EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0385

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)

COM/2017/0385 final - 2017/0163 (COD)

Bruxelles, den 28.7.2017

COM(2017) 385 final

2017/0163(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det Europæiske Ungdomsorkester blev oprettet i 1976 på baggrund af en beslutning fra Europa-Parlamentet 1 og har optrådt på vegne af Den Europæiske Union gennem de sidste 40 år. Formanden for Europa-Parlamentet er æresformand for orkestret, og EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer er æresprotektorer under ledelse af formanden for Europa-Kommissionen.

Det Europæiske Ungdomsorkester består af unge musikere fra alle EU-medlemsstater, og de er blevet optaget ud fra strenge kvalitetskriterier. Orkestret samler meget talentfulde unge musikere fra Europa i et europæisk orkester i verdensklasse, der nedbryder kulturelle grænser.

Siden orkestret blev oprettet, har det gjort en stor indsats for at fremme interkulturel dialog, gensidig respekt og forståelse gennem kultur. Det har optrådt i store byer og ved festivaler rundt omkring i Europa og i resten af verden, i både formelle og uformelle sammenhænge, og har benyttet sig af traditionelle og innovative formater og teknikker for forskellige målgrupper. Gennem sine aktiviteter har orkestret fungeret som kulturel ambassadør for Unionen ved at fremhæve de europæiske kulturers dybde og mangfoldighed samt nye talenter.

Med en sammensætning af talentfulde unge musikere, der arbejder hårdt for at opnå et godt resultat, er Det Europæiske Ungdomsorkester unikt på den europæiske scene og gør meget for at sætte fokus på europæisk musik og talent hos forskellige målgrupper både i og uden for EU.

På et tidspunkt, hvor EU står over for mange udfordringer og har brug for at skabe en tættere forbindelse med de europæiske borgere, har Det Europæiske Ungdomsorkester en endnu vigtigere rolle at spille med hensyn til at formidle EU's centrale værdier, til at bygge broer mellem mennesker via klassisk musik og til at nå ud til den yngre europæiske generation ved at samle unge klassiske musikere fra forskellige baggrunde gennem koncerter og mentorordninger.

EU's finansiering er afgørende for, at Det Europæiske Ungdomsorkester kan overleve som et organ, der fremmer europæiske værdier, mangfoldighed og unge talenter. Uden denne finansiering vil orkestret ikke kunne deltage i disse aktiviteter, og unge musikere vil ikke få denne enestående mulighed for at optræde internationalt, sætte gang i deres karrierer og udvikle deres talenter yderligere under vejledning af anerkendte dirigenter. Orkestrets 3 000 alumner, der alle er blevet optaget efter at have bestået den grundige udvælgelsesprøve, der hvert år afholdes i alle medlemsstater, har oprettet et netværk af betydningsfulde dirigenter, solister, undervisere og instrumentalister, der samarbejder med store orkestre rundt om i verden.

Programmet "Et Kreativt Europa" og dets forgængers finansieringsordninger har støttet Det Europæiske Ungdomsorkester på forskellige måder. I 2016 modtog Det Europæiske Ungdomsorkester et driftstilskud i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 2 , som et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel interesse for Unionen eller et mål, der indgår i og fremmer EU's kulturpolitik. I 2017 vil orkestret blive finansieret på samme måde.

For at sikre en bæredygtig fortsættelse af Det Europæiske Ungdomsorkesters aktiviteter og i lyset af dets særlige status, strategiske mål og aktiviteter, foreslår Kommissionen, at orkestret anerkendes som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, som omhandlet i artikel 190, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 3 , og at artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1295/2013 4 ændres i overensstemmelse hermed.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Dette forslag ændrer forordning (EU) nr. 1295/2013 for så vidt angår kulturdelprogrammet under Et Kreativt Europa og er derfor baseret på artikel 167, stk. 5, første led, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Nærhedsprincippet

I henhold til artikel 167 i TEUF skal Unionen ved sin indsats støtte og udbygge medlemsstaternes indsats. Eftersom Det Europæiske Ungdomsorkesters mål og aktiviteter rækker ud over blot en eller flere medlemsstaters interesse og gavn, og eftersom orkestret blev oprettet på baggrund af en beslutning fra Europa-Parlamentet, er der en tydelig komplementaritet i at anerkende det som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, jf. artikel 190, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012. Dets aktiviteter medfører en betydelig europæisk merværdi.

Proportionalitetsprincippet

Den foreslåede ændring er begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt for at behandle spørgsmålet og går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene. Ændringen er begrænset til at indsætte en henvisning til Det Europæiske Ungdomsorkester i artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 1295/2013.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERING, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

I forbindelse med en offentlig kampagne til støtte for Det Europæiske Ungdomsorkester – som følge af de finansielle problemer, der truede orkestrets eksistens – gav en række interessenter inden for musik og kultur i foråret 2016 offentligt udtryk for deres støtte til orkestret både i pressemeddelelser og gennem kontakter med Kommissionen. Medlemsstaterne (især på kulturministrenes rådsmøde i maj 2016) og medlemmer af Europa-Parlamentet har støttet idéen om at finde en løsning på finansieringen af orkestret.

I lyset af det begrænsede omfang af den foreslåede ændring, som ikke i sig selv har nogen væsentlige økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser, er det ikke nødvendigt med en konsekvensanalyse eller yderligere drøftelser.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Finansieringen til Det Europæiske Ungdomsorkester vil komme fra den eksisterende finansieringsramme for programmet "Et Kreativt Europa" og vil ikke kræve yderligere ressourcer fra EU's budget. Den vedlagte "finansieringsoversigt" viser virkningerne for budgettet, samt hvilke menneskelige og administrative ressourcer der er nødvendige, hvilket påviser dette initiativs budgetneutralitet.

5.ANDRE FORHOLD

Kommissionen foreslår i sit forslag:

·at skabe en juridisk holdbar og gennemsigtig løsning, der kan sikre bæredygtig finansiering af Det Europæiske Ungdomsorkester, under hensyntagen til dets særlige kendetegn, ved at anerkende det som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, jf. artikel 190, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012,

·og at tilføje et nyt litra f) i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1295/2013, i overensstemmelse hermed.

2017/0163 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 167, stk. 5, første led,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 5 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 6 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 7 blev programmet "Et kreativt Europa" (2014-2020) etableret for at støtte de kulturelle og kreative sektorer i Europa.

(2)Den Europæiske Ungdomsorkester består af unge musikere, der er blevet optaget efter at have bestået den grundige udvælgelsesprøve, der hvert år afholdes i alle medlemsstater.

(3)Orkestret samler meget talentfulde unge musikere fra Europa i et europæisk orkester i verdensklasse, der nedbryder kulturelle grænser. Siden orkestret blev oprettet, har det gjort en stor indsats for at fremme interkulturel dialog, gensidig respekt og forståelse gennem kultur. Det har på den måde fungeret som kulturel ambassadør for Unionen ved at fremhæve europæiske kulturers dybde og mangfoldighed samt nye talenter. Orkestret har også bidraget til udbredelsen af europæiske produktioner og til mobilitet blandt unge europæiske talenter ud over nationale og europæiske grænser, der derigennem har givet unge musikere fra medlemsstaterne mulighed for at opbygge deres karriere og udvikle deres kvalifikationer yderligere under vejledning af anerkendte dirigenter.

(4)Det Europæiske Ungdomsorkesters aktiviteter er i overensstemmelse med målene i programmet Et Kreativt Europa og med de specifikke mål for kulturdelprogrammet.

(5)Orkestret blev oprettet på baggrund af en beslutning fra Europa-Parlamentet i 1976 8 og derfor unikt blandt orkestre i Europa. På grund af dets særlige status, de strategiske mål og aktiviteter kan Det Europæiske Ungdomsorkester kategoriseres som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, jf. artikel 190, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 9 . Tilskud kan derfor tildeles uden indkaldelse af forslag.

(6)Det Europæiske Ungdomsorkester bør derfor medtages blandt de foranstaltninger, der drager fordel af støtte fra kulturdelprogrammet.

(7)Forordning (EU) nr. 1295/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1295/2013 tilføjes følgende som litra f):

"f)    Det Europæiske Ungdomsorkester."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne finder anvendelse fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    FormandFINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 10  

UDDANNELSES- OG KULTURAKTIVITET(ER): ET KREATIVT EUROPA

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 11

x Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Programmet vil bidrage til Europa 2020-strategien (KOM(2010) 2020 af 3.3.2010) ved at:

a)    sikre bevarelse og fremme af Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og

b)    styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne med henblik på at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikke mål:

a)    at støtte de europæiske kulturelle og kreative sektorers kapacitet til at operere tværnationalt

b)    at fremme den tværnationale udbredelse af kulturelle og kreative frembringelser og aktører og nå nye brugere i og uden for Europa

c)    at styrke de kulturelle og kreative sektorers finansielle kapacitet og

d)    at støtte tværnationalt politiksamarbejde for at fremme politikudvikling, innovation, publikumsopbygning og nye forretningsmodeller.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter:

15.04 – Et kreativt Europa

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

En juridisk holdbar og gennemsigtig løsning, der kan sikre en bæredygtig støtte til Det Europæiske Ungdomsorkester, under hensyntagen til dets særlige kendetegn, ved at anerkende det som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, jf. artikel 190, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1268/2012, og ændring af artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1295/2013 i overensstemmelse hermed.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Eftersom denne ændring er en udvidelse af det eksisterende program Et Kreativt Europa, er den omfattet af overvejelserne i punkt 1.4.4 i programmets finansieringsoversigt (KOM(2011) 785 endelig).

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Sikring af bæredygtig finansiering af Det Europæiske Ungdomsorkester.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

-    unge musikere fra alle EU's medlemsstater, som er blevet optaget ud fra strenge kvalitetskriterier, og som arbejder sammen i et europæisk orkester i verdensklasse, der nedbryder kulturelle grænser

-    fremme af interkulturel dialog, gensidig respekt og forståelse gennem kultur og

-    fremhævelse af europæiske kulturers dybde og mangfoldighed samt nye talenter for forskellige målgrupper i og uden for EU.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Det Europæiske Ungdomsorkester er blevet finansieret af programmet Et Kreativt Europa og dets forgængers finansieringsordninger på forskellige måder. Dets høje niveau er bredt anerkendt. Men manglen på bæredygtig finansiering har været en hindring for yderligere udvikling af dets aktiviteter. Uden en sådan støtte på EU-niveau vil orkestret ikke være i stand til at fortsætte sine aktiviteter. Unionen ville miste en vigtig kulturel ambassadør og unge musikere vil ikke få denne enestående mulighed for at optræde internationalt, sætte gang i deres karrierer og udvikle deres talenter yderligere under vejledning af anerkendte dirigenter.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Der er intet overlap med aktiviteter, der finansieres af andre EU-programmer.

1.6.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

X Forslag/initiativ af begrænset varighed

X    Forslag/initiativ gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2020

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 12  

X Direkte forvaltning ved Kommissionen

i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

 tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

 internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

 Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

 de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

 offentligretlige organer

 privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

 privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

 personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

[…]

[…]

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Kommissionen er ansvarlig for at sikre den regelmæssige overvågning og eksterne evaluering af de projekter, der finansieres i henhold til programmet Et Kreativt Europa, herunder Det Europæiske Ungdomsorkesters aktiviteter.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Eftersom denne ændring er en udvidelse af det eksisterende program Et Kreativt Europa, er den omfattet af overvejelserne i punkt 2.2.1 i programmets finansieringsoversigt (KOM(2011) 785 endelig).

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

Eftersom denne ændring er en udvidelse af det eksisterende program Et Kreativt Europa, er den omfattet af overvejelserne i punkt 2.2.2 i programmets finansieringsoversigt (KOM(2011) 785 endelig).

2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko.

[pm]

[pm]

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Når tiltag, der finansieres i henhold til denne afgørelse, gennemføres, vil Kommissionen sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes gennem forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder, gennem effektiv kontrol, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb samt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem sanktioner, der skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning. Kommissionen bemyndiges til at foretage kontrol og inspektion på stedet i henhold til denne forordning, jf. Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96. Om nødvendigt vil Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) foretage undersøgelser i henhold til forordning (EF) nr. 1073/1999.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Udgiftsområde 3: Sikkerhed og medborgerskab

OB/IOB 13

fra EFTA 14 -lande

fra kandidatlande 15

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

3

15 04 02 – Kulturdelprogram – støtte grænseoverskridende aktioner samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

OB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ 16

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

Finansieringen til Det Europæiske Ungdomsorkester vil komme fra den eksisterende finansieringsramme for kulturdelprogrammet i "Et Kreativt Europa" og vil ikke kræve yderligere ressourcer fra EU's budget.

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

Nummer

[3] Sikkerhed og medborgerskab

GD: EAC

År
n 17

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

•Aktionsbevillinger

(1)

(2)

15 04 02 – Et kreativt Europa – kulturdelprogram

Forpligtelser

(1a)

0,600

0,600

0,600

1,800

Betalinger

(2a)

0,480

0,600

0,600

0,120

1,800

Administrationsbevillinger finansieret    
over bevillingsrammen for særprogrammet
18  

Budgetpostens nummer

(3)

Bevillinger I ALT
til GD EAC

Forpligtelser

= 1+1a+3

0,600

0,600

0,600

1,800

Betalinger

= 2+2a

+3

0,480

0,600

0,600

0,120

1,800


Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

0,600

0,600

0,600

1,800

Betalinger

(5)

0,480

0,600

0,600

0,120

1,800

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE <3>
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+ 6

0,600

0,600

0,600

1,800

Betalinger

=5+ 6

0,480

0,600

0,600

0,120

1,800

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:

• Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4
i den flerårige finansielle ramme

(referencebeløb)

Forpligtelser

=4+ 6

0,600

0,600

0,600

1,800

Betalinger

=5+ 6

0,480

0,600

0,600

0,120

1,800

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

Administration

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD: EAC

• Menneskelige ressourcer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

• Andre administrationsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

I ALT GD EAC

Bevillinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

p.m.

p.m.

p.m.

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 19

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

0,600

0,600

0,600

1,800

Betalinger

0,480

0,600

0,600

0,120

1,800

* Udgiftsområde 5: Administrationsomkostninger, herunder menneskelige ressourcer, vil blive dækket gennem intern omfordeling i GD EAC.    

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
n

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 20

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKKE MÅL a) til d) 21 ...

- Resultat

Driftstilskud

0,6

1

0,600

1

0,600

1

0,600

1 800

OMKOSTNINGER I ALT

1

0,600

1

0,600

1

0,600

1,800

Resultater

Driftstilskud til Det Europæiske Ungdomsorkester

Omkostningsstruktur

Baseret på tidligere erfaringer med finansiering af Det Europæiske Ungdomsorkester på EU-plan, navnlig inden for rammerne af programmet Et Kreativt Europa, ville et passende driftstilskud hertil beløbe sig til 600 000 EUR.

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 22

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Andre administrationsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 23
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre udgifter
af administrativ art

Subtotal
uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.    

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

Årn

År n + 1

År n + 2

År n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

0,5

0,5

0,5

0,5

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk) 24

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy  25

- i hovedsædet

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

0,5

0,5

0,5

0,5

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Gennemførelse af udvidelsen af programmet Et Kreativt Europa

Eksternt personale

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

X    Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

X Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALT

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

X    Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 26

År
n

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel ….....

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

(1) Beslutning om det af Elaine Kellett-Bowman fremsatte forslag til beslutning om oprettelse af et ungdomsorkester for De europæiske Fællesskaber (EFT C 79 af 5.4.1976, s. 8).
(2) Se artikel 121, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
(4) Forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 221).
(5) EUT C […] af […], s. […].
(6) EUT C […] af […], s. […].
(7) Forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 221).
(8) Beslutning om det af Elaine Kellett-Bowman fremsatte forslag til beslutning om oprettelse af et ungdomsorkester for De europæiske Fællesskaber (EFT C 79 af 5.4.1976, s. 8).
(9) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
(10) ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(11) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) eller b).
(12) For nærmere oplysninger om forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen se:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(13) OB = opdelte bevillinger IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(14) Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(15) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(16) Budgetpost 15 04 02 er en budgetpost for de central- og østeuropæiske lande og for EFTA-landene. Den specifikke foranstaltning i form af Det Europæiske Ungdomsorkester vil ikke være omfattet af aftaler med disse tredjelande
(17) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(18) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(19) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(20) Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(21) Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål
(22) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(23) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(24) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(25) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(26) Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top