EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0172

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

COM/2017/0172 final

Bruxelles, den 18.4.2017

COM(2017) 172 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

1. INDLEDNING

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 1 (WEEE-direktivet) fastsættes reglerne for håndtering af WEEE med henblik på at bidrage til bæredygtig produktion og forbrug ved som førsteprioritet at forebygge WEEE og derudover genbruge, genanvende og på anden måde nyttiggøre sådant affald for at reducere bortskaffelsen af affald og bidrage til effektiv brug af ressourcer og genvinding af værdifulde sekundære råstoffer.

Ved WEEE-direktivet tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 20, med henblik på:

fastsættelse af overgangstilpasninger med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes eventuelle vanskeligheder ved at nå de indsamlingsandele, der er fastsat i direktivets artikel 7, stk. 4

den mulige ændring af bilag VII om krav til selektiv behandling for at indføre andre behandlingsteknologier, jf. artikel 8, stk. 4

fastsættelse af kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder for behandlingen af WEEE, som finder sted uden for EU, jf. artikel 10, stk. 3

tilpasning af artikel 16, stk. 5, og bilag IV, VII, VIII og IX til den videnskabelige og tekniske udvikling, jf. artikel 19.

2. RETSGRUNDLAG

Denne rapport forelægges i medfør af artikel 20, stk. 2, i WEEE-direktivet. I henhold til denne artikel har Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for en periode på fem år fra den 13. august 2012. Kommissionen skal ligeledes udarbejde en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Ifølge artikel 20, stk. 2, forlænges delegationen af beføjelser stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.3. UDØVELSE AF DE DELEGEREDE BEFØJELSER

Kommissionen har i den periode, der er omfattet af rapporten, ikke udøvet delegerede beføjelser af de årsager, der er forklaret i det følgende.

3.1. Overgangstilpasninger med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes eventuelle vanskeligheder ved at nå de indsamlingsandele, der er fastsat i direktivets artikel 7, stk. 4

Med artikel 7, stk. 1, i WEEE-direktivet indføres der fra 2016 en årlig minimumsindsamlingsprocent på 45 %, som er baseret på den gennemsnitlige vægt af det elektriske og elektroniske udstyr (EEE), der er bragt i omsætning i de foregående tre år i hver medlemsstat. I anden omgang skal den årlige minimumsindsamlingsprocent fra 2019 være 65 % af den gennemsnitlige vægt af EEE, der er bragt i omsætning i de foregående tre år i hver medlemsstat, eller alternativt 85 % af vægten af WEEE, der er genereret på en medlemsstats område. Ifølge artikel 7, stk. 3, kan visse medlemsstater 2 være undtaget fra dette krav. Den Tjekkiske Republik, Letland, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien har gjort brug af denne undtagelse.

Derudover giver artikel 7, stk. 4, i WEEE-direktivet mulighed for overgangsordninger med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes eventuelle vanskeligheder ved at nå indsamlingsandelene. For at vurdere de problemer, som medlemsstaterne måtte støde på med hensyn til at nå indsamlingsmålene, bad Kommissionen uafhængige konsulenter om at gennemgå relevante statistiske data og relevant litteratur og teknisk information, ligesom den afholdte høringer, herunder en workshop med vigtige interesserede parter (medlemsstater, brancheorganisationer, ordninger for udvidet producentansvar, NGO'er og uafhængige eksperter) 3 .

Undersøgelserne viste, at medlemsstaternes største problem er den høje indsamlingsandel, som ikke afspejles i statistikkerne for indsamling af WEEE, navnlig hvis indsamlingen finder sted uden for ordningerne for udvidet producentansvar, eller hvis WEEE ikke håndteres af autoriserede genanvendelsesvirksomheder. Problemet forstærkes af medlemsstaternes begrænsede håndhævelses- og overvågningskapacitet. Den store og vidt forskellige gruppe af aktører, som er involveret i håndteringen af WEEE, det stadigt begrænsede offentlige kendskab og utilstrækkelige indsamlingsinfrastrukturer blev ligeledes påpeget som en hindring for at nå målene.

Analysen konkluderede, at selv om indsamlingsmålet for 2019 er ambitiøst, så kan det lade sig gøre at nå det, hvis medlemsstaterne gør en yderligere indsats for gradvist at løse de konstaterede problemer. Dette ses i de fremskridt, som visse medlemsstater har gjort, idet de allerede har nået høje indsamlingsandele.

Kommissionen konkluderer på den baggrund, at der ikke har været nogen særlige omstændigheder, som ville kunne begrunde vedtagelsen af en delegeret retsakt med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes vanskeligheder ved at nå de indsamlingsandele, der er fastsat i WEEE-direktivet.

Kommissionen vil via et målrettet initiativ til fremme af overholdelse af reglerne yde støtte og vejledning til medlemsstaterne for at hjælpe dem med at håndtere eventuelle vanskeligheder ved at nå målene. Initiativet bliver iværksat sideløbende med denne rapport med fokus på de væsentligste krav i WEEE-direktivet.

3.2. Ændring af bilag VII, artikel 8, stk. 4

Bilag VII omhandler den selektive behandling af WEEE-materialer og -komponenter.

Ved artikel 8, stk. 4, i WEEE-direktivet tillægges Kommissionen beføjelser til at ændre bilag VII for at indføre andre behandlingsteknologier, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

I den periode, der er omfattet af nærværende rapport, har Kommissionen ikke modtaget oplysninger, som kunne begrunde en ændring af bilag VII.

Direktivets gennemførelsesfrist var den 14. februar 2014. Imidlertid har mange medlemsstater gennemført det med en vis forsinkelse, og i praksis var 2016 det første år, hvor direktivet var gennemført i alle 28 medlemsstater. En ændring af bilag VII har på den baggrund hidtil ikke været nødvendig, og der er ikke vedtaget nogen dermed forbundne delegerede retsakter.

3.3. Kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder for behandlingen af WEEE, som finder sted uden for EU, artikel 10, stk. 3

Ifølge artikel 10, stk. 2, i WEEE-direktivet regnes WEEE, der eksporteres ud af Unionen, kun med ved konstateringen af, at de i direktivets artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis eksportøren i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 og forordning (EF) nr. 1418/2007 kan forelægge bevis for, at behandlingen fandt sted under omstændigheder, der svarer til kravene i direktivet. Ifølge artikel 10, stk. 3, i WEEE-direktivet skal Kommissionen senest 14. februar 2014 vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af udførlige regler som supplement til reglerne i artikel 10, stk. 2, navnlig vedrørende kriterierne for vurderingen af tilsvarende omstændigheder for behandlingen af WEEE uden for EU.

Som forberedelse til sådanne delegerede retsakter foretog Kommissionen en undersøgelse 4 , hvis formål var at indkredse og sammenligne potentielle muligheder for vurdering og dokumentation af tilsvarende omstændigheder og at fremsætte anbefalinger om de bedste mulige politikker. I undersøgelsen indgik en høring af interesserede parter.

Derudover bad Kommissionen, i forbindelse med kravet i direktivets artikel 8, stk. 5, om korrekt behandling, de europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde europæiske standarder for behandlingen af WEEE, herunder nyttiggørelse, genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug, som afspejler den nyeste viden 5 . Disse standarder forventes at hjælpe de relevante operatører i EU med at overholde WEEE-direktivet og hjælpe operatørerne uden for EU med at bevise, at deres behandling af WEEE finder sted under tilsvarende omstændigheder som i EU. Standarderne er under udarbejdelse hos Cenelec og forventes færdige inden udgangen af 2017.

På baggrund af den udførte analyse og under hensyntagen til det igangværende arbejde med udarbejdelsen af europæiske standarder for behandling af WEEE foretog Kommissionen høringer af ekspertgruppen for delegerede retsakter under direktivet, hvilket Rådet og Parlamentet blev underrettet om. Det blev som et resultat af høringerne betragtet som nødvendigt at afvente færdiggørelsen af standarderne for behandling af WEEE i lyset af forbindelsen mellem standarderne og fastsættelsen af kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder for behandlingen af WEEE eksporteret fra EU.

Kommissionen var derfor i den periode, der er omfattet af rapporten, ikke i stand til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 10, stk. 3, om end dette fortsat er en prioritet inden for rammerne af EU's politikker vedrørende miljø, råstoffer og den cirkulære økonomi.

3.4. Tilpasning af artikel 16, stk. 5, og bilag IV, VII, VIII og IX til den videnskabelige og tekniske udvikling, artikel 19

Artikel 16, stk. 5, i WEEE-direktivet omhandler medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser. Bilag IV indeholder en ikke-udtømmende liste over EEE, som henhører under EEE-kategorierne. Bilag VII omhandler selektiv behandling af materialer og komponenter i affald af elektrisk og elektronisk udstyr. I bilag VIII præciseres de tekniske krav til pladser til oplagring og anlæg til behandling af WEEE, og i bilag IX vises piktogrammet til mærkning af EEE.

I den periode, som er omfattet af denne rapport, har der ikke været nogen passende lejlighed til at tilpasse artikel 16, stk. 5, og ovennævnte bilag til den videnskabelige og tekniske udvikling, og Kommissionen har ikke vedtaget nogen relevante delgerede retsakter, om end dette forbliver en mulighed.

Kommissionen har som en del af pakken om den cirkulære økonomi foreslået 6 at ændre artikel 16, stk. 5, med henblik på at forenkle medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser og forbedre datakvaliteten.

4. KONKLUSION

Kommissionen har i løbet af de seneste ikke udøvet de delegerede beføjelser, den er tillagt i direktiv 2012/19/EU, af de i denne rapport beskrevne årsager. Den vil af de anførte årsager muligvis gøre det i fremtiden.

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tage denne rapport til efterretning.

(1)

 EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.

(2)

 Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.

(3)

 "Study on collection rates on WEEE":  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

"Equivalent conditions for waste electrical and electronic equipment (WEEE) recycling operations taking place outside the European Union"  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Mandat M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2015) 593 final).

Top