EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

Konsolideret TEKST: 31994R2965 — DA — 01.10.2003

1994R2965 — DA — 01.10.2003 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2965/94

af 28. november 1994

om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer

(EFT L 314, 7.12.1994, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

Rådets forordning (EF) nr. 2610/95 af 30. oktober 1995 

  L 268

1

10.11.1995

►M2

Rådets forordning (EF) Nr. 1645/2003 af 18. juni 2003

  L 245

13

29.9.2003
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2965/94

af 28. november 1994

om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organerRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

I forbindelse med vedtagelsen af afgørelsen af 29. oktober 1993, der blev truffet ved fælles aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet på stats- og regeringschefniveau, vedrørende fastlæggelse af hjemstederne for visse af De Europæiske Fællesskabers organer og tjenester samt Europol ( 1 ), vedtog disse repræsentanter ved fælles aftale en erklæring om oprettelse under Kommissionens oversættelsestjeneste i Luxembourg af et oversættelsescenter for Unionens organer, der skal udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for de organer, hvis hjemsted fastlægges ved afgørelsen af 29. oktober 1993, med undtagelse af Det Europæiske Monetære Institut;

oprettelsen af et fælles center er en praktisk løsning på problemet vedrørende oversættelsesbehovet for et større antal organer beliggende på hele Unionens område;

reglerne vedrørende oversættelsescentret skal gøre det muligt for dette at arbejde for organer med status som juridiske personer, selvstændig forvaltning og eget budget, samtidig med at den arbejdsmæssige forbindelse mellem centret og Kommissionen opretholdes;

traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelse af denne forordning end artikel 235 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Der oprettes herved et oversættelsescenter for Unionens organer, i det følgende benævnt centret.

▼M1

Artikel 2

1.  Centret skal udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for følgende kontorer og agenturer:

 Det Europæiske Miljøagentur

 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

 Det Europæiske Narkotikaovervågningscenter

 Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering

 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

 Harmoniseringskontoret for Det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller)

 Europol og Europols narkotikaenhed.

Centret og hvert af ovennævnte kontorer og agenturer udarbejder ordninger for deres samarbejde.

2.  Andre kontorer og agenturer, der nedsættes af Rådet, ud over de i stk. 1 nævnte, kan også benytte sig af centret efter ordninger, der indgås med centret.

3.  De af Den Europæiske Unions institutioner og organer, der allerede råder over deres egen oversættelsestjeneste, kan eventuelt, på et frivilligt grundlag, benytte sig af Oversættelsescentrets tjenester på grundlag af ordninger, der aftales mellem parterne.

4.  Centret deltager fuldt ud i arbejdet i Det Interinstitutionelle Oversættelsesudvalg.

▼B

Artikel 3

1.  Centret har status som juridisk person.

2.  Med henblik på udførelsen af dets opgaver har centret i alle medlemsstater den mest vidtgående rets- og handleevne, som den pågældende stats lovgivning tillægger juridiske personer.

Artikel 4

▼M1

1.  Centret har en bestyrelse, som består af:

a) en repræsentant for hvert af de kontorer og agenturer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1; enhver af de ordninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, kan indeholde bestemmelser om, at det kontor eller agentur, som ordningen gælder for, skal være repræsenteret

b) en repræsentant for hver af Den Europæiske Unions medlemsstater

c) to repræsentanter for Kommissionen, og

d) en repræsentant for hver af de institutioner og hvert af de organer, der råder over en selvstændig oversættelsestjeneste, men som har indgået en frivillig aftale om samarbejde med centret.

▼B

2.  Der udpeges suppleanter for de i stk. 1 nævnte repræsentanter til at afløse repræsentanterne i deres fravær.

3.  En af Kommissionens repræsentanter varetager formandskabet i bestyrelsen.

Artikel 5

1.  Bestyrelsens medlemmer udnævnes for tre år.

2.  Udnævnelsen kan fornyes.

Artikel 6

1.  Formanden indkalder bestyrelsen mindst to gange om året, samt når mindst en tredjedel af de i artikel 4, stk. 1, litra a), nævnte medlemmer anmoder om det.

2.  Bestyrelsens beslutninger træffes med to tredjedeles flertal.

3.  Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

4.  Formanden deltager ikke i afstemningen.

Artikel 7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 8

1.  Bestyrelsen vedtager centrets årlige arbejdsprogram på grundlag af et udkast udarbejdet af direktøren.

2.  Dette program kan tilpasses i løbet af året efter den i stk. 1 omhandlede procedure.

▼M2

3.  Bestyrelsen vedtager en årsberetning om centrets virksomhed, som senest den 15. juni fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og de organer, der er nævnt i artikel 2.

4.  Centret forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

▼B

Artikel 9

1.  Centret ledes af en direktør, der efter indstilling fra Kommissionen udnævnes af bestyrelsen for en femårig periode, som kan fornyes.

2.  Direktøren er centrets lovmæssige repræsentant. Han er ansvarlig for:

 udarbejdelse og gennemførelse på passende vis af arbejdsprogrammet og bestyrelsens beslutninger

 centrets løbende administration

 udførelsen af de opgaver, der overdrages centret

 gennemførelsen af budgettet

 alle personalespørgsmål

 forberedelse af bestyrelsens møder.

3.  Direktøren aflægger beretning om sine aktiviteter til bestyrelsen.

Artikel 10

1.  Der udarbejdes for hvert regnskabsår, der svarer til kalenderåret, overslag over alle centrets indtægter og udgifter, som opføres på centrets budget.

▼M1

2.  

a) Der skal være ligevægt mellem indtægter og udgifter på budgettet.

▼M2

b) Centrets indtægter består af betaling for det udførte arbejde fra de organer, som centret betjener, og de institutioner og organer, med hvilke der er aftalt et samarbejde, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter, samt et fællesskabstilskud.

▼M2 —————

▼B

3.  Centrets udgifter omfatter bl.a. personalelønninger, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

▼M1

Artikel 11

1.  Før den i artikel 19 omhandlede fornyede vurdering kan ethvert af de i artikel 2, stk. 1, nævnte kontorer og agenturer, som måtte have særlige vanskeligheder i forbindelse med centrets tjenesteydelser, henvende sig til centret for at prøve at finde den bedst mulige løsning på disse vanskeligheder.

2.  Hvis det viser sig umuligt at finde en løsning inden for tre måneder, kan kontoret eller agenturet sende Kommissionen en tilstrækkeligt underbygget meddelelse, så Kommissionen kan træffe de nødvendige foranstaltninger og om nødvendigt, under centrets tilsyn og med dets bistand, arrangere en mere systematisk inddragelse af tredjemand til oversættelse af de pågældende dokumenter.

▼B

Artikel 12

Kommissionen yder på grundlag af aftaler, der indgås med centret, mod godtgørelse af omkostningerne dette følgende bistand:

1) støttefunktioner: terminologi, databaser, dokumentation, maskinoversættelse, uddannelse og fortegnelser over freelance-oversættere samt udstationering af medarbejdere til stillinger ved centret

2) forvaltning af grundlæggende administrative tjenester: lønudbetaling, sygesikring, pensionsordninger, velfærdstjeneste.

▼M2

Artikel 13

1.  Alle centrets indtægter og udgifter skal anslås for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og optages i centrets budget, der indeholder en stillingsoversigt.

2.  Indtægterne og udgifterne på centrets budget skal balancere.

3.  Bestyrelsen udarbejder hvert år på basis af et udkast fra direktøren et udkast til overslag over centrets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen fremsender senest den 31. marts dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse, til Kommissionen.

4.  Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

5.  På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det almindelige budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

6.  Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af tilskud til centret.

Budgetmyndigheden fastsætter centrets stillingsfortegnelse.

7.  Centrets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

8.  Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

▼B

Artikel 14

1.  Direktøren gennemfører budgettet.

▼M2

2.  Centrets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i den almindelige finansforordning.

3.  Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører centrets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.  Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til centrets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i medfør af bestemmelserne i den almindelige finansforordnings artikel 129, på eget ansvar centrets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.  Bestyrelsen afgiver udtalelse om centrets endelige årsregnskab.

6.  Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

7.  Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.  Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.  Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

10.  Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

Artikel 15

Centrets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget ( 2 ), såfremt dette er nødvendigt som følge af centrets særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

▼B

Artikel 16

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for centret.

Artikel 17

1.  De ordninger og forordninger, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, finder ligeledes anvendelse på centrets personale.

2.  Over for sit personale udøver centret de beføjelser, der er tillagt ansættelsesmyndigheden.

3.  Bestyrelsen vedtager i forståelse med Kommissionen passende gennemførelsesbestemmelser, bl.a. for at sikre beskyttelsen af visse opgavers fortrolighed.

Artikel 18

1.  Centrets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til enhver voldgiftsbestemmelse, som indgår i en af centret indgået aftale.

2.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal centret i overensstemmelse med de almindelige principper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv.

De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at afgøre tvister, der har forbindelse med erstatning for sådanne skader.

3.  De ansattes personlige ansvar over for centret fastsættes i de bestemmelser, der gælder for centrets personale.

▼M2

Artikel 18a

1.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter ( 3 ) finder anvendelse på centrets dokumenter.

2.  Bestyrelsen vedtager gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder fra ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer ( 4 ).

3.  Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som centret træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.

▼B

Artikel 19

Rådet kan, på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, tage denne forordnings regler for centrets drift og funktion op til fornyet vurdering senest tre år efter udløbet af centrets indkøringsperiode, der ikke må overstige tre regnskabsår.

Artikel 20

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
ERKLÆRING 1

ERKLÆRING FRA RÅDET

Rådet lægger meget stor vægt på, at principperne for effektivitet og omkostningseffektivitet overholdes.

Det gør i denne forbindelse opmærksom på følgende bestemmelser i finansforordningen:

»Budgetbevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder navnlig for tilbageholdenhed og omkostningseffektivitet. Der skal opstilles kvantitative mål, og det skal følges op, hvorledes disse mål virkeliggøres.«

»For konkrete foranstaltninger skal finansieringsoversigten bl.a. indeholde en passende begrundelse for udgifterne for Fællesskabet i givet fald underbygget med relevante statistiske oplysninger.«
ERKLÆRING 2

FÆLLES ERKLÆRING FRA RÅDET OG KOMMISSIONEN

I forbindelse med oprettelsen af oversættelsescentret bekræfter Rådet og Kommissionen, at centret skal organiseres på en sådan måde, at alle De Europæiske Fællesskabers officielle sprog kan behandles på lige fod, uden at dette har indvirkning på de særlige bestemmelser med hensyn til sprogordning i de forskellige organer, centret arbejder for.
ERKLÆRING 3

FÆLLES ERKLÆRING FRA RÅDET OG KOMMISSIONEN AD ARTIKEL 17

Rådet og Kommissionen finder, at oversættelsescentret, i betragtning af dets opgaver og budgetstruktur, skal anvende en så smidig personaleforvaltning som muligt, uden at det går ud over udførelsen af dets opgaver.
ERKLÆRING 4

ERKLÆRING FRA RÅDET AD ARTIKEL 17

Rådet anmoder Kommissionen om:

 inden udgangen af 1994 at forelægge en rapport om, hvorvidt bestemmelserne i artikel 5 i bilag VIII til vedtægten fortsat har en berettigelse, herunder navnlig disse bestemmelsers omkostningseffektivitet

 at forelægge passende forslag med henblik på en reform af bestemmelserne på baggrund af nævnte rapport.
ERKLÆRING 5

ERKLÆRING FRA DEN TYSKE DELEGATION AD ARTIKEL 17

Forbundsrepublikken Tyskland giver, på trods af sine alvorlige forbehold, sin tilslutning til kompromiset om artikel 17 for ikke at stille sig i vejen for medlemsstaternes konsensus og starten på centrets arbejde. Den finder, at der fortsat er et påtrængende behov for en revision af denne omtvistede bestemmelse. Når Tyskland har givet sin tilslutning, er det i håb om, at den aktuelle anmodning fører til, at Kommissionen på et tidspunkt forelægger forslag herom.
ERKLÆRING 6

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen vil i henhold til sine beføjelser stille forslag i Gruppen af Administrationschefer om, at der under denne gruppe hurtigt nedsættes et interinstitutionelt oversættelsesudvalg, der skal fremme koordinationen mellem de forskellige institutioners oversættelsestjenester, herunder Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer.( 1 ) EFT nr. C 323 af 30. 11. 1993, s. 1.

( 2 ) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.

( 3 ) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

( 4 ) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13.

Top