EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0792

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

COM/2017/0792 final - 2017/0350 (COD)

Bruxelles, den 20.12.2017

COM(2017) 792 final

2017/0350(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Direktiv (EU) 2016/97 (IDD) danner en opdateret harmoniseret lovgivningsmæssig ramme for distribution af forsikrings- og genforsikringsprodukter, herunder forsikringsbaserede investeringsprodukter, i det indre marked. Det sigter mod at sikre en større gennemsigtighed vedrørende forsikringsdistributører med hensyn til priser og omkostninger ved deres produkter, bedre og mere forståelige oplysninger om produktet og forbedrede regler om god forretningsskik, navnlig med hensyn til rådgivning. De nye regler vil gælde for alle distributionskanaler, herunder direkte salg fra forsikringsselskaberne, for at skabe lige vilkår for alle distributører og sikre ensartede høje standarder for beskyttelse af forbrugerne.

IDD trådte i kraft den 23. februar 2016, og medlemsstaterne har til den 23. februar 2018 til at gennemføre og anvende dets bestemmelser, jf. artikel 42 i direktivet. Forsikringsdistributørerne er derfor forpligtet til at overholde de nye regler fra 23. februar 2018.

Den 21. september 2017 vedtog Kommissionen to delegerede forordninger om supplerende regler til IDD med hensyn til produkttilsyn og styringskrav for forsikringsselskaber og -formidlere (POG-forordningen) og oplysningskrav og god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (IBIP-forordningen). I løbet af undersøgelsesperioden påpegede Europa-Parlamentet, at branchen kan have behov for mere tid til at gennemføre de tekniske og organisatoriske ændringer, der er nødvendige for at overholde bestemmelserne i de delegerede forordninger. I sine beslutninger om ikke at gøre indsigelser over for de delegerede forordninger bad Europa-Parlamentet Kommissionen vedtage et lovgivningsmæssigt forslag, der fastsætter anvendelsesdatoen til 1. oktober 2018, men anmodede ikke om en udskydelse af gennemførelsesdatoen for direktiv 2016/97 1 . Seksten medlemsstater støttede Europa-Parlamentets forslag og anmodede om en yderligere udskydelse af gennemførelsesdatoen mindst indtil den 1. oktober 2018.

Europa-Parlamentet og et antal medlemsstater er af den opfattelse, at forsikringssektoren, herunder små virksomheder såsom enmandsdistributionsvirksomheder og mindre forsikringsvirksomheder, med forlængelsen og med fuldt kendskab til de to delegerede forordninger og de gældende nationale gennemførelsesforanstaltninger vil få mulighed for bedre at forberede sig på en korrekt og effektiv gennemførelse af IDD, da de berørte parter dermed har retssikkerhed.

Kommissionen accepterer på grund af de ekstraordinære omstændigheder og den særlige tidsmæssige ramme for gennemførelsesdatoen og anvendelsesdatoen for IDD og anvendelsesdatoen for de to delegerede forordninger derfor at imødekomme anmodningen fra Europa-Parlamentet og medlemsstaterne om at udskyde datoen, hvorfra medlemsstaterne skal anvende de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i IDD, indtil den 1. oktober 2018, uanset at Kommissionens har den opfattelse, at branchen allerede har fået en meget lang frist til at tilpasse sig, for at give forsikringsbranchen mere tid til at forberede sig på anvendelsen af de nye bestemmelser på forsikringsdistribution.

Da det haster med at få udskudt anvendelsesdatoen, opfordrer Kommissionen, i medfør af princippet om loyalt samarbejde (EU-traktatens artikel 4, stk. 3, de nationale parlamenter til at svare inden for den frist på otte uger, der er fastsat i protokol nr. 2, og bekræfte, om muligt inden den 19. januar 2018, at de ikke agter at sende en begrundet udtalelse.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget bygger på artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

I overensstemmelse med nærhedsprincippet må der kun handles på EU-plan, hvis de forventede mål ikke kan opfyldes af medlemsstaterne alene. Der er behov for at gribe ind på EU-plan for at forbedre det indre markeds funktion og undgå konkurrenceforvridning på værdipapirmarkederne. I denne henseende er den lovgivning, der ændres, vedtaget i fuld overensstemmelse med nærhedsprincippet, og eventuelle ændringer heraf skal ske via et forslag fra Kommissionen.

Proportionalitet

Denne EU-foranstaltning er nødvendig for at nå målene i IDD. Fastsættelsen af anvendelsesdatoen som foreslået er nødvendig for at muliggøre en effektiv og ordentlig planlægning og gennemførelse af de væsentlige bestemmelser hos alle involverede parter. Dette forslag vil derfor sikre, at målene i IDD kan nås.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Dette forslag ledsages ikke af en særskilt konsekvensanalyse, da der allerede er blevet gennemført en konsekvensanalyse af IDD. Dette forslag ændrer ikke indholdet af IDD og pålægger ikke forsikringsselskaberne nye forpligtelser. Det har kun til formål at ændre anvendelsesdatoen for bestemmelserne i IDD for at gøre det lettere for forsikringsbranchen at anvende disse bestemmelser.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen budgetmæssige virkninger for Kommissionen.2017/0350 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR—

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 3 harmoniseres de nationale bestemmelser om distribution af forsikrings- og genforsikringsprodukter og forsikringsbaserede investeringsprodukter fra forsikringsformidlere, forsikringsselskaber, deres medarbejdere og accessoriske forsikringsformidlere i Unionen.

(2)I henhold til artikel 42 i direktiv (EU) 2016/97 skal medlemsstaterne sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 23. februar 2018.

(3)Den 21. september 2017 vedtog Kommissionen to delegerede forordninger om supplerende regler til direktiv (EU) 2016/97, en om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører 4 og en om oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter 5 .

(4)Europa-Parlamentet opfordrede i sine beslutninger om ikke at gøre indsigelser over for de delegerede forordninger omhandlet i betragtning 3 6 Kommissionen til at vedtage et lovgivningsmæssigt forslag med den 1. oktober 2018, i stedet for den 23. februar 2018, som anvendelsesdato for de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2016/97. Europa-Parlamentet begrundede sin anmodning med behovet for at give forsikringsselskaber og forsikringsdistributører mere tid til at forberede sig på en korrekt og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2016/97 og gennemføre de tekniske og organisatoriske ændringer, der er nødvendige for at efterkomme de delegerede forordninger.

(5)På grund af den korte tid, der er tilbage, før de nationale love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2016/97, sættes i kraft, bør dette direktiv straks træde i kraft.

(6)Direktiv (EU) 2016/97 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv (EU) 2016/97 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 42, stk. 1, foretages følgende ændringer:

2)a)Første afsnit affattes således:

3)" Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 23. februar 2018 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom."

4)b)Følgende afsnit tilføjes:

"Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i første afsnit fra den 1. oktober 2018."

5)Artikel 44, stk. 1, affattes således:

"Direktiv 2002/92/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i nærværende direktivs bilag II, del A, ophæves med virkning fra den 1. oktober 2018, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse i national ret af de i nærværende direktivs bilag II, afsnit B, anførte direktiver.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    C(2017)06218 – 2017/2854(DEA) C(2017)06229 – 2017/2855(DEA), vedtaget den 25. oktober 2017.
(2)    EUT C , , s. .
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).
(4)    [Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (EUT C […], […], s. […])].
(5)    [Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (EUT C […], […], s. […])].
(6)    P8 TA-PROV(2017)0404 and P8 TA-PROV(2017)0405, vedtaget den 25. oktober 2017, findes på http://www.europarl.europa.
Top