Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0158

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/158 af 30. januar 2015 om godkendelse af to højeffektive generatorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier til nedbringelse af CO 2 -emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 EØS-relevant tekst

OJ L 26, 31.1.2015, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/158/oj

31.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/158

af 30. januar 2015

om godkendelse af to højeffektive generatorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Leverandøren Robert Bosch GmbH (»ansøgeren«) indgav følgende to ansøgninger om godkendelse af effektive generatorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier henholdsvis den 2. december 2013 og den 6. maj 2014:

Nr.

Innovativ teknologi

1

Højeffektiv generator med højeffektive dioder (HED)

2

Højeffektiv generator med synkron aktiv ensretning (SAR)

(2)

De to ansøgningers fuldstændighed blev vurderet i henhold til artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2). Kommissionen konstaterede, at der manglede visse relevante oplysninger i den oprindelige ansøgning vedrørende innovativ teknologi nr. 1 og bad ansøgeren komplettere ansøgningen. Ansøgeren fremlagde oplysningerne den 6. maj 2014. Kommissionen fandt, at begge ansøgninger var fuldstændige, og dagen efter den officielle modtagelse af de fuldstændige oplysninger, dvs. den 7. maj 2014, begyndte perioden for Kommissionens vurdering af ansøgningerne i begge tilfælde.

(3)

Begge ansøgninger er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 (»de tekniske retningslinjer«) (3).

(4)

Ansøgning nr. 1 vedrører den højeffektive generator med HED fra Robert Bosch GmbH. Den højeffektive generator med HED anvender optimeret komponentkonstruktion og højeffektive dioder. Ud over den nye HED-diodeteknologi har ansøgerens generator en højere effektivitet end basisgeneratoren, hvilket skyldes en reduktion af jerntabene ved optimering af stållegeringen og lamineringsmetoden, optimering af jernets længde og tandprofilen, optimering af luftspalten mellem rotor og stator og optimering af rotorklopolernes kammer samt optimering af fasemodstanden. Denne teknologi er derfor ikke den samme som i de andre effektive generatorer, der blev godkendt som miljøinnovation ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU (4) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/465/EU (5).

(5)

Ansøgning nr. 2 vedrører den højeffektive generator med SAR fra Robert Bosch GmbH. Den højeffektive generator med SAR har en effektivitet på mindst 78 %. Den største effektivitetsforbedring opnås ved at indføre den aktive ensretning ved hjælp af MOSFET-teknologi dvs. ved hjælp af metal-oxid-halvleder-felteffekttransistorer. Desuden har ansøgerens højeffektive generator med SAR en højere effektivitet end basisgeneratoren, hvilket skyldes en reduktion af jerntabene ved optimering af stållegeringen og lamineringsmetoden, optimering af jernets længde og tandprofilen, optimering af luftspalten mellem rotor og stator og optimering af rotorklopolernes kammer samt optimering af fasemodstanden. Denne teknologi er derfor hverken den samme som i de andre effektive generatorer, der blev godkendt som miljøinnovation ved gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU og s gennemførelsesafgørelse 2014/465/EU, eller i den højeffektive generator med HED i ansøgning nr. 1.

(6)

Kommissionen finder, at de oplysninger, der er angivet i begge ansøgninger, viser, at betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 samt i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 er opfyldt.

(7)

Ansøgeren har dokumenteret, at der ikke var højeffektive generatorer af nogen af de typer, der beskrives i denne ansøgning, i mere end 3 % af de nye personbiler, der blev registreret i referenceåret 2009.

(8)

For at påvise de CO2-besparelser, der vil kunne opnås med den innovative teknologi, når den er monteret i et køretøj, er det nødvendigt at definere det basiskøretøj, som det køretøj, der er udstyret med den innovative teknologi, skal sammenholdes med, som anført i artikel 5 og 8 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011. Kommissionen finder, at det er passende at anse en generator med en effektivitetsgrad på 67 % for at være basisteknologien, såfremt den innovative teknologi er monteret i en ny køretøjstype. Såfremt de effektive generatorer fra Robert Bosch GmbH installeres i en eksisterende køretøjstype, skal basisteknologien være den generator, der er monteret i den nyeste version af den pågældende type på markedet.

(9)

Ansøgeren har i begge ansøgninger forelagt en metode til prøvning af CO2-reduktionerne, som indeholder formler, der er i overensstemmelse med formlerne i de tekniske retningslinjer for den forenklede tilgang vedrørende effektive generatorer. Kommissionen vurderer, at prøvningsmetodologien vil give prøvningsresultater, der er verificerbare, reproducerbare og sammenlignelige, og at den på en realistisk måde kan påvise CO2-besparelserne, der opnås ved brug af den innovative teknologi, med stor statistisk signifikans i overensstemmelse med artikel 6 af gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(10)

Kommissionen bemærker, at ansøgerens prøvningsmetodologi og formler til beregning af CO2-besparelserne i begge tilfælde i enhver henseende er identiske med den metodologi, der er beskrevet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU. Følgelig finder Kommissionen, at metoden i gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU bør benyttes til at beregne den reduktion af CO2-emissionerne, som brug af den højeffektive generator med HED fra Robert Bosch GmbH og den højeffektive generator med SAR fra Robert Bosch GmbH medfører.

(11)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at ansøgeren på tilfredsstillende vis har påvist, at den emissionsbesparelse, der opnås ved brug af den innovative teknologi, er mindst 1 g CO2 pr. km.

(12)

Kommissionen bemærker, at de besparelser, der opnås ved brug af begge innovative teknologier, delvist kan påvises ved standardprøvecyklussen, og de endelige samlede besparelser, der skal certificeres, bør derfor bestemmes som fastsat i artikel 8, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(13)

Kommissionen konstaterer, at verifikationsrapporten i begge tilfælde er udarbejdet af TÜV SÜD Industrie Service GmbH, som er et uafhængigt og godkendt organ, og rapporten understøtter ansøgningernes konklusioner og resultater.

(14)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at der ikke bør gøres indvendinger mod godkendelsen af begge innovative teknologier.

(15)

Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (6), bør der fastsættes individuelle koder, der skal anvendes for den innovative teknologi, som godkendes ved nærværende gennemførelsesafgørelse.

(16)

En producent, som ønsker at benytte de CO2-besparelser, som brug af den innovative teknologi, der godkendes ved denne gennemførelsesafgørelse, medfører, til at opnå en lavere specifik CO2-emission for at nå sine specifikke emissionsmål, bør i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 henvise til nærværende afgørelse, når vedkommende ansøger om en EF-typegodkendelsesattest for de pågældende køretøjer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den højeffektive generator fra Robert Bosch GmbH med højeffektive dioder (HED) og beregnet til brug i køretøjer i klasse M1 godkendes som en innovativ teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

2.   Den højeffektive generator fra Robert Bosch GmbH med synkron aktiv ensretning (SAR) og beregnet til brug i køretøjer i klasse M1 godkendes som en innovativ teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

3.   Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af begge de i stk. 1 og 2 omhandlede generatorer bestemmes efter den metode, der er beskrevet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU.

4.   I henhold til artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 må den reduktion af CO2-emissionerne, der bestemmes i henhold til stk. 3 i denne artikel, kun certificeres og anføres i typeattest og de relevante typegodkendelsesdokumenter, der er angivet i bilag I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF, såfremt reduktionen ligger på eller over den tærskelværdi, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

5.   Den individuelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i typegodkendelsesdokumenterne for brug af de innovative teknologier, der er godkendt ved denne afgørelse, er:

1)

»8« for højeffektiv generator med højeffektive dioder

2)

»9« for højeffektiv generator med synkron aktiv ensretning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU af 27. juni 2013 om godkendelse af Valeo Efficient Generation-vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 af 29.6.2013, s. 98).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/465/EU af 16. juli 2014 om godkendelse af DENSO's effektive generator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU (EUT L 210 af 17.7.2014, s. 17).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


Top