette område. Under særlige, nærmere definerede omstændigheder vil den være i stand til at træffe afgørelser rettet direkte til individuelle operatører i den finansielle sektor med hensyn til hvidvask af penge og foretage bindende mægling mellem nationale kompetente myndigheder om sådanne spørgsmål.

   Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette ændrede forslag er i tråd med Kommissionens igangværende bestræbelser på at styrke EU's rammer for finansielt tilsyn, udvikle kapitalmarkedsunionen og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for samtlige ændringer i dette forslag er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF").

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence) 

Fordi ESA'erne er EU-organer, kan de forordninger, der gælder for dem, kun ændres af EU-lovgiveren. Desuden er formålet med dette forslag at forbedre effektiviteten af tilsynet, fremme samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og optimere anvendelsen af ekspertise og ressourcer på EU-plan i spørgsmål vedrørende risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Dette vil sikre et mere konsekvent og effektivt fungerende indre marked, et mål, som ikke kan nås af medlemsstaterne hver for sig.

Proportionalitetsprincippet

De ændringer, der fremlægges i dette forslag, udgør målrettede ændringer, der skal forbedre Unionens tilsynsmæssige rammer, og de går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de mål, der er fastsat deri. De foreslåede ændringer vil bidrage til at forbedre det finansielle systems integritet, stabilitet og effektivitet i hele Unionen.

Valg af retsakt

Dette forslag er en ændring af det revisionsforslag, der endnu ikke er vedtaget. Det ændrer forordningerne om de tre europæiske tilsynsmyndigheder og direktivet om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og har form af en forordning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Ekspertbistand

Dette forslag tager hensyn til refleksioner i den fælles arbejdsgruppe, der består af formændene for de europæiske tilsynsmyndigheder, formanden for tilsynsrådet for Den Fælles Tilsynsmekanisme, formanden for Det Fælles Udvalgs underudvalg for bekæmpelse af hvidvask af penge og Kommissionen, samt udvekslinger med relevante interessenter.

Konsekvensanalyse

I betragtning af det presserende behov for at bevare og beskytte det europæiske banksystem mod potentielt skadelige tilfælde af hvidvask af penge blev dette initiativ udarbejdet uden en konsekvensanalyse eller en offentlig høring, men under anvendelse af de praktiske erfaringer og den ekspertise, der ligger til grund for ovennævnte oplæg.

Målrettet regulering og forenkling

Der er tale om en målrettet ændring af Unionens regelsæt for tilsyn og tilsyn med bekæmpelse af hvidvask i forbindelse med finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked med henblik på at centralisere de europæiske tilsynsmyndigheders opgaver i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den finansielle sektor hos Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og med henblik på at styrke redskaberne til at varetage opgaver og koordinering vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge. Ændringerne forventes at gøre tilsynet på EU-plan mere virkningsfuldt og effektivt og forbedre den retlige og økonomiske sikkerhed. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens dagsorden for bedre regulering.

Grundlæggende rettigheder

Forslaget er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er nedfældet i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

De finansielle og budgetmæssige konsekvenser af dette forslag er nærmere beskrevet i den supplerende finansieringsoversigt bagest af dette forslag.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Gennemførelsen af denne forordning vil blive taget op til revision som led i den regelmæssige gennemgang af myndighedernes rammer hvert tredje år.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Styrkelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle

De foreslåede ændringer af artikel 1, stk. 2, udvider på en målrettet måde rækkevidden af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds aktiviteter, så Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds mandat kommer til at omfatte spørgsmål vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den finansielle sektor med henblik på at supplere det eksisterende mandat i banksektoren.

De foreslåede ændringer af artikel 4, stk. 2, sikrer en specifik definition af operatører i den finansielle sektor, som omfatter alle de relevante finansielle institutioner, der er omfattet af direktiv 2015/849, herunder institutioner, der hører under anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

Det foreslåede artikel 8, stk. 1, litra l), understreger den særlige betydning, der tillægges Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds arbejde med at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Den foreslåede nye artikel 9a giver Den Europæiske Banktilsynsmyndighed bedre redskaber til at fremme konsekvente, systematiske og effektive foranstaltninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i Unionens finansielle system.

Den giver navnlig Den Europæiske Banktilsynsmyndighed beføjelse til at indsamle oplysninger om de svagheder, der er konstateret i processerne og procedurerne, ledelsen, forretningsmodellen og de finansielle institutioners aktiviteter, der skal forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, såvel som foranstaltninger truffet af kompetente myndigheder, og stille disse oplysninger til rådighed for relevante kompetente myndigheder, hvor det er relevant. Der lægges også vægt på betydningen af at foretage evalueringer af de kompetente myndigheder og foretage risikovurderinger for at teste kompetente myndigheders strategier og ressourcer i forbindelse med risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Den foreslåede artikel giver også en rolle til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, som indebærer samarbejde og kontakter med relevante tredjelandes tilsynsmyndigheder med hensyn til bekæmpelse af hvidvask af penge for bedre at koordinere tiltag på EU-plan i væsentlige tilfælde af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme med en tredjelandsdimension.

Endelig fastsættes det i den foreslåede artikel, at koordinerings- og samarbejdsspørgsmål i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme behandles i et udvalg for bekæmpelse af hvidvask af penge, der er integreret i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. Udvalget kommer til at bestå af chefer for medlemsstaternes myndigheder og organer, der har ansvaret for at sikre, at de finansielle institutioner overholder kravene i direktiv (EU) 2015/849, samt observatører fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd.

Den foreslåede artikel 9b har til formål at styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds kapacitet til at sikre EU-rettens effektivitet med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Den giver myndigheden beføjelse til, hvis den har konstateret tegn på væsentlige overtrædelser, at anmode de kompetente myndigheder om at indlede efterforskninger af mulige overtrædelser af relevante regler og overveje at træffe afgørelser og pålægge virksomheder i den finansielle sektor sanktioner.

De ændringer, der foreslås i artikel 17 om proceduren for overtrædelse af EU-retten og artikel 19 om proceduren for bindende mægling, har til formål at gøre det muligt for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i forbindelse med dens opgaver i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme at træffe individuelle afgørelser rettet til operatører i den finansielle sektor, også selv om de materielle regler ikke finder umiddelbar anvendelse på sådanne operatører i den finansielle sektor. Dette vil omfatte materielle regler, der er fastsat i national lovgivning, der gennemfører direktiver, samt national lovgivning, der gør brug af valgmuligheder, som medlemsstaterne har i henhold til forordninger.

De foreslåede ændringer af artikel 54 præciserer, at de tre tilsynsmyndigheders Fælles Udvalg fungerer som et forum for samarbejde mellem de tre myndigheder om spørgsmål vedrørende samspillet mellem tilsynsmæssige aspekter og bekæmpelse af hvidvask af penge.

Ved de foreslåede ændringer af forordningen om Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og forordningen om Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed fjernes direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme fra disse to myndigheders aktivitetsområde, og det præciseres, at Det Fælles Udvalg bør anvendes som forum for samarbejde om spørgsmål vedrørende samspillet mellem tilsyn og bekæmpelse af hvidvask af penge/bekæmpelse af finansiering af terrorisme.

Forslaget omfatter også mindre ændringer af direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme med henblik på at erstatte henvisningerne til de europæiske tilsynsmyndigheder med en henvisning til De Europæiske Banktilsynsmyndighed. Der er tale om tekniske ændringer for at sikre sammenhæng med EBA's foreslåede nye rolle.

2017/0230 (COD)

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 1 ,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure 3 , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Efter finanskrisen og på grundlag af anbefalingerne fra en ekspertgruppe på højt plan ledet af Jacques de Larosière har Unionen gjort betydelige fremskridt i retning af at skabe ikke blot strengere, men også mere harmoniserede regler for de finansielle markeder i form af det fælles regelsæt. Unionen har desuden etableret Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), som bygger på et system med to søjler, der kombinerer mikrotilsyn — koordineret af de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) — og makrotilsyn via etableringen af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). De tre ESA'er — dvs. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 4 , Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010, og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 5 (kaldes samlet "oprettelsesforordningerne") — blev operationelle i januar 2011. Det overordnede formål med ESA'erne er på bæredygtig vis at gøre det finansielle system mere stabilt og effektivt i hele Unionen og at forbedre beskyttelsen af forbrugere og investorer.

(2)ESA'erne har ydet et afgørende bidrag til harmoniseringen af reglerne på de finansielle markeder i Unionen ved at give Kommissionen input til dens initiativer til forordninger og direktiver vedtaget af Rådet og Parlamentet. ESA'erne har endvidere forelagt Kommissionen udkast til detaljerede tekniske regler, som er blevet vedtaget i form af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

(3)ESA'erne har også bidraget til konvergensen i det finansielle tilsyn og tilsynspraksis i Unionen ved hjælp af retningslinjer rettet mod de kompetente myndigheder og koordinering af evalueringer af tilsynspraksis. De beslutningsprocesser, der er fastlagt ved oprettelsesforordningerne, har imidlertid — sammen med begrænsede ressourcer og pga. arten af de instrumenter, ESA'erne har til deres rådighed — forhindret dem i at opfylde deres overordnede målsætninger fuldt ud.

(4)Efter syv års aktivitet og på grundlag af evalueringer og offentlige høringer gennemført af Kommissionen ser det ud til, at ESA'erne bliver mere og mere begrænsede mht. mulighederne for at nå deres målsætninger om yderligere integration af de finansielle markeder og tjenesteydelser og forbedring af forbrugerbeskyttelsen inden for den nuværende lovramme — både i Unionen og mellem Unionen og tredjelande.

(5)Eventuelle udvidede beføjelser til ESA'erne, som sætter dem i stand til at opfylde disse målsætninger, ville også kræve både hensigtsmæssig ledelse og tilstrækkelig finansiering. Udvidede beføjelser alene ville ikke være tilstrækkelige til at opfylde ESA'ernes målsætninger, hvis de ikke har tilstrækkelige midler til rådighed, eller hvis de ikke ledes mål- og omkostningseffektivt.

(6)I Kommissionens meddelelse af 8. juni 2017 om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen understreges det, at et mere effektivt og konsekvent tilsyn med finansielle markeder og tjenesteydelser er helt afgørende for at kunne forhindre regelarbitrage medlemsstaterne imellem i forbindelse med udførelsen af deres tilsynsopgaver, fremskynde markedsintegrationen og skabe muligheder for finansielle enheder og investorer i det indre marked.

(7)Det haster derfor især med at sikre yderligere fremskridt med integrationen på tilsynsområdet med henblik på fuldførelse af kapitalmarkedsunionen. Ti år efter finanskrisens start og oprettelsen af det nye tilsynssystem vil finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen i stigende grad afhænge af udviklingen på to vigtige områder: bæredygtig finansiering og teknologisk innovation. Begge har potentiale til at transformere finansielle tjenesteydelser, og vores finanstilsynssystem bør være klædt på til dem.

(8)Det er derfor afgørende, at det finansielle system udfylder sin rolle fuldt ud med hensyn til at tackle udfordringer vedrørende bæredygtighed, som er af kritisk betydning. Dette vil nødvendiggøre en gennemgribende omlægning af det finansielle system, som ESA'erne aktivt bør bidrage til, med udgangspunkt i reformer, der kan skabe de rette reguleringsmæssige og tilsynsmæssige rammer med henblik på at mobilisere og målrette private kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer.

(9)ESA'erne bør spille en vigtig rolle med hensyn til at identificere og indberette risici, som miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer giver anledning til for den finansielle stabilitet, og med hensyn til i højere grad at skabe sammenhæng mellem aktiviteten på de finansielle markeder og bæredygtige mål. ESA'erne bør udstede retningslinjer for, hvordan man effektivt kan indarbejde hensyn til bæredygtighed i EU's relevante finansielle lovgivning, og fremme en sammenhængende gennemførelse af disse bestemmelser, så snart de er vedtaget.

(10)Teknologisk innovation har fået stadig større betydning for den finansielle sektor, og de kompetente myndigheder har derfor iværksat forskellige initiativer med henblik på at håndtere disse teknologiske udviklinger. For at fremme en højere grad af tilsynsmæssig konvergens og for at udveksle bedste praksis mellem de relevante myndigheder på den ene side og mellem de relevante myndigheder og finansielle institutioner eller deltagere på det finansielle marked på den anden side bør ESA'ernes rolle med hensyn til deres overvågningsfunktion og tilsynsmæssig koordinering styrkes.

(11)Teknologiske fremskridt på de finansielle markeder kan forbedre den finansielle inklusion, give adgang til finansiering, øge markedets integritet og operationelle effektivitet samt mindske hindringerne for adgang til disse markeder. I det omfang det er relevant for de gældende materielle regler, bør uddannelsen af de kompetente myndigheder udvides til også at omfatte teknologisk innovation. Dette burde bidrage til at forhindre, at medlemsstaterne udvikler forskellige tilgange på disse områder.

(11a) Det bliver mere og mere vigtigt at fremme konsekvent, systematisk og effektiv overvågning og vurdering af risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i EU's finansielle system. Som følge af konsekvenserne for den finansielle stabilitet, som kan forårsages af misbrug af den finansielle sektor til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og på grundlag af de erfaringer, EBA allerede har fået med at beskytte banksektoren mod sådant misbrug, bør EBA påtage sig en førende rolle på EU-plan for at beskytte det finansielle system mod risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Det er derfor nødvendigt, som supplement til dens eksisterende beføjelser, at give EBA beføjelse til at handle inden for det kompetenceområde, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, i det omfang denne beføjelse vedrører forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, når det drejer sig om operatører i den finansielle sektor og de dermed tilsynsførende kompetente myndigheder, der er omfattet af de nævnte forordninger. En koncentrering hos EBA af dette mandat for hele den finansielle sektor ville desuden optimere anvendelsen af EBA's ekspertise og ressourcer, og de væsentlige forpligtelser i medfør af direktiv (EU) 2015/849 tilsidesættes ikke derved.

(11b) For at EBA effektivt kan varetage dette mandat, bør den fuldt ud udnytte sine beføjelser og redskaber i medfør af forordningen. I overensstemmelse med EBA's nye rolle er det vigtigt, at den indsamler alle relevante oplysninger vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som de relevante EU-myndigheder og nationale myndigheder har identificeret, uden af de opgaver, myndighederne har fået tillagt i henhold til direktiv (EU) 2015/849, derved tilsidesættes. EBA bør opbevare sådanne oplysninger i en centraliseret database og fremme samarbejde mellem myndighederne ved at sikre passende formidling af relevante oplysninger. Dertil kommer, at EBA bør foretage evalueringer af de kompetente myndigheder samt risikovurderinger vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Endvidere bør EBA spille en rolle med hensyn til at samarbejde og have kontakter med relevante tredjelandsmyndigheder om disse spørgsmål med henblik på at koordinere indsatsen bedre på EU-plan i væsentlige tilfælde af bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der har en grænseoverskridende dimension eller en tredjelandsdimension.

(11c) For at gøre tilsynet med overholdelsen af reglerne for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme mere effektivt og sikre en bedre koordinering af de nationale kompetente myndigheders håndhævelse af overtrædelser af umiddelbart gældende EU-ret eller nationale gennemførelsesforanstaltninger bør EBA, når der er tegn på væsentlige overtrædelser, have beføjelse til at anmode de kompetente myndigheder om at efterforske eventuelle overtrædelser af de relevante regler, overveje at træffe afgørelser og pålægge finansielle institutioner sanktioner, der pålægger dem, at de skal opfylde deres retlige forpligtelser. Denne beføjelse bør kun anvendes, hvis EBA har konstateret tegn på væsentlige overtrædelser.

(12)En række nationale myndigheder er ikke kompetente myndigheder i henhold til definitionen i oprettelsesforordningerne, men har alligevel beføjelser til at sikre anvendelsen af EU-lovgivningen på området finansielle tjenesteydelser og markeder. Med henblik på at sikre konsekvente, mål- og omkostningseffektive tilsynspraksisser inden for ESFS er det nødvendigt at definere dem som sådanne. Dette ville først og fremmest gøre det muligt for ESA'erne at udstede retningslinjer og henstillinger til de pågældende nationale myndigheder.

(13)For at sikre passende garantier for interessenternes interesser, når ESA'erne udøver deres beføjelser til at udstede retningslinjer eller henstillinger, bør de forskellige interessentgrupper kunne afgive udtalelse, hvis to tredjedele af deres medlemmer vurderer, at den pågældende ESA har overskredet sin kompetence. I dette tilfælde bør Kommissionen kunne kræve, at ESA'en efter en korrekt vurdering trækker de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage, i det omfang det er relevant.

(14)Desuden bør ESA'ernes adgang til oplysninger, med henblik på anvendelse af proceduren i oprettelsesforordningernes artikel 17 og af hensyn til en korrekt anvendelse af EU-retten, gøres lettere og hurtigere. De bør således have adgang til, via en berettiget og behørigt begrundet anmodning, at anmode om oplysninger direkte fra alle relevante kompetente myndigheder, finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked, selv når disse myndigheder, institutioner eller markedsdeltagere ikke selv har overtrådt nogen bestemmelse i EU-retten. ESA'erne bør underrette den pågældende kompetente myndighed om sådanne anmodninger, og den kompetente myndighed bør bistå ESA'erne med at indsamle de ønskede oplysninger.

(15)Et harmoniseret tilsyn med den finansielle sektor forudsætter en konsekvent tilgang blandt de kompetente myndigheder. I det øjemed bør de kompetente myndigheders aktiviteter være genstand for regelmæssige og uafhængige evalueringer foretaget af ESA'erne, som bør bistås af et evalueringsudvalg nedsat af hver af disse. ESA'erne bør også udvikle en metodologisk ramme for sådanne evalueringer. De uafhængige evalueringer bør ikke kun fokusere på konvergensen i tilsynspraksis, men også på de kompetente myndigheders evne til at opnå tilsynsresultater af høj kvalitet samt på disse kompetente myndigheders uafhængighed. Resultaterne af evalueringerne bør offentliggøres med det formål at tilskynde til overholdelse af reglerne og øge gennemsigtigheden, undtagen i tilfælde, hvor en sådan offentliggørelse ville indebære en risiko for den finansielle stabilitet.

(15a)Som følge af vigtigheden af at sikre, at EU's tilsynsramme vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme anvendes effektivt, er det af overordentlig betydning, at der foretages uafhængige evalueringer, der anlægger objektive og gennemsigtige perspektiver på tilsynspraksisser. Hvis en sådan evaluering afslører alvorlige problemstillinger, som den kompetente myndighed ikke kan afhjælpe, bør EBA underrette Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

(15b) For at kunne udføre sine opgaver og udøve sine beføjelser bør EBA kunne træffe individuelle afgørelser rettet til operatører i den finansielle sektor inden for rammerne af proceduren for overtrædelse af EU-retten og proceduren for bindende mægling, selv når de materielle regler ikke finder direkte anvendelse på operatører i den finansielle sektor, efter at have truffet en afgørelse rettet til den kompetente myndighed. Hvis de materielle regler er fastsat i direktiver, bør EBA anvende den nationale lovgivning, der gennemfører de pågældende direktiver. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, bør EBA anvende den nationale lovgivning, hvor disse valgmuligheder kommer til udtryk.

(16)Et harmoniseret tilsyn med den finansielle sektor forudsætter også, at uoverensstemmelser mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater i grænseoverskridende situationer bilægges effektivt. De eksisterende regler for bilæggelse af sådanne overensstemmelser er ikke fuldt ud tilfredsstillende. De bør derfor tilpasses, så de bliver lettere at anvende.

(17)Fremme af en EU-tilsynskultur er af helt central betydning for ESA'ernes indsats for at skabe konvergens i tilsynspraksis. ESA'erne er imidlertid ikke udstyret med alle de nødvendige værktøjer til at opfylde denne målsætning. Det er nødvendigt at gøre det muligt for ESA'erne at fastlægge de generelle målsætninger og prioriteringer for tilsynet i en flerårig strategisk tilsynsplan, som skal være til hjælp for de kompetente myndigheder i arbejdet med at identificere og fokusere på de områder, der er af størst betydning for EU-dækkende markedsintegritet og finansiel stabilitet, herunder hvad angår tilsyn med virksomheder, der beskæftiger sig med grænseoverskridende aktiviteter. Den strategiske tilsynsplan bør være risikobaseret og tage hensyn til generelle økonomiske og reguleringsmæssige retningslinjer for tilsynsvirksomhed samt relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder identificeret af ESA'erne i deres evalueringer af kompetente myndigheder samt stresstest på EU-plan. De kompetente myndigheder bør derefter udarbejde årlige arbejdsprogrammer for gennemførelse af den strategiske tilsynsplan, som omsætter Unionens prioriteringer og målsætninger i operationelle målsætninger for de pågældende myndigheder. ESA'erne bør have beføjelser til at evaluere gennemførelsen af de årlige arbejdsprogrammer vedrørende det daglige tilsyn, herunder — på stikprøvebasis — tilsynsforanstaltninger truffet i individuelle sager, med det formål at sikre, at ESA'erne kan opfylde deres målsætning om at harmonisere tilsynspraksis.

(18)Den nuværende tilsynspraksis med hensyn til outsourcing, delegering og risikooverførsler ("back-to-back"-transaktioner eller "fronting") fra én enhed med licens til en anden enhed varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Disse divergerende reguleringsmæssige tilgange indebærer en risiko for regelarbitrage medlemsstaterne imellem ("kapløb mod bunden"). Et ineffektivt tilsyn med outsourcede, delegerede eller overførte aktiviteter udsætter Unionen for risici for den finansielle stabilitet. Disse risici er særligt kritiske i forbindelse med tilsynsbelagte enheders outsourcing, delegering eller overførsel af risiko til tredjelande, hvor tilsynsmyndighederne måske ikke besidder de nødvendige værktøjer til at føre behørigt, effektivt tilsyn med væsentlige aktiviteter og centrale funktioner. ESA'erne bør spille en aktiv rolle med hensyn til at fremme tilsynsmæssig konvergens ved at sikre en fælles forståelse og tilsynspraksis for så vidt angår outsourcing, risikooverførsel og delegering af væsentlige aktiviteter og centrale funktioner i tredjelande, i overensstemmelse med EU-retten og på grundlag af de retningslinjer, henstillinger og udtalelser, som ESA'erne måtte vedtage. ESA'erne bør derfor have de fornødne beføjelser til effektivt at koordinere de nationale tilsynsmyndigheders tilsynsvirksomhed, både når de meddeler tilladelse til eller registrerer en virksomhed, og som led i løbende evaluering af tilsynspraksis. ESA'erne bør i denne koordinerende rolle især fokusere på situationer, der kan føre til omgåelse af reglerne, og overvåge finansielle institutioner eller deltagere på det finansielle marked, der har til hensigt at gøre omfattende brug af outsourcing, delegering og risikooverførsel i tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen.

(19)Fortsat finansiel stabilitet forudsætter, at afgørelser om tredjelandsækvivalens vedtaget af Kommissionen overvåges løbende. ESA'erne bør derfor kontrollere, om de kriterier, der er lagt til grund for de pågældende afgørelser om tredjelandsækvivalens, samt alle deri fastsatte betingelser fortsat er opfyldt. ESA'erne bør desuden overvåge såvel udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet som håndhævelsespraksis i de pågældende tredjelande. I den sammenhæng bør ESA'erne også udvikle administrative ordninger med tredjelandes kompetente myndigheder med henblik på at indhente oplysninger til overvågningsformål og til brug for koordinering af tilsynsaktiviteter. Denne udvidede tilsynsordning vil sikre, at tredjelandsækvivalens er mere gennemsigtig, mere forudsigelig for de berørte tredjelande og mere sammenhængende på tværs af samtlige sektorer.

(20)Indsamling og kompilering af nøjagtige og fuldstændige oplysninger er en helt afgørende opgave for ESA'erne i forbindelse med udførelsen af deres opgaver og funktioner og deres indsats for at opfylde deres målsætninger. For at undgå overlapning af indberetningsforpligtelserne for finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked bør de pågældende oplysninger fremlægges af de relevante kompetente myndigheder eller nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de finansielle markeder og institutioner. ESA'erne bør dog kunne rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til finansielle institutioner eller deltagere på det finansielle marked, såfremt en kompetent myndighed ikke leverer eller ikke kan levere de pågældende oplysninger inden for en nærmere fastsat frist. Med henblik på at sikre, at ESA'erne effektivt kan udøve deres ret til at indsamle oplysninger, er det desuden nødvendigt at give dem mulighed for at pålægge finansielle institutioner eller deltagere på det finansielle marked, der ikke nøjagtigt, fuldstændigt eller rettidigt efterkommer en anmodning eller afgørelse om fremlæggelse af oplysninger, tvangsbøder eller bøder. Den pågældende finansielle institution eller deltager på det finansielle marked bør udtrykkeligt garanteres ret til at blive hørt af ESA'erne.

(21)Det fulgte af ESA'ernes oprettelsesforordninger, at de kompetente myndigheder skulle spille en central rolle inden for rammerne af deres ledelsesstruktur. Nævnte forordninger foreskrev desuden specifikt, med henblik på at forhindre interessekonflikter, at tilsynsrådets og styrelsesudvalgets medlemmer skulle handle uafhængigt og udelukkende i Unionens interesse. ESA'ernes oprindelige ledelsesstruktur gav imidlertid ikke tilstrækkelige garantier for, at man helt undgår interessekonflikter, der potentielt kunne påvirke ESA'ernes evne til at træffe alle nødvendige afgørelser vedrørende tilsynsmæssig konvergens, og at de i deres afgørelser fuldt ud tager hensyn til Unionens mere overordnede interesser. Med henblik på at sikre, at ESA'ernes beslutningsproces er mål- og omkostningseffektiv, bør fordelingen af beslutningskompetencen internt i ESA'erne således omdefineres.

(22)Dertil kommer, at EU-dimensionen i beslutningsprocessen i tilsynsrådet bør styrkes, ved at uafhængige fuldtidsansatte medlemmer, som ikke er berørt af potentielle interessekonflikter, indsættes som medlemmer af rådet. Beslutningsbeføjelserne i spørgsmål af reguleringsmæssig art og vedrørende direkte tilsyn bør fortsat udelukkende ligge hos tilsynsrådet. Styrelsesudvalget bør omdannes til en direktion bestående af fuldtidsansatte medlemmer og bør træffe afgørelse om visse ikkereguleringsmæssige spørgsmål, herunder uafhængige evalueringer af kompetente myndigheder, bilæggelse af tvister, overtrædelser af EU-retten, den strategiske tilsynsplan, overvågning af outsourcing, delegering og risikooverførsler til tredjelande, stresstest og anmodninger om oplysninger. Direktionen bør desuden gennemgå og forberede alle afgørelser, der skal træffes af tilsynsrådet. Ydermere bør formandens stilling og rolle styrkes ved at give formanden beføjelser til at udføre formelle opgaver og en afgørende stemme i direktionen. Endelig bør EU-dimensionen i ESA'ernes ledelse også styrkes ved at ændre proceduren for valg af direktionens formand og medlemmer, så proceduren kommer til at inkludere Rådets og Europa-Parlamentets roller. Direktionen bør have en afbalanceret sammensætning.

(23)Med henblik på at sikre en passende grad af ekspertise og ansvarlighed bør direktionens formand og medlemmer udpeges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til clearing, efterhandel og finansielle anliggender samt relevant erfaring med finansielt tilsyn. For at sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol og for at beskytte EU-institutionernes rettigheder bør direktionens formand og medlemmer vælges på grundlag af en åben udvælgelsesprocedure. Kommissionen bør opstille en afgrænset liste og forelægge denne for Europa-Parlamentet til godkendelse. Når listen er godkendt, bør Rådet vedtage en afgørelse om udpegelse af direktionens medlemmer. Formanden og de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen bør stå til ansvar over for Europa-Parlamentet og Rådet for alle afgørelser, der træffes på grundlag af oprettelsesforordningerne.

(24)For at sikre en mere effektiv fordeling af de operationelle opgaver på den ene side og forvaltningen af de daglige administrative aktiviteter på den anden side bør de opgaver, der i dag varetages af den administrerende direktør i hver enkelt ESA, overtages af et af direktionens medlemmer, som bør udvælges på grundlag af de pågældende specifikke opgaver.

(24a)For at sikre, at afgørelser vedrørende hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme underbygges af det rette ekspertiseniveau, er det nødvendigt at nedsætte et udvalg bestående af cheferne for de myndigheder og organer, der har ansvaret for overholdelsen af lovgivningen om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, som behandler og udarbejder afgørelser, som EBA skal træffe. For at undgå overlapning vil dette nye udvalg erstatte underudvalget vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge, der er nedsat under ESA'ernes Fælles Udvalg.

(25)Finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked bør bidrage til finansieringen af ESA'ernes aktiviteter, idet den overordnede målsætning med ESA'ernes aktiviteter er at bidrage til finansiel stabilitet og, ved at forhindre konkurrenceforvridninger, et velfungerende indre marked. ESA'ernes aktiviteter gavner alle finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked, uanset om de opererer på tværs af grænserne eller ej. ESA'erne bidrager til, at de kan udøve deres virksomhed i et stabilt miljø og på lige vilkår. Finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked, der ikke er underlagt direkte tilsyn af ESA'er, bør derfor også bidrage til finansieringen af de af ESA'ernes aktiviteter, som de drager fordel af. ESA'erne bør dog også modtage gebyrer fra de finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked, som er under direkte tilsyn af dem.

(26)Bidragenes størrelse inden for hver enkelt kategori af finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked bør fastsættes under hensyntagen til, hvor meget den enkelte finansielle institution og deltager på det finansielle marked drager fordel af ESA'ernes aktiviteter. De individuelle bidrag fra de finansielle institutioner og deltagerne på det finansielle marked bør fastsættes i forhold til deres størrelse, så der tages hensyn til deres betydning på det relevante marked. Indkrævningen af meget små bidrag bør være underlagt en bagatelgrænse, således at det sikres, både at indkrævningen er økonomisk, og at større virksomheder ikke kommer til at bidrage uforholdsmæssigt meget.

(27)For at afgøre, hvordan de årlige bidrag fra de enkelte finansielle institutioner og deltagere på det finansielle marked skal beregnes, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 290. Der vil med de delegerede retsakter blive fastlagt en metode til fordeling af de anslåede udgifter på diverse kategorier af finansielle institutioner eller deltagere på det finansielle marked samt kriterier til fastlæggelse af niveauet for de individuelle bidrag på grundlag af størrelse. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører de relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(28)Med henblik på at bevare den fortrolige karakter af ESA'ernes arbejde bør kravene om tavshedspligt også gælde for personer, som, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis leverer tjenesteydelser relateret til den pågældende ESA's ansvarsområde.

(29)Forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 såvel som sektorspecifik lovgivning om finansielle tjenesteydelser foreskriver, at ESA'erne skal bestræbe sig på at indgå effektive administrative ordninger, som omfatter udveksling af oplysninger med tilsynsmyndigheder fra tredjelande. Behovet for effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger burde blive så meget desto større, når nogle af ESA'erne, i medfør af denne ændringsforordning, får et bredere ansvar i forbindelse med tilsyn med enheder og aktiviteter uden for EU. I de tilfælde, hvor ESA'erne i denne forbindelse behandler personoplysninger, herunder ved overførsel af sådanne oplysninger til lande uden for Unionen, er de bundet af kravene i forordning (EU) 2018/XXX (databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner og organer). Foreligger der ikke en afgørelse om beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed, eller er der ikke etableret passende garantier, f.eks. i administrative ordninger, jf. artikel 49, stk. 3, i databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner og organer, kan ESA'erne udveksle personoplysninger med tredjelandes myndigheder i henhold til undtagelsesbestemmelsen vedrørende offentlighedens interesse — som især finder anvendelse på tilfælde af international udveksling af oplysninger mellem finansielle tilsynsmyndigheder — i nævnte forordnings artikel 51, stk. 1, litra d), på de deri fastsatte betingelser.

(30)Det er af afgørende betydning, at EBA's beslutningsprocedurer giver passende garantier for medlemsstater, der ikke deltager i bankunionen, og samtidig gør det muligt for EBA at fortsætte med at træffe afgørelser på en effektiv måde, når antallet af ikkedeltagende medlemsstater falder. De nuværende afstemningsregler, som kræver et flertal af de deltagende medlemsstater og et flertal af de ikkedeltagende medlemsstater, for at EBA kan træffe en afgørelse, bør opretholdes. Der er imidlertid behov for yderligere garantier med henblik på at undgå en situation, hvor der ikke kan træffes afgørelser, udelukkende fordi medlemsstaters kompetente myndigheder udebliver, og for at sikre, at så mange nationale kompetente myndigheder som muligt er til stede ved afstemningerne, så man opnår et stærkt og legitimt afstemningsresultat.

(31)Det følger af ESA'ernes oprettelsesforordninger, at ESA'erne, i samarbejde med ESRB, indleder og koordinerer stresstest på EU-plan for at vurdere modstandsdygtigheden hos finansielle institutioner eller deltagere på det finansielle marked over for ugunstige markedsudviklinger. Det bør også sikres, at der så vidt muligt anvendes en konsekvent metode på nationalt niveau for sådanne test. For at sikre en passende balance mellem de kompetente myndigheders tilsynsmæssige problemstillinger og EU-dækkende hensyn bør kompetencen til at træffe afgørelser om indledning og koordinering af stresstest overføres til ESA'ernes direktionen. Det bør også, for samtlige ESA'er, præciseres, at de kompetente myndigheders forpligtelser med hensyn til tavshedspligt ikke må hindre de kompetente myndigheder i at videregive resultaterne af stresstest til ESA'erne med henblik på offentliggørelse.

(32)For at sikre en høj grad af konvergens på tilsynsområdet og med hensyn til godkendelse af interne modeller bør EIOPA kunne afgive udtalelser for at afhjælpe potentielle uoverensstemmelser og bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed i forbindelse med godkendelse af interne modeller. De kompetente myndigheder bør træffe deres afgørelser i overensstemmelse med disse udtalelser eller bør i modsat fald forklare, hvorfor de ikke har efterkommet udtalelsen.

(33)Med den stadig mere grænseoverskridende dimension af handelsaktiviteter — og især visse investeringsselskabers aktiviteter, som på grund af deres systemiske karakter kan have grænseoverskridende virkninger, der påvirker den finansielle stabilitet — bør ESMA spille en mere fremtrædende koordinerende rolle med hensyn til at anbefale de kompetente myndigheder at indlede relevante undersøgelser. ESMA bør endvidere kunne lette udvekslingen af oplysninger, der er relevante for disse undersøgelser, hvis ESMA har rimelig grund til at formode, at der finder aktiviteter med betydelige grænseoverskridende virkninger sted, som udgør en trussel mod de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller den finansielle stabilitet i Unionen. Til dette formål bør ESMA vedligeholde en datalagerfacilitet til indsamling af alle relevante oplysninger data fra kompetente myndigheder og formidling af disse oplysninger mellem myndighederne.

(34)Hovedmålsætningerne med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 6 , (EU) nr. 346/2013 7 og (EU) 2015/760 8 er fremme af beskæftigelse og vækst, finansiering af SMV'er, sociale og langsigtede investeringer samt befordring af en EU-investeringskultur. Nationale kompetente myndigheders indbyrdes afvigende anvendelse af deres skønsbeføjelser, deres forskellige administrative praksis og forskellene i tilsynskultur og resultater består på trods af den harmonisering, der er opnået med de tre forordninger. Disse forskelle er til hinder for etablering af de nødvendige ensartede spilleregler for alle forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, kvalificerede sociale iværksætterfonde og langsigtede investeringsfonde i forskellige medlemsstater og øger samtidig disse forvalteres transaktions- og driftsomkostninger.

(35)Med henblik på at mindske transaktions- og driftsomkostningerne, styrke investorernes valgmuligheder og øge retssikkerheden bør tilsynsbeføjelserne, herunder til tildeling og tilbagetrækning af registreringer og tilladelser, ift. forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og disse fonde som omhandlet i forordning (EU) nr. 345/2013, forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde eller disse fonde som omhandlet i forordning (EU) nr. 346/2013 og europæiske langsigtede investeringsfonde som omhandlet i forordning (EU) 2015/760, overføres fra de kompetente myndigheder til ESMA. I det øjemed bør ESMA kunne gennemføre undersøgelser og kontrolbesøg på stedet samt pålægge bøder eller tvangsbøder for at tvinge en person til at bringe en overtrædelse til ophør, til at afgive udtømmende og korrekte oplysninger, som ESMA har krævet, eller til at underkaste sig en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet.

(36)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde er der fastlagt ensartede krav, som langsigtede fonde skal opfylde for at blive godkendt som "ELTIF". Der er ved forordning (EU) 2015/760 fastsat regler om kvalificerede investeringer, kvalificerede porteføljevirksomheder, koncentration og berettigede investorer. I reglerne fastlægges også tilsynsbeføjelserne, herunder krav vedrørende meddelelse af tilladelser og løbende tilsyn. Ved nærværende forordning opretholdes tilsynsreglerne i forordning (EU) 2015/760, mens ESMA tillægges tilsynsbeføjelser, herunder til meddelelse af tilladelse, løbende tilsyn og inddragelse af tilladelser. Ved denne forordning får ESMA til opgave at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der ikke indebærer politikbeslutninger, til forelæggelse for Kommissionen, således at de retlige forpligtelser og ESMA's skønsbeføjelse i henhold til forordning (EU) 2015/760 er tilstrækkeligt klare. Der er foretaget tilsvarende ændringer i forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 med henblik på at tillægge ESMA tilsynsbeføjelser.

(37)For at ESMA skal kunne udøve sine tilsynsbeføjelser på effektiv vis med hensyn til kvalificerede venturekapitalfonde, kvalificerede sociale iværksætterfonde og europæiske langsigtede investeringsfonde samt forvalterne heraf, bør ESMA kunne gennemføre undersøgelser og kontrolbesøg på stedet. Til støtte for ESMA's tilsynskapacitet bør ESMA tillægges beføjelser til at pålægge bøder eller tvangsbøder for at tvinge en person til at bringe en overtrædelse til ophør, til at afgive udtømmende og korrekte oplysninger, som ESMA har krævet, eller til at underkaste sig en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet. Ved denne forordning bør der derfor fastlægges klare grænser for sådanne administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, idet disse bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning, ligesom de bør sikre en fælles tilgang og virke præventivt. ESMA bør i forbindelse med sine undersøgelses- og håndhævelsesaktiviteter kunne regne med de nationale myndigheders støtte, i det omfang det er nødvendigt og påkrævet. ESMA bør tillægges beføjelser til at delegere visse af disse funktioner, som stadig kan delegeres tilbage til de nationale kompetente myndigheder

(38)Ved artikel 40 i forordning (EU) nr. 600/2014 tillagdes ESMA midlertidige interventionsbeføjelser, som gør det muligt for ESMA på visse betingelser midlertidigt at forbyde eller begrænse markedsføring, distribution eller salg af bestemte finansielle instrumenter eller finansielle instrumenter med specificerede karakteristika eller en type finansiel aktivitet eller praksis i Unionen. Det fremgår klart, at disse produktinterventionsbeføjelser i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 finder anvendelse på investeringsselskaber og kreditinstitutter, der er involveret i markedsføring, distribution eller salg af finansielle instrumenter, herunder andele i institutter for kollektiv investering. Da andele i institutter for kollektiv investering også direkte kan markedsføres, distribueres eller sælges af administrationsselskaber for institutter for kollektiv investering i værdipapirer og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF, samt forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU, er det — for at øge retssikkerheden — nødvendigt at præcisere, at ovennævnte produktinterventionsbeføjelser i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 også gælder for administrationsselskaber og investeringsselskaber for investeringsinstitutter samt for FAIF'er.

(39)I særlige, nøje definerede undtagelsestilfælde kan ESMA gøre brug af sine interventionsbeføjelser til — også for forvalterne — at begrænse eller forbyde markedsføring, salg eller distribution af andele eller aktier i investeringsinstitutter eller AIF'er. Dette ville være hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor de foreslåede foranstaltninger imødegår væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller for stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen; de reguleringsmæssige krav i EU-retten, der gælder for det pågældende finansielle instrument eller den pågældende aktivitet, ikke gør det muligt at undgå denne trussel, og en eller flere kompetente myndigheder ikke har truffet foranstaltninger til at imødegå truslen, eller de foranstaltninger, der er truffet, ikke imødegår truslen i tilstrækkelig grad.

(40)Uensartethed i kvaliteten, formateringen og pålideligheden af samt udgifterne til transaktionsdata har en skadelig indvirkning på gennemsigtigheden, investorbeskyttelsen og markedseffektiviteten. Med henblik på at styrke overvågningen og rekonstruktion af transaktionsdata, forbedre sammenhængen i og kvaliteten af disse data samt adgangen til dem og tilgængeligheden af dem til rimelige omkostninger i hele Unionen for de relevante markedspladser indførtes der ved direktiv 2014/65/EU en ny retlig ordning for dataindberetningstjenester, herunder meddelelse af tilladelse til og tilsyn med udbydere af dataindberetningstjenester.

(41)Kvaliteten af transaktionsdata og af behandlingen og tilvejebringelsen af disse data, herunder grænseoverskridende behandling og tilvejebringelse af data, er af afgørende betydning for opfyldelsen af den vigtigste målsætning for forordning (EU) nr. 600/2014, nemlig at styrke gennemsigtigheden på de finansielle markeder. Leveringen af tjenesteydelser vedrørende centrale data er således afgørende for, at brugerne kan danne sig det ønskede overblik over handelsaktiviteten på EU-finansmarkederne, og for, at de kompetente myndigheder kan modtage nøjagtige og fuldstændige oplysninger om relevante transaktioner.

(42)Transaktionsdata er desuden et stadig vigtigere værktøj til effektiv håndhævelse af de krav, der følger af forordning (EU) nr. 600/2014. I betragtning af den grænseoverskridende dimension af datahåndtering, datakvalitet og behovet for at opnå stordriftsfordele samt for at undgå de skadelige virkninger af potentielle indbyrdes forskelle på såvel datakvaliteten som de opgaver, udbydere af dataindberetningstjenester varetager, er det hensigtsmæssigt og berettiget at overdrage godkendelses- og tilsynsbeføjelser i forhold til udbydere af dataindberetningstjenester fra de kompetente myndigheder til ESMA og at præcisere disse beføjelser i forordning (EU) nr. 600/2014, således at man samtidig muliggør konsolidering af de fordele, der opstår ved at samle datarelaterede kompetencer i ESMA.

(43)Detailinvestorer (private investorer) bør på behørig vis informeres om potentielle risici, når de beslutter at investere i et finansielt instrument. Unionens retlige ramme har til formål at reducere risikoen for uhensigtsmæssigt salg, hvor der til detailinvestorer sælges finansielle produkter, der ikke passer til deres behov og forventninger. I dette øjemed styrker direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 de organisatoriske krav og kravene vedrørende forretningsskik for at sikre, at investeringsselskaberne handler i deres kunders bedste interesse. Disse krav omfatter mere omfattende risikoinformation til kunderne, bedre vurdering af anbefalede produkters egnethed samt en forpligtelse til at distribuere finansielle instrumenter til det marked, der er den identificerede målgruppe, under hensyntagen til faktorer såsom udstedernes solvens. ESMA bør gøre fuld brug af sine beføjelser til at sikre tilsynsmæssig konvergens og til at støtte de nationale myndigheder i deres bestræbelser på at opnå et højt investorbeskyttelsesniveau og en effektiv overvågning af risici i tilknytning til finansielle produkter.

(44)Det er vigtigt at sikre en mål- og omkostningseffektiv indgivelse, kompilering, analyse og offentliggørelse af oplysninger med henblik på beregninger til fastsættelse af kravene vedrørende før- og efterhandelsgennemsigtigheds- og handelsforpligtelsesordningerne samt med henblik på referencedata i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 600/2014 og forordning (EU) nr. 596/2014 9 . ESMA bør derfor tillægges beføjelser til at indsamle oplysninger direkte fra markedsdeltagere i relation til kravene vedrørende før- og efterhandelsgennemsigtighed, samt meddelelse af tilladelse til markedsdeltagere og tilsyn med udbydere af dataindberetningstjenester.

(45)Ved at tildele ESMA disse beføjelser åbnes der mulighed for centralt forvaltet godkendelse og tilsyn, hvormed man ville undgå den nuværende situation, hvor det er nødvendigt med flere forskellige markedspladser, systematiske internalisatorer, godkendte offentliggørelsesordninger (APA'er) og udbydere af konsolideret løbende handelsinformation (CTP'er) til at forsyne flere forskellige kompetente myndigheder med data, som først da videregives til ESMA. Et sådant centralt forvaltet system burde være til stor gavn for markedsdeltagerne i kraft af større datagennemsigtighed, bedre investorbeskyttelse og højere markedseffektivitet.

(46)Overdragelsen af dataindsamlingsbeføjelser samt meddelelse af tilladelse og tilsyn fra de kompetente myndigheder til ESMA er også af stor betydning for andre opgaver, som ESMA varetager i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014, såsom markedsovervågning, ESMA's midlertidige interventionsbeføjelser og positionsforvaltningsbeføjelser samt arbejdet med at sikre en konsekvent overholdelse af kravene vedrørende før- og efterhandelsgennemsigtighed.

(47)ESMA bør, for at kunne udøve sine tilsynsbeføjelser for så vidt angår behandling og tilvejebringelse af data effektivt, kunne gennemføre undersøgelser og kontrolbesøg på stedet. ESMA bør kunne pålægge bøder eller tvangsbøder for at tvinge udbydere af dataindberetningstjenester til at bringe en overtrædelse til ophør, til at afgive udtømmende og korrekte oplysninger, som ESMA har krævet, eller til at underkaste sig en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet samt pålægge administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, hvis ESMA finder, at en person forsætligt eller uagtsomt har overtrådt forordning (EU) nr. 600/2014.

(48)Finansielle produkter, der anvender kritiske benchmarks, er tilgængelige i alle medlemsstaterne. Disse benchmarks er derfor af afgørende betydning for de finansielle markeders funktion og den finansielle stabilitet i Unionen. I tilsynet med et kritisk benchmark bør der derfor anlægges et holistisk syn på potentielle virkninger — ikke kun i den medlemsstat, hvor administratoren er etableret, og de medlemsstater, hvor stillerne er etableret, men i hele Unionen. ESMA bør derfor føre tilsyn med kritiske benchmarks på EU-plan. For at undgå overlapning af opgaver bør det kun være ESMA, der fører tilsyn med administratorer af kritiske benchmarks, også for så vidt angår eventuelle ikke-kritiske benchmarks, som de forvalter.

(49)Det vil imidlertid, når et benchmark kun er af kritisk betydning i én medlemsstat, kunne være hensigtsmæssigt, at ESMA helt eller delvist delegerer tilsynet med det pågældende benchmark til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor administratoren er etableret, fordi den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat er tættere på markedet, forudsat at ESMA har indhentet forudgående samtykke hertil fra den pågældende kompetente myndighed.

(50)Eftersom administratorer af og stillere til kritiske benchmarks er underlagt strengere krav end administratorer af og stillere til andre benchmarks, bør kategoriseringen af benchmarks som kritiske benchmarks varetages af Kommissionen eller ESMA og kodificeres af Kommissionen. Da det er de nationale kompetente myndigheder, der har bedst adgang til data og information om de benchmarks, de fører tilsyn med, bør de underrette Kommissionen eller ESMA om benchmarks, som efter deres opfattelse opfylder kriterierne for at blive betragtet som kritiske benchmarks.

(51)Det var meningen, at tilsynskollegier for kritiske benchmarks skulle bidrage til en harmoniseret anvendelse af forordning (EU) 2016/1011 og til konvergens med hensyn til tilsynspraksis. Da ESMA er i direkte kontakt med alle de nationale tilsynsmyndigheder eller består af disse tilsynsmyndigheder, vil der ikke længere være behov for disse tilsynskollegier.

(52)Proceduren for fastlæggelse af, hvem der er referencemedlemsstat for benchmarkadministratorer etableret i tredjelande, som ansøger om at blive anerkendt i Unionen, er besværlig og tidskrævende for både ansøgerne og de nationale kompetente myndigheder. Ansøgere vil kunne forsøge at påvirke proceduren i håb om tilsynsarbitrage, og det samme gælder andre benchmarkadministratorer etableret i tredjelande, der ønsker adgang til Unionen via valideringsordningen. Disse administratorer vil måske ud fra strategiske hensyn vælge deres retlige repræsentant i en medlemsstat, hvor tilsynet efter deres opfattelse er mindre strengt. Med en harmoniseret tilgang med ESMA som kompetent myndighed for tredjelandes benchmarks og deres administratorer undgås disse risici samt udgifterne til at afgøre, hvem der er referencemedlemsstat, og til det efterfølgende tilsyn. Med tildelingen af denne rolle som kompetent myndighed for tredjelandes benchmarks slås det desuden fast, at ESMA er Unionens modpart i forhold til tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvilket gør det grænseoverskridende samarbejde mere mål- og omkostningseffektivt.

(53)Mange — hvis ikke de fleste — benchmarkadministratorer er banker eller finansieringsselskaber, som forvalter kunders penge. For ikke at undergrave Unionens kamp mod hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme bør en forudsætning for, at der kan indgås en samarbejdsordning med en kompetent myndighed inden for rammerne af en ækvivalensordning, være, at den kompetente myndigheds land ikke er opført på listen over jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system.

(54)Næsten alle benchmarks benyttes i forbindelse med finansielle produkter, der udbydes i flere medlemsstater eller i hele Unionen. De kompetente myndigheder, herunder ESMA, bør samarbejde og bistå hinanden som fornødent for at afdække risici i tilknytning til levering af benchmarks, der måske ikke længere er pålidelige eller repræsentative for forholdene på markedet eller de økonomiske realiteter, som de skal måle.

(55)På grund af arten af de relevante værdipapirer og udstedere knytter der sig til visse typer prospekter, der udarbejdes i henhold til forordning (EU) 2017/1129, en sådan grænseoverskridende dimension inden for Unionen, en sådan grad af teknisk kompleksitet og/eller sådanne potentielle risici for regelarbitrage, at et centraliseret tilsyn med dem fra ESMA's side ville sikre bedre resultater med hensyn til mål- og omkostningseffektivitet end tilsyn med dem på nationalt plan. Konsolidering på ESMA-niveau af godkendelsen af sådanne prospekter samt dertil knyttede tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i ESMA-regi burde reducere overholdelsesomkostningerne og de administrative barrierer og samtidig øge kvaliteten af, sammenhængen i og effektiviteten af tilsynet i Unionen.

(56)Private placeringer af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, er en vigtig kilde til kapital for udstedere og er grænseoverskridende af natur. Et prospekt er ikke påkrævet ved en privat placering hos kvalificerede investorer, men den efterfølgende optagelse af værdipapirerne til handel på et reguleret marked er betinget af, at der offentliggøres et prospekt i henhold til forordning (EU) 2017/1129. Prospektordningen giver udstederne fleksibilitet til selv at vælge, hvad der skal være deres hjemland, hvis den pålydende værdi af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, er over 1 000 EUR pr. enhed. Den pålydende værdi af de værdipapirer, der ikke er kapitalandele, som er genstand for private placeringer, er typisk på over 1 000 EUR, og dette skaber potentielt grobund for reguleringsshopping. At give ESMA ansvaret for godkendelse af sådanne engrosprospekter for værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som optages til handel på et reguleret marked eller et specifikt segment heraf, som kun kvalificerede investorer kan få adgang til, burde opfylde den dobbelte målsætning om at sikre såvel lige vilkår for udstedere som en højere grad af effektivitet ved at strømline godkendelsesprocedurerne betydeligt.

(57)Godkendelse af prospekter for værdipapirer med sikkerhed i aktiver samt godkendelse af prospekter udarbejdet af specialistudstedere, f.eks. ejendomsselskaber, mineralselskaber, videnskabelige forskningsvirksomheder eller rederier, forudsætter, at de nationale kompetente myndigheder råder over højt specialiseret personale, som i de fleste tilfælde skal tage sig af en forholdsvis begrænset mængde prospekter. Dertil kommer, at visse ikke-finansielle oplysninger, som skal offentliggøres af specialistudstedere, ikke er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) 2017/1129, men er underlagt de nationale kompetente myndigheders skønsbeføjelser. Dette er en potentiel kilde til ineffektivitet og regelarbitrage. At give ESMA ansvaret for godkendelse af disse typer prospekter burde på den ene side sikre ensartede vilkår med hensyn til offentliggørelse af oplysninger og eliminere risikoen for regelarbitrage og på den anden side optimere tildelingen af ressourcer til tilsyn på EU-plan, ved at det fastslås, at ESMA er ekspertisecentret, og derigennem sikre et mere effektivt tilsyn med de pågældende prospekter.

(58)Tredjelandsudstedere, der udarbejder et prospekt i overensstemmelse med EU-retten, nyder en vis grad af fleksibilitet med hensyn til valg af hjemland med henblik på godkendelse af prospektet, hvilket medfører en risiko for tilsynsshopping på tværs af medlemsstaternes grænser. Konsolidering af sådanne godkendelser på ESMA-niveau ville sikre en fuldt harmoniseret tilgang over for tredjelandsudstedere og fjerne potentialet for regelarbitrage. Tredjelandsudstedere ville dermed have ESMA som deres fælles kontaktpunkt i Unionen, uanset hvilke(n) medlemsstat(er) de udbyder deres værdipapirer eller ansøger om optagelse til handel i. Derved elimineres behovet for at fastlægge, hvad der er hjemland for de pågældende tredjelandsudstedere.

(59)Ækvivalensordningen for prospekter udarbejdet i henhold til tredjelandes nationale lovgivning bør ændres, således at det fastsættes, at ækvivalensvurderingen og den efterfølgende vedtagelse af en Kommissionens afgørelse ikke skal baseres alene på oplysningskravene i sådanne tredjelandes nationale lovgivning, men også på, hvorvidt der er etableret en ramme for kontrol og godkendelse af prospektet, herunder eventuelle tillæg hertil, fra tredjelandets tilsynsmyndigheds side, samt et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse af udbud og optagelser under sådanne prospekter. Med henblik på at sikre overensstemmelse med den tilgang, der er beskrevet i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment" (SWD(2017) 102 final), bør Kommissionen kunne gøre sin ækvivalensafgørelse betinget af, at supplerende betingelser er opfyldt, med henblik på at beskytte markedets integritet i Unionen og fremme det indre marked for finansielle tjenesteydelser samt fælles værdier og fælles reguleringsmål på internationalt plan. Sådanne betingelser kan være et krav om, at det pågældende tredjeland skal indføre et effektivt ækvivalent system til anerkendelse af prospekter udarbejdet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, eller at ESMA skal kunne samarbejde med den relevante tilsynsmyndighed i tredjelandet om løbende at overvåge reglerne i dette tredjeland.

(60)Hvis et tredjelands retlige og tilsynsmæssige ordninger for prospekter udarbejdet i henhold til det pågældende tredjelands nationale lovgivning er blevet erklæret ækvivalente af Kommissionen, og hvis der er indgået en passende samarbejdsordning mellem ESMA og tilsynsmyndigheden i det pågældende tredjeland, bør ethvert prospekt, der er godkendt af tilsynsmyndigheden i det pågældende tredjeland, og som anvendes i Unionen i forbindelse med et udbud af værdipapirer til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked, registreres hos ESMA, og reglerne for fastlæggelse af, hvad der er hjemlandet, lades ude af betragtning.

(61)Eftersom den ækvivalensordning, der er fastlagt ved forordning (EU) 2017/1129, foreskriver, at de kompetente myndigheder og ESMA skal forlade sig på tredjelandes tilsynsmyndigheder i forbindelse med udbud og optagelse til handel i Unionen på grundlag af et prospekt, der er udarbejdet i henhold til tredjelandes regler, må de pågældende kompetente myndigheder og ESMA også kunne have tillid til, at der i det pågældende tredjeland træffes forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Med henblik herpå og også for ikke at undergrave Unionens kamp mod hvidvask af penge og/eller finansiering af terrorisme bør en forudsætning for, at ESMA kan indgå en samarbejdsordning med et tredjelands tilsynsmyndigheder inden for rammerne af den ækvivalensordning, der er fastlagt ved forordning (EU) 2017/1129, være, at tredjelandet ikke er opført på listen over jurisdiktioner, om hvilke det er erklæret, at de har strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system.

(62)ESMA bør have beføjelser til at pålægge administrative sanktioner for eller træffe andre administrative foranstaltninger mod overtrædelser af forordning (EU) 2017/1129 vedrørende de specifikke typer prospekter, som ESMA overdrages ansvaret for godkendelse af. Ved denne forordning bør der derfor fastlægges klare grænser for sådanne administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, idet disse bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

(63)Ansvaret for tilsynet med annoncering vedrørende de prospekter, som ESMA overdrages ansvaret for godkendelse af, bør også overdrages til ESMA. ESMA bør have mulighed for at kontrollere, at sådan annoncering er i overensstemmelse med reglerne. Kontrollen bør dog altid udføres af ESMA i forbindelse med annoncering, der finder sted i en medlemsstat, hvis kompetente myndighed formelt har anmodet ESMA om at gøre brug af sine kontrolbeføjelser, når et prospekt, der er godkendt af ESMA, anvendes i forbindelse med et udbud eller optagelse inden for dens jurisdiktion. For at kunne varetage en sådan opgave bør ESMA råde over tilstrækkelige menneskelige ressourcer med tilstrækkeligt kendskab til de relevante nationale forbrugerbeskyttelsesregler.

(64)ESMA bør overvåge og godkende alle typer af prospekter defineret i denne forordning, som forelægges til godkendelse fra den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse. Prospekter af de i denne forordning definerede typer, som er blevet godkendt af en kompetent myndighed inden den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, eller som er blevet forelagt for en kompetent myndighed med henblik på godkendelse, men endnu ikke er blevet godkendt pr. nævnte dato, bør fortsat være underlagt den pågældende kompetente myndigheds tilsyn. For at undgå enhver risiko for forvirring bør tilsynet navnlig omfatte afslutningen af proceduren for kontrol og godkendelse af prospekter, der endnu ikke er godkendt, samt alle godkendelses- og meddelelsesopgaver i tilknytning til tillæg til og endelige vilkår herfor, i det omfang det er relevant.

(65)Der bør fastsættes en rimelig frist til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på den påtænkte ledelsesstruktur og de relevante delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, således at ESA'erne og de øvrige interessenter kan anvende de regler, der indføres ved denne forordning.

(66)Forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010, (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013, (EU) nr. 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/2011 og (EU) 2017/1129 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010

I forordning (EU) nr. 1093/2010 foretages følgende ændringer:

(1)Artikel 1 ændres således:

a)Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den tildeles ved denne forordning, og inden for rammerne af direktiv 2002/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF*, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU**, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU***, Europa-Parlamentets og Rådets***** forordning (EU) 2015/847****, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366****** og, i det omfang disse retsakter finder anvendelse på kredit- og finansieringsinstitutter og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, de relevante dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF og direktiv (EU) 2015/849*******, herunder alle direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, samt eventuelle yderligere retligt bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden pålægges opgaver. Myndigheden handler også i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013********.

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

*** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214).

**** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1).

**** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

***** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73)."

*****Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)."

b)I artikel 1, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"Myndigheden handler også inden for de beføjelser, der er tildelt ved denne forordning og inden for rammerne for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849(*), i det omfang nævnte direktiv finder anvendelse på operatører i den finansielle sektor og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem. Udelukkende til dette formål udfører EBA de opgaver, som enhver juridisk bindende EU-retsakt har tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1094/2010, eller Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010. Når myndigheden udfører sådanne opgaver, skal den holde disse myndigheder underrettet om sine aktiviteter vedrørende en enhed, der er en "finansiel institution", som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1094/2010, eller en "deltager på det finansielle marked" som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73)."

(2)I artikel 2, stk. 5, indsættes følgende afsnit:

"Henvisninger til tilsyn i denne forordning omfatter de aktiviteter, der skal udføres af alle kompetente myndigheder i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

(3)Artikel 4 ændres således:

a)    Nr. 1) affattes således:

"1) "finansielle institutioner": enhver virksomhed, der er omfattet af regulering og tilsyn i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter ".

aa) Følgende indsættes som nr. 1a):

"1a) "operatør i den finansielle sektor": enhver enhed, der er omfattet af direktiv (EU) 2015/849, og som enten er en "finansiel institution" som defineret i artikel 4, nr. 1), i denne forordning og i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1094/2010 eller en "deltager på det finansielle marked" som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1095/2010".

b)    Nr. 2), nr. i), affattes således:

"i) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 40), i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder Den Europæiske Centralbank med hensyn til forhold vedrørende opgaver overdraget til den ved forordning (EU) nr. 1024/2013".

c)    Nr. 2), nr. ii), affattes således erstattes af følgende:

"ii) i forbindelse med direktiv 2002/65/EF og (EU) 2015/849, de myndigheder og organer, der har ansvaret for at sikre, at kreditinstitutter og finansielle institutioner overholder kravene i disse dette direktiver

iia) i forbindelse med direktiv (EU) 2015/849, de myndigheder og organer, der fører tilsyn med finansielle institutioner, og som har ansvar for at sikre, at de overholder kravene i nævnte direktiv".

d)    Nr. 2), nr. iii), affattes således:

"iii) i forbindelse med indskudsgarantiordninger, de organer, der forvalter indskudsgarantiordninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU, eller, hvis driften af indskudsgarantiordningen forestås af en privat virksomhed, den offentlige myndighed, der fører tilsyn med disse ordninger i medfør af nævnte direktiv, samt relevante administrative myndigheder som omhandlet i nævnte direktiv, og".

e)    Som nr. 2), nr. v) og vi), indsættes:    

"v) kompetente myndigheder som omhandlet i direktiv 2014/17/EU, forordning (EU) 2015/751, direktiv (EU) 2015/2366, direktiv 2009/110/EF, forordning (EF) nr. 924/2009 og forordning (EU) nr. 260/2012

vi) organer og myndigheder som omhandlet i artikel 20 i direktiv 2008/48/EF."

(4)Artikel 6 ændres således:

a)    Nr. 2) affattes således:

"2) en direktion, der varetager de i artikel 47 nævnte opgaver".

b)    Nr. 4) udgår.

(5)    Artikel 8 ændres således:

a)    I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Som litra aa) indsættes:

1) "aa) at udvikle og ajourføre en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med finansielle institutioner i Unionen".

ii)    Som litra ab) indsættes:

2)"ab) at udvikle og ajourføre en EU-afviklingshåndbog om afvikling af finansielle institutioner i Unionen, som beskriver bedste tilsynspraksis og metoder og processer af høj kvalitet".

iii)    Litra e) og f) affattes således:

3)"e) at tilrettelægge og gennemføre evalueringer af kompetente myndigheder, og i den forbindelse udstede retningslinjer og henstillinger og fastlægge bedste praksis, for at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

4)f) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde, herunder, i det omfang det er relevant, udviklingen med hensyn til kredittendenser, især for husholdninger og SMV'er, og inden for innovative tjenesteydelser".

iv)    Litra h) affattes således:

5)"h) at fremme beskyttelse af indskydere, forbrugere og investorer".

v)    Som litra l) tilføjes:

"l) at bidrage til at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme."

b)    I stk. 1a indsættes som litra c):

"c) tage hensyn til teknologisk innovation, innovative og bæredygtige forretningsmodeller samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer."

c)    I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Som litra ca) indsættes:

"ca) at udstede henstillinger, jf. artikel 29a og 31a".

           ii) Litra h) affattes således:

"h) at indsamle de nødvendige oplysninger vedrørende finansielle institutioner som fastsat i artikel 35 og 35b".

(6)Artikel 9 ændres således:

Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden overvåger nye og eksisterende finansielle aktiviteter og kan vedtage retningslinjer og henstillinger med henblik på at fremme markedernes sikkerhed og soliditet og konvergens med hensyn til regulerings- og tilsynspraksis."

Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden etablerer som en integreret del af myndigheden et udvalg om finansiel innovation, der samler alle relevante kompetente myndigheder og myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse med henblik på at opnå en koordineret tilgang til den reguleringsmæssige og tilsynsmæssige behandling af nye eller innovative finansielle aktiviteter og yde rådgivning, som myndigheden fremlægger for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Myndigheden kan også lade udvalget inkludere nationale databeskyttelsesmyndigheder."

6a)    Som artikel 9a og 9b indsættes:

"Artikel 9a
Særlige opgaver i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

1.Myndigheden indtager en ledende rolle med hensyn til at fremme integritet, gennemsigtighed og sikkerhed i det finansielle system ved at vedtage foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder ved:

a)at indsamle oplysninger fra de kompetente myndigheder vedrørende de svagheder, der er konstateret i processerne og procedurerne, organisatoriske ordninger, vurderinger af egnethed og hæderlighed, forretningsmodeller og aktiviteter foretaget af operatører i den finansielle sektor, med henblik på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt foranstaltninger truffet af kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder stiller alle sådanne oplysninger til rådighed for myndigheden ud over eventuelle forpligtelser i henhold til artikel 35. Myndigheden koordinerer i tæt samarbejde med finansielle efterretningsenheder

b)at udarbejde fælles standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den finansielle sektor og ved at fremme en konsekvent gennemførelse heraf

c)at overvåge udviklingen på markedet og vurdere sårbarheden over for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den finansielle sektor.

2.Myndigheden opretter og ajourfører en central database med oplysninger, der er indsamlet i henhold til stk. 1, litra a). Myndigheden sikrer, at oplysninger analyseres og gøres tilgængelige for de kompetente myndigheder ud fra need-to-know- og fortrolighedskriterier.

3.Myndigheden fremmer konvergens mellem de tilsynsprocesser, der er omhandlet i direktiv (EU) 2015/849, herunder ved at foretage regelmæssige evalueringer i overensstemmelse med artikel 30.

Hvis en sådan evaluering viser, at der er alvorlige mangler i identifikationen, vurderingen eller håndteringen af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og den kompetente myndighed ikke træffer foranstaltninger til at adressere de opfølgningsforanstaltninger, som er angivet i den rapport, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, underretter myndigheden Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

4.Myndigheden foretager regelmæssigt risikovurderinger af de kompetente myndigheder med hovedfokus på kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. iia), for at afprøve deres strategier og ressourcer med hensyn til at imødegå og overvåge de vigtigste nyopståede risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Myndigheden underretter Kommissionen om resultaterne af disse risikovurderinger, herunder ved at indarbejde analysen af resultaterne i den udtalelse, den skal afgive i henhold til artikel 6, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/849.

5.I væsentlige tilfælde af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, der berører grænseoverskridende sager i forhold til et tredjeland, indtager myndigheden en ledende rolle med hensyn til at lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i Unionen og de relevante myndigheder i tredjelande.

6.Myndigheden nedsætter et permanent internt udvalg for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med henblik på at koordinere foranstaltningerne for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og med henblik på at udarbejde udkast til afgørelser, der skal træffes af myndigheden i overensstemmelse med artikel 44.

7.Tilsynsrådets formand er formand for udvalget, og det består af cheferne for de myndigheder og organer, der har ansvaret for at sikre, at finansielle institutioner overholder kravene i direktiv (EU) 2015/849. Derudover kan Kommissionen, ESRB, tilsynsrådet for Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed hver udpege en højtstående repræsentant, som deltager i udvalgets møder som observatører.

Artikel 9b
Anmodning om efterforskning vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

1.I sager vedrørende forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849 kan myndigheden, hvis den har konstateret tegn på væsentlige overtrædelser, anmode en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. iia), om at efterforske mulige overtrædelser af EU-retten, og hvis denne EU-ret består af direktiver eller udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, overtrædelser af national lovgivning, der gennemfører direktiver eller udnytter valgmuligheder, som medlemsstaterne har i henhold til EU-retten, foretaget af en operatør i den finansielle sektor og at overveje at pålægge den pågældende operatør sanktioner i forbindelse med sådanne overtrædelser. Myndigheden kan også, hvis det er nødvendigt, anmode en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. iia), om at overveje at vedtage en individuel afgørelse rettet til den pågældende operatør i den finansielle sektor, hvor det pålægges den at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde dens forpligtelser i henhold til umiddelbart gældende EU-ret eller i henhold til national lovgivning, der gennemfører direktiver eller udnytter muligheder, medlemsstaterne har i henhold til EU-retten, herunder at ophøre med en given adfærd.

2.Den kompetente myndighed efterkommer enhver anmodning, der rettes til den i henhold til stk. 1, og underretter senest 10 dage myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme anmodningen.

3.Hvis en kompetent myndighed ikke overholder denne artikels stk. 2, finder artikel 17 anvendelse, jf. dog Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF."

(7)Artikel 16 ændres således:

a)    I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"Myndigheden kan også udstede retningslinjer og henstillinger til myndigheder i medlemsstaterne, der ikke er kompetente myndigheder i henhold til definitionen i denne forordning, men som har beføjelser til at sikre gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

b)    Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden gennemfører, undtagen i ekstraordinære tilfælde, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Myndigheden anmoder, undtagen i ekstraordinære tilfælde, også om udtalelser eller rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for banker."

c)    I stk. 4 tilføjes følgende punktum:

"Rapporten skal desuden indeholde en redegørelse for, hvordan myndigheden har begrundet udstedelsen af sine retningslinjer og henstillinger, og en sammenfatning af feedbacken fra de offentlige høringer om nævnte retningslinjer og henstillinger."

d)    Som stk. 5 indsættes:

"5. Er to tredjedele af medlemmerne af interessentgruppen for banker af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede bestemte retningslinjer eller henstillinger, kan de sende en begrundet udtalelse til Kommissionen.

Kommissionen anmoder om en redegørelse, der begrunder udstedelsen af de pågældende retningslinjer eller henstillinger, fra myndigheden. Kommissionen vurderer, når den har modtaget myndighedens redegørelse, rækkevidden af retningslinjerne eller henstillingerne i lyset af myndighedens beføjelser. Finder Kommissionen, at myndigheden har overskredet sin kompetence, kan den, efter at have givet myndigheden mulighed for at fremføre sine synspunkter, vedtage en gennemførelsesafgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage. Kommissionens afgørelse offentliggøres."

(8) I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"Myndigheden kan, hvis det skønnes nødvendigt med henblik på undersøgelse af en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten, rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til andre kompetente myndigheder eller relevante finansielle institutioner, uden at dette berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 35. Er den begrundede anmodning rettet til finansielle institutioner, skal der i anmodningen redegøres for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for at kunne undersøge den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

Er en anmodning om oplysninger rettet til en finansiel institution, underretter myndigheden de relevante kompetente myndigheder om anmodningen. De kompetente myndigheder bistår myndigheden med at indsamle oplysningerne, hvis myndigheden anmoder dem herom."

b)Stk. 6 og 7 affattes således:

"6.      Efterkommer en kompetent myndighed ikke den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe en sådan misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede funktion og integritet, kan myndigheden, hvis de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter finder umiddelbar anvendelse på finansielle institutioner eller, i forbindelse med sager vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, på operatører i den finansielle sektor, vedtage en individuel afgørelse rettet til en finansiel institution eller en operatør i den finansielle sektor, hvorved den kræver, at denne tager alle nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given adfærd, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

I sager vedrørende forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme kan myndigheden, hvis de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter ikke finder umiddelbar anvendelse på operatører i den finansielle sektor, vedtage en afgørelse, der pålægger den kompetente myndighed at efterkomme den formelle udtalelse, der er omhandlet i stk. 4, inden for den deri fastsatte frist. Hvis myndigheden ikke efterkommer denne afgørelse, kan myndigheden også vedtage en afgørelse i overensstemmelse med første afsnit. Med henblik herpå anvender myndigheden al relevant EU-ret og, hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning, der gennemfører de pågældende direktiver. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger aktuelt udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, skal myndigheden anvende den nationale lovgivning, hvor disse valgmuligheder kommer til udtryk.

Myndighedens afgørelse skal være i overensstemmelse med Kommissionens formelle udtalelse i medfør af denne artikels stk. 4.

7.    Afgørelser, der vedtages i overensstemmelse med stk. 6, har forrang for tidligere afgørelser, som de kompetente myndigheder har vedtaget i samme sag.

Når der iværksættes tiltag vedrørende spørgsmål, der er genstand for en formel udtalelse i medfør af denne artikels stk. 4 eller en afgørelse i medfør af stk. 6, skal de kompetente myndigheder efterkomme denne formelle udtalelse eller afgørelse afhængigt af tilfældet."

(9)Artikel 19 ændres således:

a)    Stk. 1 affattes således:

"1. I tilfælde, der er specificeret i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, kan myndigheden, uden at det berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 17, bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed efter proceduren i stk. 2-4 i et af følgende scenarier:

a)    efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder, hvor en kompetent myndighed er uenig i proceduren, indholdet af en foranstaltning eller en foreslået foranstaltning eller inaktivitet fra en anden kompetent myndigheds side

b)    på eget initiativ, hvor der på grundlag af objektive kriterier kan fastslås uenighed mellem kompetente myndigheder.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at de kompetente myndigheder skal træffe en fælles afgørelse, antages der at være uenighed, hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke har truffet en fælles afgørelse inden for den frist, der er fastsat i de pågældende retsakter".

b)    Som stk. 1a og 1b indsættes:

"1a. De pågældende kompetente myndigheder underretter i følgende tilfælde uden ophold myndigheden om, at der ikke er opnået en aftale:

a)    Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i) Fristen er udløbet.

ii) En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, på grundlag af objektive faktorer, at der er uenighed.

b)    Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter ikke er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i)    En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, på grundlag af objektive faktorer, at der er uenighed.

ii)    Der er gået to måneder, siden en kompetent myndighed modtog en anmodning fra en anden kompetent myndighed om at træffe bestemte foranstaltninger med henblik på at overholde de pågældende EU-retsakter, og den anmodede myndighed har endnu ikke vedtaget en afgørelse, der imødekommer anmodningen.

1b. Formanden vurderer, hvorvidt myndigheden bør handle i overensstemmelse med stk. 1. Hvis denne indgriben sker på myndighedens eget initiativ, underretter myndigheden de pågældende kompetente myndigheder om sin afgørelse vedrørende denne indgriben.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at der skal træffes en fælles afgørelse, udsætter alle kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres individuelle afgørelser, indtil myndigheden har truffet afgørelse efter proceduren i artikel 47, stk. 3a. Beslutter myndigheden at handle, udsætter alle de kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres afgørelser, indtil proceduren i stk. 2 og 3 er afsluttet."

c)    Stk. 3 affattes således:

"Hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 2, kan myndigheden træffe en afgørelse, hvorved den pålægger disse kompetente myndigheder at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen for at sikre overholdelse af EU-retten. Myndighedens afgørelse er bindende for de pågældende kompetente myndigheder. Myndighedens afgørelse kan indebære, at kompetente myndigheder pålægges at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som de har vedtaget, eller at bruge de beføjelser, de har i henhold til de relevante EU-regler."

d)    Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden underretter de pågældende kompetente myndigheder om afslutningen af procedurerne i stk. 2 og 3, i givet fald sammen med den afgørelse, den har truffet i henhold til stk. 3."

e)    Stk. 4 affattes således:

"4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en finansiel institution overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til en finansiel institution, hvorved den pålægger denne at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 258."

"4.    Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en finansiel institution eller, i forbindelse med sager vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, operatører i den finansielle sektor overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til den pågældende finansielle institution eller operatør i den finansielle sektor, hvorved den pålægger denne at tage alle nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given adfærd, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

I sager vedrørende forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme kan myndigheden også vedtage en afgørelse i overensstemmelse med første afsnit, hvis de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter ikke finder umiddelbar anvendelse på operatører i den finansielle sektor. Med henblik herpå anvender myndigheden al relevant EU-ret og, hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning, der gennemfører de pågældende direktiver. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger aktuelt udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, skal myndigheden anvende den nationale lovgivning, hvor disse valgmuligheder kommer til udtryk."

(10)Artikel 22 ændres således:

a)Stk. 1a udgår.

b)Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Med henblik herpå kan myndigheden bruge de beføjelser, den tillægges i henhold til denne forordning, herunder artikel 35 og 35b."

(11)Artikel 29 ændres således:

a)    I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Som litra aa) indsættes:

"aa) at udsende den strategiske tilsynsplan, jf. artikel 29a".

ii)    Litra b) affattes således:

"b) at fremme effektiv bilateral og multilateral informationsudveksling mellem kompetente myndigheder vedrørende alle relevante spørgsmål, herunder cybersikkerhed og cyberangreb, i det omfang det er relevant, under fuld overholdelse af de gældende fortroligheds- og databeskyttelsesbestemmelser i den relevante EU-lovgivning".

iii) Litra e) affattes således:

"e) at etablere sektorielle og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder vedrørende teknologisk innovation, fremme udvekslingen af personale og tilskynde de kompetente myndigheder til at intensivere anvendelsen af udstationeringsordninger og andre værktøjer."

b)    I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"Med henblik på at skabe en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med finansielle institutioner i Unionen under hensyntagen til skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller hos de finansielle institutioner. Myndigheden udvikler og ajourfører tillige en EU-afviklingshåndbog om afvikling af finansielle institutioner i Unionen. Både EU-tilsynshåndbogen og EU-afviklingshåndbogen skal beskrive bedste tilsynspraksis, med nærmere angivelse af metoder og processer af høj kvalitet."

(12)Som artikel 29a indsættes:

"Artikel 29a

Strategisk tilsynsplan

1. Så snart denne forordning [XXX indsæt henvisning til ændringsforordning] begynder at finde anvendelse, og derefter hvert tredje år senest den 31. marts udsteder myndigheden en henstilling til de kompetente myndigheder om strategiske tilsynsmålsætninger og prioriteter (i det følgende benævnt "den strategiske tilsynsplan") under hensyntagen til eventuelle bidrag fra de kompetente myndigheder. Myndigheden fremsender den strategiske tilsynsplan til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering og offentliggør den på sit websted.

Der skal i den strategiske tilsynsplan fastlægges specifikke prioriteter for tilsynsaktiviteterne med henblik på at fremme en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis og en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten samt for at adressere de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder identificeret i overensstemmelse med artikel 32.

2. Senest den 30. september hvert år forelægger hver kompetent myndighed et udkast til det årlige arbejdsprogram for det følgende år for myndigheden til behandling, med nærmere angivelse af, hvordan programudkastet er i overensstemmelse med den strategiske tilsynsplan.

Udkastet til det årlige arbejdsprogram skal indeholde specifikke mål og prioriteter for tilsynsaktiviteterne samt kvantitative og kvalitative kriterier for udvælgelse af de finansielle institutioner, markedspraksisser og adfærd og finansielle markeder, som den kompetente myndighed, der forelægger udkastet til det årlige arbejdsprogram, skal undersøge i løbet af det år, programmet dækker.

3. Myndigheden vurderer udkastet til det årlige arbejdsprogram, og hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til den relevante kompetente myndighed med henblik på at få bragt denne kompetente myndigheds årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med den strategiske tilsynsplan.

Senest den 31. december hvert år vedtager de kompetente myndigheder deres årlige arbejdsprogrammer under hensyntagen til sådanne eventuelle henstillinger.

4. Senest den 31. marts hvert år fremsender hver kompetent myndighed en rapport til myndigheden om gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram.

Rapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)    en beskrivelse af tilsynsaktiviteterne og undersøgelser af finansielle institutioner, markedspraksisser og adfærd og finansielle markeder samt af de administrative foranstaltninger og sanktioner, som finansielle institutioner, der har overtrådt EU-retten og national ret, er blevet pålagt

b)    en beskrivelse af gennemførte aktiviteter, der ikke var planlagt ifølge det årlige arbejdsprogram

c)    en redegørelse for aktiviteter, der var en del af det årlige arbejdsprogram, og som ikke blev gennemført, og for målsætninger i arbejdsprogrammet, der ikke blev opfyldt, samt årsagerne til den manglende gennemførelse af disse aktiviteter og den manglende opfyldelse af disse målsætninger.

5. Myndigheden vurderer de kompetente myndigheders gennemførelsesrapporter. Hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til hver enkelt af de pågældende kompetente myndigheder om, hvordan de relevante mangler i den kompetente myndigheds aktiviteter kan afhjælpes.

På grundlag af rapporterne og sin egen risikovurdering identificerer myndigheden, hvilke af den kompetente myndigheds aktiviteter der er afgørende for at realisere den strategiske tilsynsplan, og gennemfører, hvis det er relevant, evalueringer af de pågældende aktiviteter i henhold til artikel 30.

6. Myndigheden offentliggør eksempler på bedste praksis, der konstateres i forbindelse med vurderingen af de årlige arbejdsprogrammer."

(13)Artikel 30 ændres således:

a)    Overskriften til artiklen affattes således:

"Evaluering af kompetente myndigheder".

b)    Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden gennemfører regelmæssigt evalueringer af nogle af eller alle de kompetente myndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning af de evaluerede kompetente myndigheder. Ved gennemførelsen af evalueringer tages der hensyn til eksisterende oplysninger og evalueringer, der allerede er gennemført, vedrørende den pågældende kompetente myndighed, herunder alle oplysninger, der er meddelt til myndigheden i henhold til artikel 35, samt eventuelle oplysninger fra interessenter."

c)    Som stk. 1a indsættes:

"1a. Med henblik på anvendelsen af denne artikel nedsætter myndigheden et evalueringsudvalg sammensat udelukkende af personer, der er en del af myndighedens personale. Myndigheden kan delegere visse opgaver eller afgørelser til evalueringsudvalget."

d)    I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Indledningen affattes således:

"Evalueringen omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:".

ii)    Litra a) affattes således:

"a) hvorvidt den kompetente myndigheds ressourcer, grad af uafhængighed og organisatoriske ordninger er hensigtsmæssige, særlig med hensyn til en effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter og kapaciteten til at reagere på markedsudviklingen".

e)    Stk. 3 affattes således:

"3. Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af evalueringen. Rapporten skal redegøre for og angive, hvilke opfølgningsforanstaltninger der er planlagt på grundlag af evalueringen. Disse opfølgningsforanstaltninger kan gennemføres i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 og udtalelser i henhold til artikel 29, stk. 1, litra a).

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder sig mest muligt på at følge alle retningslinjer og henstillinger, der udstedes. Træffer en kompetent myndighed ikke foranstaltninger til at adressere de opfølgningsforanstaltninger, der er angivet i rapporten, udarbejder myndigheden en opfølgningsrapport.

Når myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-15 eller retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16, tager den hensyn til resultatet af evalueringen samt alle andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, med henblik på at sikre konvergens i tilsynspraksis af højeste kvalitet."

f)    Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden forelægger Kommissionen en udtalelse, såfremt den under hensyntagen til resultatet af evalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af de regler, der finder anvendelse på finansielle institutioner eller kompetente myndigheder."

g)    Stk. 4 affattes således:

4. Myndigheden offentliggør de i stk. 3 omhandlede rapporter, herunder eventuelle opfølgningsrapporter, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet. Den kompetente myndighed, der er genstand for evalueringen, opfordres til at fremsætte sine bemærkninger, inden en rapport offentliggøres. Disse bemærkninger offentliggøres, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet."

(14)I artikel 31 tilføjende følgende afsnit:

"For så vidt angår aktiviteter fra kompetente myndigheders side, der har til formål at lette adgangen til markedet for operatører eller produkter baseret på teknologisk innovation, fremmer myndigheden tilsynsmæssig konvergens, navnlig gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis. Myndigheden kan eventuelt vedtage retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

(15)Som artikel 31a indsættes:

"Artikel 31a

Koordinering af delegering og outsourcing af aktiviteter samt af risikooverførsler

1.    Myndigheden koordinerer løbende de kompetente myndigheders tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme tilsynsmæssig konvergens i forbindelse med finansielle institutioners delegering og outsourcing af aktiviteter og i relation til risikooverførsler foretaget af dem, jf. stk. 2, 3, 4 og 5.

2. De kompetente myndigheder underretter myndigheden, såfremt de har til hensigt at meddele tilladelse til eller registrere en finansiel institution, der er under tilsyn af den pågældende kompetente myndighed, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og den finansielle institutions forretningsplan indebærer outsourcing eller delegering af en væsentlig del af dens aktiviteter eller en eller flere af dens centrale funktioner eller risikooverførsel af en væsentlig del af dens aktiviteter til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen. Underretningen til myndigheden skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at myndigheden kan foretage en korrekt vurdering.

Finder myndigheden det nødvendigt at afgive en udtalelse til en kompetent myndighed vedrørende manglende overholdelse af EU-retten eller af retningslinjer, henstillinger eller udtalelser vedtaget af myndigheden for en tilladelse eller registrering, som der er underrettet om i henhold til første afsnit, informerer myndigheden den pågældende kompetente myndighed herom senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af underretningen fra den kompetente myndighed. I så fald afventer den pågældende kompetente myndighed myndighedens udtalelse, inden den foretager registrering eller meddeler tilladelse.

Efter anmodning fra myndigheden fremlægger den kompetente myndighed senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen oplysninger vedrørende sine afgørelser om meddelelse af tilladelse til eller registrering af en finansiel institution, som er underlagt dens tilsyn, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Myndigheden afgiver udtalelse senest to måneder efter modtagelsen af underretningen i henhold til første afsnit, uden at dette i øvrigt berører eventuelle tidsfrister fastsat i EU-retten.

3. Hvis en finansiel institution outsourcer eller delegerer en væsentlig del af sine aktiviteter eller en eller flere af sine centrale funktioner — og foretager risikooverførsel af en væsentlig del af sine aktiviteter — til en anden enhed eller en egen filial, der er etableret i et tredjeland, skal den underrette den kompetente myndighed herom. Den pågældende kompetente myndighed informerer hvert halve år myndigheden om sådanne underretninger.

Uden at det berører artikel 35, fremlægger den kompetente myndighed efter anmodning fra myndigheden oplysninger vedrørende finansielle institutioners outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger.

Myndigheden overvåger, om de pågældende kompetente myndigheder verificerer, at outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger som omhandlet i første afsnit indgås i overensstemmelse med EU-retten, er i tråd med myndighedens retningslinjer, henstillinger eller udtalelser og ikke hindrer et effektivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side og håndhævelse i et tredjeland.

4. Myndigheden kan udstede henstillinger til den pågældende kompetente myndighed, herunder henstillinger om at revurdere en afgørelse eller inddrage en tilladelse. Følger den pågældende kompetente myndighed ikke myndighedens henstillinger inden for 15 arbejdsdage, angiver den kompetente myndighed årsagerne hertil, og myndigheden offentliggør sin henstilling sammen med disse årsager."

(16)Artikel 32 ændres således:

a)    Som stk. 2a indsættes:

"2a. Mindst en gang om året overvejer myndigheden, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre vurderinger på EU-plan som omhandlet i stk. 2, og underretter Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, hvad den er nået frem til, og hvorfor. Når der gennemføres sådanne vurderinger på EU-plan, og myndigheden finder det hensigtsmæssigt, videregiver den resultaterne for hver deltagende finansielle institution.

De kompetente myndigheders tavshedspligt er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder offentliggør resultatet af de i stk. 2 omhandlede vurderinger på EU-plan eller videregiver resultaterne af sådanne vurderinger til myndigheden, med henblik på at denne offentliggør resultaterne af vurderinger på EU-plan af de finansielle institutioners modstandsdygtighed."

b)Stk. 3a og 3b erstattes af følgende:

"3a. Myndigheden kan kræve, at kompetente myndigheder foretager specifikke evalueringer. Den kan anmode de kompetente myndigheder om at foretage kontrolbesøg på stedet og kan deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet i overensstemmelse med artikel 21 og med forbehold af betingelserne deri for at sikre sammenlignelige og troværdige metoder, praksisser og resultater."

(17)Artikel 33 ændres således:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden bistår Kommissionen ved udarbejdelsen af afgørelser om ækvivalens vedrørende regulerings- og tilsynsordninger i tredjelande efter en specifik anmodning om rådgivning fra Kommissionen, eller hvor det kræves ved de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

b) Som stk. 2a, 2b og 2c indsættes:

"2a. Myndigheden overvåger udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke Kommissionen har vedtaget afgørelser om ækvivalens i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, med henblik på at kontrollere, om de kriterier, der er lagt til grund for de pågældende afgørelser, samt alle deri fastsatte betingelser fortsat er opfyldt. Myndigheden forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om sine resultater.

Uden at det berører særlige krav fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og på de i stk. 1, andet afsnit, fastsatte betingelser samarbejder myndigheden med de relevante kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, med afviklingsmyndighederne i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige ordninger er blevet anerkendt som værende ækvivalente. Dette samarbejde skal foregå på grundlag af administrative ordninger, der indgås med de relevante myndigheder i de pågældende tredjelande. I forbindelse med forhandlinger om sådanne administrative ordninger inkluderer myndigheden bestemmelser om følgende:

a)    mekanismer, der gør det muligt for myndigheden at indhente relevante oplysninger, herunder oplysninger om reguleringsordningen, tilsynsstrategien, relevante markedsudviklinger og eventuelle ændringer, der vil kunne influere på ækvivalensafgørelsen

b)    i det omfang det er nødvendigt for opfølgning af sådanne ækvivalensafgørelser, procedurerne vedrørende koordinering af tilsynsaktiviteter, herunder om nødvendigt kontrolbesøg på stedet.

Myndigheden underretter Kommissionen, såfremt en kompetent tredjelandsmyndighed nægter at indgå aftaler om sådanne administrative ordninger eller nægter at samarbejde effektivt. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger, når den tager de pågældende ækvivalensafgørelser op til fornyet overvejelse.

2b. Konstaterer myndigheden udviklinger i relation til regulering, tilsyn eller håndhævelsespraksis i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, der vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, markedsintegriteten eller investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion, underretter den uden ophold Kommissionen på fortrolig basis.

Myndigheden forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om den regulerings-, tilsyns-, håndhævelses- og markedsmæssige udvikling i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, med særlig fokus på konsekvenserne heraf for den finansielle stabilitet, markedets integritet, investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion.

2c. De kompetente myndigheder underretter på forhånd myndigheden, hvis de agter at indgå administrative ordninger med tredjelandes tilsynsmyndigheder på et eller flere af de områder, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, herunder også i relation til filialer af tredjelandsenheder. De forelægger samtidig myndigheden et udkast til sådanne planlagte ordninger.

Myndigheden kan udarbejde administrative standardordninger med henblik på at fastlægge en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis i Unionen og for at styrke den tilsynsmæssige koordinering på internationalt plan. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder sig mest muligt på at følge sådanne standardordninger.

Myndigheden giver i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, samt om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser og myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med stk. 2a."

(18)Artikel 34, stk. 2, affattes således:

"2. Med hensyn til vurderinger i henhold til artikel 22 i direktiv 2013/36/EF, som i henhold til samme direktiv kræver høring mellem kompetente myndigheder fra to eller flere medlemsstater, kan myndigheden efter anmodning fra en af de pågældende kompetente myndigheder afgive og offentliggøre en udtalelse om en sådan vurdering, dog ikke vedrørende kriterierne i nævnte direktivs artikel 23, stk. 1, litra e). Udtalelsen skal afgives hurtigt og under alle omstændigheder inden udgangen af den i nævnte direktiv omhandlede vurderingsperiode. Artikel 35 og 35b finder anvendelse på de områder, som myndigheden kan afgive udtalelse om."

(19)Artikel 35 ændres således:

a)    Stk. 1, 2 og 3, affattes således:

"1. Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente myndigheder myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning, under forudsætning af at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger.

Oplysningerne skal være nøjagtige og fuldstændige og skal fremlægges inden udløbet af den af myndigheden fastsatte frist.

2. Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater eller ved hjælp af sammenlignelige modeller, som er godkendt af myndigheden. Sådanne anmodninger fremsættes, hvis det er muligt, med anvendelse af fælles indberetningsformater.

3. Efter en behørigt begrundet anmodning fra en kompetent myndighed stiller myndigheden alle oplysninger til rådighed, som er nødvendige for, at den kompetente myndighed kan udføre sine opgaver, under overholdelse af tavshedspligtreglerne i den sektorspecifikke lovgivning og i artikel 70."

b)    Stk. 5 affattes således:

"5. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af stk. 1, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed af de kompetente myndigheder inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til enhver af følgende:

a) andre myndigheder med tilsynsfunktioner

b) det ministerium, der har ansvaret for finans i den pågældende medlemsstat, hvis det har tilsynsoplysninger til sin rådighed

c) den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat

d) det statistiske kontor i den pågældende medlemsstat.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de kompetente myndigheder myndigheden med at indsamle oplysningerne."

c)    Stk. 6 og stk. 7a udgår.

(20)Som artikel 35a-35h indsættes:

"Artikel 35a

Udøvelse af de i artikel 35b omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 35b er tillagt myndigheden, en embedsmand derfra eller en anden person bemyndiget af myndigheden, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 35b

Anmodning om oplysninger fra finansielle institutioner, holdingselskaber eller filialer af relevante finansielle institutioner og ikkeregulerede operationelle enheder i en finansiel koncern eller et finansielt konglomerat

1. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af artikel 35, stk. 1 eller 5, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende institutioner og enheder afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at myndigheden kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a) relevante finansielle institutioner

b) holdingselskaber og/eller filialer af en relevant finansiel institution

c) ikkeregulerede operationelle enheder i en finansiel koncern eller et finansielt konglomerat, som har væsentlig betydning for de relevante finansielle institutioners finansielle aktiviteter.

2. En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f)    angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 35c, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3. Når myndigheden anmoder om oplysninger ved en afgørelse, skal myndigheden:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    angive de i artikel 35d foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f)    angive den i artikel 35c foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på spørgsmålene er ukorrekte eller vildledende

g)    oplyse om retten til at påklage afgørelsen for klagenævnet og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 60 og 61.

4. De i stk. 1 nævnte relevante institutioner og enheder eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. Myndigheden fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den i stk. 1 opførte relevante enhed, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

6. Myndigheden må kun anvende fortrolige oplysninger, som den har indhentet i overensstemmelse med denne artikel, til brug for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning.

Artikel 35c

Procedureregler for pålæg af bøder

1. Finder myndigheden i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en overtrædelse som omhandlet i artikel 35d, stk. 1, udpeger myndigheden en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i myndigheden til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i det direkte eller indirekte tilsyn med de i artikel 35b, stk. 1, omhandlede institutioner eller enheder, og vedkommende varetager sine funktioner uafhængigt af tilsynsrådet.

2. Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsembedsmand undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til tilsynsrådet.

3. Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger, jf. artikel 35b.

4. Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som myndigheden har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5. Efterforskningsembedsmanden giver, efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden han eller hun indsender dossieret med resultaterne til tilsynsrådet, de personer, der er genstand for undersøgelserne, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelsen, skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser, der gennemføres i medfør af denne artikel.

7. Efterforskningsembedsmanden underretter, efter at have indsendt dossieret med sine resultater til tilsynsrådet, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8. Myndigheden afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 35f, hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i artikel 35d, stk. 1, nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en foranstaltning i henhold til samme artikel.

9. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i tilsynsrådets drøftelser og griber ikke på anden måde ind i tilsynsrådets beslutningsproces.

10. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 75a for at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder regler om følgende:

a) ret til forsvar

b) fastsættelse af frister

c) nærmere bestemmelser om, hvordan bøder eller tvangsbøder skal inddrives

d) nærmere bestemmelser om forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder.

11. Myndigheden henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder myndigheden sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 35d

Bøder

1. Myndigheden vedtager en afgørelse om pålæg af en bøde, hvis den finder, at en institution eller en enhed som nævnt i artikel 35b, stk. 1, forsætligt eller uagtsomt har undladt at give oplysninger som svar på en afgørelse, hvorved der anmodes om oplysninger, jf. artikel 35b, stk. 3, eller har givet ufuldstændige, urigtige eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger eller en afgørelse i henhold til artikel 35b, stk. 2.

2. Grundbeløbet for den i stk. 1 omhandlede bøde fastsættes til mindst 50 000 EUR og højst 200 000 EUR.

3. Ved fastsættelsen af bødegrundbeløbet, jf. stk. 2, tager myndigheden hensyn til årsomsætningen for den pågældende institution eller enhed i det foregående regnskabsår, idet grundbeløbet skal ligge:

a) i den lave ende af skalaen for enheder med en årsomsætning på under 10 millioner EUR

b) i midten af skalaen for enheder med en årsomsætning på mellem 10 og 50 millioner EUR

c) i den høje ende af skalaen for enheder med en årsomsætning på over 50 millioner EUR.

De grundbeløb, der er fastsat inden for de i stk. 2 nævnte grænser, justeres om nødvendigt under hensyntagen til skærpende og formildende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante koefficienter, der er fastsat i stk. 5.

De relevante skærpende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én skærpende koefficient finder anvendelse, lægges forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt skærpende koefficient, til grundbeløbet.

De relevante formildende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én formildende koefficient finder anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.

4. Følgende justeringskoefficienter anvendes kumulativt på det i stk. 2 omhandlede grundbeløb på grundlag af følgende:

a)    De justeringskoefficienter, der knytter sig til skærpende omstændigheder, er som følger:

i) Hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1, for hver gang overtrædelsen er gentaget.

ii) Hvis overtrædelsen varede mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5.

iii) Hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 2.

iv) Hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7.

v) Hvis enhedens øverste ledelse ikke har samarbejdet med myndigheden, anvendes en koefficient på 1,5.

b)    De justeringskoefficienter, der knytter sig til formildende omstændigheder, er som følger:

i) Hvis overtrædelsen varede mindre end ti arbejdsdage, anvendes en koefficient på 0,9.

ii) Hvis institutionens eller enhedens øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre den manglende efterkommelse af en anmodning i henhold til artikel 35, stk. 6a, anvendes en koefficient på 0,7.

iii) Hvis enheden hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet myndigheden om overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4.

iv) Hvis enheden frivilligt har truffet foranstaltninger for at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6.

5. Uanset stk. 2 og 3 kan den samlede bøde højst udgøre 20 % af årsomsætningen for den pågældende enhed i det foregående regnskabsår, medmindre enheden direkte eller indirekte har haft en økonomisk fortjeneste på grund af overtrædelsen. I så fald skal den samlede bøde mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

Artikel 35e

Tvangsbøder

1. Myndigheden vedtager en afgørelse om pålæg af en tvangsbøde med henblik på at tvinge institutioner eller enheder som nævnt i artikel 35b, stk. 1, til at fremlægge oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 35b, stk. 3.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges dagligt, indtil den pågældende institution eller enhed overholder den relevante afgørelse, jf. stk. 1.

3. Uanset stk. 2 skal en tvangsbøde udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning for den pågældende institution eller enhed i det foregående regnskabsår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

4. En tvangsbøde kan højst pålægges i seks måneder efter underretningen om myndighedens afgørelse.

Artikel 35f

Høringsret

1. Før myndigheden træffer afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde i henhold til artikel 35d og 35e, giver den den institution eller enhed, der er genstand for anmodningen om oplysninger, mulighed for at blive hørt.

Myndigheden lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de pågældende institutioner eller enheder har haft lejlighed til at udtale sig om.

2. Retten til forsvar for den i stk. 1 omhandlede institution eller enhed skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. Institutionen eller enheden har ret til aktindsigt i myndighedens sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller myndighedens interne forberedende dokumenter.

Artikel 35g

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 35d og 35e er af administrativ karakter og kan tvangsfuldbyrdes.

2. Tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder sker efter retsplejereglerne i den medlemsstat, på hvis område tvangsfuldbyrdelsen finder sted. Tvangsfuldbyrdelsesdokumentet knyttes som tillæg til den afgørelse, hvorved der pålægges en bøde eller en tvangsbøde, uden andre formkrav end prøvelse af ægtheden af den pågældende afgørelse, foretaget af en myndighed, som hver medlemsstat udpeger til dette formål og meddeler identiteten på til myndigheden og Den Europæiske Unions Domstol.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede formkrav er opfyldt på den pågældende parts begæring, kan denne lade tvangsfuldbyrdelsen udføre i overensstemmelse med national ret ved indbringelse direkte for det kompetente organ.

4. Tvangsfuldbyrdelse af bøder eller tvangsbøder kan kun suspenderes ved en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. Det henhører dog under de nationale domstoles kompetence at prøve klager over påståede uregelmæssigheder i gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelsen af bøden eller tvangsbøden.

5. Myndigheden offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 35d og 35e, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade.

6. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 35h

Prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret over afgørelser, hvorved myndigheden har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje en bøde eller tvangsbøde, der er pålagt af myndigheden."

(21)Artikel 36, stk. 5, første afsnit, affattes således:

"Når myndigheden modtager en advarsel eller henstilling fra ESRB rettet til en kompetent myndighed, anvender den, når det er relevant, de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, for at sikre rettidig opfølgning."

(22)Artikel 37 ændres således:

   Stk. 4, første afsnit, sidste punktum, affattes således:

"Medlemmerne af interessentgruppen for banker har en mandatperiode på fire år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure finder sted."

   I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

"Kan medlemmerne af interessentgruppen for banker ikke nå til enighed om en fælles udtalelse eller fælles rådgivning, kan medlemmer, der repræsenterer én gruppe af interessenter, afgive en særskilt udtalelse eller yde særskilt rådgivning.

Interessentgruppen for banker, interessentgruppen for værdipapirer og markeder, interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger kan afgive fælles udtalelser og rådgivning om spørgsmål vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheders arbejde, jf. denne forordnings artikel 56 om fælles holdninger og fælles forskrifter."

(23)Artikel 39 affattes således:

"Artikel 39

Beslutningsprocedurer

1. Myndigheden handler i overensstemmelse med stk. 2-6, når den vedtager afgørelser i henhold til denne forordning, med undtagelse af afgørelser, der vedtages i henhold til artikel 35b, 35d og 35e.

2. Myndigheden underretter enhver adressat for en afgørelse om, at den agter at vedtage en sådan afgørelse, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, dens kompleksitet og potentielle konsekvenser, en frist, inden for hvilken adressaten kan tilkendegive sine synspunkter med hensyn til afgørelsens indhold. Bestemmelsen i første punktum finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 17, stk. 3, nævnte henstillinger.

3. Myndighedens afgørelser skal begrundes.

4. Adressaterne for myndighedens afgørelser underrettes om retsmidlerne i henhold til denne forordning.

5. Har myndigheden vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 18, stk. 3 eller 4, tager den afgørelsen op til fornyet overvejelse med passende mellemrum.

6. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel 17, 18 eller 19, offentliggøres. Afgørelserne offentliggøres med angivelse af den pågældende kompetente myndighed eller den pågældende finansielle institution og hovedindholdet af afgørelsen, medmindre en sådan offentliggørelse strider mod de pågældende finansielle institutioners legitime interesser/berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres, eller vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen."

(24)Artikel 40 ændres således:

a)    I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Som litra aa) indsættes:

"aa) de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, jf. artikel 45, stk. 1, som ikke har stemmeret".

b)    Stk. 7, andet afsnit, udgår.

c)    Som stk. 8 indsættes:

"8. Er den i stk. 1, litra b), omhandlede nationale offentlige myndighed ikke ansvarlig for håndhævelsen af forbrugerbeskyttelsesreglerne, kan det i nævnte litra omhandlede medlem af tilsynsrådet beslutte at invitere en repræsentant for medlemsstatens forbrugerbeskyttelsesmyndighed, som ikke har stemmeret. Såfremt forbrugerbeskyttelsesansvaret er delt mellem flere myndigheder i en medlemsstat, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant."

(25)Artikel 41 affattes således:

"Artikel 41

Interne udvalg

"Tilsynsrådet kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles. Tilsynsrådet kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, direktionen eller formanden."

(26)Artikel 42, stk. 1, affattes således:

"Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler de stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ."

(27)Artikel 43 ændres således:

Stk. 1 affattes således:

"1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, vedtager tilsynsrådet myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra direktionen."

Stk. 2 og 3 udgår.

I stk. 4 affattes første afsnit således:

"Hvert år inden den 30. september vedtager tilsynsrådet efter forslag fra direktionen myndighedens arbejdsprogram for det følgende år og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering."

   Stk. 5 affattes således:

"5. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra direktionen årsberetningen om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, på grundlag af det i artikel 53, stk. 7, omhandlede udkast til årsberetning og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres."

Stk. 8 udgår.

(28)Artikel 44 ændres således:

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"I forbindelse med de i artikel 10-16 omhandlede retsakter og de foranstaltninger og afgørelser, der vedtages i medfør af artikel 9, stk. 5, tredje afsnit, og kapitel VI, træffer tilsynsrådet som en undtagelse fra første afsnit i nærværende stykke afgørelser med kvalificeret flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union, som mindst omfatter et simpelt flertal blandt dets medlemmer, der er til stede ved afstemningen, fra kompetente myndigheder i medlemsstater, der er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1024/2013 ("deltagende medlemsstater") og et simpelt flertal af medlemmerne, der er til stede ved afstemningen, fra kompetente myndigheder i medlemsstater, der ikke er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1024/2013 ("ikkedeltagende medlemsstater").

De fuldtidsansatte medlemmer af direktionen og formanden deltager ikke i afstemningen om disse afgørelser."

Stk. 1, tredje, fjerde, femte og sjette afsnit, udgår.    Stk. 4 affattes således:

"4. Ikkestemmeberettigede medlemmer og observatører deltager ikke i drøftelser i tilsynsrådet vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre andet er fastsat i artikel 75, stk. 3, eller i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

Første afsnit finder ikke anvendelse på formanden, medlemmer, der også er medlemmer af direktionen, eller repræsentanten for Den Europæiske Centralbank, der er udpeget af dennes tilsynsråd."

(29)I kapitel III affattes overskriften til afdeling 2 således:

"Afdeling 2

Direktionen".

(30)Artikel 45 affattes således:

"Artikel 45

Sammensætning

1. Direktionen er sammensat af formanden og tre fuldtidsansatte medlemmer. Formanden tildeler hvert af de fuldtidsansatte medlemmer veldefinerede politik- og forvaltningsopgaver. Ét af de fuldtidsansatte medlemmer tildeles ansvar for budgetspørgsmål og for spørgsmål vedrørende myndighedens arbejdsprogram (i det følgende benævnt "det ansvarlige medlem"). Ét af de fuldtidsansatte medlemmer fungerer som næstformand og varetager formandens opgaver, når denne er fraværende eller på anden måde lovligt forhindret, i overensstemmelse med denne forordning.

2. De fuldtidsansatte medlemmer udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder og kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering. De fuldtidsansatte medlemmer skal have omfattende ledelseserfaring. Udvælgelsen sker på grundlag af et stillingsopslag, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, hvorefter Kommissionen opstiller en afgrænset liste over egnede kandidater.

Kommissionen forelægger listen for Europa-Parlamentet til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, inklusive det ansvarlige medlem. Direktionen skal i sin sammensætning være afbalanceret og forholdsmæssigt afpasset og afspejle Unionen som helhed.

3. Hvis et fuldtidsansat medlem af direktionen ikke længere opfylder betingelserne i artikel 46 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten.

4. De fuldtidsansatte medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan fornyes én gang. I de sidste ni måneder inden udgangen af et fuldtidsansat medlems femårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a) de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b) myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Under hensyntagen til evalueringen forelægger Kommissionen listen over fuldtidsansatte medlemmer, hvis mandatperiode skal fornyes, for Rådet. På grundlag af denne liste og under hensyntagen til evalueringen kan Rådet forny mandatperioden for de fuldtidsansatte medlemmer."

(31)Som artikel 45a indsættes:

"Artikel 45a

Beslutningstagning

1. Direktionens afgørelser vedtages med simpelt flertal af dens medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

2. Kommissionens repræsentant deltager i direktionens møder uden stemmeret, hvilket dog ikke gælder i spørgsmål som omhandlet i artikel 63.

3. Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.

4. Der indkaldes til møde i direktionen af formanden på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra et af dens medlemmer, og møderne ledes af formanden.

Direktionen afholder møder forud for hvert møde i tilsynsrådet og så ofte, som direktionen anser det for nødvendigt. Der afholdes møder mindst fem gange om året.

5. Direktionens medlemmer kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter. Deltagere uden stemmeret er ikke til stede under direktionens drøftelser vedrørende individuelle finansielle institutioner."

(32)Som artikel 45b indsættes:

"Artikel 45b

Interne udvalg

Direktionen kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles."

(33)Artikel 46 affattes således:

"Artikel 46

Uafhængighed

Direktionens medlemmer handler uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller andre offentlige eller private organer må søge at påvirke direktionens medlemmer i udførelsen af deres opgaver."

34)    Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47

Opgaver

1. Direktionen sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Den træffer alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning.

2. Direktionen fremsætter forslag til et etårigt og et flerårigt arbejdsprogram, som vedtages af tilsynsrådet.

3. Direktionen udøver sine budgetbeføjelser efter artikel 63 og 64.

For så vidt angår artikel 17, 19, 22, 29a, 30, 31a, 32 og 35b-35h er direktionen kompetent til at handle og træffe afgørelser. Direktionen holder tilsynsrådet informeret om de afgørelser, den træffer.

3a. Direktionen undersøger, afgiver udtalelse om og fremsætter forslag vedrørende alle spørgsmål, som tilsynsrådet skal træffe afgørelse om.

4. Direktionen vedtager myndighedens personalepolitik og i henhold til artikel 68, stk. 2, de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "tjenestemandsvedtægten").

5. Direktionen vedtager de særlige bestemmelser om aktindsigt i myndighedens dokumenter i overensstemmelse med artikel 72.

6. Direktionen foreslår på grundlag af det i artikel 53, stk. 7, omhandlede udkast til årsberetning en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens opgaver, til tilsynsrådet til godkendelse.

7. Direktionen udpeger og afsætter medlemmerne af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 3 og 5.

8. Direktionens medlemmer offentliggør oplysninger om alle møder og modtagne erkendtligheder. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten.

9. Det ansvarlige medlem har følgende opgaver:

a) at gennemføre myndighedens årlige arbejdsprogram efter vejledning fra tilsynsrådet og under direktionens kontrol

b) at træffe alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning

c) at udarbejde et flerårigt arbejdsprogram, jf. artikel 47, stk. 2

d) senest den 30. juni hvert år at udarbejde et arbejdsprogram for det følgende år, jf. artikel 47, stk. 2

e) at udarbejde et foreløbigt budgetforslag for myndigheden i henhold til artikel 63 og at gennemføre myndighedens budget i henhold til artikel 64

f) at udarbejde et udkast til årsberetning med en særskilt afdeling om myndighedens regulerings- og tilsynsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender

g) over for myndighedens personale at udøve de beføjelser, der er fastlagt i artikel 68, og at varetage personalespørgsmål."

(35)Artikel 48 ændres således:

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Formanden er ansvarlig for at forberede tilsynsrådets arbejde og leder møderne i tilsynsrådet og direktionen."

Stk. 2 affattes således:

"2. Formanden udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering på grundlag af et stillingsopslag, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en afgrænset liste over kandidater til stillingen som formand til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af formanden.

Hvis formanden ikke længere opfylder betingelserne i artikel 49 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten."

Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Rådet kan, efter forslag fra Kommissionen og under hensyntagen til evalueringen, forny formandens mandatperiode én gang."

Stk. 5 udgår.

(36)Artikel 49a affattes således:

"Artikel 49a

Udgifter

Formanden offentliggør oplysninger om alle afholdte møder og enhver modtaget erkendtlighed. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten."

(37)Artikel 51, 52, 52a og 53 udgår.

(38)I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)I artikel 54, stk. 2, tilføjes følgende led:

"— indskyder, forbruger- og investorbeskyttelsesspørgsmål".

b)Stk. 2, femte led, udgår.

c)Som stk. 2a indsættes:

"2a. Hvad angår myndighedens opgaver i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fungerer Det Fælles Udvalg som et forum, hvor myndigheden samarbejder med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed om spørgsmål vedrørende samspillet mellem myndighedens specifikke opgaver, jf. artikel 8, stk. 1, litra l), og de opgaver, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed."

(39)Artikel 55, stk. 2, affattes således:

"2. Ét medlem af direktionen samt henholdsvis Kommissionens og ESRB's repræsentant indbydes til at deltage i møderne i Det Fælles Udvalg samt ethvert af de i artikel 57 omhandlede underudvalg som observatører."

(40)Artikel 58 ændres således:

Stk. 3 affattes således:

"3. To medlemmer af klagenævnet og to suppleanter udpeges af myndighedens direktion ud fra en afgrænset liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet."

Stk. 5 affattes således:

"5. Et medlem af klagenævnet, som er udpeget af myndighedens direktion, afsættes ikke i den pågældendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse og direktionen efter høring af tilsynsrådet træffer afgørelse herom."

(41)Artikel 59, stk. 1, affattes således:

"1. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De udøver ikke andre funktioner i forbindelse med myndigheden, direktionen eller tilsynsrådet."

(42)Artikel 60, stk. 1, affattes således:

"1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder, kan påklage en i artikel 17, 18, 19 og 35 omhandlet afgørelse truffet af myndigheden eller enhver anden afgørelse, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og som er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er i form af en afgørelse rettet til en anden person, berører den pågældende umiddelbart og individuelt."

(43)Artikel 62 ændres således:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. Myndighedens indtægter udgøres, uden at dette berører andre indtægtstyper, af enhver kombination af følgende:

a) et udligningsbidrag fra Unionen opført på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen), som ikke må overstige 40 % af myndighedens anslåede indtægter

b) årlige bidrag fra finansielle institutioner beregnet på grundlag af de anslåede årlige udgifter til aktiviteter, der er obligatoriske i henhold til denne forordning og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, for hver enkelt kategori af deltagere, der henhører under myndighedens kompetenceområde

c) eventuelle gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i de relevante EU-retlige instrumenter

d) eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstater eller observatører

e) gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser, som kompetente myndigheder anmoder om."

b)Som stk. 5 og 6 indsættes:

"5. De årlige bidrag, jf. stk. 1, litra b), opkræves hvert år fra de enkelte finansielle institutioner af de myndigheder, der er udpeget af de enkelte medlemsstater. Senest den 31. marts hvert regnskabsår indbetaler hver medlemsstat til myndigheden det beløb, som den er forpligtet til at opkræve i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i den delegerede retsakt som omhandlet i artikel 62a.

6. Frivillige bidrag fra medlemsstater og observatører som omhandlet i stk. 1, litra d), må ikke accepteres, hvis accept heraf ville rejse tvivl om myndighedens uafhængighed og upartiskhed."

(44)Som artikel 62a indsættes:

"Artikel 62a

   Delegerede retsakter om beregning af finansielle institutioners årlige bidrag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 75a med henblik på at fastlægge, hvordan de årlige bidrag fra de individuelle finansielle institutioner som omhandlet i artikel 62, litra e), skal beregnes, med fastlæggelse af følgende:

a) en metode til fordeling af de anslåede udgifter mellem kategorier af finansielle institutioner som grundlag for fastsættelse af, hvilken andel de finansielle institutioner i hver enkelt kategori skal bidrage med

b) passende og objektive kriterier til fastsættelse af de årlige bidrag, som de enkelte finansielle institutioner skal betale, inden for rammerne af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, på grundlag af deres størrelse, således at bidraget nogenlunde afspejler deres respektive betydning på markedet.

De i første afsnit, litra b), omhandlede kriterier kan omfatte bagatelgrænser, under hvilke der ikke skal betales bidrag, eller mindsteværdier, under hvilke der ikke indkræves bidrag."

(45)Artikel 63 affattes således:

"Artikel 63

Opstilling af budgettet

1. Det ansvarlige medlem udarbejder hvert år et foreløbigt udkast til enhedsprogrammeringsdokument for myndigheden for de følgende tre regnskabsår, med angivelse af de anslåede indtægter og udgifter, samt oplysninger om personale, i tilknytning til myndighedens etårige og flerårige programmering og sender dette til direktionen og tilsynsrådet sammen med en stillingsfortegnelse.

1a. Direktionen vedtager på grundlag af udkastet, godkendt af tilsynsrådet, udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for de følgende tre regnskabsår.

1b. Direktionen fremsender senest den 31. januar udkastet til enhedsprogrammeringsdokument til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

2.    På grundlag af udkastet til enhedsprogrammeringsdokument opfører Kommissionen i forslaget til EU-budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det udligningsbidrag, der skal konteres Unionens almindelige budget i overensstemmelse med traktatens artikel 313 og 314.

3.    Budgetmyndigheden vedtager myndighedens stillingsfortegnelse. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til udligningsbidraget til myndigheden.

4. Tilsynsrådet vedtager myndighedens budget. Det bliver endeligt, når Unionens almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

5. Direktionen underretter uden ophold budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af dens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger."

(46)Artikel 64 affattes således:

"Artikel 64

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

"1. Det ansvarlige medlem varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører myndighedens budget.

2. Senest den 1. marts det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det foreløbige regnskab til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten.

3. Myndighedens regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende år de regnskabsoplysninger, som er nødvendige med henblik på konsolideringen, til Kommissionens regnskabsfører på den måde og i det format, der fastlægges af sidstnævnte regnskabsfører.

4. Myndighedens regnskabsfører sender desuden beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til tilsynsrådets medlemmer, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts det følgende år.

5. Efter at have modtaget Revisionsrettens bemærkninger om myndighedens foreløbige regnskab i overensstemmelse med finansforordningens artikel 148 udarbejder myndighedens regnskabsfører myndighedens endelige regnskab. Det ansvarlige medlem sender det til tilsynsrådet, som afgiver udtalelse om regnskabet.

6. Senest den 1. juli det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det endelige regnskab ledsaget af tilsynsrådets udtalelse til Kommissionens regnskabsfører, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Myndighedens regnskabsfører sender ligeledes senest den 1. juli en regnskabspakke til Kommissionens regnskabsfører i et standardiseret format, der fastlægges af Kommissionens regnskabsfører med henblik på konsolideringen.

7. Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november det følgende år.

8. Senest den 30. september sender det ansvarlige medlem sit svar på Revisionsrettens bemærkninger. Det ansvarlige medlem sender desuden en kopi af dette svar til direktionen og Kommissionen.

9. På anmodning af Europa-Parlamentet forelægger det ansvarlige medlem i overensstemmelse med finansforordningens artikel 165, stk. 3, alle de oplysninger for Europa-Parlamentet, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 myndigheden decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n."

(47)Artikel 65 affattes således:

"Artikel 65

Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af direktionen efter høring af Kommissionen. Disse bestemmelser må kun afvige fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013* for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvis specifikke operationelle behov i forbindelse med myndighedens virksomhed gør det nødvendigt, og kun med Kommissionens forudgående samtykke.

*    Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)."

(48)Artikel 66, stk. 1, affattes således:

"1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013** ubegrænset anvendelse på myndigheden.

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1)."

(49)Artikel 68 ændres således:

   Stk. 1 og 2 affattes således:

"1. Tjenestemandsvedtægten, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af dem, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder direktionens fuldtidsansatte medlemmer og formanden.

2. Direktionen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i tjenestemandsvedtægten."

Stk. 4 affattes således:

"4. Direktionen vedtager bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til myndigheden."

(50)Artikel 70 ændres således:

Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemmerne af tilsynsrådet og alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis, er omfattet af bestemmelserne i artikel 339 i TEUF og de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt."

Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Endvidere hindrer den i stk. 1 og i nærværende stykkes første afsnit omhandlede tavshedspligt ikke myndigheden og de kompetente myndigheder i at anvende oplysningerne til at håndhæve de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, navnlig i retlige procedurer med henblik på vedtagelse af afgørelser."

Som stk. 2a indsættes:

"2a. Direktionen og tilsynsrådet sikrer, at enkeltpersoner, som, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis leverer tjenesteydelser relateret til myndighedens ansvarsområde, herunder embedsmænd og andre personer bemyndiget af direktionen og af tilsynsrådet eller udpeget af de kompetente myndigheder til dette formål, er omfattet af krav om tavshedspligt svarende til kravene i de foregående stykker.

De samme krav om tavshedspligt gælder også for observatører, der deltager i direktionens og tilsynsrådets møder og deltager i myndighedens aktiviteter."

I stk. 3 affattes første afsnit således:

"Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende finansielle institutioner."

(51)Artikel 71 affattes således:

"Denne forordning berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 eller myndighedens forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/XXX (databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner og organer), når den varetager sine opgaver."

(52)Artikel 72, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen vedtager nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001."

(53)Artikel 73, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen træffer afgørelse om myndighedens interne sprogordning."

(54)Artikel 74, stk. 1, affattes således:

"De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til myndigheden i den medlemsstat, hvor myndigheden har sit hjemsted, og de faciliteter, som nævnte medlemsstat skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i nævnte medlemsstat for myndighedens personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i direktionen indgås mellem myndigheden og nævnte medlemsstat."

(55)Som artikel 75a indsættes:

"Artikel 75a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 35c og artikel 62a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3. Den i artikel 35c og artikel 62a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 35c eller artikel 62a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

(56)Artikel 76 affattes således:

"Artikel 76

Forholdet til CEBS

Myndigheden anses for at være den juridiske efterfølger til CEBS. Senest på datoen for oprettelse af myndigheden overføres alle CEBS' aktiver og passiver og alle dets uafsluttede operationer automatisk til myndigheden. CEBS udarbejder en erklæring, som viser den afsluttende situation med hensyn til aktiver og passiver på datoen for denne overførsel. Denne erklæring revideres og godkendes af CEBS og af Kommissionen."

(57)Som artikel 77a indsættes:

"Artikel 77a

Overgangsbestemmelser

Den administrerende direktør, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1093/2010, senest ændret ved direktiv (EU) 2015/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage sine opgaver og sin stilling på nævnte dato.

Formanden, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1093/2010, senest ændret ved direktiv (EU) 2015/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], fortsætter med at varetage sine opgaver og sin stilling indtil mandatets udløb.

Styrelsesudvalgets medlemmer, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1093/2010, senest ændret ved direktiv (EU) 2015/2366, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] ophører med at varetage deres opgaver og deres stilling på nævnte dato."

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) nr. 1094/2010

I forordning (EU) nr. 1094/2010 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 1, stk. 2, affattes således:

"2. Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den får tildelt med nærværende forordning, og inden for rammerne af direktiv 2009/138/EF med undtagelse af afsnit IV deri, af direktiv 2002/92/EF, 2003/41/EF, 2002/87/EF og 2009/103/EF* og, i det omfang disse retsakter finder anvendelse på forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og forsikringsformidlere, inden for rammerne af de relevante dele af direktiv (EU) 2015/849 og 2002/65/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle yderligere juridisk bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

*    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11)."

(58)I artikel 2, stk. 5, indsættes følgende afsnit:

"Henvisninger til tilsyn i denne forordning omfatter de aktiviteter, der skal udføres af alle kompetente myndigheder i medfør af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

(59)Artikel 4, stk. 2, nr. ii), affattes således:

"ii) i forbindelse med direktiv 2002/65/EF og (EU) 2015/849, de myndigheder, der har ansvaret for at sikre, at finansielle institutioner som defineret i nr. 1) overholder kravene i disse direktiver."

(60)Artikel 6 ændres således:

   Nr. 2) affattes således:

"2) en direktion, der varetager de i artikel 47 nævnte opgaver".

   Nr. 4) udgår.

(61)Artikel 8 ændres således:

a)I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Som litra aa) indsættes:

"aa) at udvikle og ajourføre en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med finansielle institutioner i Unionen".

ii)    Litra e) og f) affattes således:

"e) at tilrettelægge og gennemføre evalueringer af kompetente myndigheder, og i den forbindelse udstede retningslinjer og henstillinger og fastlægge bedste praksis, for at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

f) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde, herunder, i det omfang det er relevant, udviklingen med hensyn til tendenser inden for innovative finansielle tjenesteydelser".

iii)    Litra h) affattes således:

"h) at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede samt forbrugere og investorer".

iv)    Litra l) udgår.

v)    Som litra m) indsættes:

"m) at afgive udtalelser vedrørende anvendelsen af interne modeller med henblik på at lette beslutningsprocessen og yde bistand som omhandlet i artikel 21a."

b)Som stk. 1a indsættes:

"1a. Ved udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning tager myndigheden hensyn til teknologisk innovation, innovative og bæredygtige forretningsmodeller samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer."

c)I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Som litra ca) indsættes:

"ca) at udstede henstillinger, jf. artikel 29a og 31a".

   ii) Litra h) affattes således:

"h) at indsamle de nødvendige oplysninger vedrørende finansielle institutioner som fastsat i artikel 35 og 35b".

d)Som stk. 3 indsættes:

"3. Ved udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, og udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 2, tager myndigheden behørigt hensyn til principperne om bedre regulering, herunder til resultaterne af cost-benefit-analyser, som udarbejdes i overensstemmelse med nærværende forordning."

(62)Artikel 9 ændres således:

I stk. 1 indsættes som litra aa) og ab):

"aa) at gennemføre dybdegående tematiske undersøgelser af markedsadfærd, skabe en fælles forståelse af markedspraksisser med henblik på at identificere eventuelle problemer og analysere deres virkninger

ab) at udvikle risikoindikatorer for detailmarkedet til rettidig identifikation af potentielle årsager til, at forbrugerne lider skade".

Stk. 1, litra d), affattes således:

"d) at udvikle fælles regler om videregivelse af oplysninger."

Stk. 2 affattes således:    

"2. Myndigheden overvåger nye og eksisterende finansielle aktiviteter og kan vedtage retningslinjer og henstillinger med henblik på at fremme markedernes sikkerhed og soliditet og konvergens med hensyn til regulerings- og tilsynspraksis."

Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden etablerer som en integreret del af myndigheden et udvalg om finansiel innovation, der samler alle relevante kompetente nationale tilsynsmyndigheder og myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse med henblik på at opnå en koordineret tilgang til den reguleringsmæssige og tilsynsmæssige behandling af nye eller innovative finansielle aktiviteter og yde rådgivning, som myndigheden kan fremlægge for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Myndigheden kan også lade udvalget inkludere nationale databeskyttelsesmyndigheder."

(63)Artikel 16 ændres således:

a)I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"Myndigheden kan også udstede retningslinjer og henstillinger til myndigheder i medlemsstaterne, der ikke er kompetente myndigheder i henhold til definitionen i denne forordning, men som har beføjelser til at sikre gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

b)Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden gennemfører, undtagen i ekstraordinære tilfælde, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Myndigheden anmoder, undtagen i ekstraordinære tilfælde, også om udtalelser eller rådgivning fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger."

c)Følgende punktum tilføjes i slutningen af stk. 4:

"Rapporten skal desuden indeholde en redegørelse for, hvordan myndigheden har begrundet udstedelsen af sine retningslinjer og henstillinger, og en sammenfatning af feedbacken fra de offentlige høringer om nævnte retningslinjer og henstillinger."

d)Som stk. 5 indsættes:

"5. Er to tredjedele af medlemmerne af interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger eller interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede bestemte retningslinjer eller henstillinger, kan de sende en begrundet udtalelse til Kommissionen.

Kommissionen anmoder om en redegørelse, der begrunder udstedelsen af de pågældende retningslinjer eller henstillinger, fra myndigheden. Kommissionen vurderer, når den har modtaget myndighedens redegørelse, rækkevidden af retningslinjerne eller henstillingerne i lyset af myndighedens beføjelser. Finder Kommissionen, at myndigheden har overskredet sin kompetence, kan den, efter at have givet myndigheden mulighed for at fremføre sine synspunkter, vedtage en gennemførelsesafgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage. Kommissionens afgørelse offentliggøres."

(64)I artikel 17, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

Myndigheden kan, hvis det skønnes nødvendigt med henblik på undersøgelse af en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten, rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til andre kompetente myndigheder eller relevante finansielle institutioner, uden at dette berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 35. Er den begrundede anmodning rettet til finansielle institutioner, skal der i anmodningen redegøres for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for at kunne undersøge den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

Er en anmodning om oplysninger rettet til en finansiel institution, underretter myndigheden de relevante kompetente myndigheder om anmodningen. De kompetente myndigheder bistår myndigheden med at indsamle oplysningerne, hvis myndigheden anmoder dem herom."

(65)Artikel 19 ændres således:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. I tilfælde, der er specificeret i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, kan myndigheden, uden at det berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 17, bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed efter proceduren i stk. 2-4 i et af følgende scenarier:

a)    efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder, hvor en kompetent myndighed er uenig i proceduren, indholdet af en foranstaltning eller en foreslået foranstaltning eller inaktivitet fra en anden kompetent myndigheds side

b)    på eget initiativ, hvor der på grundlag af objektive kriterier kan fastslås uenighed mellem kompetente myndigheder.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at de kompetente myndigheder skal træffe en fælles afgørelse, antages der at være uenighed, hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke har truffet en fælles afgørelse inden for den frist, der er fastsat i de pågældende retsakter."

b)Som stk. 1a og 1b indsættes:

"1a. De pågældende kompetente myndigheder underretter i følgende tilfælde uden ophold myndigheden om, at der ikke er opnået en aftale:

a)    Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i) Fristen er udløbet.

ii) En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, på grundlag af objektive faktorer, at der er uenighed.

b)    Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter ikke er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i.En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, på grundlag af objektive faktorer, at der er uenighed.

ii.Der er gået to måneder, siden en kompetent myndighed modtog en anmodning fra en anden kompetent myndighed om at træffe bestemte foranstaltninger med henblik på at overholde EU-ret, og den anmodede myndighed har endnu ikke vedtaget en afgørelse, der imødekommer anmodningen."

c)Stk. 1, andet afsnit, udgår.

1b. Formanden vurderer, hvorvidt myndigheden bør handle i overensstemmelse med stk. 1. Hvis denne indgriben sker på myndighedens eget initiativ, underretter myndigheden de pågældende kompetente myndigheder om sin afgørelse vedrørende sin indgriben.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at der skal træffes en fælles afgørelse, udsætter alle kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres individuelle afgørelser, indtil myndigheden har truffet afgørelse efter proceduren i artikel 47, stk. 3a. Beslutter myndigheden at handle, udsætter alle kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres afgørelser, indtil proceduren i stk. 2 og 3 er afsluttet."

d)Stk. 3 affattes således:

"Hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 2, kan myndigheden træffe en afgørelse, hvorved den pålægger disse kompetente myndigheder at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen for at sikre overholdelse af EU-retten. Myndighedens afgørelse er bindende for de pågældende kompetente myndigheder. Myndighedens afgørelse kan indebære, at kompetente myndigheder pålægges at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som de har vedtaget, eller at bruge de beføjelser, de har i henhold til de relevante EU-regler."

e)Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden underretter de pågældende kompetente myndigheder om afslutningen af procedurerne i stk. 2 og 3, i givet fald sammen med den afgørelse, den har truffet i henhold til stk. 3."

f)Stk. 4 affattes således:

"4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en finansiel institution overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til en finansiel institution, hvorved den pålægger denne at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 258."

(66)Artikel 21 ændres således:

a)Stk. 1 affattes således:

"Myndigheden fremmer og overvåger de i direktiv 2009/138/EF omhandlede tilsynskollegiers effektive og konsekvente virkemåde og fremmer en sammenhængende anvendelse af EU-retten i disse tilsynskollegier. Med det formål at skabe konvergens med hensyn til bedste tilsynspraksis skal myndighedens personale kunne deltage eller, i det omfang det er hensigtsmæssigt, lede tilsynskollegiernes aktiviteter, bl.a. undersøgelser på stedet foretaget af to eller flere kompetente myndigheder i fællesskab."

b)Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Ved anvendelse af dette stykke og denne artikels stk. 1 anses myndigheden for at være en "kompetent myndighed" eller en "tilsynsmyndighed" i henhold til den relevante lovgivning."

(67)Som artikel 21a indsættes:

"Artikel 21a

Interne modeller

1. Med henblik på at bidrage til fastlæggelsen af fælles tilsynsstandarder og praksis af høj kvalitet skal myndigheden på eget initiativ eller efter anmodning fra en eller flere tilsynsmyndigheder:

a) afgive udtalelser til de pågældende tilsynsmyndigheder vedrørende ansøgninger om anvendelse eller ændring af en intern model. Med henblik herpå kan EIOPA anmode de pågældende tilsynsmyndigheder om alle nødvendige oplysninger

b) i tilfælde af uenighed vedrørende godkendelse af interne modeller bistå de pågældende tilsynsmyndigheder med at nå til enighed efter proceduren i artikel 19.

2. I situationer som beskrevet i artikel 231, stk. 6a, i direktiv 2009/138/EF kan virksomheder anmode EIOPA om at bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed efter proceduren i artikel 19."

(68)Artikel 22, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Med henblik herpå kan myndigheden bruge de beføjelser, den tillægges i henhold til denne forordning, herunder artikel 35 og 35b."

(69)Artikel 29 ændres således:

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Som litra aa) indsættes:

"aa) at udsende den strategiske tilsynsplan, jf. artikel 29a".

ii)    Litra b) affattes således:

"b) at fremme effektiv bilateral og multilateral informationsudveksling mellem kompetente myndigheder vedrørende alle relevante spørgsmål, herunder cybersikkerhed og cyberangreb, i det omfang det er relevant, under fuld overholdelse af de gældende fortroligheds- og databeskyttelsesbestemmelser i den relevante EU-lovgivning".

iii) Litra e) affattes således:

"e) at etablere sektorielle og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder vedrørende teknologisk innovation, fremme udvekslingen af personale og tilskynde de kompetente myndigheder til at intensivere anvendelsen af udstationeringsordninger og andre værktøjer."

I stk. 2 tilføjes følgende som andet afsnit:

"Med henblik på at skabe en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med finansielle institutioner i Unionen under hensyntagen til skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller hos de finansielle institutioner. EU-tilsynshåndbogen skal beskrive bedste tilsynspraksis, med nærmere angivelse af metoder og processer af høj kvalitet."

(70)Som artikel 29a indsættes:

"Artikel 29a

Strategisk tilsynsplan

1. Så snart denne forordning [XXX indsæt henvisning til ændringsforordning] begynder at finde anvendelse, og derefter hvert tredje år senest den 31. marts udsteder myndigheden en henstilling til de kompetente myndigheder om strategiske tilsynsmålsætninger og prioriteter (i det følgende benævnt "den strategiske tilsynsplan") under hensyntagen til eventuelle bidrag fra de kompetente myndigheder. Myndigheden fremsender den strategiske tilsynsplan til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering og offentliggør den på sit websted.

Der skal i den strategiske tilsynsplan fastlægges specifikke prioriteter for tilsynsaktiviteterne med henblik på at fremme en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis og en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten samt for at adressere de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder identificeret i overensstemmelse med artikel 32.

2. Senest den 30. september hvert år forelægger hver kompetent myndighed et udkast til det årlige arbejdsprogram for det følgende år for myndigheden til behandling, med nærmere angivelse af, hvordan programudkastet er i overensstemmelse med den strategiske tilsynsplan.

Udkastet til det årlige arbejdsprogram skal indeholde specifikke mål og prioriteter for tilsynsaktiviteterne samt kvantitative og kvalitative kriterier for udvælgelse af de finansielle institutioner, markedspraksisser og adfærd og finansielle markeder, som den kompetente myndighed, der forelægger udkastet til det årlige arbejdsprogram, skal undersøge i løbet af det år, programmet dækker.

3. Myndigheden vurderer udkastet til det årlige arbejdsprogram, og hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til den relevante kompetente myndighed med henblik på at få bragt denne kompetente myndigheds årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med den strategiske tilsynsplan.

Senest den 31. december hvert år vedtager de kompetente myndigheder deres årlige arbejdsprogrammer under hensyntagen til sådanne eventuelle henstillinger.

4. Senest den 31. marts hvert år fremsender hver kompetent myndighed en rapport til myndigheden om gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram.

Rapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)    en beskrivelse af tilsynsaktiviteterne og undersøgelser af finansielle institutioner, markedspraksisser og adfærd og finansielle markeder samt af de administrative foranstaltninger og sanktioner, som finansielle institutioner, der har overtrådt EU-retten og national ret, er blevet pålagt

b)    en beskrivelse af gennemførte aktiviteter, der ikke var planlagt ifølge det årlige arbejdsprogram

c)    en redegørelse for aktiviteter, der var en del af det årlige arbejdsprogram, og som ikke blev gennemført, og for målsætninger i arbejdsprogrammet, der ikke blev opfyldt, samt årsagerne til den manglende gennemførelse af disse aktiviteter og den manglende opfyldelse af disse målsætninger.

5. Myndigheden vurderer de kompetente myndigheders gennemførelsesrapporter. Hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til hver enkelt af de pågældende kompetente myndigheder om, hvordan de relevante mangler i den kompetente myndigheds aktiviteter kan afhjælpes.

På grundlag af rapporterne og sin egen risikovurdering identificerer myndigheden, hvilke af den kompetente myndigheds aktiviteter der er afgørende for at realisere den strategiske tilsynsplan, og gennemfører, hvis det er relevant, evalueringer af de pågældende aktiviteter i henhold til artikel 30.

6. Myndigheden offentliggør eksempler på bedste praksis, der konstateres i forbindelse med vurderingen af de årlige arbejdsprogrammer."

(71)Artikel 30 ændres således:

a)Overskriften til artiklen affattes således:

"Evaluering af kompetente myndigheder".

b)Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden gennemfører regelmæssigt evalueringer af nogle af eller alle de kompetente myndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning af de evaluerede kompetente myndigheder. Ved gennemførelsen af evalueringer tages der hensyn til eksisterende oplysninger og evalueringer, der allerede er gennemført, vedrørende den pågældende kompetente myndighed, herunder alle oplysninger, der er meddelt til myndigheden i henhold til artikel 35, samt eventuelle oplysninger fra interessenter."

c)Som stk. 1a indsættes:

"1a. Med henblik på anvendelsen af denne artikel nedsætter myndigheden et evalueringsudvalg sammensat udelukkende af personer, der er en del af myndighedens personale. Myndigheden kan delegere visse opgaver eller afgørelser til evalueringsudvalget."

d)I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Indledningen affattes således:

"Evalueringen omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:".

ii)    Litra a) affattes således:

a) hvorvidt den kompetente myndigheds ressourcer, grad af uafhængighed og organisatoriske ordninger er hensigtsmæssige, særlig med hensyn til en effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter og kapaciteten til at reagere på markedsudviklingen".

e)Stk. 3 affattes således:

"3. Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af evalueringen. Rapporten skal redegøre for og angive, hvilke opfølgningsforanstaltninger der er planlagt på grundlag af evalueringen. Disse opfølgningsforanstaltninger kan gennemføres i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 og udtalelser i henhold til artikel 29, stk. 1, litra a).

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder sig mest muligt på at følge alle retningslinjer og henstillinger, der udstedes. Træffer en kompetent myndighed ikke foranstaltninger til at adressere de opfølgningsforanstaltninger, der er angivet i rapporten, udarbejder myndigheden en opfølgningsrapport.

Når myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-15 eller retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16, tager den hensyn til resultatet af evalueringen samt alle andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, med henblik på at sikre konvergens i tilsynspraksis af højeste kvalitet."

f)Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden forelægger Kommissionen en udtalelse, såfremt den under hensyntagen til resultatet af evalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af de regler, der finder anvendelse på finansielle institutioner eller kompetente myndigheder."

g)Stk. 4 affattes således:

4. "Myndigheden offentliggør den i stk. 3 omhandlede rapport og eventuelle henviste opfølgningsrapporter, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet. Den kompetente myndighed, der er genstand for evalueringen, opfordres til at fremsætte sine bemærkninger, inden en rapport offentliggøres. Disse bemærkninger offentliggøres, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet."

(72)I artikel 31 indsættes som stk. 2:

"2. For så vidt angår aktiviteter fra kompetente myndigheders side, der har til formål at lette adgangen til markedet for operatører eller produkter baseret på teknologisk innovation, fremmer myndigheden tilsynsmæssig konvergens, navnlig gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis. Myndigheden kan eventuelt vedtage retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

(73)Som artikel 31a indsættes:

"Artikel 31a

Koordinering af delegering og outsourcing af aktiviteter samt af risikooverførsel

1. Myndigheden koordinerer løbende de kompetente myndigheders tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme tilsynsmæssig konvergens i forbindelse med finansielle institutioners delegering og outsourcing af aktiviteter og i relation til risikooverførsler foretaget af dem, jf. stk. 2, 3 og 4.

2. De kompetente myndigheder underretter myndigheden, såfremt de har til hensigt at meddele tilladelse til eller registrere en finansiel institution, der er under tilsyn af den pågældende kompetente myndighed, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og den finansielle institutions forretningsplan indebærer outsourcing eller delegering af en væsentlig del af dens aktiviteter eller en eller flere af dens centrale funktioner eller risikooverførsel af en væsentlig del af dens aktiviteter til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen. Underretningen til myndigheden skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at myndigheden kan foretage en korrekt vurdering.

Finder myndigheden det nødvendigt at afgive en udtalelse til en kompetent myndighed vedrørende manglende overholdelse af EU-retten eller af retningslinjer, henstillinger eller udtalelser vedtaget af myndigheden for en tilladelse eller registrering, som der er underrettet om i henhold til første afsnit, informerer myndigheden den pågældende kompetente myndighed herom senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af underretningen fra den kompetente myndighed. I så fald afventer den pågældende kompetente myndighed myndighedens udtalelse, inden den foretager registrering eller meddeler tilladelse.

Efter anmodning fra myndigheden fremlægger den kompetente myndighed senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen oplysninger vedrørende sine afgørelser om meddelelse af tilladelse til eller registrering af en finansiel institution, som er underlagt dens tilsyn, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Myndigheden afgiver udtalelse senest to måneder efter modtagelsen af underretningen i henhold til første afsnit, uden at dette i øvrigt berører eventuelle tidsfrister fastsat i EU-retten.

3. Hvis en finansiel institution outsourcer eller delegerer en væsentlig del af sine aktiviteter eller en eller flere af sine centrale funktioner — og foretager risikooverførsel af en væsentlig del af sine aktiviteter — til en anden enhed eller en egen filial, der er etableret i et tredjeland, skal den underrette den kompetente myndighed herom. Den pågældende kompetente myndighed informerer hvert halve år myndigheden om sådanne underretninger.

Uden at det berører artikel 35, fremlægger den kompetente myndighed efter anmodning fra myndigheden oplysninger vedrørende finansielle institutioners outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger.

Myndigheden overvåger, om de pågældende kompetente myndigheder verificerer, at outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger som omhandlet i første afsnit indgås i overensstemmelse med EU-retten, er i tråd med myndighedens retningslinjer, henstillinger eller udtalelser og ikke hindrer et effektivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side [og håndhævelse] i et tredjeland.

4. Myndigheden kan udstede henstillinger til den pågældende kompetente myndighed, herunder henstillinger om at revurdere en afgørelse eller inddrage en tilladelse. Følger den pågældende kompetente myndighed ikke myndighedens henstillinger inden for 15 arbejdsdage, angiver den kompetente myndighed årsagerne hertil, og myndigheden offentliggør sin henstilling sammen med disse årsager."

(74)Artikel 32 ændres således:

(75)Som stk. 2a indsættes:

"2a. Mindst en gang om året overvejer myndigheden, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre vurderinger på EU-plan som omhandlet i stk. 2, og underretter Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, hvad den er nået frem til, og hvorfor. Når der gennemføres sådanne vurderinger på EU-plan, og myndigheden finder det hensigtsmæssigt, videregiver den resultaterne for hver deltagende finansiel institution.

De kompetente myndigheders tavshedspligt er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder offentliggør resultatet af de i stk. 2 omhandlede vurderinger på EU-plan eller videregiver resultaterne af sådanne vurderinger til myndigheden, med henblik på at denne offentliggør resultaterne af vurderinger på EU-plan af de finansielle institutioners modstandsdygtighed."

(76)Artikel 33 ændres således:

a)Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden bistår Kommissionen ved udarbejdelsen af afgørelser om ækvivalens vedrørende regulerings- og tilsynsordninger i tredjelande efter en specifik anmodning om rådgivning fra Kommissionen, eller hvor det kræves ved de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

b)Som stk. 2a, 2b og 2c indsættes:

"2a. Myndigheden overvåger udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke Kommissionen har vedtaget afgørelser om ækvivalens i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, med henblik på at kontrollere, om de kriterier, der er lagt til grund for de pågældende afgørelser, samt alle deri fastsatte betingelser fortsat er opfyldt. Den tager hensyn til de pågældende tredjelandes markedsrelevans. Myndigheden forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om sine resultater.

Uden at det berører særlige krav fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og på de i stk. 1, andet afsnit, fastsatte betingelser samarbejder myndigheden så vidt muligt med de relevante kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, med afviklingsmyndighederne i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige ordninger er blevet anerkendt som værende ækvivalente. Dette samarbejde skal foregå på grundlag af administrative ordninger, der indgås med de relevante myndigheder i de pågældende tredjelande. I forbindelse med forhandlinger om sådanne administrative ordninger inkluderer myndigheden bestemmelser om følgende:

a)    mekanismer, der gør det muligt for myndigheden at indhente relevante oplysninger, herunder oplysninger om reguleringsordningen, tilsynsstrategien, relevante markedsudviklinger og eventuelle ændringer, der vil kunne influere på ækvivalensafgørelsen

b)    i det omfang det er nødvendigt for opfølgning af sådanne ækvivalensafgørelser, procedurerne vedrørende koordinering af tilsynsaktiviteter, herunder kontrolbesøg på stedet.

Myndigheden underretter Kommissionen, såfremt en kompetent tredjelandsmyndighed nægter at indgå aftaler om sådanne administrative ordninger eller nægter at samarbejde effektivt. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger, når den evaluerer de pågældende ækvivalensafgørelser.

2b. Konstaterer myndigheden udviklinger i relation til regulering, tilsyn eller håndhævelsespraksis i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, der vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, markedsintegriteten eller investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion, underretter den uden ophold Kommissionen på fortrolig basis.

Myndigheden forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om den regulerings-, tilsyns-, håndhævelses- og markedsmæssige udvikling i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, med særlig fokus på konsekvenserne heraf for den finansielle stabilitet, markedets integritet, investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion.

2c. De kompetente myndigheder underretter på forhånd myndigheden, hvis de agter at indgå administrative ordninger med tredjelandes tilsynsmyndigheder på et eller flere af de områder, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, herunder også i relation til filialer af tredjelandsenheder. De forelægger samtidig myndigheden et udkast til sådanne planlagte ordninger.

Myndigheden kan udarbejde administrative standardordninger med henblik på at fastlægge en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis i Unionen og for at styrke den tilsynsmæssige koordinering på internationalt plan. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder sig mest muligt på at følge sådanne standardordninger.

Myndigheden giver i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, samt om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser og myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med stk. 2a."

(77)Artikel 34, stk. 2, affattes således:

"2. Med hensyn til tilsynsmæssig vurdering af fusioner og erhvervelser, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2009/138/EF, og som i henhold til nævnte direktiv kræver høring mellem kompetente myndigheder fra to eller flere medlemsstater, kan myndigheden efter anmodning fra en af de berørte kompetente myndigheder afgive og offentliggøre en udtalelse vedrørende en tilsynsmæssig vurdering, dog ikke i forbindelse med kriterierne i artikel 59, stk. 1, litra e), i direktiv 2009/138/EF. Udtalelsen skal afgives hurtigt og under alle omstændigheder inden udgangen af vurderingsperioden i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF. Artikel 35 og 35b finder anvendelse på de områder, som myndigheden kan afgive udtalelse om."

(78)Artikel 35 ændres således:

Stk. 1, 2 og 3, affattes således:

"1. Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente myndigheder myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning, under forudsætning af at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger.

Oplysningerne skal være nøjagtige og fuldstændige og skal fremlægges inden udløbet af den af myndigheden fastsatte frist.

2. Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater eller ved hjælp af sammenlignelige modeller, som er godkendt af myndigheden. Sådanne anmodninger fremsættes, hvis det er muligt, med anvendelse af fælles indberetningsformater.

3. Efter en behørigt begrundet anmodning fra en kompetent myndighed stiller myndigheden alle oplysninger til rådighed, som er nødvendige for, at den kompetente myndighed kan udføre sine opgaver, under overholdelse af tavshedspligtreglerne i den sektorspecifikke lovgivning og i artikel 70."

Stk. 5 affattes således:

"5. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af stk. 1, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed af de kompetente myndigheder inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til enhver af følgende:

a) andre myndigheder med tilsynsfunktioner

b) det ministerium, der har ansvaret for finans i den pågældende medlemsstat, hvis det har tilsynsoplysninger til sin rådighed

c) den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat

d) det statistiske kontor i den pågældende medlemsstat.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de kompetente myndigheder myndigheden med at indsamle oplysningerne."

Stk. 6 og 7 udgår.

(79)Som artikel 35a-35h indsættes:

"Artikel 35a

Udøvelse af de i artikel 35b omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 35b er tillagt myndigheden, en embedsmand derfra eller en anden person bemyndiget af myndigheden, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 35b

Anmodning om oplysninger fra finansielle institutioner

1. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af artikel 35, stk. 1 eller 5, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at de relevante finansielle institutioner afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at myndigheden kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

2. En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f)    angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 35c, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3. Når myndigheden anmoder om oplysninger ved en afgørelse, skal myndigheden:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    angive de i artikel 35d foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f)    angive den i artikel 35c foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på spørgsmålene er ukorrekte eller vildledende

g)    oplyse om retten til at påklage afgørelsen for klagenævnet og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 60 og 61.

4. De finansielle institutioner eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. Myndigheden fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den i stk. 1 opførte relevante enhed, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

6. Myndigheden må kun anvende fortrolige oplysninger, som den har indhentet i overensstemmelse med denne artikel, til brug for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning.

Artikel 35c

Procedureregler for pålæg af bøder

1. Finder myndigheden i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en overtrædelse som omhandlet i artikel 35d, stk. 1, udpeger myndigheden en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i myndigheden til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i det direkte eller indirekte tilsyn med de pågældende finansielle institutioner, og vedkommende skal varetage sine funktioner uafhængigt af tilsynsrådet.

2. Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsembedsmand undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til tilsynsrådet.

3. Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger, jf. artikel 35b.

4. Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som myndigheden har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5. Efterforskningsembedsmanden giver, efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden han eller hun indsender dossieret med resultaterne til tilsynsrådet, de personer, der er genstand for undersøgelserne, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelsen, skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser, der gennemføres i medfør af denne artikel.

7. Efterforskningsembedsmanden underretter, efter at have indsendt dossieret med sine resultater til tilsynsrådet, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8. Myndigheden afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 35f, hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i artikel 35d, stk. 1, nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en foranstaltning i henhold til samme artikel.

9. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i tilsynsrådets drøftelser og griber ikke på anden måde ind i tilsynsrådets beslutningsproces.

10. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 75a for at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder regler om følgende:

a) ret til forsvar

b) fastsættelse af frister

c) nærmere bestemmelser om, hvordan bøder eller tvangsbøder skal inddrives

d) nærmere bestemmelser om forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder.

11. Myndigheden henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder myndigheden sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 35d

Bøder

1. Myndigheden vedtager en afgørelse om pålæg af en bøde, hvis den finder, at en finansiel institution som nævnt i artikel 35b forsætligt eller uagtsomt har undladt at give oplysninger som svar på en afgørelse, hvorved der anmodes om oplysninger, jf. artikel 35b, stk. 3, eller har givet ufuldstændige, urigtige eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger eller en afgørelse i henhold til artikel 35b, stk. 2.

2. Grundbeløbet for den i stk. 1 omhandlede bøde fastsættes til mindst 50 000 EUR og højst 200 000 EUR.

3. Ved fastsættelsen af bødegrundbeløbet, jf. stk. 2, tager myndigheden hensyn til årsomsætningen for den pågældende finansielle institution i det foregående regnskabsår, idet grundbeløbet skal ligge:

a) i den lave ende af skalaen for enheder med en årsomsætning på under 10 mio. EUR

b) i midten af skalaen for enheder med en årsomsætning på mellem 10 og 50 mio. EUR

c) i den høje ende af skalaen for enheder med en årsomsætning på over 50 mio. EUR.

De grundbeløb, der er fastsat inden for de i stk. 2 nævnte grænser, justeres om nødvendigt under hensyntagen til skærpende og formildende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante koefficienter, der er fastsat i stk. 5.

De relevante skærpende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én skærpende koefficient finder anvendelse, lægges forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt skærpende koefficient, til grundbeløbet.

De relevante formildende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én formildende koefficient finder anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.

4. Følgende justeringskoefficienter anvendes kumulativt på det i stk. 2 omhandlede grundbeløb på grundlag af følgende:

a)    De justeringskoefficienter, der knytter sig til skærpende omstændigheder, er som følger:

i) Hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1, for hver gang overtrædelsen er gentaget.

ii) Hvis overtrædelsen varede mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5.

iii) Hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 2.

iv) Hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7.

v) Hvis den finansielle institutions øverste ledelse ikke har samarbejdet med myndigheden, anvendes en koefficient på 1,5.

b)    De justeringskoefficienter, der knytter sig til formildende omstændigheder, er som følger:

i) Hvis overtrædelsen varede mindre end ti arbejdsdage, anvendes en koefficient på 0,9.

ii) Hvis den finansielle institutions øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre den manglende efterkommelse af en anmodning i henhold til artikel 35, stk. 6a, anvendes en koefficient på 0,7.

iii) Hvis den finansielle institution hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet myndigheden om overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4.

iv) Hvis den finansielle institution frivilligt har truffet foranstaltninger for at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6.

5. Uanset stk. 2 og 3 kan den samlede bøde højst udgøre 20 % af årsomsætningen for den pågældende finansielle institution i det foregående regnskabsår, medmindre den finansielle institution direkte eller indirekte har haft en økonomisk fortjeneste på grund af overtrædelsen. I så fald skal den samlede bøde mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

Artikel 35e

Tvangsbøder

1. Myndigheden vedtager en afgørelse om pålæg af en tvangsbøde med henblik på at tvinge institutioner eller enheder som nævnt i artikel 35b, stk. 1, til at fremlægge oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 35b, stk. 3.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges dagligt, indtil den pågældende finansielle institution overholder den relevante afgørelse, jf. stk. 1.

3. Uanset stk. 2 skal en tvangsbøde udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning for den pågældende finansielle institution i det foregående regnskabsår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

4. En tvangsbøde kan højst pålægges i seks måneder efter underretningen om myndighedens afgørelse.

Artikel 35f

Høringsret

1. Før myndigheden træffer afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde i henhold til artikel 35d og 35e, giver den den finansielle institution, der er genstand for anmodningen om oplysninger, mulighed for at blive hørt.

Myndigheden lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de pågældende finansielle institutioner har haft lejlighed til at udtale sig om.

2. Retten til forsvar for den i stk. 1 omhandlede finansielle institution skal sikres fuldt ud i procedureforløbet. Den finansielle institution har ret til aktindsigt i myndighedens sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller myndighedens interne forberedende dokumenter.

Artikel 35g

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 35d og 35e er af administrativ karakter og kan tvangsfuldbyrdes.

2. Tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder sker efter retsplejereglerne i den medlemsstat, på hvis område tvangsfuldbyrdelsen finder sted. Tvangsfuldbyrdelsesdokumentet knyttes som tillæg til den afgørelse, hvorved der pålægges en bøde eller en tvangsbøde, uden andre formkrav end prøvelse af ægtheden af den pågældende afgørelse, foretaget af en myndighed, som hver medlemsstat udpeger til dette formål og meddeler identiteten på til myndigheden og Den Europæiske Unions Domstol.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede formkrav er opfyldt på den pågældende parts begæring, kan denne lade tvangsfuldbyrdelsen udføre i overensstemmelse med national ret ved indbringelse direkte for det kompetente organ.

4. Tvangsfuldbyrdelse af bøder eller tvangsbøder kan kun suspenderes ved en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. Det henhører dog under de nationale domstoles kompetence at prøve klager over påståede uregelmæssigheder i gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelsen af bøden eller tvangsbøden.

5. Myndigheden offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 35d og 35e, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade.

6. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 35h

Prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret over afgørelser, hvorved myndigheden har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje en bøde eller tvangsbøde, der er pålagt af myndigheden."

(80)Artikel 36, stk. 5, første afsnit, affattes således:

"Når myndigheden modtager en advarsel eller henstilling fra ESRB rettet til en kompetent myndighed, anvender den, når det er relevant, de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, for at sikre rettidig opfølgning."

(81)Artikel 37 ændres således:

Stk. 5, første afsnit, sidste punktum, affattes således:

"Medlemmerne af interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger har en mandatperiode på fire år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure finder sted."

I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:

"Kan medlemmerne af interessentgruppen for banker ikke nå til enighed om en fælles udtalelse eller fælles rådgivning, kan medlemmer, der repræsenterer én gruppe af interessenter, afgive en særskilt udtalelse eller yde særskilt rådgivning.

Interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger, interessentgruppen for banker og interessentgruppen for værdipapirer og markeder kan afgive fælles udtalelser og rådgivning om spørgsmål vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheders arbejde, jf. denne forordnings artikel 56 om fælles holdninger og fælles forskrifter."

(82)Artikel 39 affattes således:

"Artikel 39

Beslutningsprocedurer

1. Myndigheden handler i overensstemmelse med stk. 2-6, når den vedtager afgørelser i henhold til denne forordning, med undtagelse af afgørelser, der vedtages i henhold til artikel 35b, 35d og 35e.

2. Myndigheden underretter enhver adressat for en afgørelse om, at den agter at vedtage en sådan afgørelse, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, dens kompleksitet og potentielle konsekvenser, en frist, inden for hvilken adressaten kan tilkendegive sine synspunkter med hensyn til afgørelsens indhold. Bestemmelsen i første punktum finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 17, stk. 3, nævnte henstillinger.

3. Myndighedens afgørelser skal begrundes.

4. Adressaterne for myndighedens afgørelser underrettes om retsmidlerne i henhold til denne forordning.

5. Har myndigheden vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 18, stk. 3 eller 4, tager den afgørelsen op til fornyet overvejelse med passende mellemrum.

6. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel 17, 18 eller 19, offentliggøres. Afgørelserne offentliggøres med angivelse af den pågældende kompetente myndighed eller den pågældende finansielle institution og hovedindholdet af afgørelsen, medmindre en sådan offentliggørelse strider mod de pågældende finansielle institutioners legitime interesser/berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres, eller vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen."

(83)Artikel 40 ændres således:

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Som litra aa) indsættes:

"aa) de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, jf. artikel 45, stk. 1, som ikke har stemmeret".

   Stk. 7, andet afsnit, udgår.

   Som stk. 8 indsættes:

"8. Er den i stk. 1, litra b), omhandlede nationale offentlige myndighed ikke ansvarlig for håndhævelsen af forbrugerbeskyttelsesreglerne, kan det i nævnte litra omhandlede medlem af tilsynsrådet beslutte at invitere en repræsentant for medlemsstatens forbrugerbeskyttelsesmyndighed, som ikke har stemmeret. Såfremt forbrugerbeskyttelsesansvaret er delt mellem flere myndigheder i en medlemsstat, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant."

(84)Artikel 41 affattes således:

"Artikel 41

Interne udvalg

"Tilsynsrådet kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles. Tilsynsrådet kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, direktionen eller formanden."

;

(85)Artikel 42, stk. 1, affattes således:

"Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler de stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ."

(86)Artikel 43 ændres således:

Stk. 1 affattes således:

"1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, vedtager tilsynsrådet myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra direktionen."

Stk. 2 og 3 udgår.

Stk. 4, første afsnit, affattes således:

"Hvert år inden den 30. september vedtager tilsynsrådet efter forslag fra direktionen myndighedens arbejdsprogram for det følgende år og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering."

Stk. 5 affattes således:

"5. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra direktionen årsberetningen om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, på grundlag af det i artikel 53, stk. 7, omhandlede udkast til årsberetning og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres."

e)    Stk. 8 udgår.

(87)Artikel 44 ændres således:

I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende punktum:

"De fuldtidsansatte medlemmer af direktionen og formanden deltager ikke i afstemningen om disse afgørelser."

Stk. 1, tredje og fjerde afsnit, udgår.

Stk. 4 affattes således:

"4. Ikkestemmeberettigede medlemmer og observatører deltager ikke i drøftelser i tilsynsrådet vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre andet er fastsat i artikel 75, stk. 3, eller i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

Første afsnit finder ikke anvendelse på formanden, medlemmer, der også er medlemmer af direktionen, eller repræsentanten for Den Europæiske Centralbank, der er udpeget af dennes tilsynsråd."

(88)I kapitel III affattes overskriften til afdeling 2 således:

"Direktionen".

(89)Artikel 45 affattes således:

"Artikel 45

Sammensætning

"1. Direktionen er sammensat af formanden og tre fuldtidsansatte medlemmer. Formanden tildeler hvert af de fuldtidsansatte medlemmer veldefinerede politik- og forvaltningsopgaver. Ét af de fuldtidsansatte medlemmer tildeles ansvar for budgetspørgsmål og for spørgsmål vedrørende myndighedens arbejdsprogram (i det følgende benævnt "det ansvarlige medlem"). Ét af de fuldtidsansatte medlemmer fungerer som næstformand og varetager formandens opgaver, når denne er fraværende eller på anden måde lovligt forhindret, i overensstemmelse med denne forordning. .

2. De fuldtidsansatte medlemmer udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder og kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering. De fuldtidsansatte medlemmer skal have omfattende ledelseserfaring. Udvælgelsen sker på grundlag af et stillingsopslag, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, hvorefter Kommissionen opstiller en afgrænset liste over egnede kandidater.

Kommissionen forelægger listen for Europa-Parlamentet til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, inklusive det ansvarlige medlem.

3. Hvis et fuldtidsansat medlem af direktionen ikke længere opfylder betingelserne i artikel 46 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten.

4. De fuldtidsansatte medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan fornyes én gang. I de sidste ni måneder inden udgangen af et fuldtidsansat medlems femårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a) de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b) myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Under hensyntagen til evalueringen forelægger Kommissionen listen over fuldtidsansatte medlemmer, hvis mandatperiode skal fornyes, for Rådet. På grundlag af denne liste og under hensyntagen til evalueringen kan Rådet forny mandatperioden for de fuldtidsansatte medlemmer."

(90)Som artikel 45a indsættes:

"Artikel 45a

Beslutningstagning

1. Direktionens afgørelser vedtages med simpelt flertal af dens medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

2. Kommissionens repræsentant deltager i direktionens møder uden stemmeret, hvilket dog ikke gælder i spørgsmål som omhandlet i artikel 63.

3. Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.

4. Der indkaldes til møde i direktionen af formanden på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra et af dens medlemmer, og møderne ledes af formanden.

Direktionen afholder møder forud for hvert møde i tilsynsrådet og så ofte, som direktionen anser det for nødvendigt. Der afholdes møder mindst fem gange om året.

5. Direktionens medlemmer kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter. Deltagere uden stemmeret er ikke til stede under direktionens drøftelser vedrørende individuelle finansielle institutioner."

(91)Som artikel 45b indsættes:

"Artikel 45b

Interne udvalg

Direktionen kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles."

(92)Artikel 46 affattes således:

"Artikel 46

Uafhængighed

"Direktionens medlemmer handler uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller andre offentlige eller private organer må søge at påvirke direktionens medlemmer i udførelsen af deres opgaver."

(93)Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47

Opgaver

1. Direktionen sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Den træffer alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning.

2. Direktionen fremsætter forslag til et etårigt og et flerårigt arbejdsprogram, som vedtages af tilsynsrådet.

3. Direktionen udøver sine budgetbeføjelser efter artikel 63 og 64.

For så vidt angår artikel 17, 19, 22, 29a, 30, 31a, 32 og 35b-35h er direktionen kompetent til at handle og træffe afgørelser. Direktionen holder tilsynsrådet underrettet om de afgørelser, den træffer.

3a. Direktionen undersøger, afgiver udtalelse om og fremsætter forslag vedrørende alle spørgsmål, som tilsynsrådet skal træffe afgørelse om.

4. Direktionen vedtager myndighedens plan for personalepolitikken og, i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "tjenestemandsvedtægten").

5. Direktionen vedtager de særlige bestemmelser om aktindsigt i myndighedens dokumenter i overensstemmelse med artikel 72.

6. Direktionen foreslår på grundlag af det i artikel 53, stk. 7, omhandlede udkast til årsberetning en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens opgaver, til tilsynsrådet til godkendelse.

7. Direktionen udpeger og afsætter medlemmerne af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 3 og 5.

8. Direktionens medlemmer offentliggør oplysninger om alle møder og modtagne erkendtligheder. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten.

9. Det ansvarlige medlem har følgende opgaver:

a) at gennemføre myndighedens årlige arbejdsprogram efter vejledning fra tilsynsrådet og under direktionens kontrol

b) at træffe alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning

c) at udarbejde et flerårigt arbejdsprogram, jf. artikel 47, stk. 2

d) senest den 30. juni hvert år at udarbejde et arbejdsprogram for det følgende år, jf. artikel 47, stk. 2

e) at udarbejde et foreløbigt budgetforslag for myndigheden i henhold til artikel 63 og at gennemføre myndighedens budget i henhold til artikel 64

f) at udarbejde et udkast til årsberetning med en særskilt afdeling om myndighedens regulerings- og tilsynsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender

g) over for myndighedens personale at udøve de beføjelser, der er fastlagt i artikel 68, og at varetage personalespørgsmål."

(94)Artikel 48 ændres således:

   Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Formanden er ansvarlig for at forberede tilsynsrådets arbejde og leder møderne i tilsynsrådet og direktionen."

   Stk. 2 affattes således:

"2. Formanden udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering på grundlag af et stillingsopslag, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en afgrænset liste over kandidater til stillingen som formand til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af formanden.

Hvis formanden ikke længere opfylder betingelserne i artikel 49 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten."

   Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Rådet kan, efter forslag fra Kommissionen og under hensyntagen til evalueringen, forny formandens mandatperiode én gang."

   Stk. 5 udgår.

(95)Som artikel 49 a indsættes:

"Artikel 49a

Udgifter

"Formanden offentliggør oplysninger om alle afholdte møder og enhver modtaget erkendtlighed. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten."

(96)Artikel 51, 52 og 53 udgår.

(97)I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)I artikel 54, stk. 2,tilføjes følgende led:

"— forbruger- og investorbeskyttelsesspørgsmål".

b)Stk. 2, femte led, udgår.

c) Som stk. 2a indsættes:

"2a.    Det Fælles Udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden samarbejder med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om spørgsmål vedrørende samspillet mellem myndighedens og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds opgaver og de specifikke opgaver, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed."

(98)Artikel 55, stk. 2, affattes således:

"2. Ét medlem af direktionen, det ansvarlige medlem, jf. artikel 47, stk. 8a, samt henholdsvis Kommissionens og ESRB's repræsentant indbydes til at deltage i møderne i Det Fælles Udvalg samt ethvert af de i artikel 57 omhandlede underudvalg som observatører."

(99)Artikel 58 ændres således:

Stk. 3 affattes således:

"3. To medlemmer af klagenævnet og to suppleanter udpeges af myndighedens direktion ud fra en afgrænset liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet."

Stk. 5 affattes således:

"5. Et medlem af klagenævnet, som er udpeget af myndighedens direktion, afsættes ikke i den pågældendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse og direktionen efter høring af tilsynsrådet træffer afgørelse herom."

(100)Artikel 59, stk. 1, affattes således:

"1. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De udøver ikke andre funktioner i forbindelse med myndigheden, direktionen eller tilsynsrådet."

(101)Artikel 60, stk. 1, affattes således:

"1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder, kan påklage en i artikel 17, 18, 19 og 35 omhandlet afgørelse truffet af myndigheden eller enhver anden afgørelse, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og som er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er i form af en afgørelse rettet til en anden person, berører den pågældende umiddelbart og individuelt."

(102)Artikel 62 ændres således:

Stk. 1 affattes således:

"1. Myndighedens indtægter udgøres, uden at dette berører andre indtægtstyper, af enhver kombination af følgende:

a) et udligningsbidrag fra Unionen opført på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen), som ikke må overstige 40 % af myndighedens anslåede indtægter

b) årlige bidrag fra finansielle institutioner beregnet på grundlag af de anslåede årlige udgifter til aktiviteter, der er obligatoriske i henhold til denne forordning og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, for hver enkelt kategori af deltagere, der henhører under myndighedens kompetenceområde

c) eventuelle gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i de relevante EU-retlige instrumenter

d) eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstater eller observatører

e) gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser, som kompetente myndigheder anmoder om."

Som stk. 5 og 6 indsættes:

"5. De årlige bidrag, jf. stk. 1, litra b), opkræves hvert år fra de enkelte finansielle institutioner af de myndigheder, der er udpeget af de enkelte medlemsstater. Senest den 31. marts hvert regnskabsår indbetaler hver medlemsstat til myndigheden det beløb, som den er forpligtet til at opkræve i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i den delegerede retsakt som omhandlet i artikel 62a.

6. Frivillige bidrag fra medlemsstater og observatører som omhandlet i stk. 1, litra d), må ikke accepteres, hvis accept heraf kunne rejse tvivl om myndighedens uafhængighed og upartiskhed."

(103)Som artikel 62a indsættes:

"Artikel 62a

Delegerede retsakter om beregning af finansielle institutioners årlige bidrag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 75a med henblik på at fastlægge, hvordan de årlige bidrag fra de individuelle finansielle institutioner som omhandlet i artikel 62, litra e), skal beregnes, med fastlæggelse af følgende:

a) en metode til fordeling af de anslåede udgifter mellem kategorier af finansielle institutioner som grundlag for fastsættelse af, hvilken andel de finansielle institutioner i hver enkelt kategori skal bidrage med

b) passende og objektive kriterier til fastsættelse af de årlige bidrag, som de enkelte finansielle institutioner skal betale, inden for rammerne af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, på grundlag af deres størrelse, således at bidraget nogenlunde afspejler deres respektive betydning på markedet.

De i første afsnit, litra b), omhandlede kriterier kan omfatte bagatelgrænser, under hvilke der ikke skal betales bidrag, eller mindsteværdier, under hvilke der ikke indkræves bidrag."

(104)Artikel 63 affattes således:

"Artikel 63

Opstilling af budgettet

1. Det ansvarlige medlem udarbejder hvert år et foreløbigt udkast til enhedsprogrammeringsdokument for myndigheden for de følgende tre regnskabsår, med angivelse af de anslåede indtægter og udgifter, samt oplysninger om personale, i tilknytning til myndighedens etårige og flerårige programmering og sender dette til direktionen og tilsynsrådet sammen med en stillingsfortegnelse.

1a. Direktionen vedtager på grundlag af udkastet, godkendt af tilsynsrådet, udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for de følgende tre regnskabsår.

1b. Direktionen fremsender senest den 31. januar udkastet til enhedsprogrammeringsdokument til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

2.    På grundlag af udkastet til enhedsprogrammeringsdokument opfører Kommissionen i forslaget til EU-budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det udligningsbidrag, der skal konteres Unionens almindelige budget i overensstemmelse med traktatens artikel 313 og 314.

3.    Budgetmyndigheden vedtager myndighedens stillingsfortegnelse. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til udligningsbidraget til myndigheden.

4. Tilsynsrådet vedtager myndighedens budget. Det bliver endeligt, når Unionens almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

5. Direktionen underretter uden ophold budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af dens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger."

(105)Artikel 64 affattes således:

"Artikel 64

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1. Det ansvarlige medlem varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører myndighedens budget.

2. Senest den 1. marts det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det foreløbige regnskab til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten.

3. Myndighedens regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende år de regnskabsoplysninger, som er nødvendige med henblik på konsolideringen, til Kommissionens regnskabsfører på den måde og i det format, der fastlægges af sidstnævnte regnskabsfører.

4. Myndighedens regnskabsfører sender beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til tilsynsrådets medlemmer, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts det følgende år.

5. Efter at have modtaget Revisionsrettens bemærkninger om myndighedens foreløbige regnskab i overensstemmelse med finansforordningens artikel 148 udarbejder myndighedens regnskabsfører myndighedens endelige regnskab. Det ansvarlige medlem sender det til tilsynsrådet, som afgiver udtalelse om regnskabet.

6. Senest den 1. juli det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det endelige regnskab ledsaget af tilsynsrådets udtalelse til Kommissionens regnskabsfører, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Myndighedens regnskabsfører sender ligeledes senest den 1. juli en regnskabspakke til Kommissionens regnskabsfører i et standardiseret format, der fastlægges af Kommissionens regnskabsfører med henblik på konsolideringen.

7. Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november det følgende år.

8. Senest den 30. september sender det ansvarlige medlem sit svar på Revisionsrettens bemærkninger. Det ansvarlige medlem sender desuden en kopi af dette svar til direktionen og Kommissionen.

9. På anmodning af Europa-Parlamentet forelægger det ansvarlige medlem i overensstemmelse med finansforordningens artikel 165, stk. 3, alle de oplysninger for Europa-Parlamentet, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 myndigheden decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n."

(106)Artikel 65 affattes således:

"Artikel 65

Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af direktionen efter høring af Kommissionen. Disse bestemmelser må kun afvige fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013* for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvis specifikke operationelle behov i forbindelse med myndighedens virksomhed gør det nødvendigt, og kun med Kommissionens forudgående samtykke.

* Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)."

(107)Artikel 66, stk. 1, affattes således:

"1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013* ubegrænset anvendelse på myndigheden.

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1)."

(108)Artikel 68 ændres således:

Stk. 1 og 2 affattes således:

"1. Tjenestemandsvedtægten, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af dem, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder direktionens fuldtidsansatte medlemmer og formanden.    

2. Direktionen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i tjenestemandsvedtægten."

Stk. 4 affattes således:

"4. Direktionen vedtager bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til myndigheden."

(109)Artikel 70 ændres således:

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

"1. Medlemmerne af tilsynsrådet og alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis, er omfattet af bestemmelserne i artikel 339 i TEUF og de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt."

Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Endvidere hindrer den i stk. 1 og i nærværende stykkes første afsnit omhandlede tavshedspligt ikke myndigheden og de kompetente myndigheder i at anvende oplysningerne til at håndhæve de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, navnlig i retlige procedurer med henblik på vedtagelse af afgørelser."

Som stk. 2a indsættes:

"2a. Direktionen og tilsynsrådet sikrer, at enkeltpersoner, som, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis leverer tjenesteydelser relateret til myndighedens ansvarsområde, herunder embedsmænd og andre personer bemyndiget af direktionen og af tilsynsrådet eller udpeget af de kompetente myndigheder til dette formål, er omfattet af krav om tavshedspligt svarende til kravene i de foregående stykker.

De samme krav om tavshedspligt gælder for observatører, der deltager i direktionens og tilsynsrådets møder og deltager i myndighedens aktiviteter."

I stk. 3 affattes første afsnit således:

"Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende finansielle institutioner."

(110)Artikel 71 affattes således:

"Denne forordning berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 eller myndighedens forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/XXX (databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner og organer), når den varetager sine opgaver."

(111)Artikel 72, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen vedtager nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001."

(112)Artikel 73, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen træffer afgørelse om myndighedens interne sprogordning."

(113)Artikel 74, stk. 1, affattes således:

"De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til myndigheden i den medlemsstat, hvor myndigheden har sit hjemsted, og de faciliteter, som nævnte medlemsstat skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i nævnte medlemsstat for myndighedens personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i direktionen indgås mellem myndigheden og nævnte medlemsstat."

(114)Som artikel 75a indsættes:

"Artikel 75a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 35c og artikel 62a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3. Den i artikel 35c og artikel 62a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.    Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 35c eller artikel 62a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

(115)Artikel 76 affattes således:

"Artikel 76

Forholdet til CEIOPS

Myndigheden anses for at være den juridiske efterfølger til CEIOPS. Senest på datoen for oprettelse af myndigheden overføres alle CEIOPS' aktiver og passiver og alle dets uafsluttede operationer automatisk til myndigheden. CEIOPS udarbejder en erklæring, som viser den afsluttende situation med hensyn til aktiver og passiver på datoen for denne overførsel. Denne erklæring revideres og godkendes af CEIOPS og af Kommissionen."

(116)Som artikel 77a indsættes:

"Artikel 77a

Overgangsbestemmelser

Den administrerende direktør, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1094/2010, senest ændret ved direktiv 2014/51/EU, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage sine opgaver og sin stilling på nævnte dato.

Formanden, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1094/2010, senest ændret ved direktiv 2014/51/EU, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], fortsætter med at varetage sine opgaver og sin stilling indtil mandatets udløb.

Medlemmerne af styrelsesudvalget, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1094/2010, senest ændret ved direktiv 2014/51/EU, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage deres opgaver og deres stilling på nævnte dato."

Artikel 3

Ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010

I forordning (EU) nr. 1095/2010 foretages følgende ændringer:

(117)Artikel 1 ændres således:

   Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den får tildelt med nærværende forordning, og inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF, direktiv 98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 2002/47/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/39/EF, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2009/65/EF, direktiv 2011/61/EF*, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002**, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU*** og forordning (EF) nr. 1060/2009 og, i den udstrækning de finder anvendelse på firmaer, der yder investeringsservice, eller på institutter for kollektiv investering, der markedsfører deres andele eller aktier, og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, inden for rammerne af de relevante dele af direktiv 2002/87/EF, direktiv (EU) 2005/849 og direktiv 2002/65/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle yderligere juridisk bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

*** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19)."

   Som stk. 3a indsættes:

"3a. Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører andre EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges godkendelses- eller tilsynsfunktioner og tilsvarende beføjelser."

(118)I artikel 2, stk. 5, indsættes følgende afsnit:    

"Henvisninger til tilsyn i denne forordning omfatter de aktiviteter, der skal udføres af alle kompetente myndigheder i medfør af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

(119)Artikel 4, stk. 3, nr. ii), affattes således:

"ii) i forbindelse med direktiv 2002/65/EF og (EU) 2005/849, de myndigheder, der har ansvaret for at sikre, at firmaer, der yder investeringsservice, eller institutter for kollektiv investering, der markedsfører deres andele eller aktier, overholder kravene i disse direktiver".

(120)Artikel 6 ændres således:

   Nr. 2) affattes således:

"2) en direktion, der varetager de i artikel 47 nævnte opgaver".

   Nr. 4) udgår.

(121)Artikel 8 ændres således:

a)I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Som litra aa) indsættes:

"aa) at udvikle og ajourføre en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med deltagere på det finansielle marked i Unionen".

ii)    Litra e) og f) affattes således:

"e) at tilrettelægge og gennemføre evalueringer af kompetente myndigheder, og i den forbindelse udstede retningslinjer og henstillinger og fastlægge bedste praksis, for at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

f) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde, herunder, i det omfang det er relevant, udviklingen med hensyn til tendenser inden for innovative finansielle tjenesteydelser".

iii)    Litra h) affattes således:

"h) at fremme beskyttelse af forbrugere og investorer".

iv)    Nr. l) udgår.

b)Som stk. 1a indsættes:

"1a. Ved udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning tager myndigheden hensyn til teknologisk innovation, innovative og bæredygtige forretningsmodeller samt integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer."

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Som litra ca) indsættes:

"c) at udstede henstillinger, jf. artikel 29a og 31a".

ii) Litra h) affattes således:

"h) at indsamle de nødvendige oplysninger vedrørende finansielle institutioner som fastsat i artikel 35 og 35b".

c)Som stk. 3 indsættes:

"3. Ved udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, og udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 2, tager myndigheden behørigt hensyn til principperne om bedre regulering, herunder til resultaterne af cost-benefit-analyser, som udarbejdes i overensstemmelse med nærværende forordning."

(122)Artikel 9 ændres således:

a)I stk. 1 indsættes som litra aa) og ab):

"aa) at gennemføre dybdegående tematiske undersøgelser af markedsadfærd, skabe en fælles forståelse af markedspraksisser med henblik på at identificere eventuelle problemer og analysere deres virkninger

ab) at udvikle risikoindikatorer for detailmarkedet til rettidig identifikation af potentielle årsager til, at forbrugere og investorer lider skade".

b)Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden overvåger nye og eksisterende finansielle aktiviteter og kan vedtage retningslinjer og henstillinger med henblik på at fremme markedernes sikkerhed og soliditet og konvergens med hensyn til regulerings- og tilsynspraksis."

c)Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden etablerer som en integreret del af myndigheden et udvalg om finansiel innovation, der samler alle relevante kompetente nationale tilsynsmyndigheder og myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse med henblik på at opnå en koordineret tilgang til den reguleringsmæssige og tilsynsmæssige behandling af nye eller innovative finansielle aktiviteter og yde rådgivning, som myndigheden kan fremlægge for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Myndigheden kan også lade udvalget inkludere nationale databeskyttelsesmyndigheder."

(123)Artikel 16 ændres således:

a)I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"Myndigheden kan også udstede retningslinjer og henstillinger til myndigheder i medlemsstaterne, der ikke er kompetente myndigheder i henhold til definitionen i denne forordning, men som har beføjelser til at sikre gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

b)Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden gennemfører, undtagen i ekstraordinære tilfælde, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Myndigheden anmoder, undtagen i ekstraordinære tilfælde, også om udtalelser eller rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for værdipapirer og markeder."

c)I stk. 4 tilføjes følgende punktum:

"Rapporten skal desuden indeholde en redegørelse for, hvordan myndigheden har begrundet udstedelsen af sine retningslinjer og henstillinger, og en sammenfatning af feedbacken fra de offentlige høringer om udstedte retningslinjer og henstillinger."

d)Som stk. 5 indsættes:

"5. Er to tredjedele af medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder af den opfattelse, at myndigheden har overskredet sin kompetence ved at udstede bestemte retningslinjer eller henstillinger, kan de sende en begrundet udtalelse til Kommissionen.

Kommissionen anmoder om en redegørelse, der begrunder udstedelsen af de pågældende retningslinjer eller henstillinger, fra myndigheden. Kommissionen vurderer, når den har modtaget myndighedens redegørelse, rækkevidden af retningslinjerne eller henstillingerne i lyset af myndighedens beføjelser. Finder Kommissionen, at myndigheden har overskredet sin kompetence, kan den, efter at have givet myndigheden mulighed for at fremføre sine synspunkter, vedtage en gennemførelsesafgørelse, der pålægger myndigheden at trække de pågældende retningslinjer eller henstillinger tilbage. Kommissionens afgørelse offentliggøres."

(124)I artikel 17, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"Uden at det berører de i artikel 35 fastsatte beføjelser, kan myndigheden rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til andre kompetente myndigheder eller relevante deltagere på det finansielle marked, når det anses for nødvendigt med henblik på at undersøge en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten. Hvis den begrundede anmodning rettes til deltagere på det finansielle marked, skal der i anmodningen redegøres for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for at kunne undersøge den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

Er en anmodning om oplysninger rettet til en deltager på det finansielle marked, underretter myndigheden de relevante kompetente myndigheder om anmodningen. De kompetente myndigheder bistår myndigheden med at indsamle oplysningerne, hvis myndigheden anmoder dem herom."

(125)Artikel 19 ændres således:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. I tilfælde, der er specificeret i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, kan myndigheden, uden at det berører de beføjelser, der er fastlagt i artikel 17, bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed efter proceduren i stk. 2-4 i et af følgende scenarier:

a)    efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder, hvor en kompetent myndighed er uenig i proceduren, indholdet af en foranstaltning eller en foreslået foranstaltning eller inaktivitet fra en anden kompetent myndigheds side

b)    på eget initiativ, hvor der på grundlag af objektive kriterier kan fastslås uenighed mellem kompetente myndigheder.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at de kompetente myndigheder skal træffe en fælles afgørelse, antages der at være uenighed, hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke har truffet en fælles afgørelse inden for den frist, der er fastsat i de pågældende retsakter."

b)Som stk. 1a og 1b indsættes:

"1a. De pågældende kompetente myndigheder underretter i følgende tilfælde uden ophold myndigheden om, at der ikke er opnået en aftale:

a)    Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i) Fristen er udløbet.

ii) En eller flere af de kompetente myndigheder konkluderer, på grundlag af objektive faktorer, at der er uenighed.

b)    Hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter ikke er fastsat en frist for at nå frem til en aftale mellem de kompetente myndigheder, og det tidsmæssigt første af følgende sker:

i)En eller flere af de pågældende kompetente myndigheder konkluderer, på grundlag af objektive faktorer, at der er uenighed.

ii)Der er gået to måneder, siden en kompetent myndighed modtog en anmodning fra en anden kompetent myndighed om at træffe bestemte foranstaltninger med henblik på at overholde EU-ret, og den anmodede myndighed har endnu ikke vedtaget en afgørelse, der imødekommer anmodningen.

1b. Formanden vurderer, hvorvidt myndigheden bør handle i overensstemmelse med stk. 1. Hvis denne indgriben sker på myndighedens eget initiativ, underretter myndigheden de pågældende kompetente myndigheder om sin afgørelse vedrørende sin indgriben.

I tilfælde, hvor det af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter følger, at der skal træffes en fælles afgørelse, udsætter alle kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres individuelle afgørelser, indtil myndigheden har truffet afgørelse efter proceduren i artikel 47, stk. 3a. Beslutter myndigheden at handle, udsætter alle de kompetente myndigheder, der er involveret i den fælles afgørelse, deres afgørelser, indtil proceduren i stk. 2 og 3 er afsluttet."

c)Stk. 3 affattes således:

"Hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 2, kan myndigheden træffe en afgørelse, hvorved den pålægger disse kompetente myndigheder at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen for at sikre overholdelse af EU-retten. Myndighedens afgørelse er bindende for de pågældende kompetente myndigheder. Myndighedens afgørelse kan indebære, at kompetente myndigheder pålægges at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som de har vedtaget, eller at bruge de beføjelser, de har i henhold til de relevante EU-regler."

d)Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden underretter de pågældende kompetente myndigheder om afslutningen af procedurerne i stk. 2 og 3, i givet fald sammen med den afgørelse, den har truffet i henhold til stk. 3."

e)Stk. 4 affattes således:

"4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en deltager på det finansielle marked overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til en deltager på det finansielle marked, hvorved den pålægger denne at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 258."

(126)Artikel 22, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Med henblik herpå kan myndigheden bruge de beføjelser, den tillægges i henhold til denne forordning, herunder artikel 35 og 35b."

(127)Artikel 29 ændres således:

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i) Som litra aa) indsættes:

"aa) at udsende den strategiske tilsynsplan, jf. artikel 29a".

ii) Litra b) affattes således:

"b) at fremme effektiv bilateral og multilateral informationsudveksling mellem kompetente myndigheder vedrørende alle relevante spørgsmål, herunder cybersikkerhed og cyberangreb, i det omfang det er relevant, under fuld overholdelse af de gældende fortroligheds- og databeskyttelsesbestemmelser i den relevante EU-lovgivning".

iii) Litra e) affattes således:

"e) at etablere sektorielle og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder vedrørende teknologisk innovation, fremme udvekslingen af personale og tilskynde de kompetente myndigheder til at intensivere anvendelsen af udstationeringsordninger og andre værktøjer."

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"Med henblik på at skabe en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med deltagere på det finansielle marked i Unionen under hensyntagen til bl.a. skiftende forretningspraksis og forretningsmodeller, f.eks. som følge af teknologisk innovation, hos deltagerne på det finansielle marked. EU-tilsynshåndbogen skal beskrive bedste tilsynspraksis, med nærmere angivelse af metoder og processer af høj kvalitet."

(128)Som artikel 29a indsættes:

"Artikel 29a

Strategisk tilsynsplan

1. Så snart denne forordning [XXX indsæt henvisning til ændringsforordning] begynder at finde anvendelse, og derefter hvert tredje år senest den 31. marts udsteder myndigheden en henstilling til de kompetente myndigheder om strategiske tilsynsmålsætninger og prioriteter (i det følgende benævnt "den strategiske tilsynsplan") under hensyntagen til eventuelle bidrag fra de kompetente myndigheder. Myndigheden fremsender den strategiske tilsynsplan til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering og offentliggør den på sit websted.

Der skal i den strategiske tilsynsplan fastlægges specifikke prioriteter for tilsynsaktiviteterne med henblik på at fremme en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis og en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten samt for at adressere de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder identificeret i overensstemmelse med artikel 32.

2. Senest den 30. september hvert år forelægger hver kompetent myndighed et udkast til det årlige arbejdsprogram for det følgende år for myndigheden til behandling, med nærmere angivelse af, hvordan programudkastet er i overensstemmelse med den strategiske tilsynsplan.

Udkastet til det årlige arbejdsprogram skal indeholde specifikke mål og prioriteter for tilsynsaktiviteterne samt kvantitative og kvalitative kriterier for udvælgelse af deltagerne på det finansielle marked, markedspraksisser og adfærd og finansielle markeder, som den kompetente myndighed, der forelægger udkastet til arbejdsprogram, skal undersøge i løbet af det år, programmet dækker.

3. Myndigheden vurderer udkastet til det årlige arbejdsprogram, og hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til den relevante kompetente myndighed med henblik på at få bragt denne kompetente myndigheds årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med den strategiske tilsynsplan.

Senest den 31. december hvert år vedtager de kompetente myndigheder deres årlige arbejdsprogrammer under hensyntagen til sådanne eventuelle henstillinger.

4. Senest den 31. marts hvert år fremsender hver kompetent myndighed en rapport til myndigheden om gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram.

Rapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)    en beskrivelse af tilsynsaktiviteterne og undersøgelser af finansielle institutioner, markedspraksisser og adfærd og finansielle markeder samt af de administrative foranstaltninger og sanktioner, som finansielle institutioner, der har overtrådt EU-retten og national ret, er blevet pålagt

b)    en beskrivelse af gennemførte aktiviteter, der ikke var planlagt ifølge det årlige arbejdsprogram

c)    en redegørelse for aktiviteter, der var en del af det årlige arbejdsprogram, og som ikke blev gennemført, og for målsætninger i arbejdsprogrammet, der ikke blev opfyldt, samt årsagerne til den manglende gennemførelse af disse aktiviteter og den manglende opfyldelse af disse målsætninger.

5. Myndigheden vurderer de kompetente myndigheders gennemførelsesrapporter. Hvis der er væsentlige risici for, at de i den strategiske tilsynsplan fastsatte prioriteter ikke vil blive opfyldt, udsteder myndigheden en henstilling til hver enkelt af de pågældende kompetente myndigheder om, hvordan de relevante mangler i den kompetente myndigheds aktiviteter kan afhjælpes.

På grundlag af rapporterne og sin egen risikovurdering identificerer myndigheden, hvilke af den kompetente myndigheds aktiviteter der er afgørende for at realisere den strategiske tilsynsplan, og gennemfører, hvis det er relevant, evalueringer af de pågældende aktiviteter i henhold til artikel 30.

6. Myndigheden offentliggør eksempler på bedste praksis, der konstateres i forbindelse med vurderingen af de årlige arbejdsprogrammer."

(129)Artikel 30 ændres således:

a)Overskriften til artiklen affattes således:

"Evaluering af kompetente myndigheder".

b)Stk. 1 affattes således:

"1. Myndigheden gennemfører regelmæssigt evalueringer af nogle af eller alle de kompetente myndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning af de evaluerede kompetente myndigheder. Ved gennemførelsen af evalueringer tages der hensyn til eksisterende oplysninger og evalueringer, der allerede er gennemført, vedrørende den pågældende kompetente myndighed, herunder alle oplysninger, der er meddelt til myndigheden i henhold til artikel 35, samt eventuelle oplysninger fra interessenter."

c)Som stk. 1a indsættes:

"1 a. Med henblik på anvendelsen af denne artikel nedsætter myndigheden et evalueringsudvalg sammensat udelukkende af personer, der er en del af myndighedens personale. Myndigheden kan delegere visse opgaver eller afgørelser vedrørende evalueringer af kompetente myndigheder til evalueringsudvalget."

d)I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i) Indledningen affattes således:

"Evalueringen omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:".

ii) Litra a) affattes således:

"a) hvorvidt den kompetente myndigheds ressourcer, grad af uafhængighed og organisatoriske ordninger er hensigtsmæssige, særlig med hensyn til en effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter og kapaciteten til at reagere på markedsudviklingen".

e)Stk. 3 affattes således:

"3. Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af evalueringen. Rapporten skal redegøre for og angive, hvilke opfølgningsforanstaltninger der er planlagt på grundlag af evalueringen. Disse opfølgningsforanstaltninger kan gennemføres i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 16 og udtalelser i henhold til artikel 29, stk. 1, litra a).

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder sig mest muligt på at følge alle retningslinjer og henstillinger, der udstedes. Træffer en kompetent myndighed ikke foranstaltninger til at adressere de opfølgningsforanstaltninger, der er angivet i rapporten, udarbejder myndigheden en opfølgningsrapport.

Når myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller gennemførelsesmæssige standarder i overensstemmelse med artikel 10-15 eller retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16, tager den hensyn til resultatet af evalueringer gennemført i overensstemmelse med nærværende artikel samt alle andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, med henblik på at sikre konvergens i tilsynspraksis af højeste kvalitet."

f)Som stk. 3a indsættes:

"3a. Myndigheden forelægger Kommissionen en udtalelse, såfremt den under hensyntagen til resultatet af evalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af de regler, der finder anvendelse på deltagere på det finansielle marked eller kompetente myndigheder."

g)Stk. 4 affattes således:

"4. Myndigheden offentliggør de i stk. 3 omhandlede rapporter, herunder eventuelle opfølgningsrapporter, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet. Den kompetente myndighed, der er genstand for evalueringen, opfordres til at fremsætte sine bemærkninger, inden en rapport offentliggøres. Disse bemærkninger offentliggøres, medmindre offentliggørelse ville indebære risici for det finansielle systems stabilitet."

(130)I artikel 31 tilføjes følgende stykke:

"For så vidt angår aktiviteter fra kompetente myndigheders side, der har til formål at lette adgangen til markedet for operatører eller produkter baseret på teknologisk eller andre former for innovation, fremmer myndigheden tilsynsmæssig konvergens, navnlig gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis. Myndigheden kan eventuelt vedtage retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16."

(131)Som artikel 31a indsættes:

"Artikel 31a

Koordinering af delegering og outsourcing af aktiviteter samt af risikooverførsler

"1. Myndigheden koordinerer løbende de kompetente myndigheders tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme tilsynsmæssig konvergens i forbindelse med deltagere på det finansielle markeds delegering og outsourcing af aktiviteter og i relation til risikooverførsler foretaget af dem, jf. stk. 2, 3 og 4.

2. De kompetente myndigheder underretter myndigheden, såfremt de har til hensigt at meddele tilladelse til eller registrere en deltager på det finansielle marked, der er under tilsyn af den pågældende kompetente myndighed, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og deltageren på det finansielle markeds forretningsplan indebærer outsourcing eller delegering af en væsentlig del af dens aktiviteter eller en eller flere af dens centrale funktioner eller risikooverførsel af en væsentlig del af dens aktiviteter til tredjelande med henblik på at drage fordel af EU-passet, selv om de fortrinsvis udfører væsentlige aktiviteter eller funktioner uden for Unionen. Underretningen til myndigheden skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at myndigheden kan foretage en korrekt vurdering.

Finder myndigheden det nødvendigt at afgive en udtalelse til en kompetent myndighed vedrørende manglende overholdelse af EU-retten eller af retningslinjer, henstillinger eller udtalelser vedtaget af myndigheden for en tilladelse eller registrering, som der er underrettet om i henhold til første afsnit, informerer myndigheden den pågældende kompetente myndighed herom senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af underretningen fra den kompetente myndighed. I så fald afventer den pågældende kompetente myndighed myndighedens udtalelse, inden den foretager registrering eller meddeler tilladelse.

Efter anmodning fra myndigheden fremlægger den kompetente myndighed senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen oplysninger vedrørende sine afgørelser om meddelelse af tilladelse til eller registrering af en deltager på det finansielle marked, som er underlagt dens tilsyn, jf. de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Myndigheden afgiver udtalelse senest to måneder efter modtagelsen af underretningen i henhold til første afsnit, uden at dette i øvrigt berører eventuelle tidsfrister fastsat i EU-retten.

3. Hvis en deltager på det finansielle marked outsourcer eller delegerer en væsentlig del af sine aktiviteter eller en eller flere af sine centrale funktioner — og foretager risikooverførsel af en væsentlig del af sine aktiviteter — til en anden enhed eller en egen filial, der er etableret i et tredjeland, skal den underrette den kompetente myndighed herom. Den pågældende kompetente myndighed informerer hvert halve år myndigheden om sådanne underretninger.

Uden at det berører artikel 35, fremlægger den kompetente myndighed efter anmodning fra myndigheden oplysninger vedrørende deltagere på det finansielle markeds outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger.

Myndigheden overvåger, om de pågældende kompetente myndigheder verificerer, at outsourcing-, delegerings- eller risikooverførselsordninger som omhandlet i første afsnit indgås i overensstemmelse med EU-retten, er i tråd med myndighedens retningslinjer, henstillinger eller udtalelser og ikke hindrer et effektivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side og håndhævelse i et tredjeland.

4. Myndigheden kan udstede henstillinger til den pågældende kompetente myndighed, herunder henstillinger om at revurdere en afgørelse eller inddrage en tilladelse. Følger den pågældende kompetente myndighed ikke myndighedens henstillinger inden for 15 arbejdsdage, angiver den kompetente myndighed årsagerne hertil, og myndigheden offentliggør sin henstilling sammen med disse årsager."

(132)Som artikel 31b indsættes:

"Artikel 31b

Koordineringsfunktion i forhold til ordrer, transaktioner og aktiviteter med betydelige grænseoverskridende virkninger

1. Har myndigheden rimelig grund til at formode, at ordrer, transaktioner eller anden aktivitet med betydelige grænseoverskridende virkninger truer de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller den finansielle stabilitet i Unionen, henstiller den, at de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater indleder en undersøgelse, og giver de pågældende myndigheder de relevante oplysninger.

2. Har en kompetent myndighed rimelig grund til at formode, at ordrer, transaktioner eller anden aktivitet med betydelige grænseoverskridende virkninger truer de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller den finansielle stabilitet i Unionen, underretter den straks myndigheden og fremlægger de relevante oplysninger. Myndigheden kan anbefale de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor den mistænkelige aktivitet har fundet sted, at træffe foranstaltninger, når den har videregivet de relevante oplysninger til de pågældende kompetente myndigheder.

3. Med henblik på at lette udvekslingen af oplysninger mellem myndigheden og de kompetente myndigheder opretter og vedligeholder myndigheden en datalagerfacilitet, der er udformet specifikt til dette formål."

(133)I artikel 32 indsættes som stk. 2a:

"2a. Mindst en gang om året overvejer myndigheden, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre vurderinger på EU-plan som omhandlet i stk. 2, og underretter Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, hvad den er nået frem til, og hvorfor. Når der gennemføres sådanne vurderinger på EU-plan, og myndigheden finder det hensigtsmæssigt, videregiver den resultaterne for hver deltagende finansiel institution.

De kompetente myndigheders tavshedspligt er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder offentliggør resultatet af de i stk. 2 omhandlede vurderinger på EU-plan eller videregiver resultaterne af sådanne vurderinger til myndigheden, med henblik på at denne offentliggør resultaterne af vurderinger på EU-plan af de finansielle institutioners modstandsdygtighed."

(134)Artikel 33 ændres således:

   Stk. 2 affattes således:

"2. Myndigheden bistår Kommissionen ved udarbejdelsen af afgørelser om ækvivalens vedrørende regulerings- og tilsynsordninger i tredjelande efter en specifik anmodning om rådgivning fra Kommissionen, eller hvor det kræves ved de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter."

Som stk. 2a, 2b og 2c indsættes:

"2a. Myndigheden overvåger udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet samt håndhævelsespraksis og relevante markedsudviklinger i tredjelande, for hvilke Kommissionen har vedtaget afgørelser om ækvivalens i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, med henblik på at kontrollere, om de kriterier, der er lagt til grund for de pågældende afgørelser, samt alle deri fastsatte betingelser fortsat er opfyldt. Den tager hensyn til de pågældende tredjelandes markedsrelevans. Myndigheden forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om sine resultater.

Uden at det berører særlige krav fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, og på de i stk. 1, andet punktum, fastsatte betingelser samarbejder myndigheden så vidt muligt med de relevante kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, med afviklingsmyndighederne i tredjelande, hvis regulerings- og tilsynsordninger er blevet anerkendt som værende ækvivalente. Dette samarbejde skal foregå på grundlag af administrative ordninger, der indgås med de relevante myndigheder i de pågældende tredjelande. I forbindelse med forhandlinger om sådanne administrative ordninger bestræber myndigheden sig på at få inkluderet bestemmelser om følgende:

a)    mekanismer, der vil gøre det muligt for myndigheden at indhente relevante oplysninger, herunder oplysninger om reguleringsordningen, tilsynsstrategien, relevante markedsudviklinger og eventuelle ændringer, der vil kunne influere på ækvivalensafgørelsen

b)    i det omfang det er nødvendigt for opfølgning af sådanne afgørelser, procedurerne vedrørende koordinering af tilsynsaktiviteter, herunder om nødvendigt kontrolbesøg på stedet.

Myndigheden underretter Kommissionen, såfremt en kompetent tredjelandsmyndighed nægter at indgå aftaler om sådanne administrative ordninger eller nægter at samarbejde effektivt. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger, når den tager de pågældende ækvivalensafgørelser op til fornyet overvejelse.

2b. Konstaterer myndigheden udviklinger i relation til regulering, tilsyn eller håndhævelsespraksis i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, der vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, markedsintegriteten eller investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion, underretter den uden ophold Kommissionen på fortrolig basis.

Myndigheden forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om den regulerings-, tilsyns-, håndhævelses- og markedsmæssige udvikling i tredjelande som omhandlet i stk. 2a, med særlig fokus på konsekvenserne heraf for den finansielle stabilitet, markedets integritet, investorbeskyttelsen eller det indre markeds funktion.

2c. De kompetente myndigheder underretter på forhånd myndigheden, hvis de agter at indgå administrative ordninger med tredjelandes tilsynsmyndigheder på et eller flere af de områder, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, herunder også i relation til filialer af tredjelandsenheder. De forelægger samtidig myndigheden et udkast til sådanne planlagte ordninger.

Myndigheden kan udarbejde administrative standardordninger med henblik på at fastlægge en konsekvent, mål- og omkostningseffektiv tilsynspraksis i Unionen og for at styrke den tilsynsmæssige koordinering på internationalt plan. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder sig mest muligt på at følge sådanne standardordninger.

Myndigheden giver i den i artikel 43, stk. 5, omhandlede rapport oplysninger om administrative ordninger, der er indgået aftale om med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande, samt om bistand, som myndigheden har ydet Kommissionen ved udarbejdelsen af ækvivalensafgørelser og myndighedens overvågningsvirksomhed i overensstemmelse med stk. 2a."

(135)Artikel 34, stk. 2, sidste punktum, affattes således:

"Artikel 35 og 35b finder anvendelse på de områder, som myndigheden kan afgive udtalelse om."

(136)Artikel 35 ændres således:

Stk. 1, 2 og 3, affattes således:

"1. Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente myndigheder myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning, under forudsætning af at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger.

Oplysningerne skal være nøjagtige og fuldstændige og skal fremlægges inden udløbet af den af myndigheden fastsatte frist.

2. Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater eller ved hjælp af sammenlignelige modeller, som er godkendt af myndigheden. Sådanne anmodninger fremsættes, hvis det er muligt, med anvendelse af fælles indberetningsformater.

3. Efter en behørigt begrundet anmodning fra en kompetent myndighed kan myndigheden stille alle oplysninger til rådighed, som er nødvendige for, at den kompetente myndighed kan udføre sine opgaver, under overholdelse af tavshedspligtreglerne i den sektorspecifikke lovgivning og i artikel 70."

Stk. 5 affattes således:

"5. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af stk. 1, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed af de kompetente myndigheder inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til enhver af følgende:

a) andre tilsynsmyndigheder med tilsynsfunktioner

b) det ministerium, der har ansvaret for finans i den pågældende medlemsstat, hvis det har tilsynsoplysninger til sin rådighed

c) den nationale centralbank eller det statistiske kontor i den pågældende medlemsstat

d) det statistiske kontor i den pågældende medlemsstat.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de kompetente myndigheder myndigheden med at indsamle oplysningerne."

Stk. 6 og 7 udgår.

(137)Som artikel 35a-35h indsættes:

"Artikel 35a

Udøvelse af de i artikel 35b omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 35b er tillagt myndigheden eller enhver embedsmand fra eller anden person bemyndiget af myndigheden, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 35b

Anmodning om oplysninger fra deltagere på det finansielle marked

1. Hvis de oplysninger, der anmodes om i medfør af artikel 35, stk. 1 eller 5, ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed inden for den af myndigheden fastsatte frist, kan myndigheden ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at de relevante deltagere på det finansielle marked afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at myndigheden kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

2. En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f)    angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 35c, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3. Når myndigheden anmoder om fremlæggelse af oplysninger ved en afgørelse, skal myndigheden:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    angive de i artikel 35d foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f)    angive den i artikel 35c foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på spørgsmålene er ukorrekte eller vildledende

g)    oplyse om retten til at påklage afgørelsen for klagenævnet og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 60 og 61.

4. De relevante deltagere på det finansielle marked eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. Myndigheden fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den relevante deltager på det finansielle marked, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

6. Myndigheden må kun anvende fortrolige oplysninger, som den har indhentet i overensstemmelse med denne artikel, til brug for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning.

Artikel 35c

Procedureregler for pålæg af bøder

1. Finder myndigheden i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en overtrædelse som omhandlet i artikel 35d, stk. 1, udpeger myndigheden en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i myndigheden til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i det direkte eller indirekte tilsyn med de pågældende deltagere på det finansielle marked, og vedkommende skal varetage sine funktioner uafhængigt af tilsynsrådet.

2. Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsembedsmand undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til tilsynsrådet.

3. Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger, jf. artikel 35b.

4. Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som myndigheden har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5. Efterforskningsembedsmanden giver, efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden han eller hun indsender dossieret med resultaterne til tilsynsrådet, de personer, der er genstand for undersøgelserne, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelsen, skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser, der gennemføres i medfør af denne artikel.

7. Efterforskningsembedsmanden underretter, efter at have indsendt dossieret med sine resultater til tilsynsrådet, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8. Myndigheden afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 35f, hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i artikel 35d, stk. 1, nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en foranstaltning i henhold til samme artikel.

9. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i tilsynsrådets drøftelser og griber ikke på anden måde ind i tilsynsrådets beslutningsproces.

10. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 75a for at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder regler om følgende:

a) ret til forsvar

b) fastsættelse af frister

c) nærmere bestemmelser om, hvordan bøder eller tvangsbøder skal inddrives

d) nærmere bestemmelser om forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder.

11. Myndigheden henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder myndigheden sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 35d

Bøder

1. Myndigheden vedtager en afgørelse om pålæg af en bøde, hvis den finder, at en deltager på det finansielle marked forsætligt eller uagtsomt har undladt at give oplysninger som svar på en afgørelse, hvorved der anmodes om oplysninger, jf. artikel 35b, stk. 3, eller har givet ufuldstændige, urigtige eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger eller en afgørelse i henhold til artikel 35b, stk. 2.

2. Grundbeløbet for den i stk. 1 omhandlede bøde fastsættes til mindst 50 000 EUR og højst 200 000 EUR.

3. Ved fastsættelsen af bødegrundbeløbet, jf. stk. 2, tager myndigheden hensyn til årsomsætningen for den pågældende deltager på det finansielle marked i det foregående regnskabsår, idet grundbeløbet skal ligge:

a) i den lave ende af skalaen for enheder med en årsomsætning på under 10 mio. EUR

b) i midten af skalaen for enheder med en årsomsætning på mellem 10 og 50 mio. EUR

c) i den høje ende af skalaen for enheder med en årsomsætning på over 50 mio. EUR.

De grundbeløb, der er fastsat inden for de i stk. 2 nævnte grænser, justeres om nødvendigt under hensyntagen til skærpende og formildende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante koefficienter, der er fastsat i stk. 5.

De relevante skærpende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én skærpende koefficient finder anvendelse, lægges forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt skærpende koefficient, til grundbeløbet.

De relevante formildende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én formildende koefficient finder anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.

4. Følgende justeringskoefficienter anvendes kumulativt på det i stk. 2 omhandlede grundbeløb på grundlag af følgende:

a)    De justeringskoefficienter, der knytter sig til skærpende omstændigheder, er som følger:

i) Hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1, for hver gang overtrædelsen er gentaget.

ii) Hvis overtrædelsen varede mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5.

iii) Hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 2.

iv) Hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7.

v) Hvis deltageren på det finansielle markeds øverste ledelse ikke har samarbejdet med myndigheden, anvendes en koefficient på 1,5.

b)    De justeringskoefficienter, der knytter sig til formildende omstændigheder, er som følger:

i) Hvis overtrædelsen varede mindre end ti arbejdsdage, anvendes en koefficient på 0,9.

ii) Hvis deltageren på det finansielle markeds øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre den manglende efterkommelse af en anmodning i henhold til artikel 35, stk. 6a, anvendes en koefficient på 0,7.

iii) Hvis deltageren på det finansielle marked hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet myndigheden om overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4.

iv) Hvis deltageren på det finansielle marked frivilligt har truffet foranstaltninger for at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6.

5. Uanset stk. 2 og 3 kan den samlede bøde højst udgøre 20 % af årsomsætningen for den pågældende deltager på det finansielle marked i det foregående regnskabsår, medmindre deltageren på det finansielle marked direkte eller indirekte har haft en økonomisk fortjeneste på grund af overtrædelsen. I så fald skal den samlede bøde mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

Artikel 35e

Tvangsbøder

1. Myndigheden vedtager afgørelser om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge deltagere på det finansielle marked som nævnt i artikel 35b, stk. 1, til at fremlægge oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 35b, stk. 3.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges dagligt, indtil den pågældende deltager på det finansielle marked overholder den relevante afgørelse, jf. stk. 1.

3. Uanset stk. 2 skal en tvangsbøde udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning for den pågældende deltager på det finansielle marked i det foregående regnskabsår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

4. En tvangsbøde kan højst pålægges i seks måneder efter underretningen om myndighedens afgørelse.

Artikel 35f

Høringsret

1. Før myndigheden træffer afgørelse om pålæg af en bøde eller en tvangsbøde i henhold til artikel 35d og 35e, giver den den deltager på det finansielle marked, der er genstand for anmodningen om oplysninger, mulighed for at blive hørt.

Myndigheden lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de pågældende deltagere på det finansielle marked har haft lejlighed til at udtale sig om.

2. Retten til forsvar for den i stk. 1 omhandlede deltager på det finansielle marked skal sikres fuldt ud i procedureforløbet. Deltageren på det finansielle marked har ret til aktindsigt i myndighedens sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller myndighedens interne forberedende dokumenter.

Artikel 35g

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 35d og 35e er af administrativ karakter og kan tvangsfuldbyrdes.

2. Tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder sker efter retsplejereglerne i den medlemsstat, på hvis område tvangsfuldbyrdelsen finder sted. Tvangsfuldbyrdelsesdokumentet knyttes som tillæg til den afgørelse, hvorved der pålægges en bøde eller en tvangsbøde, uden andre formkrav end prøvelse af ægtheden af den pågældende afgørelse, foretaget af en myndighed, som hver medlemsstat udpeger til dette formål og meddeler identiteten på til myndigheden og Den Europæiske Unions Domstol.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede formkrav er opfyldt på den pågældende parts begæring, kan denne lade tvangsfuldbyrdelsen udføre i overensstemmelse med national ret ved indbringelse direkte for det kompetente organ.

4. Tvangsfuldbyrdelse af bøder eller tvangsbøder kan kun suspenderes ved en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. Det henhører dog under de nationale domstoles kompetence at prøve klager over påståede uregelmæssigheder i gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelsen af bøden eller tvangsbøden.

5. Myndigheden offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 35d og 35e, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade.

6. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 35h

Prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret over afgørelser, hvorved myndigheden har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje en bøde eller tvangsbøde, der er pålagt af myndigheden."

(138)Artikel 36, stk. 5, første afsnit, affattes således:

"Når myndigheden modtager en advarsel eller henstilling fra ESRB rettet til en kompetent myndighed, anvender den, når det er relevant, de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, for at sikre rettidig opfølgning."

(139)Artikel 37 ændres således:

a)    Stk. 4, første afsnit, sidste punktum, affattes således:

"Medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder har en mandatperiode på fire år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure finder sted."

b)    I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

"Kan medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder ikke nå til enighed om en fælles udtalelse eller fælles rådgivning, kan medlemmer, der repræsenterer én gruppe af interessenter, afgive en særskilt udtalelse eller yde særskilt rådgivning.

Interessentgruppen for værdipapirer og markeder, interessentgruppen for banker, interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger kan afgive fælles udtalelser og rådgivning om spørgsmål vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheders arbejde, jf. denne forordnings artikel 56 om fælles holdninger og fælles forskrifter."

(140)Artikel 39 affattes således:

"Artikel 39

Beslutningsprocedure

"1. Myndigheden handler i overensstemmelse med stk. 2-6, når den vedtager afgørelser i henhold til denne forordning, med undtagelse af afgørelser, der vedtages i henhold til artikel 35b, 35d og 35e.

2. Myndigheden underretter enhver adressat for en afgørelse om, at den agter at vedtage en sådan afgørelse, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, dens kompleksitet og potentielle konsekvenser, en frist, inden for hvilken adressaten kan tilkendegive sine synspunkter med hensyn til afgørelsens indhold. Bestemmelsen i første punktum finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 17, stk. 3, nævnte henstillinger.

3. Myndighedens afgørelser skal begrundes.

4. Adressaterne for myndighedens afgørelser underrettes om retsmidlerne i henhold til denne forordning.

5. Har myndigheden vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 18, stk. 3 eller 4, tager den afgørelsen op til fornyet overvejelse med passende mellemrum.

6. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel 17, 18 eller 19, offentliggøres. Afgørelser offentliggøres med angivelse af den pågældende kompetente myndighed eller den pågældende deltager på det finansielle marked og hovedindholdet af afgørelsen, medmindre en sådan offentliggørelse strider mod finansielle institutioners legitime interesser/berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres, eller vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen."

(141)Artikel 40 ændres således:

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Som litra aa) indsættes:

"aa) de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, jf. artikel 45, stk. 1, som ikke har stemmeret".

   Stk. 6, andet afsnit, udgår.

Som stk. 7 indsættes:

"7. Er den i stk. 1, litra b), omhandlede nationale offentlige myndighed ikke ansvarlig for håndhævelsen af forbrugerbeskyttelsesreglerne, kan det i nævnte litra omhandlede medlem af tilsynsrådet beslutte at invitere en repræsentant for medlemsstatens forbrugerbeskyttelsesmyndighed, som ikke har stemmeret. Såfremt forbrugerbeskyttelsesansvaret er delt mellem flere myndigheder i en medlemsstat, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant."

(142)Artikel 41 affattes således:

"Artikel 41

Interne udvalg

(143)"Tilsynsrådet kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles. Tilsynsrådet kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, direktionen eller formanden."

(144)Artikel 42, stk. 1, affattes således:

"Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler de stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet samt de stemmeberettigede CCP-specifikke og permanente medlemmer af CCC-eksekutivsamlingen uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ."

(145)Artikel 43 ændres således:

Stk. 1 affattes således:

"Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde.

Det vedtager myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, bortset fra de opgaver og beføjelser, som CCP-eksekutivsamlingen er ansvarlig for i henhold til artikel 44b, og dem, som direktionen er ansvarlig for i henhold til artikel 47. Det træffer afgørelse på forslag af direktionen."

Stk. 2 og 3 udgår.

I stk. 4 affattes første afsnit således:

"Hvert år inden den 30. september vedtager tilsynsrådet efter forslag fra direktionen myndighedens arbejdsprogram for det følgende år og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering."

Stk. 5 affattes således:

"5. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra direktionen årsberetningen om myndighedens virksomhed, herunder formandens udførelse af sine opgaver, på grundlag af det i artikel 53, stk. 7, omhandlede udkast til årsberetning og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen offentliggøres."

Stk. 8 udgår.

(146)Artikel 44 ændres således:

I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende punktum:

"De fuldtidsansatte medlemmer af direktionen og formanden deltager ikke i afstemningen om de pågældende afgørelser."    

Stk. 1, tredje og fjerde afsnit, udgår.

Stk. 4 affattes således:

"4. Ikkestemmeberettigede medlemmer og observatører deltager ikke i drøftelser i tilsynsrådet vedrørende individuelle finansielle institutioner, medmindre andet er fastsat i artikel 75, stk. 3, eller i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.

Første afsnit finder ikke anvendelse på formanden, medlemmer, der også er medlemmer af direktionen, eller repræsentanten for Den Europæiske Centralbank, der er udpeget af dennes tilsynsråd."

(147)I kapitel III affattes overskriften til afdeling 2 således:

"Direktionen".

(148)Artikel 45 affattes således:

"Artikel 45

Sammensætning

"1. Direktionen er sammensat af formanden og fem fuldtidsansatte medlemmer. Formanden tildeler hvert af de fuldtidsansatte medlemmer veldefinerede politik- og forvaltningsopgaver. Ét af de fuldtidsansatte medlemmer tildeles ansvar for budgetspørgsmål og for spørgsmål vedrørende myndighedens arbejdsprogram (i det følgende benævnt "det ansvarlige medlem"). Ét af de fuldtidsansatte medlemmer fungerer som næstformand og varetager formandens opgaver, når denne er fraværende eller på anden måde lovligt forhindret, i overensstemmelse med denne forordning. CCP-eksekutivsamlingens leder deltager i alle direktionens møder som observatør.

2. De fuldtidsansatte medlemmer udvælges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder og kendskab til deltagere på det finansielle marked og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering. De fuldtidsansatte medlemmer skal have omfattende ledelseserfaring. Udvælgelsen sker på grundlag af et stillingsopslag, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, hvorefter Kommissionen opstiller en afgrænset liste over egnede kandidater.

Kommissionen forelægger listen for Europa-Parlamentet til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af de fuldtidsansatte medlemmer af direktionen, inklusive det ansvarlige medlem. Direktionen skal i sin sammensætning være afbalanceret og forholdsmæssigt afpasset og afspejle Unionen som helhed.

3. Hvis et fuldtidsansat medlem af direktionen ikke længere opfylder betingelserne i artikel 46 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten.

4. De fuldtidsansatte medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan fornyes én gang. I de sidste ni måneder inden udgangen af et fuldtidsansat medlems femårige mandatperiode foretager tilsynsrådet en evaluering af:

a) de resultater, der er opnået i den første mandatperiode, og den måde, de er opnået på

b) myndighedens opgaver og behov i de kommende år.

Under hensyntagen til evalueringen forelægger Kommissionen listen over fuldtidsansatte medlemmer, hvis mandatperiode skal fornyes, for Rådet. På grundlag af denne liste og under hensyntagen til evalueringen kan Rådet forny mandatperioden for de fuldtidsansatte medlemmer."

(149)Som artikel 45a indsættes:

"Artikel 45a

Beslutningstagning

1. Direktionens afgørelser vedtages med simpelt flertal af dens medlemmer. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

2. Kommissionens repræsentant deltager i direktionens møder uden stemmeret, hvilket dog ikke gælder i spørgsmål som omhandlet i artikel 63.

3. Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.

4. Der indkaldes til møde i direktionen af formanden på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra et af dens medlemmer, og møderne ledes af formanden.

Direktionen afholder møder forud for hvert møde i tilsynsrådet og så ofte, som direktionen anser det for nødvendigt. Der afholdes møder mindst fem gange om året.

5. Direktionens medlemmer kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter. Deltagere uden stemmeret er ikke til stede under direktionens drøftelser vedrørende individuelle deltagere på det finansielle marked."

(150)Som artikel 45b indsættes:

"Artikel 45b

Interne udvalg

Direktionen kan nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det tildeles."

(151)Artikel 46 affattes således:

"Artikel 46

Uafhængighed

"Direktionens medlemmer handler uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne eller andre offentlige eller private organer må søge at påvirke direktionens medlemmer i udførelsen af deres opgaver."

(152)Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47

Opgaver

"1. Direktionen sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Den træffer alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning.

2. Direktionen fremsætter forslag til et etårigt og et flerårigt arbejdsprogram, som vedtages af tilsynsrådet, og som indeholder et afsnit om CCP-relaterede spørgsmål.

3. Direktionen udøver sine budgetbeføjelser efter artikel 63 og 64.

For så vidt angår artikel 17, 19, 22, 29a, 30, 31a, 32 og 35b-35h er direktionen kompetent til at handle og træffe afgørelser, dog ikke i CCP-relaterede spørgsmål, hvor det er CCP-eksekutivsamlingen, der er kompetent. Direktionen holder tilsynsrådet informeret om de afgørelser, den træffer.

3a. Direktionen undersøger, afgiver udtalelse om og fremsætter forslag vedrørende alle spørgsmål, som tilsynsrådet skal træffe afgørelse om.

4. Direktionen gennemgår og forbereder afgørelser, der skal vedtages af tilsynsrådet, vedrørende alle spørgsmål, for hvilke myndigheden ved retsakter omhandlet i artikel 1, stk. 2, er pålagt godkendelses- eller tilsynsfunktioner og tilsvarende beføjelser. Direktionen vedtager myndighedens plan for personalepolitikken og, i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "tjenestemandsvedtægten").

5. Direktionen vedtager de særlige bestemmelser om aktindsigt i myndighedens dokumenter i overensstemmelse med artikel 72.

6. Direktionen foreslår på grundlag af det i artikel 53, stk. 7, omhandlede udkast til årsberetning en årsberetning om myndighedens virksomhed, herunder formandens opgaver, til tilsynsrådet til godkendelse.

7. Direktionen udpeger og afsætter medlemmerne af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 3 og 5.

8. Direktionens medlemmer offentliggør oplysninger om afholdte møder og modtagne erkendtligheder. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten.

9. Det ansvarlige medlem har følgende opgaver:

a) at gennemføre myndighedens årlige arbejdsprogram efter vejledning fra tilsynsrådet og CCP-eksekutivsamlingen med hensyn til de opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 44b, stk. 1, og under direktionens kontrol

b) at træffe alle nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer, i overensstemmelse med denne forordning

c) at udarbejde et flerårigt arbejdsprogram, jf. stk. 2

d) senest den 30. juni hvert år at udarbejde et arbejdsprogram for det følgende år, jf. artikel 47, stk. 2

e) at udarbejde et foreløbigt budgetforslag for myndigheden i henhold til artikel 63 og at gennemføre myndighedens budget i henhold til artikel 64

f) at udarbejde et udkast til årsberetning med en særskilt afdeling om myndighedens regulerings- og tilsynsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender

g) over for myndighedens personale at udøve de beføjelser, der er fastlagt i artikel 68, og at varetage personalespørgsmål.

For så vidt angår afsnittet om CCP-relaterede spørgsmål, jf. stk. 2, varetager CCP-eksekutivsamlingen dog de i første afsnit, litra c) og d), nævnte opgaver.

Hvad angår udkastet til årsberetning som omhandlet i første afsnit, litra f), varetager CCP-eksekutivsamlingen de deri omhandlede opgaver vedrørende CPP-relaterede spørgsmål.

"

(153)Overskriften til kapitel III, afdeling 3, affattes således:

"Formanden, CCP-eksekutivsamlingens leder og CCP-eksekutivsamlingens ledende medlemmer".

(154)Artikel 48 ændres således:

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Formanden er ansvarlig for at forberede tilsynsrådets arbejde og leder møderne i tilsynsrådet og direktionen."

   Stk. 2 affattes således:

"2. Formanden udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder og kendskab til deltagere på det finansielle marked og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og finansiel regulering på grundlag af et stillingsopslag, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en afgrænset liste over kandidater til stillingen som formand til godkendelse. Når listen er godkendt, vedtager Rådet en afgørelse om udpegelse af formanden.

Hvis formanden ikke længere opfylder betingelserne i artikel 49 eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en afgørelse om at fjerne den pågældende fra posten."

Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Rådet kan, efter forslag fra Kommissionen og under hensyntagen til evalueringen, forny formandens mandatperiode én gang."

Stk. 5 udgår.

(155)Som artikel 49a indsættes:

"Artikel 49a

Udgifter

"Formanden offentliggør oplysninger om alle afholdte møder og enhver modtaget erkendtlighed. Alle udgifter registreres offentligt i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten."

(156)Artikel 51, 52 og 53 udgår.

(157)I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)I artikel 54, stk. 2, tilføjes følgende led:

"— forbruger- og investorbeskyttelsesspørgsmål".

b)Stk. 2, femte led, udgår.

c)Som stk. 2a indsættes:

"2a.    Det Fælles Udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden samarbejder med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger om spørgsmål vedrørende samspillet mellem myndighedens og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordningers opgaver og de specifikke opgaver, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed."

(158)Artikel 55, stk. 2, affattes således:

"2. Ét medlem af direktionen samt henholdsvis Kommissionens og ESRB's repræsentant indbydes til at deltage i møderne i Det Fælles Udvalg samt ethvert af de i artikel 57 omhandlede underudvalg som observatører."

(159)Artikel 58 ændres således:

Stk. 3 affattes således:

"3. To medlemmer af klagenævnet og to suppleanter udpeges af myndighedens direktion ud fra en afgrænset liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet."

Stk. 5 affattes således:

"5. Et medlem af klagenævnet, som er udpeget af myndighedens direktion, afsættes ikke i den pågældendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse og direktionen efter høring af tilsynsrådet træffer afgørelse herom."

(160)Artikel 59, stk. 1, affattes således:

"1. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De udøver ikke andre funktioner i forbindelse med myndigheden, direktionen eller tilsynsrådet."

(161)Artikel 60, stk. 1, affattes således:

"1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder, kan påklage en i artikel 17, 18, 19 og 35 omhandlet afgørelse truffet af myndigheden eller enhver anden afgørelse, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, og som er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er i form af en afgørelse rettet til en anden person, berører den pågældende umiddelbart og individuelt."

(162)Artikel 62 ændres således:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. Myndighedens indtægter udgøres, uden at dette berører andre indtægtstyper, af enhver kombination af følgende:

a) et udligningsbidrag fra Unionen opført på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen), som ikke må overstige 40 % af myndighedens anslåede indtægter

b) årlige bidrag fra finansielle institutioner beregnet på grundlag af de anslåede årlige udgifter til aktiviteter, der er obligatoriske i henhold til denne forordning og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, for hver enkelt kategori af deltagere, der henhører under myndighedens kompetenceområde

c) eventuelle gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i de relevante EU-retlige instrumenter

d) eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstater eller observatører

e) gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser, som kompetente myndigheder anmoder om."

b)Følgende indsættes som stk. 5 og 6:

"5. De årlige bidrag, jf. stk. 1, litra b), opkræves hvert år fra de enkelte finansielle institutioner af de myndigheder, der er udpeget af de enkelte medlemsstater. Senest den 31. marts hvert regnskabsår indbetaler hver medlemsstat til myndigheden det beløb, som den er forpligtet til at opkræve i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i den delegerede retsakt som omhandlet i artikel 62a.

6. Frivillige bidrag fra medlemsstater og observatører som omhandlet i stk. 1, litra d), må ikke accepteres, hvis accept heraf ville rejse tvivl om myndighedens uafhængighed og upartiskhed."

(163)Som artikel 62a indsættes:

"Artikel 62a

Delegerede retsakter om beregning af finansielle institutioners årlige bidrag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 75a med henblik på at fastlægge, hvordan de årlige bidrag fra de individuelle finansielle institutioner som omhandlet i artikel 62, litra e), skal beregnes, med fastlæggelse af følgende:

a) en metode til fordeling af de anslåede udgifter mellem kategorier af finansielle institutioner som grundlag for fastsættelse af, hvilken andel de finansielle institutioner i hver enkelt kategori skal bidrage med

b) passende og objektive kriterier til fastsættelse af de årlige bidrag, som de enkelte finansielle institutioner skal betale, inden for rammerne af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter, på grundlag af deres størrelse, således at bidraget nogenlunde afspejler deres respektive betydning på markedet.

De i første afsnit, litra b), omhandlede kriterier kan omfatte bagatelgrænser, under hvilke der ikke skal betales bidrag, eller grænser, under hvilke der ikke indkræves bidrag."

(164)Artikel 63 affattes således:

"Artikel 63

Opstilling af budgettet

1. Det ansvarlige medlem udarbejder hvert år et foreløbigt udkast til enhedsprogrammeringsdokument for myndigheden for de følgende tre regnskabsår, med angivelse af de anslåede indtægter og udgifter, samt oplysninger om personale, i tilknytning til myndighedens etårige og flerårige programmering og sender dette til direktionen og tilsynsrådet sammen med en stillingsfortegnelse.

ESMA's udgifter og gebyrer i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser angives særskilt i det i første afsnit omhandlede overslag. Inden overslaget vedtages, godkender CCP-eksekutivsamlingen det udkast vedrørende de pågældende udgifter og gebyrer, som det ansvarlige medlem har udarbejdet.

ESMA's årsregnskab, udarbejdet og offentliggjort i overensstemmelse med artikel 64, stk. 6, skal inkludere indtægter og udgifter i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver.

1a. Direktionen vedtager på grundlag af udkastet, godkendt af tilsynsrådet og CCP-eksekutivsamlingen, vedrørende udgifter og gebyrer i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser udkastet til enhedsprogrammeringsdokument for de tre følgende regnskabsår.

1b. Direktionen fremsender senest den 31. januar udkastet til enhedsprogrammeringsdokument til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

2.    På grundlag af udkastet til enhedsprogrammeringsdokument opfører Kommissionen i forslaget til EU-budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det udligningsbidrag, der skal konteres Unionens almindelige budget i overensstemmelse med traktatens artikel 313 og 314.

3.    Budgetmyndigheden vedtager myndighedens stillingsfortegnelse. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til udligningsbidraget til myndigheden.

4. Tilsynsrådet vedtager myndighedens budget. Det bliver endeligt, når Unionens almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

5. Direktionen underretter uden ophold budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af dens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger."

(165)Artikel 64 affattes således:

"Artikel 64

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1. Det ansvarlige medlem varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører myndighedens budget.

2. Senest den 1. marts det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det foreløbige regnskab til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten.

3. Myndighedens regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende år de regnskabsoplysninger, som er nødvendige med henblik på konsolideringen, til Kommissionens regnskabsfører på den måde og i det format, der fastlægges af sidstnævnte regnskabsfører.

4. Myndighedens regnskabsfører sender beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til tilsynsrådets medlemmer, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts det følgende år.

5. Efter at have modtaget Revisionsrettens bemærkninger om myndighedens foreløbige regnskab i overensstemmelse med finansforordningens artikel 148 udarbejder myndighedens regnskabsfører myndighedens endelige regnskab. Det ansvarlige medlem sender det til tilsynsrådet, som afgiver udtalelse om regnskabet.

6. Senest den 1. juli det følgende år sender myndighedens regnskabsfører det endelige regnskab ledsaget af tilsynsrådets udtalelse til Kommissionens regnskabsfører, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Myndighedens regnskabsfører sender ligeledes senest den 1. juli en regnskabspakke til Kommissionens regnskabsfører i et standardiseret format, der fastlægges af Kommissionens regnskabsfører med henblik på konsolideringen.

7. Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november det følgende år.

8. Senest den 30. september sender det ansvarlige medlem sit svar på Revisionsrettens bemærkninger. Det ansvarlige medlem sender desuden en kopi af dette svar til direktionen og Kommissionen.

9. På anmodning af Europa-Parlamentet forelægger det ansvarlige medlem i overensstemmelse med finansforordningens artikel 165, stk. 3, alle de oplysninger for Europa-Parlamentet, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 myndigheden decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n."

(166)Artikel 65 affattes således:

"Artikel 65

Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af direktionen efter høring af Kommissionen. Disse bestemmelser må kun afvige fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013* for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvis specifikke operationelle behov i forbindelse med myndighedens virksomhed gør det nødvendigt, og kun med Kommissionens forudgående samtykke.

* Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)."

(167)Artikel 66, stk. 1, affattes således:

"1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013* ubegrænset anvendelse på myndigheden.

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1)."

(168)Artikel 68 ændres således:

Stk. 1 og 2 affattes således:

"1. Tjenestemandsvedtægten, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af dem, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder direktionens fuldtidsansatte medlemmer, formanden, CCP-eksekutivsamlingens leder og de ledende medlemmer, jf. artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i).

2. Direktionen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i tjenestemandsvedtægten."

Stk. 4 affattes således:

"4. Direktionen vedtager bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til myndigheden."

(169)Artikel 70 ændres således:

   Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemmerne af tilsynsrådet og alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis, er omfattet af bestemmelserne i artikel 339 i TEUF og de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt."

Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Endvidere hindrer den i stk. 1 og i nærværende stykkes første afsnit omhandlede tavshedspligt ikke myndigheden og de kompetente myndigheder i at anvende oplysningerne til at håndhæve de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, navnlig i retlige procedurer med henblik på vedtagelse af afgørelser."

Som stk. 2a indsættes:

"2a. Direktionen, CCP-eksekutivsamlingen og tilsynsrådet sikrer, at enkeltpersoner, som, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis leverer tjenesteydelser relateret til myndighedens ansvarsområde, herunder embedsmænd og andre personer bemyndiget af direktionen og af tilsynsrådet eller udpeget af de kompetente myndigheder til dette formål, er omfattet af krav om tavshedspligt svarende til kravene i de foregående stykker.

De samme krav om tavshedspligt gælder for observatører, der deltager i direktionens, CCP-eksekutivsamlingens og tilsynsrådets møder og deltager i myndighedens aktiviteter."

I stk. 3 affattes første afsnit således:

"Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende finansielle institutioner."

(170)Artikel 71 affattes således:

"Denne forordning berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 eller myndighedens forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/XXX (databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner og organer), når den varetager sine opgaver."

(171)Artikel 72, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen vedtager nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001."

(172)Artikel 73, stk. 2, affattes således:

"2. Direktionen træffer afgørelse om myndighedens interne sprogordning."

(173)Artikel 74, stk. 1, affattes således:

"De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til myndigheden i den medlemsstat, hvor myndigheden har sit hjemsted, og de faciliteter, som nævnte medlemsstat skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i nævnte medlemsstat for myndighedens personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i direktionen indgås mellem myndigheden og nævnte medlemsstat."

(174)Som artikel 75 a indsættes:

"Artikel 75a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 35c og artikel 62a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3. Den i artikel 35c og artikel 62a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.    Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 35c eller artikel 62a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

(175)Artikel 76 affattes således:

"Artikel 76

Forholdet til CESR

Myndigheden anses for at være den juridiske efterfølger til CESR. Senest på datoen for oprettelse af myndigheden overføres alle CESR's aktiver og passiver og alle dets uafsluttede operationer automatisk til myndigheden. CESR udarbejder en erklæring, som viser den afsluttende situation med hensyn til aktiver og passiver på datoen for denne overførsel. Denne erklæring revideres og godkendes af CESR og af Kommissionen."

(176)Som artikel 77a indsættes:

"Artikel 77a

Overgangsbestemmelser

Den administrerende direktør, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1095/2010, senest ændret ved direktiv 2014/51/EU, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage sine opgaver og sin stilling på nævnte dato.

Formanden, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1095/2010, senest ændret ved direktiv 2014/51/EU, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], fortsætter med at varetage sine opgaver og sin stilling indtil mandatets udløb.

Medlemmerne af styrelsesudvalget, der er udpeget i henhold til forordning nr. 1095/2010, senest ændret ved direktiv 2014/51/EU, og som bestred hvervet pr. [Publikationskontoret: indsæt datoen 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], ophører med at varetage deres opgaver og deres stilling på nævnte dato."

Artikel 4

Ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde

I forordning (EU) nr. 345/2013 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 2 ændres således:

Stk. 1, litra c), udgår.

Stk. 2 affattes således:

"2.    Artikel 3-6, artikel 12, artikel 13, stk. 1, litra c) og i), artikel 14a-19, artikel 19a-19c, artikel 20, artikel 20a-20c, artikel 21, artikel 21a-21d og artikel 25 i denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, som forvalter porteføljer i kvalificerede venturekapitalfonde, og som har til hensigt at bruge betegnelsen "EuVECA" i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen."

Artikel 3, stk. 1, ændres således:

Litra m) affattes således:

"m)    "kompetent myndighed": en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra f) og h), i direktiv 2011/61/EU."

Litra n) udgår.

I artikel 7 tilføjes følgende afsnit:

"ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, hvilke kriterier der skal lægges til grund for vurderingen af, om forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde opfylder deres forpligtelser i henhold til stk. 1, litra a)-g), og som sikrer sammenhæng med artikel 12, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [[Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen]].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

I artikel 8 indsættes som stk. 3:

"3.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25, som præciserer vilkårene for delegation af funktioner som omhandlet i stk. 2, og som sikrer sammenhæng med de krav vedrørende delegation af funktioner, der er fastsat i artikel 20 i direktiv 2011/61/EU."

Artikel 10 ændres således:

I stk. 3, andet og sidste punktum, ændres "den kompetente myndighed i hjemlandet" til "ESMA".

I stk. 5 ændres "den kompetente myndighed i hjemlandet" til "ESMA".

Som stk. 7 indsættes:

"7.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at sikre en korrekt forvaltning af de i stk. 1 omhandlede kvalificerede venturekapitalfonde.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

I artikel 11 indsættes som stk. 3 og 4:

"3.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer reglerne og procedurerne for værdiansættelse af aktiver som omhandlet i stk. 1, og som sikrer sammenhæng med de krav vedrørende værdiansættelse af aktiver, der er fastsat i artikel 19 i direktiv 2011/61/EU.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Artikel 12 ændres således:

I stk. 1, første afsnit, første punktum, ændres "hjemlandets kompetente myndighed" til "ESMA".

Stk. 4 affattes således:

"4.    ESMA giver efter anmodning herom kompetente myndigheder rettidig adgang til oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne artikel."

Artikel 14 ændres således:

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    I indledningen ændres "hjemlandets kompetente myndighed" til "ESMA".

ii)    Som litra -a) indsættes:

"-a)navnet på den medlemsstat, hvor forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted".

iii)    Litra b) affattes således:

"b)identiteten af og hjemstedet for de kvalificerede venturekapitalfonde, hvis andele eller aktier skal markedsføres, og deres investeringsstrategier".

I stk. 2, indledningen, ændres "hjemlandets kompetente myndighed" til "ESMA".

Stk. 4 affattes således:

"4.    ESMA underretter samtlige af nedenstående om, hvorvidt den i stk. 1 omhandlede forvalter er blevet registreret som forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, senest to måneder efter at denne har fremsendt alle de i nævnte stykke omhandlede oplysninger:

a)    forvalteren omhandlet i stk. 1

b)    de kompetente myndigheder i medlemsstaterne omhandlet i stk. 1, litra -a)

c)    de kompetente myndigheder i medlemsstaterne omhandlet i stk. 1, litra d)."

   I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)    I første afsnit ændres "den kompetente myndighed i hjemlandet" til "ESMA".

ii)    Andet afsnit affattes således:

"Gør ESMA indsigelse mod ændringer som omhandlet i første afsnit, underretter den forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond inden for to måneder efter meddelelsen af disse ændringer og begrunder indsigelsen. De i første afsnit omhandlede ændringer må kun gennemføres, hvis ESMA ikke gør indsigelse mod ændringerne inden for denne frist."

   Stk. 7 og 8 affattes således:

"7.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kriterierne for at vurdere, om en person har et tilstrækkelig godt omdømme og passende erfaring, jf. stk. 2, litra a).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

8.    ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge formularer, modeller og procedurer for indgivelse af de i stk. 1 omhandlede oplysninger, herunder oplysninger, der skal indgives med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra a).

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

I artikel 14a foretages følgende ændringer:

I stk. 2, indledningen, ændres "den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond" til "ESMA".

Stk. 3 affattes således:

"3.    Ved vurdering af en ansøgning om registrering i henhold til stk. 1 anmoder ESMA den kompetente myndighed for den forvalter, der har indgivet ansøgningen, om oplysninger om, hvorvidt den kvalificerede venturekapitalfond er omfattet af den pågældende forvalters tilladelse til at forvalte kollektive investeringsvirksomheder, og hvorvidt de i artikel 14, stk. 2, litra a), fastsatte betingelser er opfyldt.

ESMA kan anmode om præciseringer og oplysninger vedrørende dokumentation og oplysninger fremlagt i henhold til første afsnit.

Den kompetente myndighed for forvalteren skal afgive svar inden for en måned efter datoen for modtagelse af en anmodning indgivet af ESMA i henhold til første eller andet afsnit."

I stk. 5 ændres "den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond" til "ESMA".

Stk. 6 affattes således:

"6.    ESMA underretter samtlige af nedenstående om, hvorvidt en fond er blevet registreret som en kvalificeret venturekapitalfond, senest to måneder efter at forvalterne af den pågældende fond har fremsendt al den i stk. 2 omhandlede dokumentation:

a)    forvalteren omhandlet i stk. 1

b)    de kompetente myndigheder i medlemsstaten omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra -a)

c)    de kompetente myndigheder i medlemsstaterne omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d)

d)    de kompetente myndigheder i medlemsstaterne omhandlet i artikel 14a, stk. 2, litra d)."

Stk. 8 affattes således:

"8. ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af oplysninger som omhandlet i stk. 2.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Stk. 9 og 10 udgår.

Artikel 14b affattes således:

"Artikel 14b

ESMA meddeler enhver afgørelse om afslag på registrering af en forvalter som omhandlet i artikel 14 eller en fond som omhandlet i artikel 14a til de i disse artikler omhandlede forvaltere."

Som artikel 14c indsættes:

"Artikel 14c

1.    Uden at det berører artikel 20, trækker ESMA registreringen af en EuVECA tilbage, hvis forvalteren af den pågældende EuVECA opfylder en af følgende betingelser:

a)    Forvalteren har udtrykkeligt givet afkald på tilladelsen eller har ikke gjort brug af tilladelsen i en periode på seks måneder, efter at tilladelsen blev givet.

b)    Forvalteren har opnået tilladelsen ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler.

c)    EuVECA'en opfylder ikke længere de betingelser, der skulle opfyldes for at få meddelt tilladelse.

2.    Inddragelsen af tilladelsen har øjeblikkelig virkning i hele Unionen."

I artikel 15 ændres "hjemlandets kompetente myndighed" til "ESMA".

Artikel 16 ændres således:

Stk. 1 affattes således:

"1.    ESMA underretter straks de i artikel 14, stk. 4, og artikel 14a, stk. 6, omhandlede kompetente myndigheder om enhver registrering eller sletning fra registret af en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, enhver tilføjelse i eller sletning fra registret af en kvalificeret venturekapitalfond og enhver tilføjelse i eller sletning fra listen over medlemsstater, hvor en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond har til hensigt at markedsføre disse fonde."

Stk. 3 affattes således:

"3.    For at sikre ensartet anvendelse af nærværende artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter formen for underretningen efter nærværende artikel.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Stk. 4 og 5 udgår.

Artikel 16a udgår.

Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

1.    ESMA sikrer anvendelse af denne forordning på løbende basis.

2.    For forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, fører ESMA tilsyn med overholdelsen af kravene i denne forordning.

3.    For forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, fører ESMA tilsyn med overholdelsen af reglerne i de i artikel 2, stk. 2, nævnte forskrifter samt de relevante krav i direktiv 2011/61/EU med hensyn til den kvalificerede venturekapitalfond.

ESMA er ansvarlig for at føre tilsyn med den kvalificerede venturekapitalfonds overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i fondsbestemmelserne og fondens vedtægter.

4.    Med henblik på at udføre de opgaver, som ESMA tillægges ved denne forordning, og med det formål at sikre høje standarder for tilsyn, anvender ESMA al relevant EU-ret og, såfremt denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver.

5.    De kompetente myndigheder fører tilsyn med, at kollektive investeringsvirksomheder, der er etableret eller markedsføres på deres område, ikke anvender betegnelsen "EuVECA" eller udgiver sig for at være en EuVECA, medmindre de er registreret i overensstemmelse med denne forordning.

Vurderer en kompetent myndighed, at en kollektiv investeringsvirksomhed anvender betegnelsen "EuVECA" eller udgiver sig for at være en EuVECA uden at være blevet registreret i overensstemmelse med denne forordning, underretter den straks ESMA herom."

Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

De beføjelser, som i medfør af artikel 19a-19c er tillagt ESMA eller enhver embedsmand fra eller anden person bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed."

Som artikel 19a, 19b og 19c indsættes:

"Artikel 19a

1. ESMA kan ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a) forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde

b) personer, der er involveret i forvaltningen af kvalificerede venturekapitalfonde

c) tredjeparter, til hvem en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond har delegeret funktioner

d) personer, der på anden vis har en tæt og væsentlig forbindelse til eller er forbundet med forvaltningen af kvalificerede venturekapitalfonde.

2. En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) angive formålet med anmodningen

c) præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d) angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e) indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

e) angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 20a, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3. Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1 skal ESMA:

a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) angive formålet med anmodningen

c) præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d) fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e) angive de i artikel 20b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f) angive den i artikel 20a foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g) oplyse om retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4. De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. ESMA fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 19b

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af personer som omhandlet i artikel 19a, stk. 1. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, der er bemyndiget af ESMA, beføjelser til at:

a) undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b) tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c) indkalde og anmode enhver person, der er omhandlet i artikel 19a, stk. 1, eller dennes repræsentanter eller personale, om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og registrere svarene

d) udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e) anmode om registreringer af telefonsamtaler og datatrafik.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de i artikel 20b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til de personer, der er omhandlet i artikel 19a, stk. 1, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de i artikel 20 foreskrevne bøder, som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 19a omhandlede personer, er ukorrekte eller vildledende.

3. De personer, der er omhandlet i artikel 19a, stk. 1, er forpligtet til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal angive undersøgelsens genstand og formål, de i artikel 20b foreskrevne tvangsbøder og de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, samt oplyse om retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

4. ESMA underretter i god tid før en undersøgelse som omhandlet i stk. 1 den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed bistår på ESMA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i undersøgelser.

5. Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en national judiciel myndighed for at kunne anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

6. Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til at anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)    Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 3, er autentisk.

b)    De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

7. For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun prøves af Domstolen efter proceduren i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 19c

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet på enhver forretningslokalitet tilhørende de i artikel 19a, stk. 1, omhandlede personer.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet tilhørende de personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 19b, stk. 1. De har også beføjelser til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller optegnelser i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3. ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt, og efter at have informeret den relevante kompetente myndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel. Kontrolbesøg i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den relevante myndighed har bekræftet, at den ikke modsætter sig kontrolbesøgene.

4. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de i artikel 20b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

5. De personer, der er omhandlet i artikel 19a, stk. 1, skal underkaste sig de kontrolbesøg på stedet, som ESMA påbyder ved en afgørelse. Afgørelsen skal angive kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætte tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyse om de i artikel 20b foreskrevne tvangsbøder, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

6. Embedsmænd fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, og personer, der er bemyndiget eller udpeget af samme myndighed, skal på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene fra og andre personer bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i kontrolbesøg på stedet.

7. ESMA kan også kræve, at kompetente myndigheder udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet som omhandlet i nærværende artikel og i artikel 19b, stk. 1, på ESMA's vegne. De kompetente myndigheder har i den forbindelse de samme beføjelser som ESMA, jf. nærværende artikel og artikel 19b, stk. 1.

8. Fastslår embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til denne artikel, yder den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig, for at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

9. Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en national judiciel myndighed til det i stk. 1 omhandlede kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 omhandlede bistand, ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

10. Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til et kontrolbesøg på stedet, jf. stk. 1, eller bistand, jf. stk. 7, kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)    Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 4, er autentisk.

b)    De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

11. For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun prøves af Domstolen efter proceduren i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, at en person har gjort sig skyldig i en af de i artikel 20a, stk. 2, nævnte overtrædelser, træffer ESMA en eller flere af følgende foranstaltninger:

a) tilbagetrækning af registeringen af den kvalificerede venturekapitalfonds forvalter eller af den kvalificerede venturekapitalfond

b) vedtagelse af en afgørelse, hvorved den pågældende pålægges at bringe overtrædelsen til ophør

c) vedtagelse af en afgørelse om pålæg af bøder

d) offentliggørelse af meddelelser.

2. ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra følgende kriterier:

a) overtrædelsens varighed og hyppighed

b) hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c) hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

d) graden af ansvar hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen

e) den finansielle styrke hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

f) overtrædelsens indvirkning på detailinvestorers interesser

g) størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjeparter som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

h) villigheden hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med ESMA, uden at dette dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab

i) overtrædelser, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

j) foranstaltninger, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har truffet efter overtrædelsen for at hindre gentagelse.

3. ESMA underretter uden unødigt ophold den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, om enhver foranstaltning, som træffes i henhold til stk. 1, og meddeler den til medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende foranstaltning på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

4. Den i første afsnit omhandlede offentliggørelse skal omfatte:

a)    en erklæring om, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har ret til at påklage afgørelsen

b)    hvis det er relevant, en erklæring om, at der er indgivet en klage, med angivelse af, at klagen ikke har opsættende virkning

c)    en erklæring om, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Som artikel 20a, 20b og 20c indsættes:

"Artikel 20a

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 21, stk. 8, at en person forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en eller flere af de i stk. 2 nævnte overtrædelser, vedtager ESMA en afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3.

En overtrædelse anses for at være forsætlig, hvis ESMA konstaterer objektive faktorer, der viser, at en person med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2. De i stk. 1 omhandlede overtrædelser består i følgende:

a)    manglende opfyldelse af kravene vedrørende porteføljesammensætning, i strid med artikel 5

b)    markedsføring af andele og aktier i en kvalificeret venturekapitalfond til ikke-berettigede investorer, i strid med artikel 6

c)    anvendelse af betegnelsen "EuVECA" uden at være blevet registreret i overensstemmelse med artikel 14 eller uden at have registreret en kollektiv investeringsvirksomhed i overensstemmelse med artikel 14a

d)    anvendelse af betegnelsen "EuVECA" til markedsføring af fonde, som ikke er etableret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), nr. iii)

e)    opnåelse af registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler, i strid med artikel 14 eller artikel 14a

f)    undladelse af, under udøvelsen af sine aktiviteter, at handle ærligt eller redeligt eller med passende dygtighed, omhu eller hurtighed, i strid med artikel 7, stk. 1, litra a)

g)    undladelse af at anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder, i strid med artikel 7, stk.1, litra b)

h)    gentagne tilfælde af undladelse af at overholde kravene i artikel 12 vedrørende årsrapporten

i)    gentagne tilfælde af undladelse af at overholde kravet om, at investorerne skal modtage oplysninger i overensstemmelse med artikel 13.

3. Bøder som omhandlet i stk. 1 fastsættes til mindst 500 000 EUR og højst 5 mio. EUR for de i stk. 2, litra a)-i), nævnte overtrædelser.

4. Ved fastsættelsen af en bøde i henhold til stk. 3 tager ESMA hensyn til de i artikel 20, stk. 2, fastsatte kriterier.

5. Uanset stk. 3 gælder det, at hvis en person direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til denne fortjeneste.

Udgør en handling eller undladelse fra en persons side mere end én af de i stk. 2 nævnte overtrædelser, anvendes kun den største bøde beregnet i overensstemmelse med stk. 4 i tilknytning til én af disse overtrædelser.

Artikel 20b

1. ESMA træffer afgørelse om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a) en person til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 20, stk. 1, litra b)

b) en person som omhandlet i artikel 19a, stk. 1:

i)til at give fuldstændige oplysninger, som der er blevet anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 19a

ii)til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige optegnelser, data, procedurer og ethvert andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 19b

iii)til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 19c.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3. Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne svare til 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 20c

1. ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 20a og 20b, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade.

2. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 20a og 20b er af administrativ karakter.

3. Hvis ESMA beslutter ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter den Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 20a og 20b kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de civile retsplejeregler i den medlemsstat eller det tredjeland, på hvis område den finder sted.

5. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget."

Artikel 21 og 21a affattes således:

"Artikel 21

1. Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, som udgør en eller flere af de i artikel 20a, stk. 2, nævnte overtrædelser, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i godkendelsen af det prospekt, som overtrædelsen vedrører, og vedkommende skal varetage sine opgaver uafhængigt af ESMA's tilsynsråd.

2. Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsembedsmand undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA's tilsynsråd.

3. Efterforskningsembedsmanden har med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver beføjelser til at anmode om oplysninger, jf. artikel 19a, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 19b og 19c.

4. Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5. Efterforskningsembedsmanden skal efter afslutning af sin undersøgelse og før indsendelse af dossieret med resultaterne til ESMA's tilsynsråd give de personer, der er genstand for undersøgelserne, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelserne, skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

7. Efterforskningsembedsmanden underretter, efter at have indsendt dossieret med sine resultater til ESMA's tilsynsråd, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8. ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 20b, hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i artikel 20a, stk. 2, nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i henhold til artikel 20.

9. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i drøftelser i ESMA's tilsynsråd og griber ikke på anden måde ind i ESMA's tilsynsråds beslutningsproces.

10. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25 senest den [Publikationskontoret: Indsæt 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] for at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder.

11. ESMA henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret."

"Artikel 21 a

1. Før ESMA træffer afgørelse i henhold til artikel 20, 20a og 20b, giver den de personer, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning, jf. artikel 20, for at imødegå en overhængende fare for, at det finansielle system lider væsentlig skade. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

2. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for proceduren, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter."

Som artikel 21b, 21c og 21d indsættes:

"Artikel 21b

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved ESMA har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte bøde eller tvangsbøde.

Artikel 21c

1. ESMA pålægger forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde gebyrer i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 3 vedtagne delegerede retsakter. Disse gebyrer skal fuldt ud dække ESMA's nødvendige udgifter til registrering, meddelelse af tilladelse til og tilsyn med forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede venturekapitalfonde samt godtgørelse af alle omkostninger, som de kompetente myndigheder måtte afholde under udførelse af arbejde i medfør af nærværende forordning, navnlig som følge af en delegation af opgaver, jf. artikel 21d.

2. Et individuelt gebyr, der pålægges en bestemt forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, skal dække alle ESMA's administrative udgifter i forbindelse med dens aktiviteter i relation til registrering af og løbende tilsyn med en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde og en kvalificeret venturekapitalfond. Det skal stå i et rimeligt forhold til de forvaltede aktiver i den pågældende kvalificerede venturekapitalfond eller, hvor det er relevant, forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfonds kapitalgrundlag.

3. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25 senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] for at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og betalingsmåde.

Artikel 21d

1. Er det nødvendigt for at kunne udføre en tilsynsopgave korrekt, kan ESMA delegere specifikke tilsynsopgaver til den kompetente myndighed i en medlemsstat i overensstemmelse med de af ESMA udarbejdede retningslinjer, jf. artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Sådanne specifikke tilsynsopgaver kan navnlig omfatte beføjelser til at fremsætte anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 19a og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 19b og 19c.

Uanset første afsnit delegeres registrering i henhold til artikel 14 og 14a ikke.

2. ESMA hører inden delegering af en opgave i henhold til stk. 1 den relevante kompetente myndighed om følgende:

a) omfanget af den opgave, der skal delegeres

b) tidsplanen for udførelsen af opgaven og

c) videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til ESMA.

3. ESMA godtgør de omkostninger, som en kompetent myndighed pådrager sig som følge af udførelsen af delegerede opgaver, i overensstemmelse med den i artikel 21c, stk. 3, omhandlede delegerede retsakt.

4. ESMA tager den i stk. 1 omhandlede delegation op til fornyet overvejelse med passende mellemrum. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes.

5. En delegation af opgaver berører ikke det ansvar, som påhviler ESMA, og begrænser ikke ESMA's mulighed for at varetage og føre tilsyn med de delegerede aktiviteter."

Artikel 25 affattes således:

"Artikel 25

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 21, stk. 10, og artikel 21c, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [Publikationskontoret: Indsæt datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3. Den i artikel 8, stk. 3, artikel 21, stk. 10, og artikel 21c, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.    

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 3, artikel 21, stk. 10, og artikel 21c, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Artikel 26 ændres således:

Stk. 1:

i) Litra f) affattes således:

"f) effektiviteten, proportionaliteten og anvendelsen af bøder og tvangsbøder i overensstemmelse med denne forordning".

ii) Som litra k) indsættes:

"k)    en evaluering af ESMA's rolle, dens undersøgelsesbeføjelser, delegationen af opgaver til kompetente myndigheder og effektiviteten af trufne tilsynsforanstaltninger."

I stk. 2 indsættes som litra c):

"c) senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 84 måneder efter ikrafttrædelsen] for så vidt angår litra f) og k)."

Som artikel 27a indsættes:

"Artikel 27a

1.     Alle beføjelser og opgaver i tilknytning til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med kvalificerede venturekapitalfonde, som er tillagt de kompetente myndigheder, afsluttes den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsen]. De pågældende beføjelser og opgaver overtages af ESMA på den samme dato.

2. Eventuelle sagsakter og arbejdsdokumenter, der er knyttet til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med kvalificerede venturekapitalfonde, herunder eventuelle igangværende undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger, eller bekræftede genparter heraf, overtages af ESMA på den i stk. 1 nævnte dato.

En ansøgning om registrering, der er modtaget af kompetente myndigheder før den [Publikationskontoret: Indsæt 30 måneder efter ikrafttrædelsen], overføres dog ikke til ESMA, og afgørelsen om registrering eller om nægtelse af registrering træffes af den relevante myndighed.

3. De i stk. 1 omhandlede kompetente myndigheder sikrer, at eventuelle eksisterende registre og arbejdsdokumenter, eller bekræftede genparter heraf, overføres til ESMA hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest den [...] kvalificerede venturekapitalfonde. Disse kompetente myndigheder yder også ESMA den bistand og rådgivning, der er nødvendig for at fremme en mål- og omkostningseffektiv overdragelse og videreførelse af tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med kvalificerede venturekapitalfonde.

4. ESMA fungerer som den juridiske efterfølger til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med eventuelle administrative eller retlige procedurer som følge af disse kompetente myndigheders tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med forhold, der henhører under denne forordning.

5. Enhver registrering af en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond eller en kvalificeret venturekapitalfond, som er foretaget af en kompetent myndighed som omhandlet i stk. 1, bevarer sin gyldighed efter overdragelsen af beføjelser til ESMA."

Artikel 5

Ændring af forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

I forordning (EU) nr. 346/2013 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 2 ændres således:

Stk. 1, litra c), udgår.

Stk. 2 affattes således:

"2.    Artikel 3-6, artikel 10 og 13, artikel 14, stk. 1, litra d) og e) og f), artikel 15a-20, artikel 20a-20c, artikel 21, artikel 21a-21c, artikel 22, artikel 22a-22d og artikel 26 i denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, som forvalter porteføljer i kvalificerede sociale iværksætterfonde, og som har til hensigt at bruge betegnelsen "EuSEF" i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen."

Artikel 3, stk. 1, ændres således:

Litra m) affattes således:

"m)    "kompetent myndighed": en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra f) og h), i direktiv 2011/61/EU."

Litra n) udgår.

I artikel 7 tilføjes følgende afsnit:

"ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, hvilke kriterier der skal lægges til grund for vurderingen af, om forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde opfylder deres forpligtelser i henhold til stk. 1, litra a)-g), og som sikrer sammenhæng med artikel 12, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

I artikel 8 indsættes som stk. 3:

"3.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26, som præciserer vilkårene for delegation af funktioner som omhandlet i stk. 2, og som sikrer sammenhæng med de krav vedrørende delegation af funktioner, der er fastsat i artikel 20 i direktiv 2011/61/EU."

Artikel 11 ændres således:

I stk. 3, andet og sidste punktum, ændres "den kompetente myndighed i hjemlandet" til "ESMA".

I stk. 5 ændres "den kompetente myndighed i hjemlandet" til "ESMA".

Som stk. 7 indsættes:

"7.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at sikre en korrekt forvaltning af de i stk. 1 omhandlede kvalificerede sociale iværksætterfonde.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

I artikel 12 indsættes som stk. 3 og 4:

"3.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer reglerne og procedurerne for værdiansættelse af aktiver som omhandlet i stk. 1, og som sikrer sammenhæng med de krav vedrørende værdiansættelse af aktiver, der er fastsat i artikel 19 i direktiv 2011/61/EU.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Artikel 13 ændres således:

I stk. 1, første afsnit, første punktum, ændres "hjemlandets kompetente myndighed" til "ESMA".

Stk. 4 affattes således:

"4.    ESMA giver efter anmodning herom kompetente myndigheder rettidig adgang til oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne artikel."

Artikel 15 ændres således:

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    I indledningen ændres "hjemlandets kompetente myndighed" til "ESMA".

ii)    Som litra -a) indsættes:

"-a)"navnet på den medlemsstat, hvor forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted".

iii)    Litra b) affattes således:

"b)    identiteten af og hjemstedet for de kvalificerede sociale iværksætterfonde, hvis andele eller aktier skal markedsføres, og deres investeringsstrategier".

   I stk. 2, indledningen, ændres "hjemlandets kompetente myndighed" til "ESMA".

Stk. 4 affattes således:

"4.    ESMA underretter samtlige af nedenstående om, hvorvidt den i stk. 1 omhandlede forvalter er blevet registreret som forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, senest to måneder efter at denne har fremsendt alle de i nævnte stykke omhandlede oplysninger:

a)    forvalteren omhandlet i stk. 1

b)    de kompetente myndigheder i medlemsstaterne omhandlet i stk. 1, litra -a)

c)    de kompetente myndigheder i medlemsstaterne omhandlet i stk. 1, litra d)."

   I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)    I første afsnit ændres "den kompetente myndighed i hjemlandet" til "ESMA".

ii)    Andet afsnit affattes således:

"Gør ESMA indsigelse mod ændringer som omhandlet i første afsnit, underretter den forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond inden for to måneder efter meddelelsen af disse ændringer og begrunder indsigelsen. De i første afsnit omhandlede ændringer må kun gennemføres, hvis ESMA ikke gør indsigelse mod ændringerne inden for denne frist."

Stk. 7 og 8 affattes således:

"7.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kriterierne for at vurdere, om en person har et tilstrækkelig godt omdømme og passende erfaring, jf. stk. 2, litra a).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

8.    ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge formularer, modeller og procedurer for indgivelse af de i stk. 1 omhandlede oplysninger, herunder oplysninger, der skal indgives med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra a).

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

I artikel 15a foretages følgende ændringer:

I stk. 2, indledningen, ændres "den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond" til "ESMA".

Stk. 3 affattes således:

"3.    Ved vurdering af en ansøgning om registrering i henhold til stk. 1 anmoder ESMA den kompetente myndighed for den forvalter, der har indgivet ansøgningen, om oplysninger om, hvorvidt den kvalificerede sociale iværksætterfond er omfattet af den pågældende forvalters tilladelse til at forvalte kollektive investeringsvirksomheder, og hvorvidt de i artikel 15, stk. 2, litra a), fastsatte betingelser er opfyldt.

ESMA kan anmode om præciseringer og oplysninger vedrørende dokumentation og oplysninger fremlagt i henhold til første afsnit.

Den kompetente myndighed for forvalteren skal afgive svar inden for en måned efter datoen for modtagelse af en anmodning indgivet af ESMA i henhold til første eller andet afsnit."

I stk. 5 ændres "den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond" til "ESMA".

Stk. 6 affattes således:

"6.    ESMA underretter samtlige af nedenstående om, hvorvidt en fond er blevet registreret som en kvalificeret social iværksætterfond, senest to måneder efter at forvalterne af den pågældende fond har fremsendt al den i stk. 2 omhandlede dokumentation:

a)forvalteren omhandlet i stk. 1

b)de kompetente myndigheder i medlemsstaten omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra -a)

c)de kompetente myndigheder i medlemsstaterne omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra d)

d)de kompetente myndigheder i medlemsstaterne omhandlet i artikel 15a, stk. 2, litra d)."

Stk. 8, første afsnit, affattes således:

"8. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere, hvilke oplysninger der skal fremlægges i henhold til stk. 2.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

   Stk. 9 og 10 udgår.

Artikel 15b affattes således:

"Artikel 15b

ESMA meddeler enhver afgørelse om afslag på registrering af en forvalter som omhandlet i artikel 15 eller en fond som omhandlet i artikel 15a til de i disse artikler omhandlede forvaltere."

Som artikel 15c indsættes:

"Artikel 15c

1.    Uden at det berører artikel 21, trækker ESMA registreringen af en EuSEF tilbage, hvis forvalteren af den pågældende EuSEF opfylder en af følgende betingelser:

a)    Forvalteren har udtrykkeligt givet afkald på tilladelsen eller har ikke gjort brug af tilladelsen i en periode på seks måneder, efter at tilladelsen blev givet.

b)    Forvalteren har opnået tilladelsen ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler.

c)    EuSEF'en opfylder ikke længere de betingelser, der skulle opfyldes for at få meddelt tilladelse.

2.    Inddragelsen af tilladelsen har øjeblikkelig virkning i hele Unionen."

I artikel 16 ændres "hjemlandets kompetente myndighed" til "ESMA".

Artikel 17 ændres således:

Stk. 1 affattes således:

"1.    ESMA underretter straks de i artikel 15, stk. 4, og artikel 15a, stk. 6, omhandlede kompetente myndigheder om enhver registrering eller sletning fra registret af en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, enhver tilføjelse i eller sletning fra registret af en kvalificeret social iværksætterfond og enhver tilføjelse i eller sletning fra listen over medlemsstater, hvor en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond har til hensigt at markedsføre disse fonde."

Stk. 3 affattes således:

"3.    For at sikre ensartet anvendelse af nærværende artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter formen for underretningen efter nærværende artikel.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Stk. 4 og 5 udgår.

Artikel 17a udgår.

Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

1.    ESMA sikrer anvendelse af denne forordning på løbende basis.

2.    For forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, fører ESMA tilsyn med overholdelsen af kravene i denne forordning.

3.    For forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, fører ESMA tilsyn med overholdelsen af reglerne i de i artikel 2, stk. 2, nævnte forskrifter samt de relevante krav i direktiv 2011/61/EU med hensyn til den kvalificerede sociale iværksætterfond.

ESMA er ansvarlig for at føre tilsyn med den kvalificerede sociale iværksætterfonds overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i fondsbestemmelserne og fondens vedtægter.

4.    Med henblik på at udføre de opgaver, som ESMA tillægges ved denne forordning, og med det formål at sikre høje standarder for tilsyn, anvender ESMA al relevant EU-ret og, såfremt denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver.

5.    De kompetente myndigheder skal føre tilsyn med, at kollektive investeringsvirksomheder, der er etableret eller markedsføres på deres område, ikke anvender betegnelsen "EuSEF" eller udgiver sig for at være en EuSEF, medmindre de er registreret i overensstemmelse med denne forordning.

Vurderer en kompetent myndighed, at en kollektiv investeringsvirksomhed anvender betegnelsen "EuSEF" eller udgiver sig for at være en EuSEF uden at være blevet registreret i overensstemmelse med denne forordning, underretter den straks ESMA herom."

Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20

De beføjelser, som i medfør af artikel 20 a-20c er tillagt ESMA eller enhver embedsmand fra eller anden person bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed."

Som artikel 20a, 20b og 20c indsættes:

"Artikel 20a

1. ESMA kan ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a) forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde

b) personer, der er involveret i forvaltningen af kvalificerede sociale iværksætterfonde

c) tredjeparter, til hvem en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond har delegeret funktioner

d) personer, der på anden vis har en tæt og væsentlig forbindelse til eller er forbundet med forvaltningen af kvalificerede sociale iværksætterfonde.

2. En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) angive formålet med anmodningen

c) præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d) angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e) indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f) angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 21a, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3. Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1 skal ESMA:

a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) angive formålet med anmodningen

c) præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d) fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e) angive de i artikel 21b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f) angive den i artikel 21a foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g) oplyse om retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4. De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. ESMA fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 20b

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af personer som omhandlet i artikel 20a, stk. 1. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, der er bemyndiget af ESMA, beføjelser til at:

a) undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b) tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c) indkalde og anmode enhver person, der er omhandlet i artikel 20a, stk. 1, eller dennes repræsentanter eller personale, om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og registrere svarene

d) udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e) anmode om registreringer af telefonsamtaler og datatrafik.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de i artikel 21b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til de personer, der er omhandlet i artikel 20 a, stk. 1, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de i artikel 21 foreskrevne bøder, som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 20 a omhandlede personer, er ukorrekte eller vildledende.

3. De personer, der er omhandlet i artikel 20a, stk. 1, er forpligtet til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal angive undersøgelsens genstand og formål, de i artikel 21b foreskrevne tvangsbøder og de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, samt oplyse om retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

4. ESMA underretter i god tid før en undersøgelse som omhandlet i stk. 1 den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed bistår på ESMA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i undersøgelser.

5. Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en national judiciel myndighed for at kunne anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

6. Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til at anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)    Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 3, er autentisk.

b)    De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun prøves af Domstolen efter proceduren i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 20c

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet på enhver forretningslokalitet tilhørende de i artikel 20a, stk. 1, omhandlede personer.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet tilhørende de personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 20b, stk. 1. De har også beføjelser til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller optegnelser i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3. ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt, og efter at have informeret den relevante kompetente myndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel. Kontrolbesøg i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den relevante myndighed har bekræftet, at den ikke modsætter sig kontrolbesøgene.

4. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de i artikel 21b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

5. De personer, der er omhandlet i artikel 20 a, stk. 1, skal underkaste sig de kontrolbesøg på stedet, som ESMA påbyder ved en afgørelse. Afgørelsen skal angive kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætte tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyse om de i artikel 21b foreskrevne tvangsbøder, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

6. Embedsmænd fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, og personer, der er bemyndiget eller udpeget af samme myndighed, skal på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene fra og andre personer bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i kontrolbesøg på stedet.

7. ESMA kan også kræve, at kompetente myndigheder udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet som omhandlet i nærværende artikel og i artikel 20b, stk. 1, på ESMA's vegne. De kompetente myndigheder har i den forbindelse de samme beføjelser som ESMA, jf. nærværende artikel og artikel 20b, stk. 1.

8. Fastslår embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til denne artikel, yder den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig, for at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

9. Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en national judiciel myndighed til det i stk. 1 omhandlede kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 omhandlede bistand, ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

10. Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til et kontrolbesøg på stedet, jf. stk. 1, eller bistand, jf. stk. 7, kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)    Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 4, er autentisk.

b)    De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

11. For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun prøves af Domstolen efter proceduren i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 22, stk. 5, at en person har gjort sig skyldig i en af de i artikel 21a, stk. 2, nævnte overtrædelser, træffer ESMA en eller flere af følgende foranstaltninger:

a) tilbagetrækning af registreringen af forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond eller den kvalificerede sociale iværksætterfond

b) vedtagelse af en afgørelse, hvorved den pågældende pålægges at bringe overtrædelsen til ophør

c) vedtagelse af en afgørelse om pålæg af bøder

d) offentliggørelse af meddelelser.

2. ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra følgende kriterier:

a) overtrædelsens varighed og hyppighed

b) hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c) hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

d) graden af ansvar hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen

e) den finansielle styrke hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

f) overtrædelsens indvirkning på private investorers interesser

g) størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjeparter som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

h) villigheden hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med ESMA, uden at dette dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab

i) overtrædelser, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

j) foranstaltninger, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har truffet efter overtrædelsen for at hindre gentagelse.

3. ESMA underretter uden unødigt ophold den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, om enhver foranstaltning, som træffes i henhold til stk. 1, og meddeler den til medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende foranstaltning på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

4. Den i første afsnit omhandlede offentliggørelse skal omfatte:

a)    en erklæring om, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har ret til at påklage afgørelsen

b)    hvis det er relevant, en erklæring om, at der er indgivet en klage, med angivelse af, at klagen ikke har opsættende virkning

c)    en erklæring om, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Som artikel 21a, 21b og 21c indsættes:

"Artikel 21a

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 22, stk. 8, at en person forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en eller flere af de i stk. 2 nævnte overtrædelser, vedtager ESMA en afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3.

En overtrædelse anses for at være forsætlig, hvis ESMA konstaterer objektive faktorer, der viser, at en person med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

3. De i stk. 1 omhandlede overtrædelser består i følgende:

a)    manglende opfyldelse af kravene vedrørende porteføljesammensætning, i strid med artikel 5

b)    markedsføring af andele og aktier i en kvalificeret social iværksætterfond til ikke-berettigede investorer, i strid med artikel 6

c)    anvendelse af betegnelsen "EuSEF" uden at være registreret i overensstemmelse med artikel 15 eller uden at have registreret en kollektiv investeringsvirksomhed i overensstemmelse med artikel 15a

d)    anvendelse af betegnelsen "EuSEF" til markedsføring af fonde, som ikke er etableret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), nr. iii)

e)    opnåelse af registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler, i strid med artikel 15 eller artikel 15a

f)    undladelse af, under udøvelsen af sine aktiviteter, at handle ærligt eller redeligt eller med passende dygtighed, omhu eller hurtighed, i strid med artikel 7, stk. 1, litra a)

g)    undladelse af at anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder, i strid med artikel 7, stk.1, litra b)

h)    gentagne tilfælde af undladelse af at overholde kravene i artikel 13 vedrørende årsrapporten

i)    gentagne tilfælde af undladelse af at overholde kravet om, at investorerne skal modtage oplysninger i overensstemmelse med artikel 14.

3. Bøder som omhandlet i stk. 1 fastsættes til mindst 500 000 EUR og højst 5 mio. EUR for de i stk. 2, litra a)-i), nævnte overtrædelser.

4. Ved fastsættelsen af en bøde i henhold til stk. 3 tager ESMA hensyn til de i artikel 21, stk. 2, fastsatte kriterier.

5. Uanset stk. 3 gælder det, at hvis en person direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til denne fortjeneste.

6. Udgør en handling eller undladelse fra en persons side mere end én af de i stk. 2 nævnte overtrædelser, anvendes kun den største bøde beregnet i overensstemmelse med stk. 4 i tilknytning til én af disse overtrædelser.

Artikel 21b

1. ESMA træffer afgørelse om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a) en person til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 21, stk. 1, litra b)

b) en person som omhandlet i artikel 20 a, stk. 1:

i)til at give fuldstændige oplysninger, som der er blevet anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 20 a

ii)til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige optegnelser, data, procedurer og ethvert andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 20b

iii)til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 20c.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3. Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne svare til 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 21c

1. ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 21a og 21b, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade.

2. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 21a og 21b er af administrativ karakter.

3. Hvis ESMA beslutter ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter den Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 21a og 21b kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de civile retsplejeregler i den medlemsstat eller det tredjeland, på hvis område den finder sted.

5. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget."

Artikel 22 og 22a affattes således:

"Artikel 22

1. Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, som udgør en eller flere af de i artikel 21a, stk. 2, nævnte overtrædelser, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i tilsynet med de pågældende finansielle institutioner, og vedkommende skal varetage sine opgaver uafhængigt af ESMA's tilsynsråd.

2. Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsembedsmand undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA's tilsynsråd.

3. Efterforskningsembedsmanden har med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver beføjelser til at anmode om oplysninger, jf. artikel 20a, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 20b og 20c.

4. Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5. Efterforskningsembedsmanden skal efter afslutning af sin undersøgelse og før indsendelse af dossieret med resultaterne til ESMA's tilsynsråd give de personer, der er genstand for undersøgelserne, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelserne, skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

7. Efterforskningsembedsmanden underretter, efter at have indsendt dossieret med sine resultater til ESMA's tilsynsråd, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8. ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 21b, hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i artikel 21a, stk. 2, nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i henhold til artikel 21.

9. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i drøftelser i ESMA's tilsynsråd og griber ikke på anden måde ind i ESMA's tilsynsråds beslutningsproces.

10. Kommissionen vedtager senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen] delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 for at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder.

11. ESMA henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 22a

1. Før ESMA træffer afgørelse i henhold til artikel 21, 21a og 21b, giver den de personer, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

2. Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning, jf. artikel 21, for at imødegå en overhængende fare for, at det finansielle system lider væsentlig skade. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

3. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for proceduren, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter."

Som artikel 22b, 22c og 22d indsættes:

"Artikel 22b

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved ESMA har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte bøde eller tvangsbøde.

Artikel 22c

1. ESMA pålægger forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde gebyrer i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 3 vedtagne delegerede retsakter. Disse gebyrer skal fuldt ud dække ESMA's nødvendige udgifter til registrering, meddelelse af tilladelse til og tilsyn med forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde samt godtgørelse af alle omkostninger, som de kompetente myndigheder måtte afholde under udførelse af arbejde i medfør af nærværende forordning, navnlig som følge af en delegation af opgaver, jf. artikel 22d.

2. Et individuelt gebyr, der pålægges en bestemt forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, skal dække alle ESMA's administrative udgifter i forbindelse med dens aktiviteter i relation til registrering af og løbende tilsyn med en forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde og en kvalificeret social iværksætterfond. Det skal stå i et rimeligt forhold til de forvaltede aktiver i den pågældende kvalificerede sociale iværksætterfond eller, hvor det er relevant, forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfonds kapitalgrundlag.

3. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen] for at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og betalingsmåde.

Artikel 22d

1. Er det nødvendigt for at kunne udføre en tilsynsopgave korrekt, kan ESMA delegere specifikke tilsynsopgaver til den kompetente myndighed i en medlemsstat i overensstemmelse med de af ESMA udarbejdede retningslinjer, jf. artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Sådanne specifikke tilsynsopgaver kan navnlig omfatte beføjelser til at fremsætte anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 20a og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 20b og 20c.

Uanset første afsnit delegeres registrering i henhold til artikel 15 og 15a ikke.

2. ESMA hører inden delegering af en opgave i henhold til stk. 1 den relevante kompetente myndighed om følgende:

a) omfanget af den opgave, der skal delegeres

b) tidsplanen for udførelsen af opgaven og

c) videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til ESMA.

3. ESMA godtgør de omkostninger, som en kompetent myndighed pådrager sig som følge af udførelsen af delegerede opgaver, i overensstemmelse med den i artikel 22c, stk. 3, omhandlede delegerede retsakt.

4. ESMA tager den i stk. 1 omhandlede delegation op til fornyet overvejelse med passende mellemrum. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes.

5. En delegation af opgaver berører ikke det ansvar, som påhviler ESMA, og begrænser ikke ESMA's mulighed for at varetage og føre tilsyn med de delegerede aktiviteter."

Artikel 26 affattes således:

"Artikel 26

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 10, og artikel 22c, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [Publikationskontoret: Indsæt datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3. Den i artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 10, og artikel 22c, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.    

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 10, og artikel 22c, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Artikel 27 ændres således:

Stk. 1:

i) Som litra n) indsættes:

"n) effektiviteten, proportionaliteten og anvendelsen af bøder og tvangsbøder i henhold til denne forordning".

ii) Som litra o) indsættes:

"o)    en evaluering af ESMA's rolle, dens undersøgelsesbeføjelser, delegationen af opgaver til kompetente myndigheder og effektiviteten af trufne tilsynsforanstaltninger."

b) I stk. 2 indsættes som litra c):

"c) senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 84 måneder efter ikrafttrædelsen] for så vidt angår litra n) og o)."

Som artikel 28a indsættes:

"Artikel 28a

1.    Alle beføjelser og opgaver i tilknytning til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med kvalificerede sociale iværksætterfonde, som er tillagt de kompetente myndigheder, afsluttes den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsen]. De pågældende beføjelser og opgaver overtages af ESMA på den samme dato.

2. Eventuelle sagsakter og arbejdsdokumenter, der er knyttet til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med kvalificerede venturekapitalfonde, herunder eventuelle igangværende undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger, eller bekræftede genparter heraf, overtages af ESMA på den i stk. 1 nævnte dato.

En ansøgning om registrering, der er modtaget af kompetente myndigheder før den [Publikationskontoret: Indsæt 30 måneder efter ikrafttrædelsen], overføres dog ikke til ESMA, og afgørelsen om registrering eller om nægtelse af registrering træffes af den relevante myndighed.

3. De i stk. 1 omhandlede kompetente myndigheder sikrer, at eventuelle eksisterende registre og arbejdsdokumenter, eller bekræftede genparter heraf, overføres til ESMA hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest den [...] kvalificerede sociale iværksætterfonde. Disse kompetente myndigheder yder også ESMA den bistand og rådgivning, der er nødvendig for at fremme en mål- og omkostningseffektiv overdragelse og videreførelse af tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med kvalificerede sociale iværksætterfonde.

4. ESMA fungerer som den juridiske efterfølger til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med eventuelle administrative eller retlige procedurer som følge af disse kompetente myndigheders tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med forhold, der henhører under denne forordning.

5. Enhver registrering af en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond eller en kvalificeret social iværksætterfond, som er foretaget af en kompetent myndighed som omhandlet i stk. 1, bevarer sin gyldighed efter overdragelsen af beføjelser til ESMA."

".

Artikel 6

Ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter

I forordning (EU) nr. 600/2104 foretages følgende ændringer:

Artikel 1 ændres således:

I stk. 1 indsættes som litra g):

"g) meddelelse af tilladelse til og tilsyn med udbydere af dataindberetningstjenester".

I artikel 1 indsættes som stk. 5a:

"5a. Artikel 40 og 42 finder også anvendelse på administrationsselskaber for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og investeringsinstitutters investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/65/EF, samt forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU."

I artikel 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:

Nr. 34), 35) og 36) affattes således:

"34)    "godkendt offentliggørelsesordning" eller "APA": en person, der er godkendt efter denne forordning til at udøve virksomhed, der består i at offentliggøre handelsindberetninger på vegne af investeringsselskaber i medfør af artikel 20 og 21

35) "udbyder af konsolideret løbende handelsinformation" eller "CTP": en person, der er godkendt efter denne forordning til at udøve virksomhed, der består i at indsamle handelsindberetninger for de i artikel 6, 7, 10, 12 samt 13, 20 og 21 anførte finansielle instrumenter fra regulerede markeder, MHF'er, OHF'er og APA'er og i at konsolidere disse i form af en kontinuerlig elektronisk live-datastrøm med data om priser og volumen for hvert enkelt finansielt instrument

36) "godkendt indberetningsmekanisme" eller "ARM": en person, der er godkendt efter denne forordning til på vegne af investeringsselskaber at udøve virksomhed, der består i at levere indberetningsoplysninger om transaktioner til de kompetente myndigheder eller ESMA".

Som nr. 36a) indsættes:

"36a): "udbydere af dataindberetningstjenester": personer som omhandlet i nr. 34)-36) og personer som omhandlet i artikel 38a27a, stk. 2]".

Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

Indberetning af oplysninger af hensyn til gennemsigtigheden og andre beregninger

1. For at kunne foretage beregninger med henblik på fastlæggelse af kravene for før- og efterhandelsgennemsigtighedsordningerne og handelsforpligtelsesordningen i medfør af artikel 3-11, artikel 14-21 og artikel 32, som finder anvendelse på finansielle instrumenter, og for at kunne fastslå, hvorvidt et investeringsselskab er en systematisk internalisator, kan ESMA og de kompetente myndigheder anmode om oplysninger fra:

a) markedspladser

b) APA'er og

c) CTP'er.

2. Markedspladser, APA'er og CTP'er lagrer de fornødne oplysninger i et tilstrækkeligt tidsrum.

3. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og hyppigheden af anmodningerne om oplysninger samt formaterne og tidsrammen for markedspladsers, APA'ers og CTP'ers svar på dataanmodninger som omhandlet i stk. 1, hvilken type oplysninger der skal lagres, samt minimumsperioden, hvori markedspladser, APA'er og CTP'er skal lagre oplysninger for at kunne besvare sådanne dataanmodninger i overensstemmelse med stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Artikel 26 affattes således:

"Artikel 26

Forpligtelse til at indberette transaktioner

1.    Investeringsselskaber, der udfører transaktioner i finansielle instrumenter, indberetter fuldstændige og nøjagtige oplysninger om disse transaktioner til ESMA så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af den følgende arbejdsdag.

ESMA skal efter anmodning stille alle oplysninger, der er indberettet i overensstemmelse med denne artikel, til rådighed for de kompetente myndigheder.

2.    Forpligtelsen i stk. 1 gælder for:

a) finansielle instrumenter, som er optaget til handel eller handles på en markedsplads, eller for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse til handel

b) finansielle instrumenter, hvor det underliggende instrument er et finansielt instrument, der handles på en markedsplads, og

c) finansielle instrumenter, hvor det underliggende instrument er et indeks eller en portefølje af finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads.

Forpligtelsen gælder for transaktioner i finansielle instrumenter, der er omhandlet i litra a) til c), uanset om sådanne transaktioner finder sted på en markedsplads eller ej.

3.    Indberetningerne skal bl.a. indeholde oplysninger om navnene på og antallet af købte eller solgte finansielle instrumenter, mængden, datoer og tidspunkter for udførelse, transaktionspriser, en angivelse til identifikation af de kunder, på hvis vegne investeringsselskabet har udført transaktionen, en angivelse til identifikation af de personer og de elektroniske algoritmer, der anvendes i det investeringsselskab, der er ansvarligt for investeringsbeslutningen og transaktionens udførelse, en angivelse til identifikation af den relevante dispensation, hvorunder handelen har fundet sted, oplysninger til identifikation af de berørte investeringsselskaber og en angivelse til identifikation af short selling som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 236/2012 vedrørende enhver aktie og statslig gæld, der falder inden for anvendelsesområdet for artikel 12, 13 og 17 i den nævnte forordning. For transaktioner, der ikke udføres på en markedsplads, skal indberetningerne indeholde en angivelse, der identificerer typerne af transaktioner i overensstemmelse med de bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 20, stk. 3, litra a), og artikel 21, stk. 5, litra a). For råvarederivater skal det desuden fremgå af indberetningerne, hvorvidt transaktionen reducerer risici på en objektivt målbar måde i overensstemmelse med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.

4.    Investeringsselskaber, som formidler ordrer, skal i formidlingen af den pågældende ordre give alle oplysninger, der er præciseret i stk. 1 og 3. I stedet for at give de nævnte oplysninger i forbindelse med formidling af ordrer kan et investeringsselskab også, hvis den formidlede ordre udføres, vælge at indberette denne som en transaktion i overensstemmelse med kravene i stk. 1. I så fald skal investeringsselskabets transaktionsindberetning angive, at den vedrører en formidlet ordre.

5.    Operatøren af en markedsplads indberetter oplysninger om transaktioner i finansielle instrumenter, der handles på dennes platform, og som udføres gennem dennes systemer af et selskab, som ikke er omfattet af denne forordning, i overensstemmelse med stk. 1 og 3.

6.    Ved indberetning af angivelsen til identifikation af kunderne som omhandlet i stk. 3 og 4 anvender investeringsselskaberne en identifikator for juridiske enheder, der er etableret til at identificere kunder, der er juridiske personer.

ESMA udarbejder senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at sikre, at anvendelsen af identifikatorer for juridiske enheder i Unionen er i overensstemmelse med internationale standarder, navnlig dem, som er fastlagt af Rådet for Finansiel Stabilitet.

7.    Der foretages i overensstemmelse med stk. 1, 3 og 9 indberetning til ESMA enten af investeringsselskabet selv, af en godkendt indberetningsmekanisme, der handler på dets vegne, eller af den markedsplads, gennem hvis system transaktionen blev udført.

Investeringsselskaber er ansvarlige for, at indberetningerne til ESMA er fuldstændige og nøjagtige og indgives rettidigt.

Uanset dette ansvar er et investeringsselskab, der indberetter detaljer om disse transaktioner gennem en godkendt indberetningsmekanisme, der handler på dets vegne, eller en markedsplads, ikke ansvarligt for fejl i forbindelse med indberetningernes fuldstændighed og nøjagtighed og rettidige indgivelse, som skyldes den godkendte indberetningsmekanisme eller markedspladsen. Med forbehold for artikel 66, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU er den godkendte indberetningsmekanisme eller markedspladsen ansvarlig for disse fejl.

Investeringsselskaber skal ikke desto mindre træffe rimelige foranstaltninger til at kontrollere, at transaktionsindberetninger, der indgives på deres vegne, er fuldstændige og nøjagtige og indgives rettidigt.

Hjemlandet stiller krav om, at markedspladsen, når den udfærdiger indberetninger på vegne af investeringsselskabet, har etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikkerheden og autentificeringen ved overførsel af information, minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og forhindre lækage for til hver en tid at kunne holde oplysningerne fortrolige. Hjemlandet stiller krav om, at markedspladsen sørger for at råde over passende ressourcer og backupfaciliteter, således at den til enhver tid kan tilbyde og opretholde sine tjenester.

Match- eller indberetningssystemer, herunder transaktionsregistre, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med afsnit VI i forordning (EU) nr. 648/2012, kan godkendes af ESMA som en godkendt indberetningsmekanisme med henblik på at overføre transaktionsindberetninger til ESMA i overensstemmelse med stk. 1, 3 og 9.

Er transaktioner blevet indberettet til et transaktionsregister i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, der er godkendt som en godkendt indberetningsmekanisme, og disse indberetninger indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, 3 og 9, og overføres til ESMA af transaktionsregistret inden for den i stk. 1 fastsatte frist, anses investeringsselskabets forpligtelse i henhold til stk. 1 for at være opfyldt.

Hvis transaktionsindberetningerne indeholder fejl eller udeladelser, skal den godkendte indberetningsmekanisme, investeringsselskabet eller markedspladsen rette oplysningerne og indgive en rettet indberetning til ESMA.

8.    Indgives de i denne artikel omhandlede indberetninger i overensstemmelse med artikel 35, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU til ESMA, videregiver ESMA disse oplysninger til de kompetente myndigheder i investeringsselskabets hjemland, medmindre de kompetente myndigheder i hjemlandet beslutter, at de ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

9.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere:

a) datastandarder og -formater for de oplysninger, som skal indberettes i overensstemmelse med stk. 1 og 3, herunder metoderne og ordningerne for indberetning af finansielle transaktioner og disse indberetningers form og indhold

b) kriterierne for definitionen af relevant marked i overensstemmelse med stk. 1

c) de købte eller solgte finansielle instrumenters referencer, mængde, datoer og tidspunkter for udførelse, transaktionspriser, oplysninger og detaljer om kundens identitet, en angivelse til identifikation af de kunder, på hvis vegne investeringsselskabet har udført transaktionen, en angivelse til identifikation af de personer og de elektroniske algoritmer i investeringsselskabet, som er ansvarlige for investeringsbeslutningen og transaktionens udførelse, en angivelse til identifikation af den relevante dispensation, hvorunder handelen har fundet sted, oplysningerne til identifikation af de berørte investeringsselskaber, den måde, hvorpå transaktionen blev udført, de nødvendige datafelter til behandling og analyse af transaktionsindberetningerne i overensstemmelse med stk. 3 og

d) en angivelse til identifikation af short selling af aktier og statslig gæld som omhandlet i stk. 3

e) de relevante kategorier af finansielle instrumenter, der skal indberettes i overensstemmelse med stk. 2

f) de betingelser, under hvilke identifikatorer for juridiske enheder udvikles, tildeles og opretholdes af medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 6, og de betingelser, under hvilke disse identifikatorer for juridiske enheder anvendes af investeringsselskaber med henblik på i henhold til stk. 3, 4 og 5 at sikre, at angivelsen tjener til identifikation af kunder i de transaktionsindberetninger, de skal udarbejde i henhold til stk. 1

g) anvendelsen af forpligtelser til at indberette transaktioner på investeringsselskabers filialer

h) hvad der forstås ved en transaktion og ved udførelsen af en transaktion i denne artikel

i) hvornår et investeringsselskab anses for at have formidlet en ordre med henblik på anvendelsen af stk. 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

10.    Senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] forelægger ESMA Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne artikel, herunder om dens sammenhæng med de tilsvarende indberetningsforpligtelser i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og om, hvorvidt indholdet og formatet af de transaktionsindberetninger, der modtages af og formidles til kompetente myndigheder, gør det muligt på fyldestgørende vis at overvåge investeringsselskabernes aktiviteter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 24. Kommissionen kan træffe foranstaltninger for at foreslå ændringer i denne henseende. Kommissionen forelægger ESMA's rapport for Europa-Parlamentet og Rådet."

Artikel 27 affattes således:

"Artikel 27

Forpligtelse til at indberette referencedata for finansielle instrumenter

1.    For så vidt angår finansielle instrumenter, der er optaget til handel på regulerede markeder eller handles på MHF'er eller OHF'er, skal markedspladser til ESMA indberette identificerende referencedata med henblik på transaktionsindberetning i henhold til artikel 26.

Hvad angår andre finansielle instrumenter omfattet af artikel 26, stk. 2, der handles på dens system, skal hver systematiske internalisator indberette referencedata for disse finansielle instrumenter til ESMA.

Identificerende referencedata skal gøres klar til indberetning til ESMA i elektronisk eller standardiseret format, inden handelen med det finansielle instrument, som de henviser til, påbegyndes. Referencedata for finansielle instrumenter ajourføres, når der sker ændringer i oplysningerne for et finansielt instrument. ESMA offentliggør omgående de pågældende referencedata på sit websted. ESMA giver uden ophold de kompetente myndigheder adgang til disse referencedata.

2.    Med henblik på at give de kompetente myndigheder mulighed for i henhold til artikel 26 at føre tilsyn med investeringsselskabers aktiviteter for at sikre, at de handler ærligt, redeligt og professionelt på en måde, der fremmer markedets integritet, skal ESMA, efter samråd med de kompetente myndigheder, iværksætte de tiltag, der er nødvendige for at sikre, at:

a) ESMA rent faktisk modtager referencedata for et finansielt instrument i henhold til stk. 1

b) kvaliteten af de således modtagne data er passende med henblik på transaktionsindberetning i henhold til artikel 26

c) de referencedata for finansielle instrumenter, der modtages i henhold til stk. 1, udveksles effektivt og uden ophold fremsendes til de relevante kompetente myndigheder

d) der mellem ESMA og de kompetente myndigheder er etableret effektive mekanismer til at løse problemer med datalevering eller kvalitet.

3.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere:

a) datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter i henhold til stk. 1, herunder metoderne og ordningerne for indberetning af data og enhver ajourføring heraf til ESMA og videresendelse heraf til kompetente myndigheder i henhold til stk. 1, samt disse datas form og indhold

b) de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse med de ordninger, som ESMA og de kompetente myndigheder skal iværksætte i henhold til stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Som afsnit IVa indsættes:

"AFSNIT IVa

DATAINDBERETNINGSTJENESTER

KAPITEL 1

Meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester

Artikel 27a

Betingelser for meddelelse af tilladelse

1. Drift af en APA, en CTP eller en ARM som regelmæssig beskæftigelse eller forretningsaktivitet forudsætter en forudgående tilladelse fra ESMA i medfør af dette afsnit.

2. Et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en markedsplads, kan også levere APA-, CTP- eller ARM-tjenesteydelser, under forudsætning af at ESMA først har verificeret, at investeringsselskabet eller markedsoperatøren overholder dette afsnit. Leveringen af de pågældende tjenesteydelser skal være indeholdt i den pågældendes tilladelse.

3. ESMA opretter et register over alle udbydere af dataindberetningstjenester i Unionen. Registret skal være offentligt tilgængeligt og indeholde oplysninger om de tjenester, som udbyderen af dataindberetningstjenesten har tilladelse til at udøve, og skal ajourføres løbende.

Når ESMA har inddraget en tilladelse i henhold til artikel 27d, vises denne inddragelse i registret i en periode på fem år.

4. Udbydere af dataindberetningstjenester leverer deres tjenesteydelser under tilsyn af ESMA. ESMA kontrollerer regelmæssigt, at udbydere af dataindberetningstjenester overholder dette afsnit. ESMA fører tilsyn med, at udbydere af dataindberetningstjenester til enhver tid opfylder betingelserne for at opnå den i dette afsnit omhandlede første tilladelse.

Artikel 27b

Meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester

1. Udbydere af dataindberetningstjenester meddeles tilladelse af ESMA for så vidt angår afsnit IVa, hvis:

a) udbyderen af datatjenester er en juridisk person, som er etableret i Unionen, og

b) udbyderen af datatjenester opfylder de i afsnit IVa fastsatte krav.

2. Det præciseres i den i stk. 1 omhandlede tilladelse, hvilke former for dataindberetningstjenester udbyderen har tilladelse til at levere. Ønsker en udbyder af dataindberetningstjenester, der er meddelt tilladelse, at udvide sine aktiviteter til yderligere dataindberetningstjenester, skal den pågældende indgive en ansøgning til ESMA om udvidelse af tilladelsen.

3. En udbyder af dataindberetningstjenester, der er meddelt tilladelse, skal til enhver tid opfylde betingelserne for meddelelse af tilladelse, jf. afsnit IVa. En udbyder af dataindberetningstjenester skal uden unødigt ophold underrette ESMA om eventuelle væsentlige ændringer i betingelserne for meddelelse af tilladelse.

4. En tilladelse som omhandlet i stk. 1 har virkning og er gyldig på hele Unionens område, og den giver udbyderen af dataindberetningstjenester tilladelse til at levere de tjenester, som vedkommendes tilladelse omfatter, i hele Unionen.

Artikel 27c

Procedure for meddelelse af og afslag på ansøgninger om tilladelse

1. Den ansøgende udbyder af dataindberetningstjenester skal indgive en ansøgning med alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan bekræfte, at udbyderen af dataindberetningstjenester på tidspunktet for meddelelse af den første tilladelse har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde sine forpligtelser i henhold til dette afsnit, herunder en driftsplan, hvori bl.a. angives arten af de tjenester, der påtænkes leveret, og den organisatoriske struktur.

2. Senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen om tilladelse vurderer ESMA, hvorvidt ansøgningen er fyldestgørende.

Hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende, fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken udbyderen af dataindberetningstjenester skal fremlægge supplerende oplysninger.

Når ESMA har vurderet, at ansøgningen er fyldestgørende, underretter ESMA udbyderen af dataindberetningstjenester herom.

3. ESMA vurderer senest seks måneder efter modtagelse af en fyldestgørende ansøgning, om udbyderen af dataindberetningstjenester overholder dette afsnit, og vedtager en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af eller afslag på meddelelse af tilladelse og underretter den ansøgende udbyder af dataindberetningstjenester herom inden for fem arbejdsdage.

4. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastlægge:

a) de oplysninger, der skal fremlægges i henhold til stk. 6, herunder driftsplanen

b) de oplysninger, der indgår i underretningerne i henhold til artikel 27b, stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

8. ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for underretning eller indgivelse af oplysninger som omhandlet i nærværende artikels stk. 2 og artikel 27e, stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 27d

Inddragelse af tilladelser

1. ESMA kan inddrage tilladelsen til en udbyder af dataindberetningstjenester, hvis sidstnævnte:

a) ikke gør brug af sin tilladelse i en periode på 12 måneder, udtrykkeligt giver afkald på tilladelsen eller ikke har leveret tjenesteydelser i de forudgående seks måneder

b) har opnået tilladelsen ved hjælp af urigtige erklæringer eller andre uretmæssige midler

c) ikke længere opfylder de betingelser, der skulle opfyldes for at få meddelt tilladelse

d) har gjort sig skyldig i alvorlige og systematiske overtrædelser af denne forordning.

2. ESMA underretter uden unødigt ophold den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor udbyderen af dataindberetningstjenester er etableret, om enhver afgørelse om at inddrage tilladelsen for en udbyder af dataindberetningstjenester."

Artikel 27e

Krav til ledelsesorganet hos en udbyder af dataindberetningstjenester

1. Ledelsesorganet hos en udbyder af dataindberetningstjenester skal til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme, have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring og afsætte tilstrækkelig tid til at udføre sine opgaver.

Ledelsesorganet skal besidde tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå de aktiviteter, der udføres af udbyderen af dataindberetningstjenester. Hvert medlem af ledelsesorganet skal udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne anfægte afgørelser truffet af den øverste ledelse, dersom det er nødvendigt, og for effektivt at kunne føre tilsyn med og overvåge ledelsens beslutningstagning, hvor dette er nødvendigt.

Hvis en markedsoperatør ansøger om tilladelse til at drive en APA, en CTP eller en ARM i henhold til artikel 27c, og medlemmerne af ledelsesorganet i en APA, CTP eller ARM er de samme som medlemmerne af det regulerede markeds ledelsesorgan, anses disse personer for at opfylde kravene i første afsnit.

2. Udbyderen af dataindberetningstjenester skal underrette ESMA om alle medlemmer af udbyderens ledelsesorgan og om eventuelle medlemskabsændringer og samtidig forelægge alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om enheden opfylder bestemmelserne i stk. 1.

3. Ledelsesorganet hos en udbyder af dataindberetningstjenester skal fastlægge og føre tilsyn med gennemførelsen af organisatoriske ordninger, som sikrer en effektiv og forsigtig ledelse af en organisation, herunder adskillelse af opgaver i organisationen og forebyggelse af interessekonflikter, således at markedets integritet fremmes og kundernes interesser tilgodeses.

4. ESMA afslår at meddele tilladelse, hvis den ikke finder det godtgjort, at den eller de personer, der faktisk skal lede forretningerne hos udbyderen af dataindberetningstjenester, har et tilstrækkeligt godt omdømme, eller hvis der er objektive og påviselige grunde til at tro, at foreslåede ændringer i udbyderens ledelse er til fare for dennes effektive, sunde og forsigtige forvaltning og for passende hensyntagen til kundernes interesser og markedets integritet.

5. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen] for vurdering af egnetheden af medlemmerne af ledelsesorganet, jf. stk. 1, under hensyntagen til de forskellige roller og funktioner, de udfører, og nødvendigheden af at undgå interessekonflikter mellem medlemmerne af ledelsesorganet og brugerne af APA'en, CTP'en eller ARM'en.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Kapitel 2

BETINGELSER FOR APA'ER, CTP'ER OG ARM'er

Artikel 27f

Organisatoriske krav til APA'er

1. En APA skal have etableret egnede politikker og ordninger til at kunne offentliggøre de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 20 og 21, så tæt på realtid som teknisk muligt på rimelige forretningsmæssige vilkår. Oplysningerne skal gøres tilgængelige gratis, 15 minutter efter at APA'en har offentliggjort dem. APA'en skal effektivt og konsekvent sprede sådanne oplysninger på en måde, der sikrer hurtig adgang til oplysningerne på et ikke-diskriminerende grundlag og i et format, der letter konsolideringen af oplysningerne med lignende data fra andre kilder.

2. De oplysninger, der offentliggøres af en APA i henhold til stk. 1, skal som minimum indeholde følgende detaljerede oplysninger:

a) det finansielle instruments identifikator

b) den pris, som transaktionen blev gennemført til

c) transaktionens volumen

d) tidspunktet for transaktionen

e) tidspunktet for indberetning af transaktionen

f) transaktionens prisnotering

g) koden for den markedsplads, hvor transaktionen blev gennemført, eller hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, koden "SI" og ellers koden "OTC"

h) i givet fald en angivelse af, at transaktionen var underlagt særlige betingelser.

3. En APA skal have og vedligeholde effektive administrative ordninger, der er udformet med henblik på at forebygge interessekonflikter med kunderne. Navnlig skal en APA, der også er en markedsoperatør eller et investeringsselskab, behandle alle indsamlede oplysninger på en ikke-diskriminerende måde og have og vedligeholde egnede ordninger til adskillelse af forskellige forretningsfunktioner.

4. En APA skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikre midler til overførsel af information, minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og forhindre lækning af oplysninger før offentliggørelse. APA'en skal sørge for at råde over passende ressourcer og backupfaciliteter til til enhver tid at kunne udbyde og opretholde sine tjenester.

5. APA'en skal have etableret systemer, som gør det muligt effektivt at kontrollere, om handelsindberetningerne er fuldstændige, identificere udeladelser og åbenbare fejl og anmode om fornyet fremsendelse af enhver således fejlbehæftet indberetning.

6. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastlægge fælles formater, datastandarder og tekniske ordninger til fremme af den konsolidering af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 med henblik på at præcisere, hvad der udgør rimelige forretningsmæssige vilkår for offentliggørelse af oplysninger som omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

8. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a) de måder, hvorpå en APA kan opfylde informationsforpligtelsen omhandlet i stk. 1

b) indholdet af de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 1, herunder som minimum de i stk. 2 omhandlede oplysninger, på en måde, der muliggør offentliggørelse af de i henhold til denne artikel påkrævede oplysninger

c) de konkrete organisatoriske krav, der er fastsat i stk. 3, 4 og 5.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 27g

Organisatoriske krav til CTP'er

1. En CTP skal have etableret egnede politikker og ordninger til at kunne indsamle de oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 6 og 20, konsolidere disse i en kontinuerlig elektronisk datastrøm og gøre oplysningerne tilgængelige for offentligheden så tæt på realtid som teknisk muligt på rimelige forretningsmæssige vilkår.

Disse oplysninger skal som minimum omfatte følgende:

a) det finansielle instruments identifikator

b) den pris, som transaktionen blev gennemført til

c) transaktionens volumen

d) tidspunktet for transaktionen

e) tidspunktet for indberetning af transaktionen

f) transaktionens prisnotering

g) koden for den markedsplads, hvor transaktionen blev gennemført, eller hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, koden "SI" og ellers koden "OTC"

h) hvor det er relevant, det forhold, at en elektronisk algoritme i et investeringsselskab var ansvarlig for investeringsbeslutningen og udførelsen af transaktionen

i) i givet fald en angivelse af, at transaktionen var underlagt særlige betingelser

j) hvis der i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), er dispenseret fra forpligtelsen til at offentliggøre de i artikel 3, stk. 1, omhandlede oplysninger, et flag til angivelse af, hvilke af disse dispensationer transaktionen var omfattet af.

Oplysningerne skal gøres tilgængelige gratis, 15 minutter efter at CTP'en har offentliggjort dem. CTP'en skal være i stand til effektivt og konsekvent at sprede sådanne oplysninger på en måde, der sikrer hurtig adgang til oplysningerne på et ikke-diskriminerende grundlag og i formater, der er let tilgængelige og brugbare for markedsdeltagere.

2. En CTP skal have etableret egnede politikker og ordninger til at kunne indsamle de oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 10 og artikel 21, konsolidere disse i en kontinuerlig elektronisk datastrøm og gøre som minimum følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden så tæt på realtid som teknisk muligt på rimelige forretningsmæssige vilkår:

a) det finansielle instruments identifikator eller identitetsgivende kendetegn

b) den pris, som transaktionen blev gennemført til

c) transaktionens volumen

d) tidspunktet for transaktionen

e) tidspunktet for indberetning af transaktionen

f) transaktionens prisnotering

g) koden for den markedsplads, hvor transaktionen blev gennemført, eller hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, koden "SI" og ellers koden "OTC"

h) i givet fald en angivelse af, at transaktionen var underlagt særlige betingelser.

Oplysningerne skal gøres tilgængelige gratis, 15 minutter efter at CTP'en har offentliggjort dem. CTP'en skal være i stand til effektivt og konsekvent at sprede sådanne oplysninger på en måde, der sikrer hurtig adgang til oplysningerne på et ikke-diskriminerende grundlag og i almindeligt accepterede formater, der er interoperable, let tilgængelige og brugbare for markedsdeltagere.

3. CTP'en skal sikre, at de leverede data er konsoliderede fra alle de regulerede markeder, MHF'er, OHF'er og APA'er og for de finansielle instrumenter, der er præciseret ved reguleringsmæssige tekniske standarder i henhold til stk. 8, litra c).

4. CTP'en skal have og vedligeholde effektive administrative ordninger, der er udformet med henblik på at forebygge interessekonflikter. Navnlig skal en markedsoperatør eller en APA, der også driver en tjeneste med konsolideret løbende information, behandle alle indsamlede oplysninger på en ikke-diskriminerende måde og råde over og vedligeholde egnede ordninger til adskillelse af forskellige forretningsfunktioner.

5. CTP'en skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikre midler til overførsel af oplysninger og til at minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang. CTP'en skal sørge for at råde over passende ressourcer og backupfaciliteter til til enhver tid at kunne udbyde og opretholde sine tjenester.

ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastlægge datastandarder og –formater for de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til artikel 6, 10, 20 og 21, herunder identifikation af det finansielle instrument, pris, mængde, tidspunkt, prisnotering, identifikation af markedsplads og angivelse af særlige betingelser, som transaktionerne har været underlagt, samt tekniske ordninger til fremme af effektiv og konsekvent spredning af oplysninger på en måde, der sikrer, at de er let tilgængelige og brugbare for markedsdeltagerne som omhandlet i stk. 1 og 2, herunder identifikation af tillægstjenester, som CTP'en vil kunne udføre, og som forbedrer markedets effektivitet.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 89 med henblik på at præcisere, hvad der udgør rimelige forretningsmæssige vilkår for at give adgang til datastrømme som omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2.

7. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a) de måder, hvorpå CTP'en kan opfylde informationsforpligtelsen omhandlet i stk. 1 og 2

b) indholdet af de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 1 og 2

c) de finansielle instrumenter, som der skal gives data for i datastrømmen, og for så vidt angår andre instrumenter end aktieinstrumenter de markedspladser og APA'er, der skal omfattes

d) andre metoder til at sikre, at de data, der offentliggøres af forskellige CTP'er, er konsekvente og muliggør omfattende kortlægning og krydshenvisninger i forhold til lignende data fra andre kilder og kan aggregeres på EU-plan

e) de konkrete organisatoriske krav, der er fastsat i stk. 4 og 5.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 27h

Organisatoriske krav til ARM'er

1. En ARM skal have etableret egnede politikker og ordninger til at kunne indberette de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 26, så hurtigt som muligt og senest ved udgangen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor transaktionen fandt sted.

2. ARM'en skal have og vedligeholde effektive administrative ordninger, der er udformet med henblik på at forebygge interessekonflikter med kunderne. Navnlig skal en ARM, der også er en markedsoperatør eller et investeringsselskab, behandle alle indsamlede oplysninger på en ikke-diskriminerende måde og råde over og vedligeholde egnede ordninger til adskillelse af forskellige forretningsfunktioner.

3. ARM'en skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikring og autentificering af midlerne til overførsel af information, minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og forhindre lækage af oplysninger, således at datasikkerheden opretholdes til enhver tid. ARM'en skal sørge for at råde over passende ressourcer og backupfaciliteter til til enhver tid at kunne udbyde og opretholde sine tjenester.

4. ARM'en skal have etableret systemer, som effektivt kan kontrollere, om transaktionsindberetningerne er fuldstændige, identificere udeladelser og åbenbare fejl forårsaget af investeringsselskabet, og hvis en sådan fejl eller udeladelse forekommer, meddele investeringsselskabet nærmere oplysninger om fejlen eller udeladelsen samt anmode om fornyet fremsendelse af enhver således fejlbehæftet indberetning.

ARM'en skal have etableret systemer, som gør det muligt for ARM'en at konstatere fejl eller udeladelser forårsaget af ARM'en selv, og som sætter ARM'en i stand til at korrigere og indgive, eller i givet fald foretage fornyet indgivelse af, korrekte og fuldstændige transaktionsindberetninger til den kompetente myndighed.

5. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a) de måder, hvorpå ARM'en kan opfylde informationsforpligtelsen omhandlet i stk. 1, og

b) de konkrete organisatoriske krav, jf. stk. 2, 3 og 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Som afsnit VIa indsættes:

"AFSNIT VIa

ESMA's beføjelser og kompetenceområder

KAPITEL 1

KOMPETENCEOMRÅDER OG PROCEDURER

Artikel 38a

Udøvelse af ESMA's beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 38b-38e er tillagt ESMA eller enhver embedsmand fra eller anden person bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 38b

Anmodning om oplysninger

1. ESMA kan ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a)    en APA, en CTP, en ARM, et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en markedsplads for at levere indberetningstjenester under en APA, en CTP eller en ARM, og de personer, der kontrollerer dem eller kontrolleres af dem

   b) medlemmer af de i litra a) nævnte personers ledelse

c) de i litra a) nævnte personers revisorer og rådgivere.

2. En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) angive formålet med anmodningen

c) præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d) angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e) indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f) angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 38e, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3. Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1 skal ESMA:

a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) angive formålet med anmodningen

c) præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d) fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e) angive de i artikel 38g foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f) angive den i artikel 38f foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g) oplyse om retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4. De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. ESMA fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 38c

Generelle undersøgelser

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af personer som omhandlet i artikel 38b, stk. 1. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, der er bemyndiget af ESMA, beføjelser til at:

a) undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b) tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c) indkalde og anmode enhver person, der er omhandlet i artikel 38b, stk. 1, eller dennes repræsentanter eller personale, om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og registrere svarene

d) udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e) anmode om registreringer af telefonsamtaler og datatrafik.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de i artikel 38i foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 38b, stk. 1, omhandlede personer, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de i artikel 38h foreskrevne bøder, som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 38b, stk. 1, omhandlede personer, er ukorrekte eller vildledende.

3. De personer, der er omhandlet i artikel 38b, stk. 1, er forpligtet til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal angive undersøgelsens genstand og formål, de i artikel 38i foreskrevne tvangsbøder og de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, samt oplyse om retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

4. ESMA underretter i god tid før en undersøgelse som omhandlet i stk. 1 den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed bistår på ESMA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i undersøgelser.

5. Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en judiciel myndighed for at kunne anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

6. Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til at anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a) Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 3, er autentisk.

b) De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den i forordning (EU) nr. 1095/2010 fastlagte procedure.

Artikel 38d

Kontrolbesøg på stedet

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet på enhver forretningslokalitet tilhørende de i artikel 38b, stk. 1, omhandlede personer.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet tilhørende de personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 38b, stk. 1. De har også beføjelser til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller optegnelser i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3. ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt, og efter at have informeret den relevante kompetente myndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel. Kontrolbesøg i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den relevante myndighed har bekræftet, at den ikke modsætter sig kontrolbesøgene.

4. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de i artikel 38g foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

5. De personer, der er omhandlet i artikel 38b, stk. 1, skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som ESMA har påbudt ved afgørelse. Afgørelsen skal angive kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætte tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyse om de i artikel 38i foreskrevne tvangsbøder, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

6. Embedsmænd fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, og personer, der er bemyndiget eller udpeget af samme myndighed, skal på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene fra og andre personer bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den pågældende medlemsstats kompetente myndighed kan også deltage i kontrolbesøg på stedet.

7. ESMA kan også kræve, at kompetente myndigheder udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet som omhandlet i nærværende artikel og i artikel 38b, stk. 1, på ESMA's vegne.

8. Fastslår embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til denne artikel, yder den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig, for at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

9. Kræves der i henhold til national ret tilladelse fra en judiciel myndighed til det i stk. 1 omhandlede kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 omhandlede bistand, ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

10. Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til et kontrolbesøg på stedet, jf. stk. 1, eller bistand, jf. stk. 7, kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)    Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 4, er autentisk.

b)    De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den i forordning (EU) nr. 1095/2010 fastlagte procedure.

Artikel 38e

Udveksling af oplysninger

ESMA og de kompetente myndigheder meddeler uden unødigt ophold hinanden de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 38f

Tavshedspligt

Tavshedspligten som omhandlet i artikel 76 i direktiv 2014/65/EU gælder for ESMA og for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for ESMA, og for enhver anden person, som ESMA har delegeret opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, med hvem ESMA har indgået kontrakt.

Artikel 38g

ESMA's tilsynsforanstaltninger

1. Finder ESMA, at en person som anført i artikel 38a, stk. 1, litra a), har gjort sig skyldig i en af de i afsnit IVa nævnte overtrædelser, træffer ESMA en eller flere af følgende foranstaltninger:

a) vedtagelse af en afgørelse, hvorved den pågældende pålægges at bringe overtrædelsen til ophør

b) vedtagelse af en afgørelse om pålæg af bøder i henhold til artikel 38h og 38i

c) offentliggørelse af meddelelser.

2. ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra følgende kriterier:

a) overtrædelsens varighed og hyppighed

b) hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c) hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

d) graden af ansvar hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen

e) den finansielle styrke hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

f) overtrædelsens indvirkning på investorers interesser

g) størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjeparter som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

h) villigheden hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med ESMA, uden at dette dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab

i) overtrædelser, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

j) foranstaltninger, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har truffet efter overtrædelsen for at hindre gentagelse.

3. ESMA underretter uden unødigt ophold den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, om enhver foranstaltning, som træffes i henhold til stk. 1, og meddeler den til medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende afgørelse på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

Den i første afsnit omhandlede offentliggørelse skal omfatte:

a)    en erklæring om, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har ret til at påklage afgørelsen

b)    hvis det er relevant, en erklæring om, at der er indgivet en klage, med angivelse af, at klagen ikke har opsættende virkning

c)    en erklæring om, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010.

KAPITEL 2

ADMINISTRATIVE SANKTIONER OG ANDRE FORANSTALTNINGER

Artikel 38h

Bøder

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 38k, stk. 5, at en person forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en af de i afsnit IVa nævnte overtrædelser, vedtager ESMA en afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2.

En overtrædelse anses for at være forsætlig, hvis ESMA konstaterer objektive faktorer, der viser, at en person med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2. Det maksimale bødebeløb som omhandlet i stk. 1 er 200 000 EUR eller, i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den nationale valuta.

3. Ved fastsættelsen af en bøde i henhold til stk. 1 tager ESMA hensyn til de i artikel 38g, stk. 2, fastsatte kriterier.

Artikel 38i

Tvangsbøder

1. ESMA træffer afgørelse om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a) en person til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 38b, stk. 1, litra a)

b) en person som omhandlet i artikel 38b, stk. 1:

til at give fuldstændige oplysninger, som der er blevet anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 38b

til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige optegnelser, data, procedurer og ethvert andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 38c

til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 38d.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3. Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne svare til 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

4. En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 38j

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1. ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 38h og 38i, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001.

2. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 38h og 38i er af administrativ karakter.

3. Hvis ESMA beslutter ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter den Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 38h og 38i kan tvangsfuldbyrdes.

5. Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de civile retsplejeregler i det land, på hvis område den finder sted.

6. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 38k

Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og pålæg af bøder

1. Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, som udgør en eller flere af de i afsnit IVa nævnte overtrædelser, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i tilsynet med eller meddelelsen af tilladelse til den pågældende udbyder af dataindberetningstjenester, og vedkommende skal varetage sine funktioner uafhængigt af ESMA.

2. Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsembedsmand undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA.

3. Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på varetagelse af sine opgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger, jf. artikel 38b, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 38c og 38d.

4. Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5. Efterforskningsembedsmanden giver, efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden han indsender dossieret med resultaterne til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelsen, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6. Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

7. Efterforskningsembedsmanden underretter, når han indsender dossieret med resultaterne til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8. ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 38l, hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i afsnit IVa nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i henhold til artikel 38m.

9. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i ESMA's overvejelser om sagen og indgår ikke på nogen anden måde i ESMA's beslutningsproces.

10. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen] for yderligere at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af sanktioner.

11. ESMA henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 38l

Høring af de berørte personer

1. Før ESMA træffer afgørelse i henhold til artikel 38g, 38h og 38i, giver den de personer, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning for at imødegå en overhængende fare for, at det finansielle system lider væsentlig skade. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

2. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelser, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 38m

Prøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved ESMA har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte bøde eller tvangsbøde.

Artikel 38n

Gebyrer for meddelelse af tilladelse og tilsyn

1. ESMA pålægger udbyderne af dataindberetningstjenester gebyrer i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 3 vedtagne delegerede retsakter. Disse gebyrer skal fuldt ud dække ESMA's nødvendige udgifter til meddelelse af tilladelse til og tilsyn med udbydere af dateindberetningstjenester samt godtgørelse af alle omkostninger, som de kompetente myndigheder måtte afholde under udførelse af arbejde i medfør af nærværende forordning, navnlig som følge af en delegation af opgaver, jf. artikel 38o.

2. Et individuelt gebyr, der pålægges en bestemt udbyder af dateindberetningstjenester, skal dække alle ESMA's administrative udgifter i forbindelse med dens aktiviteter i relation til prospektet, herunder tillæg hertil, der er udarbejdet af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked. Det skal stå i et rimeligt forhold til omsætningen for udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked.

3. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 50 senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen] for yderligere at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og betalingsmåde.

Artikel 38o

ESMA's delegering af opgaver til kompetente myndigheder

1. Er det nødvendigt for at kunne udføre en tilsynsopgave korrekt, kan ESMA delegere specifikke tilsynsopgaver til den kompetente myndighed i en medlemsstat i overensstemmelse med de af ESMA udarbejdede retningslinjer, jf. artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Sådanne specifikke tilsynsopgaver kan navnlig omfatte beføjelser til at fremsætte anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 38b og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 38c og 38d.

2. ESMA hører inden delegering af en opgave den relevante kompetente myndighed om følgende:

a) omfanget af den opgave, der skal delegeres

b) tidsplanen for udførelsen af opgaven og

c) videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til ESMA.

3. ESMA godtgør de udgifter, som en kompetent myndighed pådrager sig som følge af udførelsen af delegerede opgaver, i overensstemmelse med den af Kommissionen i henhold til artikel 38n, stk. 3, vedtagne forordning om gebyrer.

4. ESMA tager den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til fornyet overvejelse med passende mellemrum. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes.

5. En delegation af opgaver berører ikke det ansvar, som påhviler ESMA, og begrænser ikke ESMA's mulighed for at varetage og føre tilsyn med de delegerede aktiviteter." Artikel 50 ændres således:

   Stk. 2 affattes således:

'2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 27c, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, og artikel 52, stk. 10 og 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 2. juli 2014."

   Stk. 3, første punktum, affattes således:

"Den i artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 27c, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, og artikel 52, stk. 10 og 12, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet."

Stk. 5, første punktum, affattes således:

"En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 27c, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, og artikel 52, stk. 10 eller 12, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse."

I artikel 52 indsættes som stk. 13 og 14:

'13.    Kommissionen forelægger efter høring af ESMA rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan den konsoliderede løbende handelsinformation, der er oprettet i overensstemmelse med afsnit IVa, fungerer. Rapporten vedrørende artikel 27d, stk. 1, forelægges senest den 3. september 2019. Rapporten vedrørende artikel 27d, stk. 2, forelægges senest den 3. september 2021.

De i første afsnit omhandlede rapporter skal vurdere, hvordan den konsoliderede løbende handelsinformation fungerer, på grundlag af følgende kriterier:

a)    tilgængeligheden og rettidigheden af efterhandelsoplysninger i et konsolideret format, der dækker alle transaktioner, uanset om de er gennemført på en markedsplads eller ej

b)    tilgængeligheden og rettidigheden af fuldstændige og delvise efterhandelsoplysninger af høj kvalitet i formater, der er lettilgængelige og anvendelige for markedsdeltagere og kan erhverves på rimelige forretningsmæssige vilkår.

Hvis Kommissionen konkluderer, at CTP'erne ikke har givet oplysninger på en måde, der opfylder kriterierne fastsat i andet afsnit, lader Kommissionen sin rapport ledsage af en anmodning til ESMA om at iværksætte en procedure med forhandling med henblik på udpegelse via et offentligt udbud, som gennemføres af ESMA, af en kommerciel enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation. ESMA iværksætter, efter at have modtaget Kommissionens anmodning, proceduren på de betingelser, der er anført i denne anmodning og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (**).

14.    Hvis proceduren i stk. 13 iværksættes, vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50, således at der indføres foranstaltninger med henblik på at:

a)    fastsætte varigheden af kontrakten for den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, og betingelserne for fornyelse af kontrakten og indledning af et nyt offentligt udbud

b)    fastsætte, at den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, skal gøre dette på eksklusiv basis, og at andre enheder ikke må meddeles tilladelse som CTP i henhold til artikel 27a

c)    bemyndige ESMA til at sikre, at den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, og som er udpeget ved offentligt udbud, overholder udbudsbetingelserne

d)    sikre, at efterhandelsoplysningerne fra den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, er af høj kvalitet, i formater, der er let tilgængelige og brugbare for markedsdeltagerne og i et konsolideret format, der dækker hele markedet

e)    sikre, at efterhandelsoplysningerne gives på rimelige forretningsmæssige vilkår og på både et konsolideret og et ikkekonsolideret grundlag og opfylder behovene hos brugerne af disse oplysninger i hele Unionen

f)    sikre, at markedspladserne og APA'erne stiller deres handelsoplysninger til rådighed for den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, og som er udpeget ved offentligt udbud gennemført af ESMA, til rimelige omkostninger

g)    præcisere de ordninger, der finder anvendelse, hvis den kommercielle enhed, der udbyder konsolideret løbende handelsinformation, og som er udpeget ved offentligt udbud, ikke opfylder udbudsbetingelserne

h)    præcisere de ordninger, hvorunder CTP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 27a, kan fortsætte med at udbyde konsolideret løbende handelsinformation, hvis beføjelsen i nærværende stykkes litra b) ikke anvendes, eller hvis der ikke er udpeget nogen enhed ved offentligt udbud, indtil et nyt offentligt udbud er afsluttet, og der er udpeget en kommerciel enhed til at udbyde konsolideret løbende handelsinformation.

*    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

**    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1)."

Som artikel 54a og 54b indsættes:

"Artikel 54a
Overgangsbestemmelser vedrørende ESMA

1. Alle beføjelser og opgaver i tilknytning til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med udbydere af dataindberetningstjenester, som er tillagt de kompetente myndigheder i henhold til artikel 67 i direktiv 2014/65/EU, ophæves den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsen]. De pågældende beføjelser og opgaver overtages af ESMA på den samme dato.

2. Eventuelle sagsakter og arbejdsdokumenter, der er knyttet til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med udbydere af dataindberetningstjenester, herunder eventuelle igangværende undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger, eller bekræftede genparter heraf, overtages af ESMA på den i stk. 1 nævnte dato.

En ansøgning om tilladelse, som er blevet modtaget af de kompetente myndigheder før den [Publikationskontoret: Indsæt 30 måneder efter ikrafttrædelsen], overføres dog ikke til ESMA, og afgørelsen om registrering eller om nægtelse af registrering træffes af den relevante myndighed.

3. De i stk. 1 omhandlede kompetente myndigheder sikrer, at eventuelle eksisterende registre og arbejdsdokumenter, eller bekræftede genparter heraf, overføres til ESMA snarest muligt og under alle omstændigheder senest den […] udbydere af dataindberetningstjenester. Disse kompetente myndigheder yder også ESMA den bistand og rådgivning, der er nødvendig for at fremme en mål- og omkostningseffektiv overdragelse og videreførelse af tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med udbydere af dataindberetningstjenester.

4. ESMA fungerer som den juridiske efterfølger til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med eventuelle administrative eller retlige procedurer som følge af disse kompetente myndigheders tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med forhold, der henhører under denne forordning.

5. Enhver tilladelse til en udbyder af dataindberetningstjenester, som er meddelt af en kompetent myndighed som omhandlet i stk. 1, bevarer sin gyldighed efter overdragelsen af beføjelser til ESMA.

Artikel 54b
Forbindelser med revisorer

1.    Enhver, der er meddelt tilladelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF(*), og som inden for en udbyder af dataindberetningstjenester udøver de i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller artikel 73 i direktiv 2009/65/EF omhandlede hverv eller andet lovpligtigt hverv, har pligt til straks til ESMA at indberette ethvert forhold eller enhver afgørelse vedrørende den pågældende virksomhed, som vedkommende bliver vidende om under udøvelsen af dette hverv, og som kan:

a)     udgøre en væsentlig overtrædelse af de love eller administrative bestemmelser, hvorved betingelserne for meddelelse af tilladelse er fastsat, eller som specifikt regulerer udbydere af dataindberetningstjenesters aktiviteter

b)     påvirke udbyderen af dataindberetningstjenesters kontinuerlige funktion

c)     føre til nægtelse af at påtegne regnskaberne eller til, at der tages forbehold.

Den pågældende person er ligeledes forpligtet til at indberette ethvert forhold og enhver afgørelse, som vedkommende bliver vidende om under udøvelsen af et af de i første afsnit omhandlede hverv i en virksomhed, der har tætte forbindelser med den udbyder af dataindberetningstjenester, inden for hvilken personen udøver dette hverv.

2.      Hvis personer, der er meddelt tilladelse, jf. direktiv 2006/43/EF, i god tro meddeler eventuelle forhold eller afgørelser som omhandlet i stk. 1 til de kompetente myndigheder, udgør dette ikke en tilsidesættelse af nogen kontraktlig eller lovmæssig begrænsning af retten til at videregive oplysninger, ligesom videregivelsen ikke på nogen måde vil være ansvarspådragende for de pågældende personer.

*    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87)."

Artikel 7

Ændring af forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde

I forordning (EU) 2015/760 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 2 ændres således:

Nr. 10) affattes således:

"10)    "kompetent myndighed": en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra f) og h), i direktiv 2011/61/EU."

Nr. 11) udgår.

Artikel 3, stk. 3, affattes således:

"3.    ESMA fører et centralt offentligt register over alle ELTIF'er, som har fået meddelt tilladelse efter denne forordning, og ELTIF-forvalterne. Registret skal være tilgængeligt i elektronisk form."

Artikel 5 ændres således:

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)    Første afsnit affattes således:

"En ansøgning om godkendelse som ELTIF indgives til ESMA."

ii)    I andet afsnit indsættes som litra e):

"e)    en liste over de medlemsstater, hvor det er hensigten at markedsføre ELTIF'en."

iii)    Tredje afsnit affattes således:

"ESMA kan anmode om præciseringer og oplysninger vedrørende dokumentation og oplysninger indgivet efter andet afsnit."

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)    Første afsnit affattes således:

"Kun en EU-FAIF, som har fået meddelt tilladelse efter direktiv 2011/61/EU, kan ansøge ESMA om godkendelse til at forvalte en ELTIF, for hvilken, der er indgivet ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med stk. 1."

ii)    Sidste afsnit affattes således:

"ESMA kan anmode EU-FAIF'ens kompetente myndighed om præciseringer og oplysninger hvad angår den i andet afsnit omhandlede dokumentation eller om en erklæring om, hvorvidt ELTIF'er er omfattet af EU-FAIF'ens tilladelse til at forvalte AIF'er. EU-FAIF'ens kompetente myndighed skal afgive svar i løbet af ti arbejdsdage efter den dato, hvor myndigheden modtager anmodningen fra ESMA."

Stk. 4 affattes således:

"4.    ESMA underrettes omgående om eventuelle efterfølgende ændringer i den dokumentation, der er omhandlet i stk. 1 og 2."

Stk. 5 affattes således:

"5.    Uanset stk. 1 og 3 skal en EU-AIF, hvis juridiske form tillader intern ledelse, og hvis ledelsesorgan vælger ikke at udpege en ekstern FAIF, samtidigt ansøge ESMA om godkendelse som ELTIF i overensstemmelse med denne forordning og som FAIF i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU.

Ansøgningen om godkendelse som internt forvaltet ELTIF skal indeholde følgende:

a)    ELTIF'ens regler eller vedtægter

b)    oplysninger om depositarens identitet

c)    en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for investorer, herunder en beskrivelse af ordninger for behandling af detailinvestorers klager

e)    en liste over de medlemsstater, hvor det er hensigten at markedsføre ELTIF'en

f)    de i artikel 7, stk. 2, litra a)-e), i direktiv 2011/61/EU omhandlede oplysninger.

ESMA underretter inden for en frist på tre måneder efter datoen for indgivelse af en komplet ansøgning EU-AIF'en om, hvorvidt den har fået meddelt tilladelse som omhandlet i første afsnit."

Som stk. 6 og 7 indsættes:

"6. ESMA underretter uden ophold de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor det er hensigten at markedsføre ELTIF'en, om tilladelser meddelt i henhold til artikel 6, jf. artikel 31, stk. 2.

7. Den i stk. 6 nævnte meddelelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)    identifikation af ELTIF-forvalteren, ELTIF'en og den medlemsstat, hvor ELTIF'en har sit hjemsted eller hovedkontor

b)    EFTIF'ens regler eller vedtægter

c)    angivelse af ELTIF'ens depositar

d)    en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for investorerne

e)    en beskrivelse af ordninger for behandling af detailinvestorers klager

f)    prospektet og, hvor det er relevant, dokumentet med central information som omhandlet i forordning (EU) nr. 1286/2014

g)    oplysning om de faciliteter, der er omhandlet i artikel 26."

Artikel 6 ændres således:

Stk. 1-3 affattes således:

"1.    En EU-AIF meddeles kun tilladelse som ELTIF, hvis ESMA:

a)    finder det godtgjort, at EU-AIF'en kan opfylde alle kravene i denne forordning

b)    har godkendt ansøgningen fra en EU-FAIF, som har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU til at forvalte ELTIF'en, ELTIF'ens regler eller vedtægter og valget af depositar.

2.    I tilfælde af at en EU-AIF indgiver ansøgning efter denne forordnings artikel 5, stk. 5, meddeler ESMA kun EU-AIF'en tilladelse som ELTIF, hvis den:

a)    finder det godtgjort, at EU-AIF'en overholder denne forordning

b)    finder det godtgjort, at EU-AIF'en overholder kravene i direktiv 2011/61/EU

c)    har godkendt reglerne eller vedtægterne og valget af depositar.

3.    ESMA kan kun afvise at godkende en EU-FAIF's ansøgning om at forvalte en ELTIF, hvis EU-FAIF'en:

a)    ikke overholder denne forordning

b)    ikke overholder direktiv 2011/61/EU med hensyn til den ELTIF, den har til hensigt at forvalte

c)    ikke har fået meddelt tilladelse af EU-FAIF-forvalterens kompetente myndighed til at forvalte AIF'er, som følger investeringsstrategier af den type, der er omfattet af denne forordning

d)    ikke har forelagt den dokumentation, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, eller eventuelle præciseringer eller oplysninger, der er anmodet om i forbindelse hermed.

ESMA skal høre EU-FAIF'ens kompetente myndighed, før den afslår at godkende en ansøgning."

Stk. 4 udgår.

Stk. 5 affattes således:

"5.    ESMA meddeler EU-AIF'en begrundelsen for sit afslag på at godkende den som ELTIF."

Stk. 6 og 7 udgår.

Som artikel 6a indsættes:

"Artikel 6a

Inddragelse af godkendelser

1. Uden at det berører artikel 35, inddrager ESMA en ELTIF's godkendelse, hvis forvalteren af den pågældende ELTIF opfylder en af følgende betingelser:

a)    Forvalteren har udtrykkeligt givet afkald på godkendelsen eller har ikke gjort brug af godkendelsen i en periode på seks måneder, efter at den blev givet.

b)    Forvalteren har opnået godkendelsen ved hjælp af urigtige erklæringer eller andre uretmæssige midler.

c)    ELTIF'en opfylder ikke længere de betingelser, der skulle opfyldes for at opnå godkendelse.

2. Inddragelsen af godkendelsen har øjeblikkelig virkning i hele Unionen."

Artikel 7, stk. 3, affattes således:

"3.    ELTIF-forvalteren er ansvarlig for at sikre, at denne forordning samt de relevante krav i direktiv 2011/61/EU med hensyn til ELTIF'en overholdes. ELTIF-forvalteren hæfter også for skader eller tab, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af denne forordning."

Artikel 17, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Den i første afsnit, litra a), omhandlede dato tager højde for særlige forhold og kendetegn ved de aktiver, som ELTIF'en skal investere i, og ligger ikke længere fremme i tiden end enten fem år efter datoen for ELTIF'ens godkendelse eller halvdelen af ELTIF'ens levetid som fastsat i overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, alt efter hvad der kommer først. Under særlige omstændigheder kan ESMA efter forelæggelse af en behørigt begrundet investeringsplan godkende en forlængelse af denne tidsfrist med yderligere højst et år."

Artikel 18, stk. 2, litra b), affattes således:

"b)    på godkendelsestidspunktet og i hele ELTIF'ens levetid kan ELTIF-forvalteren påvise over for ESMA, at der forefindes et tilstrækkeligt likviditetsstyringssystem og effektive procedurer for kontrol med ELTIF'ens likviditetsrisici, som er forenelige med ELTIF'ens langsigtede investeringsstrategi og den foreslåede indløsningspolitik".

Artikel 21, stk. 1, affattes således:

"1.    En ELTIF skal vedtage en specificeret plan for korrekt afhændelse af sine aktiver med henblik på at indløse investorernes andele eller kapitalandele, når ELTIF'ens levetid ophører, og oplyse dette til ESMA senest et år før datoen, hvor ELTIF'ens levetid ophører."

Artikel 23, stk. 3, litra f), affattes således:

"f)    andre eventuelle oplysninger, som ESMA anser for relevante med henblik på stk. 2."

Artikel 24, stk. 1, affattes således:

"1.    En ELTIF skal fremsende sit prospekt og eventuelle ændringer hertil samt sin årsrapport til ESMA. En ELTIF skal på anmodning levere denne dokumentation til ELTIF-forvalterens kompetente myndighed. Denne dokumentation skal leveres af ELTIF'en inden for den frist, ESMA og ELTIF-forvalterens kompetente myndighed angiver."

I artikel 28 indsættes som stk. 3:

"3.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36a senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] for at præcisere den interne proces til vurdering af, om ELTIF'en er egnet til markedsføring til detailinvestorer, jf. stk. 1, og sikre sammenhæng med bestemmelserne vedrørende egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurderingen som fastsat i artikel 25 i direktiv 2014/65/EU*.

___________________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349)."

Artikel 31, 32, 33 og 34 affattes således:

"Artikel 31

Markedsføring af andele eller kapitalandele i ELTIF'er

ELTIF-forvalteren skal kunne markedsføre andele eller kapitalandele i den pågældende ELTIF, umiddelbart efter at ESMA har informeret forvalteren om underretningen omhandlet i artikel 5, stk. 6.

Artikel 32

ESMA's tilsyn

1.    ESMA sikrer anvendelse af denne forordning på løbende basis.

2.    ESMA fører tilsyn med, at ELTIF'ens regler eller vedtægter og forpligtelserne i henhold til prospektet, som skal være i overensstemmelse med denne forordning, overholdes.

3.    Med henblik på at udføre de opgaver, som ESMA tillægges ved denne forordning, og med det formål at sikre høje standarder for tilsyn, anvender ESMA al relevant EU-ret og, såfremt denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver.

4.    De kompetente myndigheder skal føre tilsyn med, at kollektive investeringsinstitutter, der er etableret eller markedsføres på deres område, ikke anvender betegnelsen "ELTIF" eller udgiver sig for at være en ELTIF, medmindre de er registreret i overensstemmelse med denne forordning.

Vurderer en kompetent myndighed, at et kollektivt investeringsinstitut anvender betegnelsen "ELTIF" eller udgiver sig for at være en ELTIF uden at være blevet meddelt tilladelse i overensstemmelse med denne forordning, underretter den straks ESMA herom.

Artikel 33

Udøvelse af de i artikel 34, 34a og 34b omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 34, 34a og 34b er tillagt ESMA eller enhver embedsmand fra eller anden person bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at kræve offentliggørelse af oplysninger eller dokumenter, der er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 34

Anmodning om oplysninger

1.    ESMA kan ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

   a)    ELTIF-forvaltere

   b)    personer, der er involveret i forvaltningen af ELTIF'er

   c)    tredjeparter, til hvem en ELTIF-forvalter har delegeret funktioner

   d)    personer, der på anden vis har en tæt og væsentlig forbindelse til eller er forbundet med forvaltningen af ELTIF'er.

2.    En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f)    angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 35a, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3.    Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1 skal ESMA:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    angive en frist for forelæggelsen af oplysningerne

e)    angive de i artikel 35b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f)    angive den bøde, der er foreskrevet i artikel 35a, stk. 3, sammenholdt med artikel 35a, stk. 2, litra n), og som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g)    oplyse om retten til at påklage afgørelsen for klagenævnet og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.    De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5.    ESMA sender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret."

Som artikel 34a, 34b, 34c og 34d indsættes:

"Artikel 34a

Generelle undersøgelser

1.    ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige undersøgelser af personer som omhandlet i artikel 34, stk. 1. Med henblik herpå har embedsmænd fra ESMA eller andre personer bemyndiget af ESMA beføjelser til at:

a)    undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b)    tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c)    indkalde og anmode enhver person som omhandlet i artikel 34, stk. 1, eller dennes repræsentanter eller medlemmer af deres personale, om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolundersøgelsens genstand og formål, og registrere svarene

d)    udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e)    anmode om registreringer af telefonsamtaler og datatrafik.

2.    Embedsmænd fra ESMA og andre personer bemyndiget af ESMA til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver undersøgelsens genstand og formål. I tilladelsen oplyses også om de i artikel 35b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede registre, data, procedurer og eventuelt andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 34, stk. 1, omhandlede personer, ikke udleveres eller er ufuldstændige, og om de bøder, der er foreskrevet i artikel 35a, stk. 3, sammenholdt med artikel 35a, stk. 2, litra o), og som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 34, stk. 1, omhandlede personer, er ukorrekte eller vildledende.

3.    De i artikel 34, stk. 1, omhandlede personer skal underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på baggrund af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal angive undersøgelsens genstand og formål, de i artikel 35b foreskrevne tvangsbøder og de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, samt oplyse om retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol.

4.    ESMA underretter i god tid før undersøgelsen den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed bistår på ESMA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i undersøgelser.

5.    Kræves der i henhold til nationale regler tilladelse fra en judiciel myndighed for at kunne anmode om registreringer af telefonsamtaler og datatrafik, jf. stk. 1, litra e), ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

6.    Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til at anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a) Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 3, er autentisk.

b) De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun prøves af Domstolen efter proceduren i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 34b

Kontrolbesøg på stedet

1.    ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet på enhver forretningslokalitet tilhørende de i artikel 34, stk. 1, omhandlede juridiske personer.

2.    Embedsmænd fra ESMA og andre personer bemyndiget af ESMA til at foretage et kontrolbesøg på stedet kan betræde enhver forretningslokalitet/ethvert areal tilhørende de juridiske personer, der er genstand for en afgørelse om undersøgelse vedtaget af ESMA, og har alle de beføjelser, der er beskrevet i artikel 34a, stk. 1. De har også beføjelser til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller optegnelser i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3.    ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt, og efter at have informeret den relevante kompetente myndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel. Kontrolbesøg i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den relevante myndighed har bekræftet, at den ikke modsætter sig kontrolbesøgene.

4. Embedsmænd fra ESMA og andre personer bemyndiget af ESMA til at foretage et kontrolbesøg på stedet udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver kontrollens genstand og formål samt de i artikel 35b foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig undersøgelsen.

5.    De i artikel 34, stk. 1, omhandlede personer skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som ESMA har påbudt ved afgørelse. Afgørelsen skal angive kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætte tidspunktet for dens påbegyndelse og oplyse om de i artikel 35b foreskrevne tvangsbøder, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol.

6.    Embedsmænd fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, og personer, der er bemyndiget eller udpeget af samme myndighed, skal på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene fra og andre personer bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i kontrolbesøg på stedet.

7.    ESMA kan også kræve, at kompetente myndigheder udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet som omhandlet i nærværende artikel og i artikel 34a, stk. 1, på ESMA's vegne. De kompetente myndigheder har i den forbindelse de samme beføjelser som ESMA, jf. nærværende artikel og artikel 34a, stk. 1.

8.    Fastslår embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til denne artikel, yder den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig, for at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

9.    Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en judiciel myndighed til det i stk. 1 omhandlede kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 omhandlede bistand, ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

10.    Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til et kontrolbesøg på stedet, jf. stk. 1, eller bistand, jf. stk. 7, kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a) Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 4, er autentisk.

b) De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun prøves af Domstolen efter proceduren i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 34c

Udveksling af oplysninger

ESMA og de kompetente myndigheder meddeler uden unødigt ophold hinanden de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 34d

Tavshedspligt

1. Tavshedspligten gælder for ESMA, for de kompetente myndigheder og for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for ESMA, for de kompetente myndigheder eller for enhver anden person, som ESMA har delegeret opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, med hvem ESMA har indgået kontrakt. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til en anden person eller myndighed, medmindre sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retsforfølgning.

2.    Alle oplysninger, der indhentes af eller udveksles mellem ESMA og de kompetente myndigheder i henhold til denne forordning, betragtes som fortrolige, undtagen hvis ESMA eller den kompetente myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev meddelt, har erklæret, at disse oplysninger kan videregives, eller når sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retsforfølgning."

Som kapitel VIa indsættes:

"KAPITEL VIa

ADMINISTRATIVE SANKTIONER OG ANDRE FORANSTALTNINGER".

Artikel 35 affattes således:

"Artikel 35

ESMA's tilsynsforanstaltninger

1.    Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 35d, stk. 8, at en person har gjort sig skyldig i en af de i artikel 35a, stk. 2, nævnte overtrædelser, træffer ESMA en eller flere af følgende foranstaltninger:

a)    inddragelse af godkendelsen som ELTIF

b)    midlertidigt forbud mod, at ELTIF-forvalteren markedsfører ELTIF'en i Unionen, indtil overtrædelsen er bragt til ophør

c)    vedtagelse af en afgørelse, hvorved den pågældende pålægges at bringe overtrædelsen til ophør

d)    vedtagelse af en afgørelse om pålæg af bøder i henhold til artikel 35a

e)    offentliggørelse af meddelelser.

2.    ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede afgørelser hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra følgende kriterier:

a)    overtrædelsens varighed og hyppighed

b)    hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c)    hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

d)    graden af ansvar hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen

e)    den finansielle styrke hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

f)    overtrædelsens indvirkning på detailinvestorers interesser

g)    størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjeparter som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

h)    villigheden hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med ESMA, uden at dette dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab

i)overtrædelser, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

j)foranstaltninger, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har truffet efter overtrædelsen for at hindre gentagelse.

3.    ESMA underretter uden unødigt ophold den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, om enhver foranstaltning, som træffes i henhold til stk. 1, og meddeler den til medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende foranstaltning på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

Den i første afsnit omhandlede offentliggørelse skal omfatte:

a)    en erklæring om, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har ret til at påklage afgørelsen

b)    hvis det er relevant, en erklæring om, at der er indgivet en klage, med angivelse af, at klagen ikke har opsættende virkning

c)    en erklæring om, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Følgende indsættes som artikel 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g og 35h:

"Artikel 35a

Bøder

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 35d, stk. 8, at en ELTIF-forvalter, personer som omhandlet i artikel 34, stk. 1, eller et kollektivt investeringsinstitut forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en eller flere af de i stk. 2 nævnte overtrædelser, vedtager ESMA en afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3.

En overtrædelse anses for at være forsætlig, hvis ESMA konstaterer objektive faktorer, der viser, at en person med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2. De i stk. 1 omhandlede overtrædelser består i følgende:

a)    undladelse af at opfylde kravene i artikel 8

b)    investering i ikke-investerbare aktiver, i strid med artikel 9-12

c)    sammensætning og diversificering af porteføljen i strid med artikel 13 og 17 og samtidig undladelse af at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 14

e)    undladelse af at opfylde kravene vedrørende koncentration i artikel 15

f)    undladelse af at opfylde kravene vedrørende lån af kontanter i artikel 16

g)    undladelse af at opfylde kravene vedrørende indløsninger og ELTIF'ens levetid i artikel 18

h)    undladelse af i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3 og 4, at fremlægge oplysninger

i)    undladelse af i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, at udbyde nye andele eller kapitalandele til de eksisterende investorer i ELTIF'en

j)    udstedelse, i strid med artikel 21, af ELTIF-aktiver, eller udlodning, i strid med artikel 22, af udbytte og kapital

k)    undladelse af at opfylde kravene vedrørende gennemsigtighed i artikel 23-25

l)    undladelse af at opfylde kravene vedrørende markedsføring af andele eller kapitalandele i ELTIF'er i artikel 26-31

m)    opnåelse af godkendelse ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler

n)    undladelse af at give oplysninger som svar på en afgørelse, hvorved der anmodes om oplysninger, jf. artikel 34, stk. 2, og 3, eller afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger eller en afgørelse

o)    overtrædelse af artikel 34a, stk. 1, litra c), ved at undlade at afgive forklaring eller ved at afgive forkert eller misvisende forklaring om fakta eller dokumenter vedrørende genstanden for og formålet med et kontrolbesøg

p)    anvendelse af betegnelsen "ELTIF" uden at have fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

3. Bøder som omhandlet i stk. 1 fastsættes til mindst 500 000 EUR og højst 5 mio. EUR for de i stk. 2, litra a)-p), nævnte overtrædelser.

4.    Ved fastsættelsen af en bøde i henhold til stk. 3 tager ESMA hensyn til de i artikel 35, stk. 2, fastsatte kriterier.

5.     Uanset stk. 3 gælder det, at hvis en person direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til denne fortjeneste.

6.    Udgør en handling eller undladelse fra en persons side mere end én af de i stk. 2 nævnte overtrædelser, anvendes kun den største bøde beregnet i overensstemmelse med stk. 4 i tilknytning til én af disse overtrædelser.

Artikel 35b

Tvangsbøder

1. ESMA træffer afgørelse om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a)    en person til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 35, stk. 1, litra c)

b)    en person som omhandlet i artikel 34, stk. 1:

i) til at give fuldstændige oplysninger, som der er blevet anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 34

ii) til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige optegnelser, data, procedurer og ethvert andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 34a

iii) til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 34b.

2.    En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3.    Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne svare til 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

4.    En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 35c

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1.    ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 35a og 35b, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod for de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade.

2.    Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 35a og 35b er af administrativ karakter.

3.    Hvis ESMA beslutter ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter den Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4.    Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 35a og 35b kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de civile retsplejeregler i den medlemsstat eller det tredjeland, på hvis område den finder sted.

4.    Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 35d

Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og pålæg af bøder

1.    Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, som udgør en eller flere af de i artikel 35a, stk. 2, nævnte overtrædelser, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Efterforskningsembedsmanden må ikke deltage eller have deltaget i det direkte eller indirekte tilsyn med eller registrering af det pågældende kreditvurderingsbureau og skal varetage sine funktioner uafhængigt af ESMA's tilsynsråd.

2.    Efterforskningsembedsmanden undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA's tilsynsråd.

3.    Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udførelsen af sine opgaver udøve beføjelsen til at kræve oplysninger i henhold til artikel 34 og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 34a og 34b. Efterforskningsembedsmanden overholder ved udøvelsen af disse beføjelser artikel 33.

4.    Under udførelsen af sine opgaver har efterforskningsembedsmanden adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5.    Efterforskningsembedsmanden skal efter afslutning af sin undersøgelse og før indsendelse af dossieret med resultaterne til ESMA's tilsynsråd give de personer, der er genstand for undersøgelserne, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de personer, der er genstand for undersøgelserne, har haft lejlighed til at udtale sig om.

6.    Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

7.    Efterforskningsembedsmanden underretter, efter at have indsendt dossieret med sine resultater til ESMA's tilsynsråd, de personer, der er genstand for undersøgelser, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8.    ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de berørte personer anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 35e, hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelsen, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i artikel 35a, stk. 2, nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i overensstemmelse med artikel 35 og pålægger en bøde i overensstemmelse med artikel 35a.

9.    Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i drøftelser i ESMA's tilsynsråd og griber ikke på anden måde ind i ESMA's tilsynsråds beslutningsproces.

10.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36a senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] for yderligere at præcisere proceduren for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder.

11.    ESMA henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 35e

Høring af de personer, der er genstand for proceduren

1.    Før ESMA træffer afgørelse i henhold til artikel 35, 35a eller 35b, stk. 1, litra a) og b), giver den de personer, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning, jf. artikel 35, for at imødegå en overhængende fare for, at det finansielle system lider væsentlig skade. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

2.    Retten til forsvar for de personer, som proceduren omfatter, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 35f

Prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret over afgørelser, hvorved ESMA har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte bøde eller tvangsbøde.    

Artikel 35g

Gebyrer for meddelelse af tilladelse og tilsyn

1.    ESMA pålægger ELTIF-forvaltere gebyrer i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 3 vedtagne delegerede retsakter. Disse gebyrer skal fuldt ud dække ESMA's nødvendige udgifter til godkendelse af og tilsyn med ELTIF'er samt godtgørelse af alle omkostninger, som de kompetente myndigheder måtte afholde under udførelse af arbejde i medfør af denne forordning, navnlig som følge af en delegation af opgaver, jf. artikel 35h.

2.    Et individuelt gebyr, der pålægges en ELTIF-forvalter, skal dække alle ESMA's administrative udgifter i forbindelse med dens aktiviteter i relation til godkendelse af og tilsyn med en ELTIF-forvalter og en ELTIF. Det skal stå i et rimeligt forhold til de forvaltede aktiver i den pågældende ELTIF eller, hvor det er relevant, ELTIF-forvalterens kapitalgrundlag.

3.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36a senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] for at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og betalingsmåde.

Artikel 35h

ESMA's delegering af opgaver til kompetente myndigheder

1.    Er det nødvendigt for at kunne udføre en tilsynsopgave korrekt, kan ESMA delegere specifikke tilsynsopgaver til den kompetente myndighed i en medlemsstat i overensstemmelse med de af ESMA udarbejdede retningslinjer, jf. artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Sådanne specifikke tilsynsopgaver kan navnlig omfatte beføjelser til at anmode om oplysninger, jf. artikel 34, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 34a og 34b.

2.    ESMA hører inden delegering af en opgave i henhold til stk. 1 den relevante kompetente myndighed om følgende:

a)    omfanget af den opgave, der skal delegeres

b)    tidsplanen for udførelsen af den opgave, der skal delegeres

c)    videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til ESMA.

3.    ESMA godtgør de udgifter, som en kompetent myndighed pådrager sig som følge af udførelsen af delegerede opgaver, i overensstemmelse med den i artikel 35g, stk. 3, omhandlede delegerede forordning.

4.    ESMA tager den i stk. 1 omhandlede delegation op til revision med passende mellemrum. En delegation af opgaver kan til enhver tid tilbagekaldes.

En delegation af opgaver berører ikke det ansvar, som påhviler ESMA, og begrænser ikke ESMA's mulighed for at varetage og føre tilsyn med de delegerede aktiviteter. Tilsynsopgaver i medfør af denne forordning, herunder registreringsafgørelser, endelige vurderinger og opfølgende afgørelser vedrørende overtrædelser, delegeres ikke."

Som artikel 36a og 36b indsættes:

"Artikel 36a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, stk. 3, artikel 35d, stk. 10, og artikel 35g, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [Publikationskontoret: Indsæt datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3. Den i artikel 28, stk. 3, artikel 35d, stk. 10, og artikel 35g, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.    Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.    Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.    En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 3, artikel 35d, stk. 10, og artikel 35g, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.    

Artikel 36b

Overgangsbestemmelser vedrørende ESMA

1. Alle beføjelser og opgaver i tilknytning til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med ELTIF'er, som er tillagt de kompetente myndigheder, afsluttes den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsen]. De pågældende beføjelser og opgaver overtages af ESMA på den samme dato.

2. Eventuelle sagsakter og arbejdsdokumenter, der er knyttet til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med ELTIF'er, herunder eventuelle igangværende undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger, eller bekræftede genparter heraf, overtages af ESMA på den i stk. 1 nævnte dato.

En ansøgning om godkendelse som ELTIF, der er modtaget af de kompetente myndigheder før den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 30 måneder efter ikrafttrædelsen], overføres dog ikke til ESMA, og afgørelsen om registrering eller afvisning af godkendelse træffes af den relevante myndighed.

3. De kompetente myndigheder sikrer, at eventuelle eksisterende registre og arbejdsdokumenter, eller bekræftede genparter heraf, overføres til ESMA hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsen]. Disse kompetente myndigheder yder også ESMA den bistand og rådgivning, der er nødvendig for at fremme en effektiv overdragelse og videreførelse af tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med ELTIF'er.

4. ESMA fungerer som den juridiske efterfølger til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med eventuelle administrative eller retlige procedurer som følge af disse kompetente myndigheders tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med forhold, der henhører under denne forordning.

5. Enhver godkendelse af en ELTIF, som er givet af en kompetent myndighed som omhandlet i stk. 1, bevarer sin gyldighed efter overdragelsen af beføjelser til ESMA."

Artikel 37 ændres således:

Som stk. 1a indsættes:

"1 a. Senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 84 måneder efter ikrafttrædelsen] påbegynder Kommissionen en evaluering af denne forordnings anvendelse. Evalueringen skal navnlig omfatte en analyse af:

a) effektiviteten, proportionaliteten og anvendelsen af bøder og tvangsbøder i henhold til denne forordning

b) ESMA's rolle, dens undersøgelsesbeføjelser, delegationen af opgaver til kompetente myndigheder og effektiviteten af trufne tilsynsforanstaltninger."

I stk. 2 erstattes indledningen: "Efter den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede revision" af følgende: "Efter den i nærværende artikels stk. 1 eller 1a omhandlede revision".

Artikel 8

Ændring af forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater

I forordning (EU) 2016/1011 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

"9.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 for at præcisere de krav, der skal sikre, at de i stk. 1 omhandlede organisatoriske ordninger er tilstrækkeligt robuste."

I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

"4.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 for at præcisere de betingelser, der skal sikre, at den i stk. 1 omhandlede metode er i overensstemmelse med samme stykkes litra a)-e)."

I artikel 14 tilføjes følgende stykke:

"4.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 for at præcisere de i stk. 1 omhandlede systemers og kontrolforanstaltningers karakteristika."

Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20

Kritiske benchmarks

1.    Kommissionen kategoriserer som kritisk ethvert benchmark leveret af en administrator, der er hjemmehørende i Unionen, som anvendes direkte eller indirekte i en kombination af benchmarks som reference for finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter eller til måling af resultaterne i investeringsfonde, som har en samlet værdi på mindst 500 mia. EUR, på grundlag af alle benchmarkets forskellige løbetider, hvor det er relevant.

Mener en kompetent myndighed i en medlemsstat eller ESMA, at et benchmark bør kategoriseres som kritisk i henhold til første afsnit, underretter den pågældende kompetente myndighed eller ESMA, alt efter hvad der er relevant, Kommissionen herom og begrunder sin vurdering skriftligt.

Kommissionen reviderer sin vurdering af den kritiske karakter af benchmarks mindst hvert andet år.

2.    ESMA kategoriserer som kritisk ethvert benchmark, der anvendes som reference for finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter eller til måling af resultaterne i investeringsfonde med en samlet værdi på under 500 mia. EUR, jf. stk. 1, og som opfylder kriteriet i litra a) samt kriteriet i enten litra b) eller litra c) nedenfor:

a)    Der er ikke nogen, eller kun meget få, passende markedsbaserede alternativer til benchmarket.

b)    Det ville have væsentlige negative konsekvenser for markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i mere end én medlemsstat, hvis benchmarket ikke længere blev leveret, blev leveret på grundlag af inputdata, der ikke længere er fuldt ud repræsentative for den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, eller blev leveret på grundlag af upålidelige inputdata.

c) i)    Benchmarket er baseret på bidrag fra stillere, som for hovedpartens vedkommende er etableret i den pågældende medlemsstat, og

c) ii)    det ville have væsentlige negative konsekvenser for markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i én medlemsstat, hvis benchmarket ikke længere blev leveret, blev leveret på grundlag af inputdata, der ikke længere er fuldt ud repræsentative for den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, eller blev leveret på grundlag af upålidelige inputdata.

3.    Ved vurderingen af, hvorvidt kriterierne i litra a) og b) er opfyldt, tager ESMA hensyn til alle følgende elementer:

i)værdien af de finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, der benytter benchmarket som reference, og værdien af investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference til måling af deres økonomiske resultater, og deres relevans for den samlede værdi af finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, der er udestående, og af den samlede værdi af investeringsfonde, i de pågældende medlemsstater

ii)værdien af de finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, der anvender benchmarket som reference, og værdien af investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference til måling af deres økonomiske resultater, i de pågældende medlemsstater, og deres relevans for de pågældende medlemsstaters bruttonationalindkomst

iii)ethvert andet tal, der på et objektivt grundlag kan gøre det muligt at vurdere den potentielle virkning, som ophør eller manglende pålidelighed af benchmarket vil få på markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i de pågældende medlemsstater.

4.    Inden ESMA kategoriserer et benchmark som kritisk benchmark, skal ESMA høre den kompetente myndighed for administratoren af det pågældende benchmark og tage hensyn til den kompetente myndigheds vurdering.

ESMA reviderer sin vurdering af den kritiske karakter af benchmarket mindst hvert andet år.

ESMA underretter uden unødigt ophold Kommissionen om enhver kategorisering af et benchmark som kritisk benchmark og om enhver beslutning om at revidere kategoriseringen af et benchmark som kritisk benchmark, såfremt den i dette stykkes fjerde afsnit omhandlede revision fører til den konklusion, at et benchmark, som ESMA havde kategoriseret som kritisk, ikke længere vurderes at være kritisk.

Mener en kompetent myndighed i en medlemsstat, at et benchmark bør kategoriseres som kritisk benchmark i henhold til dette stykke, underretter den pågældende kompetente myndighed ESMA herom og begrunder sin vurdering skriftligt. Beslutter ESMA ikke at kategorisere det pågældende benchmark som kritisk, forelægger den den pågældende kompetente myndighed en begrundet udtalelse.

3.    Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2, for at fastlægge en liste over benchmarks, der er kategoriseret som kritiske benchmarks i overensstemmelse med stk. 1 og 2. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2, for at ajourføre denne liste uden unødigt ophold i følgende situationer:

a)    Kommissionen kategoriserer et benchmark som kritisk benchmark eller reviderer denne kategorisering, jf. stk. 1.

b)    Kommissionen modtager underretninger fra ESMA, jf. stk. 2, femte afsnit.

4.    Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 med henblik på at:

a)    angive, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater og den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes, herunder i tilfælde af en indirekte henvisning til et benchmark i en kombination af benchmarks, med henblik på at blive sammenlignet med de tærskelværdier, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og i artikel 24, stk. 1, litra a)

b)    revidere den beregningsmetode, der anvendes til at fastsætte de tærskler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, på baggrund af markedsudviklingen, pris og udviklingen i lovgivningen samt hensigtsmæssigheden af klassificeringen af benchmarks med en samlet værdi af finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, der vedrører dem, der er tæt på tærskelværdierne; sådan revision skal finde sted mindst hvert andet år fra den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]

c)    præcisere, hvordan kriterierne i nærværende artikels stk. 2, litra i)-iii), skal anvendes, under hensyntagen til alle data, der bidrager til på objektivt grundlag at vurdere den potentielle virkning, som ophør eller manglende pålidelighed af det pågældende benchmark potentielt vil få på markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i en eller flere medlemsstater.

Kommissionen tager hensyn til den relevante markedsudvikling og teknologiske udvikling."

Artikel 21 ændres således:

Stk. 2 affattes således:

"2.    Ved modtagelsen af administratorens vurdering, jf. stk. 1, skal den kompetente myndighed:

a)    underrette ESMA herom

b)    senest fire uger efter modtagelsen af nævnte vurdering foretage sin egen vurdering af, hvordan benchmarket skal overdrages til en ny administrator eller leveringen af det indstilles, under hensyntagen til den i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, fastsatte procedure.

I den periode, der er omhandlet i første afsnit, litra b), må administratoren ikke ophøre med at levere benchmarket uden skriftligt samtykke fra ESMA."

Som stk. 5 indsættes:

"5.    Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 med henblik på at præcisere, hvilke kriterier den i stk. 2, litra b), omhandlede vurdering skal baseres på."

Artikel 23, stk. 3 og 4, affattes således:

"3.    En tilsynsbelagt stiller til et kritisk benchmark, som ønsker at ophøre med at levere inputdata, skal straks meddele dette skriftligt til administratoren. Administratoren skal derpå uden ophold underrette ESMA herom.

ESMA underretter uden ophold den kompetente myndighed for den pågældende tilsynsbelagte stiller. Administratoren forelægger hurtigst muligt, men ikke senere end 14 dage efter den tilsynsbelagte stillers meddelelse, ESMA en vurdering af konsekvenserne af det kritiske benchmarks anvendelighed til at måle den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet.

4.    Efter modtagelsen af den i stk. 2 og 3 omhandlede vurdering foretager ESMA på grundlag af denne vurdering sin egen vurdering af benchmarkets anvendelighed til at måle den underliggende markedsmæssige og økonomiske realitet, under hensyntagen til administratorens procedure for ophør af benchmarket i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1."

I artikel 26 tilføjes følgende stykke:

"6.    Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 med henblik på at præcisere kriterierne for, hvornår kompetente myndigheder kan kræve ændringer i overensstemmelseserklæringen som omhandlet i stk. 4."

Artikel 30 ændres således:

Stk. 2 affattes således:

"2.    Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesafgørelse om, at et tredjelands retlige rammer og tilsynsmæssige praksis sikrer følgende:

a)    Administratorer, der er godkendt eller registreret i det pågældende tredjeland, overholder bindende krav, som er ækvivalente med kravene i denne forordning. I forbindelse med vurderingen af ækvivalens kan Kommissionen tage hensyn til, hvorvidt det pågældende tredjelands retlige rammer og tilsynspraksis sikrer overensstemmelse med IOSCO-principperne for finansielle benchmarks eller med IOSCO-PRA-principperne.

b)    De pågældende bindende krav er underlagt effektivt løbende tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.

Kommissionen kan gøre anvendelsen af en gennemførelsesafgørelse som omhandlet i første afsnit betinget af, at det pågældende tredjeland effektivt og til enhver tid opfylder enhver i denne gennemførelsesafgørelse fastsatte betingelse, og af ESMA's evne til effektivt at udføre sine tilsynsopgaver, jf. artikel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Den pågældende gennemførelsesafgørelse vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2, i nærværende forordning."

Som stk. 2a indsættes:

"2a. Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 49 for at fastsætte de i stk. 2, første afsnit, litra a) og b), omhandlede betingelser."

Stk. 3 affattes således:

"3.    Er der ikke vedtaget en gennemførelsesafgørelse i henhold til stk. 2, kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesafgørelse om, at:

a)    bindende krav i et tredjeland med hensyn til specifikke administratorer, benchmarks eller benchmarkfamilier er ækvivalente med kravene i denne forordning, navnlig under hensyntagen til, om det pågældende tredjelands retlige rammer og tilsynspraksis sikrer overensstemmelse med IOSCO-principperne for finansielle benchmarks eller med IOSCO-PRA-principperne

b)    de pågældende specifikke administratorer, benchmarks eller benchmarkfamilier er underlagt effektivt løbende tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.

Kommissionen kan gøre anvendelsen af en gennemførelsesafgørelse som omhandlet i første afsnit betinget af, at det pågældende tredjeland effektivt og til enhver tid opfylder enhver i denne gennemførelsesafgørelse fastsatte betingelse, og af ESMA's evne til effektivt at udføre sine tilsynsopgaver, jf. artikel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Den pågældende gennemførelsesafgørelse vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2, i nærværende forordning."

Som stk. 3a indsættes:

"3a.    Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 49 for at fastsætte de i stk. 3, litra a) og b), omhandlede betingelser."

Stk. 4, indledningen, affattes således:

"4. ESMA etablerer samarbejdsordninger med de kompetente myndigheder i de tredjelande, hvis retlige rammer og tilsynsmæssige praksis anses for at være ækvivalente, jf. stk. 2 eller 3, medmindre det pågældende tredjeland i henhold til en gældende delegeret retsakt vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 er opført på listen over jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system. Ordningerne skal som minimum præcisere:"

I stk. 4 indsættes som litra d):

"d)    procedurerne for regelmæssig, og mindst én gang i kvartalet, udveksling af oplysninger om benchmarks leveret i det pågældende tredjeland, som opfylder en af betingelserne i artikel 20, stk. 1, litra a) eller c)."

Stk. 5, andet afsnit, affattes således:

"ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]."

Artikel 32 ændres således:

Stk. 1 affattes således:

"1.    Indtil der vedtages en afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 30, stk. 2 eller 3, kan et benchmark leveret af en administrator, som er etableret i et tredjeland, anvendes af tilsynsbelagte enheder i Unionen, forudsat at den pågældende administrator på forhånd er blevet anerkendt af ESMA i henhold til nærværende artikel."

Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Med henblik på at fastslå, om den betingelse, der er omhandlet i første afsnit, er opfyldt, og for at kunne vurdere, om den overholder IOSCO-principperne for finansielle benchmarks eller IOSCO-PRA-principperne, alt efter hvad der er relevant, kan ESMA tage hensyn til en uafhængig ekstern revisors vurdering eller en attestering, som den kompetente myndighed for administratoren i tredjelandet, hvor administratoren er etableret, har givet."

Stk. 3 affattes således:

"3.    En administrator, der er etableret i et tredjeland og ønsker at opnå forhåndsanerkendelse som omhandlet i stk. 1, skal have en retlig repræsentant. Den retlige repræsentant skal være en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som af administratoren udtrykkeligt er udpeget til at handle på vegne af den pågældende administrator, hvad angår administratorens forpligtelser i henhold til denne forordning. Den retlige repræsentant skal, sammen med administratoren, varetage overvågningsfunktionen vedrørende levering af benchmarks, der udføres af administratoren i henhold til denne forordning, og skal i denne forbindelse være ansvarlig over for ESMA."

Stk. 4 udgår.

Stk. 5 affattes således:

"5.    En administrator, der er etableret i et tredjeland og ønsker at opnå forhåndsanerkendelse som omhandlet i stk. 1, skal indgive en ansøgning om anerkendelse til ESMA. Den ansøgende administrator skal fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne godtgøre over for ESMA, at vedkommende på tidspunktet for anerkendelsen har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene omhandlet i stk. 2, og skal fremlægge listen over sine eksisterende eller fremtidige benchmarks, som påtænkes anvendt i Unionen, og skal, hvis det er muligt, angive den kompetente myndighed i tredjelandet, der er ansvarlig for tilsynet med vedkommende.

Senest 90 arbejdsdage efter modtagelsen af den ansøgning, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, vurderer ESMA, om betingelserne fastsat i stk. 2 og 3 er opfyldt.

Såfremt ESMA vurderer, at betingelserne fastsat i stk. 2 og 3 ikke er opfyldt, giver den afslag på ansøgningen om anerkendelse og angiver en begrundelse for afslaget. Herudover kan der kun opnås anerkendelse, når følgende supplerende betingelser er opfyldt:

a)    Såfremt en administrator, der er etableret i et tredjeland, er underlagt tilsyn, skal der være indgået en passende samarbejdsaftale mellem ESMA og den kompetente myndighed i det tredjeland, administratoren er etableret i, i overensstemmelse med de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er vedtaget i henhold til artikel 30, stk. 5, med henblik på at sikre en effektiv udveksling af oplysninger, der giver den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland mulighed for at varetage sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

b)    ESMA's effektive varetagelse af sine tilsynsfunktioner i henhold til denne forordning forhindres hverken af lovene eller de administrative bestemmelser i det tredjeland, hvor administratoren er etableret, eller, hvor det er relevant, af begrænsninger i de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, som gælder for det pågældende tredjelands kompetente myndighed."

Stk. 6 og 7 udgår.

Stk. 8 affattes således:

"8.     ESMA suspenderer eller, hvor det er relevant, tilbagekalder den anerkendelse, der er meddelt i overensstemmelse med stk. 5, hvis den har velunderbyggede grunde, der er dokumenteret, til at vurdere, at administratoren:

a)    handler på en måde, der er klart til skade for benchmarkbrugernes interesser eller markedernes ordentlige funktion

b)    i alvorlig grad har tilsidesat kravene fastsat i denne forordning

c)    har afgivet urigtige erklæringer eller benyttet sig af andre uretmæssige midler til at opnå anerkendelse."

Artikel 33 affattes således:

"Artikel 33
Validering af benchmarks leveret i et tredjeland

1.    En administrator, der er etableret i Unionen og er godkendt eller registreret i overensstemmelse med artikel 34, eller enhver anden tilsynsbelagt enhed, der er etableret i Unionen med en klar og veldefineret rolle inden for kontrol- eller ansvarlighedsrammen for en administrator, der er etableret i et tredjeland, som er i stand til effektivt at overvåge leveringen af et benchmark, kan ansøge ESMA om tilladelse til at validere et benchmark eller en benchmarkfamilie, der er leveret i et tredjeland, til brug inden for Unionen, forudsat at samtlige følgende betingelser er opfyldt:

a)    Den validerende administrator eller anden tilsynsbelagte enhed har kontrolleret og er i stand til løbende at dokumentere over for ESMA, at leveringen af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der skal valideres, af pligt eller frivilligt opfylder betingelser, som er mindst lige så strenge som kravene i denne forordning.

b)    Den validerende administrator eller anden tilsynsbelagte enhed har den fornødne ekspertise til effektivt at overvåge aktiviteten med levering af et benchmark i et tredjeland og håndtere de hermed forbundne risici.

c)    Der er objektiv grund til at levere benchmarket eller benchmarkfamilien i et tredjeland og til at validere det pågældende benchmark eller den pågældende benchmarkfamilie til brug i Unionen.

For så vidt angår litra a), kan ESMA, når den vurderer, hvorvidt leveringen af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der skal valideres, opfylder betingelser, som er mindst lige så strenge som kravene i denne forordning, tage højde for, om det forhold, at leveringen af benchmarket eller benchmarkfamilien overholder IOSCO-principperne for finansielle benchmarks eller IOSCO-PRA-principperne, hvor dette er relevant, svarer til, at den opfylder de krav, der er fastsat i denne forordning.

2.    En administrator eller anden tilsynsbelagt enhed, der indgiver ansøgning om validering som omhandlet i stk. 1, skal give ESMA alle nødvendige oplysninger med henblik på at godtgøre, at alle de i nævnte stykke omhandlede betingelser er opfyldt på ansøgningstidspunktet.

3.    Senest 90 arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede ansøgning om validering behandler ESMA ansøgningen og vedtager en afgørelse om enten at godkende valideringen eller at afvise denne og underretter ansøgeren herom.

4.    Et valideret benchmark eller en valideret benchmarkfamilie betragtes som et benchmark eller en benchmarkfamilie, der er leveret af den validerende administrator eller anden tilsynsbelagt enhed. Den validerende administrator eller anden tilsynsbelagte enhed må ikke anvende valideringen til at unddrage sig kravene i denne forordning.

5.    En administrator eller anden tilsynsbelagt enhed, der har valideret et benchmark eller en benchmarkfamilie leveret i et tredjeland, forbliver fuldt ud ansvarlig for det pågældende benchmark eller den pågældende benchmarkfamilie og for overholdelsen af forpligtelserne efter denne forordning.

6.    Når ESMA har velunderbyggede grunde til at mene, at betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt, har den beføjelse til at kræve, at den validerende administrator eller en anden tilsynsbelagte enhed trækker valideringen tilbage. I tilfælde af at valideringen trækkes tilbage, finder artikel 28 anvendelse.

7.    Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 vedrørende foranstaltninger til fastlæggelse af betingelserne for ESMA's vurdering af, hvorvidt der er objektiv grund til leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie i et tredjeland og disses validering til brug i Unionen. Kommissionen tager hensyn til elementer, såsom de særlige træk ved den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket søger at måle, behovet for nærhed mellem leveringen af benchmarket og denne markedsmæssige eller økonomiske realitet, behovet for nærhed mellem leveringen af benchmarks og stillerne, den materielle tilgængelighed af inputdata på grund af forskellige tidszoner og specifikke kvalifikationer, der kræves i forbindelse med leveringen af benchmark."

I artikel 34 indsættes som stk. 1a:

"1a. Hvis et eller flere af de indeks, der leveres af den i stk. 1 omhandlede person, ville kunne kategoriseres som kritiske benchmarks, skal ansøgningen indgives til ESMA. "

Artikel 40 affattes således:

"1.    Med henblik på anvendelsen af denne forordning er ESMA den kompetente myndighed for:

a)    administratorer af kritiske benchmarks som omhandlet i artikel 20, stk. 1 og 2

b)    administratorer af benchmarks som omhandlet i artikel 30 og 32

c)    administratorer eller andre tilsynsbelagte enheder, der ansøger om validering eller har valideret et benchmark leveret i et tredjeland, som omhandlet i artikel 33

d)    tilsynsbelagte stillere til kritiske benchmarks som omhandlet i artikel 20, stk. 1

e)    tilsynsbelagte stillere til benchmarks som omhandlet i artikel 30, 32 og 33.

2.    Hver medlemsstat udpeger den relevante kompetente myndighed, der skal være ansvarlig for at gennemføre de i denne forordning fastsatte opgaver med hensyn til administratorer og tilsynsbelagte enheder, og giver Kommissionen og ESMA meddelelse herom.

3.    En medlemsstat, der udpeger flere kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 2, skal tydeligt fastsætte de pågældende kompetente myndigheders respektive roller og udpege en bestemt myndighed til at være ansvarlig for at koordinere samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med Kommissionen, ESMA og andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

4.    ESMA offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1-3."

Artikel 41 ændres således:

I stk. 1 affattes indledningen således:

"1.    Med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne forordning tillægges de i artikel 40, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder i overensstemmelse med national lovgivning som minimum tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser til:"

I stk. 2 affattes indledningen således:

"1.    De i artikel 40, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder udøver de funktioner og beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, og de beføjelser til at pålægge sanktioner, der er omhandlet i artikel 42, i overensstemmelse med deres nationale lovgivning på en af følgende måder:"

Artikel 43, stk. 1, indledningen, affattes således:

"1.    Når typen og niveauet af administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger fastlægges, sikrer medlemsstaterne, at de kompetente myndigheder, de har udpeget i overensstemmelse med artikel 40 stk. 2, tager højde for alle relevante forhold, herunder bl.a.:"

Artikel 44 affattes således:

"Artikel 44

Pligt til at samarbejde

1.    Medlemsstater, der i henhold til artikel 42 har valgt at fastsætte strafferetlige sanktioner for overtrædelse af de bestemmelser, som er omhandlet i denne artikel, sørger for, at der er truffet passende foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 40, stk. 2, har alle de nødvendige beføjelser til at holde kontakt med de judicielle myndigheder inden for deres jurisdiktion med henblik på at modtage konkrete oplysninger om strafferetlige efterforskninger af eller påbegyndte retssager om mulige overtrædelser af denne forordning. Disse kompetente myndigheder skal forsyne andre kompetente myndigheder og ESMA med disse oplysninger.

2.    De kompetente myndigheder bistår andre kompetente myndigheder og ESMA. De skal navnlig udveksle oplysninger og samarbejde om undersøgelser eller tilsyn. De kompetente myndigheder kan også samarbejde med andre kompetente myndigheder med henblik på at lette inddrivelsen af bøder."

Artikel 45, stk. 5, første afsnit, affattes således:

"5.    Medlemsstaterne giver ESMA sammenfattede oplysninger vedrørende alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 42, på årsbasis. Denne forpligtelse gælder ikke for foranstaltninger af undersøgelsesmæssig karakter. ESMA offentliggør disse oplysninger i en årlig rapport sammen med sammenfattede oplysninger om alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som den selv har pålagt i henhold til artikel 48f."

Artikel 46 udgår.

Artikel 47, stk. 1 og 2, affattes således:

"1.    De i artikel 40, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder samarbejder med ESMA ved anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.    De i artikel 40, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder giver hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010 [Sammenholdes med ændringerne i ESMA-forordningen]."

I afsnit VI indsættes som kapitel 4:

"KAPITEL 4

ESMA's beføjelser og kompetenceområder

Afdeling 1

Kompetenceområder og procedurer

Artikel 48a

Udøvelse af ESMA's beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 48b-48d er tillagt ESMA, enhver embedsmand fra ESMA eller andre personer bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at kræve offentliggørelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt krav om fortrolighed.

Artikel 48b

Anmodning om oplysninger

1.    ESMA kan ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a)    personer, der er involveret i levering af eller inputdatabidrag til de i artikel 40 omhandlede benchmarks

b)    enheder, der anvender de i litra a) nævnte benchmarks, og tilknyttede tredjeparter

c)    tredjeparter, til hvem de i litra a) nævnte personer har outsourcet funktioner eller aktiviteter

d)    personer, der på anden vis har en tæt og væsentlig forbindelse til eller er forbundet med de i litra a) nævnte personer.

2.    En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    indeholde en erklæring om, at den person, som anmodes om oplysningerne, ikke har pligt til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f)    angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel [48f], hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3.    Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1 skal ESMA:

a)    henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)    angive formålet med anmodningen

c)    præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)    fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)    angive de i artikel [48g] foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede oplysninger er ufuldstændige

f)    angive den i artikel [48f] foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g)    oplyse retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel [ex60 Klager] og [ex61 Indbringelse af sager for...] i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.    De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5.    ESMA fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den i stk. 1 omhandlede administrator eller tilsynsbelagte stiller, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 48c

Generelle undersøgelser

1.    ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af personer som omhandlet i artikel 48b, stk. 1. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, der er bemyndiget af ESMA, beføjelser til at:

a)    undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b)    tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c)    indkalde og anmode enhver af disse personer eller deres repræsentanter eller personale om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og registrere svarene

d)    udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e)    anmode om registreringer af telefonsamtaler og datatrafik.

2.    De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses om de i artikel [48g] foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede optegnelser, data, procedurer og eventuelt andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til de i artikel 48b, stk. 1, omhandlede personer, er ufuldstændige, og om de i artikel [48f] foreskrevne bøder, som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til de pågældende personer, er ukorrekte eller vildledende.

3.    De personer, der er omhandlet i artikel 48b, stk. 1, er forpligtet til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal angive undersøgelsens genstand og formål, de i artikel [48g] foreskrevne tvangsbøder og de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, samt oplyse om retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

4.    ESMA underretter i god tid før en undersøgelse som omhandlet i stk. 1 den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed bistår på ESMA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan på anmodning deltage i undersøgelser.

5.    Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en national judiciel myndighed for at kunne anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 1, litra e), ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

6.    Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til at anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, jf. stk. 5, litra e), kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)    Den i stk. 3 omhandlede afgørelse er autentisk.

b)    De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun prøves af Domstolen efter proceduren i artikel [61] i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 48d

Kontrolbesøg på stedet

1.    ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet på enhver forretningslokalitet tilhørende de i artikel 48b, stk. 1, omhandlede personer.

2.    De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet tilhørende de personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 48c, stk. 1. De har beføjelser til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller optegnelser i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3.    ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt, og efter at have informeret den relevante kompetente myndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel. Kontrolbesøg i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den relevante myndighed har bekræftet, at den ikke modsætter sig kontrolbesøgene.

4.    De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de i artikel [48g] foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

5.    De personer, der er omhandlet i artikel 48b, stk. 1, skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som ESMA har påbudt ved en afgørelse. Afgørelsen skal angive kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætte tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyse om de i artikel [48g] foreskrevne tvangsbøder, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

6.    Embedsmænd fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, og personer, der er bemyndiget eller udpeget af samme myndighed, skal på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene fra og andre personer bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i kontrolbesøg på stedet.

7.    ESMA kan også kræve, at kompetente myndigheder udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet som omhandlet i nærværende artikel og i artikel 48c, stk. 1, på ESMA's vegne. De kompetente myndigheder har i den forbindelse de samme beføjelser som ESMA, jf. nærværende artikel og artikel 48c, stk. 1.

8.    Fastslår embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til denne artikel, yder den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig, for at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

9.    Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en national judiciel myndighed til det i stk. 1 omhandlede kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 omhandlede bistand, ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også ansøges om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.

10.    Modtager en national judiciel myndighed en ansøgning om tilladelse til et kontrolbesøg på stedet, jf. stk. 1, eller bistand, jf. stk. 7, kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)    Den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 4, er autentisk.

b)    De foranstaltninger, der måtte skulle træffes, er forholdsmæssige og er hverken vilkårlige eller urimelige.

For så vidt angår litra b) kan den nationale judicielle myndighed anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til ESMA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale judicielle myndighed kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun prøves af Domstolen efter proceduren i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

AFDELING 2

ADMINISTRATIVE SANKTIONER OG ANDRE FORANSTALTNINGER

Artikel 48e

ESMA's tilsynsforanstaltninger

1.    Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 48i, stk. 5, at en person har gjort sig skyldig i en af de i artikel 48f, stk. 2, nævnte overtrædelser, træffer ESMA en eller flere af følgende foranstaltninger:

a)    vedtagelse af en afgørelse, hvorved den pågældende pålægges at bringe overtrædelsen til ophør

b)    vedtagelse af en afgørelse om pålæg af bøder i henhold til artikel 48f

c)    offentliggørelse af meddelelser.

2.    ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra følgende kriterier:

a)    overtrædelsens varighed og hyppighed

b)    hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c)    hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

d)    graden af ansvar hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen

e)    den finansielle styrke hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

f)    overtrædelsens indvirkning på detailinvestorers interesser

g)    størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjeparter som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

h)    villigheden hos den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med ESMA, uden at dette dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab

i)    overtrædelser, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

j)    foranstaltninger, som den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har truffet efter overtrædelsen for at hindre gentagelse.

3.    ESMA underretter uden unødigt ophold den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, om enhver foranstaltning, som træffes i henhold til stk. 1, og meddeler den til medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende foranstaltning på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

Den i første afsnit omhandlede offentliggørelse skal omfatte:

a)    en erklæring om, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har ret til at påklage afgørelsen

b)    hvis det er relevant, en erklæring om, at der er indgivet en klage, med angivelse af, at klagen ikke har opsættende virkning

c)    en erklæring om, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 48f

Bøder

1.    Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 48i, stk. 5, at en person forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en eller flere af de i stk. 2 nævnte overtrædelser, vedtager ESMA en afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3.

En overtrædelse anses for at være forsætlig, hvis ESMA konstaterer objektive faktorer, der viser, at en person med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2.    De i stk. 1 omhandlede overtrædelser består i følgende: overtrædelser af artikel 4-16, 21, 23-29 og 34 i forordning (EU) 2016/1011.

3.    Det maksimale bødebeløb, jf. stk. 1, er:

67)i) for juridiske personer 1 000 000 EUR eller, i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den nationale valuta den 30. juni 2016 eller 10 % af den pågældende juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt, hvis dette beløb er højere

68)ii) for fysiske personer 500 000 EUR eller, i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den nationale valuta den 30. juni 2016.

Uanset første afsnit er det maksimale bødebeløb for overtrædelser af artikel 11, stk. 1, litra d), eller artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011 250 000 EUR eller, i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta den 30. juni 2016 eller 2 % af den pågældende juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt, hvis dette beløb er højere, for juridiske personer, og 100 000 EUR eller, i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta den 30. juni 2016 for fysiske personer.

For så vidt angår litra i) er den relevante samlede årsomsætning, hvis den juridiske person er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU, den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante EU-regler på regnskabsområdet ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det øverste moderselskabs ledelsesorgan har godkendt.

4.    Ved fastsættelsen af en bøde i henhold til stk. 1 tager ESMA hensyn til de i artikel 48e, stk. 2, fastsatte kriterier.

5.    Uanset stk. 4 gælder det, at hvis den juridiske person direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til denne fortjeneste.

6.    Udgør en handling eller undladelse fra en persons side mere end én af de i artikel 48f, stk. 2, nævnte overtrædelser, anvendes kun den største bøde beregnet i overensstemmelse med stk. 3 i tilknytning til én af disse overtrædelser.

Artikel 48g

Tvangsbøder

1.    ESMA træffer afgørelse om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a) en person til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel [48e, stk. 1, litra a)]

b) personer som omhandlet i artikel 48b, stk. 1:

i)til at give fuldstændige oplysninger, som der er blevet anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel [48b]

ii)til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige optegnelser, data, procedurer eller alt andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel [48c]

iii)til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel [48d].

2.    En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3.    Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne svare til 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.

4.    En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 48h

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1.    ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 48f og 48g, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001.

2.    Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel [48f] og [48g] er af administrativ karakter.

3.    Hvis ESMA træffer afgørelse om ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter den Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4.    Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel [48f] og [48g] kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de civile retsplejeregler i den medlemsstat eller det tredjeland, på hvis område den finder sted.

5.    Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

AFDELING 3

PROCEDURER OG DOMSTOLSPRØVELSE

Artikel 48i

Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og pålæg af bøder

1.    Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, som udgør en eller flere af de i artikel 48f, stk. 2, nævnte overtrædelser, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i tilsynet med de benchmarks, som overtrædelsen vedrører, og vedkommende skal varetage sine funktioner uafhængigt af ESMA's tilsynsråd.

2.    Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsembedsmand undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA's tilsynsråd.

3.    Efterforskningsembedsmanden har beføjelser til med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver at anmode om oplysninger, jf. artikel 48b, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 48c og 48d.

4.    Under udførelsen af disse opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5.    Efterforskningsembedsmanden skal efter afslutning af sin undersøgelse og før indsendelse af dossieret med resultaterne til ESMA's tilsynsråd give de personer, der er genstand for undersøgelserne, mulighed for at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6.    Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelserne, skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

7.    Efterforskningsembedsmanden underretter, efter at have indsendt dossieret med sine resultater til ESMA's tilsynsråd, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

8.    ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel [48j], hvorvidt de personer, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i artikel 48f, stk. 1, nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i overensstemmelse med artikel 48e og pålægger en bøde i overensstemmelse med artikel [48f].

9.    Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i drøftelser i ESMA's tilsynsråd og griber ikke på anden måde ind i ESMA's tilsynsråds beslutningsproces.

10.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 for at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder.

11.    ESMA henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 48j

Høring af de personer, der er genstand for undersøgelser

1.    Før ESMA træffer afgørelse i henhold til artikel 48f, 48g og 48e, giver den de personer, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

2.    Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning, jf. artikel 48e, for at imødegå en overhængende fare for, at det finansielle system lider væsentlig skade. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

3.    Retten til forsvar for de personer, der er genstand for proceduren, skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelserne. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter, med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 48k

Prøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved ESMA har pålagt en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte bøde eller tvangsbøde.

AFDELING 4

GEBYRER OG DELEGERING

Artikel 48l

Tilsynsgebyrer

1.    ESMA pålægger administratorer gebyrer i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 3 vedtagne delegerede retsakter. Disse gebyrer skal fuldt ud dække ESMA's nødvendige udgifter til tilsyn med administratorer samt godtgørelse af alle omkostninger, som de kompetente myndigheder måtte afholde under udførelse af arbejde i medfør af denne forordning, navnlig som følge af en delegation af opgaver, jf. artikel 48m.

2.    Et individuelt gebyr, der pålægges en administrator, skal dække alle ESMA's administrative udgifter i forbindelse med dens aktiviteter i relation til tilsynet. Det skal stå i et rimeligt forhold til administratorens omsætning.

3.    Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 for at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og betalingsmåde.

Artikel 48m

ESMA's delegering af opgaver til kompetente myndigheder

1.    Er det nødvendigt for at kunne udføre en tilsynsopgave korrekt, kan ESMA delegere specifikke tilsynsopgaver til den kompetente myndighed i en medlemsstat i overensstemmelse med de af ESMA udarbejdede retningslinjer, jf. artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Sådanne specifikke tilsynsopgaver kan navnlig omfatte beføjelser til at fremsætte anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 48b og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 48c og 48d.

Uanset første afsnit delegeres godkendelse for så vidt angår kritiske benchmarks ikke.

2.    ESMA hører inden delegering af en opgave i henhold til stk. 1 den relevante kompetente myndighed om følgende:

a) omfanget af den opgave, der skal delegeres

b) tidsplanen for udførelsen af opgaven og

c) videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til ESMA.

3.    ESMA godtgør de omkostninger, som en kompetent myndighed pådrager sig som følge af udførelsen af delegerede opgaver, i overensstemmelse med den af Kommissionen i henhold til artikel 48l, stk. 3, vedtagne forordning om gebyrer.

4.    ESMA tager den i stk. 1 omhandlede delegation op til fornyet overvejelse med passende mellemrum. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes.

5.    En delegation af opgaver berører ikke det ansvar, som påhviler ESMA, og begrænser ikke ESMA's mulighed for at varetage og føre tilsyn med de delegerede aktiviteter.

Artikel 48o

Overgangsbestemmelser vedrørende ESMA

1.    Alle beføjelser og opgaver i tilknytning til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med administratorer som omhandlet i artikel 40, stk. 1, som er tillagt de kompetente myndigheder, afsluttes den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsen]. De pågældende beføjelser og opgaver overtages af ESMA på den samme dato.

2. Eventuelle sagsakter og arbejdsdokumenter, der er knyttet til tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med administratorer som omhandlet i artikel 40, stk. 1, herunder eventuelle igangværende undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger, eller bekræftede genparter heraf, overtages af ESMA på den i stk. 1 nævnte dato.

Ansøgninger om godkendelse af et kritisk benchmark fra administratorer, ansøgninger om anerkendelse i overensstemmelse med artikel 32 og ansøgninger om godkendelse af validering i henhold til artikel 33, der er modtaget af kompetente myndigheder før den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 34 måneder efter ikrafttrædelsen], overføres ikke til ESMA, og afgørelsen om godkendelse eller nægtelse af godkendelse, anerkendelse eller godkendelse af validering træffes af den relevante kompetente myndighed.

3. De kompetente myndigheder sikrer, at eventuelle eksisterende registre og arbejdsdokumenter, eller bekræftede genparter heraf, overføres til ESMA hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsen]. Disse kompetente myndigheder yder også ESMA den bistand og rådgivning, der er nødvendig for at fremme en effektiv overdragelse og videreførelse af tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i relation til administratorer som omhandlet i artikel 40, stk. 1.

4. ESMA fungerer som den juridiske efterfølger til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med eventuelle administrative eller retlige procedurer som følge af disse kompetente myndigheders tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med forhold, der henhører under denne forordning.

5. Enhver godkendelse af administratorer af et kritisk benchmark, anerkendelse i overensstemmelse med artikel 32 og godkendelse af validering i overensstemmelse med artikel 33, der er meddelt af en kompetent myndighed, jf. stk. 1, bevarer sin gyldighed efter overdragelsen af beføjelser til ESMA."

Artikel 53 affattes således:

"Artikel 53

ESMA-gennemgang

ESMA tildeles beføjelser til at kræve dokumentation fra en kompetent myndighed for enhver afgørelse, der er truffet i henhold til artikel 51, stk. 2, første afsnit, og artikel 25, stk. 3, samt for foranstaltninger truffet i forbindelse med håndhævelsen af artikel 24, stk. 1."

Artikel 9

Ændring af forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked

I forordning (EU) 2017/1129 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 2 ændres således:

I litra m) (definitionen af "hjemland") udgår nr. iii).

Der indsættes følgende definitioner:

"za)    "ejendomsselskab": en virksomhed, hvis hovedaktiviteter vedrører økonomiske aktiviteter opført i hovedafdeling L i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006*

zb)    "mineralselskab": en virksomhed, hvis hovedaktiviteter vedrører økonomiske aktiviteter opført i hovedafdeling B, hovedgruppe 05-08, i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006

zc)    "videnskabelig forskningsvirksomhed": en virksomhed, hvis hovedaktiviteter vedrører økonomiske aktiviteter opført i hovedafdeling M, hovedgruppe 72, gruppe 72.1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1893/2006

zd)    "rederi": en virksomhed, hvis hovedaktiviteter vedrører økonomiske aktiviteter opført i hovedafdeling H, hovedgruppe 50, i bilag I til forordning (EF) nr. 1893/2006.

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1)."

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

"2. Et sådant frivilligt udarbejdet prospekt, der er godkendt af hjemlandets kompetente myndighed som fastlagt i overensstemmelse med artikel 2, litra m), eller af ESMA i overensstemmelse med artikel 31a, er forbundet med de samme rettigheder og forpligtelser som et prospekt, der er påkrævet i henhold til denne forordning, og er omfattet af alle denne forordnings bestemmelser under den pågældende kompetente myndigheds tilsyn."

Artikel 20, stk. 8, affattes således:

"8.    Efter anmodning fra udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, kan hjemlandets kompetente myndighed henvise godkendelsen af et prospekt til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, forudsat at denne kompetente myndighed er indforstået hermed, og, medmindre ESMA overtager rollen som hjemlandets kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 31a, det forinden meddeles til ESMA. Hjemlandets kompetente myndighed videregiver i elektronisk form den indgivne dokumentation sammen med beslutningen om henvisning til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat på dagen for dens afgørelse. En sådan henvisning meddeles udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, inden for tre arbejdsdage efter datoen for hjemlandets kompetente myndigheds afgørelse. Fristerne i stk. 2, første afsnit, og stk. 3 finder anvendelse fra datoen for hjemlandets kompetente myndigheds afgørelse. Artikel 28, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 finder ikke anvendelse på henvisningen af godkendelsen af prospektet i henhold til nærværende stykke. Når henvisningen af godkendelsen af prospektet er afsluttet, anses den kompetente myndighed, som godkendelsen af prospektet er blevet henvist til, med henblik på denne forordning for at være hjemlandets kompetente myndighed for det pågældende prospekt."

Artikel 22 ændres således:

Som stk. 6a indsættes:

"6a.    Uanset stk. 6 har ESMA beføjelsen til at udøve kontrol med overholdelsen af kravene i stk. 2-4 i forbindelse med annoncering i det enkelte værtsland, hvor annonceringen finder sted, i følgende tilfælde:

a) ESMA er den kompetente myndighed, jf. artikel 31a

b) for alle prospekter, der er udarbejdet i henhold til reglerne i et tredjeland og anvendes i Unionen i overensstemmelse med artikel 29.

ESMA's kontrol af annonceringen er ikke en forudsætning for, at udbud af værdipapirer til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked kan ske i et værtsland, jf. dog artikel 32, stk. 1.

Brugen af enhver af de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er fastsat i artikel 32, i forbindelse med ESMA's håndhævelse af nærværende artikel meddeles uden unødig forsinkelse til den kompetente myndighed i det pågældende værtsland.

På anmodning af en medlemsstats kompetente myndighed udøver ESMA den i første afsnit omhandlede kontrol med enhver annoncering, der finder sted inden for dens jurisdiktion, vedrørende alle eller visse kategorier af prospekter, der er godkendt af ESMA i overensstemmelse med artikel 31a. ESMA offentliggør og ajourfører regelmæssigt en liste over de medlemsstater, for hvilke den udøver en sådan kontrol, samt de kategorier af prospekter, kontrollen vedrører. .";

Stk. 7 affattes således:

"7.    Værtslandenes kompetente myndigheder og ESMA må kun opkræve gebyrer, der er forbundet med udførelsen af deres tilsynsopgaver i henhold til denne artikel. Gebyrernes størrelse offentliggøres på de kompetente myndigheders og ESMA's websteder. Gebyrerne skal være ikkediskriminerende, rimelige og forholdsmæssige i forhold til tilsynsopgaverne. Værtslandenes kompetente myndigheder og ESMA må ikke pålægge yderligere krav eller administrative procedurer end dem, der kræves til udførelsen af deres tilsynsopgaver i henhold til denne artikel."

Stk. 8 affattes således:

"8.    Uanset stk. 6 og 6a kan to kompetente myndigheder, samt i givet fald ESMA, indgå en aftale, hvorefter hjemlandets kompetente myndighed eller, hvis stk. 6a finder anvendelse, værtslandets kompetente myndighed med henblik på udøvelsen af kontrol med annonceringens overholdelse af kravene i grænseoverskridende situationer eller i situationer, hvor stk. 6a finder anvendelse, bevarer kontrollen