EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0434

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

COM/2016/0434 final - 2016/0198 (COD)

Bruxelles, den 30.6.2016

COM(2016) 434 final

2016/0198(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere


BEGRUNDELSE

BAGGRUND FOR FORSLAGET

Den nuværende udformning af opholdstilladelserne er fastsat ved Rådets fælles aktion (97/11/RIA), der blev vedtaget i 1997. Tilbage i 2009 vurderede medlemsstaterne, at mere sofistikerede forfalskninger betød, at det var nødvendigt at anvende en ny udformning for opholdstilladelser og besluttede at indføre mere moderne sikkerhedselementer for at forbedre opholdstilladelsernes sikkerhed.

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002, senest ændret ved forordning (EF) nr. 380/2008, fastsætter en ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere. På grund af indførelsen af biometriske elementer (ansigtsbillede og fingeraftryk) gik man væk fra opholdstilladelser i form af selvklæbende mærkater, og siden den 20. maj 2011 har kun tilladelser i kortform været tilladt. Under forhandlingerne om 2008-ændringen af forordningen, hvorved der blev indført biometriske identifikatorer ved hjælp af en kontaktløs chip i opholdstilladelsen, gav visse medlemsstater udtryk for et ønske om at inkludere en fakultativ kontaktchip til national anvendelse i forbindelse med e-forvaltningstjenester. Det blev accepteret, og det samme gjaldt den fakultative anvendelse af supplerende (nationale) sikkerhedselementer.

Opholdstilladelsen anvendes også til tilladelser til lokal grænsetrafik og de særlige tilladelser, der udstedes i henhold til EU-lovgivningen om lovlig migration 1 .

Ensartethed vs. nationale sikkerhedselementer

Kommissionen går ind for et ensartet format for opholdstilladelser på samme måde som med visummærkatet. Herved vil alle medlemsstater have den samme kortmodel og udformning og de samme sikkerhedselementer. Under hensyn til den tekniske udvikling, der har fundet sted i visse medlemsstater inden for e-forvaltning, er det imidlertid fundet hensynsmæssigt at acceptere, at der tilføjes en kontaktchip til e-forvaltningsformål for de medlemsstater, der ønskede at give tredjelandsstatsborgere de samme fordele som deres egne statsborgere, samtidigt med at det accepteres, at dette ville føre til en vis mangel på ensartethed, hvad angår formatet.

I den forbindelse blev der indføjet følgende sætning i stk. 2, litra h), i bilag I til forordningen:

Medlemsstaterne kan også tilføje yderligere nationale sikkerhedsfeatures, såfremt disse er opført på listen, der er opstillet i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f), i denne forordning, og såfremt de er i overensstemmelse med nedenstående modellers harmoniserede udseende, og effektiviteten af de ensartede sikkerhedsfeatures ikke forringes."

Denne liste blev efterfølgende fastsat ved Kommissionens beslutning K(2009) 3770 af 20. maj 2009. Beslutningen omhandlede supplerende sikkerhedselementer, som medlemsstaterne kan anvende, hvis de ønsker det.

Valget og anvendelsen af supplerende fakultative sikkerhedselementer og mulighederne for at fortolke de tekniske specifikationer, som ikke længere er tilstrækkeligt specifikke på grund af den tekniske udvikling, betød, at kvaliteten og udformningen af opholdstilladelserne var meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden.

Arbejdet med en ny udformning og sikkerhedselementer blev indledt i 2010, da der under det udvalg, som er nedsat ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 1683/95 ("artikel 6-udvalget"), blev nedsat en undergruppe for at arbejde med dette spørgsmål.

Efter Kommissionens opfattelse udgjorde denne nye start også en mulighed for at undersøge mulighederne for at indføre et ensartet og harmoniseret format og sikre, at alle opholdstilladelser garanterede det samme højst mulige sikkerhedsniveau. Dette ville hjælpe grænsevagterne og andre offentligt ansatte med at genkende opholdstilladelserne ved første blik.

Som forklaret i punkt 3 nedenfor kom det i forbindelse med høringerne af de berørte parter frem, at det for visse medlemsstater ville indebære meget høje omkostninger at anvende en harmoniseret tilgang. Kompromiset var at opretholde en liste over de nyeste supplerende sikkerhedselementer, som kan tilføjes til det fælles ensartede format, hvis det er et ønske.

En af de vigtigste årsager til at vælge denne fremgangsmåde er, at kortet i henhold til de tekniske specifikationer, der blev vedtaget i 2009, skal være lavet af et plastmateriale (ligesom kreditkort). Det fremgår imidlertid ikke af de tekniske specifikationer, præcist hvilket plastmateriale der skal anvendes. Der findes forskellige typer plast på markedet, og den mest velegnede er polycarbonat. På nuværende tidspunkt består alle kort af flere lag af forskellige plastmaterialer, selv om de fleste anvender polycarbonat. Den produktionsteknologi, der anvendes til de forskellige plastmaterialer, varierer også fra den ene medlemsstat til den anden. Eftersom der anvendes forskellige teknikker til fremstilling af kortene, er det ikke muligt at inkorporere alle de foreslåede sikkerhedselementer. Da den nye opholdstilladelse skal være omkostningsneutral, har det ikke være muligt at opnå fuld harmonisering.

Medlemsstater, der ønsker at gå videre med de fakultative sikkerhedselementer, var rede til at begrænse dem til et minimum og i de tekniske specifikationer angive den anvendte teknologi, placeringen og størrelsen. Disse fastsættes i en kommende gennemførelsesafgørelse fra Kommissionen.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 79 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig stk. 2, litra a), finder anvendelse, da den vedrører "betingelser for indrejse og ophold samt standarder for medlemsstaternes udstedelse af langtidsvisa og opholdstilladelser .....". (tidligere artikel 63, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab).

Hvorfor er der ikke foreslået en omarbejdning?

I princippet vil en tredje væsentlig ændring nødvendiggøre en omarbejdning.

I dette tilfælde er der imidlertid argumenter, der berettiger til en afvigelse fra denne regel. De vigtigste ændringer vil blive anvendt ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse om de hemmelige tekniske specifikationer for fremstilling af den nye opholdstilladelse. Der er ingen væsentlige ændringer af den dispositive del af den foreslåede forordning. Kun bilaget er erstattet for at vise den nye udformning. Der er behov for hurtige lovgivningstiltag, da svindlerne har et forspring, og det er nødvendigt at sikre opholdstilladelserne bedre mod svig. I modsætning til andre forordninger inden for visumpolitikken, f.eks. visumkodeksen, er denne forordning desuden af begrænset interesse for den brede offentlighed.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Artikel 79, stk. 2, litra a), i TEUF giver Europa-Parlamentet og Rådet beføjelse til at vedtage foranstaltninger vedrørende "standarder for medlemsstaternes udstedelse af langtidsvisa og opholdstilladelser".

Dette forslag ligger inden for de grænser, der er fastsat i disse traktatbestemmelser, og ændrer ikke anvendelsesområdet for EU-lovgivningen.

Formålet med dette forslag er at sikre og forbedre den ensartede udformning af opholdstilladelser yderligere i lyset af udviklingen i svindlernes praksis. Medlemsstaterne kan ikke hver for sig nå dette mål i tilstrækkelig grad, da en ensartet udformning nødvendigvis skal være ensartet, og det kun er Unionen, der kan ændre en eksisterende EU-retsakt.

Proportionalitet

I henhold til artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union må indholdet og formen af EU's indsats ikke gå videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne. Den form, der er valgt til denne foranstaltning, skal gøre det muligt at opfylde målet med forslaget og sikre en så effektiv gennemførelse som muligt.

Den ensartede udformning af opholdstilladelser blev fastsat ved en forordning for at sikre, at den fandt anvendelse på samme måde i alle medlemsstaterne. Med dette forslag ændres denne forordning, og det skal derfor have form af en forordning. Hvad angår indholdet, er dette initiativ begrænset til at forbedre den eksisterende forordning. Det tager sigte på at nå politikmålet vedrørende bekæmpelse af irregulær migration ved at gøre det vanskeligere at efterligne eller forfalske dokumenter. Forslaget er derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

3.RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER

Resultater af høringer af interesserede parter og ekspertbistand

Undergruppen under artikel 6-udvalget udarbejdede et dokument om krav til alle de ønskede forbedringer, der kunne inkorporeres i et nyt format. Medlemsstaterne blev enige om at tage kontakt til deres leverandører og derefter fremlægge forslag. De valgte derefter deres foretrukne udformning og fælles sikkerhedselementer, som blev inkorporeret i den nye opholdstilladelse. Et af kravene var, at det nye format skulle være omkostningsneutralt.

Det blev under drøftelserne klart, at medlemsstaterne ikke gik ind for et fuldstændigt harmoniseret dokument. De holdt fast ved, at der skulle opretholdes en ajourført liste over supplerende sikkerhedselementer, som kunne tilføjes til et fælles "ensartet" format, hvis det var ønsket. På grund af de forskellige anvendte produktionsordninger ønskede medlemsstaterne ikke at ændre deres systemer, men foretrak at fortsætte med et fælles "ensartet" kort med et forbedret sikkerhedsniveau og en ajourført liste over fakultative (nationale) sikkerhedselementer. "Ensartethed" betyder kun, at man har en ensartet udformning og visse standardsikkerhedselementer, hvortil der kan tilføjes fakultative sikkerhedselementer.

De hermed forbundne omkostninger for visse medlemsstater betød, at det var nødvendigt at finde frem til en kompromisløsning. Dette indebar en mulighed for at anvende supplerende fakultative sikkerhedselementer, samtidigt med at listen blev reduceret til det mulige minimum, hvilket afhang af, hvilke konsekvenser de pågældende sikkerhedselementer måtte have for den ensartede udformning - specielt forsiden. Hertil kommer, at de tekniske specifikationer (materiale og teknologi, der skal anvendes, placeringen og størrelsen m.m. af elementerne) ville blive strammet op, således at der ikke længere var mulighed for forskelligartede fortolkninger. Dette bør medvirke til at harmonisere kortets udformning, hvilket er vigtigt for ensartetheden og grænsevagternes genkendelse af kortet.

Listen over alle de fakultative sikkerhedselementer er angivet i bilaget, som indeholder de tekniske specifikationer, der er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 7 i denne forordning. Billedet i bilaget til denne forordning kan derfor variere en smule på bagsiden af opholdstilladelsen afhængigt af, hvilke fakultative sikkerhedselementer der anvendes af de enkelte medlemsstater.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den foreslåede ændring har ingen konsekvenser for EU-budgettet.

5.ANDRE FORHOLD

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Nærmere bestemmelser

Ændringsforordningen er baseret på artikel 79, stk. 2, litra a), i TEUF, som erstattede artikel 63, stk. 3, litra a), i TEF.

1. Danmarks deltagelse

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om denne forordning til udbygning af Schengenreglerne, skal Danmark træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

2. Det Forenede Kongeriges og Irlands deltagelse.

I henhold til artikel 4a, første afsnit, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaterne, finder bestemmelserne i nævnte protokol også anvendelse på foranstaltninger, der er foreslået eller vedtaget i medfør af tredje del, afsnit V, i TEUF, og som ændrer en eksisterende foranstaltning, som de er bundet af. Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af forordning (EF) nr. 1030/2002, som dette forslag vil ændre. Det følger heraf, at bestemmelserne i protokol nr. 21 finder anvendelse. Dette betyder, at Det Forenede Kongerige og Irland ikke behøver at deltage i vedtagelsen af den foreslåede forordning (artikel 1 i protokol nr. 21). I henhold til artikel 3 i protokol nr. 21 kan de imidlertid tre måneder efter fremlæggelsen af forslaget meddele Rådet, at de ønsker at deltage i foranstaltningens vedtagelse og anvendelse.

Artikel 4 i protokol nr. 21 finder også anvendelse og giver Det Forenede Kongerige og Irland mulighed for at godkende foranstaltningen, når den er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

Med henblik på at tage hensyn til de valg, som Det Forenede Kongerige og Irland skal træffe inden tre måneder efter vedtagelsen af forslaget, angives ordlyden til seks eventuelle betragtninger i skarp parentes. En eller to af disse med relevant indhold udvælges af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af de valg, som Det Forenede Kongerige og Irland træffer i de tre måneder efter vedtagelsen af forslaget.

3. Udvikling af Schengenreglerne som omhandlet i associeringsaftalerne

Forordning (EF) nr. 1030/2002 er en del af Schengenreglerne, som er gældende for Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein på grundlag af deres respektive associeringsaftaler. Den foreslåede ændring bør derfor også gælde for disse associerede lande.

4. Den dispositive tekst

Artikel 1

I denne bestemmelse fastsættes det, at bilaget til forordning (EF) nr. 1030/2002 bør erstattes af det nye bilag, som indeholder afbildning og den generelle beskrivelse af den nye opholdstilladelse.

Artikel 2

For at gøre det muligt at få opbrugt eksisterende lagre planlægges der en overgangsperiode på seks måneder, inden for hvilken medlemsstaterne stadig kan anvende de gamle opholdstilladelser.

Artikel 3

Der er for det første den sædvanlige bestemmelse om forordningens ikrafttræden.

For det andet fastsættes det, at medlemsstaterne indfører den nye opholdstilladelse ni måneder efter Kommissionens vedtagelse af en gennemførelsesafgørelse om de supplerende tekniske specifikationer.

2016/0198 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 79, stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 indføres der en ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere.

(2)Det nuværende ensartede format for opholdstilladelser, der i sin nuværende udformning har været anvendt siden 1997, må betragtes som truet på grund af alvorlige tilfælde af efterligning og forfalskning.

(3)Derfor bør der fastsættes en ny fælles udformning for opholdstilladelser med mere moderne sikkerhedselementer med henblik på at gøre dem mere sikre og forebygge forfalskning.

(4)I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget denne forordning til udbygning af Schengenreglerne, skal Danmark træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

(5)[I medfør af artikel 1 og 2 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold for artikel 4 i samme protokol, deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i disse medlemsstater.]

(6)[I medfør af artikel 1 og 2 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold for artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.]

(7)[I medfør af artikel 1 og 2 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold for artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.]

(8)[I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har disse medlemsstater meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.]

(9)[I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige (ved brev af …) meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.]

(10)[I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Irland (ved brev af …) meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.]

(11)Denne forordning udgør en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

(12)For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. aftalen, der blev indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge, om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 2 , som er henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B), i Rådets afgørelse 1999/437/EF 3 .

(13)For så vidt angår Schweiz, udgør denne forordning en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. aftalen, der er indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 4 , som er henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B), i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF 5 .

(14)For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen, der er undertegnet mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 6 , der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU 7

(15)For at gøre det muligt at få opbrugt eksisterende lagre af opholdstilladelser bør der fastsættes en overgangsperiode, inden for hvilken medlemsstaterne stadig kan anvende de gamle opholdstilladelser.

(16)Forordning (EF) nr. 1030/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1030/2002 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Opholdstilladelser, som er i overensstemmelse med de specifikationer, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1030/2002, og som gælder indtil den dato, der er nævnt i andet afsnit af artikel 3, må anvendes til opholdstilladelser, der udstedes senest seks måneder efter denne dato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra tolv måneder efter vedtagelsen af de yderligere tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1030/2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landegrænser og om ændring af Schengen-konventionen (EUT L 405 af 30.12.2006, s. 1). Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (EUT L 251 af 3.10.2003, s. 12). Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44). Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste (EUT L 375 af 23.12.2004, s. 12). Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 15). Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (EUT L 343 af 23.12.2011, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af 26. februar 2014 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 375). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (EUT L 157 af 27.5.2014, s. 1).
(2) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(3) Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).
(4) EUT L 53 af 27.2. 2008, s. 52.
(5) Rådets afgørelse 2008/903/EF af 27. november 2008 om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Det Schweiziske Forbund (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).
(6) EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.
(7) Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).
Top

Bruxelles, den 30.6.2016

COM(2016) 434 final

BILAG

til forslaget

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere


BILAG

til forslaget

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

Kortets forside og bagside:

a) Beskrivelse

Opholdstilladelsen med biometriske data udfærdiges som et selvstændigt dokument i ID 1-format. Der skal anvendes specifikationer som fastsat i ICAO-dokumentet om maskinlæsbare rejsedokumenter (kort) (dokument 9303, del 7). Den skal indeholde følgende rubrikker: 1 2

Forside:

1.    Denne rubrik indeholder de tre bogstaver for landekoden som fastsat i ICAO-dokument 9303 om maskinlæsbare dokumenter, der er integreret i baggrundstrykket.

2.    ICAO-symbol for maskinlæsbart rejsedokument med kontaktløs mikrochip (e-MRTD-symbol) i optisk variable farver. De fremtræder i forskellige farver afhængigt af synsvinklen.

3.1.    I denne rubrik anføres dokumenttitlen (opholdstilladelse) på den udstedende medlemsstats officielle sprog.

3.2.    Dokumenttitlen i punkt 3.1 gentages i denne rubrik på mindst ét andet og højst to andre officielle EU-sprog for at lette anerkendelsen af kortet som en opholdstilladelse for tredjelandsstatsborgere.

4.1.    Dokumentnummeret.

4.2.    Dokumentnummeret gentages (med særlige sikkerhedselementer) i denne rubrik.

5.    Kortadgangsnummeret (CAN) angives i denne rubrik.

Overskrifterne i punkt 6-12 bør anføres på den udstedende medlemsstats sprog. Den udstedende medlemsstat kan tilføje et andet af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog på samme linje, idet der i alt højst må være to sprog.

6.    Navn: efternavn(e) og fornavn(e) i nævnte rækkefølge 3 .

7.    Køn.

8.    Nationalitet.

9.    Fødselsdato.

10 4 .    Tilladelsens art: Her angives, hvilken form for opholdstilladelse medlemsstaten har udstedt til tredjelandsstatsborgeren. For de familiemedlemmer til en EU-borger, der ikke har udnyttet deres ret til fri bevægelighed, anføres der "familiemedlem". Hvad angår personer, der er berettigede i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF 5 , kan medlemsstaterne anføre "berettiget person i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF".

11.    I denne rubrik angives dokumentets udløbsdato 6 .

12 7 .    Bemærkninger: Medlemsstaterne kan angive de nærmere oplysninger til national brug, der er nødvendige i relation til reglerne for tredjelandsstatsborgere, herunder oplysninger om eventuelle arbejdstilladelser eller tidsubegrænsede opholdstilladelser 8 .

13.    Kortet skal forsynes med et sikkert integreret identitetsfoto, som sikres ved hjælp af et diffraktivt optisk variabelt billede (Diffractive Optically Variable Image Device - DOVID).

14.    Indehaverens underskrift

15.    DOVID til portrætbeskyttelse.

Bagside:

16.    Bemærkninger: Medlemsstaterne kan angive de nærmere oplysninger til national brug, der er nødvendige i relation til reglerne for tredjelandsstatsborgere, herunder oplysninger om eventuel arbejdstilladelse 9 , efterfulgt af obligatoriske felter:

16.1.    Udstedelsesdato, udstedelsessted/udstedelsesdato: Her angives datoen og stedet for opholdstilladelsens udstedelse. Udstedelsesstedet kan i givet fald erstattes med en henvisning til udstedelsesmyndigheden.

16.2.    Fødested

efterfulgt af fakultative felter som f.eks. "indehaverens adresse".

16.3.    Oplysninger vedrørende kortets fremstilling, f.eks. producentens navn, versionsnummer m.m.

17.    Maskinlæsbart felt. Det maskinlæsbare felt skal være i overensstemmelse med ICAO-retningslinjerne, der er omhandlet i dokument 9303.

18.    Dette trykte felt skal indeholde det nationale logo, således at opholdstilladelsen kan skelnes fra opholdstilladelser udstedt af andre medlemsstater, og således at der garanteres for dens nationale oprindelse.

19.    Det maskinlæsbare felt skal indeholde en trykt tekst i baggrundstrykket med et unikt kendetegn for den medlemsstat, der er udsteder. Denne tekst må ikke forstyrre det maskinlæsbare felts tekniske elementer.

Synlige nationale sikkerhedselementer (som ikke berører bilaget med tekniske specifikationer):

20 10 .    Der skal anvendes en RF-chip som lagringsmedium i overensstemmelse med artikel 4a. I opholdstilladelsen kan medlemsstaterne også integrere et dobbelt interface eller en separat kontaktchip på kortets bagside til national brug, der skal overholde ISO-standarderne, og som ikke på nogen måde må påvirke RF-chippen.

21.    Transparent vindue

22.    Transparent ramme

b) Farve, trykning

Medlemsstaterne fastlægger farve og trykkemetode i overensstemmelse med de ensartede regler, der fastsættes i dette bilag, og de tekniske specifikationer, der opstilles efter artikel 2 i denne forordning.

c) Materiale

Til fremstilling af kortet anvendes udelukkende polycarbonat eller tilsvarende syntetisk polymer (som kan holde i mindst 10 år).

d) Trykteknikker

Følgende trykketeknikker skal kunne anvendes:

- Baggrundsoffsettryk med høj sikkerhed

- Ultraviolet fluorescerende trykfarve

- Regnbuetryk

Det skal være muligt at skelne forsidens sikkerhedselementer fra bagsiden.

- Nummerering:

Dokumentnummeret skal være angivet mere end et sted på dokumentet (bortset fra det maskinlæsbare område)

e) Beskyttelse mod kopiering

En opgraderet DOVID, som sikrer en identifikationskvalitet og et sikkerhedsniveau, der er mindst ligeså høje som den anordning, der anvendes i det nuværende ensartede format for visaer, vil blive anvendt på opholdstilladelsens forside med et avanceret design og avancerede elementer, herunder et forbedret diffraktivt element til avanceret maskinkontrol.

f) Personaliseringsteknik

For at sikre oplysningerne på opholdstilladelsen tilstrækkeligt mod efterlignings- eller forfalskningsforsøg skal persondataene omfattende fotografi, indehaverens underskrift og de vigtigste oplysninger i forbindelse med udstedelsen integreres i dokumentmaterialet.

Til personalisering anvendes der lasergraveringsteknologi eller anden tilsvarende sikker teknologi og integrering i selve kortet.

g) Medlemsstaterne kan også tilføje yderligere nationale sikkerhedselementer, såfremt disse er opført på listen, der er opstillet i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f), i denne forordning, og såfremt de er i overensstemmelse med ovenstående modellers harmoniserede udseende, og effektiviteten af de ensartede sikkerhedselementer ikke forringes.

(1) Hvor der henvises til et nummer i en anden EU-retsakt, angives den tidligere gældende reference i en fodnote.
(2) De overskrifter, der skal trykkes, er angivet i de tekniske specifikationer, som vedtages i henhold til forordningens artikel 6.
(3) Der anvendes ét enkelt felt til efternavn og fornavn. EFTERNAVN med store bogstaver; Fornavn med små bogstaver, men begyndende med stort. Der må ikke være adskillelse mellem EFTERNAVNE og Fornavne. Af pladshensyn kan et første og et andet efternavn placeres på samme linje og det samme gælder EFTERNAVNE og Fornavne.
(4) Tidligere punkt 6.4.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
(6) Der anføres en dato (dd/mm/åååå) og ikke f.eks. "midlertidig" eller "tidsubegrænset".
(7) Tidligere punkt 7.5-9.
(8) Der kan anføres bemærkninger på 1 linje på forsiden (ca. 40 skrifttegn) og på 5 linjer på bagsiden.
(9) Al den plads, der er tilgængelig på kortets bagside (bortset fra det maskinlæsbare område), forbeholdes feltet Bemærkninger. Her anføres eventuelle bemærkninger efterfulgt af de obligatoriske felter (udstedelsesdato, udstedelsessted/udstedelsesmyndighed og fødested) og efterfulgt af de fakultative felter, de enkelte medlemsstater har behov for. Inden de fakultative felter angives underoverskrifter.
(10) Tidligere punkt 16.
Top