EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0296

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

COM/2018/296 final - 2018/0148 (COD)

Bruxelles, den 17.5.2018

COM(2018) 296 final

2018/0148(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

(EØS-relevant tekst)

{SEC(2018) 234 final}
{SWD(2018) 188 final}
{SWD(2018) 189 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

En forbedring af mærkningen af dæk vil give forbrugerne flere oplysninger om brændstofeffektivitet, sikkerhed og støjniveau, så de kan få nøjagtige, relevante og sammenlignelige oplysninger om disse aspekter, når de køber dæk. Dette vil bidrage til at forbedre dækmærkningsordningens effektivitet og dermed sikre renere, sikrere og mere støjsvage køretøjer samt maksimere ordningens bidrag til omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler i transportsektoren.

Dette forslag ophæver og erstatter forordning (EF) nr. 1222/2009 1 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forordningen om mærkning af dæk).

Forordningen om mærkning af dæk blev ændret to gange, før den trådte i kraft. Den første ændring omfattede tilføjelsen af en ny vådgrebsprøvningsmetode til C1-dæk (biler), og den anden indføjede, at der også var blevet udviklet en passende international vådgrebsprøvningsmetode til C2- og C3-dæk (hhv. varevogne og tunge køretøjer) 2 , og tilføjede en procedure for justering af laboratoriers måling af rullemodstand. Dette forslag indbefatter disse ændringer.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

EU vedtog i 2009 to regelsæt med hensyn til dæk:

forordningen om mærkning af dæk, som indeholdt EU-krav, der harmoniserede de oplysninger om dækparametre, som slutbrugere skal gives, så de kan foretage et informeret valg om anskaffelse, og

forordningen om krav til typegodkendelse 3 for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer (forordningen om generel sikkerhed), som indeholdt harmoniserede tekniske krav, som dæk skal opfylde, før de bringes i omsætning på EU-markedet.

Forordningen om generel sikkerhed fastlægger mindstekrav for blandt andet dæk med hensyn til:

i) rullemodstand

ii) vejgreb i vådt føre og

iii) dæks rullestøj afgivet til omgivelserne.

Disse krav trådte i kraft den 1. november 2012, og endnu et niveau af strengere krav for rullemodstanden trådte i kraft den 1. november 2016 (og yderligere justeringer vil træde i kraft i 2018 og 2020).

Ligesom enhver anden vare, der bringes i omsætning på EU-markedet, skal overvågningsmyndighederne på det nationale marked kontrollere dæk for overholdelse af de gældende krav. Forordning (EF) nr. 765/2008 4 opstiller rammerne for medlemsstaternes markedsovervågning og sikrer effektiv grænseoverskridende markedsovervågning.

Den overordnede ramme for energimærkning blev ajourført i 2017 gennem vedtagelsen af forordning (EU) 2017/1369 5 . Denne ophævede og erstattede direktiv 2010/30/EU og medtog nye elementer såsom et produktregister og nye regler om visuel reklame og om fjern- og internetsalg.

Mærkning af dæk er en del af EU's lovgivning om produkters energieffektivitet. Den omfatter forordninger om miljøvenligt design, som fastsætter mindstekrav, som energirelaterede produkter skal overholde, før de kan bringes i omsætning på EU-markedet, og forordninger om energimærkning, der giver forbrugerne oplysninger om energiforbrug og andre væsentlige aspekter ved produkter, så de kan træffe informerede, omkostningseffektive og miljøvenlige valg om anskaffelse, der både er til gavn for miljøet og sparer penge.

Dette initiativ er i overensstemmelse med Unionens energipolitik, da det ajourfører og forbedrer effektiviteten af den eksisterende gældende ret om mærkning af dæk.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Revisionen af dækmærkningsordningen bidrager til EU's indsats for at reducere drivhusgasemissioner og den luftforurening, der forårsages af transportsektoren.

Dette initiativ er en del af den tredje "et mobilt Europa"-pakke, som indeholder den nye industrielle politikstrategi fra september 2017 og er udviklet med henblik på at fuldende den proces, der skal gøre det muligt for Europa at opnå alle fordelene ved modernisering af mobiliteten og dekarbonisering af transportsektoren. Det er vigtigt for alle EU-borgere, at fremtidens transportsystem er sikkert, rent og effektivt. Målet er at gøre det europæiske transportsystem sikrere og bedre tilgængeligt, den europæiske industri mere konkurrencedygtig, europæiske jobs sikrere samt at være renere og bedre tilpasset til den nødvendige håndtering af klimaforandringerne. Dette vil kræve EU's, medlemsstaternes og de interesserede parters fulde engagement, ikke mindst hvad angår en øget indsats for at reducere drivhusgasemissioner og luftforurening.

Kommissionens meddelelse "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (En europæisk strategi for plastik i en cirkulær økonomi) henviser til behovet for at undersøge måder, hvorpå den utilsigtede afgivelse af mikroplast fra dæk kan reduceres.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forordning (EF) nr. 1222/2009 bygger på artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF), som nu er blevet til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Det er hensigtsmæssigt at have et retsgrundlag for det indre marked, da forordningen er knyttet til krav om typegodkendelse for dæk, der ønskes bragt i omsætning på EU-markedet, men da den også omfatter brændstofeffektivitet, er det også hensigtsmæssigt at tilføje et energirelateret retsgrundlag, dvs. artikel 194 i TEUF.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

EU's stadig mere omfattende lovgivning om energi- og brændstofeffektivitet afspejler energiforbrugets stigende betydning som en politisk og økonomisk udfordring og dets tætte forbindelse til politikområder som sikkerhed for energiforsyningen, klimaforandringer, bæredygtighed, miljø, det indre marked og økonomisk udvikling. Indtil nu har medlemsstaternes egen indsats ikke været i stand til i tilstrækkelig grad at nå målene om energieffektivitet, og der er behov for handling på EU-niveau for at fremme og støtte iværksættelsen af aktiviteter på nationalt niveau.

Det er vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for fabrikanterne og forhandlerne, hvad angår de oplysninger, der gives til kunderne med hensyn til dæk, der sælges på det indre EU-marked. Derfor er der behov for juridisk bindende regler for hele EU.

Markedsovervågningen udføres af myndighederne i medlemsstaterne. For at sikre en effektiv anvendelse skal den være ensartet over hele EU, da det indre marked i modsat fald undermineres, og virksomheder afskrækkes fra at investere i at udvikle, producere og sælge energieffektive produkter. Tilføjelsen af dæk i produktdatabasen vil bidrage til at gøre markedsovervågningen mere effektiv.

Proportionalitetsprincippet

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går de foreslåede ændringer af den eksisterende lovgivningsmæssige ramme ikke ud over, hvad er der er nødvendigt for at nå de fastsatte mål. De vil gøre den klarere og nemmere at gennemføre rent praktisk.

De foreslåede ændringer vil give mulighed for at vise oplysninger om sne-/isdæk på mærket, styrke kravet til fremvisning af mærket i situationer, hvor kunderne ikke ser de(t) dæk, som de overvejer at købe (fordi dækkene ligger på lager andetsteds eller i forbindelse med fjern- eller internetsalg), og tilføje dæk til det i forordning (EU) 2017/1369 omhandlede produktregister med henblik på at forbedre markedsovervågningen og oplysningerne til forbrugerne.

Leverandørerne vil være forpligtede til at indføre oplysninger i den nye produktdatabase. Disse oplysninger skal de på nuværende tidspunkt under alle omstændigheder efter anmodning fremvise til de nationale markedsovervågningsmyndigheder, så enhver yderligere byrde anses som minimal og rimelig i forhold til de fordele for håndhævelsen og gennemsigtigheden, som produktdatabasen forventes at bibringe.

Forslaget ledsages af en konsekvensanalyse (SWD(2018), og der henvises til de dele, der omhandler proportionalitet.

Valg af retsakt

Den nuværende forordning om mærkning af dæk er Europa-Parlamentets og Rådets forordning, og det er hensigtsmæssigt at erstatte den med et instrument af samme type, da den indeholder umiddelbart gældende forpligtelser for økonomiske aktører.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Kommissionen har udført en efterfølgende evaluering af forordningen om mærkning af dæk, som kan ses i bilag 5 til konsekvensanalysen.

Ifølge evalueringen kan effektiviteten og virkningsgraden af forordningen om mærkning af dæk forbedres yderligere, navnlig ved at:

i)    øge forbrugeres kendskab og tillid til mærket (hvilket vil gøre, at der er større sandsynlighed for, at de anvender mærkets oplysninger, når de køber dæk) og

ii)    forbedre markedsovervågningen med henblik på endeligt at nå de tre mål for forordningen om mærkning af dæk.

Høringer af interesserede parter

Mødet med de interesserede parter blev afholdt i november 2015 med deltagelse af over 40 interessenter.

Der blev afholdt en offentlig høring fra den 10. oktober 2017 til den 8. januar 2018 på Kommissionens høringshjemmeside 6 . Der blev modtaget 70 svar, og der er et detaljeret resumé af respondenterne og deres svar i bilag 2 til konsekvensanalysen.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Som led i en særlig, vidtrækkende undersøgelse forud for revisionen 7 blev 6000 forbrugere i seks medlemsstater adspurgt.

Konsekvensanalyse

Dette forslag ledsages af en konsekvensanalyse, som også er offentliggjort på Kommissionens Europa-hjemmeside sammen med den positive udtalelse fra Udvalget for Forskriftskontrol (Ares(2018) 1626237), som blev vedtaget den 23. marts 2018.

Der blev i konsekvensanalysen kortlagt en række problemer ved den nuværende forordning, hvoraf de to vigtigste var:

dækmærkets lave effektivitet grundet ringe synlighed og

manglende overholdelse af reglerne grundet svag håndhævelse.

De undersøgte politiske løsningsmodeller var følgende:

1.Ikke-lovgivningsmæssig løsning, herunder oplysningskampagner, fælles håndhævelsesindsats og revision af prøvningsmetoder.

2.Målrettede lovgivningsmæssige ændringer for at gøre følgende muligt:

·mærkning til enhver tid af dæk, der leveres sammen med køretøjer

·mærkning på internettet

·tilføjelse af oplysninger om ydeevne i sne- og isglat føre på mærket

·udvidelse af anvendelsesområdet for mærkningskravet til C3-dæk

·styrkelse af kravet vedrørende teknisk dokumentation

·ændringer af bilagene om prøvningsmetoder og udvidelse af typegodkendelsesprocessen, så den indeholder mærkedeklarationen

·tilføjelse af levetid og slidstyrke som ydelsesparametre i fremtiden

·ny tilpasning af mærkeklasserne og

·tilføjelse af dæk i det i forordning (EU) 2017/1369 omhandlede produktregister.

Der blev også drøftet delmodeller, hvori nogle af de ovennævnte målrettede lovgivningsmæssige ændringer ikke blev medtaget.

3.En kombination af løsning 1 og 2.

Løsning 3 var den foretrukne løsning. En nærmere undersøgelse af denne løsning resulterede i følgende anslåede virkninger (afsnit 6 i konsekvensanalysen):

·en øget omsætning hos virksomheder på 9 mia. EUR årligt i 2030

·129 PJ i brændstofbesparelser om året i 2030

·10 millioner ton CO2-ækvivalent besparelser årligt i 2030

·reduceret støj afgivet fra dæk og deraf følgende sundhedsmæssige fordele og

·bedre sikkerhed og færre ulykker.

Dette forslag gennemfører den lovgivningsmæssige del af den foretrukne løsning. Der er anført yderligere ikke-lovgivningsmæssige handlinger til gennemførelse af løsningen i konsekvensanalysen.

Målrettet regulering og forenkling

Da dette forslag er en revision af eksisterende lovgivning, er der gjort et forsøg på at forenkle og forbedre den lovgivning. Teksten er blevet ajourført for at sikre maksimal konsistens med anden ajourført lovgivning på området, navnlig den nye forordning om den overordnede ramme for energimærkning.

Der blev kortlagt og medtaget tre overordnede muligheder for forenkling af lovgivningen og mindskning af den administrative byrde i forslaget:

·produktregister

·tilpasning til prøvningsmetoderne i forordningen om generel sikkerhed og

·mere udbredt brug af delegerede retsakter.

Disse tre muligheders anslåede Refit-besparelser er som følger:Refit besparelser – foretrukne løsninger

Beskrivelse

Beløb

Bemærkninger

Produktregister

80 000 EUR årligt

Tilbagevendende besparelser for medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder, fabrikanter og detailforhandlere. Også mulige besparelser for fabrikanter.

Indledende grænseomkostninger for Kommissionen i forbindelse med tilføjelsen af dæk i databasen over energirelaterede produkter.

Tilpasning til forordningen om generel sikkerhed

420 000 EUR årligt

Kan kræve dyrere prøvninger for fabrikanterne i godkendte prøvningslaboratorier, men de vil til gengæld ikke skulle udføre yderligere prøvninger. Reducerede omkostninger til markedsovervågning (tilbagevendende besparelser).

Forordningen om mærkning af dæk/delegerede retsakter

110 000 EUR per delegeret retsakt

Vil reducere de administrative omkostninger hos institutioner, der er inddraget i EU-lovgivning, og medlemsstater.

For at sikre fair konkurrence på det indre marked og sammenhængende og ensartede oplysninger til forbrugerne skal alle økonomiske aktører være underlagt de samme regler. Alle detailhandlere skal derfor underlægges de samme regler, da dækmærker kun er brugbare for forbrugerne, hvis alle dæk er mærket på alle detailsalgssteder. Små og mellemstore virksomheder eller mikrovirksomheder undtages dermed ikke i dette forslag. Der findes dog ikke nogen europæiske små og mellemstore virksomheder eller mikrovirksomheder, der producerer dæk, så det forventes ikke, at der vil opstå betydelige eventuelle potentielle omkostninger, og disse vil hovedsageligt være knyttet til fabrikanter og detailhandleres forpligtelse til at fremvise mærket, når dæk sælges på internettet.

Forslaget er forberedt til internettet, da det omfatter mærkning af dæk i onlineproduktregisteret, jf. forordning (EU) 2017/1369, hvilket vil forenkle, fremskynde og forbedre videregivelsen af produktoplysninger mellem fabrikanter, detailhandlere, markedsovervågningsmyndigheder og forbrugeren. Ligesom andre produkter har dækkene QR-koder, der giver forbrugerne elektronisk adgang til mere detaljerede oplysninger. Disse vil være en del af det nye mærke.

Grundlæggende rettigheder

Forslaget betragtes ikke som havende indvirkning på grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Dette forslag erstatter en eksisterende forordning om mærkning af dæk, og den administrative virkning og de administrative omkostninger anslås derfor til at blive moderate, da de fleste nødvendige strukturer og regler allerede findes.

Udgifterne vil blive dækket af de ressourcer, der allerede er fastlagt i den officielle finansielle programmering. Der vil ikke være behov for yderligere ressourcer fra EU-budgettet. Derudover har dette initiativ ikke til hensigt at foregribe Kommissionens forslag om den næste flerårige finansielle ramme.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Den nye forordnings virkning vil blive overvåget og evalueret i en evalueringsundersøgelse, der skal udføres seks år efter dens ikrafttrædelse. Evalueringen fastlægger, om initiativets mål er blevet nået.

Indberetninger fra medlemsstaterne til ADCO-ekspertgruppen vedrørende dækmærkning vil give data om markedsovervågningsaktiviteterne og efterlevelsesgraden. Der vil blive indgivet yderligere data igennem den vedvarende fælles overvågningsforanstaltning, MSTyre15 8 , og eventuelle andre opfølgende projekter.

Det foreslåede obligatoriske produktregister vil også udgøre en datakilde, som kan bruges som grundlag for overvågning og evaluering af fremgangen med hensyn til at nå forordningens mål. Det vil give oplysninger om distributionen af dæk i de forskellige præstationsklasser. Det vil også understøtte markedsovervågningen, hvilket er væsentligt for håndhævelsen af forordningen. Håndhævelsen vil også blive understøttet af kravet til medlemsstaterne om at oplyse Kommissionen om sanktions- og håndhævelsesbestemmelserne for overtrædelse af forordningen.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

I forslaget bevares målene og hovedprincipperne fra den nuværende forordning om mærkning af dæk, men anvendelsesområdet bliver tydeliggjort, styrket og udvidet igennem:

·ajourføring af dækmærket og mulighed for revision af det

·forbedring af mærkets synlighed for forbrugerne via et krav om, at det skal vises i alle situationer, hvor dæk sælges og fastlæggelse af krav på lige fod med andre situationer i forbindelse med internet- og fjernsalg, hvor forbrugerne ikke ser de fysiske dæk

·krav om, at oplysninger om dæks ydeevne i sne- og isglat føre tilføjes på mærket

·mulighed for fremtidig tilføjelse af levetid og slidstyrke som parametre på mærket, hvis det er hensigtsmæssigt

·mulighed for fremtidig tilføjelse af regummierede dæk, hvis det er hensigtsmæssigt

·krav om, at mærket vises i visuelle reklamer og i det tekniske reklamemateriale

·udvidelse af kravet om visning af mærket til at omfatte C3-dæk

·udvidelse af typegodkendelsesprocessen, så den indeholder mærkedeklarationen

·forbedring af håndhævelsen igennem en forpligtelse til at registrere dæk i produktdatabasen i henhold til forordning (EU) 2017/1369

·tilpasning af klassificeringen af dækparametre i bilag I

·ajourføring af mærket i bilag II (navnlig med visning af sne-symbolet)

·tilføjelse af bilag om krav til oplysninger

·erstatning af bilag om prøvningsmetoder til måling af vådgrebsindeks (G) for C1-dæk med en henvisning til relevante målemetoder.

Ajourføring af dækmærket og mulighed for revision af det:

Mærket omfatter tre parametre: rullemodstand, vådgreb og rullestøj afgivet til omgivelserne. Klasserne for disse parametre skal tilpasses, så de afspejler den teknologiske udvikling, og kravene i forordningen om generel sikkerhed betyder, at de nederste klasser ikke benyttes, da det ikke længere er tilladt at sælge den slags dæk på EU-markedet.

Artikel 11 i den nuværende forordning giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre ikke-væsentlige elementer og supplere forordningen samt til at tilpasse bilag til den tekniske udvikling. Denne artikels anvendelsesområde udvides til at omfatte ændringer af selve mærket, så der i fremtiden er mulighed for at tilføje is-, levetids- og slidstyrkeparametre, og delegerede retsakter kan anvendes til fremtidige justeringer af mærkeklasserne.

Forbedring af mærkets synlighed for forbrugerne:

Alle dæk, der bringes i omsætning på markedet, skal ledsages af et mærke, hvad enten det sker i form af et separat dokument eller et klistermærke. Denne forpligtelse vil gælde for C3-dæk, hvortil der på nuværende tidspunkt ikke er krav om at bruge det fuldstændige mærke, men blot om at henvise til ydelsesparametrene i reklamematerialer. Det fuldstændige mærke skal fremvises, når dæk sælges på internettet og via papirbaseret fjernsalg. Det skal også fremvises, når dæk sælges sammen med et nyt køretøj, og når køretøjer udlejes eller er en del af en vognpark.

Krav om, at oplysninger om dæks ydeevne i sne- og isglat føre tilføjes på mærket:

Dette vil give forbrugerne et mere fuldstændigt billede af dækkenes ydeevne under vinterforhold, navnlig med hensyn til vådgreb. Der findes allerede en prøve og et logo for ydeevne i sneglat føre, og disse vil blive medtaget på mærket. En prøve til ydeevne i isglat føre er under udvikling, og det foreslås, at de delegerede beføjelser anvendes til at tilføje denne parameter i fremtiden, når prøvningsstandarden er blevet udfærdiget.

Mulighed for fremtidig tilføjelse af levetid og slidstyrke som parametre på mærket, hvis det er hensigtsmæssigt:

Dæks levetid har at gøre med deres holdbarhed og forventede levetid. Dæks slidstyrke udgør en stor kilde til afgivelse af mikroplast til miljøet. Der er endnu ikke blevet udviklet en prøve, der kan måle dæks levetid og slidstyrke på pålidelig vis. Det foreslås derfor, at det overvejes at anvende de delegerede beføjelser til at tilføje disse parametre i fremtiden, når en passende prøvningsstandard er blevet udfærdiget.

Regummiering af dæk er en proces, som bruges til at forlænge brugte dæks levetid. Den er især relevant for C3-dæk, der udgør cirka 30 % af markedet for regummierede dæk i Europa, hvilket svarer til omkring 5 millioner dæk. Inddragelse af regummierede dæk ville have et betydeligt energibesparelsespotentiale og ville bidrage til at nå mål for den cirkulære økonomi, eksempelvis med hensyn til mindskning af affald. Der findes dog ingen passende prøvningsmetode, og det foreslås derfor, at det overvejes at anvende de delegerede beføjelser til at tilføje regummierede dæk i fremtiden, når en passende prøvningsstandard er blevet udfærdiget.

Krav til, at mærket vises i visuelle reklamer og i det tekniske reklamemateriale:

I overensstemmelse med forpligtelserne for leverandører af energirelaterede produkter i forordning (EU) 2017/1369 skal dækleverandører give oplysninger om deres dæks ydeevne i reklamer og teknisk reklamemateriale. Det er dog hele mærket, der skal vises, og ikke blot energiklassen og udvalget af mulige klasser (som det er tilfældet på energimærket).

Udvidelse af kravet om visning af mærket til at omfatte C3-dæk:

Ifølge den nuværende forordning er det fuldstændige mærke ikke påkrævet for C3-dæk. De skal blot have en henvisning til ydelsesparametrene i reklamematerialer. C3-dæk er nu omfattet af de samme krav om mærkning som C1- og C2-dæk.

Udvidelse af typegodkendelsesprocessen, så den indeholder mærkedeklarationen:

Dækfabrikanter skal underlægge mærkedeklarationen typegodkendelsesprocessen, hvorved mærkets korrekthed sikres yderligere.

Forbedring af håndhævelsen igennem en forpligtelse til at registrere dæk i produktdatabasen i henhold til forordning (EU) 2017/1369:

Produktdatabasen i forordningen om energimærkning vil være driftsklar pr. 1. januar 2019. Fra denne dato vil dækleverandører være forpligtet til at indføje de i bilag I i forordning (EU) 2017/1369 angivne oplysninger (leverandørens ID, dækmodel, mærke, parameterklasser og produktdatablad) i databasen.

Ændringer af bilagene:

Parametrenes klassificering i bilag I er blevet tilpasset igennem en redefinition af grænserne mellem de nuværende klasser A-G med henblik på at gøre dem mere nøjagtige og for at afspejle, at den nederste klasse (G) nu er tom på grund af kravene i forordningen om generel sikkerhed.

Mærket i bilag II er blevet ændret med henblik på at fjerne den nederste rullemodstandsklasse og tilføje snesymbolet og en QR-kode. Mærkets udseende er også til en vis grad blevet tilpasset til mærkerne under forordningen om den overordnede ramme for energimærkning.

Med henblik på at forbedre og standardisere de oplysninger, som slutbrugerne har adgang til, og for at tilpasse dem til kravene under forordningen om den overordnede ramme for energimærkning oplister det nye bilag III et mindstekrav for de oplysninger, der skal indgå i den tekniske dokumentation. Det nye bilag IV oplister de oplysninger, der er påkrævet på det produktdatablad, som skal ledsage dæk, der bringes i omsætning på markedet, og i det nye bilag V angives de oplysninger, der skal gives i det tekniske reklamemateriale.

2018/0148 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 og artikel 194, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 9 ),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 10 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Unionen er fast besluttet på at opbygge en energiunion med en fremadrettet klimapolitik. Brændstofeffektivitet er et afgørende element i Unionens 2030-ramme for klima- og energipolitikken og er nøglen til at begrænse energiefterspørgslen.

(2)Kommissionen har vurderet 11 effektiviteten af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 12 og fundet behov for at ajourføre bestemmelserne for at øge dens effektivitet.

(3)Det er hensigtsmæssigt at erstatte forordning (EF) nr. 1222/2009 med en ny forordning, der inddrager ændringerne fra 2011 og reviderer og forstærker nogle af dens bestemmelser med henblik på at klargøre og ajourføre deres indhold under hensyntagen til de senere års teknologiske fremskridt med hensyn til dæk.

(4)Transportsektoren står for en tredjedel af EU's energiforbrug. Vejtransport stod for omkring 22 % af EU's samlede drivhusgasemissioner i 2015. 5-10 % af køretøjernes brændstofforbrug skyldes dæk, navnlig på grund af disses rullemodstand. Lavere rullemodstand i dækkene vil derfor bidrage væsentligt til brændstofeffektiviteten af vejtransport og dermed mindske emissionerne.

(5)Dæk karakteriseres ved flere parametre, som hænger sammen indbyrdes. Forbedring af én parameter såsom rullemodstand kan indvirke negativt på andre parametre, som f.eks. vejgreb i vådt føre, mens en forbedring af vejgrebet i vådt føre kan indvirke negativt på rullestøj, der afgives til omgivelserne. Dækfabrikanterne bør anspores til at optimere alle parametre på en måde, der går længere end de standarder, der allerede er opnået.

(6)Brændstofbesparende dæk kan være omkostningseffektive, da brændstofbesparelserne rigeligt opvejer den højere anskaffelsespris for dækkene, som skyldes højere produktionsomkostninger.

(7)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 13 fastlægger mindstekravene for dæks rullemodstand. Med den teknologiske udvikling er det muligt at bringe energitabet fra dækkenes rullemodstand betydeligt ned under disse mindstekrav. For at mindske miljøvirkningerne fra vejtransport er det derfor hensigtsmæssigt at ajourføre bestemmelserne vedrørende mærkning af dæk, der ved at give ajourførte, harmoniserede oplysninger om denne parameter ansporer slutbrugerne til at anskaffe mere brændstofbesparende dæk.

(8)Trafikstøj er en alvorlig gene og har en skadelig indvirkning på sundheden. Forordning (EF) nr. 661/2009 fastlægger mindstekrav til dæks afgivelse af rullestøj til omgivelserne. Med den teknologiske udvikling er det muligt at bringe dækkenes afgivelse af rullestøj til omgivelserne betydeligt ned under disse mindstekrav. For at mindske trafikstøjen er det derfor hensigtsmæssigt at ajourføre bestemmelserne om mærkning af dæk, der ved at give ajourførte, harmoniserede oplysninger om denne parameter ansporer slutbrugerne til at anskaffe dæk, der afgiver et lavt niveau af rullestøj til omgivelserne.

(9)En harmonisering af oplysningerne om dæks afgivelse af rullestøj til omgivelserne gør det også lettere at gennemføre foranstaltninger for at begrænse trafikstøj og medvirker til at skærpe opmærksomheden om dækkenes indvirkning på trafikstøjen inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF 14 .

(10)Forordning (EF) nr. 661/2009 fastlægger mindstekrav til dæks vejgreb i vådt føre. Med den teknologiske udvikling er det muligt at give dækkene et betydeligt bedre vådgreb end disse mindstekrav og dermed opnå kortere bremselængder i vådt føre. For at forbedre færdselssikkerheden er det derfor hensigtsmæssigt at ajourføre bestemmelserne om mærkning af dæk, der ved at give harmoniserede oplysninger om denne parameter ansporer slutbrugerne til at anskaffe dæk, der giver godt vejgreb i vådt føre.

(11)For at sikre overensstemmelse med den internationale ramme henviser forordning (EF) nr. 661/2009 til FN/ECE-regulativ nr. 117 15 , som indeholder de relevante målemetoder til dæks rullemodstand, støjniveau og vejgreb i vådt og sneglat føre.

(12)For at kunne give slutbrugere oplysninger om ydeevnen for dæk, der er særligt fremstillet til sne- og isglatte forhold, er det hensigtsmæssigt at kræve, at oplysningskravene fremgår af mærket på sne- og isdæk.

(13)Slid på dæk under brug er en betydelig kilde til mikroplast, som er skadeligt for miljøet, og Kommissionens meddelelse "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (En europæisk strategi for plastik i en cirkulær økonomi) 16 henviser derfor til behovet for at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af mikroplast fra dæk, blandt andet igennem oplysningsforanstaltninger såsom mærkning og mindstekrav for dæk. Der findes dog på nuværende tidspunkt ikke nogen passende prøvningsmetode til måling af dæks slidstyrke. Kommissionen bør derfor kræve, at en sådan metode udvikles på baggrund af alle de nyeste, internationalt udviklede eller foreslåede standarder eller regulativer med henblik på at fastlægge en passende prøvningsmetode så hurtigt som muligt.

(14)Regummierede dæk udgør en betydelig del af markedet for dæk til tunge køretøjer. Regummiering af dæk gør deres levetid længere og bidrager til at nå mål for den cirkulære økonomi såsom mindskning af affald. Det ville medføre betydelige energibesparelser at indføre krav om mærkning af sådanne dæk. Da der for nuværende dog ikke findes nogen passende prøvningsmetode til måling af regummierede dæks ydeevne, bør denne forordning fastlægge bestemmelser vedrørende tilføjelse deraf i fremtiden.

(15)Energimærket, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1369 17 , som indplacerer produkters energiforbrug på en skala fra 'A' til 'G', genkendes af over 85 % forbrugere i EU og har vist sig at være effektivt til at fremme mere effektive produkter. Dækmærket bør så vidt muligt fortsat bruge den samme udformning og samtidig angive dækparametrenes specificiteter.

(16)Sammenlignelige oplysninger om dækparametre, der gives i form af en standardmærkning, vil formentlig påvirke slutbrugernes beslutninger om anskaffelse i retning af sikrere, mere støjsvage og mere brændstofbesparende dæk. Dette vil igen sandsynligvis anspore dækfabrikanterne til at optimere disse parametre, hvilket baner vejen for et mere bæredygtigt forbrug og en mere bæredygtig produktion.

(17)Behovet for bedre oplysning om dækkenes brændstofeffektivitet og andre dækparametre er relevant for alle slutbrugere, herunder købere af udskiftningsdæk, købere af dæk, der er monteret på nye køretøjer, og administratorer af vognparker og transportvirksomheder, som ikke uden videre kan sammenligne de forskellige dækmærkers parametre, når der ikke findes nogen ordning for mærkning og harmoniseret prøvning. Det er derfor hensigtsmæssigt at kræve mærkning af dæk, der leveres sammen med køretøjer, til enhver tid.

(18)På nuværende tidspunkt er der et eksplicit krav om mærker på dæk til biler (C1-dæk) og varevogne (C2-dæk), men ikke til tunge køretøjer (C3-dæk). C3-dæk forbruger mere brændstof og kører flere kilometer om året end C1- og C2-dæk. Potentialet for at reducere brændstofforbruget og emissionerne fra tunge godskøretøjer er derfor betydeligt.

(19)En fuldstændig tilføjelse af C3-dæk til denne forordnings anvendelsesområde er også i overensstemmelse med Kommissionens forslag om en forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug 18 og Kommissionens forslag om CO2-standarder for tunge køretøjer 19 .

(20)Mange slutbrugere træffer beslutninger om køb af dæk uden at se det fysiske dæk og ser derfor ikke det påklæbede mærke. I alle sådanne situationer bør slutbrugerne få vist mærket, før de træffer deres beslutning om anskaffelse. Med mærkning på dækkene på salgsstedet og i teknisk reklamemateriale bør det være sikret, at distributører og potentielle slutbrugere får harmoniserede oplysninger om de relevante dækparametre på det tidspunkt og det sted, hvor beslutningen om køb træffes.

(21)Nogle slutbrugere vælger deres dæk, inden de kommer til salgsstedet, eller køber dem pr. postordre eller på internettet. For at sikre, at disse slutbrugere også kan træffe et informeret valg på grundlag af harmoniserede oplysninger om dæks brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre, rullestøj afgivet til omgivelserne og andre parametre, bør mærkningen vises i alt teknisk reklamemateriale, også når sådant materiale er til rådighed via internettet.

(22)Potentielle slutbrugere bør gives oplysninger, der forklarer mærkets enkelte dele og deres relevans. Sådanne oplysninger bør være indeholdt i teknisk reklamemateriale, f.eks. på leverandørernes websteder.

(23)Brændstofeffektivitet, vådgreb, afgivelse af rullestøj til omgivelserne og andre parametre for dæk bør måles via pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, der tager udgangspunkt i de nyeste, generelt anerkendte måle- og beregningsmetoder. Så vidt, det er muligt, bør sådanne metoder afspejle den gennemsnitlige forbrugers adfærd og være solid, så den kan forhindre tilsigtet eller utilsigtet omgåelse af reglerne. Dækmærker bør, på grund af behovet for pålidelig, nøjagtig og reproducerbar laboratorieprøvning, inden for de fastsatte betingelser afspejle den sammenlignelige ydeevne for dæk i egentlig brug, således at slutbrugerne kan sammenligne forskellige dæk, og så fabrikanternes prøvningsomkostninger begrænses.

(24)At leverandører og distributører overholder dækmærkningsbestemmelserne er afgørende for at sikre lige konkurrencevilkår overalt i Unionen. Derfor bør medlemsstaterne holde øje med overholdelsen ved at overvåge markedet og føre regelmæssig efterfølgende kontrol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 20 .

(25)Med henblik på at overvåge overholdelsen, give slutbrugerne et nyttigt værktøj og give forhandlere andre måder at få produktdatablade på bør dæk medtages i produktdatabasen under forordning (EU) 2017/1369. Forordning (EU) 2017/1369 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(26)Uden at det berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til markedsovervågning og leverandørernes forpligtelse til at gennemføre produktoverensstemmelseskontrol, bør leverandørerne gøre de krævede produktoverensstemmelsesoplysninger tilgængelige elektronisk i produktdatabasen.

(27)For at sikre, at slutbrugerne har tillid til dækmærket, bør andre mærker, der efterligner det, ikke være tilladt. Af samme årsag bør yderligere mærker, tegn, symboler eller angivelser, som kan vildlede eller forvirre slutbrugere med hensyn til de parametre, der angives på dækmærket, ikke være tilladt.

(28)De sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning og de delegerede retsakter vedtaget i henhold hertil, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(29)For at fremme energieffektivitet, afbødning af klimaforandringer og miljøbeskyttelse bør medlemsstaterne være i stand til at skabe incitamenter til anvendelse af energieffektive produkter. Det står medlemsstaterne frit for at beslutte, af hvilken art sådanne incitamenter skal være. Incitamenterne bør være i overensstemmelse med EU-statsstøtteregler og bør ikke skabe urimelige hindringer for markedsadgang. Denne forordning foregriber ikke resultatet af en eventuelt kommende statsstøttesag om sådanne incitamenter efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(30)Med henblik på at revidere mærkets indhold og udformning, indføre krav med hensyn til regummierede dæk, slidstyrke og levetid og tilpasse bilagene til den tekniske udvikling, bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i TEUF tillægges beføjelse til at vedtage retsakter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 21 . For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(31)Dæk, der er blevet bragt i omsætning på markedet før ikrafttrædelsen af de i denne forordning omhandlede krav, bør ikke skulle mærkes på ny.

(32)Med henblik på at styrke tilliden til mærket på ny og sikre dets nøjagtighed, skal de værdier, som leverandører angiver på mærket vedrørende rullemodstand, vådgreb og støjniveau, underlægges typegodkendelsesprocessen jf. forordning (EF) nr. 661/2009.

(33)Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordning. Ifølge stk. 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 skal denne evaluering baseres på fem kriterier vedrørende virkningsgrad, effektivitet, relevans, sammenhæng og europæisk merværdi og give et grundlag for konsekvensanalysen af mulige yderligere foranstaltninger.

(34)Denne forordnings mål, det vil sige at gøre vejtransporten sikrere og øge dens økonomiske og miljømæssige effektivitet ved at give slutbrugerne oplysninger, der giver dem mulighed for at vælge mere brændstofbesparende og sikrere dæk med et lavere støjniveau, kan ikke i tilstrækkelig grad opnås af medlemsstaterne, fordi dette kræver harmoniserede oplysninger til slutbrugerne. Disse kan bedre opnås på EU-plan på grund af et harmoniseret regelsæt og lige konkurrencevilkår for fabrikanterne, og Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. En forordning er stadig det mest hensigtsmæssige retlige instrument, da den fastsætter tydelige og detaljerede bestemmelser, som forhindrer uensartet gennemførelse i medlemsstaterne og dermed sikrer en højere grad af harmonisering i hele Unionen. Et harmoniseret regelsæt på EU-plan frem for på medlemsstatsplan reducerer omkostningerne for leverandørerne, sikrer lige konkurrencevilkår og sikrer den frie bevægelighed for varer i hele det indre marked. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(35)Forordning (EF) nr. 1222/2009 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Mål og genstand

1.Målet med denne forordning er at gøre vejtransporten sikrere, beskytte sundheden og øge vejtransportens økonomiske og miljømæssige effektivitet ved at fremme brændstofbesparende og sikre dæk med et lavere støjniveau.

2.Denne forordning opstiller rammerne for formidling af harmoniserede oplysninger om dækparametre gennem mærkning, således at slutbrugerne ved køb af dæk får mulighed for at træffe et informeret valg.

Artikel 2
Anvendelsesområde

1.Denne forordning finder anvendelse på C1-, C2- og C3-dæk.

2.Denne forordning finder også anvendelse på regummierede dæk, så snart der føjes en passende prøvningsmetode til måling af sådanne dæks ydeevne til bilagene via en delegeret retsakt ifølge artikel 12.

3.Denne forordning finder ikke anvendelse på:

(a)professionelle off road-dæk

(b)dæk konstrueret til montering udelukkende på køretøjer, der er registreret første gang før den 1. oktober 1990

(c)dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug

(d)dæk, som kun er konstrueret til hastigheder under 80 km/t

(e)dæk med en nominel fælgdiameter på op til 254 mm eller på 635 mm og derover

(f)dæk monteret med traktionsforbedrende anordninger, f.eks. pigdæk

(g)dæk til køretøjer udelukkende beregnet til væddeløbskørsel.

Artikel 3
Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(1)‘C1-, C2- og C3-dæk’: dæk i de kategorier, der er defineret i artikel 8 i forordning (EF) nr. 661/2009

(2)‘regummierede dæk’: brugte dæk, der er blevet istandsat ved at erstatte den slidte slidbane med nyt materiale

(3)‘dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug’: et reservedæk til midlertidig brug, der er konstrueret til højere oppumpningstryk end normale og forstærkede dæk

(4)‘mærke’: et grafisk diagram enten i udskrevet eller elektronisk form, herunder i form af et klistermærke, som indeholder symboler, der skal oplyse slutbrugere om et dæks eller et parti dæks ydeevne med hensyn til de parametre, der angives i bilag I

(5)‘salgssted’: et sted, hvor dæk frembydes eller opbevares og udbydes til salg til slutbrugerne, herunder bilforhandleres udstillingslokaler, for så vidt angår udbydelse til salg til slutbrugerne af dæk, der ikke er monteret på køretøjerne

(6)‘teknisk reklamemateriale’: dokumentation enten i udskrevet eller elektronisk form, der er produceret af leverandøren som supplerende reklamemateriale, og som minimum indeholder de tekniske oplysninger i bilag V

(7)‘produktdatablad’: et standarddokument, der indeholder de oplysninger, der er fastsat i bilag IV, i udskrevet eller elektronisk form

(8)‘teknisk dokumentation’: dokumentation, der er tilstrækkelig til, at markedsovervågningsmyndighederne kan vurdere nøjagtigheden af et produkts mærke og produktdatablad, herunder de oplysninger, der er fastsat i bilag III

(9)‘produktdatabase’: en database i henhold til forordning (EU) 1369/2017, som består af en forbrugerorienteret offentlig del, hvor oplysninger vedrørende individuelle produktparametre er tilgængelige ved brug af elektronisk udstyr, en onlineportal med henblik på tilgængelighed og en overholdelsesdel, med klart specificerede tilgængeligheds- og sikkerhedskrav

(10)‘fjernsalg’: salg, udleje eller salg på afbetaling via postordre, katalog eller internettet eller pr. telefon eller på enhver anden måde, hvor den potentielle slutbruger må formodes ikke at få lejlighed til at se det udstillede produkt

(11)‘fabrikant’: enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et produkt eller får et produkt konstrueret eller fremstillet og bringer dette produkt i omsætning på markedet under sit navn eller varemærke

(12)‘importør’: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer et produkt fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet

(13)‘bemyndiget repræsentant’: enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver

(14)‘leverandør’: en producent i Unionen, en bemyndiget repræsentant for en producent, der ikke er etableret i Unionen, eller en importør, der bringer et produkt i omsætning på EU-markedet

(15)‘distributør’: enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra leverandøren, som gør et produkt tilgængeligt på markedet

(16)‘gøre tilgængeligt på markedet’: levering af et produkt med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag

(17)‘bringe i omsætning’: første tilgængeliggørelse af et produkt på EU-markedet

(18)‘slutbruger’: forbrugere, administratorer af vognparker og vejtransportvirksomheder, som anskaffer eller forventes at anskaffe dæk

(19)‘parameter’: en dækparameter ifølge bilag I såsom rullemodstand, vådgreb, afgivet rullestøj til omgivelserne, snegreb, isgreb, levetid eller slidstyrke, som indvirker mærkbart på miljø, færdselssikkerhed eller sundhed under brugen af dækket

(20)‘dæktype’: en version af et dæk, hvoraf samtlige enheder har de samme tekniske egenskaber, der er relevante for mærket og produktdatabladet, og har samme modelidentifikation.

Artikel 4
Dækleverandørernes ansvar

1.Leverandørerne sikrer, at i forbindelse med C1-, C2- og C3-dæk, der bringes i omsætning på markedet:

(a)ledsages hvert enkelt dæk af et mærke, der er i overensstemmelse med bilag II, i form af et klistermærke, der indeholder de oplysninger og klasser for hvert parameter, der er fastlagt i bilag I, og et produktdatablad som fastlagt i bilag IV

(b)ledsages hvert parti af et eller flere identiske dæk af et mærke, der er i overensstemmelse med bilag II, i udskrevet form, der indeholder de oplysninger og klasser for hvert parameter, der er fastlagt i bilag I, og et produktdatablad som fastlagt i bilag IV.

2.Hvad angår dæk, der sælges på internettet, sikrer leverandørerne, at mærket vises i nærheden af prisen, og at produktdatabladet er tilgængeligt.

3.Leverandørerne sikrer, at mærket vises på enhver visuel reklame for en bestemt type dæk, herunder på internettet.

4.Leverandørerne sikrer, at alle tekniske reklamematerialer vedrørende en bestemt type dæk, herunder på internettet, overholder kravene i bilag V.

5.Leverandørerne sikrer, at de værdier, de tilknyttede klasser og alle andre præstationsoplysninger, som de angiver på mærket vedrørende de væsentlige parametre i bilag I, er blevet underlagt typegodkendelsesprocessen jf. forordning (EF) nr. 661/2009.

6.Leverandørerne sikrer nøjagtigheden af deres mærker og produktdatablade.

7.Leverandørerne stiller teknisk dokumentation til rådighed for myndighederne i medlemsstaterne i henhold til bilag III.

8.Leverandørerne samarbejder med markedsovervågningsmyndighederne og træffer øjeblikkelige foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overholdelse af kravene i denne forordning, der hører under deres ansvarsområde, på eget initiativ, eller når det kræves af markedsovervågningsmyndighederne.

9.Leverandørerne giver og fremviser ikke andre mærker, tegn, symboler eller angivelser, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, hvis dette sandsynligvis ville vildlede eller forvirre slutbrugerne med hensyn til de væsentlige parametre.

10.Leverandørerne giver og fremviser ikke mærker, der efterligner det i denne forordning fastlagte mærke.

Artikel 5
Dækleverandørernes ansvar med hensyn til produktdatabasen

1.Fra den 1. januar 2020 indfører leverandørerne de oplysninger, der er angivet i bilag I i forordning (EU) 2017/1369, i produktdatabasen, før et dæk bringes i omsætning på markedet.

2.I de tilfælde, hvor dæk bringes i omsætning på markedet mellem den [indsæt denne forordnings ikrafttrædelsesdato] og den 31. december 2019, indfører leverandøren de oplysninger, der er angivet i bilag I i forordning (EU) 2017/1369 vedrørende disse dæk, i produktdatabasen inden den 30. juni 2020.

3.Indtil de i stk. 1 og 2 angivne oplysninger er blevet indført i produktdatabasen, stiller leverandøren en elektronisk udgave af den tekniske dokumentation til rådighed til kontrol senest 10 dage efter at have modtaget en anmodning derom fra markedsovervågningsmyndighederne.

4.Et dæk, for hvilket der foretages ændringer med relevans for mærket eller produktdatabladet, betragtes som en ny dæktype. Leverandøren angiver i databasen, når denne ikke længere bringer enheder af en dæktype i omsætning.

5.Efter at den sidste enhed af en dæktype er bragt i omsætning, opbevarer leverandøren oplysningerne om denne dæktype i produktdatabasens overholdelsesdel i en periode på fem år.

Artikel 6
Dækdistributørernes ansvar

1.Distributørerne sikrer, at:

(a)dæk på salgsstedet er påsat mærket i overensstemmelse med bilag II i form af et klistermærke fra leverandøren, der er i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), på et klart synligt sted

(b)det mærke, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), forevises slutbrugeren og er klart synligt i umiddelbar nærhed af dækket på salgsstedet, inden dækket, der er en del af et parti af et eller flere identiske dæk, sælges.

2.Distributørerne sikrer, at mærket vises på enhver visuel reklame for en bestemt type dæk, herunder på internettet.

3.Distributørerne sikrer, at alle tekniske reklamematerialer vedrørende en bestemt type dæk, herunder på internettet, overholder kravene i bilag V.

4.Distributørerne sikrer, at de giver slutbrugerne en kopi af mærket inden købet i de tilfælde, hvor slutbrugeren ikke kan se de dæk, der sælges.

5.Distributørerne sikrer, at papirbaserede fjernsalg fremviser mærket, og at slutbrugerne kan tilgå produktdatabladet via en gratis hjemmeside eller bede om en udskrevet kopi af databladet.

6.De distributører, der anvender fjernsalg pr. telefon, skal udtrykkeligt informere slutbrugerne om de væsentlige parametres klasser på mærket og om, at de kan tilgå produktdatabladet via en gratis hjemmeside eller bede om en udskrevet kopi.

7.Hvad angår dæk, der sælges direkte på internettet, skal distributørerne sikre, at mærket vises i nærheden af prisen, og at produktdatabladet er tilgængeligt.

Artikel 7
Køretøjsleverandørernes og køretøjsdistributørernes ansvar

Hvis slutbrugerne har til hensigt at købe et nyt køretøj, giver køretøjsleverandørerne og -distributørerne dem inden købet mærket til de dæk, der tilbydes sammen med køretøjet, samt det relevante tekniske reklamemateriale.

Artikel 8
Prøvnings- og målemetoder

De oplysninger, der ifølge artikel 4, 6 og 7 skal gives om de parametre, der angives på mærket, skal fremskaffes via anvendelse af de i bilag I angivne prøvnings- og målemetoder og den laboratoriejusteringsprocedure, der henvises til i bilag VI.

Artikel 9
Verifikationsprocedure

Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen af de oplyste klasser for hver af de væsentlige parametre i bilag I i overensstemmelse med den i bilag VII anførte procedure.

Artikel 10
Medlemsstaternes forpligtelser

1.Medlemsstaterne forhindrer ikke dæk, der er i overensstemmelse med denne forordning, i at blive bragt i omsætning på markedet eller at blive taget i brug på deres territorier.

2.Medlemsstaterne indfører ikke incitamenter for dæk, der ligger lavere end klasse B med hensyn til enten brændstofeffektivitet eller vådgreb, jf. bilag I, del A og B. Skatte- og afgiftsforanstaltninger udgør ikke incitamenter med henblik på denne forordning.

3.Medlemsstaterne fastsætter sanktions- og håndhævelsesbestemmelser for overtrædelse af denne forordning og af de delegerede retsakter, der er vedtaget i overensstemmelse dermed, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

4.Medlemsstaterne giver senest den 1. juni 2020 Kommissionen meddelelse om de i stk. 3 omhandlede bestemmelser, der ikke tidligere er blevet meddelt til Kommissionen, og meddeler straks Kommissionen eventuelle senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 11
EU-markedsovervågning og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet

1.[Artikel 16-29 i forordning (EF) nr. 765/2008/Forordning om overholdelse og håndhævelse i forslaget COM(2017) 795] finder anvendelse på produkter, der er omfattet af denne forordning og af de relevante delegerede retsakter, der er vedtaget i overensstemmelse hermed.

2.Kommissionen fremmer og støtter samarbejde og udvekslingen af oplysninger om markedsovervågning i forbindelse med mærkning af produkter mellem de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for markedsovervågning eller for kontrol med produkter, som indføres på EU-markedet, og mellem dem og Kommissionen, navnlig ved i højere grad at inddrage ADCO-ekspertgrupper vedrørende dækmærkning.

3.Medlemsstaternes overordnede markedsovervågningsprogrammer, der er oprettet i henhold til [Artikel 13 i forordning (EF) nr. 765/2008/Forordning om overholdelse og håndhævelse i forslaget COM(2017) 795], omfatter foranstaltninger, der skal sikre denne forordnings effektive håndhævelse.

Artikel 12

Delegerede retsakter

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at:

(a)indføre ændringer med hensyn til mærkets indhold og format

(b)indføre krav til parametre og oplysninger i bilagene navnlig vedrørende levetid og slidstyrke, såfremt der findes passende prøvningsmetoder

(c)tilpasse værdierne, udregningsmetoderne og kravene i bilagene til den tekniske udvikling.

Hvis det er relevant, skal Kommissionen ved udarbejdelsen af delegerede retsakter afprøve udformningen og indholdet af mærkerne for specifikke produktgrupper på repræsentative grupper af EU-kunder for at sikre, at de har en klar forståelse af mærkerne.

Artikel 13
Udøvelse af delegerede beføjelser

1.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [indsæt datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.Den i artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 14
Evaluering og indberetning

Inden den 1. juni 2026 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Denne rapport skal vurdere, i hvor høj grad denne forordning og de delegerede retsakter hertil har givet slutbrugere mulighed for at vælge dæk med bedre ydeevne, under hensyntagen til dens virkning på erhvervslivet, brændstofforbrug, sikkerhed, drivhusgasemissioner og markedsovervågningsaktiviteter. Den skal også vurdere omkostninger og fordele ved uafhængig og obligatorisk tredjepartsverifikation af mærkets oplysninger, også under hensyntagen til erfaringerne med de videre rammer i forordning (EF) nr. 661/2009.

Artikel 15
Ændring af forordning (EU) 2017/1369

Artikel 12, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/1369 affattes således:

"a)    med henblik på at støtte markedsovervågningsmyndighederne i udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning og de relevante delegerede retsakter, herunder håndhævelsen heraf, og ifølge forordning (EU) [indsæt henvisning til den nuværende forordning]".

Artikel 16
Ophævelse af forordning (EF) nr. 2009/1222

Forordning (EF) nr. 2009/1222 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VIII.

Artikel 17
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

Formand    Formand

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.    FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

   1.1.    Forslagets/initiativets betegnelse

   1.2.    Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

   1.3.    Forslagets/initiativets art

   1.4.    Mål

   1.5.    Forslagets/initiativets begrundelse

   1.6.    Varighed og finansielle virkninger

   1.7.    Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.    FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

   2.1.    Bestemmelser om kontrol og rapportering

   2.2.    Forvaltnings- og kontrolsystem

   2.3.    Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.    FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

   3.1.    Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

   3.2.    Anslåede virkninger for udgifterne

   3.2.1.    Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

   3.2.2.    Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   3.2.3.    Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

   3.2.4.    Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   3.2.5.    Tredjemands bidrag til finansieringen

   3.3.    Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 22

Titel 32: Energi

32 02 02 Aktiviteter til støtte for den europæiske energipolitik og det indre marked

1.3.Forslagets/initiativets art

Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning.

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Energiunionen

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål

Fremme af begrænsning af energiefterspørgslen.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

ABB 1: Konventionel og vedvarende energi

ABB 2: Forskningsmæssige og innovative aktiviteter vedrørende energi

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Det forventes, at dette initiativ kan forbedre den eksisterende energimærkningsordning for dæk i Unionen, som ikke er optimal, hvad angår effektivitet, efterlevelse af reglerne og ambitionsniveau.

Dette forslag vil øge beskyttelsen af borgere og slutbrugere af dæk igennem effektiv mærkning og øget håndhævelse.

Forslaget vil have en virkning på økonomiske aktører, der vil skulle fortsætte med at give og vise dækmærket og indgive oplysninger til markedsovervågningen via forskellige kanaler.

Forslaget vil have en virkning på de nationale myndigheder, der vil være bedre rustet til at udføre markedsovervågningen.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Andel af dæk af A-klassen, B-klassen osv.

Andel af dæk, der ikke overholder reglerne, som opdages af de nationale markedsovervågningsmyndigheder.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Det overordnede mål med dette initiativ er at støtte det indre markeds funktionsmåde igennem varernes frie bevægelighed, som sikrer en høj grad af miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse, sikkerhed og folkesundhed (rullestøj afgivet til omgivelserne).

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Handling på EU-plan vil give slutbrugerne de samme, harmoniserede oplysninger, uanset hvilken medlemsstat de køber deres dæk i. En dækmærkningsordning på EU-plan vil fremme energibesparende og sikre dæk, der mindsker støjforureningen i alle medlemsstater og skaber et større marked for sådanne dæk og dermed giver dækindustrien større incitamenter til at udvikle dem.

Dette vil sikre lige konkurrencevilkår for fabrikanterne og forhandlerne, hvad angår de oplysninger, der gives til kunderne om dæk, der sælges på det indre EU-marked. Derfor er der behov for juridisk bindende regler for hele EU.

Dette er den eneste måde, hvorpå det kan sikres, at mærker til produkter, der bringes i omsætning på markedet, kan sammenlignes på tværs af medlemsstaterne, hvilket sikrer det indre markeds funktionsmåde, der bygger på artikel 26 i TEUF.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Selv om EU har opnået et indre marked for dækmærker, er der behov for at ajourføre mærkerne i henhold til den teknologiske udvikling, som har medført, at mange modeller bliver medtaget i de højeste klasser, hvilket gør, at forbrugerne har svært ved at skelne mellem dem, og i henhold til, at dæk med den dårligste ydeevne er blevet forbudt på markedet på baggrund af typegodkendelsesproceduren ifølge forordning (EF) nr. 661/2009 (forordningen om generel sikkerhed).

Selv om markedsovervågningsmyndighederne har kontrolleret overholdelsen af kravene til energimærkningen, medfører manglende overholdelse af reglerne stadig et tab på omkring 10 % af de anslåede energibesparelser (og økonomiske besparelser for forbrugerne). Kommissionens forslag om en ny forordning om markedsovervågning (COM(2017) 795) har til formål at adressere den type udfordringer for EU's harmoniseringslovgivning for produkter. Markedsovervågningsmyndighederne inden for dækmærkning står dog over for problemer, der ikke kan løses af førnævnte forslag: rettidig adgang til teknisk dokumentation, problemer med at finde og fremskaffe kontaktoplysninger til udenlandske fabrikanter og et manglende centralt system til at finde tilsvarende modeller, der allerede er blevet kontrolleret af andre markedsovervågningsmyndigheder. Det har ydermere været vanskeligt for Kommissionen at fastlægge de passende krav til mærkets klasser på grund af mangel på nyere offentlige data om dæks ydeevne.

Dette forslag håndterer disse problemer ved at oprette en forbindelse til det produktregister, der er fastlagt i forordning (EU) 2017/1369 (forordningen om den overordnede ramme for energimærkning), og hvor leverandørerne angiver data om ydeevne og overholdelse af reglerne på et centralt sted, som de nationale markedsovervågningsmyndigheder og Kommissionen har adgang til.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Dette initiativ hænger sammen med forordningen om generel sikkerhed, hvori der fastlægges en typegodkendelsesprocedure med mindstekrav for dæks ydeevne med hensyn til rullemodstand, vådgreb og rullestøj afgivet til omgivelserne.

Det hænger også sammen med forordning (EF) nr. 765/2008 (den nuværende forordning om markedsovervågning), navnlig da den fjerner sammenfaldende bestemmelser fra lovgivningen om mærkning af dæk, som allerede er omfattet af markedsovervågningsbestemmelser for al EU's harmoniseringslovgivning.

Det foreslåede link til produktregisteret giver mulighed for synergi med andre dele af EU's harmoniseringslovgivning, for hvilke der er eller i fremtiden bliver oprettet sådanne databaser.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

gennemførelse med en indkøringsperiode fra 2019

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 23

Direkte forvaltning ved Kommissionen

i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer.

Bemærkninger

Der kræves budgetmæssige ressourcer til dette initiativ i forbindelse med tilføjelsen af dæk i registeret for energirelaterede produkter under forordningen om den overordnede ramme for energimærkning, herunder til kommunikationskampagnen og håndhævelsesforanstaltninger. Udgifterne vil blive dækket af de ressourcer, der allerede er fastlagt i den officielle finansielle programmering.

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

En dækmærkningsekspertgruppe vil udgøre det forum, hvor den korrekte gennemførelse af den foreslåede forordning diskuteres.

I en sidste bestemmelse foreslås det, at Kommissionen skal evaluere og udarbejde en rapport om gennemførelsen af forordningen syv år efter dens ikrafttræden. Mulige problemer og mangler bør kortlægges heri, og dette kan fungere som et udgangspunkt for yderligere handling, herunder eventuelle forslag om ændringer.

Forvaltnings- og kontrolsystem

2.1.1.Konstaterede risici

Budgettet for tilpasningen af den nuværende produktdatabase til registrering af dæk anslås til at være 200 000 EUR. Det er muligt, at antallet af dækmodeller stiger og medfører ekstra omkostninger til ajourføring af databasen.

Risiciene med hensyn til produktregisterets funktion er primært relateret til IT-relaterede problemer såsom muligheden for systemnedbrud og fortrolighedsproblemer.

2.1.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

De påtænkte kontrolmetoder er fastsat i finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne.

2.2.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Ingen specifikke foranstaltninger ud over anvendelsen af finansforordningen.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgifts-
type

Bidrag

Nummer
[Udgiftsområde………………….……………]

OB/IOB 24

fra EFTA-lande 25

fra kandidatlande 26

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

32 02 02

Aktiviteter til støtte for den europæiske energipolitik og det indre marked

OB

JA

NEJ

NEJ

NEJ

5 Administration

32 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet energi

IOB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

5 Administration

32 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter inden for politikområdet energi

IOB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Nye budgetposter, som der er søgt om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgifts-
type

Bidrag

Nummer
[Udgiftsområde………………….……………]

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

Nummer

1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

GD: ENER

År
2019 27

År
2020

År
2021

År
2022

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

• Aktionsbevillinger

32 02 02

Supplement til IT-database til registrering af energirelaterede produkter, herunder oplysningskampagne og fælles håndhævelsesindsats.

Forpligtelser

(1)

1,3

1,62

2,92

Betalinger

(2)

0,8

1,12

1,0

2,92

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer 28

32 04 03

Samfundsmæssige udfordringer

(3)

Bevillinger
I ALT til GD ENER

Forpligtelser

=1+3

1,3

1,62

2,92

Betalinger

=2+3

0,8

1,12

1,0

2,92

Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

1,3

1,62

2,92

Betalinger

(5)

0,8

1,12

1,0

2,92

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1a
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+6

1,3

1,62

2,92

Betalinger

=5+6

0,8

1,12

1,0

2,92

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

"Administrationsudgifter"

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD: ENER

• Menneskelige ressourcer

0,055

0,055

0,110

• Andre administrationsudgifter

0,007

0,007

0,014

I ALT GD ENER

Bevillinger

0,062

0,062

0,124

Bevillinger
I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

0,062

0,062

0,124

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019 29

År
2020

År
2021

År
2022

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

1,362

1,682

3,044

Betalinger

0,862

1,182

1,000

3,044

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 30

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL: Fremme af begrænsning af energiefterspørgslen.

Opdatering af IT-databasen til registrering af energirelaterede produkter

0,2

1

0,2

1

0,2

Vedligeholdelse af den ajourførte IT-database til registrering af energirelaterede produkter

0,02

1

0,02

1

0,02

Teknisk hjælp og/eller undersøgelser med hensyn til at vurdere, hvilke aspekter ved dæk der er nødvendige for gennemførelsen af forordningen og støtte til standardisering

0,1

1

0,1

1

0,1

2

0,2

Oplysningskampagne

2,0

0,5

1,0

0,5

1,0

1

2,0

Fælles håndhævelsesindsats

1

0,5

1

0,5

OMKOSTNINGER I ALT

1,3

1,62

2,92

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.Resumé

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019 31

År
2020

År
2021

År
2022

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

0,055

0,055

0,110

Andre administrationsudgifter

0,007

0,007

0,014

Subtotal i UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

0,062

0,062

0,124

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 32
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre
administrationsudgifter

Subtotal
uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

I ALT

0,062

0,062

0,124

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

32 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

0,36

0,36

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk) 33

32 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

0,03

0,03

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy  34

- i hovedsædet

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

0,39

0,39

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Administratorer:

0,03 årsværk som teamleder

0,3 årsværk som landeansvarlig for forordningen, de delegerede retsakter og bistand til koordination af markedsovervågningsmyndighedernes håndhævelse

Assistenter:

0,03 årsværk som assistent i lovgivningsmæssige procedurer og kommunikation

Eksternt personale

0,03 årsværk (kontraktansat) som teamsekretær og ansvarlig for logistik

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme.

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre, EUT L 342 af 22.12.2009, s. 46.
(2)    Kommissionens forordning (EU) nr. 228/2011 af 7. marts 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 for så vidt angår metoden til prøvning af vådgreb for C1-dæk og Kommissionens forordning (EU) nr. 1235/2011 af 29. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 for så vidt angår vådgrebsklassificering af dæk, måling af rullemodstand og verifikationsproceduren.
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.
(4)    EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30. Se Kommissionens forslag COM(2017)795 til en forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter, som vil erstatte forordning 765/2008.
(5)    EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1.
(6)    https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_da
(7)    https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Study%20in%20support%20of%20the%20Review%20of%20the%20Tyre%20Labelling%20Regulation_final.pdf
(8)    Se http://www.mstyr15.eu/index.php/en/ for at få yderligere oplysninger.
(9)    EUT C […] af […], s. […].
(10)    EUT C […] af […], s. […].
(11)    COM(2017) 658 final.
(12)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 46).
(13)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).
(14)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EUT L 189 af 18.7.2002, s. 12).
(15)    EUT L 307 af 23.11.2011, s. 3.
(16)    COM(2018) 28 final.
(17)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1).
(18)    COM(2017) 279.
(19)    Skal tilføjes henvisning, når forslaget er blevet vedtaget.
(20)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
(21)    EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(22)    ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse); ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(23)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(24)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(25)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(26)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(27)    År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(28)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(29)    År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(30)    Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(31)    År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(32)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(33)    KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(34)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
Top

Bruxelles, den17.5.2018

COM(2018) 296 final

BILAG

til

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

{SEC(2018) 234 final}
{SWD(2018) 188 final}
{SWD(2018) 189 final}


BILAG I
Prøvning, klassificering og måling af dækparametre

Del A: Brændstofeffektivitetsklasser

Brændstofeffektivitetsklassen fastlægges og illustreres på mærket på nedenstående skala fra ‘A’ til ‘G’ på grundlag af rullemodstandskoefficienten (RRC), som den er målt ifølge bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer og justeret efter proceduren i bilag IV.

Hvis en dæktype er godkendt i mere end én dækkategori (f.eks. C1 og C2), benyttes der til klassificering af dæktypen efter brændstofeffektivitet den klassificeringsskala, som gælder for den højeste dækkategori (f.eks. C2 og ikke C1).

C1-dæk

C2-dæk

C3-dæk

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi-

effektivitets-

klasse

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi-

effektivitets-

klasse

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi-

effektivitets-

klasse

rullemodstandskoefficient ≤ 5,4

A

rullemodstandskoefficient ≤ 4,4

A

rullemodstandskoefficient ≤ 3,1

A

5,5 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,5

B

4,5 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 5,5

B

3,2 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 4,0

B

6,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 7,7

C

5,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,7

C

4,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 5,0

C

7,8 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 9,0

D

6,8 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 8,0

D

5,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,0

D

9,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 10,5

E

8,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 9,2

E

6,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 7,0

E

rullemodstandskoefficient ≥ 10,6

F

rullemodstandskoefficient ≥ 9,3

F

rullemodstandskoefficient ≥ 7,1

F

Del B: Vådgrebsklasser

1.Vådgrebsklassen fastlægges og illustreres på mærket på skalaen i nedenstående tabel fra ‘A’ til ‘G’ på grundlag af vådgrebsindekset (G), som det er beregnet ifølge punkt 2 og målt ifølge bilag 5 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

2.Beregning af vådgrebsindeks (G)

G = G(T) - 0,03

hvor:

G(T) = kandidatdækkets vådgrebsindeks som målt ved én prøvningscyklus

C1-dæk

C2-dæk

C3-dæk

G

Vådgrebsklasse

G

Vådgrebsklasse

G

Vådgrebsklasse

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Benyttes ikke

G

Benyttes ikke

G

G ≤ 0,64

GDel C: Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne og målt værdi

Den målte værdi for rullestøj afgivet til omgivelserne (N) skal oplyses i decibel og udregnes ifølge bilag 3 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

Klassen vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne bestemmes og illustreres på mærket ud fra grænseværdierne (LV), jf. bilag II, del C, i forordning (EF) nr. 661/2009 på følgende måde:

N i dB

Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne

N ≤ LV - 6

LV - 6 < N ≤ LV - 3

N > LV - 3

Del D: Snegreb

Ydeevnen i sneglat føre testes i henhold til bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

Et dæk, der overholder minimumværdierne i sneindekset i FN/ECE-regulativ nr. 117, skal klassificeres som et snedæk, og følgende symbol skal angives på mærket.

Del E: Isgreb

Ydeevnen i isglat føre testes i henhold til ISO 19447.

Et dæk, der overholder minimumværdierne i isindekset i ISO 19447, skal klassificeres som et isdæk, og følgende symbol skal angives på mærket.

BILAG II
Mærkets udformning

1.Mærker

1.1.Følgende oplysninger skal angives på mærkerne i overensstemmelse med nedenstående illustrationer.

   

I.    Leverandørens navn eller varemærke

II.    Leverandørens modelidentifikation. Modelidentifikationen er den kode, som regel alfanumerisk, der adskiller dæktypen fra andre typer med samme varemærke eller leverandørnavn

III.    QR-kode

IV.    Brændstofeffektivitet

V.    Vådgreb

VI.    Rullestøj afgivet til omgivelserne

VII.    Snegreb

VIII.    Isgreb

2.Udformning

2.1.Mærket skal udformes som vist i figurerne herunder.

2.2.Mærket skal være mindst 90 mm bredt og 130 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

2.3.Mærket skal opfylde følgende krav:

(a)Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

(b)Tallene nedenfor henviser til figuren i punkt 2.1.

(1)Ramme om mærket: linjebredde: 1,5 pt – farve: X-10-00-05

(2)Calibri almindelig type 8 pt

(3)Det europæiske flag: bredde: 15 mm, højde: 10 mm

(4)Banner: bredde: 51,5 mm, højde: 13 mm

Tekst: "VAREMÆRKE": Calibri almindelig type 15 pt., 100 % hvid

Tekst: "Modelnummer": Calibri almindelig type 13 pt., 100 % hvid

(5)QR-kode: bredde: 13 mm, højde: 13 mm

(6)Skala fra ‘A’ til ‘F’:

Pile: højde: 5,6 mm, mellemrum: 0,78 mm, sort stiplet linje: 0,5 pt – farver:

A: X-00-X-00

B: 70-00-X-00

C: 30-00-X-00

D: 00-00-X-00

E: 00-30-X-00

F: 00-70-X-00

(7)Linje: bredde: 88 mm, højde: 2 pt – farve: X-00-00-00

(8)Piktogram for rullestøj afgivet til omgivelserne:

Piktogram: bredde: 25,5 mm, højde: 17 mm – farve: X-10-00-05

(9)Pil:

Pil: bredde: 20 mm, højde: 10 mm, 100 % sort

Tekst: Helvetica Bold 20 pt, 100 % hvid

Tekst enhed: Helvetica Bold 13 pt, 100 % hvid

(10)Piktogram for is:

Piktogram: bredde: 15 mm – højde: 15 mm – linjebredde: 1,5 pt – farve: 100 % sort

(11)Piktogram for sne:

Piktogram: bredde: 15 mm – højde: 15 mm – linjebredde: 1,5 pt – farve: 100 % sort

(12)‘A’ til ‘G’: Calibri almindelig type 13 pt, 100 % sort

(13)Pile:

Pile: bredde: 11,4 mm, højde: 9 mm, 100 % sort

Tekst: Calibri Bold 17 pt., 100 % hvid

(14)Piktogram for brændstofeffektivitet:

Piktogram: bredde: 19,5 mm, højde: 18,5 mm – farve: X-10-00-05

(15)Piktogram for vådgreb:

Piktogram: bredde: 19 mm, højde: 19 mm – farve: X-10-00-05

(c)Baggrunden skal være hvid.

2.4.Dækkets kategori skal angives i mærket som vist i illustrationen i punkt 2.1.

BILAG III
Teknisk dokumentation

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 4, stk. 7, skal omfatte følgende:

(a)leverandørens navn og adresse

(b)navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

(c)varemærke eller leverandørens varemærke

(d)dækmodellen

(e)dækkets dimension, belastningstal og hastighedskategori

(f)henvisningerne til de anvendte målemetoder.

BILAG IV
Produktdatablad

Oplysningerne i dæks produktdatablade skal medtages i produktbrochuren eller andet materiale, der ledsager produktet, og disse skal omfatte følgende:

(a)leverandørens navn eller varemærke

(b)leverandørens modelbetegnelse

(c)dækkets brændstofeffektivitetsklasse, jf. bilag I

(d)dækkets vådgrebsklasse, jf. bilag I

(e)klassen vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne og decibel, jf. bilag I

(f)hvorvidt dækket er et snedæk

(g)hvorvidt dækket er et isdæk.

BILAG V
Oplysninger i det tekniske reklamemateriale

1.De oplysninger om dækkene, der er medtaget i teknisk reklamemateriale, skal gives i nedenstående rækkefølge:

(a)brændstofeffektivitetsklasse (bogstav ‘A’ til ‘F’)

(b)vådgrebsklasse (bogstav ‘A’ til ‘G’)

(c)klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne og målt værdi (dB)

(d)hvorvidt dækket er et snedæk

(e)hvorvidt dækket er et isdæk.

2.Oplysningerne i punkt 1 skal opfylde følgende krav:

(a)være let læselige

(b)være let forståelige

(c)hvis der for en given dæktype er forskellig klassificering afhængigt af dimensionerne eller andre parametre, oplyses intervallet mellem det dårligste og det bedste dæk.

3.Leverandørerne skal tillige stille følgende til rådighed på deres websteder:

(a)et link til Kommissionens relevante webside om denne forordning

(b)en forklaring af de piktogrammer, der benyttes i mærket

(c)en udtalelse, hvor det fremhæves, at den reelle brændstofbesparelse og færdselssikkerheden i høj grad afhænger af førerens køremåde og navnlig følgende:

at der kan opnås en betydelig brændstofbesparelse ved økonomisk kørsel

at dæktrykket skal kontrolleres regelmæssigt for at opnå et bedre vejgreb og en bedre brændstoføkonomi

at der altid skal holdes den fornødne bremseafstand.

BILAG VI
Procedure for justering af laboratoriers måling af rullemodstand

1.Definitioner

I forbindelse med laboratoriejusteringsproceduren forstås der ved:

1.‘referencelaboratorium’: et laboratorium, der indgår i det net af laboratorier, hvis navn er offentliggjort med henblik på justeringsproceduren i Den Europæiske Unions Tidende, og som kan opnå prøvningsresultater med den i punkt 3 krævede nøjagtighed med referencemaskinen

2.‘kandidatlaboratorium’: et laboratorium, der deltager i justeringsproceduren, men ikke er et referencelaboratorium

3.‘justeringsdæk’: et dæk, der underkastes prøvning med henblik på udførelse af justeringsproceduren

4.‘justeringsdæksæt’: et sæt på mindst fem justeringsdæk med henblik på justering af en enkelt maskine

5.‘tildelt værdi’ en teoretisk værdi for et justeringsdæks rullemodstandskoefficient (RRC) som målt af et teoretisk laboratorium, der er repræsentativt for nettet af referencelaboratorier; den benyttes i justeringsproceduren

6.‘maskine’: alle prøvningsdækspindler i en bestemt målemetode. For eksempel anses to spindler, der virker på den samme rulle, ikke som én maskine.

2.Generelle bestemmelser

2.1.Princip

Den rullemodstandskoefficient, der måles (m) i et referencelaboratorium (l), (RRCm,l), justeres efter de tildelte værdier i nettet af referencelaboratorier.

Den målte (m) rullemodstandskoefficient, som opnås af en maskine i et kandidatlaboratorium (c), RRCm,c-værdien justeres via et referencelaboratorium i nettet, som det selv har valgt.

2.2.Krav til valg af dæk

Der udvælges efter nedenstående kriterier et sæt på mindst fem justeringsdæk til justeringsproceduren. Der udvælges ét sæt til C1- og C2-dæk tilsammen og ét sæt til C3-dæk.

(a)Sættet af justeringsdæk udvælges således, at de dækker intervallet af forskellige RRC-værdier for C1- og C2-dæk tilsammen eller for C3-dæk. Under alle omstændigheder skal forskellen mellem den højeste og den laveste RRCm-værdi i dæksættet før og efter justering være mindst:

i)    3 kg/t for dæk i kategori C1 og C2 og

ii)    2 kg/t for dæk i kategori C3.

(b)RRCm-værdierne i kandidat- eller referencelaboratorierne (RRCm,c eller RRCm,l) baseret på de oplyste RRC-værdier for de enkelte justeringsdæk i sættet skal være ensartet fordelt.

(c)Belastningsindeksværdierne skal give en passende dækning af området for de dæk, der skal prøves, således at også værdierne for rullemodstandskraft dækker området for de dæk, der skal prøves.

Hvert justeringsdæk skal kontrolleres før brug og erstattes, når:

(a)det er i en tilstand, som gør det uanvendeligt til yderligere prøvninger og/eller

(b)der er afvigelser for RRCm,c eller RRCm,l på over 1,5 % i forhold til tidligere målinger og efter korrektion for eventuel maskinafvigelse.

2.3.Målemetode

Referencelaboratoriet udfører fire målinger på hvert justeringsdæk og i overensstemmelse med bilag 6, punkt 4, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer under betingelserne i bilag 6, punkt 3, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer; ved den videre analyse af målingerne benyttes de tre sidste måleresultater.

Kandidatlaboratoriet udfører (n + 1) målinger på hvert justeringsdæk i overensstemmelse med bilag 6, punkt 4, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer under betingelserne i bilag 6, punkt 3, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer; værdien af n er som specificeret i punkt 5, og ved den videre analyse af målingerne benyttes de n sidste måleresultater.

Hver gang et justeringsdæk måles, skal dæk/hjulenheden fjernes fra maskinen, og hele prøvningsproceduren i bilag 6, punkt 4, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer gentages forfra.

Kandidat- eller referencelaboratoriet beregner følgende:

(a)den målte værdi for hvert justeringsdæk for hver måling som specificeret i bilag 6, punkt 6.2 og 6.3, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer (dvs. korrigeret til en temperatur på 25 °C og en rullediameter på 2 m)

(b)gennemsnittet af de sidste tre målte værdier (for referencelaboratorier) eller n målte værdier (for kandidatlaboratorier) for hvert justeringsdæk og

(c)standardafvigelsen (σm) som følger:

hvor:

i er tællevariablen for justeringsdækkene (fra 1 til p)
j er tællevariablen for n gentagelser (fra 2 til n + 1) af hver måling af et givet justeringsdæk

n + 1 er antallet af gentagelser af dækmålinger (n + 1 = 4 for referencelaboratorier og n + 1 ≥ 4 for kandidatlaboratorier)

p er antallet af justeringsdæk (p ≥ 5).

2.4.Dataformater ved beregning og angivelse af resultater

De målte RRC-værdier, korrigeret for rullediameter og temperatur, afrundes til 2 decimaler.

Beregningerne udføres derefter med alle decimaler, således at der først afrundes i den afsluttende justeringsligning.

Alle standardafvigelsesværdier angives med 3 decimaler.

Alle RRC-værdier angives med 2 decimaler.

Alle justeringskoefficienter (A1l, B1l, A2c og B2c) afrundes til og angives med fire decimaler.

3.Krav til referencelaboratorierne og bestemmelse af tildelte værdier

De værdier, der tildeles hvert justeringsdæk, bestemmes af et net af referencelaboratorier. Hvert andet år skal nettet vurdere de tildelte værdiers stabilitet og gyldighed.

Hvert referencelaboratorium, der indgår i nettet, skal opfylde specifikationerne i bilag 6 i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer og have en standardafvigelse(σm), der:

(a)højst er 0,05 kg/t for dæk i kategori C1 og C2 og

(b)højst er 0,05 kg/t for dæk i kategori C3.

Sættet af justeringsdæk, som opfylder specifikationen i punkt 2.2, måles i overensstemmelse med punkt 2.3 af hvert referencelaboratorium i nettet.

Hvert justeringsdæk tildeles en værdi, der er gennemsnittet af de målte værdier, som referencelaboratorierne i nettet opgiver for det pågældende justeringsdæk.

4.Procedure for justering af et referencelaboratorium efter de tildelte værdier

Hvert referencelaboratorium (l) justerer sig selv efter ethvert nyt sæt af tildelte værdier og i hvert fald efter enhver betydelig maskinændring eller ved afvigelser i maskinens overvågningsdata for kontroldækket.

Justeringen anvender lineær regression på alle individuelle data. Regressionskoefficienterne A1l og B1l beregnes som følger:

hvor:

RRC er den tildelte værdi for rullemodstandskoefficienten

RRCm,l er den rullemodstandskoefficient, som referencelaboratoriet (l) har målt (korrigeret for temperatur og rullediameter).

5.Krav til kandidatlaboratorier

Kandidatlaboratorier skal gentage justeringsprocessen mindst en gang hvert andet år for alle maskiner og i hvert fald efter enhver betydelig maskinændring eller ved afvigelser i maskinens overvågningsdata for kontroldækket.

Et fælles sæt bestående af fem forskellige dæk, som opfylder specifikationen i punkt 2.2, måles i overensstemmelse med punkt 2.3, først af kandidatlaboratoriet og senere af et referencelaboratorium. Der kan på kandidatlaboratoriets anmodning udføres prøvning af mere end fem justeringsdæk.

Kandidatlaboratoriet leverer sættet af justeringsdæk til det valgte referencelaboratorium.

Kandidatlaboratoriet (c) skal opfylde specifikationerne i bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer og helst have en standardafvigelse (am), der:

(a)højst er 0,075 kg/t for dæk i kategori C1 og C2 og

(b)højst er 0,06 kg/t for dæk i kategori C3.

Hvis kandidatlaboratoriets standardafvigelse (σm) ved fire målinger, hvoraf de sidste tre bruges til beregninger, er større end værdierne ovenfor, øges antallet n + 1 af målinger for hele sættet til:

n+1 = 1+(σm/γ)2, rundet op til nærmeste heltal

hvor:

γ = 0,043 kg/t for dæk i kategori C1 og C2

γ = 0,035 kg/t for dæk i kategori C3.

6.Procedure for justering af et kandidatlaboratorium

Et af referencelaboratorierne (i) i nettet beregner den lineære regressionsfunktion for alle individuelle data for kandidatlaboratoriet (c). Regressionskoefficienterne A2c og B2c beregnes som følger:

hvor:

RRCm,l er den rullemodstandskoefficient, som referencelaboratoriet (i) har målt (korrigeret for temperatur og rullediameter)

RRCm,c er den rullemodstandskoefficient, som kandidatlaboratoriet (c) har målt (korrigeret for temperatur og rullediameter).

Hvis determinationskoefficienten R² er lavere end 0,97, justeres kandidatlaboratoriet ikke.

Den justerede RRC-værdi for dæk, der er foretaget prøvning af på kandidatlaboratoriet, beregnes ved følgende formel:

BILAG VII
Verifikationsprocedure

Overensstemmelsen med denne forordning for så vidt angår den oplyste brændstofeffektivitetsklasse, vådgrebsklasse samt klassen vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne samt de oplyste værdier og andre resultatoplysninger på mærket vurderes for den enkelte dæktype eller gruppe af dæktyper, som leverandøren har fastsat efter en af følgende procedurer:

(a)Først testes et enkelt dæk eller et sæt af dæk.

1.Hvis de målte værdier svarer til de oplyste klasser eller den oplyste værdi for rullestøj afgivet til omgivelserne inden for tolerancerne i tabel 1, er testen bestået.

2.Hvis de målte værdier ikke svarer til de oplyste klasser eller den oplyste værdi for rullestøj afgivet til omgivelserne inden for tolerancerne i tabel 1, testes endnu tre dæk eller sæt af dæk. Gennemsnittet af målingerne fra de tre testede dæk eller sæt af dæk benyttes til vurdering af overensstemmelse med de givne oplysninger inden for tolerancerne i tabel 1.

(b)Hvis de mærkede klasser eller værdier stammer fra prøvningsresultater fra typegodkendelser opnået i medfør af forordning (EF) nr. 661/2009 eller FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer, kan medlemsstaterne benytte måledata fra prøvning af dækproduktionens overensstemmelse med den godkendte type.

Ved vurderingen af måledata fra prøvning af dækproduktionens overensstemmelse med den godkendte type anvendes tolerancerne i tabel 1.

Tabel 1

Målt parameter

Måletolerancer

Rullemodstandskoefficient (brændstofeffektivitet)

Den justerede målte værdi må ikke ligge mere end 0,3 kg/t over den oplyste klasses øvre grænse (højeste rullemodstandskoefficient).

Rullestøj afgivet til omgivelserne

Den målte værdi må ikke ligge mere end 1 dB(A) over den oplyste værdi af N.

Vådgreb

Den målte værdi G(T) må ikke ligge under den oplyste klasses nedre grænse (laveste værdi af G).

Snegreb

Den målte værdi må ikke ligge under den nedre grænse i indekset for ydeevne i sneglat føre.

Isgreb

Den målte værdi må ikke ligge under den nedre grænse i indekset for ydeevne i isglat føre.

BILAG VIII
Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1222/2009

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

-

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 4

Artikel 3, stk. 4

Artikel 3, stk. 5

-

Artikel 3, stk. 6

Artikel 3, stk. 5

Artikel 3, stk. 7

-

Artikel 3, stk. 8

-

Artikel 3, stk. 9

Artikel 3, stk. 6

Artikel 3, stk. 10

Artikel 3, stk. 7

Artikel 3, stk. 11

Artikel 3, stk. 8

Artikel 3, stk. 12

Artikel 3, stk. 9

Artikel 3, stk. 13

Artikel 3, stk. 10

Artikel 3, stk. 14

Artikel 3, stk. 11

Artikel 3, stk. 15

-

Artikel 3, stk. 16

Artikel 3, stk. 12

Artikel 3, stk. 17

Artikel 3, stk. 13

Artikel 3, stk. 18

-

Artikel 3, stk. 19

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 2

-

-

Artikel 4, stk. 2

-

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 6

-

Artikel 4, stk. 5

-

Artikel 4, stk. 6

-

Artikel 4, stk. 7

-

Artikel 4, stk. 8

-

Artikel 4, stk. 9

-

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, litra a)

Artikel 6, stk. 1, litra a)

Artikel 5, stk. 1, litra b)

Artikel 6, stk. 1, litra b)

-

Artikel 6, stk. 2

-

Artikel 6, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 6, stk. 4

Artikel 5, stk. 3

-

-

Artikel 6, stk. 5

-

Artikel 6, stk. 6

-

Artikel 6, stk. 7

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

-

Artikel 10

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11

Artikel 12

-

Artikel 12, litra a)

-

Artikel 12, litra b)

-

Artikel 12, litra c)

Artikel 11, litra a)

-

Artikel 11, litra b)

-

Artikel 11, litra c)

Artikel 12, litra d)

Artikel 12

Artikel 11

-

Artikel 11, stk. 1

-

Artikel 11, stk. 2

-

Artikel 11, stk. 3

-

Artikel 13

Artikel 13

-

Artikel 14

-

-

Artikel 14

Artikel 15

-

-

Artikel 15

-

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Top