EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0295

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/295 af 24. februar 2015 om godkendelse af MELCO GXi's effektive generator som en innovativ teknologi til reduktion af CO 2 -emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 EØS-relevant tekst

OJ L 53, 25.2.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/295/oj

25.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/295

af 24. februar 2015

om godkendelse af MELCO GXi's effektive generator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Leverandøren Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) (»ansøgeren«), som er repræsenteret i Unionen ved Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V, indgav den 24. juni 2014 en ansøgning om godkendelse af MELCO GXi's effektive generator som en innovativ teknologi. Ansøgningens fuldstændighed blev vurderet i henhold til artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2). Kommissionen konstaterede, at der manglede visse relevante oplysninger i den oprindelige ansøgning, og bad ansøgeren komplettere ansøgningen. Den 10. juli 2014 modtog Kommissionen de fyldestgørende oplysninger, og den påbegyndte den efterfølgende dag sin vurdering af ansøgningen.

(2)

Ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 (»de tekniske retningslinjer«) (3), og den er fundet komplet.

(3)

Ansøgningen vedrører MELCO GXi's effektive generator med udgangsstrøm fra 130 A og op til 250 A. Generatoren er højeffektiv målt efter VDA-metoden som beskrevet i punkt 5.1.2 i bilag I til de tekniske retningslinjer. Den metode henviser til prøvningsmetodologien i den internationale standard ISO 8854:2012 (4). At ansøgerens generator har en højere effektivitet end basisgeneratoren, skyldes lavere tab på følgende tre punkter: ensretningstabet er reduceret ved hjælp af en ny diode med lavt energitab, statorjerntabet er reduceret ved hjælp af en statorkerne af tyndt elektromagnetisk ædelstål, mens reduktionen af statorkobbertabet er opnået ved hjælp af en stator med ultrahøj fyldfaktor og aksial køling.

(4)

Kommissionen finder, at de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, viser, at betingelserne og kriterierne i artikel 12 i gennemførelsesforordning (EF) nr. 443/2009 og i artikel 2 og 4 i forordning (EU) nr. 725/2011 er opfyldt.

(5)

Ansøgeren har dokumenteret, at der ikke var en højeffektiv generator af den type, der beskrives i denne ansøgning, i mere end 3 % af de nye personbiler, der blev registreret i referenceåret 2009.

(6)

For at påvise de CO2-besparelser, der vil kunne opnås med den innovative teknologi, når den er monteret i et køretøj, er det nødvendigt at definere det basiskøretøj, som det køretøj, der er udstyret med den innovative teknologi, skal sammenholdes med, som anført i artikel 5 og 8 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011. Kommissionen finder, at det er passende at anse en generator med en effektivitetsgrad på 67 % for at være basisteknologien, såfremt den innovative teknologi er monteret i en ny køretøjstype. Såfremt MELCO GXi's effektive generator installeres i en eksisterende køretøjstype, skal basisteknologien være den generator, der er monteret i den nyeste version af den pågældende type på markedet.

(7)

Ansøgeren har forelagt en metode til prøvning af CO2-reduktionerne, som indeholder formler, der er i overensstemmelse med formlerne i de tekniske retningslinjer for den forenklede tilgang vedrørende effektive generatorer. Kommissionen vurderer, at prøvningsmetodologien vil give prøvningsresultater, der er verificerbare, reproducerbare og sammenlignelige, og at den på en realistisk måde og med stor statistisk signifikans kan påvise de CO2-besparelser, der opnås ved brug af den innovative teknologi, i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(8)

Ansøgeren har forelagt en prøvemetode for CO2-reduktionerne, som indeholder formler, der bygger på de tekniske retningslinjers formler for effektive generatorer. Kommissionen bemærker, at ansøgerens prøvningsmetodologi og formler til beregning af CO2-besparelserne i alle henseender er identiske med den metodologi, der er beskrevet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU (5). Kommissionen finder derfor, at metoden i gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU bør benyttes til at beregne den reduktion af CO2-emissionerne, som brug af MELCO GXi's effektive generator medfører.

(9)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at ansøgeren på tilfredsstillende vis har påvist, at den emissionsbesparelse, der opnås ved brug af den innovative teknologi, er mindst 1 g CO2 pr. km.

(10)

Kommissionen bemærker, at de besparelser, der opnås ved brug af den innovative teknologi, delvist kan påvises ved standardprøvecyklussen, og de endelige samlede besparelser, der skal certificeres, bør derfor bestemmes som fastsat i artikel 8, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(11)

Kommissionen konstaterer, at verifikationsrapporten er udarbejdet af UTAC (UTAC Ceram-gruppen), og at rapporten understøtter ansøgningens konklusioner og resultater.

(12)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at der ikke bør gøres indvendinger mod godkendelsen af den pågældende innovative teknologi.

(13)

Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (6), bør der fastsættes en individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi, som godkendes ved nærværende gennemførelsesafgørelse.

(14)

Enhver producent, som ønsker at drage fordel af en nedbringelse af sine gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for at nå sine specifikke emissionsmål ved hjælp af de CO2-besparelser, der opnås ved brug af den innovative teknologi, der godkendes ved denne afgørelse, skal i henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 henvise til denne afgørelse, når producenten ansøger om et EF-typegodkendelsescertifikat for de relevante køretøjer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Mitsubishi Electric Corporation GXi's effektive generator, som har en øget effektivitet som følge af en reduktion af tre forskellige tab og er beregnet til brug i køretøjer i klasse M1, godkendes som en innovativ teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

2.   Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af den i stk. 1 omhandlede generator bestemmes efter den metode, der er beskrevet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU.

3.   I henhold til artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 må den reduktion af CO2-emissionerne, der bestemmes i henhold til stk. 2 i denne artikel, kun certificeres og anføres i typeattest og de relevante typegodkendelsesdokumenter, der er angivet i bilag I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF, såfremt reduktionen ligger på eller over den tærskelværdi, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

4.   Den individuelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i typegodkendelsesdokumenterne for brug af den innovative teknologi, der er godkendt ved denne afgørelse, er »12«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  ISO 8854. Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements. Referencenummer ISO 8854:2012(E).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU af 27. juni 2013 om godkendelse af Valeo Efficient Generation-vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 af 29.6.2013, s. 98).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektivet«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1)


Top