EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0307

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

COM/2018/307 final - 2018/0154 (COD)

Bruxelles, den 16.5.2018

COM(2018) 307 final

2018/0154(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Kommissionen (Eurostat) indsamler jævnligt statistikker om asyl og styret migration i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 1 . Denne forordning og Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2010 2 , som fastlægger de forskellige kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelser, er de vigtigste instrumenter for obligatoriske statistikker om asyl og styret migration. Desuden indsamler Kommissionen (Eurostat) statistikker om migrationsrelaterede administrative hændelser på grundlag af andre retlige instrumenter, i henhold til hvilke dataindsamling er obligatorisk. Disse yderligere statistikker vedrører data om de blå EU-kort (direktiv 2009/50/EF 3 ), kombinerede tilladelser (direktiv 2011/98/EU 4 ), sæsonarbejdere (direktiv 2014/36/EU 5 ), virksomhedsinterne udstationeringer (direktiv 2014/66/EU 6 ) og forskere, studerende, praktikanter, volontører, elever og au pairer (direktiv (EU) 2016/801 7 ). De er fastlagt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 862/2007.

Migrationen til EU har ændret sig radikalt i de seneste år. For at håndtere de udfordringer, der følger af denne ændring, har Kommissionen gennemført og videreudviklet den samlede migrationspolitik, der er fremlagt i den europæiske dagsorden for migration 8 , som har til formål at forbedre den måde, hvorpå migrationsstrømme styres både inden for og uden for EU, og som omfatter en kombination af øjeblikkelige foranstaltninger til at imødegå tilstrømningen af migranter til Europa og en strukturreform, som hviler på fire søjler: i) mindske incitamenterne til irregulær migration, ii) grænseforvaltning: redde liv og sikre de ydre grænser, iii) Europas beskyttelsespligt: en stærk fælles asylpolitik, iv) en ny politik for lovlig migration. De interesserede parter har i den forbindelse gentagne gange fremført, at der er behov for at styrke evidensgrundlaget på disse områder.

Kommissionen har jævnligt erkendt, at det er nødvendigt at forbedre indsamlingen af statistikker, især hvad angår tallene for tilbagevenden af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt i EU 9 , og børn 10 . Eurostats arbejdsprogram for 2018 prioriterer allerede hensynet til et nyt og mere dynamisk politikmiljø med særlig vægt på asylansøgere og retshåndhævelse på migrationsområdet (herunder tilbagevenden). Det fastslås, at den eksisterende lovgivning kan tages op til revision for at tage hensyn til brugernes prioriteter, herunder nye og fremvoksende krav.

Indholdet og kvaliteten af europæiske statistikker, der er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 862/2007, opfylder bestemte behov. Deres mangler bliver imidlertid stadig tydeligere, navnlig i lyset af den seneste udvikling i migrationen til EU. Det er nødvendigt med yderligere data om flere nye former for migration og migranter, som skal være mere præcise, hyppigere og mere rettidige. Den eksisterende retlige ramme giver ikke mulighed for sådanne oplysninger. Hidtil er de nye behov udelukkende blevet håndteret på fuldkommen frivillig basis (dvs. uden revision af forordning (EF) nr. 862/2007) og på grundlag af en aftale indgået af den relevante ekspertgruppe i samarbejde med medlemsstaterne. For eksempel viser erfaringerne med statistikker om tilbagevenden, at denne tilgang ikke altid er effektiv. Dette betyder, at forordning (EF) nr. 862/2007 bør revideres og forbedres for at sikre, at de relevante statistikker er lettere tilgængelige.

Inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration sker der en udvikling af de europæiske og nationale systemer til forvaltning af asyl og styret migration. Som følge af de skiftende relevante kendetegn ved migration og migranter er der et reelt behov for at forbedre statistikkerne om begge i overensstemmelse med de interesserede parters skiftende behov. Det vil sige, at de skal gøres mere relevante, sål der kan opbygges et stærkere evidensgrundlag for politikudformning og evaluering. Dette er grunden til, at Kommissionen i sin statusrapport om den europæiske dagsorden for migration 11 nævner, at der et klart behov for specifikke ændringer af forordning (EF) nr. 862/2007, og peger på meget præcise forbedringer, især hvad angår tilbagevenden (hyppigere statistikker), genbosættelser, opholdstilladelser og migrantbørn. I den efterfølgende og seneste "Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration" 12 bemærkes det, at Kommissionen overvejer at ændre EU-reglerne om indsamling og hyppigheden af statistikker over migration og international beskyttelse med henblik på at sikre et bredt overblik og gøre noget ved nogle af de konstaterede mangler.

Problemet er endnu mere påtrængende for politiske beslutningstagere og for politikevaluering på EU-plan. Der er et klart behov for at forbedre statistikkerne om migrationsrelaterede administrative hændelser for at afspejle de seneste og kommende politikændringer og gøre det europæiske statistiske system (ESS) 13 mere lydhørt over for ændringer i selve migrationen og de dermed forbundne politikker på EU-plan. Der er også behov for at sikre, at de frivillige nationale dataindberetninger bliver mere fuldstændige og pålidelige. Der skal desuden udvikles en mekanisme til yderligere forbedring af statistikker om migration for at gøre ESS bedre til at reagere på yderligere udvikling i migrationsdatakrav. Manglende opgradering af europæiske statistikker på dette område vil sandsynligvis hurtigt øge de eksisterende forskelle mellem efterspørgslen efter sådanne statistikker og udbuddet heraf, især til brug for beslutningstagning og evaluering, og dermed afholde beslutningstagere fra at reagere på fremtidige migrationsmæssige udfordringer på grundlag af evidens.

Formålet med dette forslag er at støtte den europæiske dagsorden for migration ved at give EU's politiske og andre beslutningstagere bedre og mere rettidige politikrelevante statistikker og forstærke reaktionen på de udfordringer, der er forbundet med migration. Initiativet vil navnlig forbedre europæiske statistikker vedrørende asyl og styret migration ved at skabe et retsgrundlag for de statistikker, der i øjeblikket indsamles på frivillig basis.

På samme måde vil revisionen af forordning (EF) nr. 862/2007 forbedre fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet og sikkerhed for så vidt angår de nationale myndigheders nuværende frivillige dataindberetninger. Den vil navnlig sikre tilvejebringelse af statistikker på de områder, hvor de interesserede parter har påpeget klare behov — asyl, tilbagevenden (øget hyppighed), genbosættelse, opholdstilladelser og migrantbørn.

Ud over disse specifikke og øjeblikkelige behov og for at støtte den fremtidige udvikling i migrationspolitikken i almindelighed vil revisionen skabe en indbygget fleksibilitet i forbindelse med yderligere forbedringer af migrationsstatistikkerne. Revisionen vil også give mulighed for at udvikle nye indikatorer for migration, som bedre kan understøtte prioriteterne i den "europæiske dagsorden for migration" ved at tilvejebringe et evidensgrundlag. En sådan fleksibilitet vil forbedre europæiske statistikkers kvalitet først og fremmest ved at gøre dem mere relevante.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Alle statistikker om asyl og styret migration, som Eurostat regelmæssigt indsamler, forventes at være i fuld overensstemmelse med forordning (EF) nr. 862/2007. Anden gældende lovgivning om levering af data til Kommissionen (Eurostat), dvs. ovennævnte direktiv 2009/50/EF, 2011/98/EU, 2014/36/EU, 2014/66/EU og (EU) 2016/801, sikrer også sammenhæng med de metodologiske rammer, der er indført ved forordning (EF) nr. 862/2007. Derfor vil ændringen af forordning (EF) nr. 862/2007 være med til at sikre den størst mulige sammenhæng mellem statistikker på dette politikområde ved at bevare en enkelt ensartet metodologisk ramme for tidligere, nuværende og fremtidige statistikker om asyl og styret migration. Dette initiativ vil bidrage til gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

De foreslåede begrænsede ændringer vedrører nye behov og utilstrækkeligt dækkede områder, som er blevet stadig tydeligere med den seneste udvikling af specifikke politikker fastlagt i Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration. De omfatter det fælles europæiske asylsystem, migrantbørn, lovlig migration, genbosættelser, indrejse af humanitære årsager og andre former for lovlig indrejse. For at sikre yderligere sammenhæng med andre EU-politikker vil nærværende forslag udgøre en integreret del af pakken "gennemførelse af EU's dagsorden for migration", som omfatter flere andre migrationsrelaterede lovgivningsmæssige initiativer foreslået af Kommissionen. Fleksibiliteten ved disse initiativer skal sikre maksimal reaktionsevne og fleksibilitet i fremtiden.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) udgør retsgrundlaget for europæiske statistikker. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger, der sikre, at der udarbejdes statistikker, hvor det er nødvendigt for, at Unionen kan udfylde sin rolle. I artikel 338 fastlægges kravene til udarbejdelse af europæiske statistikker, der er nødvendige for gennemførelsen af Unionens aktiviteter, og som skal opfylde visse standarder med hensyn til upartiskhed, pålidelighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og de statistiske oplysningers fortrolighed, uden at det medfører uforholdsmæssigt store byrder for erhvervslivet.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Målet for dette initiativ — at revidere og supplere de eksisterende fælles regler for indsamling og udarbejdelse af europæiske statistikker over migration og international beskyttelse — kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af EU-landene hver for sig. På grund af initiativets omfang og behovet for sammenlignelighed kan målet bedre nås på EU-plan. Udarbejdelse af statistikker over migration og international beskyttelse på EU-plan kræver en standardiseret metodologi, og det skal fastlægges, hvilke standardiserede resultater medlemsstaterne skal levere.


De nye behov for statistikker om asyl og migration i overensstemmelse med den europæiske dagsorden om migration og dens udvikling er ikke dækket i den nuværende forordning (EF) nr. 862/2007. Forordningen skal derfor ændres, hvis den skal udgøre et solidt grundlag for udarbejdelsen af de nødvendige data. Nærhedsprincippet finder anvendelse, da forslaget ikke hører ind under EU's enekompetence. Formålet med initiativet er at sikre, at de oplysninger, som de nationale myndigheder i øjeblikket udveksler på et frivilligt grundlag, er mere fuldstændige og pålidelige, at give mulighed for fremtidige forbedringer af migrationsstatistikker og at vise, at Kommissionen reagerer på behovet for at udvikle migrationsdata, som bedre kan støtte prioriteterne i dagsordenen for migration. De pågældende data kan indsamles af de forskellige nationale myndigheder. EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. De interesserede parters behov, der er skabt af aktiviteter, som iværksættes på baggrund af den europæiske dagsorden for migration, kan opfyldes ved en begrænset ændring af forordning (EF) nr. 862/2007, som i vid udstrækning er baseret på de nuværende frivillige dataindsamlinger kombineret med indførelse af fleksibilitet, som er baseret på gennemførelsesretsakter. Dermed kan nye og fremvoksende databehov imødekommes hurtigere i fremtiden.

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er den foreslåede forordning begrænset til det minimum, der kræves til at opfylde disse mål, og går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene.

Valg af retsakt

Foreslået retsakt: en forordning. I betragtning af forslagets mål og indhold, og da der er tale om en ændring af en gældende forordning, er en forordning den mest hensigtsmæssige retsakt.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 862/2007 forelagde Kommissionen to rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i overensstemmelse med forordningen, og om deres kvalitet 14 . Desuden skal der tages hensyn til, at de data, der kræves i henhold til forordningen, bør afspejle brugernes skiftende behov og samtidig tage højde for dataleverandørernes kapacitet. Dette førte til forslag om ændringer af forordning (EF) nr. 862/2007 for at tilføje nye, specifikke opdelinger.

I de to rapporter blev de nuværende data sammenholdt med de endnu mere specifikke og detaljerede kvalitetskriterier for europæiske statistikker, som er fastsat i forordning (EF) nr. 223/2009 15 . Det blev konkluderet, at de data, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 862/2007, skal forbedres, for at disse kvalitetskriterier kan opfyldes, navnlig med hensyn til relevans, punktlighed og rettidighed. For at kunne reagere præcist har Eurostat påbegyndt frivillige dataindsamlinger, som har bekræftet behovet for mere rettidige og opdelte data. På grundlag af disse frivillige dataindsamlinger reageres der med det planlagte forslag direkte og præcist på de identificerede behov.

Den seneste udvikling i migrationskrisen viser tydeligere end nogensinde før, at hyppigheden af og opdelingsniveauet for statistikker i henhold til forordning (EF) nr. 862/2007 i sin nuværende form ikke længere er tilstrækkelige med henblik på overvågning af politikker, således som det er forklaret i Kommissionens meddelelse "Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration" 16 . For så vidt angår datahyppighed er de årlige data om tredjelandsstatsborgeres tilbagevenden, som Eurostat har indsamlet, for eksempel ikke tilstrækkelige hyppige til, at der kan foretages en nøje overvågning af udviklingen i politikken for tilbagevenden. Det utilstrækkelige opdelingsniveau for data og manglende oplysninger, hvad angår resultaterne for børn, herunder asylprocedurer for uledsagede mindreåriges, er eksempler på manglerne i de data, der er nødvendige for at overvåge situationen for denne særligt sårbare gruppe af asylansøgere. Da de statistikker, der er omfattet af denne forordning, har stor betydning for politikudarbejdelsen, er det vigtigt at have en fuldstændig dækning af alle medlemsstater og sikkerhed vedrørende dataindberetninger, hvilket ikke kan garanteres med frivillig indsamling. Det er kun muligt at nå disse målsætninger ved hjælp af et forslag til en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 862/2009.

Konklusionerne i Kommissionens rapporter fra 2012 og 2015 er baseret på et samarbejde med EU-landenes nationale myndigheder i mere end et årti. Svaghederne i den nuværende ramme er blevet vurderet i tæt samarbejde med de berørte politiske generaldirektorater — navnlig Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender og Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, men også de EU-agenturer, der beskæftiger sig med migration (EASO, Frontex og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder) — og i forskellige sammenhænge (ansigt til ansigt-møder, ekspertgrupper og statistikkonferencer). Denne vurdering har inddraget andre interesserede parter, f.eks. forskere, interessegrupper og internationale organisationer. Der har også været løbende drøftelser af lignende art med nationale dataleverandører repræsenteret ved EU-landenes indenrigs- eller justitsministerier eller tilknyttede nationale immigrationsmyndigheder, på møder i ekspertgrupper og andre steder.

Som svar på input, der er modtaget under ovennævnte drøftelser, har Eurostat udviklet en række frivillige dataindsamlinger, der skal afhjælpe de konstaterede datamangler. Der er taget højde for behovet for fleksibilitet. I mere end 10 år og på 10 ekspertgruppemøder har Eurostat drøftet de problemer, der opstår som følge af begrænsningerne ved de statistikker, der indsamles i henhold til forordning (EF) nr. 862/2007. De dokumenter, der blev fremlagt på disse møder, samt dagsordenen og referatet af drøftelserne, er offentligt tilgængelige De kan findes i den åbne del af CIRCABC 17 , som indeholder dokumenterne fra ekspertgruppen om asyl, opholdstilladelser, håndhævelse og integration af migranter 18 . Denne ekspertgruppe består af nationale eksperter, der arbejder på området asyl og styret migration i indenrigsministerierne eller hos de nationale immigrationsmyndigheder. Allerede i 2009 bekræftede generaldirektørerne i medlemsstaternes nationale statistiske kontorer desuden, at der var behov for en sådan udvikling, idet de påpegede, at de statistikker, der er omfattet af forordning (EF) nr. 862/2007, kun opfylder en del af informationsbehovene på dette politikområde 19 .

Dette initiativ vil gøre EU's migrationsstatistikker mere relevante. Som nævnt ovenfor er migration et fænomen, der ændrer sig hurtigt og kræver politikker, der hurtigt kan tilpasses nye behov. Det betyder, at statistiske oplysninger skal være meget fleksible for at vedblive med at være relevante.

Kommissionens videncenter om migration og demografi (KCMD) 20 har ligeledes ved forskellige lejligheder erkendt begrænsningerne i de nuværende retlige rammer. I forbindelse med tre nylige KCMD-workshops om EU-migrationsdata havde Kommissionens generaldirektorater mulighed for at drøfte datamangler i migrationsstatistikker og levere bidrag til debatoplægget "På vej mod en EU-politik for migrationsdata". Oplægget identificerede en række mulige foranstaltninger, der kan træffes for at afhjælpe disse mangler.

Endelig blev Eurostat også meget aktivt involveret i udarbejdelsen af internationale anbefalinger vedrørende flygtningestatistikker, der for nylig blev vedtaget af FN's Statistiske Kommission. De internationale standarder, der anbefales af ekspertgruppen, som udvikler disse anbefalinger, omfatter en opfordring til mere detaljerede data om asylansøgere og flygtninge, herunder uledsagede mindreårige.

Forbedringerne i det planlagte forslag tager hensyn til den omstændighed, at de fleste nationale myndigheder allerede frivilligt sender data til Eurostat om alle de områder, der er omfattet af de foreslåede ændringer, eller har sagt, at de er villige til at gøre det. Ajourførte tabeller over de data, der sendes til Eurostat, forelægges regelmæssigt på ekspertgruppemøder.

De foreslåede ændringer bør ikke indebære en væsentlig øget byrde for de forskellige nationale myndigheder, da de er baseret på den eksisterende frivillige dataindsamling. Disse data er endvidere allerede generelt tilgængelige i de nationale myndigheders administrative kilder.

Høringer af interesserede parter

I betragtning af, at den foreslåede ændring af forordning (EF) nr. 862/2007 ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på samfundet eller økonomien (jf. nedenstående forklaring), hørte Kommissionen (Eurostat) Udvalget for det Europæiske Statistiske System, da de nationale statistiske kontorer er ansvarlige for koordinering af alle aktiviteter vedrørende europæiske statistikker på nationalt plan.

Desuden er den vigtigste bruger af statistikker om migration og international beskyttelse til politikformål, dvs. Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender, blevet hørt flere gange og har også ydet værdifuld feedback.

De højeste prioriteter er: at øge hyppigheden for statistikker om forpligtelse til at forlade en medlemsstat og tilbagevenden fra årligt til kvartalsvist, samtidig med at der indføres yderligere opdelinger; tilføjelse af nye opdelinger for asylstatistikker vedrørende uledsagede mindreårige; ændring af statistikker om genbosættelser og indførelse af statistikker om førstegangsasylansøgere, nye statistikker om anmodninger om genbehandling i henhold til Dublinforordningen og ændringer af statistikker om opholdstilladelser.

På grund af dette forslags meget begrænsede karakter blev det ikke anset for nødvendigt at inddrage andre organer.

Indhentning og brug af ekspertbistand

De foreslåede ændringer er i vidt omfang baseret på eksisterende frivillige dataindsamlinger, som foretages af de fleste nationale myndigheder. Under udviklingen, gennemførelsen og indsamlingen af frivillige data har talrige udvekslinger med eksperter fra de nationale statistikmyndigheder ført til, at der blev udvalgt praktisk gennemførlige metodologiske og tekniske løsninger. Efterfølgende blev processerne finjusteret og optimeret for bedst muligt at tage højde for både politikbehov og relevans på den ene side og datatilgængelighed på nationalt plan på den anden side. De ændringer, der beskrives nærmere nedenfor, indarbejder disse gennemprøvede valg i gældende EU-ret.

Konsekvensanalyse

Der er ikke foretaget nogen konsekvensanalyse, fordi forslaget ikke har nogen væsentlige økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser og ikke medfører nogen ekstra byrde for erhvervslivet eller offentligheden.

Initiativet har hovedsagelig til formål at ændre forordning (EF) nr. 862/2007, så der skabes et retsgrundlag for de nuværende frivillige dataindsamlinger, samtidig med at der sikres den nødvendige fleksibilitet med henblik på fremtidige databehov. Det indebærer navnlig ikke nogen ændringer af temaerne eller genstanden for de statistikker, der allerede er indsamlet i henhold til denne forordning.

De fleste nationale myndigheder i EU leverer allerede eller har givet udtryk for, at de er villige til at levere de statistikker, som der anmodes om i de påtænkte ændringer, på frivillig basis. Det konkluderes derfor, at disse data generelt allerede er tilgængelige i medlemsstaternes administrative kilder.

Målrettet regulering og forenkling

I forbindelse med den regelmæssige evaluering af den eksisterende retlige ramme konkluderes det, at de data, der kræves i henhold til forordningen, bør afspejle brugernes skiftende behov og samtidig tage højde for dataleverandørernes kapacitet. Dette har resulteret i forslag om, at forordningen ændres ved at tilføje nye opdelinger. På denne måde er de frivillige dataindsamlinger blevet videreudviklet, og behovet for fleksibilitet er taget i betragtning. Ændringerne bør ikke føre til en markant øget byrde, da de er baseret på de eksisterende frivillige dataindsamlinger, og dataene generelt allerede er tilgængelige i medlemsstaternes administrative kilder.

Indberetning af data som foreslået i ændringen medfører kun ubetydelige yderligere omkostninger og byrder for medlemsstaterne; den fortsatte udveksling af erfaringer og praksis mellem nationale dataleverandører på ekspertgruppemøderne gennem mange år har lettet byrderne. I tidens løb er der opnået store forbedringer i indberetningsmetoderne, hvilket har mindsket den indsats, der er nødvendig for at udarbejde og levere data. Eurostat har blandt andet indført formater for dataindberetning, som gør det muligt for nationale dataleverandører at udtrække data direkte fra deres databaser (og dermed undgå tidskrævende manuelle sammenstillinger af data i Excelformat) og levere dem via automatiserede indberetningsværktøjer, herunder standardiserede og automatiserede valideringsprocedurer.


Øjeblikkelig feedback om kvaliteten mindsker den krævede indsats, da det fører til situationer, hvor medlemsstaterne kun skal levere data én gang i stedet for gentagne gange. Dette har ført til effektivitetsgevinster og en væsentlig reduktion af de mange forskellige indberetninger som følge af konstaterede fejl i de leverede data. Disse effektivitetsgevinster, der har vist sig på nationalt plan, har mindsket udvekslingerne mellem nationale dataleverandører og den byrde, der pålægges dem. Feedback fra de pågældende lande, der er indsamlet på ekspertgruppemøder og på arbejdsniveau, viser, at disse forbedringer anses for at have mindsket både arbejdet og omkostningerne for de dataleverende enheder.

Medlemsstaterne har allerede oprettet mekanismer for datalevering på grundlag af forordning (EF) nr. 862/2007. Fremgangsmåden, der indebærer, at man forbliver inden for denne struktur og tager hensyn til de aktuelle behov og den fremtidsorienterede fleksibilitetsmekanisme, mindsker den yderligere byrde for dataleverandørerne, eftersom man bibeholder den samme metodologiske ramme.

Grundlæggende rettigheder

Ved at forbedre fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet og sikkerhed for så vidt angår de nationale myndigheders nuværende frivillige dataindberetninger og ved at skabe en indbygget fleksibilitet for yderligere forbedringer af migrationsstatistikker med det formål at forbedre europæiske statistikkers kvalitet og relevans på dette område med henblik på beslutningstagning og evaluering støtter forslaget gennemførelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 18 (asylret), artikel 19 (beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering) og artikel 24 (børns rettigheder).

Endvidere er de mest relevante overvejelser i forbindelse med dette forslag de mulige virkninger for beskyttelsen af personoplysninger (som der er fastlagt rettigheder for i artikel 8 (beskyttelse af personoplysninger) i EU's charter om grundlæggende rettigheder, artikel 16 i TEUF og i afledt ret 21 ). Ingen af bestemmelserne forventes dog at medføre ændringer i bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. De nationale statistiske kontorers gældende forpligtelser og dertil tilhørende garantier og sikkerheder i henhold til national lovgivning og EU-lovgivning om databeskyttelse på det statistiske område finder fortsat anvendelse. Disse tilvejebringer en robust retlig ramme, der dækker alle relevante aspekter af databeskyttelse, f.eks. beskyttelse af respondenters fortrolighed, anonymisering af oplysninger og beskyttelse af svar på spørgeskemaer, hvis det er relevant.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen virkninger for EU-budgettet.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Da de foreslåede ændringer er baseret på eksisterende frivillige dataindberetninger, vil gennemførelsen være begrænset til medtagelse af nye bestemmelser i lovgivningen og vil blive overvåget, således som det retligt kræves.

I artikel 12 i forordning (EF) nr. 862/2007 fastsættes det, at Kommissionen hvert tredje år fra og med 2012 skal forelægge en overvågnings- og evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til nævnte forordning, og om deres kvalitet. Kommissionen vedtog den seneste rapport om statistikker over migration og international beskyttelse den 30. juli 2015 22 og den næste rapport forventes i august 2018.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

På grundlag af feedback fra vores interesserede parter, navnlig fra Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender, blev følgende umiddelbare prioriteter baseret på de alvorligste mangler fastlagt:

øget hyppighed for statistikker om tilbagevenden og forpligtelse til at forlade en medlemsstat fra årligt til kvartalsvist, samtidig med at der indføres yderligere opdelinger

nye opdelinger for asylstatistikker vedrørende uledsagede mindreårige,

tilføjelse af nye opdelinger for genbosættelsesstatistikker, indførelse af statistikker om førstegangsasylansøgere og nye statistikker om anmodninger om genbehandling i henhold til Dublinforordningen og indførelse af nye opdelinger for statistikker om opholdstilladelser.

De behov, som de interesserede parter gav udtryk for, kunne opfyldes ved en begrænset ændring af forordning (EF) nr. 862/2007, som i vid udstrækning kunne baseres på eksisterende frivillige dataindsamlinger, kombineret med indførelse af fleksibilitet, således at de nye og fremvoksende databehov kan imødekommes på en hurtigere måde i fremtiden.

Forslaget ændrer ikke substansen i forordning (EF) nr. 862/2007, da den ikke ændrer mere end nødvendigt for at opnå sine begrænsede målsætninger.

Det foreslås derfor, at visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 862/2007 ændres eller erstattes som følger:

Artikel 4:

Med hensyn til statistikker om international beskyttelse indeholder ændringsforslaget bestemmelser om en opdeling for uledsagede mindreårige, indførelse af nye statistikker om "anmodninger om genbehandling" i henhold til Dublinforordningen og om "førstegangsasylansøgere" samt indførelse af krævede opdelinger efter "bopælsland" og "type asylafgørelse" for personer, der er omfattet af en genbosættelsesordning.

Artikel 6:

Med hensyn til statistikker om opholdstilladelser indeholder ændringsforslaget bestemmelser om yderligere opdelinger efter alder og køn, som også er nødvendige. Desuden indføres der en opdeling af antallet af fastboende udlændinge opdelt efter type af status som fastboende udlænding.

Artikel 7:

Med hensyn til statistikker om tredjelandsstatsborgere, som anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat, og som er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, der fastslår eller erklærer, at deres ophold er ulovligt, og pålægger dem at forlade medlemsstaten, og statistikker om tredjelandsstatsborgere, som har forladt medlemsstatens område i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, indføres der ved ændringen en ændret hyppighed fra "årligt" til "kvartalsvist".

Med hensyn til statistikker om tredjelandsstatsborgere, som har forladt den berørte medlemsstats område i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, indeholder ændringsforslaget bestemmelser om indførelse af tre opdelinger: "type tilbagevenden og modtaget støtte", "type aftaleprocedure" og "bestemmelsesland".

Artikel 8 udgår, da den er forældet.

For at sikre bedre tilgængelighed af europæiske statistikker om asyl og styret migration og sikre en fleksibilitetsmekanisme ændres artikel 10, stk. 1, idet Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at gennemføre bestemmelserne om opdelinger ved nærmere at fastsætte deres indhold i overensstemmelse med artikel 4, 5, 6 og 7.

2018/0154 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 23 fastlægges der en fælles og sammenlignelig retlig ramme for europæiske statistikker over migration og international beskyttelse.

(2)For at imødekomme nye behov i Unionen for statistikker om asyl og styret migration og eftersom kendetegnene ved migration undergår hurtige forandringer, er der behov for en ramme, som muliggør hurtig reaktion på ændrede behov for så vidt angår statistikker om asyl og styret migration.

(3)For at hjælpe Unionen med at reagere effektivt på de udfordringer, som migration udgør, er der behov for data om asyl og styret migration, der vedrører perioder på under et år.

(4)Statistikker om asyl og styret migration har grundlæggende betydning for analyse, definition og evaluering af en lang række politikker, navnlig hvad angår foranstaltninger vedrørende ankomst for personer, der søger beskyttelse i Europa.

(5)For at sikre kvaliteten og navnlig sammenligneligheden af data fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på EU-plan bør dataene være baseret på samme begreber og bør vedrøre den samme referencedato eller -periode.

(6)Data om asyl og styret migration bør være i overensstemmelse med de relevante oplysninger, der indsamles i henhold til forordning (EF) nr. 862/2007.

(7)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 24 fastlægges der en referenceramme for europæiske statistikker over migration og international beskyttelse. I henhold hertil skal principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, statistisk fortrolighed og omkostningseffektivitet overholdes.

(8)Ved udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør de nationale og europæiske statistiske myndigheder og eventuelle andre relevante nationale og regionale myndigheder overholde de principper, der er fastsat i adfærdskodeksen for europæiske statistikker som revideret og ajourført af Udvalget for det Europæiske Statistiske System den 28. september 2011.

(9)Målsætningen for denne forordning, dvs. at revidere og supplere de eksisterende fælles regler for indsamling og udarbejdelse af europæiske statistikker over migration og international beskyttelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne hver for sig. Det kan på grund af harmonisering og sammenlignelighed bedre nås på EU-plan. EU kan derfor træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10)Denne forordning garanterer retten til respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(11)For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til fastlæggelse af opdelinger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 25 .

(12)Forordning (EF) nr. 862/2007 bør derfor ændres.

(13)Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 862/2007 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 tilføjes følgende som litra d):

"d) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som ansøger om international beskyttelse for første gang."

b) Stk. 1, sidste afsnit, affattes således:

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referencemåneden. Den første referencemåned er januar 2020."

c) Stk. 2, sidste afsnit, affattes således:

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020."

d) Stk. 3, litra a), udgår.

e) Stk. 3, sidste afsnit, affattes således:

"De i litra b), c), d), e), f) og g) nævnte statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. Herudover opdeles de i litra g) nævnte statistikker efter bopælsland og type asylafgørelse. De skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020."

f) Stk. 4, litra d), affattes således:

"d) antallet af overførsler, som de i litra c) og h) omhandlede afgørelser medfører".

g) I stk. 4 tilføjes følgende som litra f), g) og h):

"f) antallet af anmodninger om genbehandling af tilbagetagelse eller overtagelse af asylansøgere

g) de bestemmelser, som de i litra f) omhandlede anmodninger er baseret på

h) de afgørelser, der er truffet vedrørende de i litra f) omhandlede anmodninger."

e) Stk. 4, sidste afsnit, affattes således:

"Disse statistikker skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020."

2) I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om:

a) antallet af opholdstilladelser udstedt til tredjelandsstatsborgere opdelt på følgende måde:

i) opholdstilladelser udstedt i referenceperioden, hvorved den pågældende person tildeles opholdstilladelse for første gang, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

ii) opholdstilladelser udstedt i referenceperioden og tildelt som følge af en persons ændrede indvandrerstatus eller begrundelse for ophold, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

iii) gyldige opholdstilladelser ved udgangen af referenceperioden (antal udstedte opholdstilladelser, som ikke er inddraget eller udløbet), opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

b) antallet af fastboende tredjelandsstatsborgere ved udgangen af referenceperioden opdelt efter statsborgerskab, type af status som fastboende, alder og køn."

b) Stk. 3 affattes således:

"De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for seks måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020."

3) I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, litra b), affattes således:

"b) antallet af tredjelandsstatsborgere, som faktisk har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, jf. litra a), opdelt efter de tilbagevendte personers statsborgerskab, type tilbagevenden og modtaget støtte og efter bestemmelsesland."

b) Stk. 2 affattes således:

"2. De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020."

4) Artikel 8 udgår.

5) I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1.    Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge opdelinger i overensstemmelse med artikel 4, 5, 6 og 7 og fastsætte regler for passende formater for indberetning af data, jf. artikel 9.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 2."

b) Stk. 2, litra d), udgår.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 862/2007 anvendes fra den 1. marts 2020.

Artikel 4, stk. 3 og 4, og artikel 6, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 862/2007 anvendes fra den 1. juli 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).

(2)

   Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2010 af 15. marts 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse for så vidt angår fastsættelse af kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelser (EUT L 66 af 16.3.2010, s. 1).

(3)

   Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17).

(4)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (EUT L 343 af 23.12.2011, s. 1).
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af 26. februar 2014 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 375).
(6)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (EUT L 157 af 27.5.2014, s. 1).
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).
(8)    COM(2017) 558 final.
(9)    COM(2015) 453 final "EU-handlingsplan for tilbagesendelse".
(10)    COM(2017) 211 final "Beskyttelse af migrantbørn".
(11)    COM (2017) 669 final.
(12)    COM (2018) 250 final.
(13)    ESS er partnerskabet mellem den europæiske statistikmyndighed, som er Kommissionen (Eurostat), og de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der i den enkelte medlemsstat er ansvarlige for at udvikle, udarbejde og formidle europæisk statistik.
(14)    COM(2015) 374 og COM(2012) 528 final.
(15)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(16)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration (COM(2018) 250 final) (foreligger kun på engelsk).
(17)    CIRCABC (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens) er en applikation, der anvendes til at skabe samarbejdsfora, hvor brugerfællesskaber kan arbejde sammen via internettet og dele information og ressourcer.
(18)     https://circabc.europa.eu/w/browse/1977c9be-d5af-452a-9bf4-3b5e888fa35d (foreligger kun på engelsk).
(19)     http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/4339944/malta-declaration.pdf/b83b3965-27f0-47af-8b3f-5c84735b91bc (foreligger kun på engelsk).
(20)    KCMD-styringsgruppen består af: JRC og GD HOME (medformænd), SG, GD DEVCO, GD ECHO, GD RTD, GD ESTAT, EPSC og EU-Udenrigstjenesten. JRC varetager gruppens daglige aktiviteter. De generaldirektorater, der er tilknyttet KCMD's arbejde, er CLIMA, ECFIN, EAC, EMPL, JUST, NEAR, REGIO, COMM samt SG. KCMD's strategiske partnere omfatter bl.a. International Institute for Applied Systems Analyses (IIASA), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) — Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC).
(21)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(22)    COM(2015) 374.
(23)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).
(24)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(25)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Top