EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0233

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen

COM/2020/233 final

Bruxelles, den 2.6.2020

COM(2020) 233 final

2020/0113(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Covid-19-pandemien forårsager alvorlige forstyrrelser i forsyningskæden, og dette har haft indvirkning på de muligheder, som producenter af mobile ikkevejgående maskiner har for at overholde nogle af de frister, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner

I nævnte forordning fastsættes der nye emissionsgrænser, benævnt "trin V-emissionsgrænser" med henblik på at nedsætte de nuværende emissioner af luftforurenende stoffer fra motorer til mobile ikkevejgående maskiner. I betragtning af den strukturelle udfordring, som visse producenter står over for i forbindelse med overgangen til trin V-emissionsgrænserne, er der i forordningen fastsat en vis tilpasningstid til at foretage denne omstilling.

Ifølge overgangsperioderne i artikel 58, stk. 5, og de datoer, der er fastsat i bilag III til nævnte forordning, kan fabrikanterne indtil den 30. juni 2020 fremstille mobile ikkevejgående maskiner, hvori der er monteret overgangsmotorer af følgende kategorier: NRE i effektområdet < 56 kW og ≥ 130 kW, NRG, NRSh, NRS, IWP og IWA i effektområdet 19 ≤ P < 300, SMB og ATS. De kan derefter indtil den 31. december 2020 bringe disse maskiner i omsætning på EU-markedet.

Covid-19-udbruddet har imidlertid medført en fuldstændig afbrydelse i leveringen af dele og komponenter, og fabrikanterne står nu tilbage med lagre af motorer og ufærdige produkter. Konsekvensen af denne afbrydelse er, at mange fabrikanter af motorer og maskiner ikke vil være i stand til at overholde ovennævnte frister uden at lide alvorlige økonomisk tab.

I lyset af denne forstyrrelse, der ikke kunne forudses, forlænges fristen for fremstilling og omsætning af mobile ikkevejgående maskiner og traktorer udstyret med overgangsmotorer med tolv måneder. Denne forlængelse finder ikke anvendelse på overgangsmotorer, der er omfattet af datoerne i andet, tredje og fjerde afsnit i artikel 58, stk. 5.

Forlængelsen på 12 måneder er berettiget, da de varer, der skal udstyres med overgangsmotorer, er sæsonbetonede. Dette gælder især traktorer og haveudstyr. Derudover er det vanskeligt at forudsige den nøjagtige varighed af de forsinkelser, der vil opstå i forbindelse med færdiggørelsen af de pågældende varer (f.eks. fartøjer på indre vandveje). Endelig skal det bemærkes, at de erhvervsdrivende, uanset varigheden af forlængelsen, ikke vil have nogen interesse i en yderligere forsinkelse af færdiggørelsen og omsætningen af maskiner, køretøjer og fartøjer, som de allerede har afholdt omkostninger for.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Nærhedsprincippet finder anvendelse, idet forslaget ikke hører under EU's enekompetence.

Da forslaget indebærer ændringer af den eksisterende EU-lovgivning, er det kun EU, som effektivt kan behandle disse spørgsmål. Desuden kan de politiske mål ikke i tilstrækkelig grad opfyldes ved foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne.

En indsats på EU-plan er nødvendig på grund af behovet for at undgå, at der opstår hindringer for det indre marked, navnlig inden for motorer til mobile ikkevejgående maskiner, og på grund af luftforureningens grænseoverskridende karakter.

Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, fordi det ikke går videre end nødvendigt for at nå målene om at sikre et velfungerende indre marked og garantere en høj grad af offentlig sikkerhed og miljøbeskyttelse. Længden af den foreslåede forlængelse står i et rimeligt forhold til den forventede varighed af afbrydelsen forårsaget af covid-19-pandemien.

Valg af retsakt

En forordning om ændring af en forordning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Dette forslag ledsages ikke af en særskilt konsekvensanalyse, da der allerede er blevet foretaget en konsekvensanalyse i forbindelse med forordning (EU) 2016/1628. Dette forslag indebærer ikke en indholdsmæssig ændring af nævnte forordning og pålægger ikke de berørte parter nye forpligtelser. Det sigter primært mod at fastsætte en forlængelse på tolv måneder af produktionen og omsætningen af overgangsmotorer og de maskiner, der er udstyret med disse, med det nuværende covid-19-udbrud som en ekstraordinær begrundelse. Forslag har ingen virkninger for miljøet, da foranstaltningerne letter omsætningen af varer, der er udstyret med motorer produceret før pandemien. Det undgås også at skrotte varer udstyret med sådanne motorer, som ellers ikke ville være forskriftsmæssige.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen budgetmæssige virkninger for EU-institutionerne.

2020/0113 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 2 fastsættes der krav vedrørende emissionsgrænser og EU-typegodkendelsesprocedurer for motorer til mobile ikkevejgående maskiner.

(2)Datoerne for anvendelse af de nye emissionsgrænser, benævnt "trin V-emissionsgrænser", er fastsat for at give fabrikanterne klare og fyldestgørende oplysninger og en passende periode til overgang til det nye emissionstrin, samtidig med at de administrative byrder for de godkendende myndigheder reduceres betydeligt.

(3)Covid-19-udbruddet har forårsaget alvorlige forstyrrelser i forsyningskæden for kritiske dele og komponenter, der har ført til forsinkelser for motorer og maskiner, der er udstyret med sådanne motorer, som skal opfylde mindre strenge emissionsgrænser end trin V-emissionsgrænserne, og som skal bringes i omsætning inden de datoer, der er fastsat i forordning (EU) 2016/1628.

(4)Under hensyntagen til forstyrrelserne forårsaget af covid-19-udbruddet er det meget sandsynligt, at producenter af mobile ikkevejgående maskiner ikke vil være i stand til at sikre, at motorer og maskiner udstyret med sådanne motorer, der er omfattet af overgangsperioden, kan overholde de frister, der er fastsat i forordning (EU) 2016/1628, uden at det medfører alvorlige økonomiske tab.

(5)I lyset af de nuværende omstændigheder og for at sikre et velfungerende indre marked, skabe retssikkerhed og undgå potentielle markedsforstyrrelser bør datoerne for anvendelse af visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2016/1628 ændres.

(6)I betragtning af, at denne forlængelse ikke vil have nogen indvirkning på miljøet, da de pågældende overgangsmotorer allerede er blevet produceret, sammenholdt med det forhold, at det er vanskeligt at forudsige den nøjagtige varighed af forsinkelserne forårsaget af covid-19-pandemien, bør forlængelsen af de pågældende frister være på 12 måneder.

(7)I betragtning af, at overgangsperioden fastsat i artikel 58, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1628 for visse motorer udløber den 31. december 2020, og at producenterne kun kan producere overgangsmotorer indtil den 30. juni 2020, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(8)Der bør derfor gøres en undtagelse fra den periode på otte uger, der er nævnt i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(9)I betragtning af den hastende karakter af den nødvendige støtte bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2016/1628 foretages følgende ændringer:

I artikel 58 foretages følgende ændringer:

1)I stk. 5 foretages følgende ændringer:

a)Andet afsnit, første punktum, affattes således:

"For motorer af kategori NRE, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2020, skal medlemsstaterne tillade en forlængelse af overgangsperioden og af den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med yderligere 12 måneder for originaludstyrsfabrikanter med en samlet årlig produktion på under 100 enheder af mobile ikkevejgående maskiner udstyret med forbrændingsmotorer."

b)Tredje afsnit affattes således:

For motorer af kategori NRE, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2020, til anvendelse i mobile kraner forlænges overgangsperioden og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med 12 måneder."

c)Som femte afsnit tilføjes:

"For alle kategorier af motorer, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2019, undtagen for de motorer, der er omhandlet i fjerde afsnit, forlænges overgangsperioden og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med 12 måneder."

2)I stk. 7 indsættes som litra d):

"d) 36 måneder fra den gældende dato i bilag III for omsætning af motorer i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 5, femte afsnit.".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    EUT C af , p. .
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53).
Top