Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1316

Rådets afgørelse (EU) 2016/1316 af 26. juli 2016 om ændring af afgørelse 2009/908/EU om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer

OJ L 208, 2.8.2016, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1316/oj

2.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/42


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1316

af 26. juli 2016

om ændring af afgørelse 2009/908/EU om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Det Europæiske Råds afgørelse 2009/881/EU af 1. december 2009 om udøvelsen af formandskabet for Rådet (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet fastsatte ved afgørelse 2009/908/EU (2) rækkefølgen for Den Europæiske Unions medlemsstaters varetagelse af formandskabet for Rådet fra den 1. januar 2007 til den 30. juni 2020, og det fastsatte deri sammensætningen af formandskabsrækkefølgen i grupper af tre medlemsstater.

(2)

Den Europæiske Union blev den 1. juli 2013 udvidet med Kroatien som ny medlemsstat.

(3)

En medlemsstat har tilkendegivet over for offentligheden, at den har til hensigt at udtræde af Unionen, selv om der endnu ikke er modtaget nogen meddelelse i henhold til artikel 50 i TEU fra medlemsstatens regering. Rækkefølgen af formandskabet for Rådet bør ændres for at tage højde for denne omstændighed, uden at dette berører den pågældende medlemsstats rettigheder og forpligtelser.

(4)

Rådet bør fastsætte den rækkefølge, i hvilken formandskabet for Rådet skal varetages i den nærmeste fremtid. Denne rækkefølge bør fastsættes i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i traktaterne og i Det Europæiske Råds afgørelse 2009/881/EU. Afgørelse 2009/908/EU bør ændres i overensstemmelse hermed —

HAR VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets afgørelse 2009/908/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer ændres således:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den rækkefølge, i hvilken medlemsstaterne fra den 1. juli 2017 og indtil den 31. december 2030 skal varetage formandskabet for Rådet, samt sammensætningen af denne formandskabsrækkefølge i grupper af tre medlemsstater er fastsat i bilag I til denne afgørelse.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Rådet træffer inden den 31. december 2029 afgørelse om den rækkefølge, i hvilken medlemsstaterne skal varetage formandskabet for Rådet fra den 1. januar 2031.«

3)

Teksten i bilag I til Rådets afgørelse 2009/908/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2017.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2016.

På Rådets vegne

M. LAJČÁK

Formand


(1)  EUT L 315 af 2.12.2009, s. 50.

(2)  Rådets afgørelse 2009/908/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 28).


BILAG

»BILAG I

Udkast til tabel over formandskaber for Rådet  (*)

Nederlandene (**)

januar-juni

2016

Slovakiet (**)

juli-december

2016

Malta (**)

januar-juni

2017

Estland

juli-december

2017

Bulgarien

januar-juni

2018

Østrig

juli-december

2018

Rumænien

januar-juni

2019

Finland

juli-december

2019

Kroatien

januar-juni

2020

Tyskland

juli-december

2020

Portugal

januar-juni

2021

Slovenien

juli-december

2021

Frankrig

januar-juni

2022

Den Tjekkiske Republik

juli-december

2022

Sverige

januar-juni

2023

Spanien

juli-december

2023

Belgien

januar-juni

2024

Ungarn

juli-december

2024

Polen

januar-juni

2025

Danmark

juli-december

2025

Cypern

januar-juni

2026

Irland

juli-december

2026

Litauen

januar-juni

2027

Grækenland

juli-december

2027

Italien

januar-juni

2028

Letland

juli-december

2028

Luxembourg

januar-juni

2029

Nederlandene

juli-december

2029

Slovakiet

januar-juni

2030

Malta

juli-december

2030


(*)  Uden at dette berører Det Forenede Kongeriges rettigheder og forpligtelser som medlemsstat.

(**)  Den nuværende trio er anført i bilaget til orientering.«


Top