EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1260

Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger

OJ L 361, 31.12.2012, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1260/oj

31.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 361/89


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1260/2012

af 17. december 2012

om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 118, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/167/EU af 10. marts 2011 om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse (1),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af Rådets afgørelse 2011/167/EU blev Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Frankrig, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (herefter benævnt »deltagende medlemsstater«) bemyndiget til at etablere et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse (2) bør visse europæiske patenter, som er meddelt af Den Europæiske Patentmyndighed (herefter »EPO«) i henhold til reglerne og procedurerne i konventionen om meddelelse af europæiske patenter af 5. oktober 1973, som revideret den 17. december 1991 og den 29. november 2000 (herefter benævnt »EPK«), efter anmodning fra patenthaveren have ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater.

(3)

Der bør indføres oversættelsesordninger for europæiske patenter, som har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater (herefter benævnt »det europæiske patent med ensartet retsvirkning«) ved en separat forordning, jf. artikel 118, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(4)

I overensstemmelse med afgørelse 2011/167/EU bør de oversættelsesordninger, der kræves i forbindelse med europæiske patenter med ensartet retsvirkning, være enkle og omkostningseffektive. De bør svare til dem, der er omhandlet i Kommissionens forslag af 30. juni 2010 til Rådets forordning om oversættelsesordningerne for EU-patentet, og til de kompromiselementer, som formandskabet foreslog i november 2010, og som vandt bred tilslutning i Rådet.

(5)

Sådanne oversættelsesordninger bør sikre retssikkerheden og stimulere innovation og især være til gavn for små og mellemstore virksomheder (smv'er). De bør gøre adgangen til det europæiske patent med ensartet retsvirkning og hele patentsystemet nemmere, billigere og retssikkert.

(6)

Eftersom EPO er ansvarlig for meddelelse af europæiske patenter, bør oversættelsesordningerne for det europæiske patent med ensartet retsvirkning baseres på den eksisterende procedure hos EPO. Disse ordninger bør have til formål at sikre den nødvendige balance mellem de økonomiske aktørers interesser og de almene interesser for så vidt angår sagsbehandlingsomkostninger og adgangen til tekniske oplysninger.

(7)

Uden at dette berører overgangsordningerne, kræves der ikke yderligere oversættelse, når patentskriftet for et europæisk patent med ensartet retsvirkning er blevet offentliggjort i overensstemmelse med artikel 14, stk. 6, i EPK. Artikel 14, stk. 6, i EPK foreskriver, at et europæisk patentskrift offentliggøres på behandlingssproget i EPO og indeholder en oversættelse af patentkravene på EPO's to andre officielle sprog.

(8)

I tilfælde af tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning er det et legitimt krav, at patenthaveren på anmodning fra den formodede patentkrænker fremlægger en fuldstændig oversættelse af patentet til et officielt sprog i den deltagende medlemsstat, hvor den formodede patentkrænkelse har fundet sted, eller i den medlemsstat hvor den formodede patentkrænker har bopæl. Det bør også kræves, at patenthaveren efter anmodning fra en domstol, som er kompetent i de deltagende medlemsstater i tvister vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, stiller en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på denne domstols processprog. Disse oversættelser bør ikke udarbejdes maskinelt, og omkostningerne i forbindelse hermed bør afholdes af patenthaveren.

(9)

I tilfælde af tvist vedrørende et erstatningskrav bør den domstol, som træffer afgørelse i tvisten, tage i betragtning, at den formodede patentkrænker, før denne har modtaget en oversættelse til sit eget sprog, kan have handlet i god tro og kan have været uvidende om, eller have rimelige grunde til at være uvidende om, at denne krænkede patentet. Den kompetente domstol bør vurdere de nærmere omstændigheder i hvert enkelt tilfælde og blandt andet tage i betragtning, om den formodede patentkrænker er en smv, der alene driver virksomhed på lokalt plan, behandlingssproget i EPO og i overgangsperioden oversættelsen, der sendes sammen med anmodningen om ensartet retsvirkning.

(10)

For at fremme adgangen til europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig for smv'er, bør ansøgere have mulighed for at indsende deres patentansøgning til EPO på et hvilket som helst officielt EU-sprog. Som en supplerende foranstaltning bør visse ansøgere, som får meddelt europæiske patenter med ensartet retsvirkning, og som har indsendt en ansøgning om et europæisk patent på et officielt EU-sprog, som ikke er et af EPO's officielle sprog, modtage supplerende godtgørelse af omkostninger til oversættelse fra patentansøgningens sprog til behandlingssproget i EPO ud over den godtgørelse, der på nuværende tidspunkt finder sted inden for EPO. Sådanne godtgørelser bør administreres af EPO i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012.

(11)

For at lette adgangen til patentinformation og formidlingen af teknologisk viden bør maskinoversættelser af patentansøgninger og -skrifter til alle officielle EU-sprog stilles til rådighed hurtigst muligt. Maskinoversættelser udvikles i øjeblikket af EPO og er et meget vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre adgangen til patentinformation og sikre bred formidling af den teknologiske viden. Rettidig adgang til maskinoversættelser af høj kvalitet af ansøgninger om europæiske patenter og patentskrifter til alle officielle EU-sprog vil være til fordel for alle brugerne af det europæiske patentsystem. Maskinoversættelser er et centralt element i Den Europæiske Unions politik. Sådanne maskinoversættelser bør udelukkende være vejledende og bør ikke have nogen retsvirkning.

(12)

En anmodning om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012, bør i overgangsperioden, før der er indført et system med maskinoversættelser af høj kvalitet til alle officielle EU-sprog, ledsages af en fuldstændig oversættelse af patentskriftet til engelsk, hvis behandlingssproget i EPO er fransk eller tysk, eller til et hvilket som helst af medlemsstaternes officielle sprog, som er et officielt EU-sprog, hvis behandlingssproget i EPO er engelsk. Disse ordninger vil sikre, at alle europæiske patenter med ensartet retsvirkning i en overgangsperiode vil foreligge på engelsk, som er det mest udbredte sprog inden for international teknologisk forskning og i publikationer herom. Endvidere vil sådanne ordninger sikre, at oversættelser vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning offentliggøres på andre officielle sprog i de deltagende medlemsstater. Sådanne oversættelser bør ikke udarbejdes maskinelt, og deres høje kvalitet bør bidrage til videreudvikling af EPO's oversættelsesmaskiner. De vil også forbedre formidlingen af patentinformation.

(13)

Overgangsperioden bør ophøre, når maskinoversættelser af høj kvalitet til alle officielle EU-sprog er til rådighed, som er genstand for en objektiv og regelmæssig evaluering af kvaliteten af et uafhængigt ekspertudvalg, som er nedsat af de deltagende medlemsstater inden for rammerne af Den Europæiske Patentorganisation, og som er sammensat af repræsentanter for EPO og brugerne af det europæiske patentsystem. I betragtning af situationen vedrørende den teknologiske fremgang kan udviklingen af maskinoversættelser af høj kvalitet ikke anses at ville vare mere end 12 år. Overgangsperioden bør derfor ophøre 12 år efter datoen for denne forordnings anvendelse, medmindre det er blevet besluttet at afslutte perioden tidligere.

(14)

Eftersom de materielle bestemmelser, der gælder for et europæisk patent med ensartet retsvirkning, er omfattet af forordning (EU) nr. 1257/2012 og suppleres af oversættelsesordningerne, som er omfattet af nærværende forordning, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato som forordning (EU) nr. 1257/2012.

(15)

Denne forordning berører ikke reglerne vedrørende den ordning, som gælder for Unionens institutioner på det sproglige område, og som er fastsat i henhold til artikel 342 i TEUF, eller Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (3). Denne forordning er baseret på sprogordningen i EPO og bør ikke betragtes som etablering af en specifik sprogordning for Unionen, eller som præcedens for en begrænset sprogordning i et fremtidigt EU-retsinstrument.

(16)

Målet for denne forordning, nemlig oprettelsen af en ensartet og enkel oversættelsesordning for europæiske patenter med ensartet retsvirkning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af denne forordnings omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger, hvor det er relevant gennem forstærket samarbejde, i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning gennemfører et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse i henhold til bemyndigelsen i afgørelse 2011/167/EU for så vidt angår de gældende oversættelsesordninger.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »europæisk patent med ensartet retsvirkning«: et europæisk patent, som i henhold til forordning (EU) nr. 1257/2012 har ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater

b)   »behandlingssprog«: det sprog, der benyttes ved behandlingen ved EPO, jf. definitionen i artikel 14, stk. 3, i konventionen om meddelelse af europæiske patenter af 5. oktober 1973, revideret den 17. december 1991 og den 29. november 2000 (herefter benævnt »EPK«).

Artikel 3

Oversættelsesordninger for det europæiske patent med ensartet retsvirkning

1.   Uden at dette berører artikel 4 og 6 i denne forordning, kræves der ikke yderligere oversættelser, når patentskriftet for et europæisk patent med ensartet retsvirkning er blevet offentliggjort i overensstemmelse med artikel 14, stk. 6, i EPK.

2.   En anmodning om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012, indgives på behandlingssproget.

Artikel 4

Oversættelse i tilfælde af tvister

1.   I tilfælde af en tvist vedrørende en formodet patentkrænkelse af et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren efter anmodning fra en formodet patentkrænker og efter dennes valg en fuldstændig oversættelse af det europæiske patent med ensartet retsvirkning til rådighed på et officielt sprog i den deltagende medlemsstat, hvor den formodede patentkrænkelse har fundet sted, eller i den medlemsstat hvor den formodede patentkrænker har bopæl.

2.   I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren under retssagen efter anmodning fra en domstol, som i de deltagende medlemsstater er kompetent til at træffe afgørelse i tvister vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på denne domstols processprog.

3.   Patenthaveren afholder samtlige omkostninger til oversættelser som anført i stk. 1 og 2.

4.   I tilfælde af tvist vedrørende et erstatningskrav skal den domstol, som træffer afgørelse i tvisten, navnlig hvor den formodede krænker er en smv, en fysisk person eller en non profit-organisation, et universitet eller en offentlig forskningsorganisation, vurdere og tage i betragtning, om den formodede patentkrænker, før denne har modtaget den i stk. 1 omtalte oversættelse, ikke vidste, eller ikke havde rimelige grunde til at vide, at vedkommende krænkede det europæiske patent med ensartet retsvirkning.

Artikel 5

Administration af en godtgørelsesordning

1.   Eftersom ansøgninger om europæiske patenter i henhold til artikel 14, stk. 2, i EPK kan indgives på et hvilket som helst sprog, overdrager de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012 EPO, jf. artikel 143 i EPK, administrationen af en godtgørelsesordning, hvorefter patentansøgere, der indgiver patentansøgninger til EPO på et af de officielle EU-sprog, som ikke er et af EPO's officielle sprog, kan få godtgjort alle oversættelsesomkostninger op til et maksimumsbeløb.

2.   Den i stk. 1 omhandlede godtgørelsesordning finansieres gennem de gebyrer, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1257/2012, og er kun til rådighed for smv'er, fysiske personer, non profit-organisationer, universiteter og offentlige forskningsorganisationer, der har deres bopæl eller hovedforretningssted i en medlemsstat.

Artikel 6

Overgangsforanstaltninger

1.   I en overgangsperiode, der begynder på datoen for anvendelsen af denne forordning indgives en anmodning om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012, ledsaget af følgende:

a)

en fuldstændig oversættelse til engelsk af det europæiske patentskrift, hvis behandlingssproget er fransk eller tysk, eller

b)

en fuldstændig oversættelse af det europæiske patentskrift til et hvilket som helst andet officielt EU-sprog, hvis behandlingssproget er engelsk.

2.   I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012 overdrager de deltagende medlemsstater EPO, jf. artikel 143 i EPK, offentliggørelsen af de i denne artikels stk. 1 omhandlede oversættelser hurtigst muligt efter den dato, hvorpå en anmodning om ensartet retsvirkning, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2012, er indgivet. Disse oversættelsers ordlyd har ingen retsvirkning og er kun vejledende.

3.   Seks år efter datoen for denne forordnings anvendelse og herefter hvert andet år foretager et uafhængigt ekspertudvalg en objektiv evaluering af tilgængeligheden af maskinoversættelser af høj kvalitet af patentansøgninger og -skrifter til alle officielle EU-sprog på basis af det system, som EPO har udviklet. Ekspertudvalget nedsættes af de deltagende medlemsstater inden for rammerne af Den Europæiske Patentorganisation og sammensættes af repræsentanter for EPO og for ikke-statslige organisationer, som repræsenterer brugerne af det europæiske patentsystem, og som er inviteret af Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation som observatører i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3, i EPK.

4.   Kommissionen forelægger på grundlag af den første af de i denne artikels stk. 3 omtalte evalueringer, og derefter hvert andet år på grundlag af de efterfølgende evalueringer, en rapport for Rådet og fremsætter, hvis det er hensigtsmæssigt, forslag om at bringe overgangsperioden til ophør.

5.   Bringes overgangsperioden ikke til ophør på grundlag af et forslag fra Kommissionen, udløber den 12 år efter datoen for denne forordnings anvendelse.

Artikel 7

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 1. januar 2014 eller datoen for ikrafttræden af aftalen om en fælles patentdomstol, idet den seneste dato er gældende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 76 af 22.3.2011, s. 53.

(2)  Se side 1 i denne EUT.

(3)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58.


Top