Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0650(01)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens arbejdsprogram for 2018 En dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union

COM/2017/0650 final/2

Bruxelles, den24.10.2017

COM(2017) 650 final/2

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGETFMT:Font=Microsoft Sans SerifKommissionens arbejdsprogram for 2018/FMT


FMT:Font=Microsoft Sans SerifEn dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union/FMT

An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe


I.    En mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union

Europa er tydeligvis ved at genvinde sin styrke. Den Europæiske Union er nu i det femte år med en økonomisk genopretning, som når ud i hver eneste medlemsstat. Med en vækst, der overstiger 2 % for EU som helhed – og 2,2 % for euroområdet – er EU's økonomi vokset hurtigere end USA's i de seneste to år. Der er skabt næsten 8 mio. arbejdspladser i løbet af denne mandatperiode til dels takket være EU-institutionernes tiltag, bidraget fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Ungdomsgarantien, de europæiske struktur- og investeringsfonde samt Den Europæiske Centralbanks pengepolitik. Tilliden til Den Europæiske Union vender tilbage. Lederne erklærede i Rom i marts måned, at de er fast besluttet på at gøre Den Europæiske Union stærkere og mere robust gennem endnu større enhed og solidaritet og respekt for fælles regler.

Det er nu, EU har muligheden for at handle, og det er nu, den skal gribes. For at udnytte den aktuelle fremdrift bedst muligt fremsender Kommissionen sit arbejdsprogram for de kommende 14 måneder frem til udgangen af 2018. Dette bygger på køreplanen for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker forelagde i forbindelse med sin tale om Unionens tilstand den 13. september 2017. Det vil medvirke til at holde EU på ret kurs ved at sikre, at der fortsat opnås resultater med den positive dagsorden, og, at EU fastholder fokus på de vigtige områder, hvor en europæisk indsats har en klar og påviselig merværdi.

Kommissionen har allerede fremsat mere end 80 % af de forslag, som har afgørende betydning for at færdigetablere det digitale indre marked, energiunionen, kapitalmarkedsunionen, bankunionen, sikkerhedsunionen og en samlet europæisk migrationspolitik 1 . Der må nu lægges vægt på at omsætte forslag til lovgivning og få lovgivningen gennemført. Jo før Europa-Parlamentet og Rådet afslutter den lovgivningsmæssige proces, desto hurtigere vil borgere og erhvervslivet mærke fordelene ved vores fælles arbejde. Kommissionen vil forstærke sin indsats for at støtte de to lovgivere hele vejen.

Arbejdsprogrammet for 2018 har et tvedelt fokus. For det første fastsætter arbejdsprogrammet et begrænset antal målrettede lovgivningsmæssige foranstaltninger, således at vi kan fuldføre vores arbejde inden for højt prioriterede politikområder i de kommende måneder. Kommissionen vil fremsende alle lovgivningsforslag senest i maj 2018. Dette giver Europa-Parlamentet og Rådet tid til at afslutte deres lovgivningsarbejde, før de europæiske borgere i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i juni 2019 afsiger deres demokratiske dom over, hvad vi sammen har opnået.

For det andet indeholder arbejdsprogrammet også en præsentation af en række initiativer, som har et mere langsigtet perspektiv, idet den nye Union med 27 medlemmer lægger sine planer for tiden frem til 2025. Disse initiativer afspejler de drøftelser, som blev lanceret med Kommissionens hvidbog om Europas fremtid og talen om Unionens tilstand. De kan alle virkeliggøres ved at gøre fuld brug af det uudnyttede potentiale i Lissabontraktaten 2 . Vi vil levere på alle disse initiativer inden udløbet af mandatet.

I lighed med tidligere år indeholder arbejdsprogrammet også en række forslag, der følger af REFIT-revisioner (målrettet og effektiv regulering) af den gældende lovgivning under hensyntagen til REFIT-platformens udtalelser. Med henblik på at lade de to lovgivere fokusere på at gennemføre de væsentligste forslag indeholder arbejdsprogrammet et betydeligt antal lovgivningsforslag, som er under behandling, og som vi foreslår at trække tilbage, i lyset af at der ikke er udsigt til, at Europa-Parlamentet og Rådet når til enighed, at de ikke længere tjener deres formål, eller at de er teknisk set forældede. I arbejdsprogrammet videreføres desuden processen med at ophæve dele af lovgivningen, som er blevet forældet 3 . Sideløbende offentliggør vi en oversigt over Kommissionens dagsorden for bedre regulering og resultaterne heraf 4 sammen med REFIT-resultattavlen med en udførlig beskrivelse af, hvordan vi følger op på REFIT-platformens udtalelser, og af de igangværende bestræbelser på at evaluere og revidere eksisterende love.

II.    Gennemførelse af Juncker-Kommissionens 10 prioriteter 5

Ny fremdrift i beskæftigelse, vækst og investeringer

Den øgede tillid og fornyede vækst i investeringerne i hele EU har haft central betydning for de forbedrede økonomiske udsigter. Det har skabt beskæftigelse og vækst i hele EU og har understøttet ny infrastruktur — både fysisk og digital — og bidraget til, at EU har kunnet øge tempoet i omstillingen til renere energi. Vi må nu fortsætte bestræbelserne på at øge investeringerne. Investeringsplanen for Europa spiller en vigtig rolle for iværksættelsen af projekter, støtten til små og mellemstore virksomheder og den øgede beskæftigelse. For at kunne bygge videre på den, skal vi hurtigt gennemføre "EFSI 2.0"-forslaget og Omnibusforslaget 6 , således at det bliver lettere at kombinere de europæiske struktur- og investeringsfonde med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer. De øgede investeringer vil ikke være holdbare uden ledsagende strukturreformer. Vi vil foretage en analyse af sådanne reformer med det formål at fremme investeringerne.  Kommissionen vil fortsat gøre brug af Det Europæiske Semester for at koordinere økonomiske politikker og fremme en vækststrategi, der sikrer investeringer, forsvarlige offentlige finanser og strukturreformer.

EU's økonomi afhænger af dets industrielle konkurrenceevne, og med afsæt i interessenternes synspunkter forelagde Europa-Kommissionen en fornyet strategi for EU's industripolitik 7 . Vi vil tilstræbe at støtte innovation, beskæftigelse og vækst gennem vores strategi for den cirkulære økonomi 8 , der kan medføre betragtelige fordele for vores økonomi, konkurrenceevne og miljø. Vi vil forelægge et begrænset antal forslag for at styrke indsatsen på dette område. Disse vil navnlig fokusere på, hvordan vi fremstiller og bruger plast, idet der arbejdes på, at al plastemballage skal kunne genanvendes senest i 2030, og hvordan vi genbruger vand og forvalter drikkevandet. Vi vil derudover foreslå en ramme for, hvordan fremskridt med hensyn til den cirkulære økonomis udvikling kan overvåges. Som led i vores sektorspecifikke tilgang til bedre regulering vil vi håndtere de juridiske, tekniske og praktiske flaskehalsproblemer, der opstår, hvor kemikalie-, produkt- og affaldslovgivning støder sammen. Vi vil fortsat evaluere bioøkonomistrategien fra 2012 9 , og vi vil undersøge, hvordan den bedst bringes videre, og hvordan anvendelsesområdet udvides.

Selv om den generelle økonomiske situation er forbedret i betydelig grad, må Den Europæiske Union stadig håndtere efterdønningerne af krisen og omsætte højere vækst til nye arbejdspladser, retfærdighed og nye muligheder for alle. Denne Kommission har lagt fundamentet for at håndtere denne udfordring, f.eks. med dagsordenen for færdigheder i Europa 10 . Vi skal nu videreføre denne dagsorden på nationalt og regionalt niveau med støtte fra Den Europæiske Socialfond, idet der lægges særlig vægt på grundlæggende færdigheder og digitale færdigheder.

Et forbundet digitalt indre marked.

Europa har med sine 360 mio. borgere, der bruger internettet hver eneste dag til at arbejde, studere, handle eller være opkoblet, behov for et ægte digitalt indre marked. Siden maj 2015 har Kommissionen allerede fremlagt 24 lovgivningsforslag med dette for øje. Indtil videre har de to lovgivere blot vedtaget seks af disse forslag. Europa-Parlamentet og Rådet må nu give forrang til at komme videre med de udestående forslag så hurtigt som muligt, navnlig hvad angår kodeksen for elektronisk kommunikation, den foreslåede reform af ophavsret og direktivet om digitalt indhold. EU har behov for et styrket samarbejde om frekvensadministration med det formål at opnå fast- og mobilnet med meget høj hastighed (5G) i verdensklasse og en stadig mere koordineret adgang til frekvensressourcer senest i 2020 på ensartede lovgivningsmæssige og økonomiske betingelser. For at fuldføre det digitale indre marked vil vi også fremsætte et forslag om retfærdighed inden for platform-til-virksomhedsforbindelser, et initiativ til imødegåelse af falske nyheder og reviderede retningslinjer vedrørende virksomheder med en stærk markedsposition inden for elektronisk kommunikation.

Det digitale indre markeds succes afhænger i sidste instans af europæernes tillid. Cyberangreb intensiveres, og europæerne står nu over for nye og forskelligartede trusler på internettet. Allerede den 13. september fremsatte Kommissionen en række forslag for at imødegå disse trusler med henblik på at beskytte borgerne bedre mod trusler, som kan opstå ved anvendelsen af nye teknologier 11 . Vi vil færdiggøre denne pakke og beskytte vore økonomiers og demokratiers stabilitet mod cybertrusler ved at oprette et net af kompetencecentre inden for cybersikkerhed. Kommissionen vil samtidig fastholde sit fokus på en optimal udnyttelse af mulighederne i nye teknologier såsom højtydende databehandling og selvkørende biler. Vi vil også søge at få mest muligt ud af kunstig intelligens, som vil spille en stadig større rolle i vore økonomier og samfund.

En modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer

Vi har gjort betydelige fremskridt med at virkeliggøre energiunionen. Der lægges nu vægt på at få vedtaget pakken om ren energi til alle europæere 12 , der blev forelagt i december 2016, og forslagene, der skal opdatere vores klimapolitikker. Kommissionen vil fortsat arbejde på at forbedre energiforsyningssikkerheden og det indre markeds funktion. Vi vil foreslå fælles regler for gasrørledninger, der er tilkoblet det europæiske indre gasmarked. Vi vil forhandle med Rusland om de vigtigste principper for driften af gasrørledningsprojektet Nord Stream 2, når Rådet har vedtaget det stærke mandat, som vi anbefalede. På transportområdet vil Kommissionen koncentrere sin indsats om nye CO2-standarder for personbiler, varevogne og tunge køretøjer. Vi vil fortsætte arbejdet med batterier og med infrastruktur for alternative brændstoffer, i anerkendelse af deres strategiske rolle i omstillingen til ren mobilitet og ren energi.

Et dybere og mere retfærdigt indre marked med et styrket industrigrundlag

Et velfungerende indre marked er kernen i det europæiske projekt. Det giver større bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Det skaber muligheder for europæiske virksomheder og tilbyder forbrugerne et større udvalg og lavere priser. Kommissionen vil i det kommende år rette sin indsats mod en revision af EU's selskabsret for at støtte virksomheder med klare, moderne og effektive regler. Vi vil fortsat gøre en indsats for at beskytte de nationale budgetter mod skadelig skattepraksis. Dette omfatter moderniserede regler for fastsættelse af momssatser, nye regler for administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på momsområdet, et forslag om at forenkle momsordningen for SMV'er og bestemmelser om at beskatte det overskud, som multinationale selskaber genererer i den digitale økonomi. Kommissionen vil desuden foreslå foranstaltninger for at forbedre fødevareforsyningskædens virkemåde og dermed hjælpe landbrugerne med at styrke deres stilling på markedet og beskytte dem mod fremtidige chok.

For at fuldføre kapitalmarkedsunionen 13 vil vi stille forslag vedrørende samspillet mellem finans og teknologi, og vi vil foreslå regler for crowdfunding og peer-to-peer funding. Vi vil lette anvendelsen af dækkede obligationer og nedbringe hindringerne for investeringsfondes distribution på tværs af landegrænser, og vi vil fremlægge et initiativ om bæredygtig finansiering. Vi vil foreslå nye bestemmelser om grænseoverskridende betalinger, der dækker andre valutaer end euroen. Dette vil medvirke til at sikre, at alle europæere betaler færre gebyrer, når de overfører penge til udlandet eller hæver penge i kontantautomater, når de er på ferie.

Der skal stadig gøres meget for at sikre, at social retfærdighed og arbejdstagerrettigheder er kendetegnende for det indre marked. Kommissionen vil tage fat på udfordringerne vedrørende arbejdstageres mobilitet og koordinering af den sociale sikring ved at stille forslag om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed og et europæisk socialsikringsnummer til flere formål, hvilket vil forenkle borgernes kontakt med forvaltninger på en bred vifte af områder. Vi vil foreslå at modernisere de sociale sikringsordninger under hensyntagen til nye former for arbejde for at lukke huller, således at alle arbejdere, uanset ansættelsesforholdet, kan bidrage og få adgang til socialsikring. For yderligere at beskytte og sikre arbejdstagere i det indre marked vil Kommissionen foreslå skærpede forpligtelser til at sørge for, at ansatte oplyses skriftligt om deres arbejdsvilkår.

Vi er også nødt til at beskytte borgerne bedre, og til dette formål vil vi forelægge en fælles handlingsplan for nationale vaccinationspolitikker. Dette vil støtte medlemsstaternes gennemførelse af vaccinationsprogrammer, mindske modviljen over for vacciner og styrke vaccineforsyningen.

En mere udbygget og retfærdig økonomisk og monetær union

For at fastholde fremdriften i genopretningen vil Kommissionen anbefale en stort set neutral finanspolitisk kurs for euroområdet og fastholde fokus på at styrke den økonomiske og sociale konvergens og modstandsdygtighed. Vi vil også fortsætte bestræbelserne på at skabe en mere udbygget og retfærdig økonomisk og monetær union og øge dens demokratiske ansvarliggørelse. Den økonomiske og monetære union er vores bedste redskab til at gøre Europa mere velstående og beskytte europæerne mod fremtidige økonomiske chok. Kommissionen vil foreslå en omfattende pakke af foranstaltninger inden udgangen af 2017 for at føre dette arbejde videre.

Som led i denne pakke vil vi foreslå at inddrage den europæiske stabilitetsmekanisme i det gældende EU-regelkompleks for at gøre den mere demokratisk ansvarlig og samtidig styrke dens rolle og beslutningstagning. Vi må sigte efter at råde over en ægte europæisk monetær fond, der kan reagere på kriser og fungere sideløbende med den etablerede daglige koordinering af den økonomiske politik og overvågningsredskaberne. Vi vil også foreslå at oprette en særlig budgetpost vedrørende euroområdet på EU's budget med fire formål, nemlig at yde støtte til strukturreformer, fungere som stabilitetsfunktion, fungere som bagstopper for bankunionen og fungere som konvergensinstrument med henblik på at yde førtiltrædelsesbistand til medlemsstater, der arbejder på at blive medlem af euroområdet. Vi vil også foreslå at indarbejde indholdet af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union i de EU-retlige rammer, således som det blev aftalt i 2012, samtidig med at der tages behørigt hensyn til den fleksibilitet, som findes i stabilitets- og vækstpagten, og som Kommissionen har fremhævet siden januar 2015. Vores Økonomiske og Monetære Union vil kun blive stærkere, hvis solidaritet og ansvarliggørelse går hånd i hånd.

Fuldførelsen af bankunionen, hvormed der opnås både risikoreduktion og risikodeling i vores banksektor, udgør en anden central søjle i dette arbejde. Kommissionen har for nylig fastlagt en ambitiøs, men realistisk vej til at sørge for enighed om alle udestående elementer af bankunionen – navnlig om den europæiske indskudsforsikringsordning – på grundlag af eksisterende tilsagn fra Rådet 14 , og vi vil fremsætte yderligere forslag angående håndtering af misligholdte lån og udviklingen af EU-værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer. En fuldført bankunion vil sammen med kapitalmarkedsunionen bidrage til at opbygge det stabile og integrerede finansielle system, som borgerne og erhvervslivet har brug for.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder 15 vil sætte skub i konvergensprocessen i retning af bedre arbejds- og levevilkår blandt medlemsstaterne. Det vil fremme EU's sociale dagsorden på alle niveauer og hjælpe til at få en fælles forståelse af, hvad der er social retfærdighed i vores indre marked – på vejen mod en union med sociale normer i overensstemmelse med kommissionsformand Jean-Claude Junckers opfordring i talen om Unionens tilstand i 2017. Vi ser frem til proklamationen af den europæiske søjle for sociale rettigheder på det sociale topmøde i Göteborg i november. Vi vil integrere den nye sociale resultattavle, som ledsager den europæiske søjle for sociale rettigheder, i Det Europæiske Semester, således at vi kan måle fremskridtene på disse områder korrekt.

En afbalanceret og progressiv handelspolitik for at styre globaliseringen

Som verdens største handelsmagt er EU afhængig af åben og fair handel med partnere verden over. Vi tilsigter at gennemføre en progressiv og ambitiøs dagsorden, der tager hensyn til såvel ønsket om åbenhed og gensidighed som ønsket om at håndhæve sociale og miljømæssige standarder. EU's handelsaftaler vil skabe vækst og beskæftigelse, og vi vil videreføre forhandlingerne med Mercosur og Mexico og arbejde sammen med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne om at sørge for, at aftalerne, bl.a. med Japan, Singapore og Vietnam, indgås og gennemføres korrekt, således at disse fordele virkeliggøres. Vi ønsker også at fremme handelsforhandlingerne med Australien og New Zealand, når Rådet har godkendt de mandater, som Kommissionen har anbefalet. Vi går dog ikke kritikløst ind for frihandel. I år vil vi fortsætte vore bestræbelser på at bevare og fremme EU's høje standarder over for tredjelande og sørge for lige konkurrencevilkår for EU's virksomheder og arbejdstagere. Det er i den forbindelse afgørende, at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigt vedtager de foreliggende forslag om modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og overvågning af udenlandske direkte investeringer i EU 16 .

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

Det indre markeds succes afhænger i sidste instans af tillid. Denne tillid kan let sættes over styr, hvis forbrugerne føler, at de ikke kan stille noget op i tilfælde af, at de lider skade. Kommissionen vil derfor forelægge en ny aftale for forbrugerne med henblik på at forbedre juridisk håndhævelse og udenretlig tvistbilæggelse på forbrugerrettighedsområdet og lette de nationale forbrugermyndigheders koordination og effektive tiltag. Vi vil også fortsætte indsatsen for at beskytte whistleblowere.

Unionen tilstræber at fremme borgernes velfærd ved at medvirke til at øge deres sikkerhed. Den har spillet en central rolle i beskyttelsen af borgerne mod naturkatastrofer i det seneste år, og det skal den også gøre fremover. Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesmekanisme vidner om europæisk solidaritet både inden for og uden for Unionens grænser. Vi vil foreslå at styrke mekanismen og udstyre den med sin egen operationelle kapacitet for at sørge for, at Unionen med størst mulig effektivitet og et minimum af bureaukrati kan yde bedre støtte til borgerne i krise- og nødsituationer.

Fuldførelsen af sikkerhedsunionen prioriteres højt. Vi har allerede gjort reelle fremskridt med hensyn til bekæmpelse af terrorisme, men vi vil forelægge forslag til at forbedre de retshåndhævende myndigheders adgang på tværs af landegrænser til elektronisk bevismateriale og finansielle data. Vi vil endnu en gang skærpe reglerne mod de udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som terrorister anvender til hjemmelavede våben. Vi vil fortsat fremme samarbejdet med virksomhederne inden for de sociale medier om at afsløre og fjerne terrorrelateret og andet ulovligt indhold fra internettet, og vi vil om nødvendigt foreslå lovgivning om, at terrorrelateret indhold skal fjernes. Kommissionen vil fortsat støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe radikalisering og i deres gennemførelse af handlingsplanen til støtte for beskyttelsen af offentlige steder 17 . Den arbejder på yderligere foranstaltninger, hvormed jernbanepassagerernes sikkerhed styrkes. Vi vil styrke bestræbelserne på at gøre EU til et mere sikkert samfund under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder ved at forelægge et forslag om interoperabilitet mellem informationssystemer.

Udvekslingen af oplysninger og data er et væsentligt træk ved vores samfund og foregår i stigende omfang på tværs af landegrænserne. Kommissionen vil færdiggøre sin vejledning om vejen frem vedrørende dataopbevaring. I begyndelsen af 2018 påtænker Kommissionen desuden at vedtage en afgørelse om datakilders egnethed for Japans vedkommende, således at personoplysninger frit kan udveksles mellem EU og Japan som en integrerende del af vores styrkede økonomiske partnerskab.

Kommissionen gentager sin opbakning til Schengensystemet og giver udtryk for hensigten om hurtigst muligt at vende tilbage til et normalt fungerende Schengensystem, samtidig med at den fuldt ud tager hensyn til medlemsstaternes krav om sikkerhed. Det er til dette formål afgørende, at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigt vedtager Kommissionens forslag om revisionen af Schengengrænsekodeksen.

Mod en ny migrationspolitik

Vi er på rette spor med hensyn til gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration. Europa-Parlamentet og Rådet må give forrang til behandlingen af de allerede forelagte forslag. Dublin-reformen 18 har en særlig central betydning for det fælles europæiske asylsystem, der bygger på solidaritet og sikrer, at ansvaret deles. Kommissionen støtter Europa-Parlamentets og Rådets indsats for at færdiggøre arbejdet med at reformere det fælles europæiske asylsystem senest i juni 2018.

Migrationspartnerskabsrammen vil få afgørende betydning for at opnå resultater med hensyn til migrationspolitikkens eksterne komponent. En mere effektiv EU-indsats i henseende til at sende de mennesker tilbage, som ikke har ret til at opholde sig i EU, forudsætter en resolut indsats fra medlemsstaternes side i samarbejde med tredjelandene. Vi har udarbejdet en plan for eksterne investeringer 19 , hvormed der ydes støtte til en ny generation af investeringer i vores nabolande og det afrikanske kontinent, og vi vil nu handle hurtigt for at få den gennemført til fordel for bæredygtige lokale projekter.

Europa har behov for effektive lovlige veje som alternative muligheder for de mennesker, der risikerer deres liv og udnyttes af smuglernetværk. En optrapning af genbosætningen vil være en troværdig reaktion fra EU's side over for de mennesker, der har behov for beskyttelse. Europa er et aldrende kontinent og har brug for lovlig migration til at afhjælpe demografiske og kompetencerelaterede mangler. På dette område står vi stærkere ved, at EU handler i fællesskab, end hvis EU-medlemsstaterne handler hver for sig. Der bør hurtigt opnås enighed om forslaget vedrørende tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse ("det blå EU-kort" 20 ). Kommissionen vil endvidere fremsætte de nødvendige forslag i 2018 for at ændre visumkodeksen og visuminformationssystemet, og den trækker i den forbindelse sine forslag om en visumkodeks og et rundrejsevisum 21 tilbage.

En stærkere global aktør

Europa er fortsat et lysende eksempel på fred og stabilitet, men vi bør aldrig tage vores egen sikkerhed for givet. Vi må samarbejde mere på forsvarsområdet ved at mobilisere alle de værktøjer, vi har til rådighed, herunder EU-budgettet. Der er solide virksomheds- og sikkerhedspolitiske argumenter for, at den europæiske forsvarsindustri skal innovere og samarbejde mere. Den Europæiske Forsvarsfond må spille en central rolle i dette arbejde. Kommissionen vil tillægge det høj prioritet, at fonden og forslaget om den europæiske forsvarsindustris udviklingsprogram 22 gennemføres hurtigt.

Vi vil videreføre og styrke forbindelserne med centrale partnere som f.eks. Indien og Latinamerika. For at forbedre forbindelserne med Asien generelt vil vi foreslå en strategi for at styrke konnektiviteten mellem vore kontinenter. Vort mangeårige partnerskab med lande fra Afrika, Vestindien og Stillehavet er meget værdifuldt. Vi vil arbejde hen imod en fornyelse af dette partnerskab i 2020, tilpasse det til den hurtigt skiftende globale kontekst og omdanne det til en stærk og moderne politisk alliance. Vi vil samarbejde om fælles interesser og for en styrket og regelbaseret global orden. Den historiske atomaftale med Iran har banet vejen for en fornyelse af forbindelserne mellem EU og Iran generelt. Vi vil også videreføre vore forbindelser med Irak.

En Union med demokratiske forandringer

Det at levere en Union med demokratiske forandringer har været et centralt tilsagn fra denne Kommissions side. Kommissionen har i betydelig grad styrket sine bestræbelser på at inddrage borgerne via 312 borgerdialoger, ved at høre alle interessenter i stadig større omfang som led i vores dagsorden for bedre regulering og ved at foreslå en revision af det europæiske borgerinitiativ 23 for at gøre det lettere tilgængeligt og lettere at anvende. Vi lancerede det europæiske solidaritetskorps 24 for mindre end for et år siden, og det tilbyder allerede nye muligheder for tusinder af unge i hele Den Europæiske Union. Dette bidrager til, at de unge engagerer sig i samfundet omkring dem, og til at udvikle deres viden og færdigheder i begyndelsen af deres karrierer. Det må nu forsynes med et solidt retsgrundlag inden årets udgang.

Gennemsigtighed og ansvarliggørelse har også central betydning for den demokratiske legitimitet. Kommissionen viser det gode eksempel i sine forbindelser med interesserepræsentanter og tilskynder Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigt at nå til enighed om den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister 25 for alle tre institutioner. Vi vil indgå i konstruktive drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet for at opnå en aftale om de foreslåede ændringer af forordningen om udvalgsproceduren 26 og om statutten for og finansieringen af europæiske politiske partier og fonde 27 .

III.    Virkeliggørelse senest i 2025 af en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union

Samtidig med at vi fuldfører vores aktuelle dagsorden, må vi forberede morgendagens Union. I dette arbejdsprogram skitseres, hvad vi er nødt til at gøre i fællesskab i løbet af de næste fjorten måneder, men det indeholder også en række forslag til initiativer, der skuer længere frem — til 2025 og tiden derefter.

Et nyt EU med 27 medlemsstater vil se dagens lys den 30. marts 2019. Vi har en mulighed for at forme dette nye EU. Blot få uger derefter, i juni 2019, vil EU-borgerne gå til stemmeurnerne. Vort arbejde indtil da skal sikre, at når de afgiver deres stemme, opfylder dette nye EU deres forventninger og leverer resultater på de områder, som betyder mest for dem. Kommissionen har fastsat denne målsætning i køreplanen frem til Sibiu for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union 28 , og den afspejles nu i "ledernes dagsorden", som blev aftalt på Det Europæiske Råd den 19. oktober, og som skal føre til konkrete resultater på et særligt topmøde i Rumænien den 9. maj 2019. Kommissionens politiske bidrag til denne køreplan er, hvad vi opnår med dette arbejdsprogram. Der må ageres nu, og derfor vil alle disse fremadrettede initiativer blive forelagt inden for denne mandatperiode, samtidig med at de nuværende traktaters endnu uudnyttede potentiale tages i anvendelse, hvilket giver os mulighed for at fortsætte vores ambitiøse og ihærdige indsats.

Vi vil samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet samt de nationale parlamenter for at drøfte og udvikle denne køreplan og i fællesskab arbejde på disse initiativer. I hele processen vil vi bygge videre på den demokratiske og brede debat, der blev lanceret med hvidbogen om Europas fremtid 29 og de efterfølgende debatoplæg, hvori mulighederne på centrale områder blev belyst 30 . Enhver borger har mulighed for at bidrage til EU's fremtid og give direkte feedback om, hvordan vi i fællesskab kommer videre.

En mere forenet Union

Vi vil i løbet af denne Kommissions mandatperiode tage alle nødvendige skridt til at udvide Schengenområdet med fri bevægelighed til Bulgarien og Rumænien for dér at opnå de samme muligheder, som andre nyder godt af. Vi bør også lade Kroatien blive fuldt medlem af Schengenaftalen, når det opfylder alle kriterier. Tilsvarende er euroen tænkt som en fælles valuta for Den Europæiske Union som helhed. Euroen skal forene snarere end adskille vores kontinent. Den skal være mere end en udvalgt gruppe landes valuta. Medlemsstater, der ønsker at tilslutte sig euroen, skal være i stand til at gøre dette, og vi vil derfor foreslå et nyt eurotiltrædelsesinstrument, som omfatter både teknisk og finansiel bistand.

Det står klart, at der ikke bliver tale om en yderligere udvidelse af EU i denne Kommissions og dette Europa-Parlaments mandatperiode, fordi ingen af kandidatlandene endnu er rede, men vi må sørge for, at der findes et troværdigt EU-perspektiv for alle lande i det vestlige Balkan. Udsigten til EU-medlemsskab er en reel drivkraft for reformer og stabilitet i regionen. I den forbindelse vil Kommissionen forelægge en strategi for Serbien og Montenegros tiltrædelse af EU med tanke på deres rolle som frontløbere for kandidatlandene på Vestbalkan.

En stærkere Union

En stærkere Union må udstyres med passende finansielle midler, således at den fortsat kan gennemføre sine politikker. Unionen har ændret sig fundamentalt i de seneste år i lighed med de udfordringer, som den står over for. Unionen har behov for et budget, der kan hjælpe os til at nå vores ambitioner. Den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020 skal afspejle dette. Foruden de umiddelbare udfordringer som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen må Unionen rustes til at høste fordelene ved de nye og spirende teknologier, udvikle sig til en fuldgyldig forsvarsunion og tackle sikkerhedsproblemer og migration. Efter de sonderende politiske drøftelser i kollegiet (januar 2018) og blandt EU's ledere (februar 2018) vil vi fremsætte et omfattende forslag til det kommende flerårige EU-budget i maj næste år, bl.a. om egne indtægter, idet der tages højde for henstillingerne i Montirapporten. Vor målsætning er at afslutte forhandlingerne om den nye flerårige finansielle ramme inden for denne Kommissions mandatperiode. Det nye budget vil hjælpe os til at imødekomme borgernes forventninger til et EU, som leverer resultater på de væsentligste områder, og som bidrager til et bæredygtigt EU også på længere sigt.

Hvis EU skal blive stærkere, må det blive mere effektivt. Det skal kunne agere hurtigere og mere beslutsomt på en række politikområder, således at borgere og virksomheder mere umiddelbart nyder fordel af EU-retten. Kommissionen vil derfor skitsere, hvordan EU kan gøre brug af de såkaldte "passerellebestemmelser" i de nugældende traktater, hvilket giver os mulighed for at erstatte enstemmighed med kvalificeret flertal på visse områder, hvis alle stats- og regeringschefer er enige om det. Vi vil gøre dette i anliggender vedrørende det indre marked og i forbindelse med visse udenrigspolitiske afgørelser for at sikre, at Unionen er en stærk global spiller med reel vægt i verden, og samtidig være særligt opmærksom på, at disse afgørelser er konsekvente og effektive.

Endelig skal et stærkere EU også beskytte sine borgere og sørge for, at terrorister retsforfølges. Vi vil derfor foreslå, at den nyoprettede europæiske anklagemyndigheds opgaver udvides til at omfatte bekæmpelse af terrorisme, forud for et særligt topmøde i Wien i september 2018, der skal handle om sikkerhedsspørgsmål.

En mere demokratisk Union

Vi må tage et demokratisk spring fremad som følge af borgernes betænkeligheder og forventninger. Som et første skridt må vi sørge for, at valget til Europa-Parlamentet bliver mere end summen af de nationale kampagner og valg i de enkelte medlemsstater. Kommissionens førnævnte forslag om at hjælpe de europæiske politiske partier til at blive mere effektive er et vigtigt skridt i den retning og afspejler idéen med "Spitzenkandidaten", som udmøntede sig i den nuværende Kommission og dens ledelse. På mellemlang sigt må vi gå videre med idéen om tværnationale lister som en vej til at gøre valgene til Europa-Parlamentet endnu mere europæiske og mere demokratiske. Tilsvarende bør vi, når vi overvejer institutionelle reformer, der kan gøre Unionen både mere demokratisk og mere effektiv, fortsat se på muligheden for en fælles formand for Det Europæiske Råd og Kommissionen. Den Europæiske Union er en union af stater såvel som en union af borgere. En fælles formand ville afspejle denne dobbelte legitimitet af Unionen.

Kommissionen vil også gøre rede for sine synspunkter angående den mulige oprettelse af en permanent europæisk økonomi- og finansministerpost. Denne stilling vil øge effektiviteten i politikudformningen, idet den samme person koordinerer udformningen af de økonomiske politikker og de centrale budgetinstrumenter på EU- og eurozoneniveau, og det vil styrke den demokratiske ansvarliggørelse, hvis stillingen kombineres med en stilling som næstformand i Kommissionen. Vi vil samtidig forelægge en nærmere undersøgelse af muligheden for at udvikle sikre aktiver i euroområdet.

En Union med større fokus på de væsentlige anliggender skal råde over de rette værktøjer til at agere på demokratisk og effektiv vis, når og hvor det er nødvendigt. Idet der bygges videre på det arbejde, som den nuværende Kommission allerede har udført, bør vi fortsat være ambitiøse på de væsentligste områder. Dette indebærer, at vi ikke skal regulere ethvert aspekt af borgernes dagligdag. Vi må seriøst overveje at påtage os færre opgaver, men løse dem mere effektivt, og tilbageføre kompetencer til medlemsstaterne, når dette er hensigtsmæssigt. Idet der bygges videre på arbejdet i taskforcen om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet under førstenæstformand Frans Timmermans' ledelse, der blev bebudet i talen om Unionens tilstand, vil Kommissionen forelægge sine idéer til, hvordan subsidiaritet og proportionalitet samt bedre regulering kan forbedres yderligere, så det sikres, at vi kun agerer, når EU tilføjer merværdi.

EU's fremtid afhænger af evnen til at værne om de fælles værdier, der binder os sammen, dvs. demokrati, retsstaten og grundlæggende rettigheder. Overholdelse af retsstatsprincippet indebærer et uafhængigt retsvæsen, som ikke er underkastet politisk kontrol, og dette er en forudsætning for et samfund, hvor der hersker fred, frihed, tolerance, solidaritet og retfærdighed. Det er ligeledes en forudsætning for at sikre en holdbar og retfærdig vækst og for tilliden til Europa. Med det for øje vil vi forelægge et initiativ til at styrke håndhævelsen af retsstatsprincippet i Den Europæiske Union.

IV.    Bedre gennemførelse i praksis — bedre regulering, implementering og håndhævelse

Mere end nogensinde er der i vor tid behov for grundige forberedelser, evalueringer og evidensbaseret politikudformning. Enhver beslutning og ethvert forslag skal tage højde for alle tilgængelige fakta og kendsgerninger på en struktureret og helhedsorienteret måde. Der står for meget på spil, og udfordringerne er for komplekse, til at der kan benyttes nogen anden tilgang. Derfor understøtter bedre regulering Kommissionens arbejde i sin helhed og bevirker fortsat, at vore forslag bygger på de bedste tilgængelige oplysninger. I det seneste år har vi i betydelig grad forstærket vores indsats for aktivt at inddrage civilsamfundet med henblik på at forbedre såvel legitimiteten som kvaliteten af vort arbejde. Vi vil fortsat kun agere, når det er nødvendigt, og hvor det tilfører merværdi.

Samtidig vil selv de bedste forslag ikke få nogen virkning, medmindre medlemsstaterne omsætter dem til nationale bestemmelser og gennemfører dem på korrekt og effektiv vis i praksis. Kommissionen spiller i sin egenskab af traktaternes vogter en central rolle i at sikre dette. Ved udgangen af 2016 forelagde Kommissionen en mere strategisk tilgang til traktatbrudspolitikken for at sikre en bedre efterlevelse af EU-retten 31 . Denne politik giver os mulighed for at fokusere på systemiske problemer, hvor håndhævelsesforanstaltninger kan gøre en reel forskel med henblik på at sikre en hurtigere efterlevelse der, hvor det gælder. Den effektive håndhævelse af gældende EU-ret er lige så vigtig som det arbejde, der udføres for at udvikle ny lovgivning. Medlemsstaterne skal leve op til deres ansvar for at overholde og håndhæve de bestemmelser, som de selv har indført i fællesskab. Vi er fast besluttet på til fulde at gennemføre den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning 32 , der blev aftalt med Europa-Parlamentet og Rådet sidste år.

Kommissionen vil som led i sin traktatbrudspolitik fortsat støtte og arbejde i partnerskab med medlemsstaterne for at sørge for, at EU-reglerne anvendes effektivt og konsekvent. Kommissionen vil fortsat tilskynde til, at håndhævelsesmyndighederne moderniseres via Det Europæiske Semester og om nødvendigt specifik lovgivning. Kommissionen vil også fortsat hjælpe medlemsstaterne med at forbedre effektiviteten i deres nationale retssystemer via Det Europæiske Semester og støtte reformer af retssystemerne og den juridiske uddannelse med EU-midler, heriblandt med EU's resultattavle for retlige anliggender. Strukturreformtjenesten vil fortsat levere skræddersyet støtte for at hjælpe medlemsstaterne med at opbygge mere effektive institutioner, mere solide forvaltningsrammer og effektive offentlige forvaltninger, samtidig med at den udvider sine aktiviteter til flere sektorer og til flere medlemsstater.

Kommissionen vil være særligt opmærksom på uafhængige administrative myndigheder eller kontrolorganer, som ifølge EU-lovgivningen skal være tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt udstyret og overlades den nødvendige uafhængighed til at varetage deres opgaver. Disse omfatter nationale konkurrencemyndigheder og de nationale tilsynsmyndigheder inden for elektroniske kommunikationstjenester og energisektoren samt tilsynsorganer på jernbaneområdet og nationale finansielle tilsynsmyndigheder og nationale databeskyttelsesmyndigheder.

Vi vil også fortsat arbejde i partnerskab med nationale myndigheder i en vifte af netværk. Disse omfatter Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, som bistår og rådgiver Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder med gennemførelsen af EU's retsregler for elektronisk kommunikation. Tilsvarende vil vi arbejde sammen med Det Europæiske Konkurrencenetværk, der bidrager til den effektive og sammenhængende gennemførelse af konkurrencereglerne. Vi vil også benytte samme tilgang inden for EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning, der spiller en central rolle med hensyn til at lette udvekslingen af bedste praksis angående håndhævelsen af den gældende fællesskabsret på miljøområdet og overholdelsen af mindstekrav til inspektioner. Den nylige pakke for overholdelse og bistand, herunder den fælles digitale portal, vil hjælpe borgere og virksomheder til at gøre fuld brug af det indre markeds muligheder.

EU's nye databeskyttelsesramme vil etablere solide fælles standarder for databeskyttelse, der er egnet til den digitale tidsalder. Borgerne og virksomhederne vil nyde godt af regler, der både yder solid beskyttelse og skaber muligheder for innovation på det digitale indre marked. Kommissionen vil med en vejledning forberede borgerne, virksomhederne og de offentlige forvaltninger, inden reglerne træder i kraft i maj 2018. Vi vil i den forbindelse arbejde tæt sammen med det nye europæiske databeskyttelsesråd, som er de nationale databeskyttelsesmyndigheders fælles organ, der indleder sit virke fra den 25. maj 2018.

Vi vil fortsat styrke vores samarbejde med det europæiske netværk af ombudsmænd, som koordineres af Den Europæiske Ombudsmand. Dette samler nationale og regionale ombudsmænd for at fremme god forvaltning i forbindelse med anvendelsen af EU-retten på nationalt niveau.

V.    Konklusion

I de kommende 16 måneder har EU mulighed for at handle og gøre en forskel. Kommissionens arbejdsprogram for 2018 bygger videre på den nuværende fremdrift og fastlægger en målrettet dagsorden, således at de ti prioriteter og de strategier, der understøtter dem, kan gennemføres. 2018 vil blive et skelsættende år for EU. Det skal handle om at skabe konkrete resultater for vore borgere. Dette er fokus for vores dagsorden. Vi vil sørge for, at vores leverede resultater er enkle, letforståelige og tilføjer merværdi, således at borgerne kan mærke forskellen i deres dagligdag.

Den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter, der er undertegnet af de tre institutioners formænd i december 2016, har vist sig at være et værdifuldt middel til at fremme hurtige fremskridt med de vigtigste og mest presserende lovgivningsmæssige sager. Vi ser frem til at nå til enighed blandt de tre formænd om en ny fælles erklæring, som skal sikre, at Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen alle trækker på samme hammel.

Kommissionen vil arbejde intensivt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre, at på det tidspunkt i 2019, hvor vælgerne skal stemme, vil Unionen have leveret de resultater, som den satte sig for. Den Europæiske Union vil ikke blive bedømt på antallet af vedtagne direktiver og forordninger, men på de håndgribelige resultater, som vores politikker sikrer borgerne. Dette arbejdsprogram danner grundlag for denne fælleseuropæiske indsats.

(1)

"The European Commission at mid-term: State of play of President Juncker's ten priorities", Europa-Parlamentets betænkning af 11. juli 2017.

(2)

Bilag 1 (nye initiativer) og bilag 3 (prioriterede lovgivningsforslag under behandling) indeholder udførlige lister over disse forslag.

(3)

Bilag 4 indeholder en udførlig liste over forslag, som det påtænkes at trække tilbage, og bilag 5 indeholder listen over forslag, som vil blive ophævet.

(4)

COM(2017) 651 Communication on Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results.

(5)

Kommissionen vil koncentrere sine kommunikationsaktiviteter i 2018 om sine prioriteter på grundlag af formidlingstiltaget i 2017-2018 under den flerårige finansielle ramme 2014-2020 (C(2016) 6838 af 25.10.2016) med særlig vægt på køreplanen frem til Sibiu.

(6)

COM(2016) 597 EFSI 2.0; COM(2016) 605 Omnibusforslaget.

(7)

COM(2017) 479 Kommissionens meddelelse Investing in a smart, innovative and sustainable Industry – A renewed EU Industrial Policy Strategy.

(8)

COM(2017) 33 Rapport om gennemførelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi.

(9)

COM(2012) 60 Meddelelse om nye veje til bæredygtig vækst: Bio-økonomi for Europa.

(10)

COM(2016) 381 Meddelelse om en ny dagsorden for færdigheder i Europa.

(11)

JOIN(2017) 450 Meddelelse om "Modstandsdygtighed, afskrækkelse og forsvar: opbygning af en stærk cybersikkerhed for EU".

(12)

COM(2016) 860 Ren energi til alle europæere.

(13)

 De foranstaltninger, der er planlagt med henblik på fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, blev bebudet i midtvejsevalueringen af juni 2017 — COM(2017) 292.

(14)

COM(2017) 592 Meddelelse om fuldførelse af bankunionen.

(15)

COM(2017) 250 Meddelelse om etablering af en europæisk søjle for sociale rettigheder.

(16)

Jf. bilag 3 om prioriterede lovgivningsforslag under behandling.

(17)

  COM(2017) 612 Handlingsplan til støtte for beskyttelsen af offentlige steder.

(18)

COM(2016) 270 Forslag til forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne.

(19)

COM(2016) 581 Meddelelse om styrkelse af europæiske investeringer til jobskabelse og vækst: Indledning af anden fase af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og lancering af en ny plan for europæiske eksterne investeringer.

(20)

COM(2016) 378 Forslag til direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse.

(21)

COM(2014) 164 Forslag til en forordning om en EU-kodeks for visa (visumkodeks). COM(2014) 163 Forslag til forordning om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008.

(22)

 COM(2017) 294 Forslag til en forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri.

(23)

COM(2017) 482 Forslag til forordning om det europæiske borgerinitiativ.

(24)

COM(2017) 262 Forslag til en forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps.

(25)

COM(2016) 627 Forslag til en interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister.

(26)

COM(2017) 85 Forslag til forordning om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

(27)

COM(2017) 481 Forslag til forordning om ændring af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.

(28)

Forelagt sammen med hensigtserklæringen den 13. september 2017.

(29)

COM(2017) 2025 Hvidbog om Europas fremtid.

(30)

COM(2017) 206 Oplæg om Europas sociale dimension, COM(2017) 240 Oplæg om styring af globaliseringen, COM(2017) 291 Oplæg om en dybere økonomisk og monetær union, COM(2017) 315 Oplæg om fremtiden for det europæiske forsvar og COM(2017) 358 Oplæg om fremtiden for EU's finanser.

(31)

C(2016) 8600 Meddelelse om EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse.

Top

Bruxelles, den24.10.2017

COM(2017) 650 final/2

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET


Kommissionens arbejdsprogram for 2018En dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union


Bilag I: Nye initiativer

Nr.

Titel

Beskrivelse 1

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

1.

Gennemførelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi 2

Dette omfatter en strategi for anvendelse, genbrug og genanvendelse af plast (ikkelovgivning, 4. kvartal 2017), et forslag til forordning om mindstekrav til kvalitet i forbindelse med genbrug af vand (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 192 i TEUF, 4. kvartal 2017), en Refit-revision af drikkevandsdirektivet (lovgivning inkl. konsekvensanalyse, artikel 192 i TEUF, 4. kvartal 2017), et initiativ til afhjælpning af juridisk, teknisk eller praktisk betingede flaskehalse i skæringspunktet mellem kemikalielovgivning, produktlovgivning og affaldslovgivning (ikkelovgivning, 4. kvartal 2017), og en ramme for overvågning af den cirkulære økonomi (ikkelovgivning, 4. kvartal 2017). 

2.

Flerårig finansiel ramme (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Omfattende forslag til den kommende flerårige finansielle ramme efter 2020 (2. kvartal 2018) efterfulgt af forslag til næste generation af programmer og nye egne indtægter (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 311 i TEUF samt sektorvise grundlag, 2. kvartal 2018)

3.

En bæredygtig europæisk fremtid (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Oplæg om vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030, om opfølgningen på FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder Parisaftalen om klimaændringer (ikkelovgivning, 2. kvartal 2018)

Et forbundet digitalt indre marked

4.

Fuldførelse af det digitale indre marked

Forslag om fairness i forbindelser mellem platforme og virksomheder (lovgivning inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2018), et initiativ om tackling af udfordringer vedrørende platforme hvad angår udbredelsen af falske oplysninger (ikkelovgivning, 1. kvartal 2018) og en revision af Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse og vurdering af stærk markedsposition i sektoren for elektronisk kommunikation (ikkelovgivning, 2. kvartal 2018)

En modstandsdygtig energiunion med en fremadrettet politik for klimaændringer

5.

Fuldførelse af energiunionen

Opfølgning på solidaritetsaspektet af energiunionen, herunder et forslag om fælles regler for gasledninger, der indgår i det europæiske indre gasmarked (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 194 i TEUF, 4. kvartal 2017)

6.

Fremtiden for EU's energi- og klimapolitik (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Meddelelse om fremtiden for EU's energi- og klimapolitik, herunder Euratomtraktatens fremtid (under hensyntagen til erklæring nr. 54 fra fem medlemsstater, som er knyttet som bilag til Lissabontraktatens slutakt) og om den eventuelle anvendelse af artikel 192, stk. 2, andet afsnit, i TEUF (ikkelovgivning, 2. kvartal 2018)

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

7.

Retfærdig beskatning i den digitale økonomi

Forslag om indførelse af regler på EU-plan, der gør det muligt at beskatte fortjenester, som multinationale selskaber har skabt ved hjælp af den digitale økonomi (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 og 115 i TEUF, 1. kvartal 2018)

8.

Pakke om social retfærdighed

Forslag om at oprette en europæisk arbejdstilsynsmyndighed (lovgivningsmæssig, 2. kvartal 2018), et initiativ om adgang til social beskyttelse for atypiske selvstændige erhvervsdrivende (lovgivning/ikkelovgivning, artikel 153-155, artikel 352 i TEUF, 2. kvartal 2018), et initiativ om et europæisk socialsikringsnummer, der om nødvendigt kan bruges på tværs af politikområder (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2018) en Refit-revision af direktivet vedrørende en skriftlig erklæring, der fastlægger arbejdsgiverens forpligtelse til at underrette arbejdstageren om vilkårene for en arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse/ikkelovgivning, artikel 153 og 154 i TEUF, 4. kvartal 2017)

9.

EU's fødevareforsyningskæde

Forslag om at forbedre EU's fødevareforsyningskæde (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 42 og 43 i TEUF, 1. kvartal 2018)

10.

Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen

En revideret ramme for investeringsfirmaer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2017), en handlingsplan om bæredygtig finansiering ved hjælp af regulerende foranstaltninger (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse/ikkelovgivning, 1. kvartal 2018), et initiativ om finansteknologi (FinTech) (ikkelovgivning, 1. kvartal 2018), et forslag til en EU-ramme for crowdfunding og peer-to-peer-finansiering (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2018), en europæisk befordrende ramme for dækkede obligationer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2018) og et Refit-initiativ til nedbrydning af hindringer for grænseoverskridende distribution af alternative investeringsmidler og UCITS (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2018)

11.

Mere effektiv lovgivning vedrørende det indre marked (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Meddelelse om muligheden for yderligere at øge anvendelsen af kvalificeret flertal og den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med spørgsmål om det indre marked med hjemmel i artikel 48, stk. 7, i TEU (ikkelovgivning, 3. kvartal 2018)En dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union

12.

Fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union

Forslag om omlægning af den europæiske stabilitetsmekanisme til en europæisk monetær fond inden for EU-retten (lovgivning, 4. kvartal 2017), oprettelse af en særlig budgetpost på EU's budget til midler vedrørende euroområdet med fire formål: 1) at yde bistand til strukturreformer, 2) at skabe en stabilitetsfunktion 3) at skabe en bagstopper for bankunionen og 4) at skabe et konvergensinstrument, således at der kan ydes førtiltrædelsesbistand til medlemsstaternes bestræbelser på at blive medlem af euroområdet (ikkelovgivning, 4. kvartal 2017) og indarbejdelse af indholdet af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union i EU-retten under hensyntagen til den fleksibilitet, der findes i stabilitets- og vækstpagten, og som Kommissionen har fremhævet siden januar 2015 (lovgivning, 4. kvartal 2017)

13.

Fuldførelse af bankunionen

Forslag om sekundære markeder for misligholdte lån (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2018), beskyttelse af sikrede kreditorer mod erhvervsdrivende låntageres misligholdelse (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2018), og en ramme, der er befordrende for udviklingen af EU-værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2018) 

14.

Oprettelse af en fast og ansvarlig stilling som europæisk økonomi- og finansminister (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Meddelelse om den eventuelle oprettelse af en stilling som europæisk økonomi- og finansminister, som er demokratisk ansvarlig (ikkelovgivning, 4. kvartal 2017)

Handel: En afbalanceret og progressiv handelspolitik til styring af globaliseringen

15.

Gennemførelse af strategien "handel for alle"

Indgåelse af aftaler med Japan, Singapore og Vietnam, videreførelse af forhandlingerne med Mexico og Mercosur og af forhandlingerne med Australien og New Zealand, så snart Rådet har godkendt de mandater, Kommissionen har anbefalet

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

16.

Fuldførelse af sikkerhedsunionen

Gennemførelse af dagsordenen for sikkerhedsunionen og fremme af terrorismebekæmpelse: forslag med henblik på at skabe interoperabilitet mellem EU's informationssystemer inden for sikkerhed, grænse- og migrationsforvaltning (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 74, 77, 79, 85, 87 og 88, 4. kvartal 2017), et forslag til fremme af retshåndhævende myndigheders adgang til elektronisk bevismateriale på tværs af grænser (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 82 i TEUF, 1. kvartal 2018), en Refit-revision af forordningen om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2018), og initiativer til fremme af de retshåndhævende myndigheders adgang til og brug af finansielle data på tværs af grænser (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse/ikkelovgivning, 2. kvartal 2018)

17.

EU's civilbeskyttelsesordning

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om revision af afgørelse nr. 1313/2013/EU med henblik på en fuldt udbygget EU-civilbeskyttelsesmekanisme med egne operationelle ressourcer (lovgivning, artikel 196 i TEUF, 4. kvartal 2017)

18.

Udvidelse af den nye europæiske anklagemyndigheds beføjelser (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Meddelelse om en mulig udvidelse af Den Europæiske Anklagemyndigheds beføjelser til at omfatte bekæmpelse af terrorisme, jf. artikel 86, stk. 4, i TEUF (ikkelovgivning, 3. kvartal 2018)

19.

Retsstatsprincippet (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Initiativ til styrkelse af håndhævelsen af retsstatsprincippet i Den Europæiske Union (ikkelovgivning, 4. kvartal 2018)

Mod en ny migrationspolitik

20.

Gennemførelse af den europæiske dagsorden for migration

Revision af EU's visumkodeks (lovgivning inkl. konsekvensanalyse, artikel 77 i TEUF, 1. kvartal 2018), Refit-revision af visuminformationssystemet (lovgivning inkl. konsekvensanalyse, artikel 77 og 87 i TEUF, 2. kvartal 2018) og revision af forordningen om indvandringsforbindelsesofficerer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2018)

En stærkere global aktør

21.

Gennemførelse af den globale strategi

Herunder en EU-strategi for, hvordan forbindelserne øges mellem Europa og Asien, et fornyet partnerskab mellem Latinamerika og Caribien og nye rammer for samarbejdet mellem Indien, Iran og Irak (ikkelovgivning, 1. og 2. kvartal 2018)

22.

En troværdigt udvidelsesperspektiv (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Strategi for, hvordan det skal lykkes Serbien og Montenegro, som er frontløbere for kandidatlandene på Vestbalkan, at blive medlem af EU med særlig vægt på retsstatsprincippet, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet samt på den generelle stabilitet i regionen (ikkelovgivning, 1. kvartal 2018)

23.

En mere effektiv og konsekvent gennemførelse af den fælles udenrigspolitik (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Meddelelse om muligheden for yderligere at øge anvendelsen af kvalificeret flertal ved afstemninger om spørgsmål, der vedrører den fælles udenrigspolitik, jf. artikel 31, stk. 3, i TEU, og for at skabe større konsekvens i den fælles udenrigspolitik (ikkelovgivning, 3. kvartal 2018)

En Union med demokratiske forandringer

24.

Information om EU

Meddelelse om, hvordan Unionen kan fremstå mere forenet, stærkere og mere demokratisk (ikkelovgivning, 2. kvartal 2018)

25.

Hvordan der kan gøres mindre, men mere effektivt (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Meddelelse om yderligere at fremme nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og en bedre regulering i EU's daglige drift (ikkelovgivning, 3. kvartal 2018) 

26.

Et mere effektivt og demokratisk EU (der skal iværksættes et initiativ med et perspektiv frem til 2025)

Meddelelse om mulighederne for at øge effektiviteten i ledelsen af den Den Europæiske Union (ikkelovgivning, 3. kvartal 2018)

(1)

Dette bilag indeholder, så vidt det er muligt, nærmere oplysninger om initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Oplysningerne er angivet i parentes under beskrivelsen af de enkelte initiativer og er kun vejledende, idet der kan ske ændringer under det forberedende arbejde, navnlig i lyset af resultatet af konsekvensanalyserne.

(2)

Pakken om cirkulær økonomi indgik allerede i bilag I til Kommissionens arbejdsprogram for 2017.

Top

Bruxelles, den24.10.2017

COM(2017) 650 final/2

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGETKommissionens arbejdsprogram for 2018En dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union


Bilag II: Refit-initiativer 1

Nr.

Titel

Beskrivelse 2

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer 

1.

Opfølgning på kvalitetskontrollen af miljøovervågning & miljørapporter

Initiativ med henblik på at strømline kravene i opfølgningen på en kvalitetskontrol af miljøovervågning og miljørapportering (artikel 95, 175 og 192 i TEUF, 1. kvartal 2018)

Et forbundet digitalt indre marked

2.

Den offentlige sektors informationer

En revision af direktiv 2013/37/EU om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer vil skabe muligheder for at åbne op for de oplysninger, det offentlige ligger inde med, hvilket vil være til gavn for samfundet, kunne mindske lovgivningsmæssige omkostninger og forenkle den gældende lovgivning (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2018)

En modstandsdygtig energiunion med en fremadrettet politik for klimaændringer 

3.

Revision af fiskerikontrolordningen

Initiativet bygger på resultaterne af evalueringen i SWD(2017) 134 final og har til formål at forenkle det aktuelle regelkompleks (Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008) og gøre det mere effektivt ved bl.a. at strømline reglerne, harmonisere kataloget af alvorlige overtrædelser, mindske den administrative byrde og fremme brugen af harmoniserede IT-værktøjer. Initiativet er en reaktion på en udtalelse fra REFIT-platformen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 43 i TEUF, 2. kvartal 2018)

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

4.

Offentlig myndigheders og/eller kommercielle partneres anerkendelse af elektroniske transportdokumenter i forbindelse med godstransport

Initiativet har til formål at udnytte potentialet i en digitalisering af transportsektoren ved at fremme offentlige myndigheders og/eller kommercielle partneres anerkendelse af elektroniske fragtdokumenter og transportvirksomhedernes generelle brug heraf (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 2. kvartal 2018)

5.

Initiativ vedrørende et enkelt kontaktpunkt for skibe

Revision af direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 100, stk. 2, i TEUF, 2. kvartal 2018)

6.

TEN-T-investeringer

Forordning om effektivitetsforanstaltninger for hurtigere gennemførelse af projekter af fælles interesse inden for det transeuropæiske transportnet (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 171-172 i TEUF, 1. kvartal 2018)

7.

Den generelle ordning for punktafgifter 3

Revision af direktiv 2008/118/EF med henblik på tilpasning og sikring af sammenhæng mellem toldlovgivningen og afgiftslovgivningen, forbedring af retssikkerheden og sikring af ensartet anvendelse af EU-lovgivningen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 1. kvartal 2018).

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid 

8.

Nye muligheder for forbrugerne

Målrettet revision af EU's forbrugerdirektiver, efter at kvalitetstesten af EU's forbruger- og marketingslovgivning blev afsluttet den 23. maj 2017. Initiativ, der skal fremme koordineringen af de nationale forbrugerorganisationer indsats og gøre den mere effektiv på EU-plan, styrke de offentlige myndigheders håndhævelse og beskytte forbrugerrettighederne bedre (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2018) 

9.

Id-kort og opholdsdokumenter

Lovgivningsinitiativ, der skal gøre id-kort og opholdsdokumenter, som tilhører EU-borgere og deres familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, mere sikre. Initiativet er en reaktion på en udtalelse fra REFIT-platformen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 21 og/eller artikel 77, stk. 3, i TEUF, 2. kvartal 2018)

10.

Revision af forordningen om forkyndelse af dokumenter

Revision af forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (lovgivning, inkl. konsekvensanalyser, artikel 81, stk. 2, i TEUF, 2. kvartal 2018)

11.

Revision af forordningen om bevisoptagelse

Revision af forordning (EF) nr. 1206/2001 om bevisoptagelse (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 81, stk. 2, i TEUF, 2. kvartal 2018)

12.

Nødpas

Revision af forslag til Rådets direktiv om erstatning af afgørelsen om indførelse af et nødpas (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 23 i TEUF, 2. kvartal 2018)

(1)

Dette bilag indeholder en fortegnelse over de lovgivningsinitiativer under Refit, som forventes vedtaget i 2018. Det supplerer fortegnelsen over nye initiativer i bilag I.

(2)

Dette bilag indeholder, så vidt det er muligt, nærmere oplysninger om initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Oplysningerne er angivet i parentes under beskrivelsen af de enkelte initiativer og er kun vejledende, idet der kan ske ændringer under det forberedende arbejde, navnlig i lyset af resultatet af konsekvensanalyserne.

(3)

Den generelle ordning for punktafgifter indgik allerede i bilag II til Kommissionens arbejdsprogram for 2017.

Top

Bruxelles, den24.10.2017

COM(2017) 650 final/2

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGETKommissionens arbejdsprogram for 2018En dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union


Bilag III: Prioriterede lovgivningsforslag under behandling

Nr.

Punkt

Fuld titel

Reference

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

1.

EFSI 2.0*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

COM(2016) 597 final

2016/0276 (COD)

14.9.2016

2.

Finansforordningen/omnibus

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU

COM(2016) 605 final

2016/0282 (COD)

14.9.2016

3.

Pakken om cirkulær økonomi*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

COM(2015) 593 final

2015/0272 (COD)

2.12.2015

4.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald

COM(2015) 595 final

2015/0275 (COD)

2.12.2015

5.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

COM(2015) 594 final

2015/0274 (COD)

2.12.2015

6.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

COM(2015) 596 final

2015/0276 (COD)

2.12.2015

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

COM(2015) 615 final

2015/0278 (COD)

2.12.2015

Et forbundet digitalt indre marked

7.

Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

COM(2016) 0285 final

2016/0149 (COD)

25.5.2016

8.

Digitale kontrakter

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold

COM(2015) 0634 final

2015/0287 (COD)

9.12.2015

9.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer

COM(2015) 0635 final

2015/0288 (COD)

9.12.2015

10.

Reform af telekommunikation*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning)

COM(2016) 590 final

2016/0288 (COD)

14.9.2016

11.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

COM(2016) 591 final

2016/0286 (COD)

14.9.2016

12.

Ophavsret på det digitale indre marked*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophavsret på det digitale indre marked

COM(2016) 593 final

2016/0280 (COD)

14.9.2016

13.

Ophavsretten og beslægtede rettigheder*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

COM(2016) 594 final

2016/0284 (COD)

14.9.2016

14.

Modernisering af reglerne for audiovisuelle medietjenester*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold

COM(2016) 0287 final

2016/0151 (COD)

25.5.2016

15.

Forslag til bekæmpelse af ubegrundet geografisk blokering*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF

COM(2016) 0289 final

2016/0152 (COD)

25.5.2016

16.

e-datadirektivet*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

COM(2017) 10 final

2017/0003 (COD)

10.1.2017

17.

EU's interne regler om databeskyttelse – tilpasning til generel databeskyttelseslovgivning*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF

COM(2017) 8 final

2017/0002 (COD)

10.1.2017

18.

Fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union

COM(2017) 495 final

2017/0228 (COD)

13.9.2017

19.

EU's Agentur for Cybersikkerhed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed")

COM(2017) 477 final

2017/0225 (COD)

13.9.2017

En modstandsdygtig energiunion med en fremadrettet politik for klimaændringer

20.

Pakken om ren energi for alle europæere*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EF om energieffektivitet

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne

COM(2016) 761 final

2016/0376 (COD)

30.11.2016.

COM(2016) 765 final

2016/0381 (COD)

30.11.2016

21.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

COM(2016) 767 final

2016/0381 (COD)

30.11.2016

22.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF

COM(2016) 864 final

2016/0380 (COD)

COM(2016) 861 final

2016/0379 (COD)

COM(2016) 863 final

2016/0378 (COD)

COM(2016) 862 final

2016/0377 (COD)

Alle vedtaget den 30.11.2016

23.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om forvaltning af energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013

COM(2016) 759 final

2016/375 (COD)

30.11.2016

24.

Klimapakken*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer

COM(2015) 337 final

2015/0148 (COD)

15.7.2015

25.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

COM(2016) 479 final

2016/0230 (COD)

20.7.2016

26.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

COM(2016) 482 final

2016/0231 (COD)

20.7.2016

27.

Pakken om et mobilt Europa

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

COM(2017) 275 final

2017/0114 (COD)

31.5.2017

28.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer

COM(2017) 276 final

2017/0115 (CNS)

31.5.2017

29.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

COM(2017) 280 final

2017/0128 (COD)

31.5.2017

30.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren

COM(2017) 281 final

2017/0123 (COD)

31.5.2017

31.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej

COM(2017) 282 final

2017/0113 (COD)

31.5.2017

32.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår mindstekravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer

COM(2017) 277 final

2017/0122 (COD)

31.5.2017

33.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

COM(2017) 279 final

2017/0111 (COD)

31.5.2017

34.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren

COM(2017) 278 final

2017/0121 (COD)

31.5.2017

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

35.

Overholdelsespakke

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (Det Europæiske Konkurrencenetværk+)

COM(2017) 256 final

2017/0086 (COD)

2.5.2017

COM(2017) 257 final

2017/0087 (COD)

2.5.2017

COM(2017) 142 final

2017/0063 (COD)

22.3.2017

36.

Pakken om tjenesteydelser

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter

COM(2016) 821 final

2016/0398 (COD)

10.1.2017

COM(2016) 822 final

2016/0404 (COD)

10.1.2017

COM(2016) 824 final

2016/0403 (COD)

10.1.2017

37.

Markedsovervågning af motorkøretøjer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

COM(2016) 031 final

2016/014 (COD)

27.1.2016.

38.

Direktivet om insolvens

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU

COM(2016) 723 final

2016/0359 (COD)

22.11.2016

39.

Paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

COM(2017) 343 final

2017/0143 (COD)

29.6.2017

40.

Ændringer af forordningen om europæisk infrastruktur

forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre

COM(2017) 208 final

2017/0090 (COD)

4.5.2017

41.

forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

COM(2017) 331 final

2017/0136 (COD)

13.6.2017

42.

Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles selskabsskattegrundlag

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

COM(2016) 685 final

2016/0337 (CNS)

25.10.2016

COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)

25.10.2016

43.

Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende moms

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

COM(2016) 755 final

2016/0371 (CNS)

1.12.2016

44.

Momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

COM(2016) 758 final

2016/0374 (CNS)

1.12.2016

45.

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

COM(2016) 198 final

2016/0107 (COD)

12.4.2016

46.

Automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet med relation til indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

COM(2017) 335 final

2017/0138 (CNS)

21.6.2017

47.

Udstationering af arbejdstagere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

COM(2016) 128 final

2016/0070 (COD)

8.3.2016

48.

Koordinering af sociale sikringsordninger*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

COM(2016) 815 final

2016/0397 (COD)

13.12.2016

49.

Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU

COM(2017) 253 final

2017/0085 (COD)

26.4.2017

En dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union

50.

Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

Henstilling med henblik på EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

ECB/2017/18

23.6.2017

51.

Samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om foranstaltninger til gradvis indførelse af en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond

COM(2015) 603 final

2015/0250 (NLE)

21.10.2015

52.

Reform af kapitalkravsforordningen*

forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

COM(2016) 850 final

2016/0360 (COD)

23.11.2016

53.

Tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet

COM(2016) 851 final

2016/0361 (COD)

21.11.2016

54.

Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF

COM(2016) 852 final

2016/0362 (COD)

23.11.2016

55.

Usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens

COM(2016) 853 final
2016/0363 (COD)

23.11.2016

56.

Fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2013/36/EU med hensyn til fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger

COM(2016) 854 final

2016/0364 (COD)

23.11.2016

57.

Genopretning og afvikling af centrale modparter*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365

COM(2016) 856 final

2016/0365 (COD)

28.11.2016

58.

Europæisk indskudsforsikringsordning*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning

COM(2015) 586 final

2015/0270 (COD)

24.11.2015

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

59.

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

COM(2016) 450 final

2016/0208 (COD)

5.7.2016

60.

EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624

COM(2016) 731 final

2016/0357 (COD)

16.11.2016

61.

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011

COM(2017) 344 final

2017/0144 (COD)

26.6.2017

62.

eu-LISA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011

COM(2017) 352 final

2017/0145 (COD)

29.6.2017

63.

Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

COM(2016) 819 final

2016/0412 (COD)

21.12.2016

64.

Schengengrænsekodeksen

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

COM(2017) 571 final

2017/0245 (COD)

28.9.2017

65.

Schengeninformationssystemet (SIS)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om brugen af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

COM(2016) 881 final

2016/0408 (COD)

21.12.2016

66.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006

COM(2016) 882 final

2016/0407 (COD)

21.12.2016

67.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU

COM(2016) 883 final

2016/0409 (COD)

21.12.2016

Handel: En afbalanceret og progressiv handelspolitik til styring af globaliseringen

68.

Modernisering af de defensive handelsinstrumenter*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

COM(2013) 192 final

2013/0103 (COD)

10.4.2013

69.

Et internationalt instrument for offentlige udbud

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige udbud og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige udbud

COM(2016) 34 final

2012/0060 (COD)

29.1.2016

70.

Screening af udenlandske direkte investeringer i EU

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union

COM(2017) 487 final

2017/0224 (COD)

13.9.2017

71.

En multilateral investeringsdomstol

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en konvention om oprettelse af en multilateral domstol til bilæggelse af tvister vedrørende investeringer

COM(2017) 493 final

13.9.2017

Mod en ny migrationspolitik

72.

Reform af Dublinsystemet*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

COM(2016) 270 final

2016/0133 (COD)

4.5.2016

73.

Asylagentur/Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

COM(2016) 271 final

2016/0131 (COD)

4.5.2016

74.

Eurodac*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

COM(2016) 272 final

2016/0132 (COD)

4.5.2016

75.

Modtagelsesforhold*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

COM(2016) 465 final

2016/0222 (COD)

13.7.2016

76.

Kvalifikation*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

COM(2016) 466 final

2016/0223 (COD)

13.7.2016

77.

Asylprocedure*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU

COM(2016) 467 final

2016/0224 (COD)

13.7.2016

78.

EU-genbosætningsramme*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

COM(2016) 468 final

2016/0225 (COD)

13.7.2016

79.

Indrejse og ophold for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (forslag til et "blåt kort")*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere

COM(2016) 378 final

2016/0176 (COD)

7.6.2016

En stærkere global aktør

80.

Den Europæiske Investeringsbanks eksterne lånemandat*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

COM(2016) 583 final

2016/0275 (COD)

14.9.2016

81.

Den Europæiske Investeringsbank: Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjelande*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

COM(2016) 582

2016/0274 (COD)

14.9.2016

82.

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

COM(2017) 294 final

2017/0125 (COD)

En Union med demokratiske forandringer

83.

Det europæiske solidaritetskorps*

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

COM(2017) 262 final

2017/0102 (COD)

30.5.2017

84.

Forordning om udvalgsproceduren

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

COM(2017) 085 final

2017/035 (COD)

14.2.2017

85.

Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

COM(2017) 481final

2017/0219 (COD)

13.9.2017

86.

Det europæiske borgerinitiativ

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske borgerinitiativ

COM(2017) 482 final

2017/0220 (COD)

13.9.2017

Top

Bruxelles, den24.10.2017

COM(2017) 650 final/2

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGETKommissionens arbejdsprogram for 2018En dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union


Bilag IV: Tilbagetrækning 1

Nr.

KOM eller COM/interinstitutionel reference

Titel

Begrundelse for tilbagetrækningen

Landbrug og udvikling af landdistrikter

1.

COM(2017) 0150 final
2017/068/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2017

Forældet: Spørgsmålet er behandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1236 af 7. juli 2017.

Økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

2.

KOM(2011) 737 final
2011/333/CNS

Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms

Kommissionen vil fremlægge nye forslag om egne indtægter i det omfattende forslag til den kommende flerårige finansielle programmering efter 2020. Forslaget vil blive erstattet af nye forslag i den forbindelse og bliver derfor forældet.

3.

COM(2014) 43 final
2014/0020/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget. Der er ikke sket fremskridt siden 2015. Derudover er forslagets hovedformålet om finansiel stabilitet i mellemtiden blevet sikret ved hjælp af andre reguleringsmæssige foranstaltninger i banksektoren og navnlig ved ikrafttrædelsen af Bankunionens tilsyns- og afviklingsmekanismer.

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

4.

KOM(2003) 695 final
CNS 2003/0268

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Andinske Fællesskab og dets medlemslande Republikken Bolivia, Republikken Colombia, Republikken Ecuador, Republikken Peru og Den Bolivariske Republik Venezuela på den anden side

Forældet: Det er ikke længere i kraft, da det er erstattet af fælles forslag JOIN/2016/04 final af 3. februar 2016.

5.

COM(2014) 360 final
2014/0182/NLE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Unionens holdning i Samarbejdsrådet nedsat ved partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for så vidt angår vedtagelse af en henstilling om gennemførelse af associeringsdagsordenen mellem EU og Georgien

Forældet: Associeringsdagsordenen blev vedtaget af Rådet for Udenrigsanliggender den 23. juni 2014 (Georgia ST 10978/14) og EUT L 261 af 30.8.2014.

6.

COM(2014) 359 final
2014/0181/NLE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Unionens holdning i Samarbejdsrådet nedsat ved partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side for så vidt angår vedtagelse af en henstilling om gennemførelse af associeringsdagsordenen mellem EU og Moldova

Forældet: Associeringsdagsordenen blev vedtaget af Rådet for Udenrigsanliggender den 23. juni 2014 (Moldova ST 9621/14 (I/A item note)).

7.

COM(2013) 014 final
2013/0149/NLE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Unionens holdning i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæisk Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side, til vedtagelsen af en henstilling om gennemførelsen af anden ENP-handlingsplan EU-Libanon

Det fremgår af Associeringsrådet EU-Libanons afgørelse nr. 1/2016 af 11. november 2016 om fastlæggelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Libanon, at parterne frem for at forny ENP-handlingsplanen snarere bør vedtage partnerskabsprioriteterne og den tilhørende pagt. Det fælles forslag COM(2013) 014 er derfor forældet.

Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

8.

COM(2012) 164 final
2012/82/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget. Der er ikke sket fremskridt siden 2012. Kommissionen vil tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse, bl.a. ved at iværksætte en ajourføring af konsekvensanalysen.

Internationalt samarbejde og udvikling

9.

KOM(2011) 0861 final
2011/0420/NLE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC)

Forældet: Der blev vedtaget en rådsafgørelse den 18. maj 2017 på grundlag af et ajourført forslag fra Kommissionen (COM(2016) 0712 final - 2016/0349 (NLE)).

Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

10.

COM(2014) 0212 final
2014/0120/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Muligheden for tilbagetrækning blev nævnt i et skriftlig svar på spørgsmål fra PANA-Udvalget. Kommissionen vil fremlægge nye forslag om selskabsret i 4. kvartal af 2017, og det aktuelle forslag vil dernæst blive trukket tilbage.

Maritime Anliggender og Fiskeri

11.

KOM(2011) 0760 final
2011/0345/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand

Forslaget bliver forældet med den foreslåede ophævelse (se bilag V) til Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland.

12.

COM(2013) 09 final
2013/0007/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

Kommissionen har til hensigt at fremlægge et nyt forslag om en omfattende revision af fiskerikontrolordningen i 2. kvartal 2018.

Migration, indre anliggender og medborgerskab

13.

COM(2014) 163 final
2014/0095/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008

Forslaget skal trækkes tilbage i forbindelse med forslaget til en revideret visumkodeks, der vil blive fremlagt i 1. kvartal 2018.

14.

COM(2014) 164 final
2014/0094/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en EU- kodeks for visa  (visumkodeks)  

Forslaget skal trækkes tilbage i forbindelse med forslaget til en revideret visumkodeks, der vil blive fremlagt i 1. kvartal 2018.

Transport

15.

COM(2013) 409 final
2013/0187/COD

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester

Indholdet blev integreret i det nye forslag om oprettelsen af EASA (COM(2015) 613 final), som nu behandles efter den interinstitutionelle procedure. Forslaget bliver derfor forældet.

(1)

Fortegnelsen indeholder de lovgivningsforslag, der er under behandling, og som Kommissionen agter at trække tilbage inden for seks måneder (senest i april 2018).

Top

Bruxelles, den24.10.2017

COM(2017) 650 final/2

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET


Kommissionens arbejdsprogram for 2018En dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union


Bilag V: Liste over forventede ophævelser

Nr.

Politikområde

Titel

Begrundelse for ophævelsen

1.

Maritime anliggender og fiskeri

Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand

Denne plan for sildebestanden er blevet uaktuel, hvad angår dens referenceniveauver, og anvendes ikke længere. Den kan derfor ophæves.

2.

Beskatning og told

Kommissionens direktiv 79/802/EØF af 6. september 1979 om varer, der er undergivet proceduren for aktiv forædling, og som ved indførsel med henblik på overgang til fri omsætning ville få adgang til toldlempelse på grund af deres særlige anvendelsesformål

Dette direktiv er blevet overflødigt, fordi varer, der er undergivet proceduren for særligt anvendelsesformål, er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 2658/87 om Den Fælles Toldtarif (bilag I), og fordi både proceduren for aktiv forædling og proceduren for særligt anvendelsesformål nu reguleres af EU-toldkodeksen.

3.

Retlige og indre anliggender

Fælles aktion 98/699/RIA om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning, beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold

Dette instrument blev erstattet fuldt ud af direktiv 2014/42/EU om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold for alle medlemsstater, der deltager i direktivet (alle undtagen Danmark og Det Forenede Kongerige). De fleste bestemmelser var allerede erstattet af rammeafgørelse 2001/500/RIA (hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold), som ligeledes finder anvendelse på Danmark og Det Forenede Kongerige. De øvrige bestemmelser er generelle henstillinger uden bindende virkning, som nu kun gælder Danmark og Det Forenede Kongerige.

Top