Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0068

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

COM/2017/068 final - 2017/024 (NLE)

Bruxelles, den 22.2.2017

COM(2017) 68 final

2017/0024(NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet BBI") er et organ, der varetager gennemførelsen af et offentligt-privat partnerskab 1 , som består af Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, på den ene side og Bio-based Industries Consortium ("BIC") 2 på den anden side. Fællesforetagendet BBI er oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 ("Rådets forordning") med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ for biobaserede industrier ("BBI-initiativet") for perioden indtil den 31. december 2024. Fællesforetagendet BBI's vedtægter findes i bilaget til Rådets forordning 560/2014 ("vedtægterne").

I henhold til artikel 3 i Rådets forordning bør Unionens finansielle bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's administrative omkostninger og driftsomkostninger udgøre højst 975 mio. EUR. Dette bidrag opdeles på følgende måde:

- højst 29,25 mio. EUR i form af finansielle 3 bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's 4 administrative omkostninger og

- mindst 945,75 mio. EUR i form af finansielle bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger4 (i det følgende benævnt "EU's bidrag").

I henhold til artikel 4 i Rådets forordning bør finansielle bidrag fra BIC eller dets konstituerende enheder til dækning af fællesforetagendet BBI's administrative omkostninger og driftsomkostninger udgøre mindst 2 730 mio. EUR. Dette bidrag opdeles på følgende måde:

- højst 29,25 mio. EUR i form af finansielle bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's administrative omkostninger 5  

- mindst 182,5 mio. EUR i form af finansielle bidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger 6  

- et ikke nærmere angivet beløb 7 i form af bidrag i naturalier 8 til gennemførelsen af indirekte aktioner 9 (også benævnt naturalydelser til dækning af driftsomkostninger, i det følgende benævnt "IKOP") og

- mindst 1 755 mio. EUR i form af bidrag i naturalier til gennemførelsen af supplerende aktiviteter (i det følgende benævnt "IKAA") 10 .

Det aktuelle ændringsforslag omhandler de juridiske forhold vedrørende de finansielle bidrag, der henvises til i artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 12, stk. 4, i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.

I henhold til vedtægternes artikel 12, stk. 3, litra b) og artikel 12, stk. 4, bør BIC indgive finansielle bidrag til dækning af driftsomkostningerne på mindst 182,5 mio. EUR 11 senest den 31. december 2024 12 . Ydermere fremgår det af vedtægternes artikel 12, stk. 3, litra b), set i sammenhæng med vedtægternes artikel 12, stk. 5, at dette finansielle bidrag fra BIC bør opføres på fællesforetagendet BBI's budget (på programniveau). I henhold til vedtægternes artikel 12, stk. 5, udgør medlemmernes finansielle bidrag til dækning af driftsomkostningerne ressourcer, som fællesforetagendet BBI opfører på sit budget. Derudover skal en del af driftsomkostningerne i henhold til vedtægternes artikel 12, stk. 3, litra b), dækkes af finansielle bidrag fra andre medlemmer end Unionen. Den sidstnævnte bestemmelse henviser ikke til de konstituerende enheder, der udgør andre medlemmer end Unionen; disse enheder deltager i gennemførelsen af indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI, og har mulighed for at yde finansielle bidrag direkte til sådanne indirekte aktioner (på projektniveau).

Ifølge afsnit 3.2.5 i finansieringsoversigten til forslaget om Rådets forordning om fællesforetagendet BBI af 10. juli 2013 13 forventer lovgiver, at der på fællesforetagendet BBI's budget årligt opføres 17,5 mio. EUR i finansielle bidrag fra industrien til dækning af driftsomkostninger.

BIC har anerkendt sin forpligtelse til at yde et finansielt bidrag på mindst 182,5 mio. EUR senest den 31. december 2024, men der er opstået vanskeligheder med hensyn til ydelsesmetoden 14 . For mange af BIC's medlemmer er det ikke økonomisk rentabelt at yde bidrag på programniveau, da de ikke garanteres noget udbytte til gengæld (f.eks. projektresultater og de tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder), og da det kan gavne konkurrenter, der deltager i projekter, som finansieres af fællesforetagendet BBI 15 . Derfor har BIC foreslået en alternativ metode til at yde finansielle bidrag: at give medlemmerne mulighed for at yde deres finansielle bidrag direkte på projektniveau 16 . Denne metode ville tilskynde BIC's medlemmer til at deltage finansielt, da de ville kunne få adgang til resultaterne af de projekter, der udelukkende er forbeholdt projektdeltagerne.

Europa-Kommissionen har vurderet BIC's forslag og undersøgt, om (og i så fald i hvilket omfang) Unionens interesser påvirkes af BIC's påståede vanskeligheder med at opfylde sin forpligtelse til at yde finansielle bidrag til fællesforetagendet BBI. I første omgang kunne Europa-Kommissionen blot have afvist BIC's argumenter med den begrundelse, at det ikke henhører under Kommissionens kompetenceområde at forfølge interesserne af et privat medlem af fællesforetagendet, at overholdelsen af de eksisterende retlige rammer er obligatorisk, og at manglende overholdelse ville føre til sanktioner i henhold til Rådets forordning 17 . Dette ville dog medføre en negativ virkning med hensyn til fællesforetagendet BBI's formål, som er at udføre aktiviteter gennem samarbejde mellem interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder SMV'er, forsknings- og teknologicentre samt universiteter 18 . Derfor besluttede Kommissionens tjenestegrene at indtage en proaktiv holdning og foretog en dybdegående vurdering af problemet for at fastlægge den mest hensigtsmæssige opfølgning. Dette bestod af en analyse af potentielle lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis konklusion pegede på, at en formel ændring af de retlige rammer var påkrævet.

For at sikre, at denne ændring sker uden at påvirke Rådets forordnings oprindelige formål, fastlagde Europa-Kommissionens tjenestegrene de målsætninger, der lå til grund for forpligtelsen til at yde finansielle bidrag: 1) at sikre ydelsen af et privat minimumsbidrag til dækning af fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger gennem et tilsagn afgivet af det private medlem, 2) at sikre en minimumsløftestangseffekt af Unionens bidrag og ikke mindst 3) at understøtte væksten i bioøkonomisektoren ved at tilvejebringe midler til forsknings- og innovationsaktioner på dette område. Med hensyn til den første målsætning afgav især BIC-medlemmerne inden for skovbruget tilsagn om at deltage finansielt; disse medlemmer kan på grund af deres forretningsmodel 19 ikke bidrage med IKOP og kan kun deltage finansielt i fællesforetagendet BBI. Med hensyn til den tredje målsætning blev 150 mio. EUR (af det forventede finansielle bidrag fra BIC på 182,5 mio. EUR) øremærket til investering i forsknings- og innovationsaktioner 20 (hvor de vigtigste modtagere er det akademiske samfund og SMV'er).

Under hensyntagen til rationalet bag forpligtelsen til at yde finansielle bidrag har Europa-Kommissionens tjenestegrene arbejdet på at fastlægge de mulige metoder til at yde dette finansielle bidrag. En sammenlignende analyse af Rådets forordning med de retlige rammer for andre fællesforetagender 21 viste sig at være konstruktiv i denne forbindelse. Det finansielle bidrag fra andre medlemmer end Unionen blev kun fastsat i forordningen om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 ("IMI2") 22 . I modsætning til forordningen om fællesforetagendet BBI indeholder forordningen om fællesforetagendet IMI2 ikke en forpligtelse til at yde finansielle bidrag. Det er blot en mulighed for andre medlemmer end Unionen. Et sådant finansielt bidrag inden for fællesforetagendet IMI2 kan ydes både på program- og projektniveau. Ydermere bør det bemærkes, at bidragene på fællesforetagendet IMI2's programniveau ydes af trustfonde og velgørende organisationer, der som følge af deres natur fungerer som offentlige bidragydere (f.eks. Bill & Melinda Gates Foundation eller Welcome Trust), mens de konstituerende og tilknyttede enheder i Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger (EFPIA) (modstykket i IMI2 til BIC's medlemmer) yder finansielle bidrag på projektniveau. Dermed konkluderer den sammenlignende analyse, at: 1) forpligtelsen til at yde et finansielt bidrag udelukkende på programniveau findes kun i forbindelse med fællesforetagendet BBI, 2) fællesforetagendet BBI's nuværende model er fyldestgørende med henblik på at fremme samarbejdet med trustfonde og velgørende organisationer, og ikke mindst 3) fællesforetagendet BBI's rammer bør tilpasses, da de også skal omfatte samarbejde med kommercielle virksomheder.

Som enheden med ansvar for at fremme Unionens almene interesser og tage passende initiativer med henblik herpå 23 foreslår Europa-Kommissionen under hensyntagen til BIC's vanskeligheder med at yde sit finansielle bidrag efter metoden i Rådets forordning at tilpasse den oprindelige ordlyd i Rådets forordning ved at indføre muligheden for at yde finansielle bidrag på projektniveau ud over den eksisterende metode med bidrag på programniveau. Denne løsning afhjælper situationen på en effektiv måde og bidrager til at nå de oprindelige mål i Rådets forordning ved at give BIC's medlemmer mulighed for at opfylde deres oprindelige forpligtelse. Denne løsning svarer til fællesforetagendet IMI2's løsning, hvor andre medlemmer end Unionen kan yde finansielle bidrag på enten programniveau, hvilke trustfonde og velgørende organisationer plejer at gøre, eller på projektniveau, hvilket kommercielle enheder gør.

Den foreslåede ændring er ikke en del af programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit).

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag har til formål at forbedre bestemmelserne i Rådets forordning og at strømline dem yderligere i retning af dens målsætninger. Dette forslag er derfor fuldstændigt sammenhængende med fællesforetagendet BBI's oprindelige målsætninger og med de gældende regler.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Fællesforetagendet BBI udvikler "tætte synergier med andre EU-programmer inden for områder som uddannelse, miljø, konkurrenceevne og SMV'er samt med fondene inden for samhørighedspolitikken og politikken for udvikling af landdistrikter, der specifikt kan bidrage til at styrke den nationale og regionale forsknings- og innovationskapacitet i forbindelse med intelligente specialiseringsstrategier" 24 .

Vigtigheden af (at oprette) et offentligt-privat partnerskab for biobaserede industrier i form af et fælles teknologiinitiativ blev understreget i en række meddelelser fra Kommissionen såsom "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa" 25 , "En industriel renæssance i Europa" 26 , "Offentlig-private partnerskaber under Horisont 2020: et stærkt redskab til at sikre innovation og vækst i Europa" 27 og meddelelsen om det europæiske innovationspartnerskab om landbrugets produktivitet og
bæredygtighed
28 .

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette ændringsforslag er artikel 187 og 188 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF").

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Dette initiativ henhører ikke under nogen af de enekompentencer, der udtrykkeligt er overdraget til EU. Det er dog kun EU, der er i stand til at ændre de retlige rammer for fællesforetagender oprettet i henhold til artikel 187 og 188 i TEUF. Medlemsstaterne kan ikke på egen hånd ændre de retlige rammer for en EU-organisation.

Proportionalitetsprincippet

Formålet med dette ændringsforslag er at tilpasse bestemmelserne i Rådets forordning, således at BIC's medlemmer får praktisk mulighed for at opfylde deres forpligtelse til at yde deres finansielle bidrag. Forslaget har ingen virkninger ud over den, som oprindeligt var påtænkt i forbindelse med Rådets forordning. Derfor går den foreslåede foranstaltning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål på tilstrækkelig vis, både med hensyn til dens indhold og form, og overholder dermed proportionalitetsprincippet.

Valg af retsakt

Der blev foretaget en analyse af lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis konklusion pegede på et behov for en formel ændring af Rådets forordning. Da det ikke er muligt at fortolke Rådets forordning således, at der kan ydes finansielle bidrag på projektniveau, er den eneste tilbageværende mulighed at ændre selve Rådets forordning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Rådets forordning trådte i kraft i juni 2014, og en foreløbig evaluering af fællesforetagendet BBI skal foreligge senest den 30. juni 2017. Derfor er der endnu ikke blevet foretaget efterfølgende evalueringer eller kvalitetskontrol med hensyn til Rådets forordning.

Høringer af interesserede parter

Europa-Kommissionen foretager løbende operationelle udvekslinger med BIC, dets medlemmer og fællesforetagendet BBI's programkontor inden for rammerne af gennemførelsen af fællesforetagendet BBI. Metoden for BIC-medlemmernes ydelse af finansielle bidrag har været genstand for adskillige høringer og drøftelser.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Europa-Kommissionen anvendte ikke ekstern ekspertbistand i behandlingen af problemet med BIC-medlemmernes finansielle bidrag.

Konsekvensanalyse

Formålet med dette ændringsforslag er at tilpasse bestemmelserne i Rådets forordning, således at dens oprindeligt påtænkte virkning kan opnås i fuldt omfang. Dermed har dette ændringsforslag ingen virkninger ud over den, som oprindeligt var påtænkt i forbindelse med Rådets forordning.

Derudover er en konsekvensanalyse ifølge værktøjskassen for bedre regulering 29 ikke nødvendig, hvis Kommissionen stort set ikke har noget valg. Som tidligere nævnt er Kommissionens valgmuligheder i dette tilfælde begrænsede, da den kun "teknisk set" ændrer en tidligere politisk afgørelse, der allerede har været genstand for en konsekvensanalyse, ved at præcisere tekniske detaljer med de begrænsede skønsbeføjelser, den har til rådighed. Der er derfor ikke behov for en konsekvensanalyse i forbindelse med dette initiativ.

Målrettet regulering og forenkling

Den foreslåede ændring er ikke en del af programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit).

For at vurdere dens indvirkning på den lovgivningsmæssige og administrative byrde er det nødvendigt dels at beskrive de rammer, som oprindeligt blev fastsat i Rådets forordning, og dels at beskrive de rammer, som er påtænkt i forbindelse med dette forslag.

For at overholde kravene i Rådets forordning skal BIC's medlemmer yde individuelle finansielle bidrag til BIC i overensstemmelse med de regler, som BIC har godkendt. BIC indsamler de individuelle finansielle bidrag fra sine medlemmer, opfører dem i sit regnskab og videregiver de finansielle bidrag 30 til fællesforetagendet BBI. Fællesforetagendet BBI opfører dem i sit regnskab som del af driftsbudgettet 31 sammen med det bidrag, som det modtager fra Unionen (hvilket udgør fællesforetagendet BBI's bidrag til indirekte aktioner).

Som del af den daglige drift foretager fællesforetagendet BBI en vurdering af de omkostninger, der pådrages og rapporteres af støttemodtagerne i de projekter, som fællesforetagendet BBI finansierer. Efter at de støtteberettigede omkostninger er godkendt (i overensstemmelse med de gældende retlige rammer, især reglerne for deltagelse i Horisont 2020 32 og de tilskudsaftaler, der er indgået mellem fællesforetagendet BBI og støttemodtagerne), fordeler fællesforetagendet BBI sit bidrag til projekterne. Støttemodtagerne opfører det modtagne bidrag fra fællesforetagendet BBI i deres regnskab i overensstemmelse deres nationale lovgivning og deres sædvanlige regnskabspraksis.

I tråd med dette forslag vil BIC's medlemmer fortsat have mulighed for at yde finansielle bidrag på programniveau som beskrevet ovenfor. Herudover vil de BIC-medlemmer, der deltager i fællesforetagendet BBI's projekter, have mulighed for at overføre deres finansielle bidrag direkte til en anden deltager i samme projekt, som fremført i indsatsbeskrivelsen, i overensstemmelse med de regler, som begge parter indbyrdes har godkendt (konsortieaftalen), og med de gældende retlige rammer. Deltagerne opfører bidragene i deres regnskab i overensstemmelse deres nationale lovgivning og deres sædvanlige regnskabspraksis.

En sammenlignende oversigt af de to sæt rammer fremgår af nedenstående skema:

Nuværende rammer

Foreslået alternativ

finansielle overførsler fra BIC's medlemmer til BIC

finansielle overførsler fra BIC's medlemmer til støttemodtagerne

bogføring foretaget af BIC

finansielle overførsler fra BIC til fællesforetagendet BBI

bogføring foretaget af fællesforetagendet BBI

(efter vurdering af støtteberettigede omkostninger)

finansielle overførsler fra fællesforetagendet BBI til støttemodtagerne

bogføring foretaget af støttemodtagerne i overensstemmelse deres nationale lovgivning og deres sædvanlige regnskabspraksis

bogføring foretaget af støttemodtagerne i overensstemmelse deres nationale lovgivning og deres sædvanlige regnskabspraksis

Dette forslag letter BIC's og fællesforetagendet BBI's administrative byrde hvad angår deres formidlende rolle mellem projektdeltagerne og de BIC-medlemmer, der er forpligtet til at yde finansielle bidrag. BIC vil dog i sidste ende være ansvarlig for at rapportere den samlede værdi af de finansielle bidrag fra sine medlemmer som fastsat i artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning.

De relevante ændringer vil blive indført i fællesforetagendet BBI's model til støtteaftaler baseret på en lignende løsning i fællesforetagendet IMI2's model til støtteaftaler.

Det påtænkte system er allerede blevet taget i anvendelse af fællesforetagendet for IMI 33 og anvendes på nuværende tidspunkt også i forbindelse med fællesforetagendet IMI2.

Grundlæggende rettigheder

Ændringsforslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

4.    VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Dette ændringsforslag har ingen virkninger for budgettet.

Som beskrevet ovenfor gør de nuværende retlige rammer det meget svært for BIC's medlemmer at overholde dem, og derfor ville det få virkninger for budgettet ikke at fremlægge et ændringsforslag. I konkret forstand ville manglende overholdelse fra andre medlemmer i Unionen af de retlige rammer udløse finansielle sanktioner i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning, som blandt andet omfatter nedsættelse af Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet BBI. En nedskæring i budgettet ville hovedsageligt påvirke det akademiske samfund og de relevante SMV'er, da dette finansielle bidrag hovedsageligt er afsat til forsknings- og innovationsaktioner (hvor det akademiske samfund og SMV'er er de vigtigste støttemodtagere 34 ).

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Der er ikke behov for en konkret gennemførelsesplan, da ændringen af Rådets forordning – ligesom den oprindelige forordning – vil blive gennemført via projekter, som fællesforetagendet BBI udvælger efter at have udført åbne indkaldelser af konkurrerende forslag. Der blev heller ikke udarbejdet en gennemførelsesplan i forbindelse med den oprindelige vedtagelse af Rådets forordning.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Dette ændringsforslag vedrører en forordning fra Rådet, der er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Dermed er der ikke behov for forklarende dokumenter.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Dette ændringsforslag indeholder én materiel bestemmelse med følgende virkninger:

- Som supplement til den eksisterende metode indføres der en ny metode til at yde finansielle bidrag som omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra b), i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning.

- Ydelsen af finansielle bidrag vil kunne foregå efter to metoder: ved at overføre dem fra BIC til fællesforetagendet BBI (som hidtil) og/eller ved at overføre dem direkte fra et BIC-medlem til en anden støttemodtager i samme projekt.

- Der omfattes flere parter, der kan yde finansielle bidrag som omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra b), i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning. Ud over det "andet medlem end Unionen" (dvs. alene BIC) vil dets "konstituerende enheder" (dvs. BIC's medlemmer) også have mulighed for at yde finansielle bidrag.

- Forpligtelsen til at nå det overordnede finansielle mål i artikel 12, stk. 4, i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning fastholdes.

- BIC's medlemmer får mulighed for via BIC at indberette deres finansielle bidrag på projektniveau til fællesforetagendet BBI.

2017/0024 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og artikel 188, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 35 ,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet BBI") blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 36 .

(2)Ifølge artikel 12, stk. 4, i fællesforetagendet BBI's vedtægter, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 560/2014 ("vedtægterne"), er det finansielle bidrag til driftsomkostninger fra andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen på mindst 182 500 000 EUR i den i artikel 1 i forordning (EU) nr. 560/2014 anførte periode, dvs. fra oprettelsen af fællesforetagendet BBI til den 31. december 2024.

(3)Bio-based Industries Consortium Aisbl ("BIC") er et andet medlem end Unionen i fællesforetagendet BBI og er fortsat parat til at yde støtte til fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger svarende til beløbet i vedtægternes artikel 12, stk. 4. BIC har dog foreslået en alternativ finansieringsmetode via finansielle bidrag ydet af dets konstituerende enheder på niveauet for indirekte aktioner.

(4)BBI-initiativets formål er at udføre aktiviteter gennem samarbejde mellem interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder SMV'er, forsknings- og teknologicentre samt universiteter, hvilket kun kan opfyldes ved at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for ikke kun at yde finansielle bidrag i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI.

(5)Det er derfor nødvendigt at ændre vedtægterne for at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for at yde finansielle bidrag svarende til det fulde beløb som omhandlet i vedtægternes artikel 12, stk. 4, således at bidragene ikke kun kan ydes i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI; disse bidrag indberettes til fællesforetagendet BBI —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 12 i vedtægterne for fællesforetagendet for biobaserede industrier, der er fastsat i bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014, foretages følgende ændringer:

Stk. 3, litra b), affattes således:

"b) finansielle bidrag fra de andre medlemmer end Unionen eller deres konstituerende enheder"

Stk. 4 affattes således:

"4. De finansielle bidrag til de i stk. 3, litra b), omtalte driftsomkostninger fra andre medlemmer end Unionen eller deres konstituerende enheder er på mindst 182 500 000 EUR i den i denne forordnings artikel 1 anførte periode.

Disse finansielle bidrag ydes i form af betalinger til fællesforetagendet BBI eller i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   Formand

(1) Artikel 1 i Rådets forordning 560/2014.
(2) Artikel 2 i vedtægterne i bilaget til Rådets forordning 560/2014.
(3) Udtrykket "finansielle" dækker over bidrag, der er betalt kontant.
(4) Artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning 560/2014 i sammenhæng med artikel 12, stk. 2, i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.
(5) Artikel 4, stk. 2, litra a), i Rådets forordning 560/2014 i sammenhæng med artikel 12, stk. 2, i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.
(6) Artikel 4, stk. 2, litra a), i Rådets forordning 560/2014 i sammenhæng med artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 12, stk. 4, i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.
(7) Beløbet er ikke angivet præcist, men ved afslutningen af fællesforetagendet BBI fastsættes dets nedre grænse ved at trække alle andre leverede bidrag fra minimumsgrænsen på 2 730 mio. EUR.
(8) Udtrykket "naturalier" dækker over bidrag, der består af varer og/eller tjenesteydelser frem for kontanter.
(9) Artikel 4, stk. 2, litra a), i Rådets forordning 560/2014 i sammenhæng med artikel 12, stk. 3, litra c), i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning 560/2014.
(10) Bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter defineres i artikel 4, stk. 2, litra b), i Rådets forordning 560/2014.
(11) BIC er det eneste "andet medlem end Unionen".
(12) Den i artikel 1 anførte periode er "indtil den 31. december 2024".
(13) Forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2013) 496).
(14) I løbet af regnskabsårene 2014, 2015 og 2016 har BIC bidraget med 0,75 mio. på programniveau.
(15) Et givent BIC-medlems konkurrenter kan ikke forhindres i at deltage i et projekt, der finansieres af fællesforetagendet BBI, da det ville være i strid med åbenheden og gennemsigtigheden af fællesforetagendet BBI's forslagsindkaldelser.
(16) Brev af 31. marts 2015 fra BIC's bestyrelse til GD RTD F.2.
(17) Jf. artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning 560/2014.
(18) Jf. betragtning 14 i Rådets forordning 560/2014.
(19) Medlemmer inden for skovbruget har i almindelighed ingen intern forskningskapacitet og udliciterer normalt deres forskningsaktiviteter til det akademiske samfund og SMV'er.
(20) Jf. side 46 i den strategiske innovations- og forskningsdagsorden af marts 2013 ( SIRA ), hvor det samlede prioriterede beløb til forskning og udvikling (dvs. forsknings- og innovationsaktioner) er 600 mio. EUR (hvoraf 150 mio. EUR stammer fra BIC-medlemmernes finansielle bidrag, 150 mio. EUR stammer fra deres bidrag i naturalier, og 300 mio. EUR stammer fra EU's bidrag).
(21) Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 , Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 , Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL , og Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail .
(22) Oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014.
(23) Jf. artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union.
(24) Jf. betragtning 17 i Rådets forordning 560/2014.
(25) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, COM(2012) 60 final .
(26) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, COM(2014) 14 final .
(27) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, COM(2013) 494 final .
(28) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, COM(2012) 79 final .
(29) Jf. s. 33 i værktøjskassen for bedre regulering.
(30) I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, litra b), i sammenhæng med artikel 12, stk. 4, i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning.
(31) I overensstemmelse med artikel 12, stk. 5, litra b), i sammenhæng med artikel 12, stk. 3, litra a) og b), i vedtægterne knyttet som bilag til Rådets forordning.
(32) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)".
(33) Fællesforetagendet for IMI blev oprindeligt oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler.
(34) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 623/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020" med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier.
(35) EUT C af , s. .
(36) Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).
Top