Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0734

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted

COM/2017/0734 final - 2017/0326 (COD)

Bruxelles, den 29.11.2017

COM(2017) 734 final

2017/0326(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1093/2010. EBA er i overensstemmelse med artikel 7 i denne forordning placeret i London, Det Forenede Kongerige.

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige, i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade Unionen.

Den 20. november 2017 valgte de resterende 27 medlemsstater, i tilknytning til samlingen i Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50), Paris, Frankrig til nyt hjemsted for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Da den retsakt, som skal ændres, er baseret på artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), bør ændringsretsakten baseres på dette grundlag.

Valg af retsakt

Formålet med dette forslag er en ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010. Det tilsvarende ændringsforslag foreslås derfor som en ændringsforordning.

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Spørgsmålet om placeringen af agenturets hjemsted henhører under Unionens enekompetence. Foranstaltningen står i forhold til formålet med den foreslåede forordning, nemlig at bekræfte agenturets nye hjemsted inden for rammerne af forordning (EU) nr. 1093/2010.

3. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Flytningen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed vil få budgetmæssige konsekvenser, navnlig i lyset af de omkostninger, der er forbundet med den førtidige ophævelse af agenturets nuværende lejekontrakt i London som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, omkostninger forbundet med selve flytningen og omkostninger forbundet med indflytningen i de nye lokaler i Paris. Som opstillet i Rådets forhandlingsdirektiver af 22. maj 2017 med henblik på en aftale med Det Forenede Kongerige om de nærmere bestemmelser for dets udtræden af Den Europæiske Union bør Det Forenede Kongerige fuldt ud dække de specifikke omkostninger, der er forbundet med udtrædelsesprocessen, såsom flytning af agenturer baseret i Det Forenede Kongerige.

En del af flytteomkostningerne skal måske finansieres midlertidigt at EU-budgettet forud for den finansielle afregning. I denne forbindelse vil Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed vurdere mulige yderligere finansieringsbehov, som skal kanaliseres gennem EU-budgettet. Kommissionen vil i det omfang, det er nødvendigt, forelægge relevante forslag for Europa-Parlamentet og Rådet i tilknytning til den årlige budgetprocedure for 2019 og evt. for 2018. Dette vedrører f.eks. omkostningerne i forbindelse med selve flytningen. Endvidere vil omkostningerne i forbindelse med indflytningen i de nye lokaler også blive forelagt i tilknytning til proceduren vedrørende fast ejendom, jf. artikel 203 i finansforordningen 1 , der kræver forhåndsgodkendelse fra Europa-Parlamentet og Rådet, inden der indgås kontrakter vedrørende ejendomsprojekter. Det forventes, at denne procedure iværksættes snarest muligt (senest i begyndelsen af 2018).

2017/0326 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR—

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 2 ,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 3 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I tilknytning til Det Forenede Kongeriges meddelelse den 29. marts 2017 om dets hensigt om at udtræde af EU, i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, valgte de andre 27 medlemsstater, i tilknytning til samlingen i Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50), Paris, Frankrig, som det nye hjemsted for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

(2)Under henvisning til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union bør Den Europæiske Banktilsynsmyndighed indtage sit nye hjemsted fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, dog senest den 30. marts 2019.

(3)For at sikre at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fungerer på sit nye hjemsted, bør der indgås en hjemstedsaftale, inden Den Europæiske Banktilsynsmyndighed indtager sit nye hjemsted.

(4)For at give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed tilstrækkelig tid til at flytte, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 4 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7 i forordning (EU) nr. 1093/2010 affattes således:

"Artikel 7

Hjemsted

Myndigheden har hjemsted i Paris, Frankrig."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, dog senest den 30. marts 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
(2)    […]
(3)    […]
(4)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
Top