Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0111

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

COM/2017/0111 final - 2017/047 (NLE)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2017

Bruxelles, den 3.3.2017

COM(2017) 111 final

2017/0047(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne
i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring
af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse (der er knyttet som bilag til forslaget til Rådets afgørelse) har til formål at ændre bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen med henblik på at indarbejde forordning (EU) nr. 510/2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af
CO
2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer 1 og dermed forbundne retsakter i EØS-aftalen.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Vedlagte udkast til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse udvider den allerede eksisterende EU-politik til EØS-EFTA-staterne (Norge, Island og Liechtenstein).

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Udvidelsen af gældende EU-ret i EØS-EFTA-staterne via deres indarbejdelse i EØS-aftalen gennemføres i overensstemmelse med målene og principperne i aftalen, der har til formål at oprette et dynamisk og ensartet europæisk økonomisk samarbejdsområde, som skal bygge på fælles regler og lige konkurrencevilkår.

Disse bestræbelser omfatter alle politikker inden for området fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital samt ledsagepolitikker og horisontale politikker i EØS-aftalen.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Den lovgivning, der skal indarbejdes i EØS-aftalen, bygger på artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

I henhold til artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 2 om visse gennemførelsesbestemmelser til EØS-aftalen skal Rådet på forslag af Kommissionen fastlægge den holdning, som skal indtages på Unionens vegne til sådanne afgørelser.

Kommissionen forelægger i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse til vedtagelse i Rådet som Unionens holdning. Kommissionen håber snarest muligt at kunne forelægge forslaget i Det Blandede EØS-Udvalg.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet af følgende grunde:  

Målet med dette forslag, nemlig at sikre ensartethed på det indre marked, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens virkninger bedre nås på EU-plan.

Indarbejdelsen af gældende EU-ret i EØS-aftalen foretages i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket bekræfter den valgte tilgang.

Proportionalitetsprincippet

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går forslaget ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dets mål, nemlig at sikre ensartethed på det indre marked.

Valg af retsakt

I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen er reguleringsmidlet Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse. Det Blandede EØS-udvalg sikrer en effektiv gennemførelse og anvendelse af EØS-aftalen. Den træffer med henblik herpå afgørelser i de i EØS-aftalen fastsatte tilfælde.

3.RESULTATERNE AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Indhentning og brug af ekspertbistand

I forbindelse med forberedelsen af den pågældende lovgivning afholdt Kommissionen en offentlig internethøring samt to interessentmøder. Der blev endvidere foretaget en ekstern undersøgelse, hvori man så nærmere på mulige lovinitiativer med henblik på at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer.

Konsekvensanalyse

Kommissionen har inden for rammerne af forberedelsen af den pågældende lovgivning foretaget en detaljeret konsekvensanalyse, hvori den har analyseret en lang række politiske løsningsmodeller.

Den vedlagte afgørelse fra Det Blandede EØS-udvalg har blot til formål at udvide det nuværende system til EØS-EFTA-staterne.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Indarbejdelsen i EØS-aftalen forventes ikke at få virkninger for budgettet, eftersom mulige supplerende indtægter fra registrering af køretøjer i EØS/EFTA-stater skal overføres til EFTA-Tilsynsmyndigheden, og omvendt.

5.ANDRE FORHOLD

Begrundelse for de vigtigste ønskede tilpasninger og foreslået løsning

Ved forordning (EU) nr. 510/2011 indføres et system for præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer. Udkastet til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse udvider EU’s system til EØS/EFTA-staterne, således at systemet kommer til at omfatte alle EØS-stater med undtagelse af Liechtenstein.

Afgifter for emissionsoverskridelser, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011, som omhandlet i tilpasning i) i Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse

Der er foretaget den tilpasning, at det påhviler EFTA-Tilsynsmyndigheden at pålægge fabrikanter, der er etableret i EØS/EFTA-staterne, afgifter for emissionsoverskridelser.

Afgifterne vil blive pålagt for nye lette erhvervskøretøjer, der sælges i henholdsvis EU og EØS/EFTA-staterne. Som følge heraf skal afgifterne fordeles mellem EU og EØS/EFTA.

Der foreslås derfor en fordelingsnøgle, således at afgifterne fordeles forholdsmæssigt på grundlag af andelen af nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i henholdsvis EU eller i EFTA-staterne, i forhold til det samlede antal nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i EØS.

Opkrævning af afgifter for emissionsoverskridelser, jf. artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 510/2011, som omhandlet i tilpasning j) i Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse

Artikel 9, stk. 3, giver Kommissionen retsgrundlag til at fastsætte metoder til opkrævning af afgifter for emissionsoverskridelser. Disse metoder blev fastsat ved Kommissionens afgørelse 2012/99/EU 3 . Da der i henhold til EØS-aftalen findes en særskilt tilsynsmyndighed og et særskilt tilsynssystem, er der foretaget den tilpasning, at EFTA-Tilsynsmyndigheden skal tage stilling til metoderne for opkrævning af afgifter for emissionsoverskridelser. Disse metoder skal baseres på Kommissionens metoder.

Fordeling af afgifter for emissionsoverskridelser, jf. artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 510/2011, som omhandlet i tilpasning k) i Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse

Det bestemmes i artikel 9, stk. 4, at afgifterne betragtes som indtægter, der indgår i Den Europæiske Unions almindelige budget.

Der er derfor foretaget den tilpasning for EFTA-staterne, at fordelingen af afgifterne for emissionsoverskridelser, der vedrører EFTA, skal fastlægges.

Anvendelse af forordning (EU) nr. 510/2011 på Liechtenstein, jf. tilpasning o) i Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse

De langvarige, meget tætte historiske bånd mellem Liechtenstein og Schweiz er stærkt påvirket af told- og valutaaftalen mellem de to lande (om oprettelse af en told- og møntunion), som blev indgået i 1923 (LGBl. nr. 24/1923). Told- og valutaaftalen med Schweiz har også en væsentlig indvirkning på Liechtensteins miljø- og finanspolitiske strategier. Gennem told- og valutaaftalen er mange schweiziske miljøbestemmelser umiddelbart gældende i Liechtenstein eller gennemført i Liechtensteins lovgivning på grundlag af bilaterale aftaler mellem de to lande.

På denne baggrund har Liechtenstein anmodet om at blive undtaget fra anvendelsen af forordning (EU) nr. 510/2011 ud fra den betragtning, at anvendelse af den schweiziske præstationsordning i Liechtenstein vil sikre opnåelse af de mål, der er fastsat i EU’s lovgivning.2017/0047 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne
i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring

af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 4 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen") trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen kan Det Blandede EØS-Udvalg beslutte at ændre bl.a. bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen.

(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 5  skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(4)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 205/2012 6 skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(5)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 7 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 8 skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(7)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1047/2013 9 skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(8)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 253/2014 10 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(9)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014 11 skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(10)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014 12 skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(11)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 13 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(12)EØS-aftalens bilag XX (Miljø) bør derfor ændres.

(13)Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   

   Formand

(1) EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.
(2) EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6-8.
(3) Kommissionens afgørelse 2012/99/EU af 17. februar 2012 om nærmere bestemmelser for opkrævning af afgifter for nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissionsoverskridelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 samt til Rådets tekst, EUT L 47 af 18.2.2012, s. 69.
(4) EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1).
(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 205/2012 af 6. januar 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår de datakilder og dataparametre, der skal indberettes af medlemsstaterne (EUT L 72 af 10.3.2012, s. 2).
(7) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).
(8) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 af 6. november 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011, for så vidt angår regler for ansøgning om undtagelse fra de specifikke CO2 CO2-emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer (EUT L 38 af 9.2.2013, s. 1).
(9) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1047/2013 af 21. august 2013 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 med henblik på korrektion af de gennemsnitlige specifikke CO2 -emissioner for 2010, der er anført for fabrikanten Piaggio (EUT L 285 af 29.10.2013, s. 1).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 253/2004 af 26. februar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 for at fastsætte de nærmere bestemmelser for at nå 2020-målet om at nedbringe CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 38).
(11) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014 af 17. februar 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (EUT L 121 af 24.4.2014, s. 1).
(12) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 410/2014 af 23. april 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (EUT L 121 af 24.4.2014, s. 21).
(13) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 af 25. april 2014 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 af 26.4.2014, s. 57).
Top

Bruxelles, den 3.3.2017

COM(2017) 111 final

BILAG

til

Forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne
i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring
af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr.


af

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer 1 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 205/2012 af 6. januar 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår de datakilder og dataparametre, der skal indberettes af medlemsstaterne 2 , skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 3 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 af 6. november 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår regler for ansøgning om undtagelse fra de specifikke CO2-emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer 4 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1047/2013 af 21. august 2013 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 med henblik på korrektion af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for 2010, der er anført for fabrikanten Piaggio 5 , skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 253/2014 af 26. februar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 med henblik på at fastsætte de nærmere bestemmelser for at nå 2020-målet om at nedbringe CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer 6 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014 af 17. februar 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces 7 , skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(8)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 410/2014 af 23. april 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces 8 , skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(9)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 af 25. april 2014 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 9 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(10)Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes efter punkt 21av (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF) i bilag XX til EØS-aftalen:

"21aw.32011 R 0510: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2 -emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1), som ændret ved:

32012 R 0205: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 205/2012 af 6. januar 2012 (EUT L 72 af 10.3.2012, s. 2)

32014 R 0253: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 253/2014 af 26. februar 2014 (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 38)

32014 R 0404: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014 af 17. februar 2014 (EUT L 121 af 24.4.2014, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med EØS-aftalen med følgende tilpasninger:

a)Følgende afsnit tilføjes i artikel 7, stk. 2:

"Hvis der i poolen kun deltager fabrikanter, der er etableret i EFTA-staterne, skal fabrikanterne indsende oplysningerne til EFTA-Tilsynsmyndigheden. Hvis der i poolen deltager mindst én fabrikant, der er etableret i Unionen og mindst én fabrikant, der er etableret i EFTA-staterne, skal fabrikanterne indsende oplysningerne til Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden."

b)Følgende afsnit tilføjes i artikel 7, stk. 3:

"EFTA-Tilsynsmyndigheden skal underrette fabrikanter, der er etableret i EFTA-staterne."

c)Følgende afsnit tilføjes i artikel 7, stk. 4:

"Hvis der i poolen kun er fabrikanter, der er etableret i EFTA-staterne, skal fabrikanterne i fællesskab informere EFTA-Tilsynsmyndigheden. Hvis der i poolen er mindst én fabrikant, der er etableret i Unionen, og mindst én fabrikant, der er etableret i EFTA-staterne, skal fabrikanterne i fællesskab informere både Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden."

d)I artikel 7, stk. 5, ændres ordene "artikel 101 og 102 i TEUF" til "artikel 53 og 54 i EØS-aftalen", og ordet "Union" læses som "EØS".

e)I artikel 7, stk. 7 og artikel 10, stk. 1, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".

f)De data, som EFTA-staterne rapporterer, skal også føres i det centrale register, der er nævnt i artikel 8, stk. 4.

g)Følgende afsnit tilføjes i artikel 8, stk. 4:

"EFTA-Tilsynsmyndigheden foretager beregningerne i første afsnit for fabrikanter, der er etableret i EFTA-staterne, og underretter hver fabrikant i overensstemmelse med andet afsnit."

h)I artikel 8, stk. 5 og 6, samt i artikel 11, stk. 3, 4, 5 og 6, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordet "Kommissionen", jf. dog protokol 1 til aftalen.

i)Følgende afsnit tilføjes i artikel 9, stk. 1:

"Hvis fabrikanten eller forvalteren af poolen er etableret i en EFTA-stat, pålægger EFTA-Tilsynsmyndigheden afgiften for emissionsoverskridelse.

Afgifterne for emissionsoverskridelser fordeles forholdsmæssigt mellem Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden efter andelen af nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i henholdsvis EU eller i EFTA-staterne, i forhold til det samlede antal nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i EØS."

j)Følgende afsnit tilføjes i artikel 9, stk. 3:

"Europa-Kommissionen gør brug af sine etablerede metoder til opkrævning af afgifter for emissionsoverskridelser i henhold til stk. 1 som fastsat i Kommissionens afgørelse 2012/100/EU, også med hensyn til registreringer i EFTA-Stater af fabrikanter, der er etableret i EU.

EFTA-Tilsynsmyndigheden fastsætter metoderne til opkrævning af afgifter for emissionsoverskridelser i henhold til stk. 1. Disse metoder skal baseres på Kommissionens metoder."

k)Følgende afsnit tilføjes i artikel 9, stk. 4:

 "For EFTA-staterne fastsætter EFTA-staterne fordelingen af afgifterne for emissionsoverskridelser."

l)I artikel 11, stk. 2, indsættes ordene "eller i tilfælde af en fabrikant, der er etableret i EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden," efter ordet "Kommissionen", jf. dog protokol 1 til aftalen.

m)Følgende afsnit tilføjes i artikel 12, stk. 2:

"Leverandører eller fabrikanter, der er etableret i EFTA-staterne, fremsender ansøgninger i henhold til nærværende artikel til Kommissionen. Kommissionen giver sådanne ansøgninger samme prioritet som andre ansøgninger i henhold til nærværende artikel."

n)Følgende afsnit tilføjes i artikel 12, stk. 4:

"Kommissionens afgørelser om godkendelse af innovative teknologier i henhold til nærværende artikel finder generel anvendelse og skal indarbejdes i EØS-aftalen."

o)Denne forordning gælder ikke for Liechtenstein.

21awa.32012 R 0293: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1), som ændret ved:

32014 R 0410: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 410/2014 af 23. april 2014 (EUT L 121 af 24.4.2014, s. 21).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med EØS-aftalen med følgende tilpasninger:

a)I artikel 9 og 10 indsættes ordene "eller i tilfælde af en fabrikant, der er etableret i EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden," efter ordet "Kommissionen".

b)Artikel 10a, stk. 3, gælder ikke for EFTA-Tilsynsmyndigheden.

21awb.32013 R 0114: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 af 6. november 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011, for så vidt angår regler for ansøgning om undtagelse fra de specifikke CO2 -emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer (EUT L 38 af 9.2.2013, s. 1), som ændret ved:

32013 R 1047: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1047/2013 af 21. august 2013 (EUT L 285 af 29.10.2013, s. 1).

Forordningen gælder i forbindelse med EØS-aftalen med følgende tilpasninger:

a)I artikel 6, stk. 1, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordet "Kommissionen", jf. dog protokol 1 til aftalen.

b)Artikel 6, stk. 2, og e-mailen, der er anført i bilag I, finder ikke anvendelse for så vidt angår EFTA-Tilsynsmyndigheden.

21awc.32014 R 0427: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 af 25. april 2014 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 af 26.4.2014, s. 57)."

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 510/2011 og (EU) nr. 253/2014, delegeret forordning (EU) nr. 205/2012, (EU) nr. 114/2013, (EU) nr. 1047/2013 og (EU) nr. 404/2014, samt gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012, (EU) nr. 410/2014 og (EU) nr. 427/2014, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den […], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1*.

10Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

   

   […]

   Formand
   
   
   
   […]

   Sekretærer for
   Det Blandede EØS-Udvalg

(1) EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.
(2) EUT L 72 af 10.3.2012, s. 2.
(3) EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1.
(4) EUT L 38 af 9.2.2013, s. 1.
(5) EUT L 285 af 29.10.2013, s. 1.
(6) EUT L 84 af 20.3.2014, s. 38.
(7) EUT L 121 af 24.4.2014, s. 1.
(8) EUT L 121 af 24.4.2014, s. 21.
(9) EUT L 125 af 26.4.2014, s. 57.
(10) [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]
Top