EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0573

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme af investeringer gennem en frivillig forudgående vurdering af udbudsaspekterne af store infrastrukturaspekter

COM/2017/0573 final

Strasbourg, den 3.10.2017

COM(2017) 573 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Fremme af investeringer gennem en frivillig forudgående vurdering af udbudsaspekterne af store infrastrukturaspekter


1.Indledning

EU's topprioritet er jobskabelse, vækst og konkurrenceevne og dermed fremme af investeringer på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. Denne meddelelse handler om at hjælpe offentlige myndigheder med at forvalte store udbudsprojekter så effektivt som muligt — uanset om de er finansieret af EU eller ej — for at få mest muligt ud af skatteydernes penge, levere infrastrukturer af høj kvalitet og maksimere jobskabelse og vækst. Med det formål vil Kommissionen gøre brug af en mekanisme bestående af tre søjler, der skal hjælpe disse myndigheder i deres anvendelse af EU's udbudsregler.

Siden den nuværende Europa-Kommission tiltrådte i november 2014, har den haft fokus på investeringer og lanceret investeringsplanen for Europa. En del af denne er Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der har til formål at rejse
315 mia. EUR inden midten af 2018 ved at gøre brug af offentlige garantier til at tiltrække og sikre private investeringer i større projekter. Nøglen til succes for planen er at fjerne hindringer for investeringer ved at gøre de lovgivningsmæssige rammer mere forudsigelige og levere teknisk bistand til investeringsprojekter.

Da planen meget hurtigt viste sig at give gode resultater, besluttede Europa-Kommissionen i 2016 at forlænge varigheden heraf, give den mere slagkraft og styrke den ved at øge den tekniske bistand og fjerne hindringer for investeringer på det indre marked 1 . Forslaget om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI 2.0) 2 vil i høj grad hjælpe til at sætte skub i EU's økonomi. EFSI har ikke blot til formål at øge det samlede mobiliserede investeringsbeløb til mindst 500 mia. EUR inden udgangen af 2020, men også at forbedre fondens geografiske dækning og sætte skub i udnyttelsen heraf i mindre udviklede regioner og overgangsområder. Dette er afgørende for fremtidig jobskabelse, vækst og konkurrenceevne i Europa.

Samtidig støtter Connecting Europe-faciliteten (CEF) EU's konnektivitet inden for transport, energi og telekommunikation ved at finansiere projekter i det transeuropæiske net. Der er siden 2014 investeret 25 mia. EUR, hvilket har resulteret i generelle infrastrukturinvesteringer i EU for omkring 50 mia. EUR.

Det er vigtigt at tiltrække private investeringer, ligesom det er vigtigt at anvende offentlige udbud så effektivt og produktivt som muligt. Offentlige udbud tegner sig for omkring 14 % af EU's BNP, og offentlige myndigheder bruger hvert år over 2 billioner EUR af de europæiske skatteyderes penge. Dog er det potentiale for fremme af jobskabelse og vækst, der ligger i offentlige udbud, ikke udnyttet fuldt ud.

Udbudsprocedurer sikrer, at projektlederen er i stand til at sammenligne forskellige tilbud og vælge det, der er bedst egnet, og således få størst mulig værdi for pengene. De indgyder også virksomhederne tillid til at afgive bud, da valget af kontrahent vil blive foretaget på grundlag af fair behandling og lige vilkår. Imidlertid gennemføres udbud fortsat ofte uden de nødvendige færdigheder, den nødvendige tekniske viden eller fuld proceduremæssig forståelse 3 .

Mange storstilede infrastrukturprojekter gennemføres ikke efter planen. Ofte overholdes budgetterne ikke, eller de overskrides. Planlægning og gennemførelse tager ofte betydeligt længere tid end forudset 4 .

Det er der mange årsager til: usikkerhed med hensyn til niveauet for og midlerne til finansiering, ufuldstændig eller overfladisk evaluering af behov samt skiftende økonomiske og politiske forhold. Sammen med proceduremæssige fejl og svagheder i visse medlemsstaters offentlige udbudssystemer 5 spiller kompleksiteten og varigheden af offentlige udbudsprocedurer også en rolle.

Større grænseoverskridende projekter, der lukker infrastrukturhuller mellem medlemsstater, står over for en yderligere udfordring på grund af mulige forskelle mellem de nationale lovgivningsmæssige rammer. Selv om størstedelen af reglerne for offentlige udbud er blevet harmoniseret på EU-plan, giver direktiverne om offentlige udbud mulighed for fleksibilitet på nationalt plan.

Det er nødvendigt at ændre denne situation. Denne meddelelse præsenterer en række centrale elementer, der kan bidrage til en sådan ændring. Som bebudet i meddelelserne om strategien for det indre marked 6 og "Europa investerer igen" 7 er Kommissionen i færd med at indføre en treleddet mekanisme for store infrastrukturprojekter med henblik på at skabe klarhed for og yde rådgivning til offentlige myndigheder og hjælpe dem til at udveksle og tilegne sig bedste praksis. Dette vil hjælpe til at forbedre effektiviteten af de offentlige midler, hvilket er vigtigt for at frigøre det fulde potentiale af investeringer i Europa.

Dette initiativ er en af søjlerne i Kommissionens strategi om at gøre offentlige udbud mere effektive og mere strategiske og herigennem fremme konkurrenceevne, jobskabelse og vækst.

Således er den forudgående vurderingsmekanisme en del af en udbudspakke, der omfatter en meddelelse om en strategi for offentlige udbud, "Udbud, der virker — i og for Europa", og en henstilling fra Kommissionen om professionalisering af offentlige udbud: "En arkitektur for professionalisering af offentlige udbud". Sideløbende hermed indledes der — for at støtte fremkomsten af nye og mere bæredygtige løsninger for vores samfund — en høring om et udkast til retningslinjer for udbud med henblik på innovation.

Når udbud ikke planlægges nøje, truer det offentlige investeringer

En større by havde et akut behov for et nyt erhvervsbyggeri. En privat bygherre foreslog at opføre den nødvendige bygning. De offentlige myndigheder og bygherren indgik en kontrakt om leje af bygningen, før arbejdet blev påbegyndt. Lejekontrakten, der blev indgået uden nogen form for udbud, indeholdt de offentlige myndigheders detaljerede krav til bygningen.

På grundlag af en klage fra en borger konkluderede Kommissionen, at projektet skulle have været sendt i udbud, fordi det var omfattet af EU's regler om offentlige udbud. Myndighederne i byen var nødsaget til at opsige lejekontrakten for ikke at blive mødt med sanktioner fra EU. Samtidig krævede den private bygherre erstatning, fordi myndighederne havde opsagt lejekontrakten.

Ved at anvende den foreslåede mekanisme kunne myndighederne have undgået de juridiske vanskeligheder og have haft mulighed for at gennemføre et økonomisk bæredygtigt projekt.

2.Den frivillige forudgående vurderingsmekanisme

Nationale myndigheder og ordregivende myndigheder/ordregivere har mulighed for at anvende mekanismen på frivillig basis til at stille spørgsmål 8   9 til Kommissionen og få en vurdering 10 af, hvorvidt projektet 11 er i overensstemmelse med EU's lovgivningsmæssige ramme, før de tager vigtige skridt, for eksempel iværksætter et udbud vedrørende de vigtigste dele af projektet, underskriver en international aftale eller beslutter sig for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Nationale myndigheder og ordregivende myndigheder/ordregivere, der beskæftiger sig med storstilede og navnlig grænseoverskridende projekter, kan anvende denne mekanisme, når og hvis det anses for nødvendigt eller nyttigt. Dette vil hjælpe til at mindske risikoen for forsinkelser og omkostningsoverskridelser, der opstår på grund af vanskeligheder i offentlige udbudsforløb.

Mekanismen vil hjælpe til at udvikle god praksis inden for den reviderede og moderniserede europæiske ramme for offentlige udbud, der blev vedtaget i 2014 12 . Dette kan især være vigtigt med hensyn til koncessioner, der nu for første gang er fuldt omfattet af harmoniseret EU-lovgivning.

Mekanismen er beregnet til alle typer af infrastrukturprojekter, navnlig i transport- og energisektoren, samt inden for IKT og opførelse af erhvervsbygninger 13 . Den er som hovedregel tilgængelig over visse tærskler 14 . Desuden kan en medlemsstat anmode Kommissionen om at anvende mekanismen til infrastrukturprojekter med lavere værdi, som den anser for at være af stor betydning for den selv og/eller for EU som helhed 15 , f.eks. til projekter af fælles interesse (PCI) inden for det transeuropæiske net.

Mekanismen vil analysere de problemer, der rejses i lyset af den europæiske ramme for offentlige udbud. Mekanismen vil supplere, ikke erstatte, de eksisterende nationale mekanismer for forudgående kontrol eller støtte. Medlemsstaternes myndigheder er ansvarlige for den nationale dimension af offentlige udbud, og ethvert projekt vil skulle overholde nationale love, herunder, hvor det er relevant, EU-retten. Medlemsstaternes domstole eller retsorganer har kompetence til at træffe afgørelse i enhver tvist, der måtte opstå.

Før Kommissionen etablerede mekanismen, foretog den omfattende høringer af nationale myndigheder, eksperter inden for offentlige udbud, erhvervsorganisationer, projektledere og andre interessenter vedrørende nytten heraf og vedrørende de forskellige parametre. Interessenterne bakkede generelt op om den foreslåede mekanisme og gav udtryk for, at de var parat til at gøre brug af de forskellige værktøjer. Mange foreslog at udvide mekanismens anvendelsesområde og sænke tærsklen. Der er offentliggjort et resumé af resultaterne af den åbne offentlige høring 16 .

Bistand, der ydes via mekanismen, vil supplere eksisterende støttemekanismer som for eksempel Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH), Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS) og det europæiske OPP-ekspertisecenter (EPEC). Disse mekanismer kan kun anvendes i forbindelse med projekter, der modtager — eller som har fokus på sektorer, der kan modtage — økonomisk støtte fra Europa-Kommissionen eller Den Europæiske Investeringsbank, og de har ikke på udtømmende vis fokus på alle problemstillinger og procedurer vedrørende offentlige udbud. For eksempel er hovedformålet med JASPERS at yde bistand, indtil et projekt fremlægges til bedømmelse med henblik på EU-finansiering. EPEC yder kun bistand til offentlige myndigheder, når de planlægger at gennemføre deres projekter via offentlig-private partnerskaber, og har fokus på tilvejebringelse af kapital og finansiering. Det yder ikke bistand med hensyn til at vælge den mest egnede udbudsmodel, og det leverer ikke ekspertise med hensyn til projekter, der er udviklet på en anden måde. Den frivillige forudgående vurderingsmekanisme vil yde specifik og skræddersyet støtte med hensyn til alle spørgsmål vedrørende offentlige udbud under hele gennemførelsen af projektet. Den yder omfattende bistand, der supplerer den værktøjskasse, som medlemsstaterne råder over.

Gennem en kombination af værktøjer — hvert af dem med deres egne specifikke egenskaber — vil såvel medlemsstaternes myndigheder som projektledere drage betydelig fordel af eksisterende ekspertise med hensyn til store infrastrukturprojekter.

Projekter, der er finansieret af EFSI eller andre EU-instrumenter som for eksempel Connecting Europe-faciliteten, vil drage fordel af mekanismen, samtidig med at de modtager støtte fra Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning. Mange af dem er infrastrukturprojekter, som for eksempel projekter inden for vedvarende energi (f.eks. vindmølleparker) og projekter med henblik på opgradering af transportnet. EFSI er også blevet anvendt til at forbedre social infrastruktur. Succesfuld håndtering af offentlige problemstillinger vedrørende offentlige udbud kan være afgørende for, at disse projekter lykkes.

I forbindelse med investeringsplanen for Europa bebudede Kommissionen 17 , at den ville etablere en fælles gruppe for investeringspolitik, der samler alle de ansvarlige afdelinger i Kommissionen, for at kunne vurdere store infrastrukturprojekter hurtigt og effektivt. De første skridt til etablering af denne mere overordnede funktion er blevet taget. Den forudgående vurderingsmekanisme vil komme med input til denne ramme og indgå i og støtte funktionen, når den til sin tid bliver fuldt operationel. Endelig er der planlagt en vurdering 18 og en offentlig høring 19 med henblik på at afgøre, hvilke foranstaltninger der kunne være nyttige med hensyn til at yde bistand til projektledere, der gennemfører grænseoverskridende projekter og andre TEN-T-projekter.

3.Struktur for den frivillige forudgående vurderingsmekanisme

Mekanismen vil bestå af tre komponenter:

I.en helpdesk

II.en anmeldelsesmekanisme og

III.en mekanisme til udveksling af oplysninger.

Disse komponenter kan anvendes uafhængigt af hinanden for hvert projekt.

3.1.Helpdesken

Der vil være en helpdesk til rådighed for nationale myndigheder og ordregivende myndigheder/ordregivere med henblik på at yde rådgivning, besvare spørgsmål og afklare specifikke problemstillinger vedrørende offentlige udbud på et tidligt stadium i beslutningstagningen. Helpdesken vil være til rådighed med hensyn til projekter med en anslået samlet værdi på mindst 250 mio. EUR 20 .

Den kan spille en vigtig rolle med hensyn til grænseoverskridende projekter ved at hjælpe til at forstå konsekvenserne af forskellige potentielle løsninger.

Nationale myndigheder kan kontakte helpdesken vedrørende specifikke problemstillinger, der opstår under udarbejdelsen af en udbudsplan for et projekt. Spørgsmålene kunne for eksempel vedrøre:

·den gældende EU-retlige ramme for projektet: det klassiske udbudsdirektiv eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet osv.

·betingelser for undtagelse fra direktiverne

·udbudsprocedurer, der skal anvendes, og deres særlige karakteristika

·udvælgelses- og tildelingskriterier

·inddragelse af grønne eller sociale overvejelser eller overvejelser vedrørende innovation

·hvordan man gennemfører et fælles udbud i henhold til artikel 39 i direktiv 2014/24/EU.

Hvis der er behov for det, vil helpdesken fortsat yde rådgivning i løbet af projektet, for eksempel med hensyn til problemstillinger vedrørende tildelingsprocedurer eller muligheden for at ændre eksisterende kontrakter. Dog skal enhver nærmere vurdering af udbudsplanen som helhed eller specifikke aspekter heraf finde sted via anmeldelsesmekanismen. Betingelserne for anmeldelsesmekanismen er gældende.

Alle spørgsmål skal indsendes via det dertil indrettede elektroniske system på:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/ . Det elektroniske system vil behandle alle udvekslinger af oplysninger samt efterfølgende spørgsmål og svar fra Kommissionen. Via dette system kan brugerne indsende yderligere spørgsmål eller indsende anmeldelser til Kommissionen om projektet på et senere stadium. Dette vil give Kommissionen mulighed for at følge med i, hvordan projektet skrider frem.

Kommissionen vil bestræbe sig på at besvare spørgsmålene 21 inden for en måned. Den kan, hvis det er nødvendigt, anmode om yderligere oplysninger, der er relevante for analysen, og fristen for besvarelse vil i så fald blive forlænget.

Når en anmodning er afsluttet, vil en anonymiseret udgave af spørgsmål og svar blive offentliggjort på den forudgående vurderingsmekanismes websted 22 . Alle fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger vil blive fjernet i samarbejde med den relevante ordregivende myndighed 23 . Dette vil give de ordregivende myndigheder mulighed for at lære af en lang række sager, der er blevet forelagt for Kommissionen, herunder sager vedrørende projekter, der ikke er direkte berettiget til bistand inden for rammerne af mekanismen.

Fremtidig anlæggelse af en jernbanelinje — bistand fra helpdesken

En ordregivende myndighed overvejer den bedste udbudsløsning med hensyn til at anlægge en ny 150 km lang jernbanelinje. Den har mulighed for — en enkelt gang eller hyppigere — at kontakte helpdesken for at forhøre sig om for eksempel følgende spørgsmål:

·Hvordan bør det offentlig-private partnerskab, der skal bygge og drive jernbanen, udvikles? Kræver den valgte risikofordeling, at der anvendes udbudsprocedurer i overensstemmelse med regler for forsyningsydelser, eller falder projektet ind under koncessionsdirektivet?

·Hvis det pågældende land overvejer at underskrive en international aftale om gennemførelsen af projektet, vil denne aftale så udelukke udbudsprocedurerne fra direktivernes anvendelsesområde?

·Hvordan kan et konkurrenceudbud med forhandling udformes og forvaltes bedst muligt? Hvordan kan antallet af kvalificerede kandidater, der indbydes til at deltage i proceduren, reduceres osv.?

·Hvordan kan målsætninger om grønne, sociale og innovative udbud bedst muligt indarbejdes i projektet?

Hvis jernbanelinjen forbinder to forskellige lande, vil helpdesken også kunne blive kontaktet med henblik på:

·afklaring af, hvilken form for aftale der er nødvendig mellem de to landes ordregivende myndigheder for at gennemføre et fælles udbud

·afklaring af, hvilken udbudsordning der er gældende, når to medlemsstater ønsker at oprette en fælles enhed for at gennemføre et projekt.

Hvis der er behov for at ændre en kontrakt, efter at den er blevet underskrevet, vil en myndighed kunne indsende spørgsmål vedrørende betingelserne for ændring af kontrakter. Dette vil kunne hjælpe til at afgøre, hvorvidt en ændring er mulig uden en ny, gennemsigtig udbudsprocedure.

3.2.Anmeldelsesmekanismen

Når det først er besluttet, hvordan et projekt vil blive gennemført fra et offentligt udbudsperspektiv, og de nationale myndigheder og/eller ordregivende myndigheder/ordregivere er godt i gang med at udarbejde det nødvendige udbudsmateriale 24 , vil disse have mulighed for at anmelde udbudsplanen for infrastrukturprojekter, hvis samlede anslåede værdi overstiger 500 mio. EUR, til Kommissionen 25 . Kommissionens tjenestegrene vil dernæst udarbejde en vurdering 26 , hvori de giver udtryk for deres synspunkter med hensyn til, hvorvidt udbudsplanen overholder EU-reglerne for udbud, uden at dette griber ind i en eventuel fremtidig retlig fortolkning eller vurdering.

Mens helpdesken er til rådighed med hensyn til specifikke spørgsmål, omfatter anmeldelsesmekanismen udbudsplanen som helhed. Udbudsplanen beskriver, hvordan et projekt vil blive gennemført fra et offentligt udbudsperspektiv. Den beskriver for eksempel, i) hvorvidt projektet er baseret på en opførelses-, en planlægnings- og opførelses- eller en planlægnings-, opførelses- og driftskontrakt, ii) hvorvidt et projekt vil blive gennemført via mange særskilte udbud, og hvilke udbudsprocedurer der vil blive anvendt, og iii) hvordan et udbud med henblik på et grænseoverskridende projekt vil blive gennemført.

Nationale myndigheder og/eller ordregivende myndigheder/ordregivere kan anmelde den generelle udbudsplan for projektet og/eller specifikke problemstillinger af afgørende betydning for hele projektet til Kommissionen. I sidstnævnte tilfælde bør de klart angive, hvilke specifikke elementer der kræver en vurdering.

Ved de fleste store infrastrukturprojekter anvendes der flere udbud. For at sikre effektiv behandling og sørge for, at mekanismen forbliver let at anvende, kan myndigheder have et ønske om at stille specifikke spørgsmål i forbindelse med et af udbuddene, men de bør ikke anmelde hvert enkelt udbud til Kommissionen.

Under gennemførelsen af projekter er det almindelig praksis, at kontrakter bliver ændret for at afspejle ændringer af de oprindelige betingelser. Sådanne ændringer rejser komplekse retlige spørgsmål, selv om udbudsdirektiverne allerede giver retningslinjer for og afklarer betingelserne for sådanne ændringer. Derfor kan nationale myndigheder og/eller ordregivende myndigheder/ordregivere også anmelde deres forslag til specifikke kontraktændringer til Kommissionen.

Udbudsplaner kan også ændre sig over tid, mens projektet skrider frem. Nationale myndigheder kan oplyse Kommissionen om væsentlige ændringer til en tidligere anmeldelse, der kan have indflydelse på resultatet af en vurdering, f.eks. ændring af en offentlig udbudsprocedure fra en standardprocedure til en undtagelsesprocedure.

Fremtidig anlæggelse af en jernbanelinje — anmeldelse til Kommissionen

Med henblik på anlæggelsen af en jernbanelinje har myndighederne besluttet at inddele projektet i tre sektioner på omkring 50 km hver. Konstruktion og vedligeholdelse af de tre sektioner vil blive udbudt særskilt i henhold til lovgivningen for udbud af forsyningsydelser.

Myndighederne ønsker at kontrollere, om denne tilgang er i overensstemmelse med EU's udbudsregler, og anmelde denne plan til Kommissionen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om de udbudsprocedurer, der vil blive anvendt ved tildeling af de tre delkontrakter, planlægningen af udbudsproceduren, tidsplanen, offentliggørelses- og oplysningsforløbet osv.

Ordregiveren kan angive, hvilke specifikke spørgsmål der kræver særlig opmærksomhed, som for eksempel fastsættelsen af tildelingskriterierne i de tekniske specifikationer for den første sektion.

Hvis ordregiveren planlægger at ændre en kontrakt, kan den have et ønske om at få Kommissionens tjenestegrenes vurdering af, om deres plan er i overensstemmelse med EU-reglerne. I så fald vil ordregiveren kunne anmelde denne ændring til Kommissionen. 

3.2.1.Anmeldelsesprocedure

Nationale myndigheder og ordregivende myndigheder/ordregivere (anmeldende myndigheder) skal anvende en standardformular ledsaget af dokumentation. Strukturen for standardformularen fremgår af bilaget til denne meddelelse.

Ud over en identifikation af projektet og den myndighed, der anmelder det, vil der i standardformularen blive anmodet om oplysninger, der er nødvendige for analysen, vedrørende udbudsplanen for hele projektet. Oplysningerne omfatter:

·projektets genstand

·projektets værdi

·de involverede organisationer (ordregivende myndighed/er) osv.

·projektets forskellige faser

·hvorvidt projektet forventes støttet af EU

·hvorvidt projektet er blevet forelagt for et nationalt kompetent organ til godkendelse

·planlægningen af udbudsforløbet

·de forhold, der kræver, at kontrakten ændres, hvis anmeldelsen vedrører en kontraktændring.

Anmeldende myndigheder vil også have mulighed for at uploade dokumenter, som de betragter som relevante for analysen. De bør dog kun indsende oplysninger, der er nødvendige for vurderingen.

Kommissionen og den anmeldende myndighed vil, hvis det er nødvendigt, holde kontakten med henblik på at afklare aspekter af anmeldelsen.

Med henblik på anmeldelse skal de anmeldende myndigheder anvende et dertil indrettet elektronisk system, der også anvendes ved brug af helpdesken ( https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/ ) . Systemet yder den nødvendige sikkerhed ved indsendelse og behandling af data.

3.2.2.Kommissionens svar

På grundlag af de indsendte oplysninger vil Kommissionens kompetente tjenestegrene fremsætte deres synspunkter med hensyn til, hvorvidt udbudsplanen for projektet er i overensstemmelse med EU's udbudslovgivning, eller med hensyn til de specifikke spørgsmål, som de nationale myndigheder har stillet. De vil også give en vurdering af eventuelle specifikke spørgsmål, der stilles i anmeldelsen.

Vurderingen vil ikke omfatte Kommissionens tjenestegrenes synspunkter med hensyn til, hvorvidt foranstaltningen er i overensstemmelse med andre bestemmelser i EU-retten end bestemmelserne vedrørende offentlige udbud. Kommissionens tjenestegrenes vurdering vil altid være baseret på de fremlagte oplysninger og de betingelser, der var gældende på det tidspunkt.

Kommissionen bestræber sig på at give sit svar inden for 3 måneder fra anmeldelsesdatoen. Skulle Kommissionen anmode om yderligere oplysninger fra de nationale myndigheder, gælder en stop the clock-regel.

Med henblik på mekanismen til udveksling af oplysninger vil Kommissionen også opfordre de berørte myndigheder til at indsende dokumenter i forbindelse med projektet, hvor det er relevant, og når de foreligger. Alle fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger vil blive behandlet som sådanne og fjernet i samarbejde med de relevante myndigheder 27 .

3.3.Mekanismen til udveksling af oplysninger

Mekanismen til udveksling af oplysninger er et videnstyringsværktøj til brug for nationale myndigheder og ordregivende myndigheder/ordregivere. Formålet hermed er at opbygge referencekategorier af lignende projekter som et middel til erfaringsudveksling. Den vil også tjene som en platform for udvekslinger vedrørende forskellige aspekter i forbindelse med projekterne, som for eksempel udbudsprocedure, projektfaser, problemer med at gennemføre et projekt osv.

Værktøjet vil i den indledende fase have to komponenter: en bredt tilgængelig database, der indeholder alle relevante oplysninger, og en platform, hvor interessenter kan udveksle synspunkter og oplysninger. De to elementer bliver tilgængelige i begyndelsen af 2018.

3.3.1.Databasens struktur, kilder og tilgængelighed

Databasen vil indeholde forskellige typer af dokumenter i forbindelse med udbudsforløb for store infrastrukturprojekter. Disse omfatter udbudsmateriale, dokumenter vedrørende projektets organisatoriske struktur, kontrakter, retningslinjer for visse typer af procedurer, specifikke oplysninger vedrørende grænseoverskridende projekter og afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol. Kommissionen vil forvalte databasen og uploade dokumenter, som er i dens besiddelse, eller som er indsendt af medlemsstater og/eller projektledere.

Nationale myndigheder og ordregivende myndigheder/ordregivere vil blive opfordret til at indsende oplysninger vedrørende storstilede infrastrukturprojekter, der allerede er gennemført, eller som skal gennemføres, til Kommissionen. Databasen vil opfylde sin funktion som et informationsværktøj for nationale myndigheder bedst, hvis den fra begyndelsen indeholder oplysninger vedrørende projekter, der allerede er fuldt gennemført.

Databasen vil være bredt tilgængelig efter registrering. Således vil mekanismen til udveksling af oplysninger også være til gavn for private projektledere og ordregivende myndigheder, der udvikler projekter med en værdi under den gældende tærskel for at kunne anvende helpdesken og anvendelsesmekanismen.

Oplysninger, der er indsendt af myndigheder i forbindelse med anmeldelsesproceduren, vil kun blive gjort tilgængelige i databasen, hvis den pågældende myndighed indvilliger heri. Med hensyn til alle andre oplysninger skal medlemsstaterne sikre, at følsomme oplysninger er blevet fjernet 28 .

Dokumenter kan indsendes på ethvert af de officielle EU-sprog. Databasen vil have en maskinoversættelsesfacilitet. Den vil være forbundet med andre lignende initiativer, som for eksempel JASPERS-videns- og læringscentret.

3.3.2.Platformen

Peer to peer-drøftelser er et af de mest effektive værktøjer til læring og udvikling. Derfor vil Kommissionen — ved siden af databasen — skabe en IT-platform med henblik på at lette den direkte udveksling af oplysninger og erfaring mellem personer, der er involveret i udvikling af store infrastrukturprojekter i EU. Platformen vil være åben for fagfolk i EU efter registrering. Den vil give mulighed for at skabe diskussionsgrupper for de enkelte projekttyper eller udbudsproblemer. Disse grupper kan være åbne eller lukkede, dvs. kun tilgængelige for de medlemmer, der indleder drøftelsen.

4.Konklusion

Den forudgående vurderingsmekanisme er ikke en engangsforanstaltning. Den er en del af et nyt partnerskab foreslået af Kommissionen med og mellem nationale, regionale og lokale myndigheder. Den er direkte forbundet med det overordnede formål, nemlig at gøre offentlige udbud til et mere strategisk værktøj. Mekanismens succes vil afhænge af dette partnerskabskoncept og af udstrakt brug af de foreslåede værktøjer i medlemsstaterne. Nationale myndigheder opfordres til aktivt at fremme mekanismen og gøre brug af den bistand, som mekanismen tilbyder, på bedst og mest hensigtsmæssig vis.

Denne foranstaltning er udviklet med særlig opmærksomhed på interessenternes behov, hvad enten disse er kommet til udtryk under den offentlige høring eller ved andre lejligheder. Da interessenternes behov kan udvikle sig over tid, vil Kommissionen overvåge og evaluere anvendelsen af den forudgående vurderingsmekanisme. Den vil også evaluere, hvorvidt værktøjet har ydet effektiv støtte. Vurderingen vil blive foretaget, når værktøjerne har været fuldt operationelle i 24 måneder, eller tidligere, hvis det er relevant og nødvendigt. På grundlag af disse elementer vil værktøjerne blive tilpasset efter behov.Bilag I

Standardformular

Identifikationsspørgsmål

Projektets titel:

Sektor:

Ordregivende myndighed/ordregiver:

Medlemsstat:

Myndighed, der anmelder projektet I

Kontaktoplysninger:

Samlede anslåede omkostninger

Denne anmeldelse vedrører:

Et nyt projekt                    En kontraktændring

Beskrivelse af projektet

Beskriv de relevante elementer i projektet II :

Beskriv udbudsplanen for projektet III :

Nye projekter

Beskriv de forskellige faser for gennemførelsen af udbuddet og den anslåede startdato/tidsplan for udbudsprocedurerne:

Beskriv de problemstillinger, som ønskes vurderet af Kommissionen:

Kontraktændring

Beskriv den kontrakt, der skal ændres, og hvilke omstændigheder der gør sig gældende IV :

Yderligere oplysninger

Har De indhentet en udtalelse vedrørende udbudsaspekterne af dette projekt fra en kompetent national myndighed? Hvis ja, vedlægges udtalelsen.

Nej             Ja         Upload det relevante materiale

Indeholder anmeldelsen følsomme oplysninger? Hvis ja, angives hvilke.

Nej             Ja         ………………………………..

Yderligere oplysninger, der er relevante for spørgsmålet:

Upload det relevante materiale

(1)  COM(2016) 581.
(2)  COM(2016) 597, 2016/0276 (COD).
(3)  Meddelelse, "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne", afsnit 3.2 i COM(2015) 550.
(4)  Ifølge Bent Flyvbjergs undersøgelse "What You Should Know About Megaprojects, and Why: An Overview" fra 2014 overskrider 9 ud af 10 af sådanne projekter budgetter eller deadlines.
(5)  Disse svagheder blev for visse medlemsstaters vedkommende fremhævet i løbet af det europæiske semester 2017: Landerapporter (https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en).
(6)  COM(2015) 550.
(7)  COM(2016) 359.
(8)  Kun myndigheder, der er involveret i projektet, kan anmode om støtte. De skal give specifikke oplysninger om projektet, og kun myndighederne selv kan gøre rede for de problemstillinger, der vedrører dem. Afhængigt af den specifikke karakter af hvert projekt og af den pågældende medlemsstat kan disse myndigheder spænde fra det ministerium (på nationalt eller regionalt plan), der er ansvarligt for den sektor, hvor projektet gennemføres, til de nationale udbudsmyndigheder eller de ordregivende myndigheder/ordregiverne.
(9)  Spørgsmål og anmeldelser kan indsendes på ethvert officielt EU-sprog.
(10)  De synspunkter, som Kommissionens tjenestegrene giver udtryk for i deres vurdering, er ikke juridisk bindende for dem, der anvender mekanismen, eller for Kommissionen, og griber ikke ind i Den Europæiske Unions Domstols fortolkning af de relevante regler.
(11)  Et projekt omfatter ethvert stykke arbejde, alle leverancer og alle tjenesteydelser, der er nødvendige for at opføre og drive store infrastrukturanlæg, og kan udbydes af en eller flere ordregivende myndigheder. Der kan være tale om f.eks. udvikling af et stykke lineær transportinfrastruktur, som for eksempel tilstødende motorvejsafsnit, der skal forbinde to knudepunkter, eller et enkelt energiinfrastrukturprojekt, såsom opførelse af et kraftværk og etablering af dets forbindelser til det nationale net.
(12)  Reformen fra 2014 omfattede direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud, direktiv 2014/25/EU om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og direktiv 2014/23/EU om tildeling af koncessionskontrakter. Fristen for gennemførelse udløb den 16. april 2016.
(13)   Store rammeaftaler, der omfatter flere mindre projekter, er ikke omfattet af mekanismen.
(14)  De foreslåede tærskler er fastsat på grundlag af en analyse af infrastrukturprojekter, der blev offentliggjort i Tenders Electronic Daily fra 2010 til 2015. De har til formål at målrette mekanismen mod de vigtigste infrastrukturinvesteringsprojekter i og for EU.
(15)  Efter modtagelse af en anmodning vil Kommissionens tjenestegrene vurdere, om den kan antages, og meddele medlemsstaten betingelserne for dens antagelse.
(16)   http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021 .
(17)  COM(2016) 359, COM(2016) 581, COM(2016) 764.
(18)   http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3272163_en.
(19)   https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en.  
(20)  En medlemsstat kan anmode Kommissionen om at anvende mekanismen til infrastrukturprojekter med lavere værdi, som den anser for at være af stor betydning for den selv og/eller for EU som helhed, f.eks. til projekter af fælles interesse (PCI) inden for det transeuropæiske net. Efter modtagelse af en anmodning vil Kommissionen vurdere, om den kan antages, og meddele medlemsstaten betingelserne for dens antagelse.
(21)  Se fodnote 10.
(22)  Se fodnote 10.
(23)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter gælder for alle dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget af Kommissionen, og som er i dens besiddelse.
(24)  Helpdesken er det rette værktøj med hensyn til at få afklaret problemstillinger eller stille spørgsmål i tiden op til disse beslutninger.
(25)  Se fodnote 20.
(26)  Se fodnote 10.
(27) Se fodnote 23.
(28)  Se fodnote 23.
(I)

Hvis denne er en anden end den ordregivende myndighed/ordregiveren.

(II)

Beskrivelsen skal omfatte: formålene med projektet, de vigtigste interessenter, finansieringen af projektet, projektets nuværende stadium, grundlæggende tekniske oplysninger (navnlig funktionskrav) og — hvis de er tilgængelige — evalueringskriterier og sociale klausuler.

(III)

 Udbudsplanen beskriver, hvordan et projekt vil blive gennemført fra et offentligt udbudsperspektiv. Den beskriver for eksempel, i) hvorvidt projektet er baseret på en opførelses-, en planlægnings- og opførelses- eller en planlægnings-, opførelses- og driftskontrakt, ii) hvorvidt et projekt vil blive gennemført via mange særskilte udbud, og hvilke udbudsprocedurer der vil blive anvendt, og iii) hvordan et udbud med henblik på et grænseoverskridende projekt vil blive gennemført.

(IV)

Beskrivelsen bør også omfatte den potentielle ændrings virkning på kontraktens samlede værdi.

Top