Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0329

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

COM/2017/0329 final - 2017/0134 (COD)

Bruxelles, den 20.6.2017

COM(2017) 329 final

2017/0134(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Bruttonationalindkomst (BNI) danner grundlag for beregningen af den største andel af egne indtægter i budgettet for Den Europæiske Union (EU). I Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") 1 fastsættes det statistiske grundlag for beregning og kontrol af BNI-statistikker vedrørende egne indtægter.

Kommissionen mener, at det er nødvendigt at revidere BNI-forordningen af følgende grunde:

En ny "afgørelse om egne indtægter" (Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2 ) blev vedtaget den 26. maj 2014 og trådte i kraft den 1. oktober 2016. Denne afgørelse fastslår, at med henblik på egne indtægter defineres medlemsstaternes BNI i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ENS 2010).

ENS 2010 3 blev vedtaget den 21. maj 2013 og blev i september 2014 den nye standard for beregning af nationalregnskaber i EU. Dette erstatter Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab 4 (ENS 95).

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 11/2013 "Sikring af rigtige data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI): En mere struktureret og bedre fokuseret tilgang ville forbedre effektiviteten af Kommissionens kontrol" 5 indeholder en række henstillinger til måder at forbedre dette arbejde på.

"Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om produktionsmetoden for EU-statistikker: en vision for det kommende årti" 6 indeholder bl.a. forslag til integrering af statistiske produktionsprocesser, såsom harmonisering af datoerne for fremsendelse af data for nationalregnskaberne og integration heraf i et fælles IT-system.

Eftersom BNI-data anvendes til andre formål end egne indtægter og for at bevare den statistiske integritet anses det for mere hensigtsmæssigt at anvende et andet retsgrundlag (artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) til udarbejdelsen af statistikker end det eksisterende retsgrundlag (Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 7 ), som under alle omstændigheder er blevet ophævet.

Det europæiske statistiske system (ESS) har besluttet at koncentrere sine komitologibeføjelser i ét udvalg, Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC), og dermed bør det nuværende BNI-udvalg erstattes af en formel ekspertgruppe.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Forslagets indhold er meget lig forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003. Bestemmelserne i forslaget vil dog blive delt mellem en forordning, der vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet, og en afgørelse fra Kommissionen, hvori arbejdet for den formelle ekspertgruppe, der skal erstatte BNI-udvalget, fastlægges.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Ikke relevant.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) udgør retsgrundlaget for europæiske statistikker. I henhold til artikel 338, stk. 1, vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker, hvor det er nødvendigt, for at EU kan udføre sin rolle. I artikel 338, stk. 2, fastlægges kravene til udarbejdelsen af europæiske statistikker, hvori det fastsættes at de skal opfylde standarder om upartiskhed, pålidelighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og de statistiske oplysningers fortrolighed.

Anvendelsen af artikel 338, stk. 1, i TEUF som retsgrundlag er en ændring i forhold til forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, hvis retsgrundlag var artikel 8, stk. 2, i den forrige afgørelse om egne indtægter (afgørelse 2000/597/EF, Euratom). Den nye afgørelse om egne indtægter (Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom) indeholder ikke et tilsvarende retsgrundlag for at vedtage en ny BNI-forordning.

Hovedformålet med denne forordning er at skabe overensstemmelse mellem BNI og forordning (EU) nr. 549/2013, der også har artikel 338, stk. 1, som retsgrundlag. Desuden anvendes BNI-data til andre formål end blot egne indtægter, især de nationale økonomiske politikker og Unionens forskellige politikker. I lyset af ovenstående udgør artikel 338, stk. 1, et relevant og hensigtsmæssigt retsgrundlag. Anvendelse af artikel 338, stk. 1, i TEUF gør det muligt at tage hensyn til og støtte den politik, der er angivet i den nye afgørelse om egne indtægter, og samtidig understrege det bredere statistiske indhold i denne nye foreslåede forordning.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Nærhedsprincippet finder anvendelse, idet forslaget ikke hører under Unionens enekompetence.

Forslaget til denne forordning er udarbejdet med henblik på at styrke sammenligneligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af BNI-dataene. BNI-data kan kun kontrolleres på EU-plan med henblik på at fastslå bidraget til EU's budget. Medlemsstaterne kan ikke selv i tilstrækkelig grad nå målet for den foreslåede foranstaltning med henblik på at sikre sammenlignelighed, pålidelighed og fuldstændighed. Foranstaltninger kan iværksættes mere effektivt på EU-plan på grundlag af en EU-retsakt.

EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget omfatter indsamling af BNI-data. I henhold til artikel 10, stk. 1, i ENS 2010, som er en overgangsbestemmelse, bør den endelige ordning for en ensartet opkrævning af egne indtægter fortsat udgøres af ENS 95, så længe Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 8 er gældende. Afgørelse 2007/436/EF, Euratom er nu blevet erstattet, og det er derfor nødvendigt at tilpasse indsamlingen af BNI-data i overensstemmelse hermed.

De foreslåede ændringer af situationen i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 består af at tilpasse indberetningen af BNI-data til ENS 2010 og af at fastslå, at ESSC er det relevante komitologiudvalg i stedet for BNI-udvalget som led i en ny ESS-struktur med det formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for ESS og med ESSC som det højeste strategiske organ. I februar 2012 9 støttede ESSC denne nye tilgang.

Dette går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå forordningens mål.

Valg af retsakt

Retsakten er den samme, som den der anvendes til den nuværende lovgivning. Det vil dog blive nødvendigt med en fremtidig afgørelse fra Kommissionen om oprettelse af BNI-ekspertgruppen, når denne forordning er trådt i kraft.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Det skal bemærkes, at denne forordning er en simpel opdatering af den eksisterende forordning, hvilket er nødvendigt på grund af det nye retsgrundlag, den nye afgørelse om egne indtægter og den dertil knyttede lovgivning, ENS 2010, og henstillingerne fra Den Europæiske Revisionsret i forbindelse med dens særlige revision.

På baggrund af Kommissionens standarder blev Eurostats system til evaluering af eksisterende lovgivning, herunder evaluering af det europæiske statistiske program 10 , fulgt, og det udgjorde en central del af hele processen. Derudover bliver der hvert år gennemført brugerundersøgelser med henblik på at opnå mere viden om brugere, deres behov og tilfredsheden med de tjenesteydelser, der leveres af Eurostat. Eurostat anvender evalueringsresultaterne til at forbedre processen for udarbejdelse af statistiske oplysninger og de statistiske resultater. De indgår i forskellige strategiske planer, såsom arbejdsprogrammet og forvaltningsplanen.

De såkaldte rolling review-undersøgelser af Eurostats produkter blev udført jævnligt blandt interessenter (brugere og medlemsstater) frem til 2013. Den seneste undersøgelse af nationalregnskaberne fandt sted i 2010 11 . Hele sættet af nationalregnskaber var omfattet, men resultaterne er relevante for BNI, der udgør et vigtigt aggregat.

Brugertilfredsheden blev målt ved at anvende tilfredshedsindekset (SI - Satisfaction Index) 12 på en række faktorer. Tilfredshedsindekset for sammenlignelighed mellem lande og regioner (et centralt element i dette forslag) var på 0,8. Der blev gennemført en henstilling om forbedring af metadata.

Hvad angår BNI-udvalget, som vil blive erstattet af den formelle ekspertgruppe, var tilfredshedsindekset meget højt angående medlemsstaternes mulighed for at bidrage og forberede afgørelser i BNI-udvalget (1,0), BNI-udvalgets rolle i at bidrage til udviklingen af metodologien for nationalregnskaber (1,0), og (0,83) for, hvor virkningsfuldt BNI-udvalget overordnet var. Med hensyn til sidstnævnte og som reaktion på fritekstkommentarerne er der sket forbedringer med hensyn til det anvendte sprog på møderne (som nu er på engelsk, idet tolkene ikke altid helt forstod de tekniske spørgsmål) samt tilgængeligheden af BNI-oversigterne. Et forslag om at finde den bedste metode til beregning og allokering af FISIM blev også gennemført.

Hvert år afgiver BNI-udvalget (på sit møde i efteråret) en udtalelse om, hvorvidt BNI-dataene kan anvendes som grundlag for beregning af egne indtægter. Udtalelsen har altid været positiv.

Høringer af interesserede parter

Forslaget blev drøftet indgående på møderne i BNI-udvalget i 2012 (to gange), 2013 (to gange), 2015 (én gang) og i 2016 (to gange). Der er støtte til forslaget angående indsendelse af data og kvalitetsrapporter, BNI-oversigter, den forbedrede integration af BNI-udvalget i den generelle styring af ESS, kontrolproceduren og informationsbesøg. BNI-udvalget bifalder den foreslåede tilpasning af BNI-meddelelsesdatoen til ENS-indberetningsprogrammet samt meddelelsesdatoen for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP - Excessive Deficit Procedure) den 30. september.

ESSC godkendte teksten på sit møde i maj 2013 og blev hørt angående en revideret tekst i maj 2017. Mødet for lederne af afdelingerne for makroøkonomisk statistik blev også regelmæssigt orienteret om udviklingen.

Indhentning og brug af ekspertbistand

De nationale statistiske myndigheder i medlemsstaterne blev hørt inden for rammerne af BNI-udvalget og mødet for lederne af afdelingerne for makroøkonomisk statistik (se ovenfor).

Forslaget omfattede også de henstillinger, som Den Europæiske Revisionsret anførte i sin særberetning om BNI.

Konsekvensanalyse

Forslaget udgør en mindre byrde for medlemsstaterne end den nuværende situation, for uden at overgå til ENS 2010 hvad angår egne indtægter, kan medlemsstaterne blive forpligtet til at udarbejde to sæt regnskaber, ét for hver standard. Synkronisering af indberetning af data for egne indtægter på grundlag af BNI med indberetning af data til andre formål vedrørende nationalregnskaber (f.eks. nationalregnskabsaggregater, gælds- og underskudsstatistikker) reducerer også medlemsstaternes indberetningsbyrde.

En overgang til ENS 2010 vil forbedre kvaliteten af de data, der anvendes i forbindelse med egne indtægter på grundlag af BNI.

Målrettet regulering og forenkling

Forslaget opfylder målene om forenkling under REFIT-programmet, dels ved at synkronisere indberetningen af data for egne indtægter på grundlag af BNI med indberetning af data til andre formål vedrørende nationalregnskaber, og dels gennem en overgang til ENS 2010 for egne indtægter for at undgå, at medlemsstater skal udarbejde to sæt regnskaber, ét for ENS 2010 og ét for ENS 95.

Da forslaget kun berører nationalregnskaberne i medlemsstaterne, er virksomheder ikke berørt af forslaget.

Grundlæggende rettigheder

Ikke relevant.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Det er ikke nødvendigt med supplerende budgetmæssige ressourcer.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Lige som for den nuværende BNI-forordning vil der blive udfærdiget en rapport om anvendelsen heraf efter tre år, dvs. inden den 31. december 2022. Rapporten vil omfatte emner som f.eks. aktualiteten og kvaliteten af BNI-oversigter og BNI-data, hvordan ESSC og den formelle ekspertgruppe fungerer, samt forbedringer af BNI.

Tidligst fem år efter datoen for anvendelsen af denne forordning gennemfører Kommissionen en evaluering af denne forordning og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet og Rådet. Evalueringen skal foretages i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering 13 .

Medlemsstaterne giver Kommissionen de nødvendige oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport.

Kontrollen af egne indtægter på grundlag af BNI efterprøves grundigt af Revisionsretten i kapitlet "Indtægter" i dens årsberetning.

Der rapporteres om aktiviteterne på dette område på mødet for lederne af afdelingerne for makroøkonomisk statistik to gange om året.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ingen.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Strukturen i forslaget er baseret på den nuværende BNI-forordning. De vigtigste ændringer kan opsummeres som følger:

Præambel og betragtninger

For at understrege den statistiske integritet ved indsamling og harmonisering af BNI er retsgrundlaget artikel 338, stk. 1, i TEUF. En henvisning til den nye lovgivning om statistikker 14 og adfærdskodeksen for europæiske statistikker 15 er tilføjet ligesom der er tilføjet henvisninger til lovgivningen om egne indtægter.

Artikel 1: Definition

I denne artikel defineres BNP og BNI. Der er ingen væsentlig ændring, det er en opdatering af den standard, der skal anvendes, fra ENS 95 til ENS 2010.

Artikel 2: Indsendelse af data, revisioner og kvalitetsrapporter

Det foreslås, at data fremsendes til Eurostat senest den 30. september i stedet for den 22. september. Formålet med dette er at skabe overensstemmelse med andre fremsendelser af data for nationalregnskaberne og dermed reducere indberetningsbyrden for medlemsstaterne.

Artikel 3: BNI-oversigter

Tilpasning til ENS 2010. På grund af længden af proceduren for ratificering af lovgivningen om egne indtægter er tidsfristen for fremlæggelse af oversigterne allerede overskredet. I denne artikel fastsættes også en tidsplan for opdatering af oversigterne.

Artikel 4: BNI-ekspertgruppe

Kommissionen har foreslået en ny struktur for det europæiske statistiske system med det formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for det europæiske statistiske system og med Udvalget for det Europæiske Statistiske System som det højeste strategiske organ. Et af aspekterne ved denne strømlining er at koncentrere komitologibeføjelserne hos Udvalget for det Europæiske Statistiske System. I februar 2012 16 støttede ESSC denne nye tilgang. Som følge heraf vil det igangværende arbejde, der ikke vedrører komitologi, i BNI-udvalget – herunder en årlig udtalelse om, hvorvidt de BNI-data om egne indtægter, som medlemsstaterne fremsender hvert år, er hensigtsmæssige – skulle udføres af en ny formel ekspertgruppe, der nedsættes af Kommissionen. Definitionen af de fleste af de opgaver, der ikke vedrører komitologi, og som er defineret i den gældende BNI-forordning for BNI-udvalget, vil blive fastsat i en afgørelse fra Kommissionen.

Artikel 5: Kontrolprocedure Præciseringer angående den korrekte gennemførelse af ESN. Forbedring af dataindsamlingsprocedurer

Kommissionen vil fortsat være ansvarlig for at kontrollere BNI-kilder og -metoder. Med vedtagelsen af ENS 2010 bliver Kommissionen også ansvarlig for præcisering af den korrekte gennemførelse af ENS 2010.

Artikel 6: Informationsbesøg

Den nuværende BNI-forordning indeholder muligheden for "informationsbesøg", men ordlyden er vag angående, hvad disse bør omfatte. Disse besøg kunne undersøge enten "kvalitative" (dvs. overensstemmelse med ENS 2010) eller "kvantitative" (dvs. direkte kontrol af beregningerne) områder. Den Europæiske Revisionsret har anbefalet, at Kommissionen (Eurostat) fokuserer mere på sidstnævnte.

Begrundelsen for at have en anden slags informationsbesøg for BNI end for de øvrige egne indtægter er, at selv om viden om ENS-metoden med større sandsynlighed kan findes i Eurostat, er den praktiske erfaring for gennemførelse af samme metode til at udarbejde nationale skøn mere udbredt i medlemsstaterne.

Artikel 7

ESSC tildeles rollen med at bistå Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af de komitologiforanstaltninger, der er nødvendige for BNI-harmoniseringen. ESSC erstatter derfor BNI-udvalget, som vil ophøre med at eksistere.

Artikel 8: Rapport

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 9: Ophævelse af gældende retsforskrifter

Med ophævelsen af den nuværende BNI-forordning og det nuværende BNI-direktiv er det nødvendigt at bibeholde de afgørelser, der er truffet i henhold til disse instrumenter.

2017/0134 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Da den del af Unionens egne indtægter, der er baseret på medlemsstaternes bruttonationalindkomst i markedspriser, i det følgende benævnt "BNI", bliver stadig større, er det nødvendigt at gøre dette aggregat endnu mere sammenligneligt, pålideligt og fuldstændigt.

(2)Der, hvor statistikker anvendes direkte til administrative formål, er det særlig vigtigt med statistisk integritet gennem overholdelse af principperne i adfærdskodekset for europæiske statistikker som revideret og opdateret af Udvalget for det Europæiske Statistiske System den 28. september 2011, samt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 17 .

(3)Disse data er også et vigtigt analytisk redskab til koordinering af de nationale økonomiske politikker samt til brug for forskellige EU-politikker.

(4)I overensstemmelse med artikel 2, stk. 7, i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom, skal der ved BNI (med henblik på egne indtægter) forstås en årlig BNI i markedspriser, som fastsat i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013 ("ENS 2010"). I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom 18 og med forbehold af artikel 10, stk. 2, i samme afgørelse blev Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom 19 , desuden ophævet.

(5)Det er afgørende, at BNI-dataene er sammenlignelige, og derfor bør de relevante definitioner og regnskabsregler i ENS 2010 overholdes. Med henblik herpå bør de beregningsmetoder og basisdata, der faktisk anvendes, muliggøre en korrekt anvendelse af definitionerne og regnskabsreglerne i ENS 2010.

(6)Det er afgørende, at de kilder og metoder, der anvendes til udarbejdelse af BNI, er pålidelige. Det indebærer, at der så vidt muligt bør anvendes afprøvede metoder på robuste, egnede og opdaterede basisstatistikker.

(7)Det er afgørende, at BNI-dataene er fuldstændige, og de bør derfor også omfatte de aktiviteter, der ikke indberettes i statistiske undersøgelser eller til skattemyndighederne, socialmyndighederne og andre administrative myndigheder. En bedre BNI-dækning forudsætter udvikling af egnede statistiske grundlag og beregningsmetoder samt hensigtsmæssige tilpasninger.

(8)For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning ved levering af BNI-data til beregning af egne indtægter bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at træffe foranstaltninger vedrørende oversigter over de kilder og metoder, der anvendes til at beregne BNI og dets bestanddele i overensstemmelse med ENS 2010, samt foranstaltninger, der har til formål at forbedre sammenligneligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af medlemsstaternes BNI. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 20 .

(9)Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 21 indeholder bestemmelser om kontrolbesøg i medlemsstaterne for at kontrollere egne indtægter. Ud over disse kontrolbesøg bør Kommissionen kunne foretage BNI-informationsbesøg for at sikre, at BNI-dataene er sammenlignelige, pålidelige og fuldstændige. Deltagelse af repræsentanter for de nationale statistiske myndigheder i BNI-informationsbesøg i andre medlemsstater bør bidrage til gennemsigtighed i proceduren for kontrol af BNI.

(10)Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) er blevet bedt om at yde faglig rådgivning i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 223/2009.

(11)BNI-Udvalget, der er omhandlet i artikel 4 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 22 , har afgivet udtalelser samt rådgivet og bistået Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. I henhold til strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system (ESS), der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for ESS, bør ESSC, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009, have en rådgivende rolle og bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Med henblik herpå bør BNI-udvalget erstattes af Udvalget for det Europæiske Statistiske System for at bistå Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser i medfør af denne forordning. Ikke desto mindre bør Kommissionen oprette en ekspertgruppe, der kan bistå den i forbindelse med andre funktioner, som tidligere blev varetaget af BNI-udvalget i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, og som ikke vedrører bistand i forbindelse med udøvelsen af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.

(12)Ved Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom 23 og forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 er der indført en procedure til kontrol og vurdering af BNI's sammenlignelighed, pålidelighed og fuldstændighed i BNI-udvalgene, hvor medlemsstaterne og Kommissionen arbejder tæt sammen. Denne procedure bør tilpasses således, at der tages hensyn til brugen af BNI i henhold til ENS 2010 ved beregningen af egne indtægter, den reviderede tidsplan for overdragelse af egne indtægter og den seneste udvikling inden for for det Europæiske Statistiske System. Disse retsakter bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Definition og beregning af bruttonationalindkomsten i markedspriser

Artikel 1

1. Bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI) og bruttonationalproduktet i markedspriser (BNP) defineres i overensstemmelse med det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010), som er fastsat ved forordning (EU) nr. 549/2013.

2. I overensstemmelse med punkt 8.89 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013 defineres BNP som det endelige resultat af residente produktionsenheders produktionsaktiviteter. Det kan defineres på tre måder:

a)opgjort fra produktionssiden: BNP er summen af de forskellige institutionelle sektorers eller de forskellige erhvervs bruttoværditilvækst plus produktskatter minus produktsubsidier (som ikke er opdelt på sektorer og industrier). Det er også saldoen på den samlede økonomis produktionskonto

b)opgjort fra anvendelsessiden: BNP er summen af residente institutionelle enheders endelige anvendelse af varer og tjenester (forbrug og bruttoinvesteringer) plus eksport og minus import af varer og tjenester

c)opgjort fra indkomstsiden: BNP er summen af anvendelser på den samlede økonomis indkomstdannelseskonto (aflønning af ansatte, produktions- og importskatter minus subsidier, bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst i den samlede økonomi).

3. I overensstemmelse med punkt 8.94 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013 defineres BNI som den samlede primære indkomst, som modtages af residente institutionelle enheder: aflønning af ansatte, produktions- og importskatter minus subsidier, formueindkomst (modtaget minus betalt), bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst, brutto. BNI er lig med BNP minus primær indkomst, som skal betales af residente institutionelle enheder til ikkeresidente institutionelle enheder, plus primær indkomst, der modtages af residente institutionelle enheder fra udlandet.

Kapitel II

Indsendelse af BNI-data og supplerende oplysninger

Artikel 2

1. Medlemsstaterne udarbejder BNI i overensstemmelse med artikel 1 i forbindelse med den regelmæssige opstilling af nationalregnskaber.

2. I forbindelse med opstillingen af nationalregnskabet meddeler medlemsstaterne hvert år inden udgangen af september Kommissionen (Eurostat) tallene for BNI-aggregatet og dets bestanddele i overensstemmelse med de i artikel 1 nævnte definitioner. Totaler for BNP og dets bestanddele kan leveres i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, tre nævnte fremgangsmåder. Tallene skal vedrøre det forudgående år og eventuelle korrektioner for tidligere år.

3. Ved indsendelsen af de i stk. 2 nævnte data forelægger medlemsstaterne Kommissionen (Eurostat) en rapport om BNI-dataenes kvalitet. Rapporten skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at vise, hvorledes aggregatet er blevet beregnet, herunder navnlig en beskrivelse af enhver signifikant ændring i de anvendte kilder og metoder, samt en redegørelse for de revisioner, der er foretaget af tidligere BNI-beregninger.

Artikel 3

1. For at sikre fuld overholdelse af ENS 2010 forelægger medlemsstaterne Kommissionen (Eurostat) en oversigt over de kilder og metoder, der er brugt til at beregne BNI og dets bestanddele i overensstemmelse med ENS 2010.

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter både den detaljerede struktur og indholdet i den oversigt, der er omhandlet i stk. 1, samt en tidsplan for dens opdatering. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2.

3. For at kunne lave sammenlignelige analyser af overholdelsen udarbejder Kommissionen en vejledning til oversigterne i tæt samarbejde med den ekspertgruppe, der er omhandlet i artikel 4.

Kapitel III

Procedurer for og kontrol af beregningen af BNI

Artikel 4

Kommissionen nedsætter en formel ekspertgruppe bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og med en repræsentant for Kommissionen som formand, som både skal rådgive Kommissionen om samt fremsætte sine synspunkter til sammenligneligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af BNI-beregningerne, undersøge spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning og afgive årlige udtalelser om, hvorvidt de BNI-data til beregning af egne indtægter, som medlemsstaterne fremsender, er hensigtsmæssige.

Artikel 5

1. Kommissionen kontrollerer kilder og metoder i den oversigt, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1. En kontrolmodel, som udarbejdes af Kommissionen i tæt samarbejde med den ekspertgruppe, der er omhandlet i artikel 4, skal anvendes i denne sammenhæng. Modellen skal baseres på principperne om peer review og omkostningseffektivitet.

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstaltninger, der kan gøre BNI-dataene mere sammenlignelige, pålidelige og fuldstændige. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2.

Artikel 6

1. Uden at det berører de kontrolbesøg, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 608/2014, kan Kommissionen (Eurostat) foretage BNI-informationsbesøg i medlemsstater, når det anses for hensigtsmæssigt.

2. Ved gennemførelse af informationsbesøg i medlemsstaterne kan Kommissionen (Eurostat) anmode om bistand fra nationalregnskabseksperter, som repræsenterer de nationale statistiske myndigheder.

Nationalregnskabseksperterne registreres på en liste, der oprettes på grundlag af frivillige forslag, der er sendt til Kommissionen (Eurostat) af de nationale myndigheder, der er ansvarlige for indberetningen af nationalregnskaber.

Det er frivilligt, om medlemsstaterne vil deltage i disse besøg.

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Kapitel IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 8

Senest den 31. december 2022 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning.

Artikel 9

Direktiv 89/130/EØF, Euratom og forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 ophæves.

Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellerne som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand


(1) EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1.
(2) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(3) EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1.
(4) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.
(5) EUT C 362 af 12.12.2013, s. 2.
(6) KOM(2009) 404 endelig af 10.8.2009.
(7) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(8) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(9) Det 12. møde i ESSC, den 12. februar 2012.
(10) Se http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation.
(11) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/08-National+Accounts-RR-2011.pdf/.
(12) Tilfredshedsindekset (SI) er et udtryk for antallet af positive udtalelser ("god" eller "meget god") minus antallet af negative udtalelser ("dårlig" eller "meget dårlig") divideret med antallet af positive og negative udtalelser. SI kan have en værdi på mellem –1 og 1. Værdien er lig med 1, hvis der slet ikke er nogle udtalelser med "dårlig" eller "meget dårlig", og den er lig med –1, hvis der slet ikke er nogle udtalelser med "god" eller "meget god".
(13) SWD(2015) 111 final.
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(15) Godkendt af ESSC den 28. september 2011.
(16) Det 12. møde i Udvalget for det Europæiske Statistiske System, 12. februar 2012.
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(18) Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105).
(19) Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).
(20) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(21) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 29).
(22) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1).
(23) Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26).
Top

Bruxelles, den 20.6.2017

COM(2017) 329 final

BILAG

til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003


BILAG

Sammenligningstabeller, jf. artikel 9

Rådets Direktiv 89/130/EØF, Euratom

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1 og 3

Artikel 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 3

Artikel 2, stk. 1 og 2

-

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 2, stk. 3

-

Artikel 5

-

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

-

Artikel 8

-

Artikel 9

-

Artikel 10

Artikel 8

-

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

-

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 7

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5

Artikel 5, stk. 2

-

Artikel 5, stk. 3

-

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

-

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Top