EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0289

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

COM/2018/289 final - 2018/0142 (COD)

Bruxelles, den 16.5.2018

COM(2018) 289 final

2018/0142(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Udtrykket "landbrugs- og skovbrugskøretøjer" dækker en lang række forskellige køretøjstyper med mindst to aksler, f.eks. smalsporede traktorer, ekstra brede traktorer, bæltetraktorer, påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr, såsom ruller, fræsere og såmaskiner.

Forskrifterne for typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer er fastsat i direktiv 2003/37/EF 1 og dets gennemførelsesdirektiver, som er ophævet med virkning fra den 1. januar 2016 og erstattet af forordning (EU) nr. 167/2013 2 og dens fire delegerede retsakter og én gennemførelsesretsakt.

Ved forordning (EU) nr. 167/2013 er der fastsat generelle grundlæggende bestemmelser om funktionel sikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøegenskaber. Forordningen giver Kommissionen beføjelse til at fastsætte de relevante detaljerede tekniske forskrifter, prøvningsprocedurer og grænseværdier, hvor dette er relevant, i fire delegerede retsakter om i) arbejdssikkerhed (krav vedrørende køretøjets konstruktion), ii) funktionel sikkerhed, iii) bremsning og iv) krav til miljøegenskaber og fremdriftsevne. Disse fire delegerede retsakter blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende mellem december 2014 og februar 2015.

Forordning (EU) nr. 167/2013 begrænsede alle Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter til en periode på fem år, som udløber den 21. marts 2018. Da der løbende er behov for at tilpasse elementer af disse delegerede retsakter til den tekniske udvikling eller for at indføre andre ændringer i overensstemmelse med Kommissionens beføjelser, indeholder udkastet til forslaget også ændringer af artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013 med henblik på at fastsætte bestemmelser, der sikrer beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i en periode på endnu fem år med mulighed for stiltiende forlængelse.

Dertil kommer, at visse udtryk og redaktionelle fejl i forordning (EU) nr. 167/2013 bør berigtiges, og at et begrænset antal punkter bør ajourføres til den tekniske udvikling efter den første gennemførelse af disse retsakter.

Da typegodkendelsesforskrifterne i forordning (EU) nr. 167/2013 allerede har fundet anvendelse på et obligatorisk grundlag siden den 1. januar 2016, foreslås denne retsakt vedtaget snarest muligt, og den indeholder — i modsætning til de fleste typegodkendelsesretsakter — ikke en særskilt anvendelsesdato.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne retsakt er det samme som i den ændrede retsakt, artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Nærhedsprincippet

I forordning (EU) nr. 167/2013 fastsættes krav til EU-typegodkendelse med henblik på opnåelse af en fuldstændig harmonisering af bestemmelserne på EU-plan. Derfor kan eventuelle berigtigelser og ændringer af forordning (EU) nr. 167/2013 kun foretages af Unionen. Dette forhindrer ikke alene opsplitning af det indre marked, men sikrer også ens miljø- og sikkerhedsstandarder i hele Unionen. Det giver også økonomiske stordriftsfordele: Der kan fremstilles produkter til hele EU-markedet, i stedet for at disse skal tilpasses med henblik på opnåelse af national typegodkendelse i hver enkelt medlemsstat.

Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Proportionalitet

Forordning (EU) nr. 167/2013, der indeholder forskrifterne for EU-typegodkendelse, bygger på princippet om fuldstændig harmonisering. De berigtigelser og ændringer, der skal indgå i forskrifterne i forordning (EU) nr. 167/2013 på grundlag af resultaterne i den første gennemførelsesperiode, anses derfor for at være bedst egnede til at nå de mål, der er skitseret i betragtning 11 i forordning (EU) nr. 167/2013, nemlig at fastsætte de tekniske krav for opnåelsen af et højt niveau for køretøjers sikkerhed og miljøegenskaber.

Valg af retsakt

Anvendelsen af en forordning anses for hensigtsmæssig, fordi den ændrer den gældende forordning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Kommissionen ønsker at tilpasse forordning (EU) nr. 167/2013 til den tekniske udvikling ved at opdatere visse forskrifter og korrigere visse redaktionelle fejl efter tilbagemeldinger fra interesserede parter og medlemsstater i den første gennemførelsesperiode. Nærmere bestemt indfører denne retsakt præciseringer til to definitioner af traktorklasser, og korrigerer visse begreber, der er vigtige for en ensartet anvendelse af forordningen uden eventuelle fortolkninger, samt henvisninger til en ophævet retsakt.

Den udvider også den beføjelse, der tillægges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter i yderligere 5 år, og fastsætter den stiltiende forlængelse af denne, medmindre Rådet eller Europa-Parlamentet udtrykkeligt modsætter sig dette. Kommissionen har allerede modtaget anmodninger fra interesserede parter og medlemsstater om at forlænge denne beføjelse.

Høring af interesserede parter

Kommissionen informerede den 13. juni 2017 deltagerne i arbejdsgruppen om landbrugskøretøjer (WGAT) om, at den havde til hensigt at fremlægge dette forslag og beskrev i korthed dets indhold og baggrund. Selv om der ikke var nogen mulighed for feedback på grund af den igangværende politiske valideringsprocedure på tidspunktet for WGAT, har der til dato ikke været nogen reaktion fra industrien, interesserede parter, de godkendende myndigheder, tekniske tjenester eller arbejdsmarkedets parter. Bestemmelserne i vedlagte retsakt er baseret på tilsvarende anmodninger fra medlemsstaterne og de interesserede parter. Det forventes derfor, at de vil støtte vedlagte udkast i forbindelse med de planlagte drøftelser herom i første og andet kvartal 2018, parallelt med den interne høring af de forskellige tjenestegrene.

2018/0142 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Beskrivelser af køretøjer i klasse T1 og T2 kræver afklaring vedrørende placeringen af akslen nærmest føreren for traktorer med vendbar førerplads og vedrørende metoden til beregning af højden af tyngdepunktet. Med henblik på præcis og ensartet fastsættelse af højden af tyngdepunktet for køretøjer i klasse T2 bør der henvises til internationalt gældende normer, som bestemmer tyngdepunktet for en traktor.

(2)Forordning (EU) nr. 167/2013 tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i en periode på fem år, som udløber den 21. marts 2018. Eftersom der til stadighed er behov for at opdatere de forskellige elementer af den typegodkendelsesprocedure, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 167/2013 og de retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, navnlig for at tilpasse forordningen til den tekniske udvikling eller for at indføre berigtigelser, bør fristen for udøvelsen af de delegerede beføjelser, der er fastsat i denne forordning, også udvides med muligheden for yderligere stiltiende forlængelser.

(3)Betragtning 28 og artikel 76, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 3 henviser fejlagtigt til ophævelsen af Rådets direktiv 74/347/EØF 4 i stedet for til ophævelsen af direktiv 2008/2/EF 5 , som kodificerede førstnævnte direktiv. Det er derfor nødvendigt at korrigere disse henvisninger i forordning (EU) nr. 167/2013.

(4)I artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013 bør udtrykket "udskifteligt materiel" erstattes af udtrykket "udskifteligt trukket udstyr" for at sikre en korrekt og konsekvent brug af terminologi i hele denne forordning.

(5) I artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) nr. 167/2013 kræves det fejlagtigt, at importørerne opbevarer et eksemplar af typeattesten i stedet for et eksemplar af typegodkendelsesattesten for produkter, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller som udgør en alvorlig risiko. Artikel 12, stk. 3, bør derfor berigtiges, således at der henvises til det korrekte dokument.

(6)Artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 kræver fejlagtigt, at en EU-typegodkendelsesattest indeholder et bilag med prøvningsresultaterne i stedet for et bilag med prøvningsresultatarket. Artikel 25, stk. 1, bør derfor berigtiges, således at der henvises til det korrekte bilag.

(7)Da denne forordning ændrer forordning (EU) nr. 167/2013 uden at udvide dens retlige indhold, og da målene i denne forordning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(8)Forordning (EU) nr. 167/2013 bør derfor ændres og berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) nr. 167/2013

I forordning (EU) nr. 167/2013 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) i nr. 2 tilføjes følgende punktum:

". For traktorer med vendbar førerplads (vendbart sæde og rat) er akslen nærmest føreren den aksel, der er monteret med dæk med den største diameter".

b) i nr. 3) erstattes ordene "målt i forhold til jorden" med ordene "fastlagt i overensstemmelse med ISO-standard 789-6:1982 og målt i forhold til jorden".

2)artikel 71, stk. 2, affattes således:

"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 5, artikel 18, stk. 4, artikel 19, stk. 6, artikel 20, stk. 8, artikel 27, stk. 6, artikel 28, stk. 6, artikel 45, stk. 4, artikel 49, stk. 3, artikel 53, stk. 12, artikel 61 og artikel 70, tillægges Kommissionen for en periode på ti år fra den 22. marts 2013. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende med yderligere perioder på fem år, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. Kommissionen udarbejder senest 22. juni 2022 og ni måneder inden udløbet af hver følgende femårsperiode en rapport vedrørende delegationen af beføjelser.".

Artikel 2

Berigtigelser til forordning (EU) nr. 167/2013

Forordning (EU) nr. 167/2013 berigtiges således:

1)    betragtning 28 berigtiges således:

a) andet led udgår.

b) følgende led indsættes efter leddet vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF:

" — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/2/EF af 15. januar 2008 om synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer(*).

__________________________________________________________________

(*) EUT L 24 af 29.1.2008, s. 30.".

2)    i artikel 2, nr. 2, erstattes ordet "materiel" af ordene "trukket udstyr".

3)    i artikel 12, nr. 3, erstattes ordet "typeattesten" af ordet "typegodkendelsesattesten".

4)    i artikel 25, stk. 1, affattes litra b) således:

"b) prøvningsresultatarket".

5)    Artikel 76, stk. 1, berigtiges således:

a) ordene "74/347/EØF," udgår.

b) ordene "2008/2/EF," indsættes efter ordene "2000/25/EF.".

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1).
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).
(4)    Rådets direktiv 74/347/EØF af 25. juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 191 af 15.7.1974, s. 5).
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/2/EF af 15. januar 2008 om synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (EUT L 24 af 29.1.2008, s. 30).
Top