EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0038

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

COM/2017/038 final - 2017/013 (COD)

Bruxelles, den 26.1.2017

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

I direktiv 2011/65/EU (RoHS 2) fastsættes regler om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Bestemmelserne i RoHS 2 gælder alt EEE på EU-markedet, uanset om det er fremstillet i EU eller i tredjelande. RoHS 2 berører primært industriproducenter, importører og distributører af EEE såvel som EEE-kunder.

RoHS 2 fokuserer på affaldshierarkiets højeste prioritet, nemlig affaldsforebyggelse. Affaldsforebyggelse omfatter bl.a. foranstaltninger, der begrænser indholdet af skadelige stoffer i materialer og produkter. Reduktion af mængden af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk affald letter affaldshåndteringen. Det fremmer genbrug af produkter og genanvendelse af brugte materialer, hvilket gavner den cirkulære økonomi.

RoHS 2 er nødvendig for at forhindre handelsbarrierer og konkurrenceforvridning i EU, som kan opstå, hvis der er forskelle mellem medlemsstaternes love eller administrative foranstaltninger vedrørende begrænsningen af anvendelsen af farlige stoffer i EEE. Det bidrager også til at beskytte menneskers sundhed og til miljørigtig bortskaffelse og nyttiggørelse af elektrisk og elektronisk affald.

RoHS 2 er en omarbejdning af det tidligere RoHS-direktiv 2002/95/EF (RoHS 1). Begge ROHS-direktiver har medvirket til reduktion af farlige materialer over hele verden. Adskillige lande, herunder Kina, Korea og USA, har udarbejdet lovgivning, der ligner RoHS.

Med RoHS 2 blev der indført nye definitioner, ligesom anvendelsesområdet blev udvidet til at omfatte medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter. Effekten af disse bestemmelser blev vurderet i Kommissionens forslag i 2008. Der blev imidlertid også indført andre ændringer med RoHS 2, nemlig "det åbne anvendelsesområde" via en ny kategori 11: "Andet EEE, der ikke er dækket af ovenstående kategorier". Med disse ændringer blev direktivet gældende for alt EEE (undtagen udstyr, der eksplicit er udelukket) og giver en bredere fortolkning af EEE baseret på en ny definition af elafhængigheden. Bestemmelserne om et "åbent anvendelsesområde" blev ikke vurderet særskilt, da de blev indført i RoHS 2.

Kommissionen har beføjelser til at undersøge behovet for at ændre direktivets anvendelsesområde hvad angår definitionen af EEE og yderligere udelukkelser af produktgrupper omfattet af RoHS 2 i medfør af det åbne anvendelsesområde, der blev indført med omarbejdningen i 2011. Kommissionen har foretaget denne vurdering og konstateret en række problemstillinger vedrørende anvendelsesområdet for RoHS 2, som skal løses for at undgå, at lovgivningen får utilsigtede følgevirkninger.

Hvis Kommissionen ikke fremlægger et forslag, vil følgende problemer opstå efter den 22. juli 2019:

forbud mod aktiviteter på det sekundære marked (f.eks. videresalg, handel med brugte varer) for EEE, der for nyligt er omfattet af anvendelsesområdet (det såkaldte "hard-stop")

afskaffelse af muligheden for at bruge reservedele til at reparere en undergruppe af EEE, der for nyligt er omfattet af anvendelsesområdet, og som er markedsført før denne dato

(forvridende) forskelsbehandling af ledningsforbundne, mobile ikke-vejgående maskiner i forhold til ellers identiske maskiner, der er batteri- eller motordrevet (p.t. udelukket fra RoHS's anvendelsesområde)

de facto-forbud mod markedsføring af pibeorgler i EU (fordi de ikke er i overensstemmelse med RoHS pga. det bly, der anvendes for at frembringe den ønskede lyd).

Disse fire problemer kan påvirke EU-markedet, producenterne og borgerne og få negative økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle konsekvenser.

Kommissionens forslag omhandler derfor håndteringen af de problemer med anvendelsesområdet, der ikke kan løses ved erstatning af stofferne eller ved undtagelser og vejledning, f.eks. for specifikke produktgrupper, hvor der er et konstant problem med overholdelse af reglerne, eller hvor bestemmelserne om anvendelsesområdet skaber markedsforvridninger, nemlig:

aktiviteter på det sekundære marked for EEE henhørende under RoHS 2, der falder uden for anvendelsesområdet for RoHS 1

reservedele til EEE henhørende under RoHS 2, der falder uden for anvendelsesområdet for RoHS 1

friktionsdrevne, ledningsforbundne, mobile ikke-vejgående maskiner

pibeorgler.

I forslaget tages der ligeledes hensyn til de erfaringer, der er høstet med gennemførelsen af RoHS 2, i overensstemmelse med de overordnede målsætninger og kravene om juridisk klarhed.

Dette initiativ er ikke en del af Refit-dagsordenen.

Sammenhæng med de gældende regler

Ved at fokusere på aktiviteter på det sekundære marked sigter forslaget på atter at bringe RoHS 2 i fuld overensstemmelse med EU's generelle produktlovgivningsprincipper. Ifølge den blå vejledning, der giver horisontale retningslinjer om den rolle, markedsføring spiller for EU's produktlovgivning 1 , gælder det navnlig, at: "Når produkter gøres tilgængelige på markedet, skal de være i overensstemmelse med EU's gældende harmoniseringslovgivning på det tidspunkt, hvor de bringes i omsætning. Nye produkter, der er fremstillet i Unionen, og alle produkter, der er indført fra tredjelande – både nye og brugte – skal dermed opfylde bestemmelserne i den gældende EU-harmoniseringslovgivning, når de bringes i omsætning, dvs. når de første gang gøres tilgængelige på Unionens marked. Når produkter, som opfylder kravene, er blevet bragt i omsætning, kan de efterfølgende gøres tilgængelige i forsyningskæden uden yderligere overvejelser. Dette gælder, selv om den gældende lovgivning eller de relevante harmoniserede standarder revideres, medmindre andet er fastsat i lovgivningen." "Gøre tilgængelig på markedet" og "bringe i omsætning" er defineret i RoHS 2. Aktiviteter på det sekundære marked såsom videreslag af EEE, hvilket også kan omfatte reparation, udskiftning af reservedele, renovering og genbrug, er allerede tilladt for det meste, men ikke alt, EEE.

(1)RoHS 2 gør det muligt for EEE, som er uden for anvendelsesområdet for RoHS 1, men som ikke overholder RoHS 2, fortsat at være tilgængeligt på markedet indtil den 22. juli 2019. Efter den dato vil både den første markedsføring og aktiviteter på det sekundære marked (f.eks. videresalg) af EEE, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, imidlertid være forbudt. EEE, der er omfattet af dette "hard-stop" af aktiviteter på det sekundære marked, er medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter og andet EEE, der for nyligt er blevet omfattet af anvendelsesområdet. Denne hindring af aktiviteter på det sekundære marked stemmer ikke overens med den generelle harmonisering af EU's produktlovgivning. Kommissionen foreslår derfor at afskaffe dette "hard-stop" af aktiviteter på det sekundære marked.

(2)RoHS 2 indeholder en undtagelse (til den generelle begrænsning af stoffer) for kabler og reservedele til reparation af udstyr, genbrug, opdatering af funktioner eller opgradering af kapacitet for de grupper af EEE, der gradvist bliver omfattet af anvendelsesområdet. Andet EEE, der for nyligt er blevet omfattet af anvendelsesområdet, (udover medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter) er ikke opført. Dette gør det umuligt at anvende reservedele efter den 22. juli 2019 og udgør en ubegrundet forskelsbehandling. Kommissionen foreslår derfor at indføre en særlig bestemmelse med henblik på at udelukke reservedele fra begrænsningen af stoffer, således at det enhver tid er muligt at reparere alt EEE under RoHS 2's anvendelsesområde, som er bragt i omsætning i EU.

(3)I RoHS 2 oplistes 10 særlige former for udstyr, som er undtaget fra bestemmelserne om "åbent anvendelsesområde". En af de typer udstyr, som er udelukket ("mobile ikke-vejgående maskiner, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug"), omfatter kun maskiner med en indbygget strømkilde. Bestemmelsen betyder, at to typer maskiner, som i øvrigt er identiske, betragtes som forskellige i henhold til to forskellige regelsæt af den eneste årsag, at deres strømforsyning er forskellig (indbygget eller ekstern). Kommissionen foreslår at ændre definitionen af "mobile ikke-vejgående maskiner, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug" til også at omfatte friktionsdrevne maskiner.

(4)Kommissionen foreslår ligeledes at tilføje pibeorgler til listen over udelukket udstyr grundet manglende alternativer til erstatning.

Under RoHS 2 bør undtagelserne til begrænsningen af stoffer være af en begrænset varighed, og der er derfor fastsat start- og slutdatoer for undtagelserne, enten eksplicit i bilag III og IV eller implicit via den i artikel 5, stk. 2, fastsatte maksimale gyldighedsperiode. I henhold til den nuværende artikel 5, stk. 2, er der imidlertid ikke fastsat nogen maksimal gyldighedsperiode for kategori 11.

Om end artikel 5, stk. 5, ikke indeholder en specifik frist for, hvornår Kommissionen skal træffe afgørelse om ansøgninger om nye undtagelser, er fristen for, hvornår Kommissionen skal træffe afgørelse om ansøgninger om fornyelse af en undtagelse, fastsat til at være senest seks måneder inden undtagelsen udløber, hvilket har vist sig ikke at kunne lade sig gøre i praksis. Kombineret med kravet om, at en ansøgning om fornyelse skal indgives senest 18 måneder før undtagelsens udløb, betyder fristen, at Kommissionen skal træffe afgørelse om ansøgninger om fornyelse af gældende undtagelser inden for 12 måneder efter, at denne ansøgning er indgivet, medmindre der findes særlige forhold, der berettiger andre frister. Overholdelse af denne frist er praktisk talt umulig pga. de mange obligatoriske proceduremæssige skridt i vurderingen af ansøgningen om fornyelse. Fristen giver ingen merværdi udover den eksisterende gennemsigtige procedure for vurdering af ansøgningerne om fornyelse, og bevaring af en frist, som har vist sig ikke at fungere i praksis, øger ikke forudsigeligheden for virksomheder og interessenter. Forretningskontinuiteten er under alle omstændigheder sikret, eftersom markedsoperatørerne kan forlade sig på, at en gældende undtagelse forbliver gyldig, indtil der træffes afgørelse om ansøgningen om fornyelse. Bestemmelsen om fastsættelse af en frist for, hvornår Kommissionen skal træffe afgørelse om ansøgninger om fornyelse af en undtagelse, bør følgelig fjernes.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

De foreslåede ændringer ændrer ikke på den grundlæggende tilgang ved RoHS 2 og dens overensstemmelse med anden lovgivning. RoHs 2 og REACH-forordningen er i tråd med hinanden hvad angår samspillet mellem politikker. Der indføres især en bestemmelse om sammenhængen med REACH, både for begrænsningen af nye stoffer og indrømmelsen af undtagelser fra begrænsningen.

RoHS 2 er ligeledes i overensstemmelse med anden produktrelateret lovgivning såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer. Anden EU-lovgivning om f.eks. medicinsk udstyr eller sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen kan indeholde selvstændige forpligtelser vedrørende brugsfasen af EEE, men der er ingen sammenfald med RoHS 2-forpligtelserne.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET OG JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Retsgrundlaget for RoHS 2 og for dette initiativ er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvis formål er at sikre det indre markeds funktion ved at tilnærme medlemsstaternes love og administrative bestemmelser herom.

De problemer, der fokuseres på i nærværende forslag, kan ikke løses, uden at anvendelsesområdet for RoHS 2 bliver ændret, eftersom de stammer fra den eksisterende juridiske formulering af anvendelsesområdet for RoHS 2 og de tilknyttede bestemmelser. Kun en løsning på EU-niveau kan løse problemerne, idet bestemmelser om begrænsningen af anvendelsen af farlige stoffer i EEE, som bringes i omsætning i EU, har direkte indflydelse på EU's indre marked og ikke kan fastsættes på medlemsstatsniveau, uden at det fører til forvridning.

Forslagene er de eneste politiske løsninger, hvormed de konstaterede problemer, som påvirker hele EU's indre marked, håndteres fuldt ud. Alle de øvrige mulige politiske løsningsmodeller vil hverken løse de konstaterede problemer permanent og fuldstændigt og eller give juridisk sikkerhed.

Forslagenes proportionalitet beskrives yderligere i konsekvensanalyserapporten.Initiativet vedrører en revision, der er krævet ifølge direktivet. Revisionen af direktivet foregår via et ændringsdirektiv, hvis indhold er forklaret i det følgende.

Med artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 3, litra a), ændres den overgangsperiode, der er specificeret i artikel 2, stk. 2, i RoHS, vedrørende tilgængeliggørelsen på EU-markedet af EEE, der for nyligt er blevet omfattet af anvendelsesområdet, til en frist for overholdelse for markedsføring i EU af det EEE, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, i RoHS. Dermed følges den samme tilgang som for andre produktgrupper, der allerede er omfattet af denne bestemmelse. Ændringen sikrer juridisk klarhed og sammenhæng og afskaffer det såkaldte "hard-stop" for aktiviteter på det sekundære marked, ifølge hvilket sådanne aktiviteter ikke længere ville have været mulige efter den 22. juli 2019 for de berørte produkter.

I artikel 1, stk. 1, litra b), udelukkes pibeorgler fra RoHS 2's anvendelsesområde.

I artikel 1, stk. 2, udvides definitionen af mobile ikke-vejgående maskiner til også at omfatte ledningsforbundne, friktionsdrevne maskiner, udover lignende maskiner med en indbygget strømkilde. Som en konsekvens bliver friktionsdrevne mobile ikke-vejgående maskiner udelukket fra RoHS 2's anvendelsesområde.

Ifølge artikel 1, stk. 3, litra b), er kabler til eller reservedele til reparation af udstyr, genbrug, opdatering af funktioner eller opgradering af kapacitet undtaget fra de begrænsninger, der gælder for alt EEE, der for nyligt er blevet omfattet af anvendelsesområdet. Dermed følges den samme tilgang som for andre produktgrupper.

I artikel 1, stk. 4, litra a), fastsættes den maksimale gyldighedsperiode for undtagelser gældende for kategori 11 henhørende under det "åbne anvendelsesområde" (dvs. andet EEE, der ikke er dækket af ovenstående kategorier). Gyldighedsperioden for undtagelser er allerede fastsat for de øvrige kategorier.

I artikel 1, stk. 4, litra b), slettes fristen for den afgørelse, Kommissionen skal træffe om fornyelse af de gældende undtagelser, hvilket afspejler de praktiske erfaringer og det faktum, at en sådan frist i praksis ikke giver ansøgerne større sikkerhed.

3.HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høring af interesserede parter

De interesserede parter blev via særlige websteder hørt i forbindelse med Kommissionens forberedende undersøgelser 2 . Tre offentlige høringer à 12 ugers varighed og fire møder for interesserede parter blev holdt i 2012-2015.

Omkring 300 eksperter, repræsentanter fra medlemsstaterne, industrisammenslutninger, producenter af EEE, miljø-NGO'er, konsulentvirksomheder og institutter samt andre former for organisationer (f.eks. universiteter) blev kontaktet. Der blev modtaget svar fra ca. 40 deltagere, som blev gjort offentligt tilgængelige. Respondenterne repræsenterede primært virksomheder og offentlige myndigheder.

Adspurgt om, hvordan de helst så de pågældende problemer løst, svarede de fleste respondenter, at de foretrækker:

hvad angår problemet med det sekundære marked: afskaffelse af "hard-stop" for aktiviteter på det sekundære marked vedrørende alt EEE, der for nyligt er blevet omfattet af anvendelsesområdet, og ændring af overgangsperioden til et krav om overholdelse inden samme dato

hvad angår reservedelsproblemet: indførelsen af en bestemmelse om "repareret som produceret"

hvad angår mobile ikke-vejgående maskiner: udelukkelse fra RoHS's anvendelsesområde af identiske ledningsforbundne maskiner

hvad angår problemet med pibeorgler: bestemmelse om udelukkelse af pibeorgler fra anvendelsesområdet.

Disse løsninger betragtes som effektive og sikre, og de er afspejlet i Kommissionens forslag.

Konsekvensanalyse

Kommissionen udførte tre undersøgelser i perioden 2012-2015. Der blev ligeledes taget hensyn til beslægtede undersøgelser fra medlemsstaterne. Konsekvensanalyserapporten blev positivt modtaget af Udvalget for Forskriftskontrol og er beskrevet i resuméet af konsekvensanalysen.

Kommissionens foreslåede foranstaltninger vil løse de fire konstaterede problemer og føre til nedennævnte fordele. De negative virkninger vil være begrænsede eller ubetydelige.

Genoprettelsen af det sekundære marked og øget tilgængelighed af reservedele til visse former for EEE vil have følgende positive virkninger:

En nedsættelse af omkostningerne og den administrative byrde for virksomhederne, heriblandt SMV'erne, og for de offentlige myndigheder.

Positive økonomiske virkninger i form af yderligere markedsmuligheder for reparationserhverv og videresalg.

Positive sociale virkninger, herunder for EU's sygehuse, som vil kunne spare omkring 170 mio. EUR efter 2019, fordi de beholder muligheden for at videresælge og købe brugt medicinsk udstyr.

Miljømæssige fordele i form af en reduktion af den samlede affaldsproduktion. Muligheden for at forlænge anvendelsen af EEE vil udskyde det tidspunkt, hvor udstyret er udtjent og skal bortskaffes, hvorved produktionen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr også udskydes. I de fleste tilfælde er de miljømæssige virkninger ved produktionen af yderligere reservedele ubetydelig i sammenligning med fordelen ved, at udstyret som helhed forbliver i brug. Denne foranstaltning vil forebygge produktionen af mere end 3 000 ton farligt affald pr. år i EU, hvilket vil støtte initiativet om en cirkulær økonomi. En længere levetid for EEE vil ligeledes føre til yderligere besparelser i energi og råmaterialer.

Udelukkelsen af pibeorgler fra direktivets anvendelsesområde vil bidrage til at afbøde et tab på op mod 90 % af arbejdspladserne i sektoren og et årligt tab på op mod 65 mio. EUR inden 2025. Ligeledes undgås der et betydeligt kulturelt tab (fremstillingen af pibeorgler, deres vedligeholdelse og deres anvendelse).

Udelukkelsen af friktionsdrevne mobile ikke-vejgående maskiner fra direktivets anvendelsesområde vil støtte sektorens industrielle udvikling ved at fjerne forskelsbehandlingen af maskinerne. For den europæiske sektor for produktion af rengøringsmaskiner vil forslaget f.eks. betyde, at 14 000 ledningsforbundne enheder kan blive bragt i omsætning hvert år (med en omsætning på 300 mio. EUR), hvilket fjerner enhver risiko for, at disse modeller forsvinder fra EU-markedet. Det vil ligeledes reducere omkostningerne og den unødvendige administrative byrde for virksomhederne, heriblandt SMV'erne, og for de offentlige myndigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET OG ANDRE FORHOLD

Dette lovforslag har ingen virkninger for budgettet.

2017/0013 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 3 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 4 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ifølge artikel 24, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 5 (EEE) skal Kommissionen undersøge behovet for at ændre samme direktivs anvendelsesområde med hensyn til EEE som omhandlet i direktivet og om nødvendigt fremlægge et lovgivningsforslag vedrørende eventuelle yderligere udelukkelser vedrørende dette EEE.

(2)Aktiviteter på det sekundære marked vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der omfatter reparation, udskiftning af reservedele, renovering og genbrug, bør fremmes for at støtte den cirkulære økonomi i Unionen. Der bør sikres et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder gennem miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. En unødig administrativ byrde på markedsoperatørerne bør undgås. Direktiv 2011/65/EU gør det muligt for EEE, som falder uden for anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets foregående direktiv 2002/95/EF 6 , men som ikke vil være i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU, fortsat at kunne blive gjort tilgængeligt på markedet indtil den 22. juli 2019. Efter den dato er både den første markedsføring og aktiviteter på det sekundære marked af EEE, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, imidlertid forbudt. Et sådant forbud mod aktiviteter på det sekundære marked er uforeneligt med de generelle principper, der ligger til grund for Unionens foranstaltninger med henblik på tilnærmelse af medlemsstaternes produktlovgivninger og bør derfor fjernes.

(3)Visse nicheproduktgrupper bør udelukkes fra anvendelsesområdet for direktiv 2011/65/EU, da de, hvis de er omfattet, ikke vil give nogen nævneværdige miljø- eller sundhedsmæssige fordele og medføre uløselige problemer med overholdelse eller fordrejning, som ikke kan afhjælpes effektivt gennem den undtagelsesmekanisme, der er fastsat i direktivet.

(4)Piber i orgler fremstilles af en særlig type blybaseret legering, for hvilken der indtil videre ikke er fundet noget alternativ. De fleste pibeorgler står på det samme sted i århundreder, og deres omsætningshastighed er ubetydelig. Pibeorgler bør udelukkes fra anvendelsesområdet for direktiv 2011/65/EU, eftersom det hvad angår erstatning af bly kun vil give en ubetydelig fordel at inkludere dem.

(5)Direktiv 2011/65/EU finder ikke anvendelse på mobile ikke-vejgående maskiner med en indbygget strømforsyning, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug. Hvad angår visse typer mobile ikke-vejgående maskiner produceres der to versioner i samme produktionslinje med strømforsyningen som den eneste forskel (indbygget eller ekstern). Disse versioner bør behandles ens under dette direktiv. Friktionsdrevne mobile ikke-vejgående maskiner med en ekstern strømforsyning bør derfor ligeledes udelukkes fra anvendelsesområdet for direktiv 2011/65/EU.

(6)Eftersom undtagelser fra begrænsningen af anvendelsen af visse farlige stoffer bør være af begrænset varighed, bør den maksimale gyldighedsperiode for gældende undtagelser være klart defineret for alle relevante EEE-kategorier, herunder for kategori 11 som fastsat i bilag I til direktiv 2011/65/EU.

(7)Kommissionen skal træffe en afgørelse om ansøgninger om fornyelse af gældende undtagelser senest 12 måneder efter ansøgningens indgivelse, medmindre der findes særlige forhold, der berettiger andre frister. Der er ikke fastsat nogen dato for, hvornår Kommissionen skal træffe en afgørelse om ansøgninger om nye undtagelser. Ifølge rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til direktiv 2011/65/EU 7 har denne frist vist sig ikke at fungere i praksis pga. de mange obligatoriske skridt i vurderingen af ansøgningen om fornyelse. Fristen tilfører ikke nogen merværdi til den gældende procedure for undersøgelse af ansøgninger om fornyelser, men medfører tværtimod usikkerhed for virksomheder og andre interessenter pga. dens praktiske umulighed. Forretningskontinuiteten er sikret, eftersom markedsoperatørerne kan forlade sig på, at en gældende undtagelse forbliver gyldig, indtil der træffes afgørelse om ansøgningen om fornyelse. Bestemmelsen om fristen bør derfor fjernes.

(8)Målene med dette direktiv, nemlig at bidrage til beskyttelsen af menneskers sundhed og den miljørigtige nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr gennem begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i EEE, kan ikke opfyldes af medlemsstaterne i tilstrækkelig grad, idet forskelle mellem nationale lovgivninger eller administrative foranstaltninger vedtaget af medlemsstaterne kan skabe handelsbarrierer og konkurrenceforvridning i Unionen og således få direkte konsekvenser for det indre marked; de kan på grund af deres omfang og virkninger i forhold til anden EU-lovgivning om nyttiggørelse og bortskaffelse af affald og områder af fælles interesse, som f.eks. beskyttelse af folkesundheden, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VETAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2011/65/EU foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 ændres således:

a) Stk. 2 udgår

b) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra k):

   "k) pibeorgler."

2) Artikel 3, nr. 28), erstattes af følgende:

"28)    "mobile ikke-vejgående maskiner, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug": maskiner med en indbygget strømkilde eller med et friktionsdrev, hvis drift enten kræver mobilitet eller en kontinuerlig eller semikontinuerlig flytning mellem en række faste arbejdspunkter under arbejdet, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug."

3) Artikel 4 ændres således:

a) Stk. 3 affattes således:

"3. Stk. 1 finder anvendelse på medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der bringes i omsætning fra den 22. juli 2014, på udstyr, der er beregnet til medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, fra den 22. juli 2016, på industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der bringes i omsætning fra den 22. juli 2017, og på alt andet EEE, som var uden for anvendelsesområdet for direktiv 2002/95/EF, og som bringes i omsætning fra den 22. juli 2019."

b) I stk. 4 indsættes som litra ea):

"ea) alt andet EEE, som var uden for anvendelsesområdet for direktiv 2002/95/EF, og som bringes i omsætning inden den 22. juli 2019"

4) Artikel 5 ændres således:

a) Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"For så vidt angår undtagelserne opført i bilag III pr. 21. juli 2011 udgør den maksimale gyldighedsperiode, som kan fornys, følgende, medmindre der er fastsat en kortere periode:

a) fem år fra den 21. juli 2011 hvad angår kategori 1-7 og 10 i bilag I

b) syv år fra de datoer, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, hvad angår kategori 8 og 9 i bilag I

c) fem år fra den 22. juli 2019 hvad angår kategori 11 i bilag I."

b) Stk. 5, andet afsnit, første punktum, udgår.

Artikel 2

1.Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [indsæt dato ti måneder efter dette direktivs ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC  
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
(3) EUT C af , s. .
(4) EUT C af , s. .
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19).
(7) COM(2016) 215 final af 18. april 2016.
Top