EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0516

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes forpligtende indsatser for tillid til statistik, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009

COM/2018/516 final

Bruxelles, den 5.7.2018

COM(2018) 516 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om medlemsstaternes forpligtende indsatser for tillid til statistik, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009


1.Indledning

1.1.Forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Retsgrundlaget for denne rapport er forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker 1 , navnlig artikel 11, stk. 4, hvori det fastslås, at:

"Medlemsstaternes forpligtende indsatser skal overvåges regelmæssigt af Kommissionen på grundlag af årlige rapporter, som indsendes af medlemsstaterne, og ajourføres efter behov.

Såfremt der ikke foreligger en offentliggørelse af en forpligtende indsats senest den 9. juni 2017, forelægger en medlemsstat Kommissionen og offentliggør derefter en statusrapport om gennemførelsen af adfærdskodeksen og, hvor dette er relevant, om den indsats, der er gjort for at etablere en sådan forpligtende indsats. Disse statusrapporter skal ajourføres regelmæssigt, mindst hvert andet år efter deres første offentliggørelse.

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de offentliggjorte forpligtende indsatser og, hvor det er relevant, om statusrapporter senest den 9. juni 2018 og derefter hvert andet år."

Denne rapport er den første, der er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelse.

1.2.Historisk baggrund

a)Adfærdskodeksen for europæiske statistikker

Adfærdskodeksen for europæiske statistikker 2 fastsætter standarden for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Den bygger på en definition af kvalitet i statistikker inden for rammerne af et fælles europæisk statistisk system (ESS) og omfatter alle relevante områder af de institutionelle rammer, de statistiske produktionsprocesser og resultatet af officielle europæiske statistikker. De institutionelle rammer er det mest relevante område i forbindelse med den forpligtende indsats, idet institutionelle og organisatoriske faktorer i høj grad påvirker hvor virkningsfuld og troværdig en statistikmyndighed er med hensyn til at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

Adfærdskodeksen for europæiske statistikker blev godkendt af Udvalget for det Statistiske Program den 24. februar 2005. Den blev ajourført af Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) den 28. september 2011 og igen den 16. november 2017. Sammen med den nye udgave af adfærdskodeksen i 2011 godkendte ESSC kvalitetssikringsrammen. Sidstnævnte giver vejledning i, hvordan man kan gennemføre adfærdskodeksen for europæiske statistikker.

Kodeksen er rygraden i ESS's fælles kvalitetssystem, og ESS's statistiske myndigheder har forpligtet sig til at overholde den. Systematiske peer reviews er blevet indført for at kontrollere overholdelsen af kodeksen, og fremskridtene overvåges i årsrapporter til ESSC. Vigtigheden af overholdelse af adfærdskodeksen blev yderligere understreget, da ESSC vedtog erklæringen om kvalitet i september 2016.

Eurostat overvåger overholdelsen af adfærdskodeksen for europæiske statistikker ved hjælp af peer reviews. Den første runde af peer reviews blev gennemført mellem 2006 og 2008 for at vurdere det nationale statistiske kontors overholdelse af principperne 1-6 og 15 i kodeksen. Den næste runde af peer reviews blev gennemført mellem 2013 og 2015 og omfattede alle kodeksens 15 principper samt både nationale statistiske kontorer og andre nationale statistiske myndigheder. Eurostat vil fortsat overvåge de forbedringsforanstaltninger, der følger af denne anden runde, hvert år indtil udgangen af 2019, hvor alle de pågældende foranstaltninger bør være gennemført. Eurostat, som er genstand for en parallel overvågning fra Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (ESGAB), blev også gennemgået i begge runder.

Kommissionen (Eurostat) udarbejder årlige overvågningsrapporter om de nationale statistiske kontorers overholdelse af adfærdskodeksen. ESGAB's årlige rapport omhandler de fremskridt, der er gjort inden for det europæiske statistiske system som helhed, og især i Eurostat. Resultaterne af den årlige overvågning er en del af den samlede vurdering af EU-statistikker, der forelægges Økofinrådet til efteråret. I 2008 3 , og igen i 2016 4 , aflagde Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af adfærdskodeksen for europæiske statistikker og om koordinering inden for ESS.

b)Forpligtende indsats for tillid til statistik

Kommissionen præsenterede konceptet "forpligtende indsats for tillid til statistik" ("forpligtende indsats") for første gang i en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Effektiv kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker" af 15. april 2011 5 . De forpligtende indsatser var tænkt som et middel til at inddrage de nationale regeringer i ansvaret for omfanget af et lands overholdelse af adfærdskodeksen for europæiske statistikker, således at der skabes den forbindelse mellem kodeksen og regeringer, der tidligere manglede. Merværdien ved de forpligtende indsatser var netop at sikre en forbindelse til regeringen, og dermed typisk de institutionelle aspekter af de statistiske principper i adfærdskodeksen, som var uden for de statistiske myndigheders egen kontrol. Kommissionen foreslog også i meddelelsen, at den retlige ramme (forordning (EF) nr. 223/2009) burde revideres, og at begrebet forpligtende indsatser blev indført som én ud af en række foranstaltninger til at styrke offentlighedens tillid til europæiske statistikker. Rådet støttede hensigten om at indføre forpligtende indsatser og om at revidere forordning (EF) nr. 223/2009.

Inden vedtagelsen af forslaget om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 inddrog Kommissionen medlemsstaterne i drøftelser om den eventuelle form for de forpligtende indsatser. Forslagets begrundelse henviser til meddelelsen fra 2011 og foreslår, at de forpligtende indsatser fastsættes "for at gøre medlemsstaterne opmærksomme på deres rolle i og medansvar for at sikre de officielle statistikkers troværdighed ved at respektere de nationale statistiske kontorers uafhængighed."

I 2015 fortsatte Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne drøftelserne inden for ESS med henblik på at sikre virkningsfuldheden og effektiviteten af de redskaber og aktiverende værktøjer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 223/2009, såsom de forpligtende indsatser for tillid til statistik.

I artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 223/2009 betegnes de forpligtende indsatser som instrumenter, der yderligere har til formål at sikre offentlig tillid til europæiske statistikker og fremskridt inden for gennemførelsen af de statistiske principper i adfærdskodeksen, som skal etableres af både medlemsstaterne og Kommissionen. I betragtning 17 i ændringsforordningen, (EU) 2015/759 6 , fastsættes det desuden, at de forpligtende indsatser bør "omfatte særlige tilsagn fra den pågældende medlemsstats regering om at forbedre eller bevare betingelserne for gennemførelsen af adfærdskodeksen."

2.Oversigt over forpligtende indsatser for tillid og rapporter fra medlemsstaterne

2.1.Formen af den forpligtende indsats

I henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 223/2009 skal medlemsstaterne udarbejde og offentliggøre en forpligtende indsats for tillid til statistik, eller i det mindste fremsende til Kommissionen og offentliggøre en statusrapport om gennemførelsen af adfærdskodeksen og den indsats, der er gjort for at etablere en forpligtende indsats for tillid. Da forordningen ikke indeholder regler om formen af den forpligtende indsats, står det medlemsstaterne frit for at vælge mellem forskellige muligheder, så længe målet om at øge den offentlige tillid gennem en forpligtende indsats fra regeringens side for at skabe forudsætningerne for statistikker af høj kvalitet er opfyldt.

På disse vilkår kan begrebet forpligtende indsatser for tillid til statistik være et meget nyttigt redskab, uanset om en medlemsstat vælger en "enkeltstående" forpligtende indsats, henviser til, hvor den forpligtende indsats kan findes i national ret, eller sender en statusrapport. Hver af disse muligheder kan opfylde målet om at øge den offentlige bevidsthed om adfærdskodeksen og betydningen af uafhængige statistikker.

For så vidt angår den tilgang, de tager til formen for den forpligtende indsats, falder medlemsstaterne i to hovedgrupper: dem, der har etableret "enkeltstående" forpligtende indsatser, og dem, der har erklæret, at visse af deres retsakter udgør den forpligtende indsats. Nogle af landene i gruppe nr. 2 har oplyst, at de ikke har til hensigt at udarbejde en "enkeltstående" forpligtende indsats, mens andre har tilkendegivet, at de stadig har til hensigt at gøre dette.

2.2."Enkeltstående" forpligtende indsatser

Til dato er følgende "enkeltstående" forpligtende indsatser (anført i kronologisk rækkefølge) offentliggjort i følgende medlemsstater:

Grækenland: Den græske forpligtende indsats for tillid til statistik 7 blev underskrevet den 29. februar 2012 af den græske premierminister og medlemmet af Kommissionen med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig. Dette var den første forpligtende indsats, og den blev endda udstedt før Kommissionen havde vedtaget sit forslag til ændring af forordning (EF) nr. 223/2009. Den græske forpligtende indsats er også særlig, idet den er underskrevet af et medlem af Kommissionen. Den indeholder højtidelige tilsagn fra regeringen, kombineret med konkrete foranstaltninger, navnlig for så vidt angår ændring af statistikloven, vedlagt i et bilag. Den græske regerings rapporter til Kommissionen (Eurostat) om gennemførelsen af disse foranstaltninger.

Sverige: Den forpligtende indsats for tillid til statistik 8 blev fremlagt i den svenske regerings finanslovsforslag for 2017. Efterfølgende er den ligeledes blevet offentliggjort på det svenske statistiske kontors hjemmeside. I forslaget beskriver regeringen sin indsats for at skabe tillid til statistikker og opregner de foranstaltninger, som den træffer for at forbedre koordineringen af det statistiske system og opfølgning vedrørende kvalitet. Forslaget præciserede også Sveriges Statistiks ansvar for koordinering og indførte kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres.

Slovenien: Den slovenske regering vedtog den forpligtende indsats for tillid til statistik 9 den 5. januar 2017. Sammen med det tilhørende EU-resumé blev den efterfølgende offentliggjort på det slovenske statistiske kontors hjemmeside. Den forpligtende indsats er baseret på det forhold, at de passende institutionelle rammer for gennemførelse af officielle statistikker i Slovenien er fastsat ved at gennemføre principperne om faglig uafhængighed, tilstrækkelige ressourcer, et mandat til dataindsamling, statistisk fortrolighed, upartiskhed og objektivitet, som fastsat i den nationale lov om statistik.

Irland: Den irske forpligtende indsats for tillid til statistik 10 blev vedtaget af Irlands regering den 30. maj 2017 og efterfølgende offentliggjort på det irske statistiske kontors hjemmeside. Under henvisning til forordning (EF) nr. 223/2009 og den nationale statistiske retsakt anerkender den irske regering betydningen af uafhængige, objektive og pålidelige statistikker som et offentligt gode, og anerkender den rolle, som officielle statistikker spiller i forhold til at tilvejebringe oplysninger, der kan understøtte en velbegrundet debat og beslutningstagning på tværs af regeringen, erhvervslivet og samfundet, ligesom den værdsætter den irske nationale statistikstyrelses rolle med hensyn til at yde strategisk retning til det irske statistiske system.

Belgien: Den 31. maj 2017 blev Belgiens forpligtende indsats 11 godkendt af Samrådsudvalget og efterfølgende offentliggjort på hjemmesiden for det belgiske føderale statistikkontor. Med deres forpligtende indsats for tillid til statistik forpligtede forbundsregeringen og regeringerne i regionerne og lokalforvaltningerne sig til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at sikre de grundlæggende principper og den høje kvalitet af offentlige statistikker.

Rumænien: Den rumænske forpligtende indsats blev vedtaget af den rumænske regering på dens møde den 9. juni 2017 12 . Den omfatter en fast forpligtelse fra den rumænske regerings side til at sikre og forsvare den faglige uafhængighed af det nationale statistiske kontor og andre officielle leverandører af statistikker og til at sikre retten og forpligtelsen hos formanden for det nationale statistiske institut til at varetage de faglige og ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med udarbejdelse af officielle nationale statistikker.

13 Malta: For den maltesiske regering underskrev premierministeren den forpligtende indsats for tillid til statistik den 17. maj 2018. Maltas regering anerkendte, at europæiske statistikker udvikles, udarbejdes og formidles i overensstemmelse med principperne i artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, forordning (EF) nr. 223/2009, og værdsatte den rolle, som Maltas statistiske myndighed og det nationale statistiske kontor spiller i forhold til at tilvejebringe en strategisk retning og til yderligere at udvikle det maltesiske statistiske system. Desuden forpligtede den sig til fortsat at sikre den faglige uafhængighed af Maltas nationale statistiske kontor, til at hjælpe det med at opretholde eller forbedre betingelserne for gennemførelsen af kodeksen og til at skabe betingelser for det nationale statistiske kontors adgang til data fra administrative kilder og andre kilder, hen imod udvikling og udarbejdelse af statistikker af høj kvalitet på alle områder og samtidig reducere byrden for person-, husstands- og virksomhedsrespondenter.

De fastlagte "enkeltstående" forpligtende indsatser varierer betydeligt med hensyn til form, indhold og længde. Dette er i fuld overensstemmelse med målet om at tage hensyn til de særlige karakteristika ved de nationale statistiske systemer. Man kan også se, at samtidig med denne forskellighed har de eksisterende forpligtende indsatser ladet sig inspirere af tidligere indsatser, samt af de to mulige skabeloner, der var foreslået af Kommissionen (Eurostat) i 2012.

Et element i skabelonen er en forpligtelse til at genetablere den "forpligtende indsats for tillid til statistik", hvis der påpeges nogen relevante behov for forbedringer.

Det bemærkes i denne forbindelse, at to kandidatlande, Albanien og Montenegro, for nylig har oprettet "enkeltstående" forpligtende indsatser for tillid, som viser, at sådanne forpligtelser anerkendes som bedste praksis ud over EU's nuværende grænser.

2.3.Nationale love, der udgør forpligtende indsatser

Femten medlemsstater har erklæret i deres indberetning, at visse retsakter udgør forpligtende indsatser for tillid til statistik. Nogle har derfor meddelt, at de ikke vil oprette en "enkeltstående" forpligtende indsats. Langt størstedelen af disse femten medlemsstater har tydeligt angivet de specifikke artikler, der udgør deres forpligtende indsats, og fremlagt yderligere redegørelser.

Denne mulighed for at fastsætte en forpligtende indsats er også gyldig, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Vigtigst af alt skal den pågældende lovgivning omfatte det politiske element i den forpligtende indsats, som bedst beskrevet i betragtning 17 i ændringsforordningen (EU) 2015/759.

I betragtning 17 forklares de underliggende begrundelser for at indføre de forpligtende indsatser i forordning (EF) nr. 223/2009 og giver yderligere vejledning om deres udarbejdelse og indhold. Den fremhæver behovet for at medtage et politisk element i den forpligtende indsats ("...særlige tilsagn fra den pågældende medlemsstats regering ..."). Et lovdekret, som regeringen har udstedt, kan i sig selv udgøre et tilstrækkeligt politisk element, mens en national statistisk lov vedtaget af parlamentet måske ikke er tilstrækkelig.

I sin dialog med de medlemsstater, der har valgt denne mulighed, har Kommissionen bemærket, at regeringer er blevet betydeligt mere bevidste om det ansvar, de bærer for statistikkernes kvalitet, siden indførelsen af en juridisk forpligtelse til at foretage en forpligtende indsats for tillid. Dette kan udledes af de rapporterede drøftelser om den forpligtende indsats mellem det nationale statistiske kontor og regeringen i de berørte medlemsstater.

Til fortsættelse af dialogen vil Kommissionen vurdere, om de relevante retsforskrifter er hensigtsmæssige til at forbedre eller bevare betingelserne for gennemførelsen af adfærdskodeksen. Forhold, der skal overvejes i denne sammenhæng, er, hvorvidt bestemmelserne tydeligt angiver, at der bør fastlægges sikring af høj kvalitet eller rammer for overvågning, og om de effektivt suppleres af forbedringstiltag og selvevalueringer. Proceduren for vedtagelse af den pågældende lovgivning kan også spille en rolle, navnlig hvis det gør den nationale regerings støtte synlig.

Et andet vigtigt aspekt er, at en forpligtende indsats nedfældet i lovgivningen bør have merværdi ud over selve loven. Forpligtende indsatser skal ikke betragtes udelukkende som løfter om at overholde loven, og sådanne løfter vil ikke få den ønskede virkning om at opretholde offentlighedens tillid til europæiske statistikker.

2.4.Rapporter fra medlemsstaterne

I artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 223/2009 fastsættes det, at Kommissionen skal overvåge medlemsstaternes forpligtende indsatser regelmæssigt på grundlag af årlige rapporter, som indsendes af medlemsstaterne og ajourføres efter behov. Såfremt der ikke foreligger en offentliggørelse af en forpligtende indsats senest den 9. juni 2017, forelægger den berørte medlemsstat Kommissionen og offentliggør derefter en statusrapport om gennemførelsen af adfærdskodeksen og, hvor dette er relevant, om den indsats, der er gjort for at etablere en sådan forpligtende indsats. Disse statusrapporter skal offentliggøres og ajourføres hvert andet år.

Alle medlemsstater har indberettet til Kommissionen (Eurostat) om den forpligtende indsats i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 223/2009. Rapporterne fra de seks medlemsstater, som hverken har vedtaget en "enkeltstående" forpligtende indsats eller indarbejdet en forpligtende indsats i deres lovgivning, åbner for det meste mulighed for at etablere en forpligtende indsats i fremtiden.

De fleste medlemsstater rapporterede parallelt med deres rapportering om foranstaltningerne til gennemførelsen af adfærdskodeksen for europæiske statistikker, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen (Eurostat) hvert år i januar måned om de foranstaltninger, de har truffet som opfølgning på peer review-processen. Den relevante del af peer review-rapporten skal også gøres tilgængelig for offentligheden med henblik på at fungere som fremskridtsrapporten om den forpligtende indsats.

a)De udviklinger, der oftest indberettes af medlemsstaterne

Mange medlemsstater har rapporteret om indføjelse af specifikke artikler om eller vedrørende de forpligtende indsatser i den nationale lovgivning om statistik. De har for eksempel medtaget en eksplicit retlig forpligtelse til at udarbejde og formidle officielle statistikker af høj kvalitet. Andre indberettede medtagelse af specifikke bestemmelser om status for rigsstatistikeren, statistisk uafhængighed og det nationale statistiske kontors koordinerende rolle med hensyn til officielle statistikker.

Rapporterne nævnte også indarbejdelse i lovgivningen af en klar procedure for gennemførelse af adfærdskodeksen i systemet for officielle statistikker og et tilsagn om, at udarbejdelsen af officielle statistikker vil blive udviklet i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker for at opretholde samfundets tillid til officielle statistikker.

Nogle af medlemsstaterne rapporterede, at de stadig var i gang med at revidere lovgivningen om statistikker for at medtage bestemmelser, der afspejler de ændringer, der fulgte af revisionen af forordning (EF) nr. 223/2009, og navnlig de forpligtende indsatser.

b)Eksempler, der illustrerer betydelig eller typisk udvikling

Idet en detaljeret beskrivelse af medlemsstaternes rapporter ligger uden for denne rapports rammer, kan følgende eksempler tjene til illustration af betydelig eller typisk udvikling, der er udløst af de forpligtende indsatser (og muligvis af andre udviklinger):

Danmark: En revideret lov om statistik forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. Den omfatter også specifikke bestemmelser om status for rigsstatistikeren, statistisk uafhængighed og det nationale statistiske kontors koordinerende rolle med hensyn til officielle statistikker. Den omfatter også en klar procedure for gennemførelse af adfærdskodeksen i det officielle statistiske system.

Spanien: En særlig artikel om den forpligtende indsats blev tilføjet loven om det statistiske program for 2018, hvori der udtrykkeligt henvises til kvalitetsprincipperne i forordning (EF) nr. 223/2009 og adfærdskodeksen for europæiske statistikker som elementer, der er nødvendige for at opretholde samfundets tillid til statistikker til statslige formål. Desuden er et resumé til borgerne af programmet for 2018 blevet offentliggjort, som indeholder en henvisning til den forpligtende indsats.

Letland: En ny lov om statistik trådte i kraft den 1. januar 2016, som omfattede adskillige vigtige principper fra adfærdskodeksen. Den bekræftede og styrkede for eksempel de nationale statistiske kontorers uafhængighed, gjorde overholdelse af adfærdskodeksen til en juridisk forpligtelse og medførte ændringer af de institutionelle rammer. Rapporten understreger, at ved at foreslå lovgivning baseret på dens egen initiativret, gav regeringen udtryk for sin politiske støtte til principperne i adfærdskodeksen.

Litauen: Et lovforslag udarbejdet og godkendt af regeringen den 10. januar 2018 fastlægger principperne for officielle statistikker, som f.eks. faglig uafhængighed, upartiskhed og objektivitet, statistisk fortrolighed og tilstrækkeligheden af ressourcer, og henviser direkte til forordning (EF) nr. 223/2009 og adfærdskodeksen for europæiske statistikker. Det fastsætter desuden meget klart, at generaldirektøren og det nationale statistiske kontor som helhed skal have faglig uafhængighed.

Slovakiet: Teksten til den "enkeltstående" forpligtende indsats for tillid er blevet endeligt udformet til høringen med den slovakiske regering.

3.Sammenfatning og perspektiver

Indførelsen af forpligtende indsatser for tillid som et instrument til at sikre offentlighedens tillid til europæiske statistikker og fremme gennemførelsen af de statistiske principper i adfærdskodeksen har skabt øget bevidsthed blandt medlemsstaternes regeringer om vigtigheden af deres bidrag til at sikre og forbedre offentlighedens tillid til officielle statistikker.

Alle medlemsstaterne har behørigt rapporteret til Kommissionen om deres aktiviteter og resultater vedrørende de forpligtende indsatser. Mens syv lande allerede har oprettet "enkeltstående" forpligtende indsatser, har femten udpeget hvilke retsakter, der udgør deres regerings tilsagn, og syv har indsendt den krævede rapport. For de medlemsstater, som har rapporteret, at de forpligtende indsatser for tillid til statistik er fastsat i den nationale lovgivning, vil Kommissionen (Eurostat) fortsætte dialogen om det nødvendige politiske element. Få lande har også oplyst, at deres regering er i færd med at fastlægge en "enkeltstående" forpligtende indsats.

Sammenfattende kan det konkluderes, at begrebet forpligtende indsatser er bredt anerkendt af medlemsstaterne, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at udmønte merværdien af deres forpligtende indsats ved at etablere eller forbedre en institutionel forbindelse mellem deres regering og adfærdskodeksen for europæiske statistikker. De heraf følgende yderligere garantier for officielle statistikker af høj kvalitet kan forventes at have den ønskede virkning med at styrke offentlighedens tillid.

Foranstaltninger til at bevare og øge offentlighedens tillid til europæiske statistikker vil stadig være vigtige fremover. En del af ESS-medlemmernes arbejde med at levere uafhængig information af høj kvalitet om økonomi og samfund, der er tilgængelig for alle, er at interagere med brugerne i overensstemmelse med principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker. Sammen med den fortsatte overvågning fra Kommissionens (Eurostats) side vil instrumentet med de forpligtende indsatser for tillid til statistik bidrage til de forskellige bestræbelser fra medlemmerne af ESS for at opretholde og øge offentlighedens tillid til officielle statistikker. De forpligtende indsatser ventes fortsat at forsikre offentligheden om, at de nationale statistiske kontorer bliver støttet fuldt ud af deres regeringer i deres bestræbelser på at sikre statistikker af høj kvalitet.

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse (89/382/EØF, Euratom) om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(2)     http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-32-11-955  
(3)    KOM(2008) 621 endelig af 7.10.2008: 2008 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af adfærdskodeksen.
(4)    COM(2016) 114 final af 7.3.2016: Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af adfærdskodeksen for europæiske statistikker og koordinering inden for det Europæiske Statistiske System.
(5)    KOM(2011) 211 endelig.
(6)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/759 af 29. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 90).
(7)     http://www.statistics.gr/documents/20181/c5b9264e-815e-4f74-9955-467d14cad474 (foreligger kun på engelsk).
(8)

    http://www.scb.se/contentassets/bbe78b2a144143c7955b165f76fb4d52/regeringens-atagande-om-att-skapa-fortroende-for-statistiken.pdf and http://www.scb.se/om-scb/samordning-av-europeisk-statistik-i-sverige/regeringens-atagande-om-att-skapa-fortroende-for-statistiken/ (foreligger kun på svensk). Se også side 28 og 29 i Sveriges officielle statistikker – Årsrapport 2017 http://www.scb.se/contentassets/fd60f41a3abc4d2c8a791e425357ba5b/ov9999_2017a01_br_x43br1802.pdf  (Beskrivelse af den forpligtende indsats på engelsk).

(9)     http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6458 (foreligger kun på engelsk og slovensk).
(10)     http://cso.ie/en/media/csoie/aboutus/documents/CoCS.pdf  (foreligger kun på engelsk).
(11)     https://statbel.fgov.be/en/about-statbel/quality/commitment-confidence (foreligger kun på engelsk, fransk, tysk og nederlandsk).
(12)       http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/angajament_de_sprijinirea_credibilitatii_statisticii_oficiale_nationale.pdf (foreligger kun på rumænsk).
(13)       https://nso.gov.mt/en/nso/Pages/Commitment-on-Confidence.aspx og https://nso.gov.mt/en/nso/Pages/Commitment-on-Confidence.aspx (foreligger kun på engelsk).
Top