EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0771-20160615

Consolidated text: Kommissionens forordning (EF) n r. 771/2008 af 1. august 2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/2016-06-15

2008R0771 — DA — 15.06.2016 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 771/2008

af 1. august 2008

om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 206 af 2.8.2008, s. 5)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/823 af 25. maj 2016

  L 137

4

26.5.2016
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 771/2008

af 1. august 2008

om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

Klageudvalgets organisationAfdeling 1

Klageudvalget

Artikel 1

Sammensætning

1.  Hver klage afgøres af tre medlemmer af agenturets Klageudvalg, i det følgende benævnt »Klageudvalget«.

Mindst et medlem skal være juridisk kyndigt, og mindst et medlem skal være teknisk kyndigt, jf. forordning (EF) nr. 1238/2007.

2.  Klageudvalgets formand eller en af hans suppleanter leder møderne ved behandlingen af alle klagesager.

3.  Formanden sikrer kvaliteten af og sammenhængen mellem Klageudvalgets afgørelser.

▼M1

4.  For at sikre at klagesager kan behandles inden for rimelig tid, kan formanden, efter høring af agenturets bestyrelse, udpege yderligere medlemmer og deres suppleanter. I sådanne sager kan formanden udpege en suppleant for formanden.

Artikel 1a

Mindelig aftale

For at fremme sagen kan Klageudvalgets formand opfordre parterne til at indgå en mindelig aftale. I sådanne tilfælde skal formanden udpege et enkelt medlem til at fremme den mindelige aftale. Formanden skal meddele parterne afgørelsen om at udpege et enkelt medlem.

Hvis parterne indgår en mindelig aftale, skal det enkelte medlem lukke sagen, og der skal offentliggøres en sammenfatning af den mindelige aftale på agenturets hjemmeside. Såfremt der ikke indgås en mindelig aftale inden for 2 måneder efter afgørelsen om at tildele sagen til et enkelt medlem, henvises sagen tilbage til Klageudvalget.

Artikel 1b

Tilbagetrækning af en klage

Hvis en klager trækkes tilbage, skal formanden lukke sagen.

▼B

Artikel 2

Udelukkelse af medlemmer

Når proceduren i artikel 90, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1907/2006 finder anvendelse, opfordres det pågældende medlem af Klageudvalget til at fremsætte bemærkninger til begrundelsen for en eventuel indsigelse rejst i henhold til artikel 90, stk. 6, i forordningen, inden der træffes afgørelse.

Sagsbehandlingen stilles i bero, indtil der er truffet afgørelse i henhold til artikel 90, stk. 7, i forordningen.

Artikel 3

Substitution af medlemmer

1.  Klageudvalget lader medlemmet substituere med en suppleant, hvis det beslutter at udelukke det pågældende medlem fra sagsbehandlingen, jf. artikel 90, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

2.  Formanden kan efter begæring fra et medlem af Klageudvalget lade det pågældende medlem substituere med en suppleant i tilfælde af det pågældende medlems orlov, sygdom eller lovlige forfald, eller hvis det pågældende medlem af andre årsager er afskåret fra at deltage i sagsbehandlingen. Kriterierne for valg af suppleant fastlægges efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

Er et medlem ikke i stand til at anmode om at blive substitueret, kan formanden af egen drift substituere medlemmet.

Formanden kan kun afslå en begæring om substitution ved en begrundet afgørelse.

Er formanden afskåret fra at deltage i behandlingen af en klage, udpeger han en suppleant. Er formanden ikke i stand til det, udpeges suppleanten af det af de øvrige medlemmer, der træffer afgørelse i klagesagen, som har den højeste anciennitet, eller, hvis de øvrige medlemmer har lige høj anciennitet, af det ældste medlem af Klageudvalget.

3.  Hvis et medlem substitueres inden en høring har fundet sted, stilles sagsbehandlingen ikke i bero, og substitutionen får ikke indflydelse på de processuelle skridt, der allerede er foretaget.

Hvis et medlem substitueres efter en høring har fundet sted, afholdes høringen på ny, medmindre parterne, suppleanten og de andre to medlemmer, der træffer afgørelse i klagesagen, bestemmer noget andet.

4.  Hvis et medlem substitueres, er den pågældende suppleant bundet af enhver midlertidig afgørelse, der måtte være truffet inden substitutionen.

5.  Er et medlem fraværende, efter at Klageudvalget har truffet en endelig afgørelse, er Klageudvalget ikke afskåret fra at foretage øvrige tilbageværende processuelle skridt.

Hvis formanden ikke er i stand til at underskrive afgørelsen eller foretage øvrige tilbageværende processuelle skridt, foretages de pågældende skridt på formandens vegne af det af de øvrige medlemmer, der træffer afgørelse i klagesagen, som har den højeste anciennitet i Klageudvalget, eller, hvis de øvrige medlemmer har lige høj anciennitet, af det ældste medlem.

Artikel 4

Referent

1.  Formanden udpeger et af de andre medlemmer, der træffer afgørelse i klagen, til referent i sagen eller udfylder selv denne funktion under hensyntagen til behovet for at sikre en ligelig fordeling af arbejdsbyrden mellem alle medlemmer.

2.  Referenten foretager en indledende undersøgelse af klagen.

3.  Klageudvalget kan efter forslag fra referenten foreskrive en af de foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse i artikel 15.

Gennemførelsen af disse foranstaltninger kan overdrages referenten.

4.  Referenten udarbejder et udkast til afgørelse.Afdeling 2

Registreringskontor

Artikel 5

Registreringskontor og leder af registreringskontoret

1.  Der oprettes internt i agenturet et registreringskontor under Klageudvalget. Den person, der udnævnes i henhold til stk. 5, skal være leder af registreringskontoret.

2.  Registreringskontorets opgave er at modtage, videresende og opbevare dokumenter og varetage andre funktioner som fastsat i denne forordning.

3.  Registreringskontoret fører et register over klager, hvori henvisninger til alle klageskrifter samt tilhørende dokumenter indføres.

▼M1

4.  Registreringskontorets personale, herunder lederen af registreringskontoret, må ikke deltage i den del af agenturets sagsbehandling, der vedrører afgørelser, som kan påklages i medfør af artikel 91, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller artikel 77, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 4 ).

5.  Klageudvalget bistås i udførelsen af sine opgaver af lederen af registreringskontoret, der udpeges af formanden.

Formanden har ledelsesmæssige og organisatoriske beføjelser til at give lederen af registreringskontoret anvisninger i forhold, der vedrører udøvelsen af Klageudvalgets funktioner.

▼B

6.  Lederen af registreringskontoret kontrollerer, at tidsfrister og andre formelle forhold vedrørende indgivelse af klager overholdes.

7.  Generelle instrukser for lederen af registreringskontoret vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 3.KAPITEL II

Proceduren

Artikel 6

Klageskrift

1.  Klageskriftet skal indeholde:

a) klagerens navn og adresse

b) navn og forretningsadresse på den repræsentant, som klageren måtte have udpeget

c) en valgt adresse, hvis den afviger fra de under litra a) og b) anførte adresser

d) en henvisning til den anfægtede afgørelse og klagerens påstande

e) søgmålsgrundene og de faktiske og retlige anbringender, der gøres gældende

f) i påkommende tilfælde en angivelse af de beviser, der påberåbes, og en fremstilling af de omstændigheder, til støtte for hvilke beviserne fremlægges

▼M1

g) i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i klageskriftet der skal betragtes som fortrolige og hvorfor

▼B

h) en angivelse af, om klageren indvilliger i, at forkyndelsen finder sted over for ham eller i givet fald hans repræsentant pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

▼M1

2.  Kvittering for betaling af klagegebyret i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 340/2008 eller, hvis relevant, i henhold til artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013 ( 5 ) vedlægges klageskriftet.

▼B

3.  Hvis et klageskrift ikke opfylder kravene i stk. 1, litra a)-d), og stk. 2, fastsætter lederen af registreringskontoret en rimelig tidsfrist, inden for hvilken klageren skal opfylde dem. Lederen af registreringskontoret kan kun fastsætte en sådan tidsfrist én gang.

▼M1

Under denne tidsfrist løber den i artikel 93, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 nævnte frist ikke.

▼B

4.  Såfremt det påvises, at der foreligger en uregelmæssighed, som kan medføre, at en klage ikke kan antages til realitetsbehandling, sender lederen af registreringskontoret straks en begrundet udtalelse til formanden.

Har lederen af registreringskontoret fastsat en tidsfrist i henhold til stk. 3, fremsender han først udtalelsen efter udløbet af denne tidsfrist, hvis uregelmæssigheden ikke er blevet korrigeret.

5.  Lederen af registreringskontoret forkynder straks klageskriftet for agenturet.

▼M1

Hvis klageren ikke er adressat for den indklagede afgørelse, skal lederen af registreringskontoret informere sidstnævnte om, at der er indgivet en klage over en sådan afgørelse.

▼B

6.  En meddelelse offentliggøres på agenturets hjemmeside med angivelse af datoen for klagens indførsel i registret, parternes navne og adresser, klagens genstand, de af klageren nedlagte påstande og et sammendrag af de søgsmålsgrunde, der gøres gældende samt de væsentligste anbringende til støtte herfor.

▼M1

Uden at dette berører første afsnit, træffer formanden afgørelse om, hvorvidt de oplysninger, som en klager har anført i henhold til stk. 1, litra g), skal betragtes som fortrolige, og sørger for, at enhver oplysning, der betragtes som fortrolig, ikke offentliggøres i meddelelsen. De nærmere betingelser for offentliggørelsen fastsættes efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

▼B

Artikel 7

Svarskrift

1.  Agenturet skal indgive et svarskrift inden to måneder efter klageskriftets forkyndelse.

Formanden kan under særlige omstændigheder forlænge denne tidsfrist efter en begrundet anmodning fra agenturet.

2.  Svarskriftet skal indeholde:

a) navn og forretningsadresse på den repræsentant, som agenturet måtte have udpeget

b) påstandene og de faktiske og retlige anbringender, der gøres gældende

c) i påkommende tilfælde en angivelse af de beviser, der påberåbes, og en fremstilling af de omstændigheder, til støtte for hvilke beviserne fremlægges

▼M1

d) i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i svarskriftet der skal betragtes som fortrolige og hvorfor

▼B

e) angivelse af, om agenturet indvilliger i, at forkyndelsen finder sted over for det eller i givet fald dets repræsentant pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

3.  Hvis agenturet trods behørig indstævning ikke indgiver svarskrift, fortsætter behandlingen af klagen uden svarskrift.

▼M1

Artikel 8

Intervention

1.  Enhver, der godtgør en berettiget interesse i udfaldet af en klagesag, der er indbragt for Klageudvalget, kan intervenere under Klageudvalgets behandling af sagen.

Uanset første afsnit kan en medlemsstat, hvis kompetente myndighed har foretaget stofvurderingen, i sager vedrørende afsnit VI, kapitel 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 intervenere uden at skulle begrunde, at de har en berettiget interesse i udfaldet af klagesagen.

2.  En begæring med en redegørelse for de omstændigheder, der godtgør retten til intervention, skal indgives inden tre uger fra offentliggørelsen af den i artikel 6, stk. 6, omhandlede meddelelse.

3.  Interventionen skal være begrænset til helt eller delvist at støtte eller bestride en af parternes påstande.

Interventionen giver ikke de samme processuelle rettigheder som dem, parterne har, og vil være accessorisk til hovedsagen. Den mister sin genstand, såfremt sagen slettes af Klageudvalgets register, som følge af en parts ophævelse af eller tilbagetrækning fra sagen eller at parterne indgår en mindelig aftale, eller såfremt klageskriftet afvises.

Intervenienterne indtræder i sagen, som den foreligger på tidspunktet for deres intervention.

4.  Begæringen om intervention skal indeholde:

a) beskrivelse af sagen

b) parternes navne

c) intervenientens navn og adresse

d) hvis intervenienten har udpeget en repræsentant i henhold til artikel 9, navn og forretningsadresse på repræsentanten

e) en valgt adresse, hvis den afviger fra de under litra c) og d) anførte adresser

f) de påstande fra en eller flere af parterne, som intervenienten ønsker at intervenere til støtte for

g) en erklæring om de omstændigheder, der godtgør retten til intervention

h) angivelse af, om intervenienten indvilliger i, at forkyndelsen finder sted over for ham eller i påkommende tilfælde hans repræsentant pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

Begæring om intervention forkyndes for parterne med henblik på at give disse lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger vedrørende begæringen, før Klageudvalget træffer afgørelse.

5.  Såfremt Klageudvalget beslutter at tage begæringen om intervention til følge, modtager intervenienten en kopi af alle procesdokumenter, der er forkyndt for parterne, og som parterne i det øjemed har indgivet til Klageudvalget. Fortrolige emner eller dokumenter holdes uden for denne kommunikation.

6.  Klageudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt begæringen om intervention kan tages til følge eller ej.

Hvis Klageudvalget tillader intervention, fastsætter formanden en frist, inden for hvilken intervenienten kan indgive et interventionsindlæg.

Interventionsindlægget skal indeholde:

a) intervenientens påstande, hvorved denne helt eller delvis støtter eller bestrider en af parternes påstande

b) de faktiske og retlige anbringender, der gøres gældende

c) i påkommende tilfælde en angivelse af de beviser, der påberåbes

d) i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i svarskriftet der skal betragtes som fortrolige og hvorfor.

Efter indgivelsen af interventionsindlægget kan formanden fastsætte en frist, inden for hvilken parterne kan fremsætte bemærkninger hertil.

7.  Intervenienten bærer sine egne omkostninger.

Artikel 9

Repræsentation

Hvis en part eller intervenient har udpeget en repræsentant, skal repræsentanten fremlægge en beføjelse til at handle udstedt af den repræsenterede part eller intervenient.

▼B

Artikel 10

Indgivelse af processkrifter

1.  Alle skriftlige indlæg skal være underskrevet og dateret.

2.  Ved beregningen af tidsfristerne betragtes et processkrift ikke for at være indgivet, før registreringskontoret har modtaget det.

3.  Processkrifter fra en af sagens parter eller en intervenient indgives personligt eller pr. post til registreringskontoret. Klageudvalget kan dog tillade, at processkrifter fra en af sagens parter eller en intervenient indgives pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

Reglerne for anvendelse af tekniske kommunikationsmidler, herunder anvendelse af elektroniske signaturer, vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

Artikel 11

Realitetsbehandling af klagen

1.  Der kan gives følgende begrundelser for ikke at antage en klage til realitetsbehandling:

a) Klageskriftet opfylder ikke kravene i artikel 6, stk. 1, litra a)-d), artikel 6, stk. 2, og artikel 9 i denne forordning.

b) Klageren har overskredet fristen for at indgive en klage, jf. artikel 92, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

▼M1

c) Klagen vedrører ikke en afgørelse, som er omhandlet i artikel 91, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller artikel 77, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012.

▼B

d) Den i klagen anfægtede afgørelse er ikke stilet til klageren, og klageren er ikke i stand til at dokumentere, at han er umiddelbart og individuelt berørt, jf. artikel 92, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

2.  Træffer formanden ikke afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling inden for den i artikel 93, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsatte tidsfrist, indbringes klagen for Klageudvalget med henblik på en gennemgang af begrundelsen og spørgsmålet om, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling. Afgørelsen af, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling, indgår i den endelige afgørelse.

Artikel 12

Gennemgang af klager

1.  Der må ikke fremlægges yderligere beviser efter den første udveksling af skriftlige indlæg, medmindre Klageudvalget bestemmer, at forsinkelsen i fremlæggelsen af beviser er behørigt begrundet.

2.  Der må ikke nedlægges nye påstande efter den første udveksling af skriftlige indlæg, medmindre Klageudvalget bestemmer, at de støttes på nye retlige eller faktiske omstændigheder, der indtræffer under behandling af sagen.

3.  Klageudvalget opfordrer i påkommende tilfælde sagens parter til at fremsætte bemærkninger til meddelelser udstedt af Klageudvalget eller til udtalelser fra den anden part eller intervenienterne.

Klageudvalget fastsætter en rimelig tidsfrist for fremsættelse af bemærkninger.

4.  Klageudvalget underretter parterne om afslutningen af den skriftlige del af sagsbehandlingen.

Artikel 13

Høringer

1.  Klageudvalget afholder en høring, hvis det anses for nødvendigt, eller hvis en af parterne begærer det.

Begæringen indgives senest to uger efter, at den pågældende part er blevet underrettet om afslutningen af den skriftlige del af sagsbehandlingen. Formanden kan forlænge denne tidsfrist.

2.  Lederen af registreringskontoret sender parterne en indkaldelse til høring.

3.  Hvis en part, som er blevet behørigt indkaldt til en høring, ikke giver møde, kan sagsbehandlingen fortsætte uden den pågældende part.

▼M1

4.  Klageudvalgets høringer er offentlige, medmindre Klageudvalget med behørig begrundelse af egen drift eller efter begæring fra en af parterne træffer anden afgørelse.

▼B

5.  Høringen indledes og ledes af formanden, der er ansvarlig for, at høringen forløber korrekt.

Formanden og de andre medlemmer kan stille spørgsmål til parterne eller deres repræsentanter.

6.  Lederen af registreringskontoret optager et protokollat for hver høring.

Protokollatet underskrives af formanden og lederen af registreringskontoret og har retsvirkning som autentisk bevis.

Inden protokollatet underskrives, skal vidner eller sagkyndige have mulighed for at gennemgå og bekræfte indholdet af de dele af protokollatet, der omhandler deres udsagn.

7.  Høringen kan afholdes som videokonference eller gennem brug af anden kommunikationsteknologi, hvis de tekniske muligheder er til stede.

Artikel 14

Sprogvalg

1.  Det sprog, som klageskriftet indgives på, er processproget i klagesagen.

Hvis den anfægtede afgørelse er stilet til klageren, indgives klageskriftet på det sprog, som afgørelsen er affattet på, eller på et af de officielle fællesskabssprog, der er valgt i de indlæg, der førte til afgørelsen, herunder i enhver oplysning, der er indsendt i medfør af artikel 10, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006.

2.  Processproget anvendes i Klageudvalgets skriftlige og mundtlige sagsbehandling og i dets protokollater og afgørelser.

Ethvert dokument, der er affattet på et andet sprog end processproget, skal være vedlagt en oversættelse til processproget.

Er der tale om omfangsrige dokumenter, kan oversættelsen begrænses til uddrag. Klageudvalget kan dog til enhver tid af egen drift eller efter begæring fra en af parterne kræve en mere omfattende eller en fuldstændig oversættelse.

3.  Efter begæring fra en af parterne og efter at have hørt den anden part kan Klageudvalget tillade, at der anvendes et andet officielt fællesskabssprog end processproget under hele eller dele af sagsbehandlingen.

4.  Efter begæring fra en intervenient og efter at have hørt parterne kan Klageudvalget tillade, at intervenienten anvender et andet officielt fællesskabssprog end processproget.

5.  Hvis vidner eller en sagkyndig fremfører, at de ikke kan udtrykke sig tilstrækkeligt klart på processproget, kan Klageudvalget tillade, at de anvender et andet officielt fællesskabssprog.

6.  Hvis Klageudvalget tillader, at der anvendes et andet sprog end processproget, sørger registreringskontoret for oversættelses- eller tolkningsbistand.

Artikel 15

Foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse

1.  Klageudvalget kan på ethvert tidspunkt under sagsbehandlingen træffe bestemmelse om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse.

2.  Foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse har navnlig til formål:

a) at sikre, at sagsbehandlingen forløber effektivt og at lette bevisoptagelsen

b) at afklare de punkter, på hvilke parterne bør uddybe deres argumentation

c) at præcisere indholdet af parternes påstande, anbringender og argumenter og afklare, hvilke spørgsmål der er omtvistede mellem parterne.

▼M1

d) at fremme indgåelse af en mindelig aftale mellem parterne.

▼B

3.  Foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse kan bl.a. bestå i:

a) at stille spørgsmål til parterne

b) at opfordre parterne til at afgive skriftlige eller mundtlige indlæg om visse aspekter af sagsbehandlingen

c) at anmode parterne eller tredjemænd om oplysninger

d) at anmode om fremlæggelse af dokumenter vedrørende sagen

e) at indkalde parterne eller deres repræsentanter til møder

f) at henlede opmærksomheden på de punkter, som synes at være af særlig betydning, eller på det forhold, at visse spørgsmål ikke længere synes at være omtvistede

g) at fremsætte bemærkninger, der kan bidrage til, at sagsbehandlingen kan indskrænkes til de væsentlige punkter.

Artikel 16

Beviser

1.  I Klageudvalgets sagsbehandlinger kan bevisoptagelsen foregå på følgende måder:

a) anmodninger om oplysninger

b) fremlæggelse af dokumenter og genstande

c) afhøring af parterne eller vidnerne

d) indhentelse af udtalelser fra sagkyndige.

De nærmere bestemmelser om bevisoptagelse fastsættes efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

2.  Hvis Klageudvalget anser det for nødvendigt, at en part, et vidne eller en sagkyndig afgiver mundtlig forklaring, indkaldes den pågældende til at give møde.

3.  Parterne underrettes i tilfælde af, at et vidne eller en sagkyndig skal afhøres af Klageudvalget. De har ret til at være til stede og stille spørgsmål til vidnet eller den sagkyndige.

Parterne kan rejse indsigelse mod, at et vidne eller en sagkyndig afhøres, under påberåbelse af manglende kompetence vedrørende klagen. Når der rejses en sådan indsigelse, afgøres spørgsmålet af Klageudvalget.

4.  Inden afgivelse af forklaring skal enhver sagkyndig og ethvert vidne afgive en erklæring om eventuelle personlige interesser, han måtte have i sagen, om han tidligere har været repræsentant for en af parterne, eller om han har deltaget i udarbejdelsen af den anfægtede afgørelse.

Hvis den sagkyndige eller vidnet ikke selv afgiver en sådan erklæring, kan parterne henlede Klageudvalgets opmærksomhed på dette.

5.  Indsigelse mod at et vidne eller en sagkyndig afhøres, skal fremsættes inden to uger efter, at parterne har fået meddelelse om indkaldelsen af vidnet eller udpegelsen af den sagkyndige. Den pågældende part redegør for grundene til sin indsigelse og angiver beviserne herfor.

6.  Forklaringer afgivet af vidner eller sagkyndige optages i protokollatet.

Artikel 17

Udgifter i forbindelse med bevisoptagelse

1.  Vidner og sagkyndige, der indkaldes af og giver møde i Klageudvalget, har ret til en rimelig godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter.

Vidner, der indkaldes af og giver møde i Klageudvalget, har også ret til en rimelig godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste.

Sagkyndige, der ikke er ansat på agenturet, har ret til et honorar for deres arbejde.

2.  Godtgørelsen udbetales til vidner, efter at de har afgivet forklaring, og til sagkyndige, efter at de har udført deres pligt eller opgaver. Der kan dog udbetales et forskud.

3.  Agenturets bestyrelse fastsætter bestemmelserne for beregning af de beløb og forskud, der skal udbetales.

4.  Der fastsættes efter proceduren i artikel 27, stk. 3, og efter aftale med bestyrelsen nærmere bestemmelser om følgende:

a) hvem der afholder udgifterne i forbindelse med bevisoptagelse

b) ordninger for udbetaling af godtgørelser og honorarer til vidner og sagkyndige.

5.  De bestemmelser, der er nævnt i stk. 3 og 4, skal fastsættes under behørig hensyntagen til tilsvarende bestemmelser på andre områder i fællesskabslovgivningen.

▼M1

Artikel 17a

Omkostninger

Parterne bærer deres egne omkostninger.

▼B

Artikel 18

Kompetence

Hvis Klageudvalget henviser sagen til det kompetente organ i agenturet i overensstemmelse med artikel 93, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006, er sidstnævnte bundet af begrundelsen for Klageudvalgets afgørelse, medmindre nye omstændigheder indtræffer.

Artikel 19

Forhandlingsprocedure

1.  Kun de tre medlemmer af Klageudvalget, der træffer afgørelse i klagesagen, deltager i forhandlingerne vedrørende den pågældende klage. Forhandlingerne er og forbliver hemmelige.

2.  Under forhandlingerne skal hvert medlem give sin holdning til kende og begrundelsen herfor.

Referentens holdning høres først, og hvis referenten ikke er formand, høres formandens holdning til sidst.

Artikel 20

Afstemning

Hvis en afstemning er nødvendig, afgives stemmerne i den rækkefølge, der er anført i artikel 19, stk. 2, andet afsnit. Hvis formanden imidlertid også er referent, stemmer han til sidst.

Afgørelserne træffes med stemmeflertal.

Det er ikke tilladt at undlade at stemme.

Artikel 21

Afgørelser

1.  Afgørelsen skal indeholde:

a) en angivelse af, at afgørelsen er truffet af Klageudvalget

b) datoen for afgørelsen

c) navnene på de medlemmer af Klageudvalget, der har deltaget i sagsbehandlingen

d) navnene på parterne og intervenienterne i klagesagen og deres repræsentanter under sagen

e) parternes påstande

f) en kort fremstilling af de faktiske omstændigheder

g) præmisserne

▼M1

h) klageudvalgets konklusion, herunder om nødvendigt en afgørelse om, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med bevisoptagelse, og en afgørelse om godtgørelse af gebyrer, der er betalt i henhold til artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 340/2008 eller artikel 4, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013.

▼B

2.  Formanden og lederen af registreringskontoret underskriver afgørelsen. Underskrifterne kan være elektroniske.

Originaleksemplaret af afgørelsen opbevares i registreringskontoret.

3.  Afgørelsen forkyndes for parterne i overensstemmelse med artikel 22.

4.  Afgørelsen vedlægges en erklæring om, at den kan påklages i henhold til artikel 230 i traktaten og artikel 94, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006. Erklæringen skal indeholde en angivelse af fristen for indbringelse af sagen.

Selv om denne erklæring ikke vedlægges, er afgørelsen ikke ugyldig.

5.  Klageudvalgets endelige afgørelser offentliggøres i deres helhed i en hensigtsmæssig form, medmindre formanden træffer en anden afgørelse efter begrundet begæring fra en af parterne.

▼M1

6.  Formanden træffer afgørelse om, hvorvidt de oplysninger, som en klager har anført i henhold til artikel 6, stk. 1, litra g), som agenturet har anført i henhold til artikel 7, stk. 2, litra d), eller som en intervenient har anført i henhold til artikel 8, stk. 6, litra d), skal betragtes som fortrolige. Formanden sørger for, at enhver oplysning, der betragtes som fortrolig, ikke offentliggøres i den endelige afgørelse.

▼B

Artikel 22

Forkyndelse af dokumenter

Lederen af registreringskontoret sørger for, at Klageudvalgets afgørelser og meddelelser forkyndes for parterne og intervenienterne.

Forkyndelsen finder sted på en af følgende måder:

1) ved anbefalet brev med en formular til bekræftelse af modtagelsen

2) ved personlig aflevering af kopien mod kvittering

3) ved et teknisk kommunikationsmiddel, som Klageudvalget har adgang til, og som parten eller dennes repræsentant har accepteret med henblik på forkyndelse.

Artikel 23

Tidsfrister

1.  Frister, der er foreskrevet eller fastsat i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller i nærværende forordning, for så vidt angår behandling af klagesager, beregnes efter stk. 2-6 i nærværende artikel.

2.  Såfremt en frist, der er udtrykt i dage, uger, måneder eller år, skal regnes fra den dag, hvor en begivenhed indtræffer, eller en handling foretages, medregnes den pågældende dag ikke i fristen.

3.  En frist, der er udtrykt i uger, måneder eller år, udløber ved udgangen af den dag, der i fristens sidste uge, måned eller år er samme ugedag eller dag i måneden som den dag, hvor den begivenhed er indtruffet, eller den handling fandt sted, fra hvilken fristen regnes.

Såfremt den dag, på hvilken en frist, der er udtrykt i måneder eller år, ville udløbe, ikke forekommer i fristens sidste måned, udløber fristen med udgangen af denne måneds sidste dag.

4.  Såfremt en frist er udtrykt i måneder og dage, tages der først hensyn til hele måneder, dernæst til dage.

5.  Ved beregningen af fristerne medregnes agenturets officielle fri- og helligdage, lørdage og søndage.

6.  Ville fristen udløbe på en lørdag, søndag eller officiel fri- eller helligdag, udløber den først ved udgangen af den følgende hverdag.

Artikel 24

Forlængelse og overskridelse af tidsfrister

1.  Frister fastsat i medfør af denne forordning kan forlænges af den, der har fastsat dem.

2.  Overskridelse af en tidsfrist berører ikke en parts rettigheder, såfremt den pågældende part på en for Klageudvalget tilfredsstillende måde godtgør, at der foreligger omstændigheder, som ikke kunne forudses, eller force majeure.

Artikel 25

Udsættelse af sagen

Klageudvalget kan på begæring fra en af parterne eller af egen drift udsætte sagen efter at have hørt parterne.

Hvis en af parterne modsætter sig udsættelsen, træffes afgørelsen ved en begrundet afgørelse.

Artikel 26

Berigtigelse

Klageudvalget kan efter at have hørt parterne berigtige skrive- eller regnefejl eller åbenbare urigtigheder i afgørelsen, enten af egen drift eller efter anmodning fra en af parterne, såfremt anmodningen fremsættes inden en måned efter forkyndelsen af afgørelsen.KAPITEL III

Afsluttende bestemmelser

Artikel 27

Gennemførelsesbestemmelser

1.  Yderligere procedureregler, der er nødvendige for en effektiv behandling af klager, og de nødvendige regler for tilrettelæggelsen af Klageudvalgets arbejde, herunder regler om fordelingen af sager mellem medlemmerne, kan fastsættes efter proceduren i stk. 3.

2.  Praktiske anvisninger til parterne og intervenienterne samt instrukser vedrørende forberedelse og ledelse af høringer ved Klageudvalget og vedrørende indgivelse og forkyndelse af processkrifter og skriftlige bemærkninger kan vedtages efter proceduren i stk. 3.

3.  Formanden og de to andre medlemmer, der er udnævnt i overensstemmelse med artikel 89, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1907/2006, vedtager med stemmeflertal de regler og foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordning.

Artikel 28

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 1).

( 2 ) EUT L 280 af 24.10.2007, s. 10.

( 3 ) EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6.

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

( 5 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013 af 18. juni 2013 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 19.6.2013, s. 17).

Top