EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1926

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1926 af 3. november 2016 om godkendelse af solcelletag til batteriopladning som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EØS-relevant tekst )

C/2016/6917

OJ L 297, 4.11.2016, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1926/oj

4.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1926

af 3. november 2016

om godkendelse af solcelletag til batteriopladning som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (2), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den ansøgning, der den 4. februar 2016 blev indgivet af leverandøren a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (»ansøgeren«) om godkendelse af solcelletag til batteriopladning som en miljøinnovation, er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 (3).

(2)

Ifølge oplysningerne i ansøgningen er betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 opfyldt. Det af ansøgeren foreslåede solcelletag til batteriopladning bør derfor godkendes som innovativ teknologi.

(3)

Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse 2014/806/EU (4) og (EU) 2015/279 (5) godkendt to ansøgninger vedrørende solcelletag til batteriopladning. På baggrund af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med vurderingen af disse ansøgninger såvel som den nærværende ansøgning, vurderes det, at det på tilfredsstillende og fuldgyldig vis er påvist, at et solcelletag til batteriopladning opfylder kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og giver en reduktion af CO2-emissionerne på mindst 1 g CO2/km sammenlignet med et basiskøretøj. Denne innovative teknologis evne til at reducere CO2-emissioner bør derfor generelt anerkendes og, i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i forordning (EF) nr. 443/2009, attesteres, og der bør fastsættes en generisk prøvningsmetode til certificering af CO2-besparelserne.

(4)

Fabrikanterne bør derfor have mulighed for at certificere de CO2-besparelser fra solcelletag til batteriopladning, der opfylder disse kriterier. For at sikre at det kun foreslås at certificere solcelletag, der opfylder de nævnte betingelser, skal fabrikanten sammen med den ansøgning om certificering, der indgives til typegodkendelsesmyndigheden, fremlægge en verifikationsrapport, der er udarbejdet af et uafhængigt og godkendt organ, til bekræftelse af, at komponenten opfylder betingelserne i denne afgørelse.

(5)

Hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at solcelletaget til batteriopladning ikke opfylder betingelserne for certificering, bør ansøgningen om certificering af besparelserne afvises.

(6)

Den prøvningsmetode, der anvendes med henblik på påvisning af CO2-besparelserne fra solcelletag til batteriopladning, bør godkendes.

(7)

For at bestemme hvor store CO2-besparelser der vil kunne opnås med et solcelletag til batteriopladning, er det nødvendigt at definere det basiskøretøj, som køretøjet med den innovative teknologi skal sammenholdes med, jf. artikel 5 og 8 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011. Kommissionen finder, at basiskøretøjet bør være en variant, der i alle henseender er identisk med det miljøinnovative køretøj bortset fra solcelletaget og i givet fald uden det ekstra batteri og andre apparater, som er specifikt nødvendige for at omdanne solenergi til elektricitet og for at oplagre elektriciteten.

(8)

I henhold til artikel 2, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 skal det påvises, at solcelletaget til batteriopladning er væsentligt for køretøjets effektive drift. Det betyder, at den energi, der produceres af solcelletaget, f.eks. ikke udelukkende bør anvendes til apparater, der har til formål at øge komforten.

(9)

For at fremme en større udbredelse af solcelletag til batteriopladning i nye køretøjer bør fabrikanterne også have mulighed for at ansøge om certificering af CO2-besparelserne fra flere forskellige systemer med solcelletag ved indgivelse af én enkelt ansøgning. Hvis denne mulighed benyttes, bør der imidlertid anvendes en mekanisme, der skaber incitament til kun at udbrede brugen af de systemer med solcelletag, der har den største virkningsgrad.

(10)

Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (6), bør der fastsættes en individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse

Det solcelletag til batteriopladning, der er beskrevet i den ansøgning, som er indgivet af a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, godkendes som en innovativ teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

Artikel 2

Ansøgning om certificering af CO2-besparelser

1.   Fabrikanten kan ansøge om certificering af CO2-besparelser fra et system med solcelletag til batteriopladning, som er beregnet til brug i konventionelle M1-køretøjer med forbrændingsmotor, og som omfatter alle følgende elementer:

a)

et solcelletag

b)

et apparat, der er nødvendigt for at omdanne solenergi til elektricitet og til at oplagre elektriciteten

c)

særlig lagerkapacitet.

2.   Den samlede masse af disse komponenter skal kontrolleres og bekræftes i en rapport udarbejdet af et uafhængigt og godkendt organ.

Artikel 3

Certificering af CO2-besparelser

1.   Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af systemer med solcelletag til batteriopladning som omhandlet i artikel 2, stk. 1, bestemmes ved brug af den metode, der er angivet i bilaget.

2.   Hvis en fabrikant ansøger om certificering af CO2-besparelserne fra mere end ét system med solcelletag til batteriopladning for mere end én køretøjstype, fastsætter typegodkendelsesmyndigheden, hvilken af de testede tage der giver de laveste CO2-besparelser, og registrerer den laveste værdi i de relevante typegodkendelsesdokumenter. Denne værdi angives i typeattesten i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

Artikel 4

Miljøinnovationskode

Miljøinnovationskoden »21« anføres i typegodkendelsesdokumenterne, hvor der henvises til denne afgørelse, jf. artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/806/EU af 18. november 2014 om godkendelse af solcelletag til batteriopladning fra Webasto som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 332 af 19.11.2014, s. 34).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/279 af 19. februar 2015 om godkendelse af solcelletag til batteriopladning fra Asola som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 47 af 20.2.2015, s. 26).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


BILAG

METODE TIL BESTEMMELSE AF CO2-BESPARELSERNE VED SOLCELLETAGE TIL BATTERIOPLADNING

1.   INDLEDNING

For at bestemme den reduktion af CO2-emissioner, som kan tilskrives brugen af et solcelletag til batteriopladning i et køretøj i klasse M1, er det nødvendigt at specificere følgende:

1)

prøvningsbetingelser

2)

prøvningsudstyr

3)

bestemmelse af den maksimale udgangseffekt

4)

beregning af CO2-besparelserne

5)

beregning af den statistiske margen for CO2-besparelserne.

2.   SYMBOLER, PARAMETRE OG ENHEDER

Latinske symboler

Formula

CO2-besparelser [g CO2/km]

CO2

Carbondioxid

CF

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] som fastsat i tabel 3

M

Årligt tilbagelagt gennemsnitsstrækning [km/år] som fastsat i tabel 4

Formula

Målt gennemsnitlig værdi af den maksimale udgangseffekt [W] for solcelletaget

n

Antal målinger foretaget af den maksimale udgangseffekt for solcelletaget: mindst 5

SCC

Justeringskoefficient for solenergi [-] som fastsat i tabel 1

Formula

Statistisk margen for de samlede CO2-besparelser [CO2/km]

SIR

Årlig europæisk gennemsnitlig solindstråling [W/m2]: 120 W/m2

SIR_STC

Global bestråling under normale prøvningsbetingelser (STC) [W/m2]: 1 000 W/m2

Formula

Standardafvigelse for det aritmetiske gennemsnit af den maksimale udgangseffekt [W] for solcelletaget

UFIR

Udnyttelsesfaktor (skyggeeffekt): 0,51

VPe

Faktisk effektforbrug [l/kWh] som fastsat i tabel 2

Image

Den beregnede CO2-besparelses følsomhed i relation til den gennemsnitlige maksimale udgangseffekt for solcelletaget

Græske symboler

ΔCO2m

CO2-justeringskoefficienten på grund af den ekstra masse af solcellesystemet [g CO2/km] som fastsat i tabel 5

Δm

Ekstra masse på grund af installationen af solcellesystemet [kg]

ηA

Generatorens virkningsgrad [%]: 67 %.

ηSS

Solcellesystemets virkningsgrad [%]: 76 %

Φ

Solcellepanelets hældning i længderetningen [°]

Nedre indeks

Indeks i) refererer til målingen af den maksimale udgangseffekt for solcelletaget

3.   MÅLINGER OG BESTEMMELSE AF DEN MAKSIMALE UDGANGSEFFEKT

Den målte gennemsnitlige maksimale udgangseffekt Formula for solcelletaget bestemmes ved forsøg for hver køretøjsvariant. Der skal foretages en indledende stabilisering af prøveudstyret i overensstemmelse med den prøvningsmetode, der er anvist i den internationale standard IEC 61215-2:2016 (1). Målingerne af den maksimale udgangseffekt skal udføres under normale prøvebetingelser som fastlagt i den internationale standard IEC/TS 61836:2007 (2).

Der skal anvendes et komplet, demonteret solcelletag. Panelets fire hjørnepositioner skal være i berøring med måleplanet.

Målingerne af den maksimale udgangseffekt skal foretages mindst fem gange, og det aritmetiske gennemsnit (Formula) skal beregnes.

4.   BEREGNING AF CO2-BESPARELSERNE

CO2-besparelserne ved solcelletaget skal beregnes ved hjælp af formel 1 (3).

Formel 1

Formula

Hvor:

Formula

:

CO2-besparelser [g CO2/km]

SIR

:

Årlig europæisk gennemsnitlig solindstråling [W/m2]: 120 W/m2

UFIR

:

Udnyttelsesfaktor (skyggeeffekt) [–]: 0,51

ηSS

:

Solcellesystemets virkningsgrad [%]: 76 %.

Formula

:

Målt gennemsnitlig værdi for den maksimale udgangseffekt [W] for solcelletaget

SIR_STC

:

Global bestråling under normale prøvningsbetingelser (STC) [W/m2]: 1 000 W/m2

SCC

:

Justeringskoefficient for solenergi [–] som fastsat i tabel 1 Køretøjets fabrikant skal angive batterisystemets samlede tilgængelige lagringskapacitet eller SCC-værdien.

Tabel 1

Justeringskoefficient for solenergi

Batterisystemets samlede tilgængelige lagringskapacitet (12 V)/gennemsnitlig maksimal udgangseffekt [Ah/W] for solcelletaget (4)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Justeringskoefficient for solenergi (SCC)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

VPe

:

Faktisk effektforbrug [l/kWh] som fastsat i tabel 2

Tabel 2

Faktisk effektforbrug

Motortype

Faktisk effektforbrug (VPe)

[l/kwh]

Benzinmotor

0,264

Benzinmotor med turbolader

0,280

Dieselmotor

0,220

ηA

:

Generatorens virkningsgrad [%]: 67 %.

CF

:

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] som fastsat i tabel 3

Tabel 3

Brændstofomregningsfaktor

Brændstoftype

Omregningsfaktor (l/100 km) — (gCO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Benzin

2 330

Diesel

2 640

M

:

Årligt tilbagelagt gennemsnitsstrækning [km/år] som fastsat i tabel 4

Tabel 4

Årligt tilbagelagt gennemsnitsstrækning for køretøjer i klasse M1

Brændstoftype

Årligt tilbagelagt gennemsnitsstrækning (M) [km/år]

Benzin

12 700

Diesel

17 000

Φ

:

Solcellepanelets hældning i længderetningen [°] Denne værdi skal angives af køretøjsfabrikanten

ΔCO2m

:

Justeringskoefficient CO2 som følge af den ekstra masse forbundet med solcelletaget og i givet fald det ekstra batteri og andre apparater, som er specifikt nødvendige til at omdanne solenergi til elektricitet og til at oplagre elektriciteten [g CO2/km] som fastsat i tabel 5.

Tabel 5

Justeringskoefficient for CO2 på grund af den ekstra masse

Brændstoftype

Justeringskoefficient for CO2 på grund af den ekstra masse (ΔCO2m)

[g CO2/km]

Benzin

0,0277 · Δm

Diesel

0,0383 · Δm

Δm i tabel 5 er den ekstra masse på grund af installationen af solcellesystemet, der består af solcelletaget og i givet fald det ekstra batteri og andre apparater, som er specifikt nødvendige til at omdanne solenergi til elektricitet og til at oplagre elektriciteten.

Navnlig er Δm den positive forskel mellem et solcellesystems og et standardståltags masse. Massen af et standardståltag sættes til 12 kg. Er vægten af solcellesystemet på mindre end 12 kg, skal der ikke korrigeres for masseændring.

5.   BEREGNING AF DEN STATISTISKE MARGEN

Standardafvigelsen for det aritmetiske gennemsnit af den maksimale udgangseffekt skal beregnes ved hjælp af formel 2.

Formel 2

Formula

Hvor:

Formula

:

Standardafvigelse for det aritmetiske gennemsnit af den maksimale udgangseffekt [W]

Formula

:

Målt værdi for den maksimale udgangseffekt [W]

Formula

:

Aritmetisk gennemsnitsværdi af den maksimale udgangseffekt [W]

n

:

Antal målinger foretaget af den maksimale udgangseffekt: mindst 5

Standardafvigelsen for det aritmetiske gennemsnit af den største udgangseffekt for solcelletaget giver en statistisk margen i CO2-besparelserne Formula. Denne værdi skal beregnes i henhold til formel 3.

Formel 3

Image

6.   STATISTISK SIGNIFIKANS

Det skal for hver type, variant og version af et køretøj udstyret med et solcelletag til batteriopladning påvises, at minimumstærsklen på 1 g CO2/km er overskredet på en statistisk signifikant måde, der er angivet i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011. Formel 4 skal derfor anvendes.

Formel 4

Formula

Hvor:

MT

:

Minimumstærskel [g CO2/km]: 1 g CO2/km

Formula

:

Statistisk margen af de samlede CO2-besparelser [CO2/km]

Ligger de besparelser i CO2-emissioner, der fremgår af beregningen ved brug af formel 4, under den tærskelværdi, der er angivet i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011, finder artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i samme forordning anvendelse.


(1)  Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC), IEC 61215-2:2016 standard for »Terrestrial photovoltaic (PV) modules — Design qualification and type approval«.

(2)  Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC), IEC 61836-2007 standard for »Solar photovoltaic energy systems — Terms, definitions and symbols«.

(3)  Tekniske retningslinjer for udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf.

(4)  Den samlede lagringskapacitet inkluderer en gennemsnitlig anvendelig lagringskapacitet i startbatteriet på 10 Ah (12 V). Alle værdier refererer til en gennemsnitlig årlig solindstråling på 120 W/m2, en skyggeandel på 0,49 og en gennemsnitlig køretid for køretøjet på 1 time pr. dag ved et effektbehov på 750 W.


Top