EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0241

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger

COM/2018/241 final - 2018/0114 (COD)

Bruxelles, den 25.4.2018

COM(2018) 241 final

2018/0114(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2018) 141 final}
{SWD(2018) 142 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

EU's økonomi har brug for sunde og blomstrende virksomheder, der kan operere nemt på det indre marked. Sådanne virksomheder spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme økonomisk vækst, skabe arbejdspladser og tiltrække investeringer i EU. De bidrager til at skabe øget økonomisk og social værdi for samfundet som helhed. Selskaberne har derfor brug for at kunne agere i et juridisk og administrativt miljø, som både er befordrende for vækst og tilpasset til at imødegå de nye økonomiske og sociale udfordringer i en globaliseret og digital verden, idet andre legitime offentlige interesser som eksempelvis beskyttelse af medarbejdere, kreditorer og minoritetsaktionærer og tilvejebringelse for myndighederne af alle de nødvendige forholdsregler for bekæmpelse af svig og misbrug også skal forfølges.

Det er med dette formål, at Kommissionen fremsætter dette forslag sammen med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 1 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer i selskabsretten — et omfattende sæt af foranstaltninger vedrørende rimelige, gunstige og moderne selskabsregler i EU.

Etableringsfriheden spiller en vigtig rolle i udviklingen af det indre marked, da den gør det muligt for selskaber at udøve økonomisk virksomhed i andre medlemsstater på et stabilt grundlag. For at fremme selskabers grænseoverskridende mobilitet i EU er det helt afgørende at tage hensyn til deres behov og karakteristika. Der er omkring 24 mio. selskaber i EU, hvoraf omkring 80 % er selskaber med begrænset ansvar. Omkring 98-99 % af selskaberne med begrænset ansvar er SMV'er.

I praksis er det imidlertid fortsat vanskeligt for selskaber at udøve etableringsfriheden. En af årsagerne til disse vanskeligheder er, at selskabsretten ikke er tilstrækkelig tilpasset den grænseoverskridende mobilitet i EU. Den sikrer således ikke selskaber optimale betingelser i form af en klar, forudsigelig og passende retlig ramme, som kan styrke den økonomiske aktivitet, navnlig for SMV'er, som anerkendt i strategien for det indre marked 2015 2 .

Omstruktureringer og omstillinger af selskaber såsom grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger er en del af selskabernes livscyklus og en naturlig proces for selskaber, der ønsker at vokse, tilpasse sig et miljø under forandring og undersøge mulighederne i nye markeder. De har samtidig ligeledes virkninger for selskabernes interessenter, især for arbejdstagere, kreditorer og aktionærer. Det er derfor helt afgørende, at beskyttelsen af interessenterne holder trit med den konstant stigende transnationalisering af erhvervslivet. Retsusikkerheden og de delvis utilstrækkelige eller manglende regler for visse af selskabernes grænseoverskridende transaktioner betyder imidlertid, at der i dag ikke er nogen klar ramme, som sikrer en effektiv beskyttelse af disse interessenter. Beskyttelsen af interessenterne kan i lyset heraf derfor være ineffektiv eller utilstrækkelig. Selskabers grænseoverskridende transaktioner kan ligeledes lettes ved at fastlægge en retlig ramme, der skaber tillid til det indre marked gennem sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug.

Det er derfor vigtigt at frigøre potentialet i det indre marked ved at fjerne hindringer for grænseoverskridende handel, lette adgangen til markeder, øge tilliden og stimulere konkurrencen og samtidig sikre en effektiv og forholdsmæssig beskyttelse af interessenter. Dette forslag har et dobbelt formål, nemlig at indføre særlige og omfattende procedurer for grænseoverskridende omdannelser, spaltninger og fusioner for at fremme den grænseoverskridende mobilitet i EU, samtidig med at virksomhedens interessenter får passende beskyttelse med henblik på at sikre retfærdighed i det indre marked. Disse foranstaltninger er et led i skabelsen af et stærkere og mere retfærdigt indre marked, hvilket er en af den nuværende Kommissions prioriteter.

Grænseoverskridende omdannelser

En grænseoverskridende omdannelse er en effektiv løsning for selskaber, som ønsker at flytte til en anden medlemsstat uden at miste deres status som juridisk person eller skulle genforhandle deres forretningskontrakter. En omdannelse er særlig attraktiv for små virksomheder, der ikke har tilstrækkelige finansielle ressourcer til at søge dyr juridisk rådgivning og gennemføre en grænseoverskridende fusion 3 . Dette ræsonnement gælder navnlig for grænseoverskridende omdannelser ifølge Domstolens seneste retspraksis. Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) har fastslået, at etableringsfriheden som forankret i artikel 49 i TEUF omfatter retten for selskaber, der er etableret i en medlemsstat, til at flytte deres vedtægtsmæssige hjemsted til en anden medlemsstat gennem grænseoverskridende omdannelse uden at miste deres status som juridisk person 4 . 

I sin nylige Polbud-dom 5 bekræftede Domstolen navnlig selskabers ret til at foretage grænseoverskridende omdannelser på grundlag af etableringsfriheden. Domstolen fastslog, at etableringsfriheden finder anvendelse, når det vedtægtsmæssige hjemsted – uden det faktiske hovedsæde – flyttes fra en medlemsstat til en anden, hvis den nye etableringsmedlemsstat godkender registreringen af et selskab, selv om der ikke udøves en økonomisk aktivitet i denne medlemsstat. I dette tilfælde stilles der i artikel 49 i TEUF ikke krav om en sådan økonomisk aktivitet som en forudsætning for dens anvendelse 6 . Domstolen mindede ligeledes om, at medlemsstaterne i mangel af samordning har kompetence til at fastlægge et selskabs tilknytning til deres nationale retsorden og således anvende deres egne stiftelseskrav på nye virksomheder 7 . Domstolen mindede endvidere om sin tidligere retspraksis, hvorefter den omstændighed, at et selskabs vedtægtsmæssige eller faktiske hovedsæde stiftes i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning med det formål at benytte en mere fordelagtig lovgivning, ikke i sig selv udgør misbrug. I Polbud-dommen blev det fastslået, at en national bestemmelse, hvorefter likvidationen er en forudsætning for grænseoverskridende flytning af et selskab, er en ubegrundet og uforholdsmæssig begrænsning og dermed ulovlig 8 . 

Polbud-dommen præciserede rammerne for grænseoverskridende omdannelser. Domstolen kan som et retsligt organ imidlertid ikke indføre procedurer for sådanne omdannelser eller fastlægge de tilknyttede materielle betingelser. På grund af den manglende EU-harmonisering af grænseoverskridende omdannelser kan reglerne for den procedure, der skal følges, og for beskyttelsen af mindretalsaktionærer, kreditorer og arbejdstagere eller for bekæmpelse af skattemæssige eller andre former for misbrug i forbindelse med selskabers grænseoverskridende omdannelse stadig fastsættes i national ret. Det er imidlertid nødvendigt at vurdere fra sag til sag, om sådanne regler er i overensstemmelse med EU-retten, herunder navnlig med etableringsretten. Dette fører til en utilfredsstillende retssikkerhedsmæssig situation, der har en negativ indvirkning på selskaber, interessenter og medlemsstater.

I øjeblikket er selskaber, der ønsker at flytte deres vedtægtsmæssige hjemsted på tværs af grænserne, underlagt medlemsstaternes love. Sådanne eksisterende love er ofte uforenelige eller vanskelige at forene. Mere end halvdelen af medlemsstaterne har desuden ikke specifikke regler for grænseoverskridende omdannelser. SMV'er er særlig hårdt ramt, da de ofte mangler ressourcer til at gennemføre grænseoverskridende procedurer ved brug af dyre og komplicerede alternative metoder.

Dette betyder ligeledes, at beskyttelsen af interessenter såsom arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer ofte er ineffektiv eller utilstrækkelig på grund af manglende, overlappende eller modstridende regler. For så vidt angår beskyttelsen af arbejdstagere, kan selskaberne i lyset af manglen på harmoniserede sikkerhedsforanstaltninger for arbejdstagernes medbestemmelsesret benytte sig af den grænseoverskridende omdannelse og manglen på relevante sikkerhedsforanstaltninger for arbejdstagernes medbestemmelsesret ved flytning til en anden medlemsstat til at indskrænke medbestemmelsen eller omgå den. Manglen på harmoniserede regler kan desuden ligeledes føre til øget anvendelse af skuffeselskaber til svigagtige formål, hvor organiserede kriminelle organisationer i de alvorligste tilfælde f.eks. har mulighed for at skjule og sløre det egentlige ejerskab af selskaber med henblik på hvidvask af udbytte fra kriminalitet.

EU-lovgiveren er derfor nødt til at gribe ind og fastsætte regler for grænseoverskridende omdannelse med tilstrækkelige og forholdsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for arbejdstagere, kreditorer og aktionærer for at skabe et dynamisk og retfærdigt indre marked. Europa-Parlamentet 9 har allerede opfordret hertil. Det er navnlig vigtigt, at arbejdstagerne eller deres repræsentanter inddrages i proceduren i overensstemmelse med det ottende princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder: De bør især informeres og høres i rimelig tid på områder, der er relevante for dem i forbindelse med selskabers grænseoverskridende omdannelser. Selskabernes mobilitet skal gå hånd i hånd med beskyttelsen af nationale social- og arbejdsmarkedsretlige rettigheder.

I lyset af ovenstående er hovedformålet med harmoniserede regler for grænseoverskridende omdannelser dobbelt:

– at gøre det muligt for virksomheder, især mikrovirksomheder og små virksomheder, at gennemføre en grænseoverskridende omdannelse på en velordnet, virkningsfuld og effektiv måde

– at beskytte de mest berørte interessenter såsom arbejdstagere, kreditorer og aktionærer på en passende og forholdsmæssig måde.

Forslaget vil give selskaber mulighed for at gennemføre en grænseoverskridende omdannelse ved at ændre deres retlige form i en medlemsstat til en tilsvarende retlig form i en anden medlemsstat. Dette bør sikre, at selskaber bevarer deres status som juridisk person under hele processen uden at skulle opløse eller likvidere selskabet i oprindelsesmedlemsstaten, og at de stiftes som en ny enhed i bestemmelsesmedlemsstaten.

Formålet er at indføre en specifik, struktureret og flerstrenget procedure for grænseoverskridende omdannelser, der sikrer, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten og derefter i bestemmelsesmedlemsstaten kontrollerer lovligheden af den grænseoverskridende omdannelse på grundlag af alle relevante fakta og oplysninger. Et afgørende element i proceduren er, at den vil forhindre en grænseoverskridende omdannelse, hvis det fastslås, at den udgør misbrug, nemlig i tilfælde, hvor der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller at foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller minoritetsinteressernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.

Det første trin i proceduren vil være udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse og to særlige rapporter til aktionærerne og medarbejderne om følgerne af den grænseoverskridende omdannelse. Mellemstore og store virksomheder skal desuden anmode den kompetente myndighed om at udpege en uafhængig sagkyndig, der skal undersøge, om den plan og de rapporter, som selskabet har udarbejdet, er korrekte. Den skriftlige rapport fra den uafhængige sagkyndige vil ligeledes tilvejebringe det faktuelle grundlag for den vurdering, som den kompetente myndighed skal foretage, bl.a. af risikoen for misbrug som omhandlet ovenfor. Rapporten fra den sagkyndige, der vil blive offentliggjort, må ikke indeholde fortrolige oplysninger fremlagt af selskabet. Planen og rapporterne vil blive gjort offentligt tilgængelige, og de berørte parter kan fremsatte bemærkninger hertil.

Selskabet skal derefter træffe beslutning på generalforsamlingen om gennemførelsen af den grænseoverskridende omdannelse. Denne beslutning vil sammen med de relevante oplysninger og dokumenter derefter blive fremsendt til den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for at træffe afgørelse om udstedelse af en attest forud for omdannelsen. Den kontrol, som udføres af denne myndighed, er opdelt i to faser. I den første fase, som kun varer en måned, vil den kompetente myndighed undersøge, om den grænseoverskridende omdannelse er lovlig. Myndigheden vil fastslå, om alle betingelserne for den grænseoverskridende omdannelse, der er fastsat i direktivet og i national ret, er opfyldt, herunder om selskabet er solvent, om det krævede flertal af aktionærer har godkendt omdannelsen på en generalforsamling, og om arbejdstagere, mindretalsaktionærer og kreditorer er beskyttet som foreskrevet i direktivet. I denne fase vil myndigheden ligeledes fastslå, om der er tale om et kunstigt arrangement. Hvis myndigheden ved udgangen af måned 1 i den første fase af undersøgelsen ikke har nogen indvendinger, vil den udstede en attest forud for omdannelsen. Hvis myndigheden ved udgangen af den første måned er sikker på, at den grænseoverskridende omdannelse er ulovlig, vil den afslå at udstede en attest forud for omdannelsen. Hvis myndigheden ved udgangen af den første måned nærer alvorlig bekymring for, at omdannelsen kan være ulovlig, vil den i stedet underrette selskabet om, at den vil foretage en dybtgående undersøgelse af, om der er tale om misbrug som omhandlet ovenfor. Den dybtgående undersøgelse skal være afsluttet, og der skal træffes en endelig beslutning inden for to måneder.

Hvis attesten forud for omdannelsen udstedes efter denne kontrol, fremsendes den uden unødigt ophold til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten. Bestemmelsesmedlemsstaten vil herefter gennemføre en kontrol af den del af proceduren, der reguleres af lovgivningen i bestemmelsesmedlemsstaten. Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten sikrer, at det omdannede selskab overholder bestemmelserne i national ret om stiftelse af selskaber (f.eks. om selskabet har et faktisk hovedsæde på dens område) og, hvor det er relevant, at de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse er lovligt fastsat. Efter kontrollen af lovligheden indføres selskabet i registret i bestemmelsesmedlemsstaten og slettes i oprindelsesmedlemsstatens register. Omdannelsen får derefter retskraft. Alle kontakter mellem registrene bør ske via registersammenkoblingssystemet (BRIS – Business Registers Interconnection System).

Grænseoverskridende fusioner

Et selskab kan ligeledes ønske at udøve sin etableringsfrihed og derefter udnytte de muligheder, der ligger i det indre marked, ved at foretage en grænseoverskridende fusion. Selskaber kan fusionere på tværs af grænserne af forskellige grunde, herunder koncernomstruktureringer, nedbringelse af organisatoriske udgifter samt forretningsmæssige hensyn, for at opnå større skalaafkast, styrket branding eller andre synergier mellem forskellige aktiviteter.

Med direktivet om grænseoverskridende fusioner 10 blev der indført en ensartet procedure på EU-plan for selskaber med begrænset ansvar. Det førte til en betydelig stigning i den grænseoverskridende fusionsaktivitet i EU og EØS. Antallet af grænseoverskridende fusioner steg med 173 % i perioden 2008-2012, hvilket viser, at den procedure, der blev indført med direktivet, øgede de grænseoverskridende aktiviteter væsentligt. De interessenter (f.eks. advokatfirmaer, selskabsregistre og fagforeninger), der blev interviewet i forbindelse med undersøgelsen fra 2013 om anvendelsen af direktivet, udtrykte tilfredshed med de nye procedurer og den proceduremæssige forenkling, og de meldte om lavere omkostninger og kortere tidsrammer takket være den harmoniserede ramme.

På trods af den generelt positive vurdering blev der ved evalueringen 11 af direktivet om grænseoverskridende fusioner imidlertid identificeret visse problemer, der er til hinder for de eksisterende reglers fulde virkningsfuldhed og effektivitet.

I strategien for det indre marked 2015 12 anføres usikkerhed vedrørende selskabsret som en af de hindringer, som SMV'erne klager over i det indre marked, og det anføres, at Kommissionen vil "undersøge, om der er behov for at ajourføre de gældende regler om grænseoverskridende fusioner og mulighed for at supplere dem med bestemmelser om grænseoverskridende spaltninger". 

Europa-Parlamentet fremhævede de positive virkninger af direktivet, som har lettet grænseoverskridende fusioner mellem selskaber med begrænset ansvar i EU og begrænset de hermed forbundne omkostninger og administrative procedurer 13 . Europa-Parlamentet gjorde dog også opmærksom på behovet for at revidere det med henblik på at forbedre dets funktion 14 .

De vigtigste identificerede hindringer vedrører den manglende harmonisering af materielle regler, navnlig vedrørende beskyttelse af kreditorer og mindretalsaktionærer, samt manglen på hurtige (dvs. forenklede) procedurer for mindre "komplekse" fusioner. Det blev desuden konstateret, at proceduren for grænseoverskridende fusioner ikke i tilstrækkelig grad integrerer digitale værktøjer og processer (f.eks. for så vidt angår fremsendelse af dokumenter til offentlige myndigheder eller udveksling af dokumenter mellem myndigheder). Det er ligeledes blevet kritiseret, at arbejdstagerne ikke er tilstrækkelig informeret om den grænseoverskridende fusion og dens følger. Disse mangler blev bekræftet af interessenterne under hele høringsprocessen.

For så vidt angår beskyttelsen af kreditorer og mindretalsaktionærer er der i de gældende regler om grænseoverskridende fusioner fastsat mindstekrav, primært procedureregler, hvorimod den materielle beskyttelse reguleres i national ret. Der er således stadig forskelle mellem medlemsstaternes lovgivning. Det fastslås f.eks. blot i direktivet, at kreditorerne beskyttes med forbehold af nationale bestemmelser, uden yderligere forklaring. Direktivet fastsætter ligeledes generelle regler vedrørende aktionærer (f.eks. information via fusionsplanen, ekspertrapporter, afstemning på generalforsamlingen), men overlader det til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt de vil indføre yderligere beskyttelse af mindretalsaktionærer. For så vidt angår arbejdstagernes medbestemmelse på bestyrelsesniveau, udgør de eksisterende regler en samlet ramme. I henhold til disse regler skal fusionerende selskaber imidlertid ikke give medarbejderne specifikke og omfattende oplysninger om en grænseoverskridende fusion. I øjeblikket omtales medarbejdernes situation kun i generelle vendinger i ledelsesberetningen, der primært er stilet til aktionærerne.

For så vidt angår forenklede procedurer, er mulighederne begrænsede med de nuværende regler. Reglerne gør det f.eks. muligt at give afkald på en uafhængig ekspertrapport, hvis alle aktionærerne er indforstået hermed og ikke kræver en ekspertrapport eller generalforsamlingens godkendelse i tilfælde af en fusion mellem et moderselskab og dets helejede datterselskab.

Dette forslag har til formål at afhjælpe disse mangler. Der fastsættes harmoniserede regler for beskyttelse af kreditorer og aktionærer. Selskabet skal redegøre for den påtænkte beskyttelse af kreditorer og aktionærer i planen for den grænseoverskridende omdannelse. De kreditorer, som er utilfreds med den ydede beskyttelse, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Kreditorerne i de fusionerende selskaber bør antages ikke at lide tab som følge af en grænseoverskridende fusion, hvis en uafhængig sagkyndig har vurderet deres situation og ikke konstateret noget tab, eller hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion.

Medlemsstaterne kan stadig anvende deres nationale bestemmelser vedrørende sikring af betaling af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger, hvis disse bestemmelser sikrer en anden beskyttelse end dette forslag.

Aktionærer, der ikke har stemt for en grænseoverskridende fusion eller ikke har stemmeret, har ret til at udtræde af selskabet (afhænde deres aktier) og modtage en tilstrækkelig kompensation. Medlemsstaterne bør endvidere ligeledes sikre, at aktionærer i de fusionerende selskaber, som ikke har modsat sig den grænseoverskridende fusion, men mener, at det påtænkte ombytningsforhold er utilstrækkeligt, kan anfægte dette ombytningsforhold, der er fastsat i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, ved en national domstol. De foreslåede bestemmelser sikrer endvidere, at arbejdstagerne informeres behørigt om følgerne af den grænseoverskridende fusion for arbejdstagerne. Forslaget indeholder ligeledes bestemmelser om brug af digitale værktøjer under hele proceduren for den grænseoverskridende fusion samt om udveksling af relevante oplysninger gennem registersammenkoblingssystemet. Endelig indfører forslaget yderligere muligheder for forenklede procedurer, når det er muligt.

Grænseoverskridende spaltninger

Et selskab kan ligeledes ønske at udøve sin etableringsfrihed ved at foretage en grænseoverskridende spaltning. Som det gør sig gældende for grænseoverskridende omdannelser og fusioner, giver grænseoverskridende spaltninger selskaberne mulighed for at ændre eller forenkle deres organisationsstruktur, tilpasse sig ændrede markedsvilkår og udnytte nye forretningsmuligheder i en anden medlemsstat. Dette bekræftes af respondenterne i høringen i 2015 om grænseoverskridende fusioner og spaltninger 15 . Situationen med hensyn til grænseoverskridende spaltninger i EU-medlemsstaterne er imidlertid ligeledes meget fragmenteret i dag.

Der er ingen harmoniseret retlig ramme for grænseoverskridende spaltninger af selskaber, selv om spaltninger ligeledes spiller en vigtig rolle for de økonomiske vilkår i medlemsstaterne.

EU's nuværende retlige ramme indeholder kun bestemmelser om grænseoverskridende fusioner af selskaber, hvorimod grænseoverskridende spaltninger er underlagt nationale bestemmelser, i det omfang de findes. I dag har blot under halvdelen af medlemsstaterne indført nationale bestemmelser om grænseoverskridende spaltninger af selskaber. Da der ikke er en pålidelig retlig ramme for grænseoverskridende spaltninger, er det vanskeligt for selskaberne at få adgang til markeder i andre medlemsstater, og de er ofte nødt at finde dyre alternativer til direkte procedurer.

Forskellige nationale krav gør det vanskeligt at strukturere de grænseoverskridende transaktioner og gør det mere kompliceret og dyrere. Selv når medlemsstaterne tillader selskaberne at foretage grænseoverskridende spaltninger, er de relevante nationale bestemmelser ofte divergerende eller endog uforenelige. I en række medlemsstater er det ikke muligt at foretage en direkte grænseoverskridende spaltning.

Retsusikkerheden og de komplekse regler for selskabers grænseoverskridende mobilitet betyder ligeledes, at der ikke er nogen klar ramme, som sikrer en effektiv beskyttelse af interessenter. Det kan endog føre til, at nogle selskaber misbruger etableringsfriheden. Det er derfor afgørende at skabe en retlig ramme, som sikrer en rimelig balance mellem behovet for at sikre selskaberne et gunstigt erhvervsklima i EU og samtidig beskytte interessenternes legitime interesser.

I strategien for det indre marked 2015 16 anføres usikkerhed vedrørende selskabsret som en af de hindringer, som SMV'erne klager over i det indre marked, og det anføres, at Kommissionen vil "undersøge, om der er behov for at ajourføre de gældende regler om grænseoverskridende fusioner og mulighed for at supplere dem med bestemmelser om grænseoverskridende spaltninger". 

Denne del af forslaget har til formål at indføre en ny retlig ramme for grænseoverskridende spaltninger. Dets hovedformål er at afhjælpe problemstillinger vedrørende grænseoverskridende mobilitet ved at gøre det lettere for et selskab med begrænset ansvar at foretage en grænseoverskridende spaltning.

Bestemmelserne om grænseoverskridende spaltninger er inspireret af den eksisterende ramme i direktivet om grænseoverskridende fusioner samt af de gældende bestemmelser om interne spaltninger. Bestemmelserne er tilpasset for at tage højde for den situation, hvor et selskab spaltes, og et eller flere selskaber overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet selskab. Formålet med de harmoniserede regler om grænseoverskridende spaltninger er fortsat det samme som for grænseoverskridende omdannelser:

– at gøre det muligt for virksomheder at gennemføre en grænseoverskridende omdannelse på en velordnet, virkningsfuld og effektiv måde

– at beskytte de mest berørte interessenter såsom arbejdstagere, kreditorer og aktionærer på en passende og forholdsmæssig måde.

Da de iboende risici ved grænseoverskridende spaltninger og grænseoverskridende omdannelser er de samme, vil den foreslåede strukturerede og flerstrengede procedure for omdannelser ligeledes være påkrævet for spaltninger. Denne procedure vil sikre, at den kompetente myndighed, der fører tilsyn med selskabet under spaltning og de modtagende selskaber, kontrollerer den grænseoverskridende spaltnings lovlighed på grundlag af alle relevante fakta og oplysninger. Som i forbindelse med omdannelser er et afgørende element i proceduren at forhindre en grænseoverskridende omdannelse, hvis det fastslås, at den udgør misbrug, nemlig i tilfælde, hvor der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller at foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller minoritetsinteressernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.

Da det er komplekst at håndtere risikoen for misbrug i en situation, hvor selskabet under spaltning overfører aktiver og passiver til eksisterende selskaber i forskellige medlemsstater, blev det besluttet kun at regulere den situation, hvor der stiftes nye selskaber i forbindelse med en grænseoverskridende spaltning, og at undlade at regulere den grænseoverskridende spaltning ved overtagelse i denne fase, dvs. den situation, hvor et selskab overfører aktiver og passiver til mere end et eksisterende selskab. I en national kontekst (hvor sådanne situationer er omfattet af de gældende regler) indebærer denne procedure en undersøgelse af beskyttelsen af interessenternes interesser i en enkelt medlemsstat, hvorimod det i en grænseoverskridende kontekst kan indebære inddragelse af mange myndigheder i forskellige medlemsstater. Spørgsmålet om, hvorvidt grænseoverskridende spaltninger ved overtagelse ligeledes skal omfattes af direktivet, kan vurderes på baggrund af de første erfaringer med de nye regler om grænseoverskridende spaltninger.

Som det også gør sig gældende for grænseoverskridende omdannelser, vil det første trin i proceduren være udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning og to særlige rapporter til aktionærerne og medarbejderne om følgerne af den grænseoverskridende spaltning for dem. Mellemstore og store virksomheder skal desuden anmode den kompetente myndighed om at udpege en uafhængig sagkyndig, der skal undersøge, om den plan og de rapporter, som selskabet har udarbejdet, er korrekte. Den skriftlige rapport fra den uafhængige sagkyndige vil ligeledes tilvejebringe det faktuelle grundlag for den vurdering, som den kompetente myndighed skal foretage, bl.a. af risikoen for misbrug som omhandlet ovenfor. Rapporten fra den sagkyndige, der vil blive offentliggjort, må ikke indeholde fortrolige oplysninger fremlagt af selskabet. Planen og rapporterne vil blive gjort offentligt tilgængelige, og de berørte parter kan fremsatte bemærkninger hertil.

Selskabet under spaltning skal derefter træffe beslutning på generalforsamlingen om gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning. Denne beslutning vil sammen med de relevante oplysninger og dokumenter derefter blive fremsendt til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, der er ansvarlig for at træffe afgørelse om udstedelse af en attest forud for spaltningen. Den kontrol, som udføres af denne myndighed, er opdelt i to faser, nemlig en obligatorisk fase og en frivillig fase. I den første fase, som kun varer en måned, vil den kompetente myndighed undersøge, om den grænseoverskridende spaltning er lovlig. Myndigheden vil fastslå, om alle betingelserne for den grænseoverskridende spaltning, der er fastsat i direktivet og i national ret, er opfyldt, herunder om selskabet er solvent, om det krævede flertal af aktionærer har godkendt den grænseoverskridende spaltning på en generalforsamling, og om arbejdstagerne, mindretalsaktionærerne og kreditorerne er beskyttet som foreskrevet i direktivet. Den vil ligeledes fastslå, om der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller at foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller minoritetsinteressernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. Hvis myndigheden ved udgangen af den første måned ikke har nogen indvendinger, vil den udstede en attest forud for spaltningen. Hvis den er sikker på, at den grænseoverskridende spaltning er ulovlig, vil den afslå at udstede en attest forud for spaltningen, og hvis den nærer alvorlig bekymring for, at spaltningen kan være ulovlig, vil den underrette selskabet under spaltning om, at den vil foretage en dybtgående undersøgelse af, om der er tale om misbrug som omhandlet ovenfor. Den dybtgående undersøgelse skal være afsluttet, og der skal træffes en endelig beslutning senest to måneder efter påbegyndelsen af den dybtgående undersøgelse.

Hvis attesten forud for spaltningen udstedes efter denne kontrol, fremsendes den uden unødigt ophold til de kompetente myndigheder i de modtagende selskabers medlemsstater. De kompetente myndigheder vil herefter gennemføre en kontrol af den del af proceduren, der reguleres af deres respektive lovgivning. De kompetente myndigheder i de modtagende selskabers medlemsstater, sikrer, at selskaberne overholder bestemmelserne i national ret om stiftelse af selskaber (f.eks. om selskabet har et faktisk hovedsæde på dens område). De bør endvidere kontrollere, om de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse er lovligt fastsat. Efter kontrollen af lovligheden registreres spaltningen i alle relevante selskabsregistre. Alle kontakter mellem registrene bør ske via registersammenkoblingssystemet (BRIS – Business Registers Interconnection System).

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag vil supplere EU's gældende selskabsretsregler, som er kodificeret i direktiv (EU) 2017/1132. Det har til formål at revidere de gældende regler om grænseoverskridende fusioner og at sikre en passende og klar retlig ramme, inden for hvilken selskaber kan foretage spaltninger eller flytte deres vedtægtsmæssige hjemsted på tværs af grænserne. Ud fra et proceduremæssigt synspunkt er de foreslåede regler i fuld overensstemmelse med de eksisterende regler til fremme af selskabers grænseoverskridende aktiviteter gennem grænseoverskridende fusioner. Ud fra et materielt synspunkt er de foreslåede regler i fuld overensstemmelse med princippet om etableringsfrihed, der er forankret i artikel 49-55 i TEUF, samt med behovet for at beskytte arbejdstagere, mindretalsaktionærer og kreditorer. Forslaget er desuden i overensstemmelse med reglerne om grænseoverskridende mobilitet fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 17 . De foreslåede regler er desuden i overensstemmelse med tilgangen i EU's regler om aktionærrettigheder som fastlagt i direktiv 2007/36/EF 18 og i lovvalgsreglerne i forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling 19 .

Brugen af digitale værktøjer, herunder navnlig udvekslingen af oplysninger om grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger mellem selskabsregistre gennem registersammenkoblingssystemet (BRIS) 20 , er i fuld overensstemmelse med formålet med digitaliseringen af de selskabsretlige procedurer inden for rammerne af det digitale indre marked og supplerer digitaliseringselementerne i forslaget om digitalisering til fremme af digitale værktøjer og processer i hele en virksomheds livscyklus.

De foreslåede regler er i overensstemmelse med og skal supplere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning), Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser, Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab. Arbejdstagernes rettigheder i de selskaber, der deltager i en grænseoverskridende fusion eller spaltning, kan navnlig ligeledes beskyttes i henhold til direktiv 2001/23/EF. De foreslåede bestemmelser skal sikre arbejdstagerne en yderligere beskyttelse ved at sikre dem større gennemsigtighed og bedre oplysninger om den påtænkte grænseoverskridende omdannelse, fusion eller spaltning.

Forslaget vil endvidere bidrage til selskabers grænseoverskridende mobilitet ved at harmonisere materielle og proceduremæssige aspekter af beskyttelsen af kreditorer og mindretalsaktionærer og dermed yderligere fremme grænseoverskridende aktiviteter ved at øge retssikkerheden og dermed reducere selskabernes omkostninger til dyr juridisk rådgivning og til overholdelse af medlemsstaternes ikkeharmoniserede regler.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette initiativ vil bidrage til en vellykket gennemførelse af mange af Kommissionens initiativer, der har til formål at forbedre det indre markeds funktion ved at gøre det stærkere og mere retfærdigt og opbygge et digitalt Europa 21 . Dette initiativ vil ligeledes bidrage til investeringsplanen for Europa, navnlig tredje søjle, hvor der er fokus på at forbedre erhvervsklimaet i Europa ved at fjerne reguleringsmæssige hindringer for investeringer både på nationalt plan og på EU-plan, og derudover bidrager det til kapitalmarkedsunionen 22 ved at gøre lovrammen for selskaber klarere, mere passende og mere effektiv med henblik på at fremme investeringer i Europa.

Dette initiativ er samtidig ligeledes foreneligt med målet om at skabe en mere uddybet og mere fair økonomisk union og dens europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig det ottende princip, der fastlægger en række centrale principper og rettigheder til støtte for retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer 23 . Ved at forbedre gennemsigtigheden for relevante interessenter, herunder arbejdstagere, vil initiativet bidrage direkte til princippet om, at arbejdstagere eller deres repræsentanter har ret til at blive informeret og hørt i rimelig tid på områder, der er relevante for dem, navnlig for så vidt angår flytning, omstrukturering og fusion af selskaber og kollektive afskedigelser.

Dette initiativ er i overensstemmelse med målet om at skabe et fair og effektivt system for selskabsbeskatning i Den Europæiske Union 24 . Rådet har i de senere år vedtaget en række foranstaltninger for at imødegå selskabsskatteundgåelse. Rådets direktiv (EU) 2015/2376 25 indeholder bestemmelser om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om forhåndstilsagn i skattesager og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger mellem medlemsstaterne. Derudover indeholder Rådets direktiv 2016/881 26 bestemmelser om obligatorisk automatisk informationsudveksling af multinationale koncerners land for land-rapporter. I Rådet direktiv (EU) 2016/1164 27 fastsættes regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion , herunder bestemmelser om exitskat, der skal forhindre selskabernes skatteundgåelse, når de flytter aktiver. Rådet nåede den 13. marts 2018 til politisk enhed om Kommissionens forslag 28 til direktiv om mellemmænds obligatoriske offentliggørelse af skatteplanlægningsordninger, der bør blive vedtaget snarest.

Øget grænseoverskridende adgang til selskabsoplysninger vil navnlig bidrage til at sikre en fair beskatning, der hvor overskuddet genereres. Sikkerhedsforanstaltningerne mod misbrug af procedurerne for omdannelse og spaltning med henblik på at oprette kunstige arrangementer, der har til formål at opnå uberettigede skattefordele, vil bidrage til EU's indsats for at bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse.

Gennem indføjelse af klarere og mere harmoniserede regler, der skal beskytte selskabets aktionærer og styrke kontrollen af den grænseoverskridende omdannelses lovlighed, supplerer dette initiativ ligeledes foranstaltningerne til afbødning af de risici, som organiserede kriminelle organisationer udgør for oprettelsen af retlige enheder såsom selskaber og deres forretningsaktiviteter. Kommissionen har understreget disse risici i sin rapport om vurderingen af de risici for hvidvask og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseoverskridende aktiviteter, som blev vedtaget den 26. juni 2017 29 . Kommissionen har i denne rapport understreget, at selskabsstrukturer såsom virksomheder er sårbare over for risikoen for organiserede kriminelle organisationers og terrorgruppers infiltration. Dette initiativ vil supplere de ambitiøse regler, der allerede er fastlagt i direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, som pålægger virksomhedsstrukturer at oplyse de enheder, der skal anvende kravene vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, om deres reelle ejere 30 .

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som er retsgrundlaget for EU's kompetence til at handle på selskabsrettens område. Artikel 50, stk. 2, litra f), indeholder navnlig bestemmelser om en gradvis fjernelse af hindringerne for etableringsfriheden, og artikel 50, stk. 2, litra g), indeholder bestemmelser om samordningsforanstaltninger til beskyttelse af selskabsdeltagernes og tredjemands interesser.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Der er en klar merværdi ved at løse problemerne på EU-plan i forhold en individuel indsats fra medlemsstaternes side. De vigtigste problemer i forbindelse med grænseoverskridende omdannelser og spaltninger kan tilskrives divergerende, modstridende eller overlappende nationale procedureregler samt regler om beskyttelse af kreditorer, arbejdstagere (herunder medbestemmelse) og mindretalsaktionærer samt manglende anvendelse af registersammenkoblingssystemet. De vigtigste mangler ved de nuværende regler om grænseoverskridende fusioner kan primært tilskrives divergerende, modstridende eller overlappende nationale regler om beskyttelse af mindretalsaktionærer og kreditorer, manglende anvendelse af registersammenkoblingssystemet eller andre uoverensstemmelser eller retsusikkerhed som følge af medlemsstaternes forskellige regler, f.eks. regnskabsregler. Disse udfordringer kræver i sagens natur en indsats på EU-plan. De enkelte medlemsstater kan ikke selv på tilfredsstillende vis afhjælpe de vanskeligheder, der er forbundet med at sikre, at de grænseoverskridende transaktioner bliver mere effektive, da de nationale regler og procedurer skal være forenelige for at fungere i en grænseoverskridende kontekst og for at styrke de grænseoverskridende transaktioner. Disse hindringer kan ikke fjernes udelukkende gennem en direkte anvendelse af artikel 49 i TEUF, da det ville indebære, at der skulle tages fat på de enkelte hindringer gennem indledning af overtrædelsesprocedurer mod de pågældende medlemsstater, og da ophævelsen af mange hindringer forudsætter en forudgående samordning af nationale ordninger, herunder etablering af et administrativt samarbejde.

Uden foranstaltninger på EU-niveau vil der således angiveligt kun være ikkeharmoniserede nationale løsninger til rådighed, og virksomhederne, navnlig SMV'er, vil således fortsat skulle forholde sig til forskellige nationale ordninger, hvilket gør det vanskeligere at udøve etableringsfriheden effektivt uden at sikre en passende beskyttelse af interessenter, og de dermed forbundne omkostninger vil navnlig berøre selskaberne, men også interessenterne, dvs. arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer.

Selv om graden af beskyttelse af mindretalsaktionærer, arbejdstagere og kreditorer i al væsentlighed stadig vil blive fastlagt på nationalt plan, er det nødvendigt at fastlægge en proceduremæssig ramme til sikring af denne beskyttelse i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner på EU-plan af hensyn til retssikkerheden og effektiviteten af denne beskyttelse.

I lyset af ovenstående er EU's målrettede indgriben i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Proportionalitetsprincippet

For så vidt angår proportionalitetsprincippet, synes de foreslåede regler egnet til at nå målene om klare og relevante regler for selskaber, og de sikrer ligeledes interessenterne beskyttelse som anført i konsekvensanalysen. I konsekvensanalysen redegøres for omkostningerne og fordelene ved de forskellige anførte løsningsmodeller for selskaberne, interessenterne og medlemsstaterne under hensyntagen til alle nødvendige elementer, herunder samfundsmæssige fordele og politisk gennemførlighed. Den foreslåede procedure for grænseoverskridende omdannelser anslås f.eks. at medføre en besparelse på 12 000-19 000 EUR pr. transaktion, og selskaber, der opererer i det indre marked kan opnå en samlet besparelse på 176-280 mio. EUR over fem år.

De påtænkte foranstaltninger synes ikke at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene, og de positive virkninger af de påtænkte foranstaltninger synes at være større end de mulige negative virkninger (afsnit 6.3 i konsekvensanalysen).

Valg af retsakt

Retsgrundlaget for selskabsretlige transaktioner er artikel 50 i TEUF, der pålægger Europa-Parlamentet og Rådet at udstede direktiver. Direktiv (EU) 2017/1132 regulerer selskabsretten på EU-plan. For at sikre sammenhæng og konsekvens i EU's selskabsret vil dette forslag ændre og supplere nævnte direktiv.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Forslaget indfører en ny retlig ramme for proceduren for grænseoverskridende omdannelser og spaltninger af selskaber med begrænset ansvar.

Den efterfølgende evaluering 31 af det eksisterende direktiv om grænseoverskridende fusioner 32 blev foretaget på grundlag af en række vurderingskriterier, der i overensstemmelse med kravene om "bedre regulering". Vigtigste input til evalueringen var undersøgelsen "The Application of the Cross-Border Mergers Directive" 33 , som blev foretaget af en ekstern kontrahent for Kommissionen, yderligere undersøgelser 34 og to offentlige høringer (2015 og 2017), hvor der blev indhentet synspunkter fra interessenterne om grænseoverskridende fusioners funktion.

Analysen resulterede i en generelt positiv evaluering af direktivet om grænseoverskridende fusioner med hensyn til virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. Direktivet om grænseoverskridende fusioner har generelt ført til en betydelig stigning i den grænseoverskridende fusionsaktivitet i overensstemmelse med målsætningen om at lette grænseoverskridende fusioner og øge de muligheder, der ligger i det indre marked.

På trods af den generelt positive vurdering blev der ved evalueringen imidlertid identificeret visse problemer, der er til hinder for det eksisterende direktivs fulde virkningsfuldhed og effektivitet. De vigtigste hindringer vedrører den manglende harmonisering af materielle regler, navnlig vedrørende beskyttelse af kreditorer og mindretalsaktionærer, samt manglen på hurtige (dvs. forenklede) procedurer i direktivet. Øget anvendelse af registersammenkoblingssystemet kan øge synergierne og således sammenhængen med andre bestemmelser i selskabsretten.

Dette forslag er i overensstemmelse med evalueringen og har til formål at afhjælpe de væsentligste mangler ved de eksisterende regler om grænseoverskridende fusioner, der er identificeret i forslaget.

Høringer af interesserede parter

Kommissionen har arbejdet aktivt sammen med interessenterne og gennemført omfattende høringer i løbet af konsekvensanalyseprocessen. Høringsprocessen bestod af offentlig onlinehøring, møder med interessenter, herunder drøftelser med eksperter fra medlemsstaterne, og en række undersøgelser. De oplysninger, der er indsamlet gennem alle disse midler, er blevet anvendt ved udarbejdelsen af forslaget.

I 2012 gennemførte Kommissionen en offentlig høring for at vurdere de interesserede parters vigtigste interesser i forhold til europæisk selskabsret og fastslå, hvilke fremtidige prioriteter der bør være for EU-selskabsretten. Der blev modtaget 496 svar fra en bred vifte af interesserede parter, herunder offentlige myndigheder, fagforeninger, civilsamfundet, brancheorganisationer, liberale erhverv, investorer, universiteter, tænketanke, konsulenter og enkeltpersoner. Hovedparten af de berørte parter havde fokus på forbedring af erhvervsklimaet og fremme af den grænseoverskridende mobilitet. Der blev desuden ligeledes lagt vægt på at styrke beskyttelsen af kreditorer, aktionærer og arbejdstagere i en grænseoverskridende kontekst samt på at lette oprettelsen af selskaber og fremme lovgivningsmæssig konkurrence.

I 2013 blev der iværksat en mere detaljeret offentlig onlinehøring om grænseoverskridende flytning af selskabers vedtægtsmæssige hjemsted med det formål at få mere detaljerede oplysninger om omkostningerne for selskaber, der flytter deres vedtægtsmæssige hjemsted til udlandet, og om fordelene ved EU-foranstaltninger på dette område. Der blev modtaget i alt 86 svar fra offentlige myndigheder, fagforeninger, civilsamfundet, virksomheder, virksomhedsorganisationer, universiteter og enkeltpersoner, hvilket er et bredt udsnit af samfundet. Der er modtaget svar fra 20 EU-medlemsstater og fra lande uden for EU. Det blev konstateret, at størstedelen af de respondenter, der overvejede muligheden for at flytte deres virksomhed til udlandet, generelt hilste indførelsen af en omdannelsesprocedure velkommen. De nævnte de økonomiske fordele, omkostningsbesparelserne for det indre marked og SMV'ernes større muligheder for grænseoverskridende flytning som begrundelse for at besvare bekræftende. Derudover mente et flertal på 43 % af respondenterne, at Domstolens retspraksis ikke sikrer tilstrækkelig klarhed på dette område.

I 2015 blev der iværksat en yderligere høring med fokus på grænseoverskridende fusioner og grænseoverskridende spaltninger, hvor der blev modtaget 151 svar 35 . For så vidt angår grænseoverskridende spaltninger, blev indførelsen af en ny procedure generelt hilst velkommen af respondenterne, og de fleste deltagere pegede på beskyttelsen af kreditorer, beskyttelse af mindretalsaktionærer og beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder som de væsentligste aspekter, der skal ses på. Omkring 72 % af de respondenter, der afgav høringssvar, mente, at en harmonisering af lovkravene vedrørende grænseoverskridende spaltninger ville hjælpe selskaberne og lette de grænseoverskridende aktiviteter ved at mindske de direkte omkostninger forbundet med den grænseoverskridende spaltning. Proceduremæssige spørgsmål samt beskyttelse af interessenter blev identificeret som centrale aspekter, der skal ses på. 68 % af respondenterne pegede desuden på retsusikkerhed på grund af manglende EU-regler som den største hindring for gennemførelsen af en grænseoverskridende spaltning, og 51 % af respondenterne påpegede, at varigheden og kompleksiteten af de nuværende procedurer var yderst problematisk. For så vidt angår grænseoverskridende fusioner, støttede 88 % af respondenterne en harmonisering af kreditorbeskyttelsen – heraf 75 % en tilgang med fuld harmonisering. Langt de fleste af disse respondenter mente, at en garanti var den bedste form for beskyttelse, og at datoen, hvor beskyttelsesperioden for kreditorer begynder, bør harmoniseres. Med hensyn til beskyttelse af mindretalsaktionærer støttede et flertal på 66 % desuden en harmonisering, heraf 71 % en maksimal harmonisering. 70 % af de respondenter, der støttede en fuld harmonisering, mente, at mindretalsaktionærerne bør have ret til at udtræde mod betaling af en tilstrækkelig kontant kompensation. 62 % af respondenterne hilste desuden indførelsen af en hasteprocedure velkommen.

Den seneste offentlige høring om selskabsret blev iværksat i 2017. Høringen fandt sted fra den 10. maj 2017 til den 6. august 2017. Der blev modtaget 207 svar. I lyset af det kommende initiativ ønskede Kommissionen svar på detaljerede spørgsmål om manglerne i EU's retlige ramme og om områder, som respondenterne betragter som en prioritet.

Resultatet af høringen viste, at der var bred opbakning til grænseoverskridende omdannelser fra både medlemsstater og interessenter, da omkring 85 % af alle respondenterne var af den opfattelse, at der bør være et EU-instrument på dette område. For så vidt angår de enkelte interessentgrupper, var alle offentlige myndigheder enige i, at manglen på procedureregler for omdannelser rent faktisk udgør en hindring for det indre marked, og at EU bør tage fat på dette problem. Flere myndigheder påpegede, at de var mere optaget af spørgsmålet om hovedsæde end af mekanismer til beskyttelse af interessenter, og de anførte, at de ville støtte et initiativ vedrørende omdannelser, i det omfang selskaberne kun kan flytte deres faktiske hovedsæde til egentlige erhvervsmæssige formål og ikke flytte skuffeselskaber til svigagtige formål.

Erhvervsgrupperne støttede indførelsen af en omdannelsesprocedure med tilsvarende procentsatser som de offentlige myndigheder. Omkring 44 % af erhvervsgrupperne betragtede dette som en EU-topprioritet, 22 % som en prioritet og 22 % som en lav prioritet. Fagforeningernes og notarernes støtte til de nye procedureregler var moderat (henholdsvis 74 % og 79 % mente, at dette var en lav EU-prioritet). Både fagforeningerne og CNUE (Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union) ønskede at understrege, at selskaber kun skal have lov til at flytte deres vedtægtsmæssige hjemsted, hvis der samtidig sker en flytning af deres faktiske hovedsæde, og fagforeningerne understregede endvidere, at der var behov for et horisontalt instrument vedrørende arbejdstagernes rettigheder til information, høring og medbestemmelse. Universitetsfolk støttede ligeledes generelt indførelsen af en omdannelsesprocedure. Nogle universitetsfolk påpegede, at medlemsstaterne bør have mulighed for at fastlægge deres egne krav i deres egen lovgivning og for selv at afgøre, om der skal stilles krav om, at det faktiske hovedsæde flyttes. Det blev endvidere fremført, at digitaliseringen bør anvendes i videst muligt omfang (til offentliggørelse af information og til kommunikation mellem selskabsregistrene). Andre foreslog, at en medlemsstat kun bør kunne blokere en omdannelse i ganske særlige tilfælde med begrundelse i hensynet til offentlighedens interesse.

For så vidt angår grænseoverskridende fusioner, pegede de fleste interessenter, der afgav høringssvar i 2017 – ligesom ved den offentlige høring i 2015 – på de samme aspekter som problematiske, nemlig beskyttelsen af kreditorer, beskyttelsen af mindretalsaktionærer og beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder.

De fleste nationale offentlige myndigheder, der afgav høringssvar i 2017, var af den opfattelse, at der er problemer med de gældende regler om grænseoverskridende fusioner, og at disse problemer udgør en hindring for det indre marked, om end i varierende grad. Der var forskellige holdninger til prioriteringen af EU-foranstaltninger med henblik på ændring af de nuværende regler. For så vidt angår sikkerhedsforanstaltninger, var alle de nationale offentlige myndigheder, der afgav høringssvar, af den opfattelse, at der skulle ses på kreditorbeskyttelsesforanstaltninger, mens 70 % var af den opfattelse, at der ligeledes skulle ses på foranstaltninger til beskyttelse af mindretalsaktionærer. 80 % mente, at det er vigtigt at harmonisere de proceduremæssige og materielle aspekter af kreditorbeskyttelsen, og 50 % mente, at der er vigtigt, at mindretalsaktionærer kan blokere fusionen og modsætte sig aktieombytningen.

De erhvervsorganisationer, der afgav høringssvar i 2017, mente ligeledes generelt, at det var nødvendigt at ændre direktivet om grænseoverskridende fusioner. De berørte erhvervsorganisationer rejste en række spørgsmål om forenkling af reglerne (hasteprocedure), harmoniserede regler for beskyttelse af kreditorer og mindretalsaktionærer, forenklede regler for beskyttelse af arbejdstagere og fjernelse af kravet om, at fusionsprocedurer skal underskrives hos notar, hvilket er et krav i visse medlemsstater.

Fagforeningerne var ligeledes positivt indstillet over for en ændring af reglerne om grænseoverskridende fusioner. De lagde imidlertid først og fremmest vægt på at styrke beskyttelsen af arbejdstagere gennem stærkere rettigheder til information, høring og medbestemmelse. Langt de fleste notarer var af den opfattelse, at det nuværende direktiv fungerer ganske godt, og de mener ikke, at der er behov for nye EU-foranstaltninger på dette område.

For så vidt angår grænseoverskridende spaltninger, støttede alle de offentlige myndigheder, der afgav høringssvar, nye regler for grænseoverskridende spaltninger, og 40 % betragtede et initiativ på dette område som en EU-topprioritet.

Erhvervsorganisationerne gik stærkt ind for nye regler, og 44 % betragtede dette som en topprioritet og 26 % som en prioritet. Notarerne gav udtryk for moderat støtte til et nyt initiativ. Fagforeningerne var meget skeptiske over for spaltninger på grund af risiciene for arbejdstagerne, men fremførte, at reglerne om information og høring af arbejdstagerne skal styrkes, hvis medlemsstaterne vedtager en spaltningsprocedure.

Et stort flertal af de respondenter, som støttede en ny procedure for grænseoverskridende spaltninger, påpegede generelt, at proceduren bør ligge tæt op af den procedure, der er fastsat i det eksisterende direktiv om grænseoverskridende fusioner.

Interessenternes synspunkter blev desuden ligeledes indsamlet under en række møder. Høringsproceduren vedrørende pakken om selskabsret i ekspertgruppen vedrørende selskabsret (Company Law Expert Group – CLEG) blev indledt i 2012. I perioden 2012-2014 var der fokus på handlingsplanen fra 2012 om selskabsret og corporate governance på CLEG-møderne, og i 2015 og 2016 var fokus på møderne digitaliseringselementer. I 2017 blev der afholdt tre CLEG-møder, hvor de relevante aspekter i tilknytning til pakken om selskabsret (dvs. digitalisering, grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser) var genstand for konkrete drøftelser. Kommissionen anmodede på disse møder eksperter fra medlemsstaterne om at udtale sig om specifikke aspekter.

I 2017 inviterede Kommissionen ikke blot eksperter fra medlemsstaterne, men også repræsentanter for interessenter, der deltog i de offentlige høringer i 2013, 2015 og 2017, til at deltage i CLEG-møderne. Interessenterne repræsenterede virksomheder, arbejdstagere og juridiske erhverv. Interessenterne fremhævede behovet for at lette grænseoverskridende transaktioner, men at selskabsdeltagere, arbejdstagere og kreditorer imidlertid bør beskyttes gennem hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Der er generelt bred støtte til initiativet vedrørende grænseoverskridende omdannelser, forudsat at der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. For så vidt angår fusioner, støttede medlemsstaternes repræsentanter generelt initiativet, selv om de anførte, at de konkrete løsninger forudsatte mere dybtgående drøftelser. Selv om der ikke var nogen interessentgrupper, som var imod revisionen af reglerne om grænseoverskridende fusioner, der var forskellige holdninger til prioriteringen. For så vidt angår grænseoverskridende spaltninger, støttede medlemsstaternes repræsentanter generelt initiativet, selv om det fortsat var nødvendigt at drøfte de konkrete løsninger, navnlig de løsninger, der udsprang af forskellige retstraditioner. Interessenterne, med undtagelse af fagforeningerne, mente generelt, at en ny procedure for grænseoverskridende spaltninger vil være meget nyttig, og at den bør ligge tæt op af den procedure, der er fastsat i det eksisterende direktiv om grænseoverskridende fusioner.

Ud over på CLEG-møderne blev der ligeledes indsamlet oplysninger fra interessenter på bilaterale møder. På disse møder understregede fagforeningsrepræsentanterne betydningen af beskyttelsen af arbejdstagernes medbestemmelse, og at selskaber kun bør flytte med et reelt formål, således at der ikke oprettes skuffeselskaber gennem grænseoverskridende transaktioner. Repræsentanterne for erhvervsorganisationerne bakkede kraftigt op om initiativet til fremme af selskabers mobilitet.

Forslaget omhandler de vigtigste spørgsmål, der er identificeret af interessenterne. Da interessenterne imidlertid har forskellige holdninger til den nærmere tilgang til håndteringen af disse spørgsmål, har forslaget til formål at skabe en rimelig balance mellem disse holdninger.

Indhentning og brug af ekspertbistand

For at bidrage til Kommissionens arbejde blev der nedsat en uformel ekspertgruppe vedrørende selskabsret (Company Law Expert Group – CLEG) i maj 2014. Ekspertgruppens medlemmer er højt kvalificerede og erfarne akademikere og retlige aktører inden for selskabsret og kommer fra flere forskellige medlemsstater.

Kommissionen har ligeledes brugt resultaterne af en undersøgelse fra 2017 vedrørende specifikke aspekter af den grænseoverskridende flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted og grænseoverskridende spaltninger af selskaber. Kommissionen har endvidere indsamlet feedback fra sagkyndige på en række konferencer, herunder en konference afholdt i september 2017 i Tallinn, Estland, med titlen "21st European Company Law and Corporate Governance Conference: Crossing Borders, Digitally" og den årlige konference om europæisk selskabsret og corporate governance, der blev afholdt i Trier, Tyskland, i oktober 2017.

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalysen vedrørende digitalisering, grænseoverskridende transaktioner og selskabsretlige lovvalgsregler blev gennemgået af Udvalget for Forskriftskontrol den 11. oktober 2017 36 . Udvalget afgav en negativ udtalelse den 13. oktober 2017. Anbefalingerne blev behandlet i en revideret udgave af konsekvensanalysen forelagt for udvalget den 20. oktober 2017. Udvalget afgav en positiv udtalelse med forbehold den 7. november 2017.

Vedrørende anvendelsesområdet, der afgør, hvilke former for selskaber der kan drage fordel af harmoniserede regler og procedurer for grænseoverskridende omdannelser og spaltninger og ændrede regler om grænseoverskridende fusioner, forklares det i konsekvensanalysen, hvorfor det nuværende anvendelsesområde for reglerne om grænseoverskridende fusioner (selskaber med begrænset ansvar) er den mest effektive løsning for alle grænseoverskridende transaktioner, selv om der fra nogle sider opfordres til at udvide anvendelsesområdet til at omfatte interessentskaber og kooperative selskaber. Dette skyldes, at de eksisterende data viser, at reglerne om grænseoverskridende fusioner anvendes i meget begrænset omfang af andre enheder end selskaber med begrænset ansvar. 66 % af de overtagende selskaber og 70 % af de fusionerende selskaber, der deltog i grænseoverskridende fusioner, var anpartsselskaber, og 32 % af de overtagende selskaber og 28 % af de fusionerende selskaber, der deltog i grænseoverskridende fusioner, var aktieselskaber 37 . Udvidelsen af anvendelsesområdet kunne desuden skabe praktiske problemer i forbindelse med EU's selskabsret og regnskabsregler, som kun finder anvendelse på selskaber med begrænset ansvar.

Med hensyn til indførelsen af nye procedureregler for grænseoverskridende omdannelser og spaltninger blev løsningsmodel 0 (referencescenarie) – ingen procedureregler for grænseoverskridende omdannelser og spaltninger – holdt op mod og løsningsmodel 1 – indførelse af harmoniserede EU-procedurer, der giver selskaber mulighed at foretage direkte grænseoverskridende omdannelser og spaltninger – i konsekvensanalysen. Det er yderst vanskeligt, hvis ikke umuligt, at foretage grænseoverskridende omdannelser og spaltninger, da der ikke er nogen procedureregler. Der er kun indført nationale grænseoverskridende omdannelses- og spaltningsprocedurer i et begrænset antal medlemsstater, og de er ofte ikke overensstemmende. Selskaber er derfor nødt til at anvende bekostelige indirekte procedurer og at anvende direktivet om grænseoverskridende fusioner og Domstolens retspraksis analogt, såfremt juristerne og selskabsregistrene er bekendt med retspraksis. Ved at indføre nye procedureregler for grænseoverskridende omdannelser og spaltninger sikres selskaberne en betydelig klarhed, og omkostningerne for selskaber, der ønsker at foretage en grænseoverskridende omdannelse eller spaltning, reduceres væsentligt. Det vil desuden gøre det helt klart for de nationale selskabsregistre, hvornår et selskab kan indføres i selskabsregistret i bestemmelsesmedlemsstaten og slettes i selskabsregisteret i oprindelsesmedlemsstaten, hvilket vil forhindre, at der opstår situationer som f.eks. Polbud 38 .

Med hensyn til beskyttelse af mindretalsaktionærer blev løsningsmodel 0 (referencescenarie) – fastholdelse af de eksisterende regler om beskyttelse af mindretalsaktionærer – holdt op mod løsningsmodel 1 og 2 i konsekvensanalysen. Med løsningsmodel 1 vil der blive indført harmoniserede regler i hele det indre marked. Den bygger på reglerne om grænseoverskridende fusioner, men der vil desuden blive indført harmoniserede regler. Med den foretrukne løsningsmodel 2 vil der blive indført de samme harmoniserede regler som med løsningsmodel 1, men medlemsstaterne får mulighed for at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Denne model vil sikre den mest tilpassede beskyttelse af mindretalsaktionærer. Selv om løsningsmodel 2 potentielt kan indebære overholdelsesomkostninger for selskaberne, vil den reducere selskabernes omkostninger og byrder væsentligt sammenlignet med basisscenariet og skabe større retssikkerhed, og behovet for juridisk rådgivning vil være mindre, og den vil således være omkostningsbesparende for selskaberne i forhold til referencescenariet. Den foretrukne løsningsmodel 2 sikrer den bedste balance mellem reduktion af omkostningerne, et højt beskyttelsesniveau og fleksibilitet for medlemsstaterne.

Med hensyn til beskyttelse af kreditorer blev løsningsmodel 0 (referencescenarie) – fastholdelse af de nuværende regler om grænseoverskridende fusioner uden ændringer og ingen EU-regler om kreditorbeskyttelse i forbindelse med grænseoverskridende omdannelser og spaltninger – i konsekvensanalysen holdt op mod løsningsmodel 1 – indførelses af harmoniserede regler om kreditorbeskyttelse – og mod løsningsmodel 2 – indførelse af de samme harmoniserede regler som løsningsmodel 1, men medlemsstaterne får mulighed for at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Den foretrukne løsningsmodel 2 sikrer den bedste balance mellem reduktion af omkostningerne, et højt beskyttelsesniveau og fleksibilitet for medlemsstaterne. Både løsningsmodel 1 og 2 vil reducere selskabernes omkostninger og byrder væsentligt sammenlignet med basisscenariet, da de harmoniserede regler om kreditorbeskyttelse vil skabe større retssikkerhed, og behovet for juridisk rådgivning i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner vil være mindre. Løsningsmodel 1 giver selskaberne de største besparelser, hvorimod besparelserne i forbindelse med løsningsmodel 2 kan være mindre, da medlemsstaterne kan kræve supplerende sikkerhedsforanstaltninger, som kan være omkostningskrævende og byrdefulde for nogle selskaber (f.eks. krav om garantier til alle kreditorer). Hvad angår kreditorbeskyttelsen vil løsningsmodel 2 sikre en mere omfattende og målrettet beskyttelse end løsningsmodel 1, da medlemsstaterne får mulighed for at vurdere de særlige nationale forhold vedrørende kreditorbeskyttelse og indføre flere sikkerhedsforanstaltninger.

Med hensyn til information og høring af arbejdstagere og deres medbestemmelse blev løsningsmodel 0 (referencescenarie) – anvendelse af de eksisterende regler om arbejdstagernes medbestemmelse i direktivet om grænseoverskridende fusioner – holdt op mod løsningsmodel 1 – anvendelse af de eksisterende regler om arbejdstagernes medbestemmelse i bestyrelser i forbindelse med grænseoverskridende fusioner på grænseoverskridende spaltninger og omdannelser – og mod løsningsmodel 2 – målrettede ændringer af eksisterende regler om grænseoverskridende fusioner og indførelse af særlige foranstaltninger til afhjælpning af de formodede højere risici for arbejdstagerne i forbindelse med grænseoverskridende spaltninger og omdannelser. Den foretrukne løsningsmodel 2 består af flere elementer, der samlet skal sikre arbejdstagerne den nødvendige beskyttelse. Sikkerhedsforanstaltningerne indebærer bl.a., at selskabets ledelse skal udarbejde en rapport om alle grænseoverskridende transaktioner, hvor der redegøres for indvirkningen af den grænseoverskridende fusion på beskæftigelsen og medarbejdernes situation, og der indføres en regel om bekæmpelse af misbrug, hvori det fastslås, at selskabet i tre år efter den grænseoverskridende transaktion ikke kan underminere reglerne for medbestemmelse, hvis det foretager en efterfølgende grænseoverskridende eller intern transaktion. Reglen er baseret på de eksisterende regler om grænseoverskridende fusioner, men vil blive tilpasset, således at den ikke blot omfatter efterfølgende indenlandske omdannelser, fusioner eller spaltninger, men også andre former for grænseoverskridende og interne transaktioner. Med denne løsningsmodel vil der desuden blive indført specifikke regler om forhandlinger i tilfælde af grænseoverskridende spaltninger og omdannelser. Konsekvensanalysen omfattede en vurdering af omkostninger og fordele ved disse målrettede ændringer, og det blev konkluderet, at selskabernes begrænsede yderligere omkostninger forbundet med udarbejdelsen af rapporten vil blive opvejet af den øgede beskyttelse af arbejdstagerne og de deraf følgende samfundsmæssige fordele.

Endelig blev det i konsekvensanalysen ligeledes undersøgt, hvordan man kan tackle risiciene for misbrug, herunder udbredelsen af skuffeselskaber til svigagtige formål., f.eks. omgåelse af arbejdsstandarder eller sociale sikringsydelser og aggressiv skatteplanlægning. Under de offentlige høringer efterlyste visse interessenter, især fagforeninger, en løsning, hvor det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, skal flytte det vedtægtsmæssige hjemsted sammen med hovedkontoret til bestemmelsesmedlemsstaten. Det fastslås imidlertid i Domstolens dom i Polbud-sagen, der blev afsagt for ganske nylig efter afslutningen af de offentlige høringer, at etableringsfriheden ligeledes finder anvendelse i situationer, hvor det kun er det vedtægtsmæssige hjemsted, der flyttes til udlandet. Derfor kan en sådan løsning ikke overvejes. I konsekvensanalysen var der således fokus på løsningsmodel 0 (referencescenarie) – ingen harmoniserede regler – sammenholdt med løsningsmodel 1 – indførelse af regler og procedurer, hvorefter medlemsstaterne vil skulle vurdere fra sag til sag, om den pågældende grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement, der har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, mindretalsaktionærernes eller kreditorernes interesser. Den foretrukne løsningsmodel 1 vil bidrage direkte til bekæmpelsen af omgåelse af regler og dermed af misbrug eller svigagtig anvendelse af skuffeselskaber. Sammenlignet med basisscenariet vil løsningsmodel 1 være en del af den procedure, der giver selskaberne mulighed for at foretage grænseoverskridende omdannelser, og de yderligere overholdelsesomkostninger er derfor ikke specifikt knyttet til vurderingen af, om der er tale om et kunstigt arrangement. Medlemsstaterne skal gennemføre og anvende disse regler, hvilket indebærer visse administrative og organisatoriske omkostninger. Løsningsmodel 1 vil styrke beskyttelsen af interessenter. Interessenterne vil få mulighed for at fremsætte deres synspunkter under hele proceduren og i sidste ende blive beskyttet mod svigagtige selskabers omgåelse af reglerne.

Konsekvensanalysen omfattede ligeledes løsningsmodeller vedrørende lovvalgsregler. Den foretrukne løsningsmodel i denne henseende var en retsakt, der harmoniserer de relevante regler, navnlig for så vidt angår tilknytningsfaktoren, på grundlag af selskabets registreringssted med yderligere specifikke regler om lovgivningen det sted, hvor det faktiske hovedsæde er beliggende, og som kun omfatter selskaber, der er etableret i EU. Da de tilfælde, hvor der er størst behov for klarhed omkring specifikke aspekter af den lovgivning, der finder anvendelse på selskaber med begrænset ansvar i en grænseoverskridende kontekst, er behandlet i den foreslåede lovgivning om grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, blev det imidlertid besluttet ikke at foreslå en specifik retsakt om lovvalg på dette tidspunkt.

Målrettet regulering og forenkling

Forslaget ventes at resultere i betydelige fordelagtige forenklinger for erhvervslivet i det indre marked ved at lette selskabers grænseoverskridende mobilitet.

Indførelsen af et omfattende fælles regelsæt om grænseoverskridende omdannelser og spaltninger vil strømline og forenkle procedurerne og reducere omkostningerne for erhvervslivet forbundet med typen og indholdet af de dokumenter, der skal udarbejdes, de forskellige procedurer og de dermed forbundne tidsfrister eller andre yderligere krav. De foreslåede regler om medbestemmelse og beskyttelse af selskabsdeltagere og kreditorer vil styrke retssikkerheden og forudsigeligheden af disse transaktioner. De nye fælles regler om grænseoverskridende spaltninger og omdannelser forventes at medføre besparelser på 12 000-37 000 EUR (spaltninger) og 12 000-19 000 EUR (omdannelser) afhængigt af selskabernes størrelse og de involverede medlemsstater.

De foreslåede ændringer af EU's nuværende retlige ramme for grænseoverskridende fusioner vil forenkle reglerne om selskabers grænseoverskridende fusioner og reducere omkostningerne og den administrative byrde gennem en ny fælles, strømlinet procedure. De foreslåede regler om beskyttelse af selskabsdeltagere og kreditorer og reglerne om offentliggørelse vil fremme retssikkerheden og forudsigeligheden.

Omkostningsreduktionen og forenklingerne vil have en særlig positiv indvirkning på mikrovirksomheder og små virksomheder.

Informationsudvekslingen, som indgår i dette forslag, vil blive gennemført ved brug af det eksisterende system for sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre (BRIS). Der forventes derfor inden specifikke IT-udviklingsopgaver.

Grundlæggende rettigheder

De foreslåede regler i dette initiativ sikrer fuld overholdelse af de rettigheder og principper, der er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og bidrager til gennemførelsen af flere af disse rettigheder. Hovedformålet med dette initiativ er navnlig at lette udøvelsen af retten til at etablere sig i alle medlemsstater som fastlagt i chartrets artikel 15, stk. 2, og sikre princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet (artikel 21, stk. 2). Initiativet har til formål at styrke friheden til at oprette og drive egen virksomhed i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning og praksis (artikel 16). Ejendomsretten som omhandlet i chartrets artikel 17 styrkes ligeledes ved initiativet gennem sikkerhedsforanstaltningerne for aktionærer. Selv om initiativet indeholder regler for virksomheder inden for rammerne af selskabsretten, vil det ligeledes bidrage til retten til information og høring af arbejdstagerne i virksomheden (chartrets artikel 27) ved at sikre arbejdstagerne større gennemsigtighed i forbindelse med selskabernes grænseoverskridende transaktioner. Beskyttelsen af personoplysninger sikres ligeledes i overensstemmelse med chartrets artikel 8.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Der er ikke konstateret nogen væsentlige omkostninger. Forslaget vil primært indebære omkostninger for de nationale myndigheder i forbindelse med indførelse af lovgivning på nationalt plan (udarbejdelse, høring, vedtagelse, tilpasning af eksisterende lovgivning) samt indførelse af kontrolprocedurer. For så vidt angår grænseoverskridende omdannelser og spaltninger i medlemsstater, hvor der ikke er nogen grænseoverskridende procedurer, vil indvirkningen være større end i andre medlemsstater, hvor der findes sådanne procedurer, som blot skal tilpasses. Der er ingen indvirkning på EU-budgettet.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Kommissionen vil bistå medlemsstaterne med at gennemføre de foreslåede regler og vil overvåge gennemførelsen heraf. I denne forbindelse vil Kommissionen arbejde tæt sammen med nationale myndigheder, f.eks. de nationale eksperter i selskabsret i ekspertgruppen vedrørende selskabsret (Company Law Expert Group – CLEG). Kommissionen kan i denne forbindelse yde bistand og vejledning (f.eks. ved at arrangere workshopper om gennemførelse eller yde rådgivning bilateralt).

Overvågningen vil bestå af en analyse af udviklingen af selskabernes grænseoverskridende aktiviteter gennem indberetning af grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger via registersammenkoblingssystemet (BRIS), gennem indsamling af oplysninger om omkostningerne forbundet med grænseoverskridende omdannelser i muligt omfang, og en analyse af om og i hvilket omfang interessenter og interessentorganisationer udtrykker tilfredshed med beskyttelsen af deres rettigheder i forbindelse med de pågældende grænseoverskridende transaktioner. Udviklingen i Domstolens retspraksis på området vil ligeledes blive overvåget.

Kommissionen kan fremsende spørgeskemaer til interessenterne eller tilrettelægge særlige undersøgelser for at indsamle de krævede input fra interessenterne.

Der bør foretages en evaluering for at vurdere indvirkningen af de påtænkte foranstaltninger og kontrollere, om målene er nået. Den vil blive foretaget af Kommissionen på grundlag af de oplysninger, der indsamles under overvågningen, og yderligere input indsamlet fra de relevante interessenter efter behov. Der bør offentliggøres en evalueringsrapport, når der er opnået tilstrækkelige erfaringer med anvendelsen af de påtænkte foranstaltninger.

Tilvejebringelsen af oplysninger til brug for overvågning og evaluering bør ikke indebære unødvendige administrative byrder for de berørte interessenter.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Forslaget er et ændringsforslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten. For at sikre, at dette komplekse direktiv gennemføres korrekt, er de forklarende dokumenter, f.eks. i form af sammenligningstabeller, nødvendige.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Grænseoverskridende omdannelser

Artikel 86a: I denne artikel beskrives anvendelsesområdet for forslaget, der etablerer en retlig EU-ramme til regulering af grænseoverskridende omdannelser af anpartsselskaber og aktieselskaber.

Artikel 86b: Denne artikel indeholder definitioner. Definitionen af den grænseoverskridende omdannelse er baseret på Domstolens retspraksis og indebærer en ændring af selskabets retlige form i oprindelsesmedlemsstaten til en retlig form i bestemmelsesmedlemsstaten.

Artikel 86c: I denne bestemmelse fastsættes betingelserne for gennemførelse af grænseoverskridende omdannelser, kontrollen heraf og gældende ret. Det fastsættes navnlig, at selskaber, der er genstand for en insolvensbehandling eller lignende procedurer, ikke kan foretage en grænseoverskridende omdannelse som omhandlet i dette direktiv. I henhold til det generelle princip om, at EU-retten ikke kan påberåbes for at begrunde misbrug af rettigheder som fastlagt i Domstolens retspraksis, kan en omdannelse ikke godkendes, hvis det efter en undersøgelse af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslås, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et ulovligt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.

Artikel 86d: I bestemmelsen fastsættes det minimum af oplysninger, der skal angives i den plan for den grænseoverskridende omdannelse, som vil blive gjort offentligt tilgængelig for enhver, der har interesse i denne transaktion. Planen skal indeholde oplysninger om ændringen af selskabsformen og om det selskab, der er resultatet af omdannelsen, samt om beskyttelsen af de relevante interessenter, især aktionærer, kreditorer og arbejdstagere. I denne artikel understreges planens betydning, men den letter ligeledes i videst muligt omfang udarbejdelsen af planen, da selskaberne i henhold til artiklen både har mulighed for at udarbejde planen på de berørte medlemsstaters officielle sprog og på det sprog, der oftest anvendes i handelstransaktioner. Medlemsstaten kan således afgøre, hvilken sprogudgave der har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser.

Artikel 86e: I denne artikel fastsættes kravet om at udarbejde en rapport til aktionærerne med en nærmere redegørelse for formålet med den grænseoverskridende omdannelse, selskabets planer og sikkerhedsforanstaltningerne for aktionærer. I rapporten bør der navnlig redegøres for følgerne af omdannelsen for selskabets aktiviteter og interesser, for aktionærernes interesser og for foranstaltningerne til beskyttelse af aktionærer. Rapporten bør ligeledes være tilgængelig for arbejdstagerne. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet kan rapporten undlades, hvis alle selskabsdeltagerne er indforstået hermed.

Artikel 86f: I denne artikel fastsættes kravet om, at selskabet skal udarbejde en rapport vedrørende de forhold, som er væsentlige for medarbejderne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse. I denne rapport redegøres for følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for medarbejderne. Den stilles til rådighed for medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv. Det præciseres endvidere i bestemmelsen, at forelæggelsen af rapporten ikke berører de gældende informations- og høringsprocedurer, der allerede er fastsat i lovgivningen.

Artikel 86 g: Denne artikel vedrører den uafhængige sagkyndiges undersøgelse. Nøjagtigheden af oplysningerne i planen for den grænseoverskridende omdannelse og i ledelses- eller administrationsorganets rapporter skal vurderes af en uafhængig sagkyndig, der udpeges af den kompetente myndighed. Rapporten skal ligeledes indeholde alle relevante oplysninger om selskabet og den påtænkte omdannelse, og den kompetente myndighed skal bl.a. have mulighed for at vurdere, om denne transaktion udgør et kunstigt arrangement. Artiklen fastsætter endvidere proceduren og tidsplanen og den uafhængige sagkyndiges kompetencer, herunder beskyttelsen af fortrolige oplysninger. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er mikrovirksomheder og små virksomheder undtaget fra kravet om en uafhængig ekspertrapport.

Artikel 86h: I denne artikel fastsættes reglerne for offentliggørelse af planen for den grænseoverskridende omdannelse og den uafhængige ekspertrapport, der bør gøres gratis tilgængelig for offentligheden. Offentliggørelsen vil blive ledsaget af en meddelelse, hvori selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderne i selskabet opfordres til at fremsætte bemærkninger. Oplysningskravene skal sikre, at der er umiddelbar adgang til planen med henblik på beskyttelse af de relevante interessenter. I denne artikel fastsættes princippet om, at planen skal offentliggøres i selskabsregistret som det mest almindelige referencepunkt for interessenter. Medlemsstaterne kan tillade, at et selskab offentliggør planen på sit websted, men i så fald skal de vigtigste oplysninger stadig offentliggøres i selskabsregistret. Artiklen giver medlemsstaterne mulighed for at foretage en supplerende offentliggørelse i den nationale offentlige tidende og opkræve gebyrer herfor. For at lette adgangen til de offentliggjorte oplysninger skal den offentliggjorte plan for den grænseoverskridende omdannelse, meddelelsen og den uafhængige ekspertrapport gøres gratis tilgængelig for offentligheden. De gebyrer, der opkræves for offentliggørelse, må ikke overstige de administrative omkostninger forbundet med tjenesten.

Artikel 86i: I denne artikel fastsættes kravet om generalforsamlingens godkendelse af planen for den grænseoverskridende omdannelse. Dette krav gælder ligeledes for grænseoverskridende fusioner. Medlemsstaterne kan fastsætte kravene om det kvalificerede flertal af de afgivne stemmer for godkendelse af planen, men kravene om det krævede flertal må imidlertid ikke være større end de krav, der gælder for grænseoverskridende fusioner.

Artikel 86j: Artiklen indeholder bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger for aktionærer og indfører en ret for de aktionærer, der modsætter sig den grænseoverskridende omdannelse, til at udtræde af selskabet. Dette gælder både for dem, som ikke har stemt for den grænseoverskridende omdannelse, eller som ikke er enig i omdannelsen, men ikke har stemmeret. Selskabet, de resterende aktionærer eller tredjemand skal på de pågældende selskabsdeltageres anmodning erhverve deres aktier mod betaling af en tilstrækkelig kompensation. Hvis aktionærerne mener, at den tilbudte kontante kompensation er utilstrækkelig, har de ret til at anfægte dens størrelse ved domstolene i oprindelsesmedlemsstaten.

Artikel 86k: Denne artikel indeholder bestemmelser om forskellige sikkerhedsforanstaltninger for kreditorer. Medlemsstaterne kan bestemme, at det omdannede selskab skal afgive en erklæring i planen for den grænseoverskridende omdannelse om, at omdannelsen ikke vil påvirke evnen til at opfylde forpligtelserne over for tredjemand, og at kreditorerne ikke vil lide tab.

Kreditorer vil ligeledes have ret til at anmode den kompetente administrative eller retslige myndighed om at yde dem tilstrækkelig beskyttelse. Myndighederne vil anvende den afkræftelige formodning om, at kreditorerne ikke lider tab, hvis det i en uafhængig ekspertrapport er konkluderet, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorernes rettigheder vil blive indskrænket, eller hvis selskabet har tilbudt en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra det omdannede selskab, af det pågældende kravs oprindelige værdi, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav. Det præciseres ligeledes i artiklen, at bestemmelserne om kreditorbeskyttelse finder anvendelse med forbehold af national lovgivning om fyldestgørelse eller sikring af betalinger til offentlige organer.

Artikel 86l: Denne artikel omhandler medarbejdernes medbestemmelse i det selskab, der foretager omdannelsen, når beskyttelsen af medbestemmelsesretten er i fare på grund af transaktionen. Selskabet skal i princippet overholde de respektive regler i bestemmelsesmedlemsstaten, medmindre denne medlemsstats nationale lovgivning ikke sikrer samme grad af medbestemmelse i selskabets ledelses- eller tilsynsorganer. Denne artikel finder ligeledes anvendelse, hvis antallet af ansatte overstiger fire femtedele af den tærskel, der er fastsat i national ret i oprindelsesmedlemsstaten, som udløser medbestemmelsesretten i henhold til artikel 2 i direktiv 2001/86/EF, eller – uanset antallet af ansatte – hvis reglerne om arbejdstagernes medbestemmelse i bestemmelsesmedlemsstaten ikke sikrer samme grad af medbestemmelse. Hvis dette er tilfældet, skal selskabet indlede forhandlinger med arbejdstagerne for at fastsætte deres medbestemmelse. Forhandlingerne vil være obligatoriske og skal enten udmunde i nærmere særlige regler for arbejdstagernes inddragelse eller – såfremt der ikke opnås enighed inden for seks måneder – anvendelse af de almindelige regler om arbejdstagernes medbestemmelse som fastsat i bilaget (især del 3, litra a)) til direktiv 2001/86/EF. I overensstemmelse med direktiv 2001/86/EF skal forhandlingerne indledes hurtigst muligt efter offentliggørelsen af omdannelsesplanen. Selskabet skal i al væsentlighed sikre medarbejdernes medbestemmelsesret i mindst tre år i tilfælde af efterfølgende transaktioner såsom fusioner, spaltninger eller omdannelser. Selskabet skal informere arbejdstagerne om resultatet af forhandlingerne.

Artikel 86m og 86n: Disse artikler omhandler den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstatens vurdering af grænseoverskridende omdannelsers lovlighed. Oprindelsesmedlemsstaten vurderer gennemførelsen af den grænseoverskridende omdannelse for den del af proceduren, der reguleres af national lovgivning. Reglerne bygger på de principper, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2157/2001 om statut for det europæiske selskab (SE), og i reglerne om grænseoverskridende fusioner.

Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten vurderer selskabets formelle afslutning af proceduren og fastslår endvidere, om den påtænkte omdannelse ikke udgør et kunstigt arrangement som omhandlet ovenfor. Hvis myndigheden nærer alvorlig bekymring for, at den grænseoverskridende omdannelse kan udgøre et kunstigt arrangement, kan den foretage en dybtgående vurdering.

Artikel 86o: I artiklen fastsættes bestemmelser om gennemgang af de afgørelser, som træffes af den kompetente nationale myndighed om at udstede eller afslå attesten forud for omdannelsen. Den omhandler ligeledes tilgængeligheden af disse afgørelser i registersammenkoblingssystemet og fremsendelsen af attesten forud for omdannelsen til bestemmelsesmedlemsstaten ved brug af digitale kommunikationsmidler.

Artikel 86p: Artiklen omhandler bestemmelsesmedlemsstatens kontrol af den grænseoverskridende omdannelses lovlighed. Myndigheden i den pågældende medlemsstat kontrollerer navnlig stiftelseskravene og resultaterne af forhandlingerne om medbestemmelse, når det er relevant.

Artikel 86q: Artiklen indeholder de nærmere regler for offentliggørelse af gennemførelsen af registreringen og for de oplysninger, der skal indføres i registrene. Oplysningerne om registreringen bør udveksles automatisk mellem registrene, således at oprindelsesmedlemsstaten straks kan træffe foranstaltninger til sletning af selskabet i sit selskabsregister.

Artikel 86r: Det bestemmes i artiklen, at den grænseoverskridende omdannelse får virkning fra datoen for registreringen af det omdannede selskab i bestemmelsesmedlemsstaten.

Artikel 86s: I denne bestemmelse redegøres for virkningerne af den grænseoverskridende omdannelse.

Artikel 86t: Det fastsættes i bestemmelsen, at medlemsstaterne bør fastsætte regler om den uafhængige sagkyndiges ansvar.

Artikel 86u: Gyldigheden af den grænseoverskridende omdannelse kan ikke anfægtes, hvis proceduren for den grænseoverskridende omdannelse er blevet overholdt.

Grænseoverskridende fusioner

Artikel 119: Ændres for at medtage en definition af en grænseoverskridende fusion som en transaktion mellem selskaber, hvor et selskab overfører sine samlede aktiver og passiver til det overtagende selskab uden at udstede nye aktier. En sådan transaktion vil falde ind under denne artikels anvendelsesområde, hvis de fusionerende selskaber er ejet af samme person eller ejerforholdet i alle de fusionerende virksomheder er identisk efter gennemførelsen af transaktionen.

Artikel 120: Udvides til at omfatte flere situationer, hvor selskaber skal udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, f.eks. hvis der er indledt procedurer med henblik på opløsning, likvidation eller insolvens, eller hvis selskabet er i betalingsstandsning.

Artikel 121: Ændres ved at slette henvisninger til beskyttelse af kreditorer og beskyttelse af mindretalsaktionærer, da disse vil blive harmoniseret i henhold til artikel 126a og 126b.

Artikel 122: Ændres for at præcisere, at den fælles plan for en grænseoverskridende fusion ligeledes skal omfatte tilbuddet om kontant kompensation til selskabsdeltagere, der ikke har stemt for fusionen, samt sikkerhedsforanstaltninger for kreditorer. Derudover indeholder den nærmere regler om det sprog, der skal anvendes ved udarbejdelsen af den fælles plan for grænseoverskridende fusioner

Ny artikel 122a: Tilføjet artikel, der indfører regler for fastlæggelse af det tidspunkt, fra hvilket de fusionerende selskabers dispositioner behandles regnskabsmæssigt.

Ændret artikel 123: Bestemmer, at de fusionerende selskaber i princippet skal offentliggøre den fælles plan i selskabsregistrene. Medlemsstaterne kan fritage selskaberne fra kravet om offentliggørelse i selskabsregistrene, hvis selskaberne gør planen tilgængelig på deres websted og opfylder specifikke betingelser i denne forbindelse. I sidstnævnte tilfælde skal selskaberne offentliggøre visse specifikke oplysninger i selskabsregistrene. Selskaberne skal i princippet kunne indgive alle de nødvendige oplysninger online uden krav om personligt møde for en national myndighed, medmindre der er en reel mistanke om svig. Adgangen til disse oplysninger skal være gratis. Medlemsstaterne kan desuden offentliggøre den fælles plan i den nationale offentlige tidende, hvorefter det nationale register skal fremsende de relevante oplysninger til den nationale offentlige tidende (engangsprincippet).

Ændret artikel 124: Præciserer, at der i rapporten til selskabsdeltagerne i de fusionerende selskaber skal redegøres for følgerne af den grænseoverskridende fusion for den fremtidige virksomhed og ledelsens strategiplan samt for følgerne af den grænseoverskridende fusion for selskabsdeltagerne. Desuden skal der i rapporten redegøres for aktiernes ombytningsforhold og for eventuelle særlige vurderingsvanskeligheder samt for de retsmidler, der er til rådighed for visse selskabsdeltagere. Rapporten skal ligeledes være tilgængelig for arbejdstagerne. Rapporten kan undlades, hvis alle selskabsdeltagerne i de fusionerende selskaber er indforstået hermed.

Ny artikel 124a: Fastsætter, at hvert af de fusionerende selskaber skal forelægge en rapport vedrørende de forhold, som er væsentlige for medarbejderne i forbindelse med den grænseoverskridende fusion. Medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv, har ret til at afgive udtalelse. Udtalelsen skal forelægges for aktionærerne og vedhæftes rapporten.

Ny artikel 126a: Indeholder bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger for selskabsdeltagere. Den indfører en ret for de selskabsdeltagere, der modsætter sig fusionen, til at udtræde af selskabet. Dette gælder både for dem, som ikke har stemt for den grænseoverskridende fusion, eller som ikke er enig i fusionen, men ikke har stemmeret. Selskabet, de resterende selskabsdeltagere eller tredjemand efter aftale med selskabet skal erhverve aktierne fra de selskabsdeltagere, der udøver retten til at udtræde, mod betaling af en tilstrækkelig kontant kompensation. Da de nuværende regler om grænseoverskridende fusioner omfatter bestemmelser om udpegning af en uafhængig sagkyndig (artikel 125), skal denne sagkyndige ligeledes undersøge, om den kontante kompensation er tilstrækkelig. Hvis selskabsdeltagerne mener, at den tilbudte kontante kompensation er utilstrækkelig, har de ret til at kræve, at den beregnes på ny af den nationale domstol. Selskabsdeltagere, der ønsker at forblive i selskabet, har ligeledes ret til at anfægte aktiernes ombytningsforhold, der skal forklares og begrundes i den rapport, der er omhandlet i artikel 124.

Ny artikel 160b: Denne artikel indeholder bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger for kreditorer. For det første kan medlemsstaterne kræve, at ledelses- eller administrationsorganet i det fusionerende selskab afgiver en erklæring om, at det ikke har kendskab til forhold, der gør, at det selskab, der er resultatet af fusionen, ikke kan opfylde sine forpligtelser. For det andet skal kreditorer, der er utilfreds med beskyttelsen af deres interesser i fusionsplanen, have ret til at anmode den kompetente myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Den kompetente myndighed skal dog anvende en afkræftelig formodning om, at kreditorerne ikke lider tab ved en grænseoverskridende fusion, hvis selskabet har tilbudt en ret til betaling (fra en tredjemandsgarant eller fra det selskab, der er resultatet af fusionen), der svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav, eller hvis den uafhængige ekspertrapport, som kreditorerne har fået forelagt, har bekræftet, at selskabet vil kunne betale sine kreditorer. Bestemmelserne om kreditorbeskyttelse finder anvendelse med forbehold af national lovgivning om fyldestgørelse eller sikring af betalinger til offentlige organer.

Ændret artikel 127 og 128: Bestemmer, at selskaberne skal kunne indgive alle oplysninger og dokumenter online i forbindelse med attesten forud for fusionen og kontrollen af den grænseoverskridende fusions lovlighed. Det fastsættes desuden i artiklerne, at attesten forud for fusionen skal fremsendes gennem registersammenkoblingssystemet (BRIS) til den medlemsstats myndighed, der skal kontrollere den grænseoverskridende fusions lovlighed. Det er endvidere fastsat, at attesten eller attesterne forud for fusionen skal anerkendes som det endelige bevis på, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen, er afsluttet. Medlemsstaterne kan i tilfælde af en reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed.

Artikel 131: Ændres ved at præcisere, at alle aktiverne og passiverne i det overtagne selskab eller i de fusionerende selskaber omfatter alle deres kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser.

Artikel 132: Ændres ved at udvide de forenklede formaliteter til at omfatte situationer, hvor den grænseoverskridende fusion foretages af selskaber, hvor en person besidder alle aktierne. Hvis der ikke stilles krav om en generalforsamling i nogen af de fusionerende selskaber, fastlægger artikel 132 desuden en specifik referencedato for offentliggørelse af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og rapporterne fra ledelses- eller administrationsorganet i de fusionerende selskaber.

Artikel 133, stk. 7: Artiklen, hvori det fastslås, at selskabet i tre år efter den grænseoverskridende fusion ikke kan foretage en efterfølgende intern fusion, som vil underminere reglerne for medbestemmelse, ændres, således at den ligeledes omfatter alle eventuelle efterfølgende interne transaktioner (fusioner, spaltninger og omdannelser) og ikke kun interne fusioner. Artikel 133 ændres desuden ved at pålægge selskaber at informere arbejdstagerne om, hvorvidt selskabet vælger at anvende de almindelige regler, eller om det vælger at indlede forhandlinger med arbejdstagerne. I sidstnævnte tilfælde skal selskabet informere arbejdstagerne om resultaterne af forhandlingerne.

Ny artikel 133a: Tilføjet artikel vedrørende medlemsstaternes regler for den uafhængige sagkyndiges privatretlige ansvar.

Grænseoverskridende spaltninger

Artikel 160a: I denne artikel beskrives anvendelsesområdet for forslaget til regulering af grænseoverskridende spaltninger af anpartsselskaber og aktieselskaber.

Artikel 160b: Denne artikel indeholder definitioner. For at sikre sammenhæng med gældende EU-ret på det selskabsretlige område finder den retlige ramme for grænseoverskridende spaltninger anvendelse på de samme selskaber som bestemmelserne om grænseoverskridende omdannelser.

Artikel 160c: I artiklen fastsættes yderligere begrænsninger for anvendelsen af dette kapitel.

Artikel 160d: I denne artikel fastsættes betingelserne for gennemførelse af grænseoverskridende spaltninger, kontrollen heraf og gældende ret. Det fastsættes navnlig, at selskaber, der er genstand for en insolvensbehandling eller lignende procedurer, ikke kan foretage spaltninger som omhandlet i dette direktiv. I henhold til det generelle princip om, at EU-retten ikke kan påberåbes for at begrunde misbrug af rettigheder som fastlagt i Domstolens retspraksis, kan en grænseoverskridende spaltning desuden ikke godkendes, hvis det efter en undersøgelse af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslås, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et ulovligt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.

Artikel 160e: I bestemmelsen fastsættes det minimum af oplysninger, der skal angives i den plan for den grænseoverskridende spaltning, som vil blive gjort offentligt tilgængelig for enhver, der har interesse i denne transaktion. Planen skal indeholde oplysninger om selskabet under spaltning, det vedtægtsmæssige hjemsted, tildelingen af kapitalandele i de modtagende selskaber, aktiernes ombytningsforhold, fordelingen af aktiver og passiver mellem de modtagende selskaber samt om beskyttelsen af de relevante interessenter, især aktionærer, kreditorer og arbejdstagere. I denne artikel understreges planens betydning, men den letter ligeledes i videst muligt omfang udarbejdelsen af planen, da selskaberne i henhold til artiklen både har mulighed for at udarbejde planen på de berørte medlemsstaters officielle sprog og på det sprog, der oftest anvendes i handelstransaktioner. Medlemsstaten kan således afgøre, hvilken sprogudgave der har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser.

Artikel 160f: Fastsætter reglerne for fastlæggelse af det tidspunkt, fra hvilket handlingerne i selskabet under spaltning regnskabsmæssigt anses som foretaget for de modtagende selskabers regning.

Artikel 160g: I denne artikel fastsættes kravet om at udarbejde en rapport til aktionærerne med en nærmere redegørelse for formålet med spaltningen, selskabets planer og sikkerhedsforanstaltningerne for aktionærer. I rapporten bør der navnlig redegøres for følgerne af spaltningen for selskabets aktiviteter og interesser, for aktionærernes interesser og for foranstaltningerne til beskyttelse af aktionærer. Rapporten bør ligeledes være tilgængelig for arbejdstagerne. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet kan rapporten undlades, hvis alle selskabsdeltagerne er indforstået hermed.

Artikel 160h: I denne artikel fastsættes kravet om, at selskabet skal udarbejde en rapport vedrørende de forhold, som er væsentlige for medarbejderne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning. I denne rapport beskrives og vurderes spaltningens følger for vilkårene i medarbejdernes ansættelseskontrakter. Den stilles til rådighed for medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv. Det præciseres endvidere i bestemmelsen, at forelæggelsen af rapporten ikke berører de gældende informations- og høringsprocedurer, der allerede er fastsat i lovgivningen.

Artikel 160i: Denne artikel vedrører den uafhængige sagkyndiges undersøgelse. Nøjagtigheden af oplysningerne i planen for den grænseoverskridende spaltning og i ledelses- eller administrationsorganets rapporter skal vurderes af en uafhængig sagkyndig, der udpeges af den kompetente myndighed. Rapporten skal ligeledes indeholde alle relevante oplysninger om selskabet og den påtænkte spaltning, og den kompetente myndighed skal bl.a. have mulighed for at vurdere, om denne transaktion udgør et kunstigt arrangement. Artiklen fastsætter endvidere proceduren og tidsplanen og den uafhængige sagkyndiges kompetencer, herunder beskyttelsen af fortrolige oplysninger.

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er mikrovirksomheder og små virksomheder undtaget fra kravet om en uafhængig ekspertrapport.

Artikel 160j: I denne artikel fastsættes reglerne for offentliggørelse af planen for den grænseoverskridende spaltning og den uafhængige ekspertrapport, der bør gøres gratis tilgængelig for offentligheden. Offentliggørelsen vil blive ledsaget af en meddelelse, hvori selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderne i selskabet opfordres til at fremsætte bemærkninger. Oplysningskravene skal sikre, at der er umiddelbar adgang til planen med henblik på beskyttelse af de relevante interessenter. I denne artikel fastsættes princippet om, at planen skal offentliggøres i selskabsregistret som det mest almindelige referencepunkt for interessenter. Medlemsstaterne kan tillade, at et selskab offentliggør planen på sit websted, men i så fald skal de vigtigste oplysninger stadig offentliggøres i selskabsregistret. Artiklen giver medlemsstaterne mulighed for at foretage en supplerende offentliggørelse i den nationale offentlige tidende og opkræve gebyrer herfor.

For at lette adgangen til de offentliggjorte oplysninger skal den offentliggjorte plan for den grænseoverskridende spaltning, meddelelsen og ekspertrapporten gøres gratis tilgængelig for offentligheden. De gebyrer, der opkræves for offentliggørelse, må ikke overstige de administrative omkostninger forbundet med tjenesten.

Artikel 160k: I denne artikel fastsættes kravet om generalforsamlingen for et selskab under spaltning skal godkende planen for den grænseoverskridende spaltning. Dette krav gælder ligeledes for grænseoverskridende fusioner. Medlemsstaterne kan fastsætte kravene om det kvalificerede flertal af de afgivne stemmer for godkendelse af planen, men kravene om det krævede flertal må imidlertid ikke være større end de krav, der gælder for grænseoverskridende fusioner.

Artikel 160l: Artiklen indeholder bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger for aktionærer og indfører en ret for de aktionærer, der modsætter sig den grænseoverskridende spaltning, til at udtræde af selskabet. Dette gælder både for dem, som ikke har stemt for den grænseoverskridende spaltning, eller som ikke er enig i spaltningen, men ikke har stemmeret. Selskabet, de resterende aktionærer eller tredjemand skal erhverve aktierne fra de selskabsdeltagere, der udøver retten til at udtræde, mod betaling af en tilstrækkelig kontant kompensation. Den uafhængige sagkyndige undersøger, om den kontante kompensation er tilstrækkelig. Hvis aktionærerne mener, at den tilbudte kontante kompensation er utilstrækkelig, har de ret til at anfægte dens størrelse ved domstolene i oprindelsesmedlemsstaten. Selskabsdeltagere, der ønsker at forblive i selskabet, har ligeledes ret til at anfægte aktiernes ombytningsforhold, der skal forklares og begrundes i den rapport, der er omhandlet i artikel 160g.

Artikel 160m: Denne artikel indeholder bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger for kreditorer. Medlemsstaterne kan bestemme, at selskabet under spaltning skal afgive en erklæring i planen for den grænseoverskridende spaltning om, at spaltningen ikke vil påvirke evnen til at opfylde forpligtelserne over for tredjemand, og at kreditorerne ikke vil lide tab.

Kreditorer vil ligeledes have ret til at anmode den kompetente administrative eller retslige myndighed om at yde dem tilstrækkelig beskyttelse. Myndighederne vil anvende den afkræftelige formodning om, at kreditorerne ikke lider tab, hvis det i en uafhængig ekspertrapport er konkluderet, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorernes rettigheder vil blive indskrænket, eller hvis selskabet under spaltning har tilbudt en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra det omdannede selskab, af det pågældende kravs oprindelige værdi, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav. Bestemmelserne om kreditorbeskyttelse finder anvendelse med forbehold af national lovgivning om fyldestgørelse eller sikring af betalinger til offentlige organer.

Artikel 160n: Artiklen omhandler arbejdstagernes medbestemmelse i ledelses- og tilsynsorganerne i de selskaber, der deltager i den grænseoverskridende spaltning, når den eksisterende medbestemmelsesret i selskabet under spaltning er i fare på grund af den grænseoverskridende spaltning. Arbejdstagernes medbestemmelse i de modtagende selskaber skal i princippet være i overensstemmelse med de respektive regler i de medlemsstater, hvor disse selskaber vil blive registreret, medmindre den nationale lovgivning i disse medlemsstater ikke sikrer samme grad af medbestemmelse i selskabets administrations- og tilsynsorganer som i selskabet under spaltning. Denne artikel finder ligeledes anvendelse, hvis antallet af ansatte overstiger fire femtedele af den tærskel, der er fastsat i national lovgivning i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og som udløser medbestemmelsesretten i henhold til artikel 2 i direktiv 2001/89/EF, eller – uanset antallet af ansatte – hvis reglerne om arbejdstagernes medbestemmelse i de modtagende selskabers medlemsstater ikke sikrer samme grad af medbestemmelse. Hvis dette er tilfældet, skal selskabet indlede forhandlinger med arbejdstagerne for at fastsætte deres medbestemmelse i de modtagende selskaber. Forhandlingerne vil være obligatoriske og skal enten udmunde i nærmere særlige regler for arbejdstagernes inddragelse eller – såfremt der ikke opnås enighed inden for seks måneder – anvendelse af de almindelige regler om arbejdstagernes medbestemmelse som fastsat i bilaget (især del 3 til direktiv 2001/86/EF). I overensstemmelse med direktiv 2001/86/EF skal forhandlingerne indledes hurtigst muligt efter offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning. De modtagende selskaber skal i al væsentlighed sikre medarbejdernes medbestemmelsesret i mindst tre år i tilfælde af efterfølgende transaktioner såsom fusioner, spaltninger eller omdannelser. Selskabet skal informere arbejdstagerne om resultatet af forhandlingerne.

Artikel 160o and 160p: Disse artikler omhandler den vurdering af den grænseoverskridende spaltnings lovlighed, som foretages af den kompetente myndighed i en medlemsstat, under hvis jurisdiktion selskabet under spaltning hører. Denne medlemsstat vurderer gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning for den del af proceduren, der reguleres af national lovgivning. Reglerne bygger på de principper, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2157/2001 om statut for det europæiske selskab (SE), og i reglerne om grænseoverskridende fusioner. Den kompetente myndighed i denne medlemsstat vurderer selskabets formelle afslutning af proceduren og fastslår endvidere, om den påtænkte spaltning ikke udgør et kunstigt arrangement som omhandlet ovenfor.

Hvis myndigheden nærer alvorlig bekymring for, at den grænseoverskridende omdannelse kan udgøre et kunstigt arrangement, bør den foretage en dybtgående vurdering.

Artikel 160q: I artiklen fastsættes bestemmelser om gennemgang af de afgørelser, som træffes af den kompetente nationale myndighed om at udstede eller afslå attesten forud for omdannelsen. Den omhandler ligeledes tilgængeligheden af disse afgørelser i registersammenkoblingssystemet og fremsendelsen af attesten forud for omdannelsen til bestemmelsesmedlemsstaten. Disse artikler indeholder ligeledes bestemmelser om anvendelse af digital kommunikation mellem selskabsregistre med henblik på udveksling af afgørelser udstedt af de kompetente myndigheder.

Artikel 160r: Artiklen omhandler de enkelte berørte medlemsstaters kontrol af den grænseoverskridende spaltnings lovlighed. De myndigheder, der fører tilsyn med de modtagende selskaber, kontrollerer navnlig stiftelseskravene og resultaterne af forhandlingerne om medbestemmelse, når det er relevant.

Artikel 160s: I artiklen fastsættes de nærmere regler om registrering af en spaltning og de oplysninger, der skal gøres offentligt tilgængelige. Oplysninger om registreringen bør udveksles automatisk mellem registrene gennem registersammenkoblingssystemet.

Artikel 160t: Det er loven i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, der fastsætter datoen for, hvornår den grænseoverskridende spaltning får virkning. 

Artikel 160u: I denne bestemmelse redegøres for virkningerne af den grænseoverskridende spaltning.

Artikel 160v: Det fastsættes i bestemmelsen, at medlemsstaterne bør fastsætte regler om den uafhængige sagkyndiges ansvar.

Artikel 160w: Gyldigheden af den grænseoverskridende spaltning kan ikke anfægtes, hvis proceduren for den grænseoverskridende spaltning er blevet overholdt.

Rapportering og revision

Artikel 3: Pålægger Kommissionen at evaluere dette direktiv, herunder at vurdere, om det er muligt at fastlægge regler for grænseoverskridende spaltninger, der ikke er omfattet af dette direktiv. Medlemsstaterne bidrager til rapporten med relevante oplysninger.

2018/0114 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50, stk. 1 og 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 39 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 40 regulerer grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar. Disse regler udgør en væsentlig milepæl i indsatsen for at forbedre det indre markeds funktion for selskaber og lette udøvelsen af etableringsfriheden. Evalueringen af disse regler viser imidlertid, at der er behov for ændringer af reglerne om grænseoverskridende fusioner. Der bør desuden fastsættes regler om grænseoverskridende omdannelser og spaltninger.

(2)Etableringsfrihed er et af de grundlæggende principper i EU-retten. I henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), sammenholdt med artikel 54 i TEUF indebærer selskabernes etableringsfrihed bl.a. adgang til at oprette og lede sådanne selskaber på de vilkår, som er fastsat i etableringsmedlemsstatens lovgivning. I henhold til Domstolens retspraksis omfatter dette retten for et selskab, der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, til at omdanne sig til et selskab, der henhører under en anden medlemsstats ret, for så vidt som de betingelser, der er fastsat i denne anden medlemsstats lovgivning, og navnlig det kriterium, som sidstnævnte medlemsstat har fastsat med henblik på et selskabs tilknytning til dets nationale retsorden, overholdes.

(3)Fastlæggelsen af definitionen af den tilknytning, der afgør, hvilken national ret der finder anvendelse på et selskab, henhører i mangel af en samordning af EU-retten i overensstemmelse med artikel 54 i TEUF under hver medlemsstats kompetence. Artikel 54 i TEUF ligestiller et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedvirksomhed som værende en sådan tilknytning. Det fastslås i retspraksis 41 , at hvis den nye etableringsmedlemsstat, dvs. bestemmelsesmedlemsstaten, kun stiller krav om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted som tilknytningskriterium for oprettelsen af et selskab under dens nationale lovgivning, udelukker den omstændighed, at det kun er det vedtægtsmæssige hjemsted (og ikke hovedkontoret eller hovedvirksomheden) der flyttes, derfor ikke som sådan anvendelsen af etableringsfriheden i henhold til artikel 49 i TEUF. Valget af en bestemt selskabsform i forbindelse med grænseoverskridende fusioner, omdannelser eller spaltninger eller valget af en etableringsmedlemsstat er uløseligt forbundet med udøvelsen af etableringsfriheden, der er garanteret ved traktaten som en del af det indre marked.

(4)Denne udvikling i retspraksis har åbnet op for nye muligheder for selskaber i det indre marked med henblik på at fremme økonomisk vækst, effektiv konkurrence og produktivitet. Målet om et indre marked uden indre grænser for selskaber skal samtidig ligeledes bringes i overensstemmelse med andre mål for europæisk integration såsom social beskyttelse (navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, beskyttelsen af kreditorer og beskyttelsen af aktionærer). I mangel af harmoniserede regler, navnlig for grænseoverskridende omdannelser, forfølger medlemsstaterne disse mål på grundlag af en række vidt forskellige juridiske bestemmelser og en vidt forskellig administrativ praksis. Selv om selskaberne allerede kan fusionere på tværs af grænserne, støder de derfor på en række retlige og praktiske problemer, når de ønsker at foretage en grænseoverskridende omdannelse. I den nationale lovgivning i mange medlemsstater er der desuden fastsat en procedure for interne omdannelser, men ikke en tilsvarende procedure for grænseoverskridende omdannelser.

(5)Det resulterer i en fragmenteret lovgivning og retsusikkerhed og skaber dermed hindringer for udøvelsen af etableringsfriheden. Det fører ligeledes til en ineffektiv beskyttelse af arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer i det indre marked.

(6)Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre proceduremæssige og materielle regler om grænseoverskridende omdannelser, hvilket vil bidrage til at fjerne hindringerne for etableringsfriheden og samtidig sikre en passende og forholdsmæssig beskyttelse af interessenter såsom arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer.

(7)Retten til at omdanne et eksisterende selskab oprettet i en medlemsstat til et selskab, der er reguleret af en anden medlemsstat, kan i visse tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, skattemæssige forpligtelser, kreditorers og mindretalsaktionærers rettigheder eller regler om arbejdstagernes medbestemmelse. Som et generelt princip i EU-retten skal medlemsstaterne for at bekæmpe dette misbrug sikre, at selskaberne ikke benytter proceduren for grænseoverskridende omdannelse til at skabe kunstige arrangementer, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. For så vidt som det udgør en undtagelse fra en grundlæggende frihedsrettighed, skal bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt og være baseret på en individuel vurdering af alle relevante omstændigheder. Der bør fastlægges en proceduremæssig og materiel ramme for medlemsstaternes skønsmargen, der giver dem mulighed for at anvende forskellige tilgange, hvor der samtidig stilles krav om strømlining af de nationale myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i overensstemmelse med EU-retten.

(8)Ved en grænseoverskridende omdannelse ændres selskabets retlige form, uden at det mister sin status som juridisk person. Det bør dog ikke føre til omgåelse af stiftelseskravene i bestemmelsesmedlemsstaten. Selskabet bør overholde disse betingelser fuldt ud, herunder kravene om at have hovedkontor i bestemmelsesmedlemsstaten og kravene om medlemmerne af ledelsesorganets uegnethed. Bestemmelsesmedlemsstatens anvendelse af disse betingelser må imidlertid ikke afbryde det omdannede selskabs status som juridisk person. Et selskab kan omdannes til en hvilken som helst retlig form i bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 49 i TEUF.

(9)I betragtning af kompleksiteten af grænseoverskridende omdannelser og de mange forskellige berørte interesser er det hensigtsmæssigt at foretage en forudgående kontrol for at skabe retssikkerhed. Der bør i denne forbindelse indføres en struktureret og flerstrenget procedure, hvor de kompetente myndigheder i både oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten sikrer, at en afgørelse om godkendelse af en grænseoverskridende omdannelse træffes på en retfærdig, objektiv og ikkediskriminerende måde på grundlag af alle relevante elementer og under hensyntagen til alle legitime interesser, navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, selskabsdeltagere og kreditorer.

(10)For at gøre det muligt at tage hensyn til alle interessenternes legitime interesser i forbindelse med proceduren for en grænseoverskridende omdannelse, bør selskabet offentliggøre planen for den grænseoverskridende omdannelse med de vigtigste oplysninger om den påtænkte grænseoverskridende omdannelse, herunder den påtænkte nye selskabsform, stiftelsesoverenskomsten og den påtænkte tidsplan for omdannelsen. Selskabsdeltagere, kreditorer og arbejdstagere i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, bør informeres, således at de kan fremsætte bemærkninger til den påtænkte omdannelse.

(11)Med henblik på at informere selskabsdeltagerne bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejde en rapport. I rapporten forklares og begrundes de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte grænseoverskridende omdannelse, især følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for selskabsdeltagerne med hensyn til selskabets fremtidige virksomhed og ledelsesorganets strategiske plan. Der bør ligeledes redegøres for de potentielle retsmidler, der er til rådighed for selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i afgørelsen om at foretage en grænseoverskridende omdannelse. Denne rapport bør ligeledes stilles til rådighed for medarbejderne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse.

(12)Med henblik på at informere arbejdstagerne bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejde en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende omdannelse for beskyttelsen af medarbejdernes job, for eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder og for, hvordan de enkelte faktorer vedrører selskabets eventuelle datterselskaber. Dette krav bør imidlertid ikke gælde, hvis alle medarbejderne i selskabet er ansat i administrationsorganet. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF 42 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF 43 .

(13)For at vurdere nøjagtigheden af oplysningerne i omdannelsesplanen og i rapporterne til selskabsdeltagerne og medarbejderne og for at tilvejebringe faktuelle elementer, der er nødvendige for at vurdere, om den påtænkte omdannelse udgør et kunstigt arrangement, bør der stilles krav om udarbejdelse af en uafhængig ekspertrapport for at vurdere den påtænkte grænseoverskridende omdannelse. For at sikre den sagkyndiges uafhængighed bør den sagkyndige udpeges af den kompetente myndighed på selskabets anmodning. I denne forbindelse bør den sagkyndiges rapport indeholde alle relevante oplysninger, således at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt den skal udstede attesten forud for omdannelsen. Den sagkyndige bør således have ret til at få adgang til alle relevante selskabsoplysninger og dokumenter og til at foretage enhver nødvendig kontrol for at indsamle hele den nødvendige dokumentation. Den sagkyndige bør anvende oplysninger, navnlig om nettoomsætning og resultat, antal medarbejdere og balancens sammensætning, der indsamles af selskabet med henblik på udarbejdelsen af regnskaber i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne. For at beskytte fortrolige oplysninger, herunder selskabets forretningshemmeligheder, bør sådanne oplysninger imidlertid ikke indgå i den sagkyndiges endelige rapport, der vil blive offentliggjort.

(14)Med henblik på at undgå uforholdsmæssigt store omkostninger og byrder for mindre virksomheder, der foretager grænseoverskridende omdannelser, bør mikrovirksomheder og små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF 44 være fritaget for kravet om at udarbejde en uafhængig ekspertrapport. Disse virksomheder kan dog udarbejde en uafhængig ekspertrapport for at undgå omkostninger forbundet med retstvister med kreditorerne.

(15)Selskabsdeltagerne træffer beslutning om planens vedtagelse på generalforsamlingen på grundlag af omdannelsesplanen og rapporterne Det er vigtigt, at det krævede flertal er tilstrækkelig stort, således at det er en fælles beslutning. Selskabsdeltagerne bør desuden ligeledes have ret til at stemme om de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse, hvis de har forbeholdt sig ret hertil på generalforsamlingen.

(16)Det er hensigtsmæssigt, at selskabsdeltagere, som har stemmeret og ikke har stemt for godkendelsen af omdannelsesplanen, og selskabsdeltagere uden stemmeret, som ikke havde mulighed for at give udtryk for deres holdning, har ret til at udtræde af selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have mulighed for at udtræde af selskabet og modtage den kontante kompensation for deres aktier svarende til værdien heraf. De bør endvidere have ret til at anfægte beregningen og tilstrækkeligheden af den tilbudte kontante kompensation ved en domstol.

(17)Det selskab, der foretager en grænseoverskridende omdannelse, bør desuden fastlægge foranstaltninger, der sikrer beskyttelsen af kreditorer, i omdannelsesplanen. Med henblik på at styrke beskyttelsen af kreditorer i tilfælde af selskabets insolvens efter den grænseoverskridende omdannelse bør medlemsstaterne kunne kræve, at selskabet afgiver en erklæring om, at det ikke har kendskab til forhold, der gør, at det omdannede selskab ikke kan opfylde sine forpligtelser. Under disse omstændigheder bør medlemsstaterne kunne holde medlemmerne af ledelsesorganet personligt ansvarlige for denne erklærings nøjagtighed. Da medlemsstaternes retstraditioner er forskellige med hensyn til brugen af solvenserklæringer og deres mulige konsekvenser, bør det være op til medlemsstaterne at drage de fornødne konsekvenser af urigtige eller vildledende erklæringer, herunder i form af effektive og forholdsmæssige sanktioner og ansvarspådragelse, i overensstemmelse med EU-retten.

(18)For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i planen for den grænseoverskridende omdannelse, kan kreditorerne anmode den kompetente retslige eller administrative myndighed i oprindelsesmedlemsstaten om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende omdannelse, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis det i en uafhængig ekspertrapport konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det omdannede selskab eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i henhold til dette direktiv bør ikke berøre national lovgivning i oprindelsesmedlemsstaten vedrørende betalinger til offentlige organer, herunder af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

(19)For at sikre, at arbejdstagernes medbestemmelsesret ikke indskrænkes uretmæssigt som følge af den grænseoverskridende omdannelse, hvis det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, er omfattet af regler om medbestemmelse i oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet være forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret, herunder gennem medarbejderrepræsentanternes deltagelse i selskabets relevante ledelses- eller tilsynsorgan i bestemmelsesmedlemsstaten. I så fald bør der derudover indledes reelle forhandlinger mellem selskabet og medarbejderne i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde en mindelig løsning, der forener selskabets ret til at foretage en grænseoverskridende omdannelse med arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som et resultat af disse forhandlinger bør enten en særlig og aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået en aftale, de almindelige regler i henhold til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende anvendelse. For at sikre gennemførelsen af den aftalte løsning eller anvendelsen af disse almindelige regler bør selskabet ikke have mulighed for at ophæve medbestemmelsesretten gennem en efterfølgende intern eller grænseoverskridende omdannelse, fusion eller spaltning i de første tre år.

(20)For at forebygge omgåelse af arbejdstagernes medbestemmelsesret gennem en grænseoverskridende omdannelse bør det selskab, der foretager en omdannelse, og som er registreret i den medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes medbestemmelsesret, ikke kunne foretage en grænseoverskridende omdannelse uden først at indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, når det gennemsnitlige antal ansatte i det pågældende selskab svarer til fire femtedele af den nationale tærskel for udløsning af denne medbestemmelse.

(21)For at sikre en korrekt fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne og en effektiv forudgående kontrol af grænseoverskridende omdannelser bør både oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten udpege de relevante kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten bør navnlig have beføjelse til at udstede en attest forud for omdannelsen, og de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten bør ikke kunne gennemføre proceduren for den grænseoverskridende omdannelse uden denne attest.

(22)Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse af attesten forud for omdannelsen bør kontrolleres for at sikre lovligheden af den grænseoverskridende omdannelse af selskabet. Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten bør træffe afgørelse om spørgsmålet om udstedelse af attesten forud for omdannelsen senest en måned efter selskabets ansøgning, medmindre den nærer alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. I så fald bør den kompetente myndighed foretage en tilbundsgående vurdering. Denne tilbundsgående vurdering bør dog ikke foretages systematisk, men fra sag til sag, når der er alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement. Ved vurderingen bør de kompetente myndigheder som minimum tage hensyn til en række faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, som imidlertid kun bør betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og ikke bør betragtes isoleret. For at undgå at bebyrde selskaberne med en alt for langsommelig procedure bør denne tilbundsgående vurdering under alle omstændigheder afsluttes senest to måneder efter meddelelsen til selskabet om, at der vil blive foretaget en tilbundsgående vurdering.

(23)Efter modtagelsen af attesten forud for omdannelsen og kontrollen af, at kravene i bestemmelsesmedlemsstaten er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten indføre selskabet i den pågældende medlemsstats selskabsregister. Først efter denne registrering bør den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten slette selskabet i sit eget register. Det bør ikke være muligt for den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten at anfægte rigtigheden af oplysningerne i attesten forud for omdannelsen. Som følge af den grænseoverskridende omdannelse bør det omdannede selskab bevare sin status som juridisk person, sine aktiver og passiver og alle rettigheder og forpligtelser, herunder rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakter, handlinger eller undladelser.

(24)For at sikre et passende niveau af gennemsigtighed og brug af digitale værktøjer og processer bør de afgørelser, der træffes af de kompetente myndigheder i oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaterne, udveksles via registersammenkoblingssystemet og gøres offentligt tilgængelige.

(25)Et selskabs udøvelse af etableringsfriheden omfatter ligeledes selskabets mulighed for at fusionere på tværs af grænserne. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 indeholder bl.a. bestemmelser om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar, der er etableret i forskellige medlemsstater. Disse regler udgør en væsentlig milepæl i indsatsen for at forbedre det indre markeds funktion for selskaber ved at give dem mulighed for at udøve etableringsfriheden gennem en grænseoverskridende fusion.

(26)Evalueringen af gennemførelsen af reglerne om grænseoverskridende fusioner i medlemsstaterne har vist, at antallet af grænseoverskridende fusioner i EU er steget betydeligt. Denne evaluering har imidlertid også afsløret visse mangler i relation til kreditorbeskyttelse og beskyttelse af aktionærer samt manglen på forenklede procedurer, der er til hinder for, at disse regler om grænseoverskridende fusioner kan være fuldt ud effektive.

(27)I sin meddelelse "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne" 45 meddelte Kommissionen, at den vil undersøge, om der var behov for at ajourføre de gældende regler om grænseoverskridende fusioner for at gøre det lettere for SMV'er at vælge deres foretrukne forretningsstrategi og foretage en bedre tilpasning til ændringer i markedsforhold uden derved at svække den sociale beskyttelse og jobbeskyttelsen. I sin meddelelse "Kommissionens arbejdsprogram 2017 – Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer" 46 bebudede Kommissionen et initiativ, som skal lette gennemførelsen af grænseoverskridende fusioner.

(28)For at forbedre den eksisterende procedure for grænseoverskridende fusioner yderligere, er det nødvendigt at forenkle reglerne for fusioner, hvor det er relevant, og samtidig sikre, at interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende regler om grænseoverskridende fusioner bør derfor ændres, således at ledelses- eller administrationsorganerne i de fusionerende selskaber forpligtes til at udarbejde særskilte rapporter med nærmere oplysninger om de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende fusion for både selskabsdeltagere og arbejdstagere. Selskabets ledelses- eller administrationsorgans forpligtelse til at udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne kan dog fraviges, hvis disse selskabsdeltagere allerede er informeret om de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte fusion. Den rapport, der udarbejdes til arbejdstagerne, kan dog kun undlades, hvis de fusionerende selskaber og deres datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er medlemmer af ledelses- eller administrationsorganet.

(29)For at forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne i den eller de fusionerende selskaber, kan arbejdstagerne eller deres repræsentanter desuden afgive udtalelse om rapporten, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende fusion for dem. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 2001/23/EF 47 , direktiv 2002/14/EF eller direktiv 2009/38/EF.

(30)Forskellige regnskabsregler kan være til hinder for gennemførelsen af grænseoverskridende fusioner og skabe retsusikkerhed, hvis der er en forskel på det tidspunkt, fra hvilket det overtagne selskabs dispositioner regnskabsmæssigt anses som foretaget for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion mellem medlemsstater. Dette kan føre til, at det fusionerende selskabs dispositioner ikke rapporteres overhovedet i en bestemt periode, eller at dette fusionerende selskab i denne periode har overlappende rapporteringsforpligtelser i oprindelsesmedlemsstaten som en særskilt regnskabsenhed og i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af fusionen. Regnskabsdatoen bør derfor fastlægges i henhold til klare regler, og medlemsstaterne bør sikre, at denne dato regnskabsmæssigt betragtes som den endelige dato i den nationale lovgivning, som parterne i fusionen er underlagt.

(31)Den manglende harmonisering af sikkerhedsforanstaltninger for selskabsdeltagere og kreditorer er blevet identificeret som en hindring for grænseoverskridende fusioner af forskellige interessenter. Selskabsdeltagere og kreditorer bør tilbydes den samme grad af beskyttelse, uanset hvilke medlemsstater de fusionerende selskaber er beliggende i. Dette berører ikke medlemsstaternes bestemmelser om beskyttelse af kreditorer eller aktionærer, som ikke er omfattet af de harmoniserede foranstaltninger, såsom krav om gennemsigtighed.

(32)For at sikre, at selskabsdeltagerne i de selskaber, der deltager i den grænseoverskridende fusion, behandles ens, er det hensigtsmæssigt, at selskabsdeltagere, som har stemmeret og ikke har stemt for godkendelsen af den fælles fusionsplan, og selskabsdeltagere uden stemmeret, som ikke havde mulighed for at give udtryk for deres holdning, har ret til at udtræde af selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have mulighed for at udtræde af selskabet og modtage den kontante kompensation for deres aktier svarende til værdien heraf. De bør endvidere have ret til at anfægte beregningen og tilstrækkeligheden af den tilbudte kontante kompensation ved en domstol.

(33)Efter en grænseoverskridende fusion kan de tidligere kreditorers krav på fusionerende selskaber falde i værdi, hvis det overtagende selskabs passiver overstiger dets aktiver, eller hvis det fusionerende selskab, der efterfølgende hæfter for gælden, er underlagt lovgivningen i en anden medlemsstat. Reglerne for kreditorbeskyttelse varierer medlemsstaterne imellem i dag, hvilket øger kompleksiteten af proceduren for grænseoverskridende fusioner væsentligt og skaber usikkerhed for både de involverede selskaber og deres kreditorer i forbindelse med inddrivelse eller fyldestgørelse af deres krav.

(34)Selskaber, der deltager i en grænseoverskridende fusion, bør fastlægge passende foranstaltninger til beskyttelse af deres kreditorer i den fælles fusionsplan. Med henblik på at styrke beskyttelsen af kreditorerne i tilfælde af insolvens efter den grænseoverskridende fusion bør medlemsstaterne kunne kræve, at de fusionerende selskaber afgiver en solvenserklæring om, at de ikke har kendskab til forhold, der gør, at det selskab, der er resultatet af fusionen, ikke kan opfylde sine forpligtelser. Under disse omstændigheder bør medlemsstaterne kunne holde medlemmerne af ledelsesorganet personligt ansvarlige for denne erklærings nøjagtighed. Da medlemsstaternes retstraditioner er forskellige med hensyn til brugen af solvenserklæringer og deres mulige konsekvenser, bør det være op til medlemsstaterne at drage de fornødne konsekvenser af urigtige eller vildledende erklæringer, herunder i form af effektive og forholdsmæssige sanktioner og ansvarspådragelse, i overensstemmelse med EU-retten.

(35)For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, kan de kreditorer, der lider tab som følge af den grænseoverskridende fusion, anmode den kompetente administrative eller retslige myndighed i de fusionerende selskabers medlemsstater om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden, bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende fusion, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis en uafhængig sagkyndig konkluderer, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det fusionerede selskab eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav.

(36)Den gældende EU-ret omfatter ikke en retlig ramme for grænseoverskridende spaltninger af selskaber, eftersom direktiv (EU) 2017/1132 kun indeholder bestemmelser i kapitel III om interne spaltninger af aktieselskaber.

(37)Europa-Parlamentet har opfordret Kommissionen til at vedtage harmoniserede regler om grænseoverskridende spaltninger. Denne harmoniserede retlige ramme vil bidrage yderligere til at fjerne hindringerne for etableringsfriheden og samtidig sikre en passende beskyttelse af interessenter såsom arbejdstagere, kreditorer og selskabsdeltagere.

(38)I dette direktiv fastsættes regler om grænseoverskridende spaltninger, både partielle og fuldstændige spaltninger, men kun gennem oprettelse af nye selskaber. Direktivet sikrer imidlertid ikke en harmoniseret ramme for grænseoverskridende spaltninger, inden for hvilken et selskab kan overføre aktiver og passiver til mere end et eksisterende selskab, da dette er blevet betragtet som meget komplekst og kræver inddragelse af kompetente myndigheder fra forskellige medlemsstater og medfører yderligere risici for svig og omgåelse af disse regler.

(39)I forbindelse med en grænseoverskridende spaltning, der involverer nyoprettede modtagende selskaber, bør de modtagende selskaber, som er underlagt lovgivningen i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, være forpligtet til at overholde stiftelseskravene i disse medlemsstater. Disse betingelser omfatter betingelserne vedrørende medlemmerne af ledelsesorganets uegnethed.

(40)Selskabernes ret til at foretage en grænseoverskridende spaltning kan i visse tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, skattemæssige forpligtelser, kreditorers eller selskabsdeltageres rettigheder eller regler om arbejdstagernes medbestemmelse. Som et generelt princip i EU-retten skal medlemsstaterne for at bekæmpe dette misbrug sikre, at selskaberne ikke benytter proceduren for grænseoverskridende spaltning til at skabe kunstige arrangementer, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. For så vidt som det udgør en undtagelse fra en grundlæggende frihedsrettighed, skal bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt og være baseret på en individuel vurdering af alle relevante omstændigheder. Der bør fastlægges en proceduremæssig og materiel ramme for medlemsstaternes skønsmargen, der giver dem mulighed for at anvende forskellige tilgange, hvor der samtidig stilles krav om strømlining af de nationale myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i overensstemmelse med EU-retten.

(41)I betragtning af kompleksiteten af grænseoverskridende spaltninger og de mange forskellige berørte interesser er det hensigtsmæssigt at foretage en forudgående kontrol for at skabe retssikkerhed. Der bør i denne forbindelse indføres en struktureret og flerstrenget procedure, hvor de kompetente myndigheder i både den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og i de modtagende selskabers medlemsstat sikrer, at en afgørelse om godkendelse af en grænseoverskridende spaltning træffes på en retfærdig, objektiv og ikkediskriminerende måde på grundlag af alle relevante elementer og under hensyntagen til alle legitime interesser, navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, aktionærer og kreditorer.

(42)For at gøre det muligt at tage hensyn til alle interessenternes legitime interesser bør selskabet under spaltning offentliggøre planen for den grænseoverskridende spaltning med de vigtigste oplysninger om den påtænkte grænseoverskridende spaltning, herunder kapitalandelenes påtænkte ombytningsforhold, de modtagende selskabers stiftelsesoverenskomster og den påtænkte tidsplan for den grænseoverskridende spaltning. Selskabsdeltagere, kreditorer og arbejdstagere i det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, bør informeres om, at de kan fremsætte bemærkninger til spaltningen.

(43)Med henblik på at informere selskabsdeltagerne bør selskabet under spaltning udarbejde en rapport. I rapporten forklares og begrundes de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte grænseoverskridende spaltning, især følgerne af den grænseoverskridende spaltning for selskabsdeltagerne med hensyn til selskabets fremtidige virksomhed og ledelsesorganernes strategiske plan. Der bør ligeledes redegøres for ombytningsforholdet, hvor det er relevant, og for kriterierne for aktiernes fordeling og for de potentielle retsmidler, der er til rådighed for selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i afgørelsen om at foretage en grænseoverskridende spaltning.

(44)Med henblik på at informere arbejdstagerne bør selskabet under spaltning udarbejde en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende spaltning for arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende spaltning for beskyttelsen af medarbejdernes job, for eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder og for, hvordan de enkelte faktorer vedrører selskabets eventuelle datterselskaber. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 2002/14/EF eller 2009/38/EF.

(45)For at sikre nøjagtigheden af oplysningerne i spaltningsplanen og i rapporterne til selskabsdeltagerne og medarbejderne og for at tilvejebringe faktuelle elementer, der er nødvendige for at vurdere, om den påtænkte spaltning udgør et kunstigt arrangement, der ikke kan godkendes, bør der stilles krav om udarbejdelse af en uafhængig ekspertrapport med en vurdering af spaltningsplanen. For at sikre den sagkyndiges uafhængighed bør den sagkyndige udpeges af den kompetente myndighed på selskabets anmodning. I denne forbindelse bør den sagkyndiges rapport indeholde alle relevante oplysninger, således at den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt den skal udstede attesten forud for spaltningen. Den sagkyndige bør således have ret til at få adgang til alle relevante selskabsoplysninger og dokumenter og til at foretage enhver nødvendig kontrol for at indsamle hele den nødvendige dokumentation. Den sagkyndige bør anvende oplysninger, navnlig om nettoomsætning og resultat, antal medarbejdere og balancens sammensætning, der indsamles af selskabet med henblik på udarbejdelsen af regnskaber i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne. For at beskytte fortrolige oplysninger, herunder selskabets forretningshemmeligheder, bør sådanne oplysninger imidlertid ikke indgå i den sagkyndiges endelige rapport, der vil blive offentliggjort.

(46)Med henblik på at undgå uforholdsmæssigt store omkostninger og byrder for mindre virksomheder, der foretager grænseoverskridende spaltninger, bør mikrovirksomheder og små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 være fritaget for kravet om at udarbejde en uafhængig ekspertrapport.

(47)Selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning træffer beslutning om planens vedtagelse på generalforsamlingen på grundlag af planen for den grænseoverskridende spaltning og rapporterne Det er vigtigt, at det krævede flertal er tilstrækkelig stort, således at beslutningen om spaltning er en fælles beslutning.

(48)Det er hensigtsmæssigt, at selskabsdeltagere, som har stemmeret og ikke har stemt for godkendelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning, og selskabsdeltagere uden stemmeret, som ikke havde mulighed for at give udtryk for deres holdning, har ret til at udtræde af selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have mulighed for at udtræde af selskabet og modtage den kontante kompensation for deres aktier svarende til værdien heraf. De bør endvidere have ret til at anfægte beregningen og tilstrækkeligheden af den tilbudte kontante kompensation samt aktiernes ombytningsforhold ved en domstol, hvis de ønsker at forblive selskabsdeltagere i de modtagende selskaber. Som led i denne procedure bør retten kunne pålægge alle selskaber, der deltager i den grænseoverskridende spaltning, at betale en yderligere kontant kompensation eller at tildele yderligere aktier.

(49)Selskabet under spaltning bør fastlægge passende midler til at beskytte kreditorer i forbindelse med den grænseoverskridende spaltning i planen. Med henblik på at styrke beskyttelsen af kreditorer i tilfælde af insolvens efter den grænseoverskridende spaltning bør medlemsstaterne kunne kræve, at selskabet afgiver en erklæring om, at det ikke har kendskab til forhold, der gør, at det omdannede selskab ikke kan opfylde sine forpligtelser. Medlemsstaterne bør kunne holde ledelsesorganet personligt ansvarligt for erklæringens nøjagtighed. Da medlemsstaternes retstraditioner er forskellige med hensyn til solvenserklæringer og deres mulige konsekvenser, bør det være op til medlemsstaterne at drage de fornødne konsekvenser af urigtige eller vildledende erklæringer, herunder i form af sanktioner og ansvarspådragelse, i overensstemmelse med EU-retten.

(50)For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i planen for den grænseoverskridende spaltning, kan de kreditorer, der lider tab som følge af den grænseoverskridende spaltning, anmode den kompetente retslige eller administrative myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende spaltning, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis det i en uafhængig ekspertrapport konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i henhold til dette direktiv bør ikke berøre national lovgivning i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, vedrørende betalinger til offentlige organer, herunder af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

(51)For at sikre en korrekt fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne og en effektiv forudgående kontrol af grænseoverskridende spaltninger bør den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, have beføjelse til at udstede attesten forud for spaltningen, og myndighederne i de modtagende selskabers medlemsstater bør ikke kunne gennemføre proceduren for den grænseoverskridende spaltning uden denne attest.

(52)Udstedelsen af attesten forud for spaltningen i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, bør kontrolleres for at sikre lovligheden af den grænseoverskridende spaltning. Den kompetente myndighed bør træffe afgørelse om udstedelse af en attest forud for spaltningen senest en måned efter selskabets indgivelse af en ansøgning, medmindre den nærer alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. I så fald bør den kompetente myndighed foretage en tilbundsgående vurdering. Denne tilbundsgående vurdering bør dog ikke foretages systematisk, men fra sag til sag, når der er alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement. Ved vurderingen bør de kompetente myndigheder som minimum tage hensyn til en række faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, som imidlertid kun bør betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og ikke bør betragtes isoleret. For at undgå at bebyrde selskaberne med en alt for langsommelig procedure bør denne tilbundsgående vurdering under alle omstændigheder afsluttes senest to måneder efter meddelelsen til selskabet om, at der vil blive foretaget en tilbundsgående vurdering.

(53)Efter modtagelsen af attesten forud for spaltningen og kontrollen af, at stiftelseskravene i den eller de modtagende selskabers medlemsstater er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i de modtagende selskabers medlemsstater indføre selskaberne i deres selskabsregistre. Først efter denne registrering bør den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, slette selskabet i sit eget register. De kompetente myndigheder, der fører tilsyn i de modtagende selskabers medlemsstater, kan ikke anfægte rigtigheden af oplysningerne i attesten forud for spaltningen.

(54)I forbindelse med den grænseoverskridende spaltning overføres selskabet under spaltnings aktiver og passiver til de modtagende selskaber i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat i spaltningsplanen, og selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning bliver selskabsdeltagere i de modtagende selskaber, forbliver selskabsdeltagere i selskabet under spaltning eller bliver selskabsdeltagere i begge selskaber.

(55)For at sikre, at arbejdstagernes medbestemmelsesret ikke indskrænkes uretmæssigt som følge af den grænseoverskridende spaltning, hvis det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, er omfattet af regler om medbestemmelse i oprindelsesmedlemsstaten, bør de selskaber, der er resultatet af spaltningen, være forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret, herunder gennem medarbejderrepræsentanternes deltagelse i selskabernes relevante ledelses- eller tilsynsorganer. I så fald bør der derudover indledes reelle forhandlinger mellem selskabet og medarbejderne i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde en mindelig løsning, der forener selskabets ret til at foretage en grænseoverskridende spaltning med arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som et resultat af disse forhandlinger bør enten en særlig og aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået en aftale, de almindelige regler i henhold til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende anvendelse. For at sikre gennemførelsen af den aftalte løsning eller anvendelsen af disse almindelige regler bør selskabet ikke have mulighed for at ophæve medbestemmelsesretten gennem efterfølgende interne eller grænseoverskridende omdannelser, fusioner eller spaltninger i de første tre år.

(56)For at forebygge omgåelse af arbejdstagernes medbestemmelsesret gennem en grænseoverskridende spaltning bør det selskab, der foretager en spaltning, og som er registreret i den medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes medbestemmelsesret, ikke kunne foretage en grænseoverskridende spaltning uden først at indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, når det gennemsnitlige antal ansatte i det pågældende selskab svarer til fire femtedele af den nationale tærskel for udløsning af denne medbestemmelse.

(57)For at sikre arbejdstagernes rettigheder, ud over rettighederne i tilknytning til medbestemmelse, berører nærværende direktiv ikke direktiv 2009/38/EF, direktiv 98/59/EF 48 , direktiv 2001/23/EF og direktiv 2002/14/EF. National ret bør ligeledes finde anvendelse på områder, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, såsom beskatning og social sikring.

(58)Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke de retlige eller administrative bestemmelser, herunder håndhævelsen af skattereglerne i forbindelse med grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, i national lovgivning om skatter i medlemsstaterne eller deres territoriale eller administrative underafdelinger.

(59)Dette direktiv påvirker ikke bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 49 om imødegåelse af risiciene i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig forpligtelserne til at udføre passende kundekendskabsprocedurer på et risikobaseret grundlag og til at identificere og registrere den reelle ejer af en nyligt oprettet enhed i den medlemsstat, hvor enheden er stiftet.

(60)Da målene for dette direktiv, nemlig at lette grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(61)I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(62)I overensstemmelse med den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter 50 har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(63)Kommissionen bør foretage en evaluering af dette direktiv. I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 51 bør denne evaluering være baseret på de fem kriterier om effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi for EU og danne grundlag for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag.

(64)Der bør indsamles oplysninger for at vurdere lovgivningens virkninger i forhold til de fastsatte mål og som grundlag for en evaluering af lovgivningen i overensstemmelse med punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016.

(65)Direktiv (EU) 2017/1132 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132

I direktiv (EU) 2017/1132 foretages følgende ændringer:

(1)Artikel 24, litra e), affattes således:

"e) den detaljerede liste over data, der skal fremsendes med henblik på udveksling af oplysninger mellem registre, som omhandlet i artikel 20, 34, 86h, 86o og 86p, 86q, 123, 127, 128, 130, 160j, 160q, 160r og 160s"

(2)Overskriften til afsnit II affattes således:

"OMDANNELSE, FUSION OG SPALTNING AF SELSKABER MED BEGRÆNSET ANSVAR"

(3)I afsnit II tilføjes følgende kapitel -I:

"KAPITEL -I

Grænseoverskridende omdannelser

Artikel 86a
Anvendelsesområde

1.Dette kapitel finder anvendelse på omdannelsen af et selskab med begrænset ansvar, der er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i Unionen, til et selskab, der henhører under en anden medlemsstats ret.

2.Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en procedure for grænseoverskridende omdannelse som omhandlet i stk. 1.

3.Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette kapitel på grænseoverskridende omdannelser, der omfatter et andelsselskab, selv i tilfælde, hvor sidstnævnte er omfattet af definitionen på et "selskab med begrænset ansvar" i artikel 86a, stk. 1.

4.Dette kapitel finder ikke anvendelse på grænseoverskridende omdannelser, der omfatter et selskab, hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og hvis andele på indehavernes begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte over dette selskabs aktiver. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et sådant selskab handler med henblik på, at kursværdien af dets andele ikke kommer til at afvige mærkbart fra den bogførte nettoværdi.

Artikel 86b
Definitioner

Med henblik på dette kapitel forstås ved:

(1)"selskab med begrænset ansvar" (i det følgende benævnt "selskab"): et selskab med en af de i bilag II opførte selskabsformer

(2)"grænseoverskridende omdannelse": den transaktion, hvorved et selskab uden afvikling, opløsning eller likvidation omdanner den retlige form, hvorunder det er registreret i oprindelsesmedlemsstaten, til en retlig form i bestemmelsesmedlemsstaten og som minimum flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til bestemmelsesmedlemsstaten, men bevarer sin status som juridisk person

(3)"oprindelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor et selskab er registreret i sin retlige form før den grænseoverskridende omdannelse

(4)"bestemmelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor et selskab registreres efter den grænseoverskridende omdannelse

(5)"register": det centrale register, handelsregistret eller selskabsregistret som omhandlet i artikel 16, stk. 1

(6)"omdannet selskab": det nyoprettede selskab i bestemmelsesmedlemsstaten fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning.

Artikel 86c
Betingelser for grænseoverskridende omdannelser

1.Medlemsstaterne sikrer, at oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten, hvis et selskab påtænker at foretage en grænseoverskridende omdannelse, kontrollerer, at den grænseoverskridende omdannelse opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 2.

2.Et selskab må ikke foretage en grænseoverskridende omdannelse i følgende situationer:

(a)der er indledt procedurer med henblik på det pågældende selskabs opløsning, likvidation eller insolvens

(b)selskabet er omfattet af forebyggende rekonstruktionsprocedurer indledt på grund af sandsynligheden for insolvens

(c)selskabet er i betalingsstandsning

(d)selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU(*)

(e)de nationale myndigheder har truffet forebyggende foranstaltninger for at undgå indledningen af de procedurer, der er omhandlet i litra a), b) eller d).

3.Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender den grænseoverskridende omdannelse, hvis den efter en undersøgelse af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller minoritetsinteressernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. 

4.Den nationale lovgivning i oprindelsesmedlemsstaten regulerer den del af procedurerne og formaliteterne, der skal overholdes i forbindelse med den grænseoverskridende omdannelse for at opnå attesten forud for omdannelsen, og den nationale lovgivning i bestemmelsesmedlemsstaten regulerer den del af procedurerne og formaliteterne, der skal overholdes efter modtagelsen af attesten forud for omdannelsen i overensstemmelse med EU-retten.

Artikel 86d
Plan for den grænseoverskridende omdannelse

1.Ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der påtænker at foretage en grænseoverskridende omdannelse, udarbejder planen for den grænseoverskridende omdannelse. Planen for den grænseoverskridende omdannelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

(a)retlig form, navn og vedtægtsmæssigt hjemsted for selskabet i oprindelsesmedlemsstaten

(b)påtænkt retlig form, navn og vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende omdannelse, i bestemmelsesmedlemsstaten

(c)stiftelsesoverenskomsten eller stiftelsesoverenskomsterne for et selskab i bestemmelsesmedlemsstaten

(d)den påtænkte tidsplan for den grænseoverskridende omdannelse

(e)de rettigheder, som selskabet under spaltning tilsikrer selskabsdeltagere med særlige rettigheder og indehavere af andre værdipapirer end aktier, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer

(f)nærmere oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne for kreditorer

(g)det tidspunkt, fra hvilket handlinger foretaget af det selskab, der er oprettet og registreret i oprindelsesmedlemsstaten, regnskabsmæssigt anses som foretaget for det omdannede selskabs regning

(h)eventuelle særlige fordele, der indrømmes medlemmerne af det omdannede selskabs administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer

(i)nærmere oplysninger om tilbuddet om kontant kompensation til de selskabsdeltagere, der modsætter sig den grænseoverskridende omdannelse, jf. artikel 86j

(j)den grænseoverskridende omdannelses sandsynlige følger for beskæftigelsen

(k)hvis det er hensigtsmæssigt, oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 86l er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i det omdannede selskab, og om mulighederne for sådanne nærmere regler.

2.Ud over de officielle sprog i oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten tillader medlemsstaterne, at det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, anvender et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse og alle andre relevante dokumenter. Medlemsstaterne angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter.

Artikel 86e
Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til selskabsdeltagerne

1.Ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejder en rapport, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende omdannelse forklares og begrundes.

2.I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, skal der navnlig redegøres for følgende:

(a)følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for selskabets fremtidige virksomhed og for ledelsens strategiplan

(b)den grænseoverskridende omdannelses sandsynlige følger for selskabsdeltagerne

(c)de retsmidler, der står til rådighed for selskabsdeltagere, som modsætter sig omdannelsen, jf. artikel 86j, og deres rettigheder.

3.Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne senest to måneder før den i artikel 86i omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv.

4.Denne rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, er blevet enige om at fravige dette krav.

Artikel 86f
Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til arbejdstagerne

1.Ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejder en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for medarbejderne.

2.I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, skal der navnlig redegøres for følgende:

(a)lgerne af den grænseoverskridende omdannelse for selskabets fremtidige virksomhed og for ledelsens strategiplan

(b)følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for beskyttelsen af ansættelsesforhold

(c)eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabets forretningssteder

(d)om de faktorer, der er anført i litra a), b) og c), ligeledes vedrører selskabets eventuelle datterselskaber.

3.Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv senest to måneder før den i artikel 86i omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for selskabsdeltagerne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse.

4.Modtager ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, i rimelig tid en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national lovgivning, underrettes selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedlægges rapporten.

5.Hvis det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, og dets eventuelle datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er medlemmer af ledelses- eller administrationsorganet, er den i stk. 1 omhandlede rapport imidlertid ikke påkrævet.

6.Stk. 1-6 berører ikke retten til information og høring og de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF eller 2009/38/EF.

Artikel 86g
Undersøgelse af en uafhængig sagkyndig

1.Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, senest to måneder før den i artikel 86i omhandlede generalforsamling anmoder den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, om at udpege en sagkyndig, der skal undersøge og vurdere planen for den grænseoverskridende omdannelse og de rapporter, der er omhandlet i artikel 86e og 86f, med forbehold af stk. 6 i denne artikel.

Anmodningen om udpegelse af en sagkyndig skal ledsages af følgende:

(a)planen for den grænseoverskridende omdannelse som omhandlet i artikel 86d

(b)rapporterne som omhandlet i artikel 86e og 86f.

2.Den kompetente myndighed udpeger en uafhængig sagkyndig senest fem arbejdsdage efter ansøgningen som omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af planen og rapporterne. Den sagkyndige skal være uafhængig af det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, og kan være en fysisk eller en juridisk person afhængigt af lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten. Medlemsstaterne tager ved vurderingen af den sagkyndiges uafhængighed hensyn til den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 22b i direktiv 2006/43/EF.

3.Den sagkyndige udarbejder en skriftlig rapport, der som minimum indeholder:

(a)en detaljeret vurdering af nøjagtigheden af de rapporter og oplysninger, som det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, har forelagt

(b)en beskrivelse af alle faktuelle elementer, som den kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 86m, stk. 1, skal bruge til at foretage en tilbundsgående vurdering for at fastslå, om den påtænkte grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 86n, der minimum omfatter følgende: de nærmere forhold ved etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, antal medarbejdere, balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det omdannede selskab betaler bidrag til sociale sikringsordninger og påtager sig kommercielle risici i bestemmelsesmedlemsstaten og oprindelsesmedlemsstaten.

4.Medlemsstaterne sikrer, at den uafhængige sagkyndige har ret til hos det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, at få adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter samt til at foretage enhver nødvendig kontrol for at verificere alle elementer i planen eller ledelsens rapporter. Den sagkyndige har ligeledes ret til at modtage bemærkninger og udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv og ligeledes fra kreditorerne og selskabsdeltagerne.

5.Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der forelægges for den sagkyndige, kun kan anvendes med henblik på udarbejdelsen af rapporten, og at fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, ikke offentliggøres. I givet fald kan den sagkyndige forelægge et særskilt dokument med disse fortrolige oplysninger for den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, og dette særskilte dokument stilles kun til rådighed for det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, og videregives ikke til tredjemand.

6.Medlemsstaterne fritager mikrovirksomheder og små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (**) fra bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 86h
Offentliggørelse

1.Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsesmedlemsstaten gør følgende dokumenter offentligt tilgængelige i registret mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning herom:

(a)planen for den grænseoverskridende omdannelse

(b)den uafhængige ekspertrapport, der er omhandlet i artikel 86g, hvis det er relevant

(c)en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, om, at de inden generalforsamlingen kan indgive bemærkninger vedrørende de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), til selskabet og til den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1.

De dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, gøres ligeledes tilgængelige via det system, der er omhandlet i artikel 22.

2.Medlemsstaterne kan fritage det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, fra det i stk. 1 omhandlede krav om offentliggørelse, hvis selskabet i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning om omdannelsesplanen, og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør de i stk. 1 omhandlede dokumenter gratis tilgængelige for offentligheden på sit websted.

Medlemsstaterne underlægger imidlertid ikke denne fritagelse andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, med mindre og kun i det omfang de er proportionale for at nå disse mål.

3.r det selskab, som har til hensigt at foretage en grænseoverskridende omdannelse, offentliggør planen for den grænseoverskridende omdannelse i overensstemmelse med stk. 2, indgiver det mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning herom, følgende oplysninger til registret i oprindelsesmedlemsstaten:

(a)selskabets retlige form, navn og vedtægtsmæssige hjemsted i oprindelsesmedlemsstaten og påtænkte retlige form, navn og vedtægtsmæssige hjemsted i bestemmelsesmedlemsstaten

(b)det register, hvortil de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, er anmeldt for det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, samt deres registreringsnummer i registret

(c)oplysninger om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne

(d)nærmere oplysninger om det websted, hvor planen for den grænseoverskridende omdannelse, meddelelsen og ekspertrapporten som omhandlet i stk. 1 og fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c) i dette stykke, kan indhentes online og vederlagsfrit.

4.Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes online i deres helhed uden at give personligt møde for en kompetent myndighed i oprindelsesmedlemsstaten.

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed.

5.Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kræve, at planen for den grænseoverskridende omdannelse eller de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale offentlige tidende.

6.Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede dokumentation er gratis tilgængelig for offentligheden. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de gebyrer, som det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, opkræves af registrene for den offentliggørelse, der omhandlet i stk. 1 og 3, og, hvor det er relevant, for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 5, ikke overstiger de administrative omkostninger forbundet med leveringen af tjenesten.

Artikel 86i
Generalforsamlingens godkendelse

1.Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 86e, 86f og 86g nævnte rapporter træffer generalforsamlingen i det selskab, der foretager omdannelsen, beslutning om godkendelse af planen for den grænseoverskridende omdannelse. Selskabet underretter den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, om generalforsamlingens beslutning.

2.Generalforsamlingen i det selskab, der foretager omdannelsen, kan forbeholde sig ret til at gøre den grænseoverskridende omdannelses gennemførelse betinget af generalforsamlingens udtrykkelige godkendelse af de nærmere regler, der er omhandlet i artikel 86l.

3.Medlemsstaterne sikrer, at enhver ændring af planen for den grænseoverskridende spaltning godkendes med i det mindste et flertal, som ikke må være mindre end to tredjedele og ikke mere end 90 % af de stemmer, der er knyttet enten til de repræsenterede aktier eller den repræsenterede tegnede kapital. Stemmetærsklen må under alle omstændigheder ikke være højere end den, der er fastsat i national ret for godkendelse af grænseoverskridende fusioner.

4.Generalforsamlingen beslutter ligeledes, om den grænseoverskridende omdannelse kræver ændringer af stiftelsesoverenskomsten for det selskab, der foretager omdannelsen.

5.Medlemsstaterne sikrer, at generalforsamlingens godkendelse af den grænseoverskridende omdannelse ikke kan drages i tvivl alene med den begrundelse, at den kontante kompensation som omhandlet i artikel 86j er utilstrækkelig.

Artikel 86j
Beskyttelse af selskabsdeltagere

1.Medlemsstaterne sikrer, at følgende selskabsdeltagere i et selskab, der foretager en grænseoverskridende omdannelse, har ret til at afhænde deres kapitalandele på de betingelser, der er fastsat i stk. 2-6:

(a)selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, som ikke har stemt for godkendelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse

(b)selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret.

2.Medlemsstaterne sikrer, at de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1, kan afhænde deres kapitalandele mod en tilstrækkelig kontant kompensation, som udbetales, når den grænseoverskridende omdannelse har fået virkning i overensstemmelse med artikel 86r, til en eller flere af følgende:

(a)det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse

(b)de øvrige selskabsdeltagere

(c)tredjemand efter aftale med det selskab, der foretager omdannelsen.

3.Medlemsstaterne sikrer, at et selskab, der foretager en grænseoverskridende omdannelse, fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kompensation i planen for den grænseoverskridende omdannelse, jf. artikel 86d, stk. 1, litra i), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, der under alle omstændigheder ikke må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 86i omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at selskabet kan acceptere et tilbud fremsendt elektronisk til en adresse angivet af selskabet til dette formål.

Det forhold, at det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, erhverver sine egne aktier, berører imidlertid ikke nationale regler om et selskabs erhvervelse af egne kapitalandele.

4.Medlemsstaterne sikrer, at tilbuddet om kontant kompensation er betinget af, at den grænseoverskridende omdannelse får virkning i overensstemmelse med artikel 86r. Medlemsstaterne fastsætter endvidere fristen for udbetaling af den kontante kompensation, som under ingen omstændigheder må strække sig over mere end en måned fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning.

5.Medlemsstaterne sikrer, at en selskabsdeltager, der har accepteret det i stk. 3 omhandlede tilbud om kontant kompensation, men mener, at kompensationen ikke er tilstrækkelig, har ret til at kræve, at den tilbudte kontante kompensation beregnes på ny ved en national domstol senest en måned efter accept af tilbuddet.

6.Medlemsstaterne sikrer, at lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten finder anvendelse på de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1-5, og at domstolene i den pågældende medlemsstat har kompetence. En selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om kontant kompensation for erhvervelse af dennes aktier, har ret til at anlægge eller være part i en sag, jf. stk. 5.

Artikel 86k
Beskyttelse af kreditorer

1.Medlemsstaterne kan kræve, at ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, afgiver en erklæring, der afspejler selskabets finansielle stilling korrekt, i planen for den grænseoverskridende omdannelse, der er omhandlet i artikel 86d. Det angives i erklæringen, at selskabet på grundlag af de oplysninger, som selskabets ledelses- eller administrationsorgan havde til rådighed på datoen for erklæringen, og efter at have foretaget rimelige forespørgsler, ikke har kendskab til forhold, der gør, at selskabet ikke kan opfylde sine forpligtelser rettidigt, når omdannelsen får virkning. Erklæringen afgives tidligst en måned før offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse i overensstemmelse med artikel 86h.

2.Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, der er utilfredse med beskyttelsen af deres interesser i planen for den grænseoverskridende omdannelse som omhandlet i artikel 86d, stk. 1, litra f), kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 86h omhandlede oplysninger.

3.Kreditorerne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, antages ikke at lide tab som følge af en grænseoverskridende omdannelse i følgende tilfælde:

(a)hvis selskabet sammen med omdannelsesplanen offentliggør en uafhængig ekspertrapport, hvori det konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorernes rettigheder vil blive uretmæssigt indskrænket. Den uafhængige sagkyndige udpeges eller godkendes af den kompetente myndighed og skal opfylde de krav, der er fastsat i artikel 86g, stk. 2

(b)hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende omdannelse, der som minimum svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som deres oprindelige krav, og hvis kreditkvalitet som minimum svarer til kreditorens oprindelige krav umiddelbart efter gennemførelsen af omdannelsen.

4.Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse med forbehold af oprindelsesmedlemsstatens nationale lovgivning om fyldestgørelse eller sikring af betalinger til offentlige organer.

Artikel 86l
Medbestemmelse

1.Det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende omdannelse, er underlagt de regler vedrørende medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i bestemmelsesmedlemsstaten, jf. dog stk. 2.

2.De regler vedrørende medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i bestemmelsesmedlemsstaten, finder imidlertid ikke anvendelse, når det selskab, der foretager omdannelsen, i de seks måneder, der går forud for offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse som omhandlet i artikel 86d i dette direktiv, har et gennemsnitligt antal ansatte svarende til fire femtedele af den tærskel, der er fastsat i lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten, som udløser medarbejdernes medbestemmelse i henhold til artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis den nationale lovgivning i bestemmelsesmedlemsstaten ikke:

(a)fastsætter mindst samme niveau for medbestemmelse som det, der gælder i selskabet før omdannelsen, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse, eller

(b)giver medarbejderne i det omdannede selskabs bedrifter beliggende i andre medlemsstater den samme ret til at udøve medbestemmelse, som den giver de medarbejdere, der er beskæftiget i bestemmelsesmedlemsstaten.

3.I de i stk. 2 i denne artikel omhandlede tilfælde fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne artikel, reglerne for medarbejdernes medbestemmelse i det omfattede selskab samt for deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder, i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

(a)artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 3, stk. 3, artikel 3, stk. 4, første afsnit, første led, artikel 3, stk. 4, andet afsnit, artikel 3, stk. 5, artikel 3, stk. 6, tredje afsnit, og artikel 3, stk. 7

(b)artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4

(c)artikel 5

(d)artikel 6

(e)    artikel 7, stk. 1, første afsnit

(f)    artikel 8, 9, 10 og 12

(g)    del 3, litra a), i bilaget.

4.Ved anvendelsen af de i stk. 3 omhandlede principper og fremgangsmåder:

(a)giver medlemsstaterne det særlige forhandlingsorgan ret til med et flertal på to tredjedele af stemmerne, afgivet af medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, at beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afslutte allerede indledte forhandlinger, og støtte sig på de regler for medbestemmelse, der gælder i bestemmelsesmedlemsstaten

(b)kan medlemsstaterne i de tilfælde, hvor der efter forudgående forhandlinger gælder referencebestemmelser for medbestemmelse, og uanset sådanne bestemmelser beslutte at begrænse andelen af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet for det omdannede selskab. Hvis medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager omdannelsen, udgjorde mindst en tredjedel af administrations- eller tilsynsorganet, må begrænsningen dog aldrig føre til en lavere andel af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet end en tredjedel.

(c)sikrer medlemsstaterne, at de regler for medbestemmelse, der gjaldt forud for den grænseoverskridende omdannelse, fortsat finder anvendelse indtil datoen for anvendelsen af efterfølgende aftalte regler eller, hvis der ikke er indgået en aftale, indtil anvendelsen af de almindelige regler i overensstemmelse med del 3, litra a), i bilaget.

5.Udvidelsen af medbestemmelsesretten til at omfatte medarbejdere i det omdannede selskab beskæftiget i andre medlemsstater, jf. stk. 2, litra b), medfører ikke nogen forpligtelse for de medlemsstater, der vælger at gøre dette, til at medregne disse medarbejdere, når de beregner de tærskler for antallet af ansatte, der udløser medbestemmelsesret i henhold til national lovgivning.

6.Når det selskab, som foretager omdannelsen, er omfattet af regler for medbestemmelse, er selskabet forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret.

7.Hvis det omdannede selskab er omfattet af regler for medbestemmelse, er det forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at medarbejdernes medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde af efterfølgende grænseoverskridende eller interne fusioner, spaltninger eller omdannelser i de første tre år efter den grænseoverskridende omdannelse, ved at lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-6, finde tilsvarende anvendelse.

8.Et selskab informerer arbejdstagerne om resultatet af forhandlingerne om medbestemmelse uden unødig forsinkelse.

Artikel 86m
Attest forud for omdannelsen

1.Medlemsstaterne udpeger den myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende omdannelses lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten, og til at udstede en attest forud for omdannelsen, der beviser, at alle de relevante betingelser er opfyldt, og at alle procedurer og formaliteter i oprindelsesmedlemsstaten er afsluttet.

2.Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen om en attest forud for omdannelsen fra det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, er ledsaget af følgende:

(a)omdannelsesplanen som omhandlet i artikel 86d

(b)de relevante rapporter som omhandlet i artikel 86e, 86f eller 86g

(c)oplysninger om generalforsamlingens beslutning om godkendelse af omdannelsen som omhandlet i artikel 86i.

Den plan og de rapporter, der forelægges i henhold til artikel 86g, skal ikke forelægges på ny for den kompetente myndighed.

3.Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen som omhandlet i stk. 2, herunder fremlæggelse af alle oplysninger og dokumenter, kan udfyldes online i sin helhed uden at give personligt møde for den kompetente myndighed som omhandlet i stk. 1.

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter.

4.For så vidt angår overholdelsen af de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse som fastsat i artikel 86l, kontrollerer oprindelsesmedlemsstaten, at planen for den grænseoverskridende omdannelse som omhandlet i artikel stk. 2 i denne artikel indeholder oplysninger om procedurerne for fastlæggelse af de relevante nærmere regler og om mulighederne for sådanne nærmere regler.

5.Som led i den vurdering af lovligheden, der er omhandlet i stk. 1, undersøger den kompetente myndighed følgende:

(a)de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i stk. 2

(b)alle bemærkninger og udtalelser fremsat af de interesserede parter i overensstemmelse med artikel 86h, stk. 1

(c)en angivelse fra selskabet om, at den i artikel 86l, stk. 3 og 4 omhandlede procedure er påbegyndt, hvis det er relevant.

6.Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, kan høre andre relevante myndigheder med kompetence på de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende omdannelse.

7.Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndigheds vurdering foretages senest en måned efter datoen for modtagelsen af oplysningerne vedrørende godkendelsen af omdannelsen på selskabets generalforsamling. Undersøgelsen kan få følgende udfald:

(a)når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, at den er i overensstemmelse med alle de relevante betingelser, og at alle fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed attesten forud for omdannelsen

(b)når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse ikke er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, udsteder den kompetente myndighed ikke attesten forud for omdannelsen og underretter selskabet om baggrunden for beslutningen. Det samme gør sig gældende, når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse ikke opfylder alle de relevante betingelser, eller at alle de fornødne procedurer og formaliteter ikke er afsluttet, og selskabet, efter at være blevet opfordret til at træffe de nødvendige foranstaltninger, har undladt at gøre dette.

(c)når den kompetente myndighed nærer alvorlig bekymring for, at den grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement som omhandlet i artikel 86c, stk. 3, kan den beslutte at foretage en tilbundsgående vurdering i overensstemmelse med artikel 86n og underretter i så fald selskabet om sin beslutning om at foretage en sådan vurdering og om det efterfølgende resultat.

Artikel 86n
Tilbundsgående vurdering

1.Med henblik på at vurdere, om den grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 86c, stk. 3, sikrer medlemsstaterne, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten foretager en tilbundsgående vurdering af alle de relevante kendsgerninger og omstændigheder og som minimum tager hensyn til følgende: de nærmere forhold ved etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, antal medarbejdere, balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det omdannede selskab betaler bidrag til sociale sikringsordninger og påtager sig kommercielle risici i bestemmelsesmedlemsstaten og oprindelsesmedlemsstaten.

Disse elementer kan udelukkende betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og kan derfor ikke vurderes isoleret.

2.Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1, når den beslutter at foretage en tilbundsgående vurdering, har mulighed for at høre selskabet og alle parter, der har fremsat bemærkninger i henhold til artikel 86h, stk. 1, litra c), i overensstemmelse med national ret. De kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, kan ligeledes høre andre interesserede tredjeparter i overensstemmelse med national ret. Den kompetente myndighed træffer sin endelige afgørelse om udstedelse af attesten forud for omdannelsen senest to måneder efter påbegyndelsen af den tilbundsgående vurdering.

Artikel 86o
Gennemgang og fremsendelse af attesten forud for omdannelsen

1.Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen om at udstede eller afslå attesten forud for omdannelsen, når den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten ikke er en domstol, er underlagt domstolskontrol i overensstemmelse med national ret. Medlemsstaterne sikrer desuden, at attesten forud for omdannelsen først har virkning efter udløbet af en vis periode for at give parterne mulighed for at indbringe sagen for den kompetente domstol og i givet fald få anordnet foreløbige forholdsregler.

2.Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen om at udstede attesten forud for omdannelsen fremsendes til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 86m, stk. 1, og at beslutningerne om at udstede eller afslå at udstede attesten forud for omdannelsen er tilgængelige i registersammenkoblingssystemet, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 22.

Artikel 86p
Bestemmelsesmedlemsstatens kontrol af lovligheden af den grænseoverskridende omdannelse

1.Medlemsstaterne udpeger en myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende omdannelses lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af lovgivningen i bestemmelsesmedlemsstaten, og til at godkende den grænseoverskridende omdannelse, hvis omdannelsen opfylder alle de relevante betingelser, og alle procedurer og formaliteter i bestemmelsesmedlemsstaten er afsluttet.

Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten sikrer navnlig, at det pågældende omdannede selskab overholder bestemmelserne i national ret om stiftelse af selskaber og, hvor det er relevant, at de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 86l.

2.Det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, indsender med henblik på stk. 1 planen for den grænseoverskridende omdannelse, som er godkendt af den i artikel 86i omhandlede generalforsamling, til den i stk. 1 omhandlede myndighed.

3.Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen som omhandlet i stk. 1 fra det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, herunder fremlæggelse af alle oplysninger og dokumenter, kan udfyldes online i sin helhed uden at give personligt møde for den kompetente myndighed som omhandlet i stk. 1.

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed i en medlemsstat med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter.

4.Den i stk. 1 omhandlede kompetente myndighed bekræfter straks modtagelsen af den i artikel 86m omhandlede attest forud for omdannelsen og af de andre oplysninger og dokumenter, der skal fremlægges i henhold til lovgivningen i bestemmelsesmedlemsstaten. Myndigheden udsteder en afgørelse om at godkende den grænseoverskridende omdannelse, så snart den har afsluttet sin vurdering af de relevante betingelser.

5.Attesten forud for omdannelsen som omhandlet i stk. 4 godkendes af den kompetente myndighed som omhandlet i stk. 1 som det endelige bevis på, at alle de procedurer og formaliteter, der skal opfyldes i henhold til den nationale lovgivning i oprindelsesmedlemsstaten, er afsluttet, hvilket er en forudsætning for godkendelsen af den grænseoverskridende omdannelse.

Artikel 86q
Registrering

1.Lovgivningen i oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaterne fastlægger for deres territoriums vedkommende de nærmere regler for offentliggørelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende omdannelse i registret.

2.Medlemsstaterne sikrer, at følgende oplysninger som minimum indføres i deres registre, som er offentligt tilgængelige gennem det system, der er omhandlet i artikel 22:

(a)registreringsnummeret i det omdannede selskabs register efter en grænseoverskridende omdannelse

(b)datoen for registrering af det omdannede selskab i bestemmelsesmedlemsstaten

(c)datoen for sletning af det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, i registret i oprindelsesmedlemsstaten

(d)registreringsnumrene for det selskab, der foretager omdannelsen, i oprindelsesmedlemsstaten og for det omdannede selskab i bestemmelsesmedlemsstaten.

3.Medlemsstaterne sikrer, at registret i bestemmelsesmedlemsstaten underretter registret i oprindelsesmedlemsstaten gennem det i artikel 22 omhandlede system om, at det omdannede selskab er blevet registreret. Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at registreringen af det selskab, som foretager omdannelsen, slettes straks ved modtagelse af denne underretning og ikke før.

Artikel 86r
Den grænseoverskridende omdannelses virkningstidspunkt

Den grænseoverskridende omdannelse får virkning fra datoen for registreringen af det omdannede selskab i bestemmelsesmedlemsstaten efter den kontrol af lovligheden og godkendelse, der er omhandlet i artikel 86p.

Artikel 86s
Virkninger af den grænseoverskridende omdannelse

1.En grænseoverskridende omdannelse i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv har følgende virkninger:

(a)alle aktiver og passiver i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, herunder alle kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overgår til og videreføres af det omdannede selskab

(b)selskabsdeltagerne i det selskab, som foretog omdannelsen, er ligeledes selskabsdeltagerne i det omdannede selskab, medmindre de udøver retten til at udtræde af selskabet som omhandlet i artikel 86j, stk. 2

(c)de rettigheder og forpligtelser, der tilkommer og påhviler det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, og som bygger på arbejdskontrakter eller ansættelsesforhold og eksisterer på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning, overføres som følge af, at denne grænseoverskridende omdannelse får virkning, til det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende omdannelse, på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning.

(d)det omdannede selskabs vedtægtsmæssige hjemsted i oprindelsesmedlemsstaten kan påberåbes, indtil det selskab, der foretager omdannelsen, er blevet slettet i oprindelsesmedlemsstatens register, medmindre det kan bevises, at tredjemand havde eller burde have haft kendskab til det vedtægtsmæssige hjemsted i bestemmelsesmedlemsstaten.

2.Enhver aktivitet i det omdannede selskab, der er udført efter datoen for registrering i bestemmelsesmedlemsstaten og før det selskab, der foretager omdannelsen, er blevet slettet i oprindelsesmedlemsstatens register, sidestilles med aktivitet i det omdannede selskab.

3.Det omdannede selskab hæfter for ethvert tab, der opstår som følge af eventuelle forskelle i de nationale retssystemer i oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten, hvis en kontraherende part eller modpart til det selskab, der foretager omdannelsen, ikke var blevet underrettet om den grænseoverskridende omdannelse af dette selskab forud for indgåelsen af den pågældende kontrakt.

Artikel 86 t
De uafhængige sagkyndiges ansvar

Medlemsstaterne fastsætter som minimum regler for det privatretlige ansvar, som påhviler de uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde de i artikel 86g og artikel 86k, stk. 2, litra a), omhandlede rapporter, herunder på grund af uforsvarlig adfærd udvist under udførelsen af deres hverv.

Artikel 86u
Gyldighed

En grænseoverskridende omdannelse, der har fået virkning i overensstemmelse med procedurerne til gennemførelse af dette direktiv, kan ikke erklæres ugyldig.

________

(*)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

(**)    Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36)."

(4)I artikel 119, nr. 2), foretages følgende ændringer:

(a)I slutningen af litra c) tilføjes følgende: "eller"

(b)Følgende litra d) tilføjes:

"d)    et eller flere selskaber i forbindelse med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab (det overtagende selskab) uden det overtagende selskabs udstedelse af nye aktier, forudsat at en person direkte eller indirekte besidder alle aktierne i de fusionerende selskaber, eller selskabsdeltagerne i de fusionerende selskabers aktieandel er den samme i alle de fusionerende selskaber."

(5)Artikel 120, stk. 4, affattes således:

"4.    Medlemsstaterne sikrer, at dette kapitel ikke finder anvendelse på selskabet eller selskaberne, hvis:

(a)der er indledt procedurer med henblik på det eller de pågældende selskabers opløsning, likvidation, insolvens

(b)    selskabet er omfattet af forebyggende rekonstruktionsprocedurer indledt på grund af sandsynligheden for insolvens

(c)    selskabet er i betalingsstandsning

(d)    selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i direktiv 2014/59/EU

(e)    de nationale myndigheder har truffet forebyggende foranstaltninger for at undgå indledningen af de procedurer, der er omhandlet i litra a), b) eller d)."

(6)I artikel 121 foretages følgende ændringer:

(a)Stk. 1, litra a), udgår.

(b)Stk. 2 affattes således:

"2. De i stk. 1, litra b), omhandlede bestemmelser og formaliteter vedrører især beslutningsprocessen i forbindelse med fusionen og beskyttelsen af arbejdstagere, for så vidt angår andre rettigheder end dem, der er reguleret i artikel 133."

(7)I artikel 122 foretages følgende ændringer:

(a)Litra i) affattes således:

"i) stiftelsesoverenskomsten eller stiftelsesoverenskomsterne for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion"

(b)Som litra m) og n) tilføjes:

"m)    nærmere oplysninger om tilbuddet om kontant kompensation til de selskabsdeltagere, der modsætter sig den grænseoverskridende fusion, jf. artikel 126a

n)    nærmere oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne for kreditorer."

(c)Som andet afsnit indsættes:

"Ud over det officielle sprog i de fusionerende selskabers medlemsstater tillader medlemsstaterne, at de fusionerende selskaber anvender et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og alle andre relevante dokumenter. Medlemsstaterne angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter."

(8)Som artikel 122a indsættes følgende:

"Artikel 122a
Regnskabsdato 

1.Hvis det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, udarbejder sit årsregnskab i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002(*), fastlægges det tidspunkt, fra hvilket de fusionerende selskabers dispositioner anses som foretaget for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, i overensstemmelse med disse regnskabsstandarder.

Uanset første afsnit er regnskabsdatoen i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion det tidspunkt, på hvilket den grænseoverskridende fusion får virkning, jf. artikel 129, medmindre de fusionerende selskaber fastsætter en anden dato for at lette fusionsprocessen. I så fald skal regnskabsdatoen opfylde følgende krav:

(a)den må ikke ligge før balancetidspunktet for det seneste årsregnskab udarbejdet og offentliggjort af et af de fusionerende selskaber

(b)den skal give det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, mulighed for at udarbejde sit årsregnskab, herunder vurdere fusionens virkninger, i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne på balancetidspunktet umiddelbart efter det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende fusion får virkning.

2.Medlemsstaterne sikrer, at det i stk. 1 omhandlede tidspunkt regnskabsmæssigt anses som det tidspunkt, fra hvilket de fusionerende selskabers dispositioner anses som foretaget for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, i den nationale lovgivning, som de fusionerende selskaber er underlagt.

3.Medlemsstaterne sikrer, at det overtagende selskabs regnskabsordning anvendes som fælles grundlag af alle de fusionerende selskaber fra det tidspunkt, der er fastsat i stk. 1, for så vidt angår anerkendelsen og vurderingen af de aktiver og passiver i årsregnskabet, der skal overføres i forbindelse med den grænseoverskridende overtagelsesfusion.

_______

(*)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1)."

(9)Artikel 123 og 124 affattes således:

"Artikel 123
Offentliggørelse

1.Medlemsstaterne sikrer, at den fælles plan for den grænseoverskridende fusion gøres offentligt tilgængelig i deres respektive nationale registre som omhandlet i artikel 16 mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning herom. Planen gøres ligeledes tilgængelig via det system, der er omhandlet i artikel 22.

2.Medlemsstaterne kan fritage de selskaber, der deltager i fusionen, fra det i artikel 1 omhandlede krav om offentliggørelse, hvis disse selskaber i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning om den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør den fælles plan for den græseoverskridende fusion gratis tilgængelig for offentligheden på deres websted.

Medlemsstaterne underlægger imidlertid ikke denne fritagelse andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, med mindre og kun i det omfang de er proportionale for at nå disse mål.

3.Når fusionerende selskaber offentliggør den fælles plan for den grænseoverskridende fusion i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel, offentliggør de mindst en måned før datoen for den generalforsamling, der skal træffe beslutning herom, følgende oplysninger i deres respektive nationale registre som omhandlet i artikel 16:

(a)retlige form, navn og vedtægtsmæssige hjemsted for hvert af de fusionerende selskaber og påtænkte retlige form, navn og vedtægtsmæssige hjemsted for et nyoprettet selskab

(b)det register, hvortil de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, er anmeldt for hvert af de fusionerende selskaber, samt deres registreringsnummer i registret

(c)oplysninger for hvert af de fusionerende selskaber om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne

(d)nærmere oplysninger om det websted, hvor den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c), kan indhentes vederlagsfrit.

4.Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes online i deres helhed uden at give personligt møde for en kompetent myndighed i de pågældende medlemsstater.

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed.

5.Hvis fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, foretages den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3 i denne artikel, senest en måned inden generalforsamlingen i det eller de andre fusionerende selskaber.

6.Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kræve, at den fælles plan for den grænseoverskridende fusion eller de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra de registre, der er omhandlet i artikel 16, til den nationale offentlige tidende.

7.Medlemsstaterne sikrer, at den offentliggjorte fælles plan for den grænseoverskridende fusion og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, er gratis tilgængelige for offentligheden. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de gebyrer, som de fusionerende selskaber opkræves af registrene for den offentliggørelse, der omhandlet i stk. 1 og 3, og, hvor det er relevant, for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 6, ikke overstiger de administrative omkostninger forbundet med leveringen af tjenesten.

Artikel 124
Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til selskabsdeltagerne

1.Ledelses- eller administrationsorganet i hvert af de fusionerende selskaber udarbejder en rapport, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende fusion forklares og begrundes.

2.I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, skal der navnlig redegøres for følgende:

(a)følgerne af den grænseoverskridende fusion for den fremtidige virksomhed i det selskab, der er resultatet af fusionen, og for ledelsens strategiplan

(b)en forklaring og begrundelse for aktiernes ombytningsforhold

(c)en beskrivelse af eventuelle særlige vurderingsvanskeligheder, der er opstået

(d)    den grænseoverskridende fusions sandsynlige følger for selskabsdeltagerne

(e)    de retsmidler, der står til rådighed for selskabsdeltagere, som modsætter sig fusionen, jf. artikel 126a, og deres rettigheder.

3.Rapporten stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne i hvert af de fusionerende selskaber senest en måned før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i hvert af de fusionerende selskaber eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv. Hvis fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, stilles rapporten imidlertid til rådighed senest en måned inden generalforsamlingen i det eller de andre fusionerende selskaber.

4.Den i stk. 1 omhandlede rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i de fusionerende selskaber er blevet enige om at fravige dette krav."

(10)Som artikel 124 a indsættes følgende:

"Artikel 124 a
Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til arbejdstagerne

1.Ledelses- eller administrationsorganet i hvert af de fusionerende selskaber udarbejder en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende fusion for medarbejderne.

2.I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, skal der navnlig redegøres for følgende:

(a)følgerne af den grænseoverskridende fusion for selskabets fremtidige virksomhed og for ledelsens strategiplan

(b)    følgerne af den grænseoverskridende fusion for beskyttelsen af ansættelsesforholdene

(c)    eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder

(d)om de faktorer, der er anført i litra a), b) og c), ligeledes vedrører de fusionerende selskabers eventuelle datterselskaber.

3.Rapporten som omhandlet i stk. 1 i denne artikel stilles som minimum elektronisk til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i hvert af de fusionerende selskaber eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv senest en måned før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for selskabsdeltagerne i hvert af de fusionerende selskaber.

Hvis fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, stilles rapporten imidlertid til rådighed senest en måned inden generalforsamlingen i det eller de andre fusionerende selskaber.

4.Modtager ledelses- eller administrationsorganet i et eller flere af de fusionerende selskaber i rimelig tid en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national lovgivning, underrettes selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedlægges rapporten.

5.Hvis de fusionerende selskaber og deres eventuelle datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er medlemmer af ledelses- eller administrationsorganet, er den i stk. 1 omhandlede rapport imidlertid ikke påkrævet.

6.Forelæggelsen af rapporten berører ikke retten til information og høring og de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 2002/14/EF eller 2009/38/EF."

(11)I artikel 125, stk. 1, tilføjes som andet afsnit:

"Medlemsstaterne tager ved vurderingen af den sagkyndiges uafhængighed hensyn til den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 22b i direktiv 2006/43/EF."

(12)I artikel 126 foretages følgende ændringer:

(a)Stk. 1 affattes således:

"1. Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 124, 124a eller 125 nævnte rapporter træffer hvert af de fusionerende selskabers generalforsamling beslutning om godkendelse af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion."

(b)Som stk. 4 tilføjes:

"4. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 nævnte beslutning om at godkende en grænseoverskridende fusion ikke kan indbringes for den kompetente myndighed alene med følgende begrundelse:

(a)aktiernes ombytningsforhold som omhandlet i artikel 122, litra b), er utilstrækkeligt

(b)den kontante kompensation som omhandlet i artikel 122, litra m), er utilstrækkelig

(c)den samlede værdi af de kapitalandele, der er tildelt en selskabsdeltager, svarer ikke til værdien af de aktier, som den pågældende selskabsdeltager besidder i det fusionerende selskab."

(13)Følgende indsættes som artikel 126a og 126b:

"Artikel 126 a
Beskyttelse af selskabsdeltagere

1.Medlemsstaterne sikrer, at følgende selskabsdeltagere i de fusionerende selskaber har ret til at afhænde deres kapitalandele på de betingelser, der er fastsat i stk. 2-6:

(a)selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, som ikke har stemt for godkendelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion

(b)selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret.

2.Medlemsstaterne sikrer, at de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, kan afhænde deres kapitalandele mod en tilstrækkelig kontant kompensation, som udbetales, når den grænseoverskridende fusion har fået virkning i overensstemmelse med artikel 129, til en eller flere af følgende:

(a)de pågældende fusionerende selskaber

(b)de øvrige selskabsdeltagere i de pågældende fusionerende selskaber

(c)tredjemand efter aftale med de pågældende fusionerende selskaber

3.Medlemsstaterne sikrer, at hvert af de fusionerende selskaber fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kontant kompensation i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, jf. artikel 122, stk. 1, litra m), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, som under ingen omstændigheder må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 126 omhandlede generalforsamling, eller, hvis generalforsamlingens godkendelse ikke er påkrævet, to måneder efter offentliggørelsen af den fælles fusionsplan, der er omhandlet i artikel 123. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de fusionerende selskaber kan acceptere et tilbud fremsendt elektronisk til en adresse angivet af disse selskaber til dette formål.

De fusionerende selskabers erhvervelse af egne aktier berører imidlertid ikke nationale regler om et selskabs erhvervelse af egne kapitalandele.

4.Medlemsstaterne sikrer, at tilbuddet om kontant kompensation er betinget af, at den grænseoverskridende fusion får virkning i overensstemmelse med artikel 129. Medlemsstaterne fastsætter endvidere fristen for udbetaling af den kontante kompensation, som under ingen omstændigheder må strække sig over mere end en måned fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende fusion får virkning.

5.Den uafhængige sagkyndige, der er udpeget i henhold til artikel 125, undersøger, om den kontante kompensation er tilstrækkelig. Den sagkyndige tager hensyn til markedsprisen for disse aktier i de fusionerende selskaber inden offentliggørelsen af fusionsplanen og til selskabets værdi uden virkningen af den påtænkte fusion i overensstemmelse med almindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder.

6.Medlemsstaterne sikrer, at en selskabsdeltager, der har accepteret det i stk. 3 omhandlede tilbud om kontant kompensation, men mener, at den kontante kompensation ikke er tilstrækkelig, har ret til at kræve, at den tilbudte kontante kompensation beregnes på ny ved en national domstol senest en måned efter accept af tilbuddet.

7.Medlemsstaterne sikrer, at den nationale lovgivning i den medlemsstat, som det fusionerende selskab er underlagt, finder anvendelse på de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1-6, og at domstolene i den pågældende medlemsstat har kompetence. En selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om kontant kompensation for erhvervelse af dennes aktier, har ret til at anlægge eller være part i en sag, jf. stk. 6.

8.Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at selskabsdeltagerne i de fusionerende selskaber, som ikke har modsat sig den grænseoverskridende fusion, men mener, at aktiernes ombytningsforhold er utilstrækkeligt, kan anfægte dette ombytningsforhold, der er fastsat i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion som omhandlet i artikel 122, ved en national domstol senest en måned fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende fusion får virkning.

9.Medlemsstaterne sikrer, at en national domstol, der konstaterer, at aktiernes ombytningsforhold ikke er tilstrækkeligt, har beføjelse til at pålægge det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, at betale kompensation til de selskabsdeltagere, der anfægtede forholdet og fik medhold. Denne kompensation består af et yderligere kontant udligningsbeløb beregnet på grundlag af kapitalandelenes rimelige ombytningsforhold som fastlagt af domstolen. Efter anmodning fra en af disse selskabsdeltagere eller fra de fusionerende selskaber, har den nationale domstol beføjelse til at pålægge det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, at tildele yderligere aktier i stedet for det kontante udligningsbeløb.

10.Medlemsstaterne sikrer, at den lovgivning, der finder anvendelse på det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, pålægger selskabet at betale en yderligere kontant kompensation eller at tildele yderligere aktier.

Artikel 126b
Beskyttelse af kreditorer

1.Medlemsstaterne kan kræve, at ledelses- eller administrationsorganet i det fusionerende selskab afgiver en erklæring, der afspejler selskabets finansielle stilling korrekt, i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, der er omhandlet i artikel 122. Det angives i erklæringen, at selskabet på grundlag af de oplysninger, som selskabets ledelses- eller administrationsorgan havde til rådighed på datoen for erklæringen, og efter at have foretaget rimelige forespørgsler, ikke har kendskab til forhold, der gør, at selskabet ikke kan opfylde sine forpligtelser rettidigt, når fusionen får virkning. Erklæringen afgives tidligst en måned før offentliggørelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion i overensstemmelse med artikel 123.

2.Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer i de fusionerende selskaber, der er utilfreds med beskyttelsen af deres interesser i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion som omhandlet i artikel 122, stk. 1, litra n), kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 123 omhandlede oplysninger.

3.Kreditorerne i de fusionerende selskaber antages ikke at lide tab som følge af en grænseoverskridende fusion i følgende tilfælde:

(a)hvis de fusionerende selskaber sammen med planen for den grænseoverskridende fusion offentliggør en uafhængig ekspertrapport, hvori det konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorernes rettigheder vil blive uretmæssigt indskrænket. Den uafhængige sagkyndige udpeges eller godkendes af den kompetente myndighed og skal opfylde de krav, der er fastsat i artikel 125, stk. 1.

(b)hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra det selskab, der er resultatet af fusionen, der som minimum svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som deres oprindelige krav, og hvis kreditkvalitet som minimum svarer til kreditorens oprindelige krav umiddelbart efter gennemførelsen af fusionen.

4.Stk. 1 og 3 finder anvendelse med forbehold af national lovgivning i de fusionerende selskabers medlemsstater om fyldestgørelse eller sikring af betalinger til offentlige organer."

(14)I artikel 127 foretages følgende ændringer:

(a)I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"Medlemsstaterne sikrer, at de fusionerende selskabers ansøgning om en attest forud for fusionen, herunder fremlæggelse af alle oplysninger eller dokumenter, kan udfyldes online i sin helhed uden at give personligt møde for den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1.

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter."

(b)I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"Medlemsstaterne sikrer, at attesten sendes til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 128, stk. 1, via registersammenkoblingssystemet i overensstemmelse med artikel 22."

(c)Stk. 3 udgår.

(15)I artikel 128 foretages følgende ændringer:

(a)Stk. 2 affattes således:

"2.     Hvert af de fusionerende selskaber indsender med henblik på denne artikels stk. 1 den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, som er godkendt af den i artikel 126 omhandlede generalforsamling, til den i stk. 1 omhandlede myndighed."

(b)Følgende tilføjes som stk. 3 og 4:

"3.    Medlemsstaterne sikrer, at hvert af de fusionerende selskabers ansøgning om afslutning af proceduren som omhandlet i stk. 1, herunder fremlæggelse af alle oplysninger og dokumenter, kan udfyldes online i sin helhed uden at give personligt møde for en kompetent myndighed.

Medlemsstaterne kan dog træffe foranstaltninger i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig, der kræver personligt møde for en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor de relevante oplysninger og dokumenter skal fremlægges.

4.    Attesten forud for fusionen eller de attester, der er omhandlet i artikel 127, stk. 2, godkendes af en kompetent myndighed i medlemsstaten for et selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, som det endelige bevis på, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen, er afsluttet i den eller de pågældende medlemsstater. Attesten fremsendes af den eller de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med de fusionerende selskaber, til den kompetente myndighed i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af fusionen, via registersammenkoblingssystemet i overensstemmelse med artikel 22."

(16)I artikel 131 foretages følgende ændringer:

(a)Stk. 1, litra a), affattes således:

"a)    alle det overtagne selskabs aktiver og passiver, herunder alle kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overgår til og videreføres af det overtagende selskab."

(b)Stk. 2, litra a), affattes således:

"a)    alle de fusionerende selskabers aktiver og passiver, herunder alle kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overgår til og videreføres af det nye selskab."

(17)I artikel 132 foretages følgende ændringer:

(a)Stk. 1 affattes således:

"1. Hvis en grænseoverskridende overtagelsesfusion gennemføres af et selskab, der besidder alle de kapitalandele, der giver stemmeret på generalforsamlingen i det eller de overtagne selskaber, eller af en person, der direkte eller indirekte besidder alle aktierne i det overtagende selskab og i de overtagne selskaber, og det overtagende selskab ikke tildeler nogen aktier under fusionen:

finder artikel 122, litra b), c), e) og m), artikel 125 og artikel 131, stk. 1, litra b), ikke anvendelse

finder artikel 124 og artikel 126, stk. 1, ikke anvendelse på det eller de overtagne selskaber."

(b)Som stk. 3 tilføjes:

"3. Hvis lovgivningen i alle de fusionerende selskabers medlemsstater indeholder en undtagelse fra kravet om generalforsamlingens godkendelse i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, og stk. 1 i denne artikel, stilles den fælles plan for den grænseoverskridende fusion eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 123, stk. 1-3, og de rapporter, der er omhandlet i artikel 124 og 124a, til rådighed mindst en måned inden beslutningen om fusionen skal træffes af selskabet i overensstemmelse med den nationale lovgivning."

(18)I artikel 133 foretages følgende ændringer:

(a)Stk. 7 affattes således:

"7. Hvis det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, er omfattet af regler for medbestemmelse, er det forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at medarbejdernes medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde af efterfølgende grænseoverskridende eller interne fusioner, spaltninger eller omdannelser i de første tre år efter den grænseoverskridende omdannelse, ved at lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-6, finde tilsvarende anvendelse."

(b)Som stk. 8 tilføjes:

"8. Et selskab informerer arbejdstagerne om, hvorvidt det vælger at anvende referencebestemmelserne for medbestemmelse som omhandlet i stk. 3, litra h), eller om det indleder forhandlinger i det særlige forhandlingsorgan. I sidstnævnte tilfælde informerer selskabet arbejdstagerne om resultatet af forhandlingerne uden unødig forsinkelse."

(19)Som artikel 133 a indsættes følgende:

"Artikel 133a
Uafhængige sagkyndiges ansvar

Medlemsstaterne fastsætter regler for det privatretlige ansvar, som påhviler de uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde den i artikel 125 og artikel 160b, stk. 2, litra a), omhandlede rapport, herunder på grund af uforsvarlig adfærd udvist under udførelsen af deres hverv."

(20)I afsnit II tilføjes følgende kapitel IV:

"KAPITEL IV

Grænseoverskridende spaltninger af selskaber med begrænset ansvar

Artikel 160a
Anvendelsesområde

1.Dette kapitel finder anvendelse på den grænseoverskridende spaltning af et selskab med begrænset ansvar, der er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i Unionen, hvis mindst to af de selskaber, der deltager i spaltningen, henhører under forskellige medlemsstaters lovgivning ("grænseoverskridende fusion").

2.Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en procedure for grænseoverskridende spaltning som omhandlet i stk. 1.

Artikel 160b
Definitioner

Med henblik på dette kapitel forstås ved:

(1)"selskab med begrænset ansvar" (i det følgende benævnt "selskab"): et selskab som defineret i bilag II

(2)"selskab under spaltning": et selskab, der foretager en grænseoverskridende spaltning, hvorved det overfører sine samlede aktiver og passiver til et eller flere selskaber, eller – i tilfælde af en partiel spaltning – overfører en del af sine aktiver og passiver til et eller flere selskaber

(3)"spaltning": den transaktion, hvorved:

(a) et selskab under spaltning, som er blevet opløst uden likvidation, overfører sine samlede aktiver og passiver til to eller flere nystiftede selskaber ("de modtagende selskaber") mod vederlag i form af kapitalandele i de modtagende selskaber til selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles bogførte pariværdi ("fuldstændig spaltning")

(b)et selskab under spaltning overfører en del af sine aktiver og passiver til en eller flere nystiftede selskaber ("de modtagende selskaber") mod vederlag i form af kapitalandele i de modtagende selskaber eller selskabet under spaltning eller i både de modtagende selskaber og selskabet under spaltning og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles bogførte pariværdi ("partiel spaltning").

Artikel 160c
Yderligere bestemmelser vedrørende anvendelsesområdet

1.Uanset artikel 160b, stk. 3, finder dette kapitel ligeledes anvendelse på grænseoverskridende spaltninger, når den nationale lovgivning i mindst en af de berørte medlemsstater tillader, at det kontante udligningsbeløb som omhandlet i artikel 160b, stk. 3, litra a) og b), overskrider 10 % af den pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, 10 % af den bogførte pariværdi af kapitalandelene i de modtagende selskaber.

2.Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette kapitel på grænseoverskridende spaltninger, der omfatter et andelsselskab, selv i tilfælde, hvor sidstnævnte er omfattet af definitionen på et "selskab med begrænset ansvar" i artikel 160b, stk. 1.

3.Dette kapitel finder ikke anvendelse på grænseoverskridende spaltninger, der omfatter et selskab, hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og hvis andele på indehavernes begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte over dette selskabs aktiver. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et sådant selskab handler med henblik på, at kursværdien af dets andele ikke kommer til at afvige mærkbart fra den bogførte nettoværdi.

Artikel 160d
Betingelser for grænseoverskridende spaltninger

1.Medlemsstaterne sikrer, at den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og det eller de modtagende selskabers medlemsstater, hvis et selskab påtænker at foretage en grænseoverskridende spaltning, kontrollerer, at den grænseoverskridende spaltning opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 2.

2.Et selskab må ikke foretage en grænseoverskridende spaltning i følgende situationer:

(a)der er indledt procedurer med henblik på det pågældende selskabs opløsning, likvidation, insolvens

(b)selskabet er omfattet af forebyggende rekonstruktionsprocedurer indledt på grund af sandsynligheden for insolvens

(c)    selskabet er i betalingsstandsning

(d)selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i direktiv 2014/59/EU

(e)de nationale myndigheder har truffet forebyggende foranstaltninger for at undgå indledningen af de procedurer, der er omhandlet i litra a), b) eller d).

3.Medlemsstaten, hvor selskabet under spaltning er etableret, sikrer, at den kompetente myndighed ikke godkender spaltningen, hvis den efter en undersøgelse af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.

4.Den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, regulerer den del af procedurerne og formaliteterne, der skal overholdes i forbindelse med den grænseoverskridende spaltning for at opnå attesten forud for spaltningen, og den nationale lovgivning i de modtagende selskabers medlemsstater regulerer den del af proceduren og formaliteterne, der skal overholdes efter modtagelsen af attesten forud for spaltningen i overensstemmelse med EU-retten.

Artikel 160e
Plan for den grænseoverskridende spaltning

1.Ledelses- eller administrationsorganet for selskabet under spaltning udarbejder planen for den grænseoverskridende spaltning. Planen for den grænseoverskridende spaltning skal mindst indeholde følgende oplysninger:

(a)påtænkte retlige form, navn og vedtægtsmæssige hjemsted for det eller de nye selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning

(b)kapitalandelenes ombytningsforhold, hvor det er relevant, og størrelsen af eventuelle kontante udligningsbeløb

(c)de nærmere regler for tildeling af kapitalandelene i de modtagende selskaber eller i selskabet under spaltning

(d)den påtænkte tidsplan for den grænseoverskridende spaltning

(e)den grænseoverskridende spaltnings sandsynlige følger for beskæftigelsen

(f)    den dato, fra hvilken kapitalandelene giver ret til andel i udbyttet, med angivelse af eventuelle særlige forhold, der er knyttet til denne ret

(g)    det eller de tidspunkter, fra hvilke selskabet under spaltnings handlinger regnskabsmæssigt anses som foretaget for de modtagende selskabers regning

(h)nærmere oplysninger om eventuelle særlige fordele, der indrømmes medlemmerne af administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganerne for selskabet under spaltning

(i)    de rettigheder, som de modtagende selskaber tilsikrer selskabsdeltagere i selskabet under spaltning med særlige rettigheder eller indehavere af andre værdipapirer end aktier i selskabet under spaltning, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer

(j)    eventuelle særlige fordele, der indrømmes de sagkyndige, som undersøger planen for den grænseoverskridende spaltning

(k)    de modtagende selskabers stiftelsesoverenskomster og eventuelle ændringer af selskabet under spaltnings stiftelsesoverenskomst i tilfælde af en partiel spaltning

(l)    hvis det er hensigtsmæssigt, oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 160n er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i de modtagende selskaber, og om mulighederne for sådanne nærmere regler

(m)    en nøjagtig beskrivelse af selskabet under spaltnings aktiver og passiver og en redegørelse for, hvordan disse aktiver og passiver skal fordeles mellem de modtagende selskaber eller forblive i selskabet under spaltning i tilfælde af en partiel spaltning, herunder en bestemmelse om behandling af aktiver eller passiver, der ikke er udtrykkeligt tildelt i planen for den grænseoverskridende spaltning, som f.eks. aktiver eller passiver, der ikke er kendskab til på tidspunktet for udarbejdelse af planen for den grænseoverskridende spaltning

(n)    oplysninger om vurderingen af de aktiver og passiver, der tildeles hvert af de selskaber, som deltager i en grænseoverskridende spaltning

(o)regnskabsdatoen for selskabet under spaltning, som anvendes til at fastsætte betingelserne for den grænseoverskridende spaltning

(p)    i givet fald fordelingen til selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning af kapitalandele i de modtagende selskaber eller selskabet under spaltning eller i både det modtagende selskab og selskabet under spaltning samt kriteriet for denne fordeling.

(q)    rmere oplysninger om tilbuddet om kontant kompensation til de selskabsdeltagere, der modsætter sig den grænseoverskridende spaltning, jf. artikel 160l

(r)nærmere oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne for kreditorer.

2.Såfremt en del af selskabet under spaltnings aktiver ikke er specifikt tildelt ved planen for den grænseoverskridende spaltning, og fortolkningen af denne ikke gør det muligt at afgøre fordelingen deraf, påser medlemsstaterne, at denne del eller værdien deraf fordeles mellem alle de modtagende selskaber – eller i tilfælde af en partiel spaltning – mellem alle de modtagende selskaber og selskabet under spaltning proportionalt med de nettoaktiver, som tildeles hver af dem ved planen for den grænseoverskridende spaltning.

3.Såfremt en del af selskabet under spaltnings passiver ikke er specifikt tildelt ved planen for den grænseoverskridende spaltning, påser medlemsstaterne, at denne del fordeles mellem de modtagende selskaber og selskabet under spaltning proportionalt med de nettoaktiver, som tildeles hver af dem ved planen for den grænseoverskridende spaltning. En eventuel solidarisk hæftelse er ligeledes begrænset til værdien af de nettoaktiver, der tildeles hvert enkelt selskab på spaltningstidspunktet.

4.Ud over de officielle sprog i de modtagende selskabers og selskabet under spaltnings medlemsstater tillader medlemsstaterne, at selskabet anvender et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning og alle andre relevante dokumenter. Medlemsstaterne angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter.

Artikel 160f
Regnskabsdato

1.Ledelses- eller administrationsorganet i selskabet under spaltning har ret til at fastlægge regnskabsdatoen eller -datoerne i planen for den grænseoverskridende spaltning for at lette spaltningsprocessen.

Regnskabsdatoen i planen for den grænseoverskridende spaltning er det tidspunkt, på hvilket den grænseoverskridende spaltning får virkning, jf. artikel 160t, medmindre selskabet fastsætter andre datoer for at lette spaltningsprocessen.

I så fald skal den enkelte regnskabsdato opfylde følgende krav:

(a)den må ikke ligge før balancetidspunktet for det seneste årsregnskab udarbejdet og offentliggjort af selskabet under spaltning

(b)for de enkelte modtagende selskaber kan den ikke ligge før datoen for stiftelse af det modtagende selskab

(c)de datoer, der er omhandlet i litra a) og b), skal give de modtagende selskaber og – i tilfælde af en partiel spaltning – selskabet under spaltning mulighed for at udarbejde deres respektive årsregnskaber, herunder vurdere spaltningens virkninger, i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne på balancetidspunktet umiddelbart efter det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning.

Med henblik på litra a) og b) kan der ved fastlæggelsen af regnskabsdatoen tages hensyn til den regnskabsordning, der anvendes af et modtagende selskab.

2.Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tidspunkter regnskabsmæssigt anses som de tidspunkter, fra hvilke de handlinger, der overføres af selskabet under spaltning, anses som foretaget for de modtagende selskabers regning i den nationale lovgivning, som alle de selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, er underlagt.

3.Medlemsstaterne sikrer, at de modtagende selskabers regnskabsordninger anvendes fra de tidspunkter, der er fastsat i stk. 1, for så vidt angår anerkendelsen og vurderingen af de aktiver og passiver i årsregnskabet, der skal overføres i forbindelse med den grænseoverskridende spaltning.

Artikel 160 g
Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til selskabsdeltagerne 

1.Selskabet under spaltnings ledelses- eller administrationsorgan udarbejder en rapport, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende spaltning forklares og begrundes.

2.I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, skal der navnlig redegøres for følgende:

(a)følgerne af den grænseoverskridende spaltning for de modtagende selskabers fremtidige virksomhed, og i forbindelse med en partiel spaltning, ligeledes for selskabet under spaltning og for ledelsens strategiplan

(b)en forklaring og begrundelse for aktiernes ombytningsforhold, hvis det er relevant

(c)    en beskrivelse af eventuelle særlige vurderingsvanskeligheder, der er opstået

(d)den grænseoverskridende spaltnings sandsynlige følger for selskabsdeltagerne

(e)de rettigheder og retsmidler, der står til rådighed for selskabsdeltagere, som modsætter sig den grænseoverskridende spaltning, jf. artikel 160l.

3.Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning senest to måneder før den i artikel 160k omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i selskabet under spaltning eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv.

4.Den i stk. 1 omhandlede rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning er blevet enige om at fravige dette krav."

Artikel 160h
Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til arbejdstagerne

1.Ledelses- eller administrationsorganet i selskabet under spaltning udarbejder en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende spaltning for medarbejderne.

2.I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, skal der navnlig redegøres for følgende:

(a)følgerne af den grænseoverskridende spaltning for de modtagende selskabers fremtidige virksomhed, og i forbindelse med en partiel spaltning, ligeledes for selskabet under spaltning og for ledelsens strategiplan

(b)følgerne af den grænseoverskridende spaltning for beskyttelsen af ansættelsesforholdene 

(c)eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder

(d)om de faktorer, der er anført i litra a), b) og c), ligeledes vedrører selskabet under spaltnings eventuelle datterselskaber.

3.Den i stk. 1 omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i selskabet under spaltning eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv senest to måneder før den i artikel 160k omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning.

4.Modtager ledelses- eller administrationsorganet i selskabet under spaltning i rimelig tid en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national lovgivning, underrettes selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedlægges rapporten.

5.Hvis selskabet under spaltning og alle dets eventuelle datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er medlemmer af ledelses- eller administrationsorganet, er den i stk. 1 omhandlede rapport imidlertid ikke påkrævet.

6.Stk. 1-5 berører ikke retten til information og høring og de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 2002/14/EF eller 2009/38/EF.

Artikel 160i
Undersøgelse af en uafhængig sagkyndig

1.Medlemsstaterne sikrer, at selskabet under spaltning senest to måneder før den i artikel 160k omhandlede generalforsamling anmoder den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, om at udpege en sagkyndig, der skal undersøge og vurdere planen for den grænseoverskridende omdannelse og de rapporter, der er omhandlet i artikel 160g og 160h, med forbehold af stk. 6 i denne artikel.

Anmodningen om udpegelse af en sagkyndig skal ledsages af følgende:

(a)spaltningsplanen som omhandlet i artikel 160e

(b)rapporterne som omhandlet i artikel 160g og 160h.

2.Den kompetente myndighed udpeger en uafhængig sagkyndig senest fem arbejdsdage efter ansøgningen som omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af planen og rapporterne. Den sagkyndige skal være uafhængig af selskabet under spaltning og kan være en fysisk eller en juridisk person afhængigt af lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne tager ved vurderingen af den sagkyndiges uafhængighed hensyn til den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 22b i direktiv 2006/43/EF.

3.Den sagkyndige udarbejder en skriftlig rapport, der som minimum indeholder:

(a)en angivelse af den eller de metoder, der er anvendt ved fastsættelsen af det påtænkte ombytningsforhold

(b)    en udtalelse om, hvorvidt den eller de metoder, der er omhandlet i litra a), er hensigtsmæssige

(c)en beregning af de værdier, som de i litra a) omhandlede metoder resulterer i, og en erklæring om den relative betydning, der tillægges disse metoder ved fastsættelsen af den foreslåede værdi

(d)en vurdering af, hvorvidt ombytningsforholdet er rimeligt og sagligt begrundet

(e)    en detaljeret vurdering af nøjagtigheden af de rapporter og oplysninger, som selskabet har forelagt

(f)    en beskrivelse af alle faktuelle elementer, som den kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 160o, stk. 1, skal bruge til at foretage en tilbundsgående vurdering for at fastslå, om den påtænkte grænseoverskridende spaltning udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 160p, der minimum omfatter følgende: de nærmere forhold ved etableringen i de modtagende selskabers medlemsstater, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, antal medarbejdere, balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor selskabet under spaltning betaler bidrag til sociale sikringsordninger og påtager sig kommercielle risici i de modtagende selskabers medlemsstater.

4.Medlemsstaterne sikrer, at den uafhængige sagkyndige har ret til hos selskabet under spaltning at få adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter samt til at foretage enhver nødvendig kontrol for at verificere alle elementer i planen eller ledelsens rapporter. Den uafhængige sagkyndige har ligeledes ret til at modtage bemærkninger og udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv og fra kreditorerne og selskabsdeltagerne.

5.Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der forelægges for den sagkyndige, kun kan anvendes med henblik på udarbejdelsen af rapporten, og at fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, ikke offentliggøres. I givet fald kan den sagkyndige forelægge et særskilt dokument med fortrolige oplysninger for den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, og dette særskilte dokument stilles kun til rådighed for selskabet under spaltning og videregives ikke til tredjemand.

6.Medlemsstaterne fritager mikrovirksomheder og små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (**) fra bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 160j
Offentliggørelse

1.Medlemsstaterne sikrer, at selskabet under spaltnings medlemsstater gør følgende dokumenter offentligt tilgængelige i registret mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning herom:

(a)planen for den grænseoverskridende spaltning

(b)den uafhængige ekspertrapport, der er omhandlet i artikel 160i, hvis det er relevant

(c)en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderne i selskabet under spaltning om, at de inden generalforsamlingen kan indgive bemærkninger vedrørende de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), til selskabet og til den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1.

De dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, gøres ligeledes tilgængelige via det system, der er omhandlet i artikel 22.

2.Medlemsstaterne kan fritage selskabet under spaltning fra det i stk. 1 omhandlede krav om offentliggørelse, hvis selskabet i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning om spaltningsplanen, og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør de i stk. 1 omhandlede dokumenter gratis tilgængelige for offentligheden på sit websted.

Medlemsstaterne underlægger imidlertid ikke denne fritagelse andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, med mindre og kun i det omfang de er proportionale for at nå disse mål.

3.Når selskabet under spaltning offentliggør planen for den grænseoverskridende spaltning i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel, indgiver det mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning herom, følgende oplysninger til registret:

(a)retlig form, navn og vedtægtsmæssigt hjemsted for selskabet under spaltning og retlig form, navn og vedtægtsmæssigt hjemsted for et nyoprettet selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning

(b)det register, hvortil de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, er anmeldt for selskabet under spaltning, samt deres registreringsnummer i registret

(c)oplysninger om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne

(d)nærmere oplysninger om det websted, hvor planen for den grænseoverskridende spaltning, meddelelsen og ekspertrapporten som omhandlet i stk. 1 og fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c) i dette stykke, kan indhentes online og vederlagsfrit.

4.Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes online i deres helhed uden at give personligt møde for en kompetent myndighed i de pågældende medlemsstater.

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed.

5.Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kræve, at planen for den grænseoverskridende spaltning eller de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale offentlige tidende.

6.Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede dokumentation er gratis tilgængelig for offentligheden. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, som selskabet under spaltning opkræves af registrene for den offentliggørelse, der omhandlet i stk. 1 og 3, og, hvor det er relevant, for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 5, ikke overstiger de administrative omkostninger forbundet med leveringen af tjenesten.

Artikel 160k
Generalforsamlingens godkendelse

1.Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 160g, 160h og 160i nævnte rapporter træffer selskabet under spaltnings generalforsamling beslutning om godkendelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning. Selskabet underretter den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, om generalforsamlingens beslutning.

2.Generalforsamlingen kan forbeholde sig ret til at gøre den grænseoverskridende spaltnings gennemførelse betinget af generalforsamlingens udtrykkelige godkendelse af de nærmere regler, der er omhandlet i artikel 160n.

3.Medlemsstaterne sikrer, at enhver ændring af planen for den grænseoverskridende spaltning godkendes med i det mindste et flertal, som ikke må være mindre end to tredjedele og ikke mere end 90 % af de stemmer, der er knyttet enten til de repræsenterede aktier eller den repræsenterede tegnede kapital. Stemmetærsklen må under alle omstændigheder ikke være højere end den, der er fastsat i national ret for godkendelse af grænseoverskridende fusioner.

4.Generalforsamlingen beslutter ligeledes, om den grænseoverskridende spaltning kræver ændringer af selskabet under spaltnings stiftelsesoverenskomst.

5.Medlemsstaterne sikrer, at generalforsamlingens godkendelse af den grænseoverskridende spaltning ikke kan indbringes alene med følgende begrundelse:

(a)aktiernes ombytningsforhold som omhandlet i artikel 160e er utilstrækkeligt

(b)den kontante kompensation som omhandlet i artikel 160l er utilstrækkelig

(c)den samlede værdi af de kapitalandele, der er tildelt en selskabsdeltager, svarer ikke til værdien af de aktier, som den pågældende selskabsdeltager besidder i selskabet under spaltning.

Artikel 160 l
Beskyttelse af selskabsdeltagere

1.Medlemsstaterne sikrer, at følgende selskabsdeltagere i selskabet under spaltning har ret til at afhænde deres kapitalandele på de betingelser, der er fastsat i stk. 2-6:

(a)selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, som ikke har stemt for godkendelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning

(b)selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret.

2.Medlemsstaterne sikrer, at de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1, kan afhænde deres kapitalandele mod en tilstrækkelig kontant kompensation, som udbetales, når den grænseoverskridende spaltning har fået virkning i overensstemmelse med artikel 160t, af en eller flere af følgende:

(a)selskabet under spaltning

(b)de øvrige selskabsdeltagere

(c)tredjemand efter aftale med selskabet under spaltning.

3.Medlemsstaterne sikrer, at selskabet under spaltning fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kontant kompensation i planen for den grænseoverskridende spaltning, jf. artikel 160e, stk. 1, litra q), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, der under alle omstændigheder ikke må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 160k omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at selskabet kan acceptere et tilbud fremsendt elektronisk til en adresse angivet af selskabet til dette formål.

Selskabets erhvervelse af egne aktier i henhold til stk. 1 berører imidlertid ikke nationale regler om et selskabs erhvervelse af egne kapitalandele.

4.Medlemsstaterne sikrer, at tilbuddet om kontant kompensation er betinget af, at den grænseoverskridende spaltning får virkning i overensstemmelse med artikel 160t. Medlemsstaterne fastsætter endvidere fristen for udbetaling af den kontante kompensation, som ikke må strække sig over mere end en måned fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning.

5.Medlemsstaterne sikrer, at en selskabsdeltager, der har accepteret det i stk. 3 omhandlede tilbud om kontant kompensation, men mener, at kompensationen ikke er tilstrækkelig, har ret til at kræve, at den tilbudte kontante kompensation beregnes på ny ved en national domstol senest en måned efter accept af tilbuddet.

6.Medlemsstaterne sikrer, at den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, finder anvendelse på de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1-5, og at domstolene i den pågældende medlemsstat har kompetence. En selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om at erhverve dennes aktier, har ret til at anlægge eller være part i en sag, jf. stk. 5.

7.Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning, som ikke har modsat sig den grænseoverskridende spaltning, men mener, at aktiernes ombytningsforhold er utilstrækkeligt, kan anfægte dette ombytningsforhold, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning, ved en national domstol senest en måned fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning.

8.Medlemsstaterne sikrer, at en national domstol, der konstaterer, at aktiernes ombytningsforhold ikke er tilstrækkeligt, har beføjelse til at pålægge det modtagende selskab at betale kompensation til de selskabsdeltagere, der anfægtede forholdet og fik medhold. Denne kompensation består af et yderligere kontant udligningsbeløb beregnet på grundlag af kapitalandelenes rimelige ombytningsforhold som fastlagt af domstolen. Efter anmodning fra en af disse selskabsdeltagere har den nationale domstol beføjelse til at pålægge det modtagende selskab at tildele yderligere aktier i stedet for det kontante udligningsbeløb.

9.Medlemsstaterne sikrer, at den lovgivning, der finder anvendelse på det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, pålægger selskabet at betale en yderligere kontant kompensation eller at tildele yderligere aktier.

Artikel 160 m
Beskyttelse af kreditorer

1.Medlemsstaterne kan kræve, at ledelses- eller administrationsorganet i selskabet under spaltning afgiver en erklæring, der afspejler selskabets finansielle stilling korrekt, i planen for den grænseoverskridende spaltning, der er omhandlet i artikel 160e. Det angives i erklæringen, at selskabet på grundlag af de oplysninger, som selskabets ledelses- eller administrationsorgan havde til rådighed på datoen for erklæringen, og efter at have foretaget rimelige forespørgsler, ikke har kendskab til forhold, der gør, at det modtagende selskab – og i tilfælde af en partiel spaltning – selskabet under spaltning ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til planen for den grænseoverskridende spaltning rettidigt, når spaltningen får virkning. Erklæringen afgives tidligst en måned før offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning i overensstemmelse med artikel 160j.

2.Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, der er utilfreds med beskyttelsen af deres interesser i planen for den grænseoverskridende spaltning som omhandlet i artikel 160e, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 160j omhandlede oplysninger.

3.Kreditorerne i selskabet under spaltning antages ikke at lide tab som følge af en grænseoverskridende spaltning i følgende tilfælde:

(a)hvis selskabet sammen med omdannelsesplanen offentliggør en uafhængig ekspertrapport, hvori det konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorernes rettigheder vil blive uretmæssigt indskrænket. Den uafhængige sagkyndige udpeges eller godkendes af den kompetente myndighed og skal opfylde de krav, der er fastsat i artikel 60i, stk. 2

(b)hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra de modtagende selskaber – eller i tilfælde af en partiel spaltning – fra det modtagende selskab og selskabet under spaltning, der som minimum svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som deres oprindelige krav, og hvis kreditkvalitet som minimum svarer til kreditorens oprindelige krav umiddelbart efter gennemførelsen af spaltningen.

4.Hvis en kreditor i selskabet under spaltning, hvis fordring er overdraget til et modtagende selskab, ikke er fyldestgjort af det pågældende modtagende selskab, hæfter de øvrige modtagende selskaber – og i tilfælde af en partiel spaltning – selskabet under spaltning solidarisk med de modtagende selskaber for denne forpligtelse. Den maksimale solidariske hæftelse for ethvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, er imidlertid begrænset til værdien af de nettoaktiver, der tildeles det pågældende selskab, på det tidspunkt, hvor spaltningen får virkning.

5.Stk. 1-4 finder anvendelse med forbehold af national lovgivning i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, om fyldestgørelse eller sikring af betalinger til offentlige organer.

Artikel 160n
Medbestemmelse

1.Det modtagende selskab er underlagt de regler vedrørende medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. dog stk. 2.

2.De regler vedrørende medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, har sit vedtægtsmæssige hjemsted, finder imidlertid ikke anvendelse, når selskabet under spaltning i de seks måneder, der går forud for offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning som omhandlet i artikel 160e i dette direktiv, har et gennemsnitligt antal ansatte svarende til fire femtedele af den tærskel, der er fastsat i lovgivningen i selskabet under spaltnings medlemsstat, som udløser medarbejdernes medbestemmelse i henhold til artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis den nationale lovgivning, der finder anvendelse på de modtagende selskaber, ikke:

(a)fastsætter mindst samme niveau for medbestemmelse som det, der gælder i selskabet under spaltning før spaltningen, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse, eller

(b)giver medarbejderne i de modtagende selskabers bedrifter beliggende i andre medlemsstater den samme ret til at udøve medbestemmelse, som den giver de medarbejdere, der er beskæftiget i den medlemsstat, hvor det modtagende selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

3.I de i stk. 2 omhandlede tilfælde fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne artikel reglerne for medarbejdernes medbestemmelse i de selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, samt for deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder, i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

(a)artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 3, stk. 3, artikel 3, stk. 4, første afsnit, første led, artikel 3, stk. 4, andet afsnit, artikel 3, stk. 5, artikel 3, stk. 6, og artikel 3, stk. 7

(b)artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4

(c)artikel 5

(d)artikel 6

(e)artikel 7, stk. 1, første afsnit

(f)artikel 8, 9, 10 og 12

(g)del 3, litra a), i bilaget.

4.Ved anvendelsen af de i stk. 3 omhandlede principper og fremgangsmåder:

(a)giver medlemsstaterne det særlige forhandlingsorgan ret til med et flertal på to tredjedele af stemmerne, afgivet af medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, at beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afslutte allerede indledte forhandlinger, og støtte sig på de regler for medbestemmelse, der gælder i de enkelte modtagende selskabers medlemsstater

(b)kan medlemsstaterne i de tilfælde, hvor der efter forudgående forhandlinger gælder referencebestemmelser for medbestemmelse, og uanset sådanne bestemmelser beslutte at begrænse andelen af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet i de modtagende selskaber. Hvis medarbejderrepræsentanterne i selskabet under spaltning udgjorde mindst en tredjedel af administrations- eller tilsynsorganet, må begrænsningen dog aldrig føre til en lavere andel af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet end en tredjedel.

(c)sikrer medlemsstaterne, at de regler for medbestemmelse, der gjaldt forud for den grænseoverskridende spaltning, fortsat finder anvendelse indtil datoen for anvendelsen af efterfølgende aftalte regler eller, hvis der ikke er indgået en aftale, indtil anvendelsen af de almindelige regler i overensstemmelse med del 3, litra a), i bilaget.

5.Udvidelsen af medbestemmelsesretten til at omfatte medarbejdere i det omdannede selskab beskæftiget i andre medlemsstater, jf. stk. 2, litra b), medfører ikke nogen forpligtelse for de medlemsstater, der vælger at gøre dette, til at medregne disse medarbejdere, når de beregner de tærskler for antallet af ansatte, der udløser medbestemmelsesret i henhold til national lovgivning.

6.Hvis et af de modtagende selskaber er omfattet af regler for medbestemmelse i henhold til stk. 2, er selskabet forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret.

7.Hvis det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, er omfattet af regler for medbestemmelse, er det forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at medarbejdernes medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde af efterfølgende grænseoverskridende eller interne fusioner, spaltninger eller omdannelser i de første tre år efter den grænseoverskridende spaltning, ved at lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-6, finde tilsvarende anvendelse.

8.Et selskab informerer arbejdstagerne om resultatet af forhandlingerne om medbestemmelse uden unødig forsinkelse.

Artikel 160o
Attest forud for spaltningen

1.Medlemsstaterne udpeger den nationale myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende spaltnings lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og til at udstede en attest forud for spaltningen, der beviser, at alle de relevante betingelser er opfyldt, og at alle procedurer og formaliteter i den pågældende medlemsstat er afsluttet.

2.Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen om en attest forud for spaltningen fra selskabet under spaltning er ledsaget af følgende:

(a)spaltningsplanen som omhandlet i artikel 160e

(b)de relevante rapporter som omhandlet i artikel 160g, 160h eller 160i

(c)oplysninger om generalforsamlingens beslutning om godkendelse af spaltningen som omhandlet i artikel 160k.

Den plan og de rapporter, der forelægges i henhold til artikel 160i, skal ikke forelægges på ny for den kompetente myndighed.

3.Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen som omhandlet i stk. 2, herunder fremlæggelse af alle oplysninger og dokumenter, kan udfyldes online i sin helhed uden at give personligt møde for den kompetente myndighed som omhandlet i stk. 1.

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter.

4.For så vidt angår overholdelsen af de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse som fastsat i artikel 160n, kontrollerer den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, at planen for den grænseoverskridende spaltning som omhandlet i artikel 160e indeholder oplysninger om procedurerne for fastlæggelse af de relevante nærmere regler og om mulighederne for sådanne nærmere regler.

5.Som led i den vurdering af lovligheden, der er omhandlet i stk. 1, undersøger den kompetente myndighed følgende oplysninger:

(a)de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i stk. 2

(b)alle bemærkninger fremsat af de interesserede parter i overensstemmelse med artikel 160j, stk. 1

(c)en angivelse fra selskabet om, at den i artikel 160n, stk. 3 og 4, omhandlede procedure er påbegyndt, hvis det er relevant.

6.Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, kan høre andre relevante myndigheder med kompetence på de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende spaltning.

7.Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndigheds vurdering foretages senest en måned efter modtagelsen af oplysningerne vedrørende godkendelsen af spaltningen på selskabets generalforsamling. Undersøgelsen kan få følgende udfald:

(a)    når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende spaltning er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, at den er i overensstemmelse med alle de relevante betingelser, og at alle fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed attesten forud for spaltningen

(b)når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende spaltning ikke er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, udsteder den ikke attesten forud for spaltningen og underretter selskabet om baggrunden for beslutningen. Det samme gør sig gældende, når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende spaltning ikke opfylder alle de relevante betingelser, eller at alle de fornødne procedurer og formaliteter ikke er afsluttet, og selskabet, efter at være blevet opfordret til at træffe de nødvendige foranstaltninger, har undladt at gøre dette.

(c)når den kompetente myndighed nærer alvorlig bekymring for, at den grænseoverskridende spaltning udgør et kunstigt arrangement som omhandlet i artikel 160d, stk. 3, kan den beslutte at foretage en tilbundsgående vurdering i overensstemmelse med artikel 160p og underretter i så fald selskabet om sin beslutning om at foretage en sådan vurdering og om det efterfølgende resultat.

Artikel 160p
Tilbundsgående vurdering 

1.Med henblik på at vurdere, om den grænseoverskridende spaltning udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 160d, stk. 3, i dette direktiv, foretager den kompetente myndighed, der fører tilsyn med selskabet under spaltning, en tilbundsgående vurdering af alle de relevante kendsgerninger og omstændigheder og tager som minimum hensyn til følgende: de nærmere forhold ved etableringen i de pågældende medlemsstater, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, antal medarbejdere, balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor selskabet under spaltning betaler bidrag til sociale sikringsordninger og påtager sig kommercielle risici i selskabet under spaltnings og de modtagende selskabers medlemsstater.

Disse elementer kan udelukkende betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og kan derfor ikke vurderes isoleret.

2.Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, når den beslutter at foretage en tilbundsgående vurdering, har mulighed for at høre selskabet og alle parter, der har fremsat bemærkninger i henhold til artikel 160j, stk. 1, i overensstemmelse med national ret. De kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, kan ligeledes høre andre interesserede tredjeparter i overensstemmelse med national ret. Den kompetente myndighed træffer sin endelige afgørelse om udstedelse af attesten forud for spaltningen senest to måneder efter påbegyndelsen af den tilbundsgående vurdering.

Artikel 160q
Gennemgang og fremsendelse af attesten forud for spaltningen

1.Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen om at udstede eller afslå attesten forud for spaltningen, når den kompetente myndighed ikke er en domstol, er underlagt domstolskontrol i overensstemmelse med national ret. Medlemsstaterne sikrer desuden, at attesten forud for spaltningen først har virkning efter udløbet af en vis periode for at give parterne mulighed for at indbringe sagen for den kompetente domstol og i givet fald få anordnet foreløbige forholdsregler.

2.Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen om at udstede attesten forud for spaltningen fremsendes til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 160r, stk. 1, og at beslutningerne om at udstede eller afslå at udstede attesten forud for spaltningen er tilgængelige i registersammenkoblingssystemet, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 22.

Artikel 160r
Kontrol af lovligheden af den grænseoverskridende spaltning

1.Medlemsstaterne udpeger en myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende spaltnings lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af lovgivningen i de modtagende selskabers medlemsstater, og til at godkende den grænseoverskridende spaltning, hvis den opfylder alle de relevante betingelser, og alle procedurerne og formaliteterne i den pågældende medlemsstat er afsluttet.

Den eller de kompetente myndigheder sikrer navnlig, at de pågældende modtagende selskaber overholder bestemmelserne i national ret om stiftelse af selskaber og, hvor det er relevant, at de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 160n.

2.Hvert af de fusionerende selskaber indsender med henblik på stk. 1 planen for den grænseoverskridende spaltning, som er godkendt af den i artikel 160k omhandlede generalforsamling, til den i stk. 1 omhandlede myndighed.

3.Medlemsstaterne sikrer, at de modtagende selskabers ansøgning som omhandlet i stk. 1, herunder fremlæggelse af alle oplysninger og dokumenter, kan udfyldes online i sin helhed uden at give personligt møde for den kompetente myndighed som omhandlet i stk. 1.

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed i en medlemsstat med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter.

4.Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede kompetente myndighed bekræfter straks modtagelsen af den i artikel 160o omhandlede attest forud for spaltningen og af de andre oplysninger eller dokumenter, der skal fremlægges i henhold til lovgivningen i de modtagende selskabers medlemsstater. Myndigheden udsteder en afgørelse om at godkende den grænseoverskridende spaltning, så snart den har afsluttet sin vurdering af de relevante betingelser.

5.Attesten forud for spaltningen som omhandlet i stk. 4 godkendes af den kompetente myndighed som omhandlet i stk. 1 som det endelige bevis på, at alle procedurerne og formaliteterne forud for spaltningen er afsluttet i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, hvilket er en forudsætning for godkendelsen.

Artikel 160s
Registrering

1.Lovgivningen i hver af de medlemsstater, som regulerer de modtagende selskaber og – i tilfælde af en partiel spaltning – de modtagende selskaber og selskabet under spaltning, fastlægger for den pågældende medlemsstats territoriums vedkommende de nærmere regler for offentliggørelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning i det register, der er omhandlet i artikel 16.

2.Medlemsstaterne sikrer, at følgende oplysninger som minimum indføres i deres registre, som er offentligt tilgængelige gennem det system, der er omhandlet i artikel 22:

(a)registreringsnummeret i det modtagende selskabs register efter en grænseoverskridende spaltning

(b)datoerne for registrering af de modtagende selskaber

(c)i tilfælde af en fuldstændig spaltning, datoen for sletning fra registeret i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret

(d)hvis relevant, registreringsnumre i selskabet under spaltnings medlemsstat og i de modtagende selskabers medlemsstater.

3.Medlemsstaterne sikrer, at registrene i de modtagende selskabers medlemsstater underretter registret i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, gennem det i artikel 22 omhandlede system om, at de modtagende selskaber er blevet registreret. I tilfælde af en fuldstændig spaltning får sletningen af selskabet under spaltning fra registret virkning straks ved modtagelse af denne underretning. 

Artikel 160 t
Den grænseoverskridende spaltnings virkningstidspunkt

Det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning, fastsættes i lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret. Datoen skal ligge senere end gennemførelsen af den i artikel 160o, 160p og 160r nævnte kontrol og efter modtagelsen af alle de underretninger, der er omhandlet i artikel 160s, stk. 3.

Artikel 160u
Virkninger af den grænseoverskridende spaltning

1.En fuldstændig grænseoverskridende spaltning i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv har følgende virkninger:

(a)alle selskabet under spaltnings aktiver og passiver, herunder alle kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overgår til og videreføres af de modtagende selskaber i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning

(b)selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning bliver selskabsdeltagere i de modtagende selskaber i overensstemmelse med den fordeling af aktier, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning, medmindre de udøver retten til at udtræde af selskabet som omhandlet i artikel 160l, stk. 2

(c)selskabet under spaltnings rettigheder og forpligtelser, der bygger på arbejdskontrakterne eller ansættelsesforhold, og som eksisterer på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning, overføres som følge af, at denne grænseoverskridende spaltning får virkning, til det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning

(d)selskabet under spaltning ophører

(e)selskabet under spaltnings vedtægtsmæssige hjemsted kan påberåbes af tredjemand, indtil det selskab, der foretager spaltningen, er blevet slettet i oprindelsesmedlemsstatens register, medmindre det kan bevises, at tredjemand havde eller burde have haft kendskab til det vedtægtsmæssige hjemsted i de modtagende selskabers medlemsstater.

2.Enhver aktivitet i selskabet under spaltning, der er udført efter datoen for registrering i de modtagende selskabers medlemsstater og før det selskab, der foretager spaltningen, er blevet slettet i den pågældende medlemsstats register, sidestilles med aktivitet i selskabet under spaltning.

Selskabet under spaltning hæfter for ethvert tab, der opstår som følge af eventuelle forskelle i de nationale retssystemer i selskabet under spaltnings og de modtagende selskabers medlemsstater, hvis en kontraherende part eller modpart til det selskab, der foretager spaltningen, ikke var blevet underrettet om den grænseoverskridende spaltning af dette selskab forud for indgåelsen af den pågældende kontrakt.

3.En partiel grænseoverskridende spaltning i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv har følgende virkninger:

(a)alle aktiver og passiver i selskabet under spaltning, herunder kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overgår til og videreføres af de modtagende selskaber og opbevares af selskabet under spaltning i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning

(b)selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning bliver selskabsdeltagere i de modtagende selskaber, og i hvert fald nogle af selskabsdeltagerne forbliver i selskabet under spaltning eller bliver selskabsdeltagere i begge selskaber i overensstemmelse med den fordeling af aktier, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning

(c)de modtagende selskaber og selskabet under spaltning overholder de ansættelsesvilkår, der var gældende på spaltningstidspunktet.

4.Kræver medlemsstaternes lovgivning i tilfælde af en fuldstændig eller partiel grænseoverskridende spaltning, at særlige formaliteter skal være opfyldt, for at overdragelsen af visse af selskabet under spaltnings aktiver, rettigheder og forpligtelser kan have retsvirkning over for tredjemand, skal disse formaliteter opfyldes af selskabet under spaltning eller de modtagende selskaber, alt efter hvad der er relevant.

5.Medlemsstaterne sikrer, at aktier i et modtagende selskab ikke kan ombyttes med aktier i selskabet under spaltning, som enten indehaves af selskabet selv eller gennem en person, der handler i eget navn, men for selskabets regning.

Artikel 160v
De uafhængige sagkyndiges ansvar

Medlemsstaterne fastsætter som minimum regler for det privatretlige ansvar, som påhviler de uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde den i artikel 160i og artikel 160m, stk. 2, litra a), omhandlede rapport, herunder på grund af uforsvarlig adfærd udvist under udførelsen af deres hverv.

Artikel 160w
Gyldighed

En grænseoverskridende spaltning, der har fået virkning i overensstemmelse med procedurerne til gennemførelse af dette direktiv, kan ikke erklæres ugyldig."

Artikel 2
Gennemførelse

1.Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [OP: set the date = the last day of the month of 24 months after entry into force]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3
Rapportering og revision

1.Kommissionen foretager senest fem år efter [OP please insert the date of the end of the transposition period of this Directive] en evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om resultaterne for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ledsaget, hvor det er relevant, af et lovgivningsforslag. Medlemsstaterne giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde denne rapport, navnlig oplysninger om antallet af grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, deres varighed og de dermed forbundne omkostninger.

2.I rapporten vurderes navnlig de procedurer, der er omhandlet i kapitel I og IV i afsnit II, især deres varighed og omkostninger.

3.Rapporten omfatter en vurdering af, om det er muligt at fastlægge regler for grænseoverskridende spaltninger, der ikke er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4
Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5
Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).
(2)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne (COM(2015) 550 final).
(3)    Jf. ligeledes "European Added Value Assessment – Directive on the cross-border transfer of a company’s registered office (14th Company Law Directive)" fra Europa-Parlamentet.
(4)    Cartesio, sag C-210/06, EU:C:2008:723, præmis 109-112, VALE, sag C-378/10, EU:C:2012:440, præmis 32.
(5)    Polbud – Wykonawstwo, sag C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804.
(6)    Polbud – Wykonawstwo, sag C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, præmis 40, 33 ff.
(7)    Polbud – Wykonawstwo, sag C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, præmis 40, Daily Mail og General Trust, sag 81/87, EU:C:1988:456, præmis 19-21, Cartesio, sag C-210/06, EU:C:2008:723, præmis 109-112, VALE, sag C-378/10, EU:C:2012:440, præmis 32.
(8)    Polbud – Wykonawstwo, sag C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, præmis 40, Daily Mail og General Trust, sag 81/87, EU:C:1988:456, præmis 19-21, Cartesio, sag C-210/06, EU:C:2008:723, præmis 109-112, VALE, sag C-378/10, EU:C:2012:440, præmis 32.
(9)    Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2017 om gennemførelsen af grænseoverskridende fusioner og spaltninger ( 2016/2065(INI) ) og Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers vedtægtsmæssige hjemsted ( 2008/2196(INI) ). Europa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 med henstillinger til Kommissionen om fjortende selskabsretsdirektiv om grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted ( 2011/2046(INI) ).
(10)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EU af 26. oktober 2005 (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1), ophævet og erstattet den 19. juli 2017 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (kodificering) (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).
(11)    Bilag 5 i konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag.
(12)    COM(2015) 550 final. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne.
(13)    Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2017 om gennemførelsen af grænseoverskridende fusioner og spaltninger (2016/2065(INI)).
(14)    Det blev ligeledes understreget i handlingsplanen om selskabsret og corporate governance (COM/2012/0740 final), at direktivet om grænseoverskridende fusioner udgjorde et stort skridt fremad for selskabers grænseoverskridende mobilitet i EU, samtidig med at det blev anerkendt, at det muligvis skulle tilpasses for at imødekomme de ændrede behov i det indre marked.
(15)     http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm .
(16)    COM(2015) 550 final.
(17)    Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE).
(18)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber.
(19)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling.
(20)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU af 13. juni 2012 om ændring af Rådets direktiv 89/666/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre.
(21)    COM(2015) 550 final. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne.
(22)    COM(2015) 468 final. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion.
(23)    Meddelelse fra Kommissionen om etablering af en europæisk søjle for sociale rettigheder (C(2017) 2600 final).
(24)    COM (2015) 302 final. Et fair og effektivt system for selskabsbeskatning i Den Europæiske Union: 5 centrale indsatsområder.
(25)    Rådets direktiv (EU) 2015/2376 af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 1).
(26)    Rådets direktiv (EU) 2016/881 af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 146 af 3.6.2016, s. 8).
(27)    Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion (EUT L 193 af 19.7.2016, s. 1).
(28)    COM(2017) 335 final
(29)    COM(2017) 340 final
(30)    Oplysningerne om reelt ejerskab skal desuden opbevares i et nationalt centralt register.
(31)    Bilag 5 i konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag.
(32)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1). Direktivet er nu blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (kodificering) (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).
(33)    Bech-Bruun/Lexidale, "Study on the application of the cross-border mergers directive" (september 2013) http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf .
(34)    Schmidt, Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate? Study for the JURI Committee, juni 2016. Reynolds/Scherrer/Truli, "Ex-post analysis of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions", undersøgelse udført for Europa-Parlamentet, december 2016.
(35)    Schmidt, Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate? Study for the JURI Committee, juni 2016. Reynolds/Scherrer/Truli, "Ex-post analysis of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions", undersøgelse udført for Europa-Parlamentet, december 2016.
(36)    Konsekvensanalysen og udtalelsen fra Udvalget for Forskriftskontrol kan tilgås via: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=&serviceId=10226&s=Search  
(37)    Oplysningerne vedrører perioden 2008-2012, Bech-Bruun/Lexidale, 2013, s. 80.
(38)    Polbud – Wykonawstwo, C-106/16.
(39)    EUT C […] af […], s. […].
(40)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (kodificering) (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).
(41)    Domstolens dom af 25. oktober 2017, Polbud — Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, præmis
(42)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).
(43)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).
(44)    Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
(45)    COM(2015) 550 final af 28. oktober 2015.
(46)    COM(2016) 710 final af 25. oktober 2016.
(47)    Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).
(48)    Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 1).
(49)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).
(50)    EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
(51)    EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1.
Top