Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0144

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

COM/2018/0144 final - 2018/070 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Bruxelles, den 22.3.2018

COM(2018) 144 final

2018/0070(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 1 (POP-forordningen) gennemfører i EU-lovgivningen Unionens forpligtelser, der følger af Stockholmkonventionen om persistente miljøgifte (i det følgende benævnt "Stockholmkonventionen"), som godkendtes på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2006/507/EF 2 , og af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (POP-protokollen), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 2004/259/EF 3 .

Der er følgende grunde til at foreslå en omarbejdning af POP-forordningen:

Ifølge POP-forordningens artikel 16 har Udvalget for generelle spørgsmål i forordningen hjemmel i artikel 29 i Rådets direktiv 67/548/EØF 4 . Dette direktiv er imidlertid blevet ophævet ved artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 5 , således at udvalget for forordningen ophørte med at eksistere den 1. juni 2015..

Som følge heraf og i betragtning af de proceduremæssige ændringer, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Lissabontraktaten) har medført, er det nødvendigt at tilpasse POP-forordningens bestemmelser om udvalgsproceduren. Det bør navnlig præciseres, hvilke regler der er omfattet af gennemførelsesretsakter, og hvilke betingelser der gælder for vedtagelse af delegerede retsakter.

For at støtte Kommissionen i det arbejde, som den ifølge POP-forordningen skal udføre, foreslås det at inddrage Det Europæiske Kemikalieagentur (herefter "Agenturet") i nogle af de administrative, tekniske og videnskabelige opgaver, anvendelsen af forordningen fører med sig. Det foreslås også at støtte medlemsstaternes håndhævelse af POP-forordningen ved at inkludere en koordinerende rolle for det forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) 6 .

På baggrund af erfaringerne med, hvordan procedurerne under POP-forordningen fungerer, er det hensigtsmæssigt at foretage visse tekniske ændringer af de dispositive bestemmelser, bl.a. en præcisering af de nuværende definitioner og tilføjelse af en definition af fremstilling, anvendelse og mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område. Det er også hensigtsmæssigt at ajourføre bestemmelserne om rapportering på baggrund af konklusionerne i den nyligt vedtagne rapport om foranstaltninger til strømlining af miljørapportering 7 .

Som følge af ændringer af bilagene til Stockholmkonventionen, som blev vedtaget på parternes konference i 2015, er det nødvendigt at ajourføre bilagene til POP-forordningen for at bringe den i overensstemmelse med Unionens forpligtelser i henhold til konventionen.

Forslaget bidrager til virkeliggørelse af det prioriterede mål nr. 3 i det syvende miljøhandlingsprogram frem til 2020: "at beskytte Unionens borgere mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og trivsel", og det er også i tråd med det prioriterede mål nr. 4, afsnit 65, som kræver, at offentligheden har adgang til klare miljøoplysninger på nationalt plan. Med dette mål for øje omfatter forslaget krydshenvisninger til og garantier for overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 8 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF (INSPIRE-direktivet) 9 .

Herudover tilstræbes det at forenkle rapporterings- og overvågningsprocesser med fokus på automatisering, reduceret hyppighed og relevansen af data, i tråd med EU's dagsorden for bedre lovgivning og resultaterne af kvalitetskontrollen vedrørende rapportering og overvågning 10 . Dette forslag er samtidig i overensstemmelse med Kommissionens strategi for et digitalt indre marked med bestemmelser til at forbedre borgernes adgang til oplysninger og åbenhed.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

De nuværende EU-regler for forvaltning af persistente organiske miljøgifte er fastsat i POP-forordningen, der senest er ændret af Kommissionen ved forordning (EU) 2016/450 11 . Herudover gennemføres Unionens forpligtelser for så vidt angår eksport af persistente organiske miljøgifte ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 12 .

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslaget er helt i tråd med de eksisterende politikker og mål om beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet på globalt plan.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Det materielle retsgrundlag er artikel 192, stk. 1, (vedrørende miljøbeskyttelse) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet de foranstaltninger, som aftales under Stockholmkonventionen overvejende forfølger et miljømæssigt mål (dvs. afskaffelse af persistente organiske miljøgifte).

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslagets mål kan ikke nås af medlemsstaterne alene, fordi en harmoniseret fremgangsmåde er en forudsætning for, at EU som deltager i Stockholmkonventionen opfylder sine internationale forpligtelser.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå målene. Det indeholder kun ændringer, hvor forordningens korrekte funktion gør dem nødvendige og hensigtsmæssige, og hvor de er påkrævet som følge af ændringer i anden lovgivning.

Valg af retsakt

Da den gældende lovgivning, der skal erstattes, er en forordning, er det det mest egnede reguleringsmiddel.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

På grund af nødvendigheden af at iværksætte omarbejdningen og det begrænsede omfang af ændringerne blev det ikke anset for nødvendigt at gennemføre en efterfølgende evaluering af eksisterende lovgivning. Kommissionen har imidlertid for nylig afsluttet en kvalitetskontrol af rapportering og overvågning af miljølovgivningen, og rapporten 13 fra denne kvalitetskontrol er blevet gennemgået for at vurdere effektiviteten af de rapporteringsforpligtelser, der er fastsat i POP-forordningen. Der er foretaget nogle tilpasninger i den omarbejdede tekst, som anses for at være nødvendige i overensstemmelse med de foranstaltninger, der er identificeret i rapporten, herunder strømlining, forenkling og automatisering af rapporterings/overvågningsprocessen og forbedret tilrådighedsstillelse af oplysninger til offentligheden.

Høringer af interesserede parter

Som følge af omarbejdningens karakter, nemlig at der kun foretages mindre tekniske ændringer af de dispositive bestemmelser, er en formel høring af de interesserede parter skønnet unødvendig.

De relevante parter er blevet underrettet om de påtænkte ændringer i forbindelse med møderne for udpegede nationale myndigheder for POP-forordningen. Flere interesseparter, bl.a. erhvervslivet, NGO'er og medlemsstaterne, har deltaget og haft lejlighed til at udtale sig og fremsætte bemærkninger.

Indhentning og brug af ekspertbistand

På grund af ændringernes begrænsede omfang ved denne lejlighed, er det skønnet unødvendigt at søge ekspertbistand. Agenturet er dog blevet hørt om nogle tekniske spørgsmål.

Konsekvensanalyse

Forordningens nuværende regler fungerer generelt godt, og det er kun nødvendigt at foretage mindre tekniske ændringer for at lette anvendelsen. De vigtigste ændringer består i at tilpasse POP-forordningen til Lissabontraktaten og den generelle kemikalielovgivning og at inddrage Agenturet i de opgaver, forordningen indebærer. Da revisionens generelle virkninger ventes at blive begrænsede, er en konsekvensanalyse ikke anset for absolut nødvendig. Ændringernes vigtigste virkninger kan sammenfattes således:

De foreslåede ændringer vil give større klarhed, gennemsigtighed og retssikkerhed til fordel for alle parter, der er involveret i gennemførelsen af forordningen

Nogle opgaver overgår fra Kommissionen til Agenturet, hvilket skulle mindske de samlede omkostninger og øge den videnskabelige viden, der er til rådighed for gennemførelsen af forordningen

Det aktuelle høje beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet opretholdes.

Målrettet regulering og forenkling

Forslaget fritager ikke mikrovirksomheder og omfatter ikke særlige bestemmelser for SMV'er, da det handler om persistente organiske miljøgifte, som er af global betydning, og som derfor skal udfases i alle virksomheder på globalt plan. Forslaget har ingen indvirkning på EU-sektorers konkurrenceevne eller international handel, eftersom det gennemfører juridisk bindende forpligtelser under Stockholmkonventionen, som i princippet gælder for alle parter i konventionen.

Forslaget omfatter en rolle for Agenturet ved modtagelse, overvågning og udveksling af oplysninger, der fremsendt til det i medfør af forslagets bestemmelser. Da Agenturet i øjeblikket forvalter andre informationsaktiviteter inden for rammerne af EU's kemikalielovgivning, herunder for forordningerne om REACH, CLP og PIC, anses det for hensigtsmæssigt at fastlægge en lignende rolle for Agenturet i dette forslag med henblik på at øge sammenhængen i gennemførelsen af lovgivningen.

Grundlæggende rettigheder

Uhensigtsmæssig forvaltning af farlige stoffer bidrager til den samlede miljømæssige forurening, som kan have alvorlige konsekvenser for retten til livet, retten til respekt for menneskets integritet, retten til retfærdige og rimelige arbejdsforhold og også retten til miljøbeskyttelse.

Stockholmkonventionen, som er baseret på forsigtighedsprincippet, trådte i kraft i 2004 for at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod kemikalier, som vedbliver at være i miljøet i lang tid, som bliver spredt bredt geografisk, ophobes i mennesker og dyr og har skadelige virkninger for menneskers sundhed eller miljøet.

POP-forordningen gennemfører aktuelt bestemmelserne i konventionen og protokollen i Unionen. Med tanke på princip 14 og 15 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling tilstræber denne forordning at minimere med henblik på så hurtigt som muligt at eliminere, hvor det er muligt, udslip af sådanne stoffer, og at indføre bestemmelser om affald, som består af, indeholder eller er forurenet af disse stoffer.

Forslaget erstatter den nuværende POP-forordning, samtidig med at det overholder de forpligtelser, der påhviler Unionen i henhold til konventionen og protokollen.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget ventes ikke at få større budgetmæssige konsekvenser, da der ikke er kommet nye opgaver til i sammenligning med den aktuelle POP-forordning. Overførslen af nogle opgaver fra Kommissionen til Agenturet ventes ikke at have nogen væsentlig virkning på de samlede gennemførelsesomkostninger. Der forventes besparelser på mellemlangt sigt i betragtning af potentialet for synergivirkninger med andre af Agenturets nuværende opgaver.

De opgaver, Agenturet skal udføre, vil blive finansieret ved et tilskud fra EU's budget.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Forslaget indeholder bestemmelser om overvågning af persistente organiske miljøgifte og om rapportering om deres fremstilling, anvendelse og udslip. Herudover fastsætter det forpligtelser til at overvåge anvendelsen af POP-forordningen. Det indebærer også oprettelse og regelmæssig ajourføring af en plan for gennemførelsen af Stockholmkonventionen. Da dette forslag er en omarbejdning af en eksisterende forordning, som allerede indeholder disse elementer, fokuseres der på at tage hensyn til resultaterne af ovennævnte kvalitetskontrol, men der indføres ingen ekstra krav til gennemførelse, overvågning eller rapportering.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Den nye omarbejdede forordning, der bliver foreslået, bevarer stort set alle de bestemmelser, der findes i den gældende POP-forordning, også dem, der er mere vidtgående end Stockholmkonventionens og POP-protokollens krav. Dog skønnes visse tekniske ændringer nødvendige for at gøre forordningen tydeligere og få den til at fungere bedre. De vigtigste ændringer er følgende:

Ændring og tydeliggørelse af nogle af definitionerne (artikel 2)

For at sikre, at den terminologi, der anvendes i denne forordning, er tydelig og afspejler fortolkningen af den terminologi, der anvendes i kemikalielovgivningen i almindelighed, er definitionerne af "markedsføring", "artikel", "stof", "affald", "bortskaffelse" og "nyttiggørelse" blevet ændret. Udtrykket "præparat" er erstattet af udtrykket "blanding" for at afspejle ændringer i den generelle kemikalielovgivning. Det er også blevet anset for hensigtsmæssigt at tilføje definitioner for "fremstilling", "anvendelse" og "mellemprodukt i lukket system i afgrænset område".

Inddragelse af Det Europæiske Kemikalieagentur (artikel 8, 16 og 17)

Det foreslås, at Agenturet inddrages i gennemførelsen af denne forordning på grund af dets ekspertise og erfaring inden for gennemførelsen af den generelle kemikalielovgivning og internationale aftaler om kemikalier, herunder navnlig i forbindelse med dets aktuelle aktiviteter med REACH og forordning (EU) nr. 649/2012.

Det foreslås at Agenturets rolle skal omfatte dets medvirken i den tekniske udarbejdelse af dokumentation om stoffer, som kan anvendes af Kommissionen, hvis denne anvender sine skønsbeføjelse til at foreslå et eller flere af sådanne stoffer til opførelse på listen over POP i Stockholmkonventionen. Agenturet vil navnlig træffe foranstaltninger, hvis stoffer anses for at opfylde kriterierne i bilag D til Stockholmkonventionen.

Stoffer, for hvilke der findes anvendelser inden for rammerne af godkendelseskravet i REACH-forordningen, som anses for at opfylde kriterierne i bilag D til Stockholmkonventionen, og som identificeres i overensstemmelse med artikel 59 i REACH-forordningen på grund af deres persistens og bioakkumulering, bør generelt være omfattet af en begrænsningsprocedure i medfør af REACH-forordningen, medmindre andre lovgivningsforanstaltninger anses for at være mere hensigtsmæssige, med en tydelig angivelse af, at stoffet kan forelægges til opførelse i konventionen på et senere tidspunkt. Hvis sådanne stoffer ikke er blevet identificeret i overensstemmelse med artikel 59 i REACH-forordningen, bør de først gennemgå denne identificeringsprocedure eller vurderes af medlemsstaterne i REACH-udvalget. Agenturet skal sikre, at der tages hensyn til begrænsningsdokumentationen, når POP-dokumentationen udarbejdes, og denne skal omfatte oplysninger om alle kendte anvendelser af stoffet i Unionen og ikke kun anvendelser, der tages i betragtning i forbindelse med REACH-forordningen. Det vil sikre en konsekvent og effektiv gennemførelse af kemikalielovgivningen i Unionen og sammenhæng mellem arbejdet med en potentiel POP, som gennemføres under REACH-forordningen, og det internationale arbejde, der gennemføres til støtte for Stockholmkonventionen.

POP-dokumentationen bør gøres til genstand for den normale interessenthøring, der gennemføres af Agenturet. Denne udvidede proces har til formål at opnå oplysninger fra interessenter på et tidligt stadium og danne det evidensgrundlag, på hvilket Kommissionen afgør, hvorvidt stoffet skal foreslås som en persistent organisk miljøgift i henhold til Stockholmkonventionen i et udkast til en afgørelse i henhold til Lissabontraktatens artikel 218, stk. 9.

En rolle for det forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter (forummet), der er oprettet ved REACH-forordningen (artikel 8, stk. 2)

Forummet er et netværk af myndigheder, der er ansvarlige for håndhævelsen i Unionen af REACH-forordningen, forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) og forordning (EF) nr. 649/2012 (PIC-forordningen). Som følge af den erfaring, som forummet har samlet i forbindelse med kemikalieforordningerne, anses det for hensigtsmæssigt at foreslå en rolle for forummet i koordineringen af de håndhævelsesopgaver, der er fastsat i denne forordning.

Tilpasning af bestemmelserne i den nuværende POP-forordning vedrørende komitologiprocedurerne til procedurerne i Lissabontraktaten (artikel 4, stk. 3, artikel 7, stk. 5, artikel 15 og 18)

De bestemmelser, der giver Europa-Kommissionen visse beføjelser, er revideret, så de afspejler, at Lissabontraktaten er trådt i kraft.

Tilpasning af bestemmelserne om rapportering og overvågning

Artikel 11 og 13 ajourføres med mere effektive bestemmelser, som forenkler overvågning. Det planlægges, at medlemsstaterne fastsætter et datasæt, hvorved de relevante oplysninger i medfør af denne forordning, herunder navnlig bilag III, indsamles. Med henblik herpå forventes bistand fra ECHA, som også får til opgave jævnligt at sammenstille og vurdere dataene og give Kommissionen oversigter pr. medlemsstat og på EU-plan om forordningens gennemførelse.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

2018/0070 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

Under henvisning til traktaten om oprettelse af Europæiske FællesskabÖ traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Õ , særlig artikel 175, stk. 1 Ö 192, stk. 1 Õ,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

ò nyt

(1)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 14 er blevet ændret væsentligt flere gange. Da det er nødvendigt at foretage yderligere ændringer, bør forordningen omarbejdes af hensyn til klarheden.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

(1)    Denne forordning vedrører i første række miljøbeskyttelse og beskyttelse af menneskers sundhed, og retsgrundlaget er derfor traktatens artikel 175, stk. 1.

(2)Fællesskabet Ö Unionen Õ er alvorligt bekymret over, at der fortsat slipper persistente organiske miljøgifte Ö ("POP") Õ ud i miljøet. Disse kemiske stoffer, som transporteres hen over landegrænserne fjernt fra kilderne, er persistente i miljøet, bioakkumuleres i fødekæden og rummer en risiko for menneskers sundhed og miljøet. Der må derfor træffes yderligere foranstaltninger til at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod disse forurenende stoffer.

(3)Eftersom Fællesskabet Ö Unionen Õ har et ansvar for beskyttelse af miljøet undertegnede det Ö godkendte den Õ den 24. juni 1998 Ö 19. februar 2004 Õ protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte 15 , i det følgende benævnt  ("protokollen"), og Ö godkendte Õ den 22. maj 2001 Ö 14. oktober 2004 Õ Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte  16 , i det følgende benævnt ("konventionen").

(4)    Lovgivningen på fællesskabsniveau om persistente organiske miljøgifte er nu blevet indført, men dens vigtigste mangler er, at den ikke eller kun i utilstrækkeligt omfang forbyder fremstilling og anvendelse af kemikalierne på listen, og at der ikke er nogen mulighed for at tilføje yderligere persistente organiske miljøgifte til listen over stoffer, der skal forbydes, begrænses eller elimineres, eller for at forbyde fremstilling og anvendelse af nye stoffer, der har persistente organiske miljøgiftes karakteristika. Der er imidlertid ikke fastsat nogen egentlige emissionsreduktionsmål på Fællesskabsplan, og de nuværende udslipsfortegnelser dækker ikke alle kilder til persistente organiske miljøgifte.

(4)Af hensyn til en sammenhængende og effektiv gennemførelse af de forpligtelser, Fællesskabet Ö Unionen Õ har i medfør af protokollen og konventionen, må der etableres nogle fælles retlige rammer, inden for hvilke der kan træffes foranstaltninger til at standse fremstilling, markedsføring og anvendelse af forsætligt fremstillede persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ . Der bør desuden tages hensyn til persistente organiske miljøgiftes Ö POP's Õ karakteristika inden for rammerne af de relevante fællesskabs Ö EU- Õordninger for vurdering og godkendelse.

(5)Det er nødvendigt at sikre samordning og sammenhæng vVed gennemførelsen Ö af konventionens bestemmelser Õfælleskabs Ö EU- Õ plan Ö , er det nødvendigt at sikre samordning og sammenhæng med Õ bestemmelserne i henholdsvis Rotterdam Ö konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel, som blev godkendt af Unionen den 19. december 2002 Õ  17 , Stockholm og Ö i Õ Baselkonventionen Ö om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og dettes bortskaffelse, som blev godkendt af Unionen den 1. februar 1993 Õ  18 . og Ö Denne samordning og sammenhæng bør også opretholdes i gennemførelsen og den videre Õ udarbejdelsen af den strategiske tilgang til international kemikalieforvaltning (SAICM) Ö , som blev vedtaget på den første internationale konference om kemikalieforvaltning i Dubai den 6. februar 2006 Õ i FN-regi.

(6)Under henvisning til, at bestemmelserne i denne forordning understøttes af forsigtighedsprincippet som fastlagt i traktaten, og under hensyn til Ö den forsigtighedstilgang til miljøbeskyttelse, der er omhandlet i Õ princip nr. 15 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling, samt i lyset af målet om, hvor det er muligt, at standse udslip af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ i miljøet, er det endvidere i nogle tilfælde hensigtsmæssigt at indføre kontrolforanstaltninger, der er strengere end dem i protokollen og konventionen.

(8)    I fremtiden kan den foreslåede REACH-forordning være et hensigtsmæssigt instrument til gennemførelse af de nødvendige kontrolforanstaltninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne på listen og af kontrolforanstaltningerne vedrørende eksisterende og nye kemikalier og pesticider, der har persistente organiske miljøgiftes karakteristika. Uden at det berører den kommende REACH-forordning, og da det er vigtigt at gennemføre disse kontrolforanstaltninger i forhold til stofferne på listen i konventionen og protokollen hurtigst muligt, bør der nu ved denne forordning indføres sådanne foranstaltninger.

(7)I Fællesskabet Ö Unionen Õ, er markedsføring og anvendelse af de fleste persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ , der er opført på listerne i protokollen og konventionen, allerede udfaset som følge af forbuddene i ð bl.a. ï Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 19 , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 20 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 21  Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer 22 og Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 23 . For at opfylde Fællesskabets Ö Unionens Õ forpligtelser i henhold til protokollen og konventionen og for at minimere udslip af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ , er det imidlertid påkrævet og hensigtsmæssigt også at forbyde fremstilling af disse stoffer og begrænse undtagelser mest muligt, således at der kun kan gøres undtagelse, når et stof opfylder en essentiel funktion i en specifik anvendelse.

ò nyt

(8)Af hensyn til klarheden og sammenhængen med anden relevant EU-lovgivning bør visse definitioner præciseres, og terminologien bør rettes ind efter den, der anvendes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF 24 .

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

(9)Udførsel af de stoffer, der er omfattet af konventionen, og udførsel af lindan er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af farlige kemikalier 25  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 26  ð og der er derfor ingen grund til at behandle dem yderligere i nærværende forordning ï .

(11)    Fremstilling og anvendelse af hexachlorcyclohexan (HCH), herunder lindan, er ifølge protokollen omfattet af begrænsninger, men ikke fuldstændigt forbudt. Stoffet er stadig i brug i nogle medlemsstater, så det er ikke muligt omgående at forbyde alle eksisterende anvendelser. På baggrund af HCH's skadelige egenskaber og de eventuelle farer ved udslip i miljøet bør fremstilling og anvendelse af stoffet imidlertid begrænses mest muligt og udfases helt senest inden udgangen af 2007.

(10)Forældede og lemfældigt håndterede lagre af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ kan indebære alvorlig fare for miljøet og menneskers sundhed, bl.a. gennem forurening af jord og grundvand. Der bør derfor Ö fastsættes strengere regler for så vidt angår forvaltningen af sådanne lagre Õ vedtages bestemmelser, der er mere vidtgående end, hvad der kræves i konventionen. Lagre af forbudte stoffer bør behandles som affald, mens lagre af stoffer, som det stadig er tilladt at fremstille eller anvende, bør anmeldes til myndighederne og være under behørigt tilsyn. Især bør eksisterende lagre, som består af eller indeholder forbudte persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ håndteres som affald så hurtigt som muligt. Hvis andre stoffer forbydes i fremtiden, bør lagrene af disse stoffer også straks destrueres, og der må ikke opbygges nye lagre. På grund af de særlige problemer i nogle af de nye medlemsstater, bør der ydes passende finansiel og teknisk bistand gennem de eksisterende finansielle fællesskabsordninger som Samhørighedsfonden og strukturfondene.

(11)I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en strategi for Fællesskabet vedrørende dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler (PCB) 27 , og med protokollen og konventionen bør udslip af persistente organiske miljøgiftc Ö POP Õ i form af utilsigtede biprodukter fra industrielle processer identificeres og nedbringes så hurtigt som muligt, således at de engang ophører, når det er muligt. Der bør udarbejdes og gennemføres Ö og udvikles Õ egnede nationale handlingsplaner, som omfatter alle kilder og foranstaltninger, herunder dem, der foreskrives i gældende fællesskabs Ö EU- Õ lovgivning, således at Ö sådanne Õ udslippene til stadighed og på omkostningseffektiv måde bringes ned så hurtigt som muligt. I dette øjemed bør der inden for rammerne af konventionen udarbejdes egnede værktøjer.

(12)Der bør i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse etableres Ö eller opretholdes, hvis relevant, Õ programmer og ordninger, således at der ved overvågning tilvejebringes fyldestgørende data om dioxiners, furaners, og Ö polychlorerede biphenylers Õ (PCB's) ð og andre relevante POP's ï tilstedeværelse i miljøet. Det skal dog sikres, at der er egnede værktøjer til rådighed, og at de kan anvendes under økonomisk og teknisk forsvarlige forhold.

(13)Ifølge konventionen skal indhold af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ i affald destrueres eller omdannes irreversibelt til stoffer, der ikke udviser lignende egenskaber, medmindre andre fremgangsmåder miljømæssigt er at foretrække. Ö For at Unionen kan opfylde sine forpligtelser under konventionen er det nødvendigt at fastsætte Õ Da gældende fællesskabslovgivning om affald ikke indeholder specifikke bestemmelser om sådanne stoffer, bør de indføres ved denne forordning. For at sikre et højt beskyttelsesniveau bør der inden den 31. december 2005 fastsættes ð , overvåges og håndhæves ï fælles koncentrationsgrænser for indholdet af stofferne i affald.

(14)Det erkendes, at det er vigtigt ved kilden at identificere og sortere Ö Det er vigtigt ved kilden at identificere og sortere Õ affald, som består af, indeholder eller er forurenet af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ for så vidt muligt at undgå, at disse kemiske stoffer breder sig til andet affald. Ved Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald 28  direktiv 2008/98/EF indførtes Ö blev der fastsat Õ fællesskabs Ö EU- Õ regler om håndtering af sådant affald, hvorved medlemsstaterne blev pålagt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at kræve, at anlæg og virksomheder, der varetager bortskaffelse, nyttiggørelse, indsamling eller transport af farligt affald, ikke blander forskellige kategorier af farligt affald eller blander farligt affald med ikke-farligt affald.

ò nyt

(15)Der er behov for at sikre effektiv koordinering og forvaltning af denne forordnings tekniske og administrative aspekter på EU-niveau. Det Europæiske Kemikalieagentur ("Agenturet"), som er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, har kompetencen til og erfaringen med at gennemføre EU's kemikalielovgivning og internationale aftaler om kemikalier. Medlemsstaterne og Agenturet bør derfor udføre de opgaver, der har at gøre med de administrative, tekniske og videnskabelige aspekter af gennemførelsen af denne forordning samt informationsudveksling. Agenturets rolle bør omfatte udarbejdelse og gennemgang af teknisk dokumentation, herunder høring af interessenter og udarbejdelse af holdninger, som kan anvendes af Kommissionen til at afgøre, hvorvidt der bør fremlægges et forslag om at opføre et stof som POP i konventionens eller protokollens lister. Derudover bør Kommissionen og medlemsstaterne og Agenturet samarbejde med henblik på at opfylde Unionens internationale forpligtelser i henhold til konventionen på effektiv vis.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

(16)Ifølge konventionen skal hver part i konventionen udarbejde ð og, hvis relevant, bestræbe sig på at gennemføre ï en plan for gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til konventionen. Medlemsstaterne bør gøre det muligt for offentligheden at deltage i udarbejdelsen ð , gennemførelsen og ajourføringen ï af gennemførelsesplanerne. Eftersom kompetencen i denne henseende er delt mellem Fællesskabet Ö Unionen Õ og medlemsstaterne, bør der udarbejdes gennemførelsesplaner såvel på nationalt plan som på fællesskabs Ö EU- Õ plan. Samarbejde og informationsudveksling mellem Kommissionen ð , Agenturet ï og medlemsstaternes myndigheder bør fremmes.

ò nyt

(17)Stoffer, der er opført i del A i bilag I eller i del A i bilag II til denne forordning, bør kun kunne fremstilles og anvendes som mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, hvis en anmærkning herom udtrykkeligt er opført i det pågældende bilag, og hvis fabrikanten bekræfter over for den pågældende medlemsstat, at stoffet kun fremstilles og anvendes under strengt kontrollerede forhold.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

(18)I overensstemmelse med konventionen og protokollen bør der udleveres oplysninger om persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ til de øvrige parter Ö i disse aftaler Õ . Også udveksling af information med tredjelande, der ikke er part i aftalerne, bør fremmes.

(19)Ö Eftersom Õ oOffentligheden er ofte ikke i tilstrækkelig grad er opmærksom på den trussel, de persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ udgør mod nulevende og kommende generationers sundhed og mod miljøet, navnlig i udviklingslande, og er der behov for omfattende oplysning med henblik på at skabe øget omtanke og vindes støtte ð offentlig forståelse for begrundelsen ï for restriktioner og forbud. I overensstemmelse med konventionen bør der udvikles og gennemføres oplysningsprogrammer for offentligheden om persistente organiske miljøgifte Ö disse stoffer Õ især for de mest sårbare grupper, og uddannelsen af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere, teknisk personale og ledere bør i givet fald fremmes og lettes.

ò nyt

(20)For at fremme udviklingen af et omfattende vidensgrundlag om kemisk eksponering og toksicitet i overensstemmelse med det generelle EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (det syvende miljøhandlingsprogram) 29 har Kommissionen oprettet en informationsplatform (Information Platform for Chemical Monitoring) 30 . Medlemsstaterne bør opmuntres til at anvende platformen som et middel til at opfylde deres forpligtelser til at rapportere kemiske forekomstdata og til at forenkle og mindske deres rapporteringsforpligtelser.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

(21)Efter anmodning og i overensstemmelse med de disponible ressourcer bør Kommissionen ð , Agenturet ï og medlemsstaterne samarbejde om at yde hensigtsmæssig og rettidig teknisk bistand, som er særligt udformet til at styrke mulighederne for at gennemføre konventionen i udviklingslande og lande med overgangsøkonomi. Den tekniske assistance bør bestå i udvikling og indførelse af egnede alternative produkter, metoder og strategier, , bl.a. anvendelse af DDT til bekæmpelse af smittebærere, som i henhold til konventionen, kun må anvendes i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens henstillinger og retningslinjer, og Ö for at sikre, at POP kun fortsat anvendes, Õ når der ikke i det pågældende land findes sikre, effektive og økonomisk overkommelige alternativer.

(22)Det bør regelmæssigt vurderes, om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske udslip af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ er effektive. Til dette formål bør medlemsstaterne regelmæssigt ð , i et standardiseret format, ï aflægge rapport til Kommissionen ð Agenturet ï , især om udslipsfortegnelser, anmeldte lagre samt fremstilling og markedsføring af stoffer, der er omfattet af begrænsninger. Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne et fælles format for medlemsstaternes rapporter.

ò nyt

(23)Med henblik på behovet for oplysninger om gennemførelse og overholdelse bør der indføres en alternativ ordning for indsamling og tilrådighedsstillelse af oplysninger under hensyntagen til resultaterne af Kommissionens rapport om indsatsen for at strømline miljørapportering 31 og den tilhørende kvalitetskontrol. Medlemsstaterne bør navnlig gøre alle relevante data tilgængelige. Det burde sikre, at den administrative byrde for alle enheder fortsat er så begrænset som muligt. Det forudsætter, at der sker en aktiv formidling på nationalt plan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 32 og Rådets direktiv 2007/2/EF (INSPIRE-direktivet) 33 for at sikre en passende infrastruktur for offentlig adgang, rapportering og datadeling mellem offentlige myndigheder. I denne forbindelse bør medlemsstaterne og Agenturet basere specifikationerne for geodata på de gennemførelsesretsakter, der vedtages i medfør af direktiv 2007/2/EF.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

(24)Da konventionen og protokollen åbner mulighed for, at parterne kan stille forslag om, at andre Ö yderligere Õ stoffer gøres til genstand for internationale tiltag, kan der blive opført flere stoffer på listerne i disse aftaler,. iI så fald Ö sådanne tilfælde, Õ bør forordningen ændres tilsvarende. Endvidere bør der for de stoffer, der allerede er registreret i bilagene til forordningen, kunne foretages ændringer, blandt andet med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling.

ò nyt

(25)Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten bør delegeres til Kommissionen med henblik på, hvor det er hensigtsmæssigt, at tillade fremstilling og anvendelse af et stof opført i bilag I, del A, eller bilag II, del A, til denne forordning som et mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, at fastsætte koncentrationsgrænser for et stof i forbindelse med bilag IV og V og at ændre bilagene til denne forordning med henblik på at tilpasse dem til eventuelle ændringer af listerne over stoffer i bilagene til konventionen eller protokollen samt at ændre bestående registreringer eller bestemmelser i bilagene til denne forordning for at tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling.

(26)Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

(27)Når bilagene til denne forordning ændres for på listen i protokollen eller konventionen at opføre en yderligere persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ, som er fremstillet til et bestemt formål, bør Ö stoffet Õ kun i undtagelsestilfælde, og hvis det er behørigt begrundet, indgå i bilag II i stedet for bilag I.

(24)    De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 34 .

ò nyt

(28)For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, så den kan vedtage yderligere foranstaltninger vedrørende affaldshåndtering og fastsætte mindstekrav til de oplysninger, som skal forelægges af medlemsstaterne i forbindelse med overvågningen af gennemførelsen af denne forordning. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 35 .

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

(29)Med henblik på at sikre en gennemskuelig, upartisk og konsekvent håndhævelse bør medlemsstaterne indføre sanktioner for overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de anvendes. Disse sanktioner bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, idet manglende overholdelse af bestemmelserne kan være til skade for menneskers sundhed og miljøet. ð For at sikre en konsekvent og effektiv håndhævelse af denne forordning bør medlemsstaterne samordne relevante aktiviteter og udveksle oplysninger i forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006. ï Oplysninger om overtrædelser af denne forordnings bestemmelser bør i givet fald offentliggøres.

(30)Målene for denne forordning, nemlig at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ , kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne hver for sig, da disse miljøgiftes virkninger er grænseoverskridende, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabs Ö EU- Õ plan; Fællesskabet Ö Unionen Õ kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten Ö om Den Europæiske Union Õ . I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

Direktiv 79/117/EØF bør derfor ændres

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde Ö Genstand Õ

1. Denne forordning har, især under hensyntagen til forsigtighedsprincippet til formål Ö fastsætter regler baseret på forsigtighedsprincippet Õ for at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ ved at forbyde, hurtigst muligt udfase eller begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer, der er omfattet af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt "konventionen", eller protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt "protokollen", samt ved at minimere med henblik på så hurtigt som muligt at eliminere, hvor det er muligt, udslip af sådanne stoffer, og ved at indføre bestemmelser om affald, som består af, indeholder eller er forurenet af disse stoffer.

2. Artikel 3 og 4 finder ikke anvendelse på affald, der består af, indeholder eller er forurenet med stofferne i bilag I eller II.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(a)"markedsføring": at levere til eller stille til rådighed for tredjemand Ö , en tredjepart Õ Ö , uanset om det sker  Õ mod betaling eller gratis. Indførsel i Fællesskabets Ö Unionens Õ toldområde anses også for markedsføring

(b)"artikel": genstand, som består af et eller flere stoffer og/eller præparater Ö blandinger Õ, som under fremstillingen har fået en bestemt Ö særlig Õ form, overflade eller beskaffenhed, som har større betydning for dens endelige funktion, end dens kemiske sammensætning har

(c)"stof": som defineret i artikel 2 i direktiv 67/548/EØF 36  Ö et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning Õ 

(d)"præparat": som defineret i artikel 2 i direktiv 67/548/EØF Ö "blanding": blanding eller opløsning bestående af to eller flere stoffer Õ

ò nyt

(e)"fremstilling": produktion eller udvinding af stoffer i naturlig form

(f)"anvendelse": enhver form for forarbejdning, formulering, forbrug, opbevaring, varetægt, behandling, påfyldning i beholdere, overførsel fra en beholder til en anden, blanding, fremstilling af en artikel eller enhver anden brug

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

(ge) "affald": Ö ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med Õ som defineret i artikel 1, litra a), i direktiv 75/442/EØF 37

(hf) "bortskaffelse": Ö enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse Õ som defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 75/442/EØF

(ig) "nyttiggørelse": Ö enhver operation, hvis hovedresultat er, at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller som er forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt Õ som defineret i artikel 1, litra f), i direktiv 75/442/EØF

ò nyt

(j)"mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område": et stof fremstillet til og forbrugt i kemiske processer med sigte på at blive omdannet til et eller flere andre stoffer, og hvor fremstillingen af mellemproduktet og dets omdannelse til et eller flere andre stoffer foregår på samme sted under strengt kontrollerede forhold, idet det er strengt indesluttet ved hjælp af tekniske virkemidler i hele sin livscyklus.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

Artikel 3

Kontrol med fremstilling, markedsføring og anvendelse

1. Fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne på listen i bilag I er forbudt, såvel alene som indeholdt i præparater Ö blandinger Õ eller artikler.

2. Fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne på listen i bilag II, såvel alene som indeholdt i præparater Ö blandinger Õ eller i artikler, kan kun finde sted i overensstemmelse med begrænsningerne i bilaget.

3. Medlemsstaterne og Kommissionen tager inden for rammerne af de ordninger for vurdering og godkendelse af eksisterende og nye kemikalier og pesticider Ö stoffer Õ, der gælder i henhold til den relevante fællesskabs Ö EU- Õ lovgivning, hensyn til de kriterier, der er anført i punkt 1 i Stockholmkonventionens bilag D, og træffer passende foranstaltninger til at kontrollere eksisterende kemikalier og pesticider samt forhindre fremstilling, markedsføring og anvendelse af nye kemikalier og pesticider, der har persistente organiske miljøgiftes Ö POP's Õ karakteristika.

Artikel 4

Undtagelser fra kontrolforanstaltninger

1. Artikel 3 finder ikke anvendelse på:

a) stoffer, der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard

(b) stoffer, der forekommer som utilsigtede sporforureninger i stoffer, præparater Ö blandinger Õ eller artikler

ò nyt

c) affald, der består af, indeholder eller er forurenet med stofferne i bilag I eller II.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

2. ð For et stof, der tilføjes til listen i bilag I eller II efter [forordningens ikrafttrædelsesdato], ï finder artikel 3 ikke anvendelse ð i en periode på seks måneder ï på stoffer, der forekommer Ö , hvis stoffet forekommer Õ som bestanddel af artikler, der er fremstillet før eller på ð den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse for det pågældende stof ï ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning, indtil 6 måneder efter denne dato.

Artikel 3 finder ikke anvendelse, hvis et stof er indeholdt i artikler, som allerede er anvendt før eller på ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning ð den dato, fra hvilken denne forordning eller forordning (EF) nr. 850/2004 fandt anvendelse på det pågældende stof, idet den førstliggende af disse datoer gælder ï .

Når en medlemsstat bliver bekendt med artikler som omhandlet i første og andet afsnit, underretter den dog straks Kommissionen herom ð og det Europæiske Kemikalieagentur, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006 ("Agenturet") ï.

Når Kommissionen modtager en sådan meddelelse eller på anden måde bliver bekendt med sådanne artikler, underretter den omgående konventionens sekretariat herom.

3. En medlemsstat, der ønsker at tillade, at et stof, der er opført i del A i bilag I eller i del A i bilag II, frem til den frist, der er anført i det pågældende bilag, fremstilles og anvendes som et mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, giver konventionens sekretariat meddelelse herom.

En sådan meddelelse kan dog kun gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

(a)at det i det pågældende bilag ved en anmærkning ð , i form af en delegeret retsakt i henhold til artikel 18, ï udtrykkelig er anført, at en sådan fremstilling og anvendelse af stoffet kan tillades

(b)ð at fabrikanten påviser, ï at stoffet under fremstillingsprocessen omdannes til et eller flere andre stoffer, som ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ

(c) at det ikke forventes, at mennesker eller miljøet vil blive udsat for nogen signifikant mængde af stoffet under dets fremstilling og anvendelse, som det er påvist ved vurderingen af dette lukkede system i overensstemmelse med direktiv 2001/59/EF 38 .

ò nyt

(c)at fabrikanten bekræfter, at stoffet er et mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, jf. artikel 2, litra j).

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

Anmeldelsen sendes tillige til de øvrige medlemsstater, og Kommissionen ð og Agenturet ï og skal indeholde nærmere oplysninger om den faktiske og skønnede samlede mængde af det pågældende stof, der fremstilles og anvendes, og arten af processen i det lukkede system i det afgrænsede område med angivelse af, hvor stor en mængde uomdannet persistent organisk miljøgift Ö POP- Õ udgangsmateriale slutproduktet eventuelt utilsigtet kan være forurenet med.

ð Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 ï Ö med henblik på at ændre Õ Dde frister Ö i en anmærkning Õ, der er omhandlet i stk. 1 2, kan ændres i de tilfælde, hvor der ifølge konventionen udtrykkelig eller stiltiende gives samtykke til fortsat fremstilling og anvendelse af stoffet i yderligere en periode, efter at den pågældende medlemsstat har gentaget sin anmeldelse til konventionens sekretariat.

ò nyt

4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på affald, der består af, indeholder eller er forurenet af stofferne i bilag I eller II.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

Artikel 5

Lagre

1. Enhver, der ligger inde med lagre, der består af eller indeholder stoffer, der er opført i bilag I eller II, som det ikke er tilladt at anvende, skal håndtere lagrene som affald i overensstemmelse med artikel 7.

2. Indehaveren af et lager på mere end 50 kg, som består af eller indeholder et eller flere af stofferne i bilag I eller II, og som det er tilladt at anvende, giver oplysning om lagerets art og størrelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor lageret befinder sig. Sådanne oplysninger indgives inden 12 måneder efter ð datoen, fra hvilken denne forordning eller  ï ikrafttrædelsen af denne forordning Ö (EF) nr. 850/2004 Õ ð fandt anvendelse på det pågældende stof, idet den førstliggende dato for indehaveren finder anvendelse, ï og af Ö relevante Õ ændringer af dens bilag I eller II, og derefter årligt, indtil udløbet af perioden for begrænset anvendelse som anført i bilag I eller II.

Indehaveren håndterer lageret på en sikker, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde.

3. Medlemsstaterne fører tilsyn med anvendelse og håndtering af anmeldte lagre.

Artikel 6

Mindskelse af udslip, minimering og eliminering

1. Inden to år efter ikrafttræden af ð denne forordning eller ï forordning Ö (EF) nr. 850/2004, Õ ð idet den førstliggende af disse datoer finder anvendelse ï , udarbejder medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til konventionen og protokollen fortegnelser over udslip i luften, vandet og jorden af stofferne i bilag III og holder dem ajour Ö og holder efterfølgende disse fortegnelser ajour Õ .

2. Medlemsstaten Ö Medlemsstaterne Õ sender dens Ö deres Õ handlingsplan Ö handlingsplaner Õ om foranstaltninger for identificering, beskrivelse og minimering med henblik på snarest, hvor det er muligt, at eliminere de samlede udslip Ö af stoffer opført i bilag III Õ, som er udarbejdet Ö opført i deres fortegnelser Õ i overensstemmelse med dens Ö deres Õ forpligtelser i henhold til konventionen, til både Kommissionen ð , Agenturet ï og Ö til Õ de øvrige medlemsstater som en del af dens Ö deres Õ nationale gennemførelsesplan Ö gennemførelsesplaner Õ , jf. artikel 9 8.

Handlingsplanen Ö Sådanne Õ Ö handlingsplaner Õ omfatter foranstaltninger til at fremme udviklingen Ö af, Õ og, hvor det Ö anses for Õ er hensigtsmæssigt, kræver anvendelse af alternative eller modificerede materialer, produkter ð stoffer, blandinger, artikler ï og processer, der kan forhindre dannelse og udslip af de i bilag III opførte stoffer stoffer opført i bilag III.

3. Ved behandlingen af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, som anvender processer, der udleder kemikalier opført i bilag III, giver medlemsstaterne, uden at det berører direktiv 96/61/EF 39 , Ö , uden at det berører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU 40  Õ forrang til alternative processer, teknikker eller praksis med tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, der er anført i bilag III, undgås.

Artikel 7

Affaldshåndtering

1. Producenter og indehavere af affald skal gøre enhver rimelig indsats for, hvor det er muligt, at undgå forurening af affaldet med stoffer, der er opført i bilag IV.

2. Uanset Rådets direktiv 96/59/EF 41 bortskaffes eller nyttiggøres affald, der består af, indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV, hurtigst muligt og i overensstemmelse med bilag V, del I, på en sådan måde, at indholdet af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ destrueres eller omdannes irreversibelt, således at restaffaldet og udslip ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ .

I forbindelse med gennemførelsen af en sådan bortskaffelse eller nyttiggørelse kan ethvert stof, der er opført i bilag IV, udskilles fra affaldet, såfremt stoffet efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med første afsnit.

3. Bortskaffelses- eller nyttiggørelsesmetoder, der kan føre til nyttiggørelse, genanvendelse og genvinding eller genbrug af stoffer, der er opført i bilag IV, er forbudt.

4. Uanset stk. 2 kan gælder:

ê 219/2009 artikel 1 og bilaget, afsnit 3.7 (tilpasset)

a) affald, der indeholder eller er forurenet med stoffer, der er opført i bilag IV, kan bortskaffes eller nyttiggøres på anden måde i overensstemmelse med relevant fællesskabs Ö EU- Õ lovgivning, forudsat at indholdet af listestofferne i affaldet er lavere end koncentrationsgrænserne i bilag IV. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3. Indtil koncentrationsgrænserne er fastsat efter denne procedure, vedtager eller anvender den kompetente myndighed i en medlemsstat koncentrationsgrænser eller specifikke tekniske krav med hensyn til bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald efter dette litra

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

è1 219/2009 artikel 1 og bilaget, afsnit 3.7

ð nyt

(b) medlemsstaten eller den kompetente myndighed, udpeget af en denne medlemsstat, kan undtagelsesvist tillade, at affald, der er opført i bilag V, del 2, og som indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV, inden for koncentrationsgrænser, der skal fastlægges i bilag V, del 2, behandles på anden vis i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der er anført i bilag V, del 2, såfremt Ö følgende betingelser er opfyldt Õ :

i) den pågældende indehaver har over for den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat har godtgjort, at dekontaminering af affaldet i relation til stoffer, der er opført i bilag IV, ikke har været mulig, og at destruktion eller irreversibel omdannelse af indholdet af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ under anvendelse af den bedste miljøpraksis eller den bedste tilgængelige teknik ikke udgør den miljømæssigt foretrukne løsning, og den kompetente myndighed efterfølgende har godkendt den alternative fremgangsmåde

ii) fremgangsmåden er i overensstemmelse med den relevante fællesskabs Ö EU- Õ lovgivning og Ö med Õ de betingelser, som er fastlagt i de relevante supplerende foranstaltninger, jf. stk. 6, og

iii) den pågældende medlemsstat har underrettet de øvrige medlemsstater ð , Agenturet ï og Kommissionen om tilladelsen og begrundelsen herfor.

5.è1  ð Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre bilag IV og bilag V, del 2, ï Ö for at fastsætte Õ Kkoncentrationsgrænserne i bilag V, del 2 fastsættes af Kommissionen med henblik på stk. 4, litra b). Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3).

 ç Indtil fastsættelsen af koncentrationsgrænserne gælder følgende:

(a) Ö en medlemsstats Õ kompetente myndighed kan indføre eller anvende koncentrationsgrænser eller specifikke tekniske krav for Ö i forbindelse med Õ affald, som behandles i medfør af stk. 4, litra b).

   (b) når Ö I forbindelse med Õ affald, der behandles i medfør af stk. 4, litra b), underretter de pågældende indehavere den kompetente myndighed om affaldets indhold af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ.

6. Kommissionen kan i givet fald under hensyntagen til den tekniske udvikling og de relevante internationale retningslinjer og afgørelser samt tilladelser givet af en medlemsstat eller den kompetente myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med stk. 4 og bilag V, ð , ved hjælp af gennemførelsesretsakter, ï indføre supplerende foranstaltninger vedrørende gennemførelsen af denne artikel. Kommissionen fastlægger ð kan ï Ö navnlig, Õ et format for medlemsstaternes indgivelse af Ö fastlægge, Õ hvilke oplysninger Ö der skal indgives af Õ medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 4, litra b), nr. iii). Disse foranstaltninger vedtages efter ð rådgivningsproceduren ï procedure i artikel 1720, stk. 2.

7. Kommissionen revurderer inden den 31. december 2009 undtagelserne i stk. 4, i lyset af den internationale og tekniske udvikling navnlig under hensyn til, om de bør foretrækkes af miljømæssige grunde.

ò nyt

Artikel 8

Agenturets opgaver

1. Agenturet udfører de opgaver, det pålægges i artikel 9, 10, 11, 13 og 17, og skal derudover:

(a)sikre effektiv anvendelse af forordningen ved efter aftale med Kommissionen at yde de udpegede kompetente myndigheder bistand og teknisk og videnskabelig vejledning

(b)sikre effektiv gennemførelse af denne forordning ved at forsyne Kommissionen med tekniske og videnskabelige oplysninger og bistå den, når den anmoder derom

(c)efter anmodning yde teknisk og videnskabelig bistand og input til Kommissionen vedrørende stoffer, som eventuelt opfylder kriterierne for opførelse på listerne i konventionen eller protokollen

(d)efter anmodning yde Kommissionen teknisk eller videnskabelig bistand ved udarbejdelse og revision af risikoprofil- og risikostyringsvurdering for et stof, der overvejes under Stockholmkonventionen

(e)efter anmodning yde Kommissionen teknisk og videnskabelig bistand med gennemførelsen af konventionen, herunder navnlig for så vidt angår POP-undersøgelseskomiteen

(f)for Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder sammenstille, registrere, behandle og tilgængeliggøre alle de oplysninger, der modtages eller foreligger i medfør af artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii), artikel 9, stk. 2 og artikel 13, stk. 1. Agenturet gør de ikke-fortrolige oplysninger offentligt tilgængelige på sit websted og skal lette udvekslingen af oplysninger med relevante informationsplatforme såsom dem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2

(g)oprette og ajourføre afdelinger på sit websted for alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

2. Forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, benyttes til at samordne de aktiviteter, der foregår hos de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for håndhævelsen af nærværende forordning.

3. Agenturets sekretariat udfører de opgaver, Agenturet pålægges ved denne forordning.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

Artikel 8 9

Gennemførelsesplaner

1. Medlemsstaterne giver i overensstemmelse med deres nationale procedurer, når de udarbejder ð og ajourfører ï deres nationale gennemførelsesplaner, rettidigt offentligheden reelle muligheder for at deltage i denne proces.

2. Så snart en medlemsstat har vedtaget sin nationale gennemførelsesplan i overensstemmelse med dens forpligtelser i medfør af konventionen, ð gør den planen offentligt tilgængelig og ï meddeler sender den Ö dens offentliggørelse Õ både til Kommissionen ð , Agenturet ï og de øvrige medlemsstater.

3. Kommissionen ð , bistået af Agenturet, ï og medlemsstaterne udveksler under Ö medlemsstaternes Õ udarbejdelsen ð og ajourføring ï af deres gennemførelsesplaner i givet fald oplysninger om indholdet heraf.

4. Kommissionen ð , bistået af Agenturet, ï inden to år efter denne forordnings ikrafttræden Ö opstiller Õ en plan for opfyldelse af Fællesskabets Ö Unionens Õ forpligtelser i henhold til konventionen.

Så snart Kommissionen har vedtaget Fællesskabets gennemførelsesplan, sender den planen til medlemsstaterne.

Kommissionen Ö og Õ ð offentliggør, ï reviderer og ajourfører Fællesskabets gennemførelsesplan Ö planen Õ efter behov.

Artikel 9 10

Overvågning

Kommissionen ð , bistået af Agenturet, ï og medlemsstaterne etablerer Ö eller opretholder, alt efter hvad der er relevant Õ , i nært samarbejde passende programmer og ordninger i overensstemmelse med aktuel teknisk viden, hvorved de kan tilvejebringe regelmæssige sammenlignelige overvågningsdata om tilstedeværelsen af dioxiner, furaner og PCB som beskrevet i bilag III, i miljøet. Ved etableringen Ö eller opretholdelsen Õ af de nævnte programmer og ordninger tages fornødent hensyn til udviklingen inden for rammerne af protokollen og konventionen.

Artikel 10 11

Udveksling af oplysninger

1. Kommissionen ð , Agenturet ï og medlemsstaterne fremmer og sørger, hvor det er muligt, for udveksling af oplysninger inden for Fællesskabet Ö Unionen Õ og med tredjelande vedrørende begrænsning, minimering eller afvikling af fremstilling, anvendelse og udslip af persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ og vedrørende alternativer til disse stoffer, med angivelse af de risici og økonomiske og sociale omkostninger, der er forbundet med sådanne alternativer.

2. Kommissionen ð , Agenturet ï og i givet fald medlemsstaterne fremmer og letter for så vidt angår persistente organiske miljøgifte Ö POP Õ:

a) oplysningsprogrammer, herunder om stoffernes indvirkning på sundhed og miljø og deres alternativer og om mindskelse eller afvikling af fremstilling, anvendelse og udslip heraf, specielt henvendt til:

i) planlæggere og beslutningstagere

ii) særligt sårbare grupper

b) oplysning til offentligheden

c) uddannelse af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere samt teknisk personale og ledere.

3. Oplysninger ð som omhandlet i stk. 1 og 2 ï om menneskers sikkerhed og sundhed og om miljøet betragtes ikke som fortrolige, medmindre andet er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 42 . Når Kommissionen ð , Agenturet ï og medlemsstaterne udveksler andre oplysninger med et tredjeland, beskyttes fortrolige oplysninger ð i henhold til EU-lovgivningen ï efter aftale herom.

Artikel 11 12

Teknisk bistand

Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i konventionen om at yde hensigtsmæssig og rettidig teknisk og finansiel bistand til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi for, efter anmodning og i den udstrækning, der er ressourcer hertil, samt under hensyntagen til deres særlige behov, at bistå dem med at udvikle og styrke deres muligheder for fuldt ud at opfylde deres forpligtelser ifølge konventionen. Denne støtte kan også ydes gennem ikke-statslige organisationer ð eller Agenturet ï .

Artikel 12 13

Rapportering Ö Overvågning af gennemførelsen Õ

ò nyt

1. Uden at dette berører direktiv 2003/4/EF og direktiv 2007/2/EF skal medlemsstaterne udarbejde, offentliggøre og holde en rapport ajourført, som indeholder:

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

(a)1. Medlemsstaterne sender hvert tredje år Kommissionen oplysninger om anvendelsen af denne forordning, herunder oplysninger om ð håndhævelsesaktiviteter, ï overtrædelser og sanktioner.;

3. Inden tre år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år forelægger medlemsstaterne Kommissionen følgende:

(ab)sammenfattende oplysninger fra de anmeldelser, af lagre, som er modtaget ifølge ð artikel 4, stk. 2 og 3, ï artikel 5, stk. 2, ð og artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii) ï 

(bc)sammenfattende oplysninger fra de udslipsfortegnelser, som er udarbejdet ifølge artikel 6, stk. 1

ò nyt

(d)oplysninger om gennemførelsen i overensstemmelse de nationale gennemførelsesplaner, der er udarbejdet i henhold til artikel 9, stk. 2

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

(ce)sammenfattende oplysninger udarbejdet ifølge artikel 9. 10 om tilstedeværelse af dioxiner, furaner og PCB som beskrevet i bilag III, i miljøet

(f)2. Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen Ö årlige Õ ð overvågningsdata og ï statistiske data om den faktiske eller skønnede samlede produktion ð fremstilling ï og markedsføring af stofferne i bilag I og II ð , herunder relevante indikatorer, oversigtskort, rapporter ï .

ò nyt

Medlemsstaterne giver Kommissionen og Agenturet adgang til oplysningerne i disse rapporter.

2. Hvis en medlemsstat deler de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra e), på Information Platform for Chemical Monitoring, angiver medlemsstaten dette i sin rapport, og denne medlemsstat anses for at have opfyldt sine rapporteringsforpligtelser i henhold til nævnte litra.

Hvis de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra e), er indeholdt i den rapport, som en medlemsstat har fremsendt til Agenturet, anvender Agenturet Information Platform for Chemical Monitoring til at sammenstille, lagre og dele disse oplysninger.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

4. For så vidt angår de data og oplysninger, som medlemsstaterne fremsender i medfør af stk. 1-3, udvikler Kommissionen et fælles format efter proceduren i artikel 16, stk. 2.

53. Om de stoffer, der er anført i konventionen, udarbejder Kommissionen ð , bistået af Agenturet, ï med Ö de Õ mellemrum, som fastsættes af konventionens partskonference, en rapport på grundlag af de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt ð til Agenturet ï i medfør af stk. 2 1, litra f), og sender den til konventionens sekretariat.

6. Kommissionen udfærdiger hvert tredje år en rapport om anvendelsen af denne forordning, og indarbejder rapporten og de oplysninger, der allerede er til rådighed i forbindelse med EPER, som oprettet ved beslutning 2000/479/EF 43 , og CORINAIR-oversigten over forurenende emissioner i EMEP-programmet (samarbejdsprogram for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa), samt de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt i medfør af stk. 1-3, i en sammenfattende rapport. Denne rapport skal indeholde oplysninger om anvendelsen af undtagelser, jf. artikel 7, stk. 4. Kommissionen sender et resumé af den sammenfattende rapport til Europa-Parlamentet og Rådet og gør det straks offentligt tilgængeligt.

ò nyt

4. Agenturet skal sammenstille og offentliggøre en EU-oversigt på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og som offentliggøres eller anmeldes af medlemsstaterne. EU-oversigten skal alt efter relevans omfatte indikatorer for output, resultater og virkninger af denne forordning, EU-oversigtskort og medlemsstaternes rapporter. EU-oversigten skal ajourføres af Agenturet mindst en gang hver sjette måned eller efter at have modtaget en anmodning herom fra Kommissionen.

5. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, som yderligere præciserer de minimumsoplysninger, der skal fremsendes i henhold til stk. 1, herunder definitionen af indikatorer, kort og medlemsstatsoversigter omhandlet i stk. 1, litra f). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 20, stk. 2.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

Artikel 13 14

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer de fornødne foranstaltninger til sikring af, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Ö Hvis  Õ medlemsstaterne Ö ikke allerede har gjort det før denne forordnings ikrafttræden, Õ meddeler de Kommissionen disse bestemmelser senest et år efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den straks om senere ændringer heraf.

ê 219/2009 artikel 1 og bilaget, afsnit 3.7

Artikel 14 15

Ændring af bilag

1. Når et stof optages på listen i konventionen eller protokollen, ændrer Kommissionen i givet fald tilsvarende bilag I, II og III.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

2. Når et stof optages på listen i konventionen eller protokollen, ændrer Kommissionen i givet fald tilsvarende bilag IV.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3.

3. Kommissionen vedtager ændringer af de eksisterende positioner i bilag I, bilag II og bilag III, herunder tilpasning heraf til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

4. Kommissionen vedtager ændringer af de eksisterende positioner i bilag IV og ændringer af bilag V, herunder tilpasning heraf til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3.

ò nyt

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre bilagene til forordningen for at tilpasse dem til ændringer i listerne over stoffer i bilagene til konventionen eller protokollen eller for at ændre eksisterende registreringer eller bestemmelser i bilagene til forordningen med henblik på at tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Artikel 16

Agenturets budget

1. I forbindelse med denne forordning består Agenturets indtægter af følgende:

(a)    et tilskud fra Unionen, som opføres på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)

(b)    eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

2. Indtægter og udgifter i forbindelse med aktiviteter i henhold til denne forordning kombineres med dem, der vedrører aktiviteter i henhold til forordning (EU) nr. 649/2012 og afspejles i den samme sektion i Agenturets budget. Agenturet anvender sine indtægter som omhandlet i stk. 1 til at udføre sine opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 17

Formater og software til offentliggørelse eller anmeldelse af oplysninger

Agenturet fastlægger formater og software til offentliggørelse eller anmeldelse af data fra medlemsstaterne i henhold til denne forordning og stiller dem gratis til rådighed på sit websted. For så vidt angår geodatasæt, udformer medlemsstaterne og Agenturet formaterne i overensstemmelse med kravene i direktiv 2007/2/EF.

Medlemsstaterne og andre parter omfattet af denne forordning anvender disse formater og software i deres dataforvaltning eller deres dataudveksling med Agenturet.

Artikel 18

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 7, stk. 5, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [...]

3. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 7, stk. 5, og artikel 15, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, artikel 7, stk. 5, og artikel 15, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med en måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

ð nyt

Artikel 15 19

De kompetente myndigheder

Hver medlemsstat udpeger den eller de kompetente myndigheder, som har ansvaret for de administrative opgaver ð og håndhævelsen ï i forbindelse med denne forordning. Medlemsstaten underretter Kommissionen om denne udpegelse senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden ð , medmindre den allerede har gjort dette før denne forordnings ikrafttræden, og underretter også Kommissionen om alle ændringer af en udpeget kompetent myndighed ï .

Artikel 1620

Udvalgs Ö procedure Õ for generelle spørgsmål

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 67/548/EØF 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende nærværende forordning med undtagelse af spørgsmål vedrørende affald.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ð artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 ï , jf. Dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

ê 219/2009 artikel 1 og bilaget, afsnit 3.7

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5

Artikel 17

Udvalg om affald

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i direktiv 75/442/EØF, for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende affald i nærværende forordning.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

ê 219/2009 artikel 1 og bilaget, afsnit 3.7

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5

Artikel 18

Ændringer af direktiv 79/117/EØF

I del B, "Bestandige organiske chlorforbindelser", i bilaget til direktiv 79/117/EØF, ophæves punkt 1-8.

ò nyt

Artikel 21

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 850/2004 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5

Artikel 19 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    FormandFinansieringsoversigt – "agenturer"

1.    FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

   1.1.    Forslagets/initiativets betegnelse

   1.2.    Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

   1.3.    Forslagets/initiativets art

   1.4.    Mål

   1.5.    Forslagets/initiativets begrundelse

   1.6.    Varighed og finansielle virkninger

   1.7.    Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.    FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

   2.1.    Bestemmelser om kontrol og rapportering

   2.2.    Forvaltnings- og kontrolsystem

   2.3.    Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.    FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

   3.1.    Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

   3.2.    Anslåede virkninger for udgifterne 

   3.2.1.    Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

   3.2.2.    Anslåede virkninger for [organets] bevillinger

   3.2.3.    Anslåede virkninger for [organets] menneskelige ressourcer

   3.2.4.    Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   3.2.5.    Tredjemands bidrag til finansieringen

   3.3.    Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 44  

Politikområde: 07 Miljø

Aktivitet: 07 02 : Miljøpolitik på EU-plan og internationalt plan

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 45  

X Forslaget/initiativet drejer sig om en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Forslaget vedrører Kommissionens strategiske mål, nemlig:

Generel målsætning 1: Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

ved at sikre gennemførelse af Stockholmkonventionen og navnlig dens mål om at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod persistente organiske miljøgifte ved at mindske eller fjerne udslip fra deres fremstilling og anvendelse.

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål nr. 3

At beskytte Unionens borgere mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og trivsel

Specifikt mål nr. 6

At øge Unionens effektivitet ved løsning af internationale miljøproblemstillinger

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Aktivitet: 07 02 : Miljøpolitik på EU-plan og internationalt plan

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Hensigten med forslaget er en omarbejdning af forordning (EF) nr. 850/2004 for at tage hensyn til:

1)    udviklingen i EU-lovgivningen om kemikalier, herunder navnlig forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

2)    oprettelsen af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) ved forordning (EF) nr. 1907/2006

3)    oprettelsen af det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) ved forordning (EF) nr. 166/2006

4)    ændringer som følge af Lissabontraktaten

5)    resultaterne af kvalitetskontrollen om miljørapportering og -overvågning

6)    de hidtidige erfaringer med den praktiske gennemførelse.

Der forventes følgende resultater/virkninger:

1) Bedre sammenhæng med anden lovgivning om kemikalier, herunder forordningerne om REACH og CLP, og med forpligtelser og procedurer i henhold til Stockholmkonventionen, f.eks. vedrørende rapportering.

2) Større synergi mellem gennemførelsen af REACH-forordningen, CLP-forordningen, biocidforordningen og navnlig forordning (EU) nr. 649/2012 ved at overføre administrative, tekniske og videnskabelige opgaver fra Kommissionen til ECHA. ECHA's inddragelse forventes også at harmonisere og forbedre medlemsstaternes rapportering og dermed EU's sammenfattende rapport om gennemførelsen af POP-forordningen.

3) Nogle af de foreslåede ændringer vil føre til en reduktion af den administrative byrde for så vidt angår rapporteringsforpligtelser, idet bestående aktiviteter udnyttes bedre ved at lette og strømline rapporteringen og ved at harmonisere dem med forpligtelserne under Stockholmkonventionen.

Forslaget vil derfor fortsat opfylde målet med Stockholmkonventionen, som er at fjerne udslip af persistente organiske miljøgifte fra deres fremstilling og anvendelse, herunder fra affald med henblik på at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod potentielle skadevirkninger. Det sker ved at forbyde fremstilling, markedsføring og anvendelse af persistente organiske miljøgifte og ved at indføre bestemmelser om miljømæssigt forsvarlig behandling af affald, som består af, indeholder eller er forurenet med disse stoffer.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Den foreslåede forordning har ligesom den nuværende forordning til formål at eliminere udslip af persistente organiske miljøgifte fra deres fremstilling og anvendelse, herunder fra affald, med sigte på at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod potentielle skadelige virkninger ved at forbyde fremstilling, markedsføring og anvendelse af persistente organiske miljøgifte og ved at indføre bestemmelser om miljømæssigt forsvarlig behandling af affald, som består af, indeholder eller er forurenet med disse stoffer. Indikatorer for overvågning af gennemførelsen af forslaget er derfor:

- antallet af persistente organiske miljøgifte, der er opført i bilaget til forordningen

- antallet af persistente organiske miljøgifte, som helt er udfaset fra fremstilling, markedsføring og anvendelse hurtigst muligt efter deres opførelse i forordningen

- nedbringelsen af udslip af persistente organiske miljøgifte til miljøet, herunder utilsigtede udslip

- den tid, der er nødvendig til fuldstændig udfasning af fremstilling, markedsføring og anvendelse af persistente organiske miljøgifte på listen

- den tid, der er nødvendig til at nedbringe udslip af persistente organiske miljøgifte til miljøet, herunder utilsigtede udslip, til nul

- antallet af problemer med gennemførelsen af den foreslåede forordning, som indberettes til det netværk af udpegede nationale myndigheder, Kommissionen koordinerer.

Disse indikatorer bliver sammenfattet i rapporterne fra medlemsstaterne, ECHA og Kommissionen.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Det vigtigste behov, der skal opfyldes, at bringe forordning (EF) nr. 850/2004, som henviser til direktiv 67/548/EØF og direktiv 75/442/EØF, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, forordning (EF) nr. 1272/2008 og direktiv 2008/98/EF. Herudover henviser forordning (EF) nr. 850/2004 til et udvalg, som ikke eksisterer mere, og må derfor bringes i overensstemmelse med Lissabontraktaten.

Desuden skabes der ved overførsel af opgaver fra Kommissionen til ECHA en mere hensigtsmæssig ramme for at yde den administrative, videnskabelige og tekniske støtte til gennemførelsen. Der forventes navnlig forbedringer inden for medlemsstaternes rapportering og den videnskabelig støtte til revisionen af POP-kandidater.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Forordningsforslaget ændrer ikke på nogen af målene for forordning (EF) nr. 850/2004, og derfor er merværdien af en indsats fra EU's side den samme som den gældende forordnings.

Forordning (EF) nr. 850/2004 gennemfører Unionens forpligtelser i henhold til Stockholmkonventionen, som Unionen påtog sig ved at ratificere konventionen. På tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 850/2004 ansås en EU-forordning for den mest effektive måde at opfylde disse forpligtelser, og erfaringen viser, at det stadig er tilfældet.

Ifølge forslaget overføres hovedsagelig tekniske og videnskabelige opgaver til Det Europæiske Kemikalieagentur, som vil være nye opgaver for Agenturet. På grund af Agenturets ekspertise inden for kemikalier forventes erhvervslivet og medlemsstaterne at få gavn af at inddrage dette EU-agentur, da det vil give en bedre sammenhæng, en forbedret gennemførelse og styrket håndhævelse.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Erfaringerne med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 850/2004 viser, at det er hensigtsmæssigt at foretage visse tekniske ændringer af de dispositive bestemmelser såsom at harmonisere og præcisere visse definitioner og strømline visse forpligtelser og til at inddrage Det Europæiske Kemikalieagentur i nogle af opgaverne med henblik på at skabe synergi med anden lovgivning om kemikalier og for at lette medlemsstaterne forpligtelser.

Overdragelsen af opgaver fra Kommissionen til ECHA forventes navnlig at lette og forbedre medlemsstaternes rapportering og som følge heraf Unionens rapportering. Herudover vil den videnskabelige støtte til bl.a. gennemgangen af POP-kandidater sikre en bedre sammenhæng med andre områder og en bedre kvalitet.

Den nylige overførsel af nogle administrative, tekniske og videnskabelige opgaver fra Kommissionen til ECHA i medfør af forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier førte til en række forbedringer, navnlig en reduktion af arbejdsbyrden for erhvervslivet og medlemsstaternes myndigheder, strømlinede processer og en bedre overholdelse.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Forslaget er helt i tråd med de eksisterende politikker og mål om beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet globalt set, således som det er fastsat i det syvende miljøhandlingsprogram.

Forslaget sikrer en bedre sammenhæng med andre retsakter såsom forordning (EF) nr. 1907/2006, forordning (EF) nr. 1272/2008 og forordning (EF) nr. 166/2006.

Ved at placere det videnskabelige og tekniske arbejde i forbindelse med gennemførelsen af den foreslåede forordning hos ECHA forventes der synergi med ECHA's gennemførelsesarbejde i forbindelse med REACH-forordningen, CLP-forordningen, biocidforordningen og PIC-forordningen (649/2012).

1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

X Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2018 til 2019

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 46  

X Direkte forvaltning ved Kommissionen gennem:

   forvaltningsorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

X Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

X de organer, der er omhandlet i artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Bemærkninger

[…]

[…]

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

1)    Medlemsstaterne og Agenturet udarbejder, offentliggør på internettet og ajourfører rapporter om anvendelsen af forordningen, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner.

2) Medlemsstaterne stiller statistiske oplysninger til rådighed for Agenturet og Kommissionen om fremstilling og markedsføring af ethvert stof opført i bilag I eller II. Desuden stiller medlemsstaterne oplysninger til rådighed om udslip af persistente organiske miljøgifte til miljøet.

3)    Agenturet på sin side sammenstiller jævnligt en oversigtsrapport for Unionen, som omfatter indikatorer for output, resultater og virkninger af forordningen, samt oversigtkort efter behov med sigte på offentliggørelse på internettet og tilrådighedsstillelse for offentligheden, herunder Europa-Parlamentet og Rådet.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

Konstaterede risici

De største risici er:

- at virksomhederne ikke opfylder deres forpligtelser

- at medlemsstaternes registre er ufuldstændige

- at medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad overvåger forekomsten af POP i miljøet

- at kontrol- og håndhævelsessystemerne er utilstrækkelige, f.eks. kontrol udført af medlemsstaternes håndhævende myndigheder

- at ECHA ikke udfører sine opgaver.

Påtænkt(e) kontrolmetode(r)

For at sikre korrekt implementering af den foreslåede forordning er der indført eller vil der blive indført flere forvaltnings- og kontrolsystemer:

- medlemsstaterne opfordres til at udpege kompetente myndigheder, som har ansvaret for de administrative opgaver og håndhævelsen

- medlemsstaterne opfordres til at udarbejde og ajourføre deres rapporter, herunder om overvågnings- og håndhævelsesaktiviteter udført på deres område

- den tekniske og videnskabelige koordinering af EU's arbejde overvåges via møder blandt de kompetente myndigheder, hvor Kommissionen har formandsposten

- den daglige ledelse af ECHA's opgaver ligger inden for den administrerende direktørs ansvarsområde, og han refererer til ECHA's bestyrelse.

Derudover giver denne finansieringsoversigt grundlaget for det tilskud, ECHA har brug for for at udføre sine opgaver.

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Standardforanstaltningerne til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder i Kommissionen finder anvendelse på de opgaver, Kommissionen skal udføre ifølge forslaget.

Til bekæmpelse af svig, korruption og andre lovstridige aktiviteter finder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1037/1999 uden begrænsninger anvendelse på dette Agentur.

Agenturet har tiltrådt den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, og fastlagt de relevante bestemmelser, som skal gælde for alle Agenturets medarbejdere.

I finansieringsbestemmelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra Agenturet og de organer, som fordeler disse.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

070205

OB/IOB 47 .

fra EFTA-lande 48

fra kandidatlande 49

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

2

Det Europæiske Kemikalieagentur — aktiviteter i forbindelse med lovgivning om import og eksport af farlige kemikalier

Opdelte

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Nye budgetposter, som der er søgt om:

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer
[Betegnelse…...…]

OB/IOB.

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

Nummer

2 - Bæredygtig vækst: Naturressourcer

Generaldirektoratet for Miljø

År
2019

År
2020

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Afsnit 1: Personaleudgifter(*)

Forpligtelser

1)

0,100

0,100

Betalinger

2)

0,100

0,100

Afsnit 2: Infrastruktur- og driftsudgifter

Forpligtelser

1a)

0,000

0,000

Betalinger

2 a)

0,000

0,000

Afsnit 3: Driftsudgifter

Forpligtelser

3 a)

0,269

0,163

Betalinger

3b)

0,269

0,163

Bevillinger I ALT
for ECHA(**)

Forpligtelser

=1+1a +3a

0,369

0,263

Betalinger

=2+2a

+3b

0,369

0,263

(*) Den gennemsnitlige tildeling, inklusive udgifter til "habillage", samt under hensyntagen til de højere leveomkostninger i Finland.

(**) Delvis omfordeling fra budgetpost 07 02 03 (som er en del af LIFE-delprogrammet for miljø).
Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

"Administrative udgifter"

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019

År
2020

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD: Miljø

•Andre administrationsudgifter

i mio. EUR (tre decimaler)

År
N 50

År
N+1

År
N+2

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme 

Forpligtelser

0,369

0,263

Betalinger

0,369

0,263

3.2.2.Anslåede virkninger for ECHA's bevillinger

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
2019

År
2020

År

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 51

Gennemsnitlige omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKKE MÅL nr. 3 OG 6 52 ...

IT-system til rapportering

1

0,2

1

0,1

Evaluering af risikoprofil og risikostyring

2

0,01

2

0,01

Synteserapport for Unionen og medlemsstatsrapporter

0

0.039

1

0.033

EU-gennemførelsesplan

0

0,02

1

0,02

Subtotal for specifikke mål nr. 3 og 6

0,269

0,163

SPECIFIKT MÅL NR. 2

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT

0,269

0,163

De nuværende udgifter til videnskabelige og tekniske opgaver, som er opført på driftsbudgettet for 2015-2016, beløber sig til 210 000 EUR årligt og dækker servicekontrakter. Overførslen til Agenturet ventes at medføre store udgifter i 2019 til udvikling af nyt software, hvilket også ville have været nødvendigt for de alternative tilgange, idet det er nødvendigt at harmonisere og forbedre medlemsstaternes rapportering ved at oprette en database. Efter den indledende fase ventes driftsudgifterne at være stabile. I 2019 har Agenturet brug for investeringer, især til IT-investeringer. Når Agenturets aktiviteter er kommet i gang i 2019, vil Agenturets samlede udgifter være stabile, selv om der ventes en stigning i arbejdsomfanget, herunder navnlig udarbejdelse af rapporter, som vil medføre et fald i stykomkostningerne pr. output.

3.2.3.Anslåede virkninger for ECHA's menneskelige ressourcer

3.2.3.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019

År
2020

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Tjenestemænd (AD)

Tjenestemænd (AST)

Kontraktansat personale

1

1

Midlertidigt ansatte

Udstationerede nationale eksperter

I ALT

1

1

Anslåede virkninger for medarbejderne (yderligere årsværk) – stillingsfortegnelsen

Ansættelsesgrupper og lønklasser

År 2018

År 2019

År 2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

AD i alt

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

AST i alt

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC i alt

I ALT

Anslåede virkninger for medarbejderne (yderligere) – eksternt personale

Kontraktansatte

År N

Year N+1

Year N+2

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Ansættelsesgruppe IV

Ansættelsesgruppe III

Ansættelsesgruppe II

Ansættelsesgruppe I

I alt

1

1

Udstationerede nationale eksperter

År N

Year N+1

Year N+2

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Det planlagte ansættelsestidspunkt angives, beløbet tilpasses i overensstemmelse hermed (hvis ansættelsen finder sted i juli, opføres kun 50 % af de gennemsnitlige udgifter), og der redegøres nærmere i et bilag.

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer i det overordnede generaldirektorat

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i hele tal (eller med højst én decimal)

År

År

År

År N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

·Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

0702 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk: i fuldtidsækvivalenter) 53

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy 54

- i hovedsædet 55

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

GD ENV er ansvarlig for politikudvikling og gennemførelse af POP-forordningen i EU, inkl. vedtagelse af lovgivning, og alle internationale forpligtelser i henhold til konventionen. GD ENV repræsenterer Unionen på konventionsniveau, herunder i undersøgelsesudvalget vedrørende persistente organiske miljøgifte, og udfører arbejdet i forbindelse med internationale forhandlinger.

Eksternt personale

Beskrivelsen af, hvordan udgifterne til fuldtidsækvivalenterne er beregnet, bør medtages i afsnit 3 i bilag V.

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

X    Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

[…]

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres 56 .

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

[…]

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

X - Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
N

År
N+1

År
N+2

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALT3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

X    Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet:

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 57

År
N

År
N+1

År
N+2

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel …

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

[…]

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

[…](1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).
(2)    Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1).
(3)    Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35).
(4)    Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1).
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).
(6)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse, samt begrænsninger for kemikalier (REACH), oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
(7)    (COM(2017) 312, findes på følgende websted:     http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
(8)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
(9)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
(10)    COM (2017) 312 og SWD (2017) 230.
(11)    Kommissionens forordning (EU) 2016/460 af 30. marts 2016 om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 80 af 31.3.2016, s. 17).
(12)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).
(13)    COM(2017) 312 final - Foranstaltninger til at strømline miljørapportering: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf  
(14)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).
(15)    EUT L 81 af 19.3.2004, s. 37.
(16)    EUT L 209 af 31.7.2006, s. 3.
(17)    EUT L 63 af 6.3.2003, s. 29 Konventionen om forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel.
(18)    EUT L 39 af 16.2.1993, s. 3 Konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf.
(19)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
(20)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(21)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).
(22)    EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36)
(23)    EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/21/EF (EUT L 57 af 25.2.2004, s. 4).
(24)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
(25)    EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 27).
(26)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).
(27)    EUT C 322 af 17.11.2001, s. 2.
(28)    EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28).
(29)    EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171.
(30)    https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html and arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2016) 188 final.
(31)    (COM(2017) 312, findes på følgende websted    : http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
(32)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
(33)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
(34)    EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(35)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(36)    Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1). Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003.
(37)    Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(38)    Kommissionens direktiv 2001/59/EF af 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1).
(39)    Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(40)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17). 
(41)    Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31).
(42)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
(43)    Kommissionens beslutning 2000/479/EF af 17. juli 2000 om inførelse af en Europæisk Oversigt over Forurenende Emissioner (EPER) i henhold til artikel 15 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) (EFT L 192 af 28.7.2000, s. 36).
(44)    ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(45)    Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(46)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(47)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(48)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(49)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(50)    År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(51)    Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(52)    Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
(53)    KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(54)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(55)    Angår især strukturfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF).
(56)    Se artikel 11 og 17 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.
(57)    Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top

Bruxelles, den22.3.2018

COM(2018) 144 final

BILAG

til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)


ê 757/2010 artikel 1 og bilaget, nr. 1 (tilpasset)

è1 293/2016 artikel 1 og bilaget

è2 519/2012 artikel 1 og bilaget, nr. 1, litra a)

è3 519/2012 artikel 1 og bilaget, nr. 1, litra b)

è4 519/2012 artikel 1 og bilaget, nr. 2

è5 2030/2015 artikel 1 og bilaget

ð nyt

BILAG I

Del A — Stoffer, der er opført i konventionen og protokollen, og stoffer, der kun er opført i konventionen

Stof

CAS nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

Tetrabromdiphenylether

C12H6Br4O

Ö 40088-47-9 og andre Õ

Ö 254-787-2 og andre Õ

1. Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af tetrabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater Ö blandinger Õ , eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler.

2. Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:

a) artikler og præparaterÖ blandinger Õ med indhold af tetrabromdiphenylether i en koncentration under 0,1 vægtprocent, når de er helt eller delvis fremstillet af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, der er forberedt til genbrug, medmindre andet gælder ifølge litra b)

b) elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF 1 .

3. Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder tetrabromdiphenylether som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

Pentabromdiphenylether

C12H5Br5O

Ö 32534-81-9 og andre Õ

Ö 251-084-2 og andre Õ

1. Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af pentabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater Ö blandinger Õ , eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler.

2. Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:

a) artikler og præparaterÖ blandinger Õ med indhold af pentabromdiphenylether i en koncentration under 0,1 vægtprocent, når de er helt eller delvis fremstillet af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, der er forberedt til genbrug, medmindre andet gælder ifølge litra b)

b) elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.

3. Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder pentabromdiphenylether som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

Hexabromdiphenylether

C12H4Br6O

Ö 36483-60-0 og andre Õ

Ö 253-058-6 og andre Õ

1. Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af hexabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater Ö blandinger Õ , eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler.

2. Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:

a) artikler og præparaterÖ blandinger Õ med indhold af hexabromdiphenylether i en koncentration under 0,1 vægtprocent, når de er helt eller delvis fremstillet af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, der er forberedt til genbrug, medmindre andet gælder ifølge litra b)

b) elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.

3. Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder hexabromdiphenylether som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

Heptabromdiphenylether

C12H3Br7O

Ö 68928-80-3 og andre Õ

Ö 273-031-2 og andre Õ

1. Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af heptabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater Ö blandinger Õ , eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler.

2. Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:

a) artikler og præparaterÖ blandinger Õ med indhold af heptabromdiphenylether i en koncentration under 0,1 vægtprocent, når de er helt eller delvis fremstillet af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, der er forberedt til genbrug, medmindre andet gælder ifølge litra b)

b) elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.

3. Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder heptabromdiphenylether som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

Ö 1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 og andre Õ

Ö 217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 og andre Õ

1. Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOS på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer ellerpræparater Ö blandinger Õ .

2. Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOS i halvfabrikata eller artikler eller dele heraf, hvis koncentrationen af PFOS er mindre end 0,1 vægtprocent, beregnet på grundlag af massen af strukturelt eller mikrostrukturelt forskellige dele, der indeholder PFOS, eller for tekstiler eller andre materialer med coating, hvis mængden af PFOS udgør mindre end 1 μg/m2 af det coatede materiale.

3. Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder PFOS som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

4. Brandslukningsskum, som var markedsført inden den 27. december 2006, må anvendes indtil den 27. juni 2011.

5. Hvis den mængde, der frigives til miljøet, minimeres, tillades fremstilling og markedsføring til følgende specifikke anvendelser, forudsat at medlemsstaterne hvert fjerde år indberetter til Kommissionen om, hvor langt afviklingen af PFOS er nået:

a) indtil den 26. august 2015: befugtningsmidler til anvendelse i kontrollerede elektropletteringssystemer

b) fotoresister eller antireflektive coatings til fotolitografiske processer

c) fotografiske coatings til film, papir og trykplader

d) dughindrende midler til brug ved ikke-dekorativ hårdforkromning i lukkede systemer

e) hydraulikvæsker til fly.

I tilfælde, hvor undtagelserne i litra a)-e) vedrører fremstilling eller anvendelse i et anlæg, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF 2 , anvendes den relevante bedste tilgængelige teknik til begrænsning og minimering af frigivelse af PFOS, som er beskrevet i de oplysninger, Kommissionen har offentliggjort ifølge artikel 17, stk. 2, andet afsnit.

Så snart der foreligger nye oplysninger om detaljer i anvendelser og sikrere alternative stoffer eller teknologier for anvendelserne i litra b)-e), tager Kommissionen undtagelserne i andet afsnit op til vurdering, således at:

i) anvendelserne af PFOS udfases, så snart det er teknisk og økonomisk muligt at anvende sikrere alternativer

ii) en undtagelse kun kan forlænges til væsentlige anvendelser, hvis der ikke er adgang til sikrere alternativer, og når der er gjort rede for, hvad der er gjort for at finde sikrere alternativer

iii) frigivelsen af PFOS til miljøet er blevet minimeret ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

è2 

6. Så snart Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har vedtaget standarder, benyttes de som analysemetode til at godtgøre, at stoffer, præparater Ö blandinger Õ artikler opfylder kravene i punkt 1 og 2. Der kan som alternativ til CEN-standarderne anvendes andre analysemetoder, hvis brugeren kan påvise, at de giver tilsvarende resultater.

 ç

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

Chlordan

57-74-9

200-349-0

Hexachlorcyclohexaner, inkl. lindan

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

è3 Endosulfan ç

è3 115-29-7

959-98-8

33213-65-9 ç

è3 204-079-4 ç

è3 1. Markedsføring og anvendelse af artikler fremstillet før eller på den 10. juli 2012, der indeholder endosulfan som en bestanddel, er tilladt indtil 10. januar 2013.

2. Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er anvendt før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder endosulfan som en bestanddel, er tilladt.

3. For artikler omhandlet i punkt 1 og 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse. ç

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

Chlordecon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1 og andre

Med forbehold af direktiv 96/59/EF er det tilladt at anvende artikler, der allerede er i brug på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

ð Medlemsstaterne skal identificere og standse brug af andet udstyr (f.eks. transformatorer, kondensatorer eller andre beholdere indeholdende væskerester), der indeholder mere end 0,005 % PCB og større mængder end 0,05 dm3, snarest muligt og senest den 31. december 2025. ï

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphen

8001-35-2

232-283-3

Hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

è1 Hexabromcyclododecan

Ved "hexabromcyclododecan" forstås: hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og dets vigtige diastereoisomerer: alpha- hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan ç

è1 25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8 ç

è1 247-148-4,

221-695-9 ç

è1 1. I denne forbindelse finder artikel 4, stk. 1, litra b), anvendelse på koncentrationer af hexabromcyclododecan på 100 mg/kg (0,01 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater Ö blandinger Õ , eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler, hvilket Kommissionen tager op til fornyet overvejelse den 22. marts 2019.

2. Anvendelsen af hexabromcyclododecan, uanset om det er stoffet alene eller ipræparaterÖ blandinger Õ , i forbindelse med fremstilling af artikler af ekspanderet polystyren og fremstilling og markedsføring af hexabromcyclododecan til en sådan anvendelse er tilladt, forudsat at anvendelsen er godkendt i henhold til afsnit VII i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 3 , eller er genstand for en ansøgning om godkendelse indgivet senest den 21. februar 2014, hvor der endnu ikke foreligger nogen afgørelse om ansøgningen.

Markedsføring og anvendelse af hexabromcyclododecan, uanset om det er stoffet alene eller ipræparaterÖ blandinger Õ , i henhold til dette punkt er kun tilladt indtil den 26. november 2019 eller, hvis de ligger tidligere, frem til udløbsdatoen for den evalueringsperiode, der er angivet i en afgørelse om godkendelse, eller datoen for tilbagetrækning af en sådan godkendelse, jf. afsnit VII i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Markedsføring og anvendelse i bygninger af artikler af ekspanderet polystyren, hvor hexabromcyclododecan indgår som en bestanddel i sådanne artikler, og de er fremstillet i overensstemmelse med undtagelsen i dette punkt, er tilladt indtil 6 måneder efter datoen for denne undtagelses udløb. Artikler, som allerede er i brug på denne dato, må fortsat anvendes.

3. Uden at det berører undtagelsen i punkt 2, er markedsføring og anvendelse i bygninger af artikler af ekspanderet polystyren eller ekstruderet polystyren, hvor hexabromcyclododecan indgår som en bestanddel, og de er fremstillet den 22. marts 2016 eller tidligere, tilladt indtil den 22. juni 2016. Punkt 6 finder anvendelse, hvis artiklerne blev fremstillet i henhold til undtagelsen i punkt 2.

4. Artikler, hvor hexabromcyclododecan indgår som en bestanddel, og som allerede er taget i brug den 22. marts 2016 eller tidligere, må fortsat anvendes og markedsføres, og punkt 6 finder ikke anvendelse. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

5. Markedsføring og anvendelse i bygninger af importerede artikler af ekspanderet polystyren, hvor hexabromcyclododecan indgår som en bestanddel, er tilladt frem til udløbet af undtagelsen i punkt 2, og punkt 6 finder anvendelse, som om sådanne artikler er fremstillet i henhold til undtagelsen i punkt 2. Artikler, som allerede er i brug på denne dato, må fortsat anvendes.

6. Uden at det berører anvendelsen af andre EU-bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal ekspanderet polystyren, hvori hexabromcyclododecan er anvendt i overensstemmelse med undtagelsen i punkt 2, være identificeret ved hjælp af mærkning eller på anden vis i hele dets levetid. ç

ð Hexachlorbutadien ï

ð 87-68-3 ï

ð 201-765-5 ï

ð 1. Markedsføring og anvendelse af artikler fremstillet før eller på den 10. juli 2012, der indeholder hexachlorbutadien som en bestanddel, er tilladt indtil den 10. januar 2013.

2. Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er anvendt før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder hexachlorbutadien som en bestanddel, er tilladt.

3. For artikler omhandlet i punkt 1 og 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse. ï

ð Pentachlorphenol og salte og estere heraf ï

ð 87-86-5 og andre ï

ð 201-778-6 og andre ï

ð - ï

ð Polychlorerede naphthalener 4  ï

ð 70776-03-3 og andre ï

ð 274-864-4 og andre ï

ð 1. Markedsføring og anvendelse af artikler fremstillet før eller på den 10. juli 2012, der indeholder polychlorerede naphthalener som en bestanddel, er tilladt indtil 10. januar 2013.

2. Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er anvendt før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder polychlorerede naphthalener som en bestanddel, er tilladt.

3. For artikler omhandlet i punkt 1 og 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.  ï

Del B — Stoffer, der kun er opført i protokollen

Stof

CAS No

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

è4 Hexachlorbutadien ç

è4 87-68-3 ç

è4 201-765-5 ç

è4 1. Markedsføring og anvendelse af artikler fremstillet før eller på den 10. juli 2012, der indeholder hexachlorbutadien som en bestanddel, er tilladt indtil den 10. januar 2013.

2. Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er anvendt før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder hexachlorbutadien som en bestanddel, er tilladt.

3. For artikler omhandlet i punkt 1 og 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse. ç

è4 Polychlorerede naphthalener ç

è4 1. Markedsføring og anvendelse af artikler fremstillet før eller på den 10. juli 2012, der indeholder polychlorerede naphthalener som en bestanddel, er tilladt indtil 10. januar 2013.

2. Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er anvendt før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder polychlorerede naphthalener som en bestanddel, er tilladt.

3. For artikler omhandlet i punkt 1 og 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse. ç

è5 Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP) ç

è5 85535-84-8 ç

è5 287-476-5 ç

è5 1. Som en undtagelse er fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer eller præparater Ö blandinger Õ , der indeholder SCCP i koncentrationer på under 1 vægtprocent, eller artikler, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 0,15 vægtprocent, tilladt.

2. Anvendelse er tilladt for så vidt angår:

a) i transportbånd i mineindustrien og fugemasser til dæmninger og diger, som indeholder SCCP, og som allerede var i brug senest den 4. december 2015

b) andre artikler end de i litra a) omhandlede, som indeholder SCCP, og som allerede var i brug senest den 10. juli 2012.

3. For artikler omhandlet i punkt 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse. ç

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5

BILAG II

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BEGRÆNSNINGER

DEL A — Stoffer, der er opført i konventionen og protokollen

Stof

CAS No

Einecs-nr.

Begrænsningernes art

Del B — Stoffer, der kun er opført i protokollen

Stof

CAS No

Einecs-nr.

Begrænsningernes art

BILAG III

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BESTEMMELSER OM BEGRÆNSNING AF UDSLIP

Stof (CAS nr.)

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Hexachlorbenzen (HCB) (CAS nr. 118-74-1)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) 5

ê 757/2010 artikel 1 og bilaget nr. 2

Pentachlorbenzen (CAS nr. 608-93-5)

ê 1342/2014 artikel 1, stk. 1 og bilag I (tilpasset)

è1 460/2016 artikel 1 og bilaget

BILAG IV

Liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7

Stof

CAS No

Einecs-nr.

Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorbutadien

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Polychlorerede naphthalener 6

10 mg/kg

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10000 mg/kg

Tetrabromdiphenylether

C12H6Br4O

Ö 40088-47-9 og andre Õ

Ö 254-787-2 og andre Õ

Summen af koncentrationerne af tetrabromdipenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether og heptabromdiphenylether: 1000 mg/kg

Pentabromdiphenylether

C12H5Br5O

Ö 32534-81-9 og andre Õ

Ö 251-084-2 og andre Õ

Hexabromdiphenylether

C12H4Br6O

Ö 36483-60-0 og andre Õ

Ö 253-058-6 og andre Õ

Heptabromdiphenylether

C12H3Br7O

Ö 68928-80-3 og andre Õ

Ö 273-031-2 og andre Õ

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

Ö 1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 og andre Õ

Ö 217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 og andre Õ

50 mg/kg

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

15 μg/kg 7

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis (4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorcyclohexan, inkl. lindan

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Chlordecon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1

50 mg/kg 8

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

è1 Hexabromcyclododecan 9  ç

è1 25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8 ç

è1 247-148-4

221-695-9 ç

è1 1000 mg/kg, revideres af Kommissionen senest 20.4.2019 ç

ê Berigtigelse, EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5 (tilpasset)

è1 304/2009 artikel 1 og bilaget, nr. 2, litra a)

BILAG V

AFFALDSHÅNDTERING

DEL 1 Bortskaffelse og nyttiggørelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2

Følgende bortskaffelses- og nyttiggørelsesformer i henhold til bilag I IIA og IIB i direktiv 75/442/EØF2008/98/EF er tilladt efter denne forordnings artikel 7, stk. 2, hvis de anvendes på en sådan måde, at indholdet af persistente organiske miljøgifte destrueres eller omdannes irreversibelt:

D9

Fysisk-kemisk behandling

D10

Forbrænding på landjorden

R1

Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling, bortset fra affald, der indeholder PCB.

è1 R4 ç

è1  ç

è1 Genvinding eller videreudnyttelse af metaller eller metalforbindelser på følgende betingelser: Processen anvendes kun på reststoffer fra jern- og stålfremstillingsprocesser, eksempelvis støv og slam fra gasrensning, glødeskal, smedeskæl, valsehud eller zinkholdigt filterstøv fra stålværker, støv fra gasrensningssystemer ved kobbersmelteanlæg og lignende affald samt blyholdige udludningsrester fra produktion af non-ferrometaller. Affald, der indeholder PCB, må ikke forekomme. Behandlingen må kun ske ved processer til produktion af jern og stållegeringer (i højovn, skaktovn eller Siemens-Martinovn) og non-ferrometaller (i Wälz-roterovn eller i smeltebad i vertikal eller horisontal ovn), forudsat at de pågældende anlæg i det mindste opfylder emissionsgrænseværdierne for PCDD og PCDF i Ö overensstemmelse med Õ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald 10 , uanset om de er omfattet af direktivet; dette indskrænker ikke anvendelsen af de øvrige bestemmelser i direktivÖ et Õ 2000/76/EF hvor det er gældende, og bestemmelserne i direktiv 96/61/EFç

Forbehandling inden destruktionen eller den irreversible omdannelse i medfør af denne del af bilaget kan finde sted, såfremt et stof, der er anført i bilag IV, udskilles fra affaldet under forbehandlingen og efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med denne del af bilaget.è1  Hvor kun en del af et produkt eller affald, eksempelvis kasseret udstyr, indeholder eller er forurenet med persistente organiske miljøgifte, udskilles det, hvorefter det bortskaffes i overensstemmelse med kravene i denne forordning. ç Desuden kan ompakning og midlertidig oplagring foretages inden forbehandlingen eller inden destruktionen eller den irreversible omdannelse i overensstemmelse med denne del af bilaget.

ê 172/2007 artikel 1 og bilaget

DEL 2 Affald og den fremgangsmåde, som artikel 7, stk. 4, litra b), finder anvendelse på

Følgende fremgangsmåder er tilladt i medfør af artikel 7, stk. 4, litra b), for så vidt angår de specificerede affaldstyper, der er defineret med den sekscifrede kode og klassificeret i Kommissionens beslutning 2000/532/EF 11

ê 323/2007 artikel 1 og bilaget

Forbehandling inden permanent deponering i medfør af denne del af bilaget kan finde sted, såfremt et stof, der er anført i bilag IV, udskilles fra affaldet under forbehandlingen og efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med del 1 i bilaget. Desuden kan ompakning og midlertidig oplagring foretages inden forbehandlingen eller inden den permanente deponering i overensstemmelse med denne del af bilaget.

ê 460/2016 artikel 1 og bilaget

Affald i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF

Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV 12

Fremgangsmåde

10

AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP): 10000 mg/kg

Aldrin: 5000 mg/kg

Chlordan: 5000 mg/kg

Chlordecon: 5000 mg/kg

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis (4-chlorphenyl)ethan): 5000 mg/kg

Dieldrin: 5000 mg/kg

Endosulfan: 5000 mg/kg

Endrin: 5000 mg/kg

Heptachlor: 5000 mg/kg

Hexabrombiphenyl: 5000 mg/kg

Hexabromcyclododecan 13 : 1000 mg/kg

Hexachlorbenzen: 5000 mg/kg

Hexachlorbutadien: 1000 mg/kg

Hexachlorcyclohexaner, inkl. lindan: 5000 mg/kg

Mirex: 5000 mg/kg

Pentachlorbenzen: 5000 mg/kg

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer): 50 mg/kg

Polychlorerede biphenyler (PCB) 14 : 50 mg/kg

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner: 5 mg/kg

Polychlorerede naphthalener (*): 1000 mg/kg

Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether C12H6Br4O), pentabromdiphenylether (C12H5Br5O), hexabromdiphenylether (C12H4Br6O) og heptabromdiphenylether (C12H3Br7O): 10000 mg/kg

Toxaphene: 5000 mg/kg.

Permanent deponering er kun tilladt, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

1) Deponeringen finder sted på en af følgende lokaliteter:

sikre, dybtliggende formationer af hårde bjergarter i undergrunden

saltminer

et deponeringsanlæg for farligt affald, hvis affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 19 03 i beslutning 2000/532/EF.

2) Bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/31/EF 15 og Rådets beslutning 2003/33/EF 16 er overholdt.

3) Det er påvist, at den valgte fremgangsmåde er den miljømæssigt foretrukne.

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 14 * 17

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 16 *

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 07 *

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 04 *

Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning

10 03 08 *

Saltslagge fra sekundær forarbejdning

10 03 09 *

Sort slagge fra sekundær forarbejdning

10 03 19 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 21 *

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 29 *

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 01 *

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 02 *

Dross og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 04 *

Støv fra røggasrensning

10 04 05 *

Andet partikelformet materiale og støv

10 04 06 *

Fast affald fra røggasrensning

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 03 *

Støv fra røggasrensning

10 05 05 *

Fast affald fra røggasrensning

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 03 *

Støv fra røggasrensning

10 06 06 *

Fast affald fra røggasrensning

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 08 *

Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 08 15 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09

Affald fra jernstøberier

10 09 09 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

16

AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01 *

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 03 *

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

17

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 06 *

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 05

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 03 *

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 09

Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02 *

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, eksklusive udstyr indeholdende PCB

17 09 03 *

Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIEL BRUG

19 01

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald

19 01 07 *

Fast affald fra røggasrensning

19 01 11 *

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

19 01 13 *

Flyveaske indeholdende farlige stoffer

19 01 15 *

Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

19 04

Forglasset affald og affald fra forglasning

19 04 02 *

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

19 04 03 *

Ikke-forglasset fast fase

Den maksimale koncentrationsgrænse for polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD og PCDF) beregnes ud fra nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

é

BILAG VI

Ophævet forordning med liste over ændringer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004
(
EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7)

Rådets forordning (EF) nr. 1195/2006
(EUT L 217 af 8.8.2006, s. 1)

Rådets forordning (EF) nr. 172/2007
(EUT L 55 af 23.2.2007, s. 1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 323/2007
(EUT L 85 af 27.3.2007, s. 3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009
(EUT L 87 af 31.3.2009, s. 109)

Kun afsnit 3.7 i bilaget

Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2009
(EUT L 96 af 15.4.2009, s. 33)

Kommissionens forordning (EU) nr. 756/2010
(EUT L 223 af 25.8.2010, s. 20)

Kommissionens forordning (EU) nr. 757/2010
(EUT L 223 af 25.8.2010, s. 29)

Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2012
(EUT L 159 af 20.6.2012, s. 1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1342/2014
(EUT L 363 af 18.12.2014, s. 67)

Kommissionens forordning (EU) 2015/2030
(
EUT L 298 af 14.11.2015, s. 1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/293
(EUT L 55 af 2.3.2016, s. 4)

Kommissionens forordning (EU) 2016/460
(EUT L 80 af 1.3.2016, s. 17)

_____________

BILAG VII

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 850/2004

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 2, indledning

Artikel 2, indledning

Artikel 2, litra a)-d)

Artikel 2, litra a)-d)

_

Artikel 2, litra e) og f)

Artikel 2, litra e)

Artikel 2, litra g)

Artikel 2, litra f)

Artikel 2, litra h)

Artikel 2, litra g)

Artikel 2, litra i)

_

Artikel 2, litra j)

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3, litra a)

Artikel 4, stk. 3, litra a)

Artikel 4, stk. 3, litra b)

Artikel 4, stk. 3, litra b)

_

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 4, stk. 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 6

Artikel 7, stk. 6

Artikel 7, stk. 7

_

_

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12, stk. 1

Artikel 13, stk. 1, litra a)

Artikel 12, stk. 3, litra a)

Artikel 13, stk. 1, litra b)

Artikel 12, stk. 3, litra b)

Artikel 13, stk. 1, litra c)

_

Artikel 13, stk. 1, litra d)

Artikel 12, stk. 3, litra c)

Artikel 13, stk. 1, litra e)

Artikel 12, stk. 2

Artikel 13, stk. 1, litra f)

_

Artikel 13, stk. 2

Artikel 12, stk. 4

_

Artikel 12, stk. 5

Artikel 13, stk. 3

Artikel 12, stk. 6

_

_

Artikel 13, stk. 4

_

Artikel 13, stk. 5

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

_

Artikel 16

_

Artikel 17

_

Artikel 18

Artikel 15

Artikel 19

Artikel 16

Artikel 20

Artikel 17

_

Artikel 18

_

_

Artikel 21

Artikel 19

Artikel 22

Bilag I-V

Bilag I-V

Bilag VI

Bilag VII

_____________

(1)    EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.
(2)    EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
(3)    è1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1). ç
(4)    è4 Polychlorerede naphthalener: kemiske forbindelser baseret på en naphthalenringstruktur, hvor en eller flere brintatomer er erstattet med chloratomer. ç
(5)    I forbindelse med udslipsregistre anvendes følgende fire forbindelser som indikatorer: benzo(a)pyren, benzo(b) fluoranthen, benzo(k)fluoranthen og indeno(1,2,3-cd)pyren.
(6)    Polychlorerede naphthalener: kemiske forbindelser baseret på en naphthalenringstruktur, hvor en eller flere brintatomer er erstattet med chloratomer.
(7)

   Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(8)    I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.
(9)    è1 Ved "hexabromcyclododecan": omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan. ç
(10)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. November 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
(11)    Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3). Senest ændret ved Kommisionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 (EUT L 370 af 30.12.2014, s. 18).
(12)    Grænseværdierne finder kun anvendelse for deponeringsanlæg for farligt affald og anvendes ikke for permanente underjordiske oplagringsfaciliteter for farligt affald, herunder saltminer.
(13)    "Hexabromcyclododecan" omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha- hexabromcyclododecan, beta- hexabromcyclododecan og gamma- hexabromcyclododecan.
(14)    I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.
(15)    Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
(16)    Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27).
(17)    Affald, der er mærket med en asterisk »*«, er farligt affald i medfør af direktiv 2008/98/EF og omfattet af bestemmelserne deri.
Top