EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0298

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Fritagelser for tredjelandes centralbanker og andre enheder i henhold til forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR)

COM/2017/0298 final

Bruxelles, den 9.6.2017

COM(2017) 298 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Fritagelser for tredjelandes centralbanker og andre enheder i henhold til forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR)


1.INDLEDNING

Forordningen om markeder for finansielle instrumenter (i det følgende benævnt MiFIR) 1 og direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID 2) 2 blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 12. juni 2014, trådte i kraft den 2. juli 2014 og anvendes fra den 3. januar 2018.

MiFID 2/MiFIR introducerer en markedsstruktur, som har til formål at sikre, at handel, når det er relevant, finder sted på regulerede platforme, og at handel gøres gennemsigtig for at sikre en effektiv og rimelig prisfastsættelse.

I denne forbindelse indrømmes der i MiFIR en fritagelse fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed for så vidt angår andre finansielle instrumenter end aktieinstrumenter til gavn for regulerede markeder, markedsoperatører og investeringsselskaber i forbindelse med transaktioner, hvor modparten er medlem af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), og den pågældende transaktion gennemføres som led i udøvelsen af penge- og valutapolitikken eller politikken for finansiel stabilitet, som det pågældende medlem af ESCB har retlig beføjelse til at udøve, og det pågældende medlem på forhånd har underrettet sin modpart om, at transaktionen er fritaget. MiFIR giver desuden Kommissionen beføjelse til at udvide anvendelsesområdet for denne fritagelse til tredjelandes centralbanker, når de nødvendige betingelser er opfyldt.

I dette øjemed bestilte Kommissionen en ekstern undersøgelse hos Centre for European Policy Studies (CEPS) og universitetet i Bologna om "Exemptions for third-country central banks and other entities under the Market Abuse Regulation (MAR) and the market in Financial Instrument Regulation (MiFIR) (fritagelser for tredjelandes centralbanker og andre enheder i henhold til markedsmisbrugsforordningen (MAR) og forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR))" (i det følgende benævnt "undersøgelsen"). Undersøgelsen er baseret på empiri og forskning og indeholder en analyse af de gældende regler for før- og efterhandelsgennemsigtighed, når tredjelandes centralbanker handler med værdipapirer, samt af omfanget af disse centralbankers handel med værdipapirer i EU.

2.RAPPORTENS RETSGRUNDLAG: MiFIR's ARTIKEL 1, STK. 9

Artikel 1, stk. 6, i MiFIR indeholder en fritagelse fra reglerne om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forbindelse med transaktioner, hvor modparten er medlem af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), og den pågældende transaktion gennemføres som led i udøvelsen af penge- og valutapolitikken eller politikken for finansiel stabilitet, som det pågældende medlem af ESCB har retlig beføjelse til at udøve, og det pågældende medlem på forhånd har underrettet sin modpart om, at transaktionen er fritaget.

Desuden tillægges Kommissionen i henhold til artikel 1, stk. 9, i MiFIR beføjelse til at: "[...] vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50 med henblik på at udvide anvendelsesområdet for stk. 6 til andre centralbanker.

I dette øjemed forelægger Kommissionen senest den 1. juni 2015 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer behandlingen af transaktioner fra tredjelandes centralbanker, der med henblik på dette stykke omfatter Den Internationale Betalingsbank. Rapporten skal indeholde en analyse af deres lovbestemte opgaver og deres omsætning i Unionen. I rapporten:

a) identificeres bestemmelser, som er gældende i de relevante tredjelande, vedrørende administrativt fastlagte krav om offentliggørelse af centralbanktransaktioner, herunder transaktioner, der foretages af medlemmer af ESCB i disse tredjelande, og

b) vurderes de potentielle virkninger, som administrativt fastlagte krav om offentliggørelse i Unionen kan have for tredjelandes centralbanktransaktioner.

Hvis rapporten konkluderer, at fritagelsen i stk. 6 er nødvendig i forbindelse med transaktioner, hvor modparten er et tredjelands centralbank, der gennemfører aktiviteter som led i pengepolitikken eller aktiviteter vedrørende valuta og finansiel stabilitet, fastsætter Kommissionen, at denne fritagelse skal finde anvendelse på det pågældende tredjelands centralbank.

3.OMFATTEDE JURISDIKTIONER

Rapporten omfatter følgende lande: Australien, Brasilien, Canada, Hongkong SAR, Indien, Japan, Mexico, Schweiz, Singapore, Republikken Korea, Tyrkiet og USA – og Den Internationale Betalingsbank (BIS), som i henhold til artikel 1, stk. 9, i MiFIR skal betragtes som en centralbank fra et tredjeland med henblik på dette stykke. Denne liste er med forbehold af eventuelle ændringer og sletninger af relevante lande, der skal vurderes i fremtiden.

De relevante bedømmelseskriterier for jurisdiktioner bør baseres på økonomiske indikatorer, størrelsen og graden af sammenkobling mellem landenes finansielle sektor og Unionens samt soliditeten af den lovgivningsmæssige ramme, der gælder i tredjelandet.

For så vidt angår navnlig størrelsen og graden af sammenkobling, anvendte Kommissionen den af IMF offentliggjorte liste med jurisdiktioner, der fungerer som hjemsted for de systemisk vigtigste finansieringsinstitutter, for hvilke IMF's Financial Sector Assessment Program (FSAP) er obligatorisk. IMF's metode kombinerer størrelsen og forbundetheden af de enkelte landes finansielle sektor og tager derfor højde for finansmarkedsdimensionen. Ifølge IMF dækker denne gruppe af lande næsten 90 % af det globale finansielle system og 80 % af de globale økonomiske aktiviteter og omfatter størstedelen af såvel G20-landene som medlemmerne af Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB). Institutioner, der er hjemmehørende i EU's medlemsstater, er ikke omfattet af undersøgelsen. Endvidere er to yderligere kriterier relevante for udvælgelsen af de relevante jurisdiktioner: for at komme i betragtning til vurderingen med henblik på indrømmelse af fritagelsen i artikel 1, stk. 9, må en jurisdiktion ikke være opført af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) på listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, og jurisdiktionerne skal have undertegnet IOSCO's multilaterale aftalememorandum (MMoU).

4.ANALYSE AF DE ENKELTE JURISDIKTIONER

I henhold til mandatet i artikel 1, stk. 9, i MiFIR baseres analysen af de identificerede jurisdiktioner på to nøglekriterier, der begge var afgørende for Kommissionens vurdering:

a.Regler om administrativt fastlagt offentliggørelse af centralbanktransaktioner: reglerne for markedsgennemsigtighed, der gælder for centralbanktransaktioner ("markedsgennemsigtighed"), og/eller gennemsigtigheden af centralbankens operationelle ramme ("operationel gennemsigtighed") og

b.Nødvendigheden af en fritagelse: det transaktionsvolumen, som centralbanken har gennemført med EU-modparter, eller i finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU.

Med henblik på vurderingen blev opfyldelsen af disse to kriterier anset for at være obligatorisk, eftersom de opfanger de forhold, der er omhandlet i artikel 1, stk. 9, i MiFIR. I denne forbindelse vedrører "markedsgennemsigtighed" transaktionsspecifik gennemsigtighed for individuelle værdipapirer, mens den "operationelle gennemsigtighed" henviser til bredere gennemsigtighedsregler, der regulerer en centralbanks drift. I betragtning af målsætningen og anvendelsesområdet for MiFIR anså man det derfor for nødvendigt at foretage en analyse af de administrativt fastlagte krav vedrørende markedsgennemsigtigheden for transaktioner og gennemsigtigheden af de operationelle rammer for at vurdere det hensigtsmæssige i at indrømme en fritagelse til tredjelandes centralbanker i overensstemmelse med artikel 1, stk. 9, litra a), i MiFIR. Desuden spiller transaktionsvolumenen mellem det tredjeland, hvor den relevante centralbank er beliggende, og EU en rolle, da det er en indikator for de potentielle virkninger, som administrativt fastlagte krav om offentliggørelse i Unionen kan have for tredjelandes centralbanktransaktioner i overensstemmelse med artikel 1, stk. 9, litra b), i MiFIR.

I betragtning af kravene og målene i henhold til MiFIR har man endvidere overvejet følgende kriterier:

i) eksistensen af en underretningsprocedure, hvorved et tredjelands centralbank underretter sin modpart om, at en transaktion er fritaget

ii) tredjelandes centralbankers evne til at sondre mellem transaktioner til de centrale politiske formål, som angives i MiFIR, og transaktioner, der udføres i "rent" investeringsøjemed og

iii) eksistensen af en lignende fritagelse for tredjelandes centralbanker i den jurisdiktion, som undersøgelsen vedrører.

Ovenstående supplerende kriterier blev vurderet under hensyntagen til krav og mål i MiFIR. I henhold til MiFIR kan fritagelserne i artikel 1, stk. 6, i MiFIR ikke indrømmes centralbanker, når de udfører transaktioner i rent investeringsøjemed. I forbindelse med undersøgelsen analyserede man derfor, om tredjelandes centralbanker sondrer mellem transaktioner, der udføres til reguleringsmæssige formål eller i investeringsøjemed. Derudover analyserede man, hvorvidt tredjelandes centralbanker har en underretningsprocedure for fritagne transaktioner eller om de i det mindste overvejer at indføre en sådan procedure i forbindelse med handel med finansielle modparter i EU, hvilket øger graden af gennemsigtighed og derfor er i henhold til MiFIR. Endelig kan eksistensen af en lovbestemt fritagelse for centralbankhandel på tredjelandes markedspladser påvirke hensigtsmæssigheden af en fritagelse for så vidt angår de aspekter, der vedrører omkostningseffektiviteten.

Efter en vurdering af disse kriterier nåede Kommissionen frem til den konklusion, at det er af afgørende betydning, at tredjelandes centralbanker kan skelne mellem transaktioner, der udføres i henholdsvis regulerings- og investeringsøjemed, idet fritagelsen i henhold til artikel 1, stk. 9, ellers ikke ville være tilstrækkeligt afgrænset. Derimod anser man efter yderligere overvejelser ikke manglende underretningsprocedurer for fritagne transaktioner på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport for at være et tilstrækkelig væsentligt grundlag til at vurdere, at fritagelsen i artikel 1, stk. 9, ikke bør være til rådighed, fordi de jurisdiktioner, som i øjeblikket ikke har sådanne procedurer, har tilkendegivet, at de er rede til at indføre dem, når MiFIR-ordningen er på plads. Endelig anses eksistensen i den jurisdiktion, der er under vurdering, af lovbestemte fritagelser for centralbanktransaktioner, som gennemføres på tredjelandes markedspladser, ikke for nødvendig for at opnå fritagelse, eftersom dette ikke kræves udtrykkeligt i henhold til artikel 1, stk. 9, MiFIR.

En generel oversigt over vurderingen findes i bilag 1 3 . Kommissionen konkluderer, at ovennævnte jurisdiktioner i kraft af deres rammer for markeds- og/eller operationel gennemsigtighed har et retligt grundlag, der giver mulighed for en tilstrækkelig grad af markedsgennemsigtighed 4 . Desuden er handelsaktiviteterne i EU, der hidrører fra disse jurisdiktioner, omfattende nok til at kunne berettige en udvidelse af fritagelsen fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed til disse jurisdiktioner. Desuden konkluderede Kommissionen, at det var hensigtsmæssigt at indrømme fritagelse til BIS, hvis muligheder for at udføre sine vigtige opgaver af offentlig interesse og for at hjælpe den internationale gruppe af centralbanker ikke bør bringes i fare. I modsætning til centralbanker nævnes BIS udtrykkeligt som en enhed, som kan medtages om nødvendigt. I modsætning til vurderingen i relation til centralbanker nåede man frem til denne konklusion på grundlag af en kvalitativ vurdering.

Nedenfor gives der et kort resumé af analysen af de udvalgte lande i forhold til ovennævnte kriterier. For en detaljeret beskrivelse og nøjere analyse henvises der til undersøgelsen fra CEPS.

Reserve Bank of Australia (RBA)

Nøglekriterier

Andre instrumenter end aktieinstrumenter er ikke omfattet af gennemsigtighedsregler i forbindelse med handelen. For så vidt angår den operationelle gennemsigtighed, fremlægger RBA oplysninger om poster på balancen, bekendtgør sine daglige åbne markedsoperationer, og den leverer visse aggregerede oplysninger om sine transaktioner, efter at disse transaktioner er gennemført, ved hjælp af elektroniske nyhedstjenester.

RBA har et stort handelsvolumen med EU-modparter eller finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU.

Supplerende kriterier

Udenlandske centralbanker er fritaget fra gennemsigtighedskravene.

RBA anses for at være i stand til at skelne mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner til andre formål (såsom "investeringsformål").

Endelig gælder det, at selv om instituttet ikke har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse for handel med finansielle modparter i EU, har det erklæret sig rede til at indføre en sådan procedure, når MiFIR-ordningen er på plads.

Brasiliens centralbank (BCB)

Nøglekriterier

Ufravigelige regler for gennemsigtighed i handelen med finansielle instrumenter omfatter visse andre instrumenter end aktieinstrumenter, herunder debentures, commercial papers og derivater. Statsobligationer og omsættelige instrumenter, der er garanteret af et finansieringsinstitut, udgør den vigtigste fritagelse fra reglerne om markedsgennemsigtighed. Med hensyn til operationel gennemsigtighed oplyser den nationale centralbank om åbne markedsoperationer på Sisbacen og sit websted, hvor den også stiller oplysninger til rådighed om resultaterne af auktionerne, herunder vedrørende udenlandsk valuta.

BCB har høje handelsvolumener med EU-modparter eller i finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU.

Supplerende kriterier

Der er ingen fritagelser fra kravene om gennemsigtighed for udenlandske centralbanker.

BCB kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner til andre formål (navnlig "investeringsformål"), som spiller en marginal rolle.

Endelig har instituttet en procedure med henblik på at underrette modparterne om eksistensen af en fritagelse i forbindelse med handel med finansielle modparter i EU.Bank of Canada (BoC)

Nøglekriterier

For så vidt angår markedsgennemsigtighed dækker ufravigelige regler for handel med finansielle instrumenter visse andre instrumenter end aktieinstrumenter, f.eks. obligationer, commercial papers og derivater. Statsobligationer er dog udtrykkeligt fritaget, og det samme gælder udenlandske værdipapirer. Foranstaltninger vedrørende operationel gennemsigtighed omfatter bl.a., at BoC på forhånd offentliggør oplysninger forud for term-repotransaktioner til balancestyringsformål. Det samlede resultat af disse transaktioner offentliggøres ligeledes på den nationale centralbanks websted.

BoC's handelsvolumen med EU-modparter eller i finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU, er stort.

Supplerende kriterier

Der gælder en fritagelse fra krav om gennemsigtighed for udenlandske centralbanker.

BoC kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner til andre formål (navnlig "investeringsformål").

Endelig gælder det, at selv om instituttet ikke i øjeblikket har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU, er det parat til at indføre en sådan, når MiFIR-ordningen er på plads.

Peoples' Bank of China (PBoC)

Nøglekriterier

PBoC har ingen gennemsigtighedskrav for andre instrumenter end aktieinstrumenter, og markedsdeltagerne forventes ikke at offentliggøre og indberette oplysninger om transaktioner. Operationel gennemsigtighed opnås gennem offentliggørelse af åbne markedsoperationer og resultaterne af kortfristede likviditetsoperationer.

Kommissionen afventer oplysninger om PBoC's handelsaktiviteter på EU's finansielle markeder og med EU-modparter. Dermed var det ikke muligt at vurdere den bagvedliggende økonomiske begrundelse for indrømmelse af fritagelse på nuværende tidspunkt.

Supplerende kriterier

Eftersom instituttet kun opfylder et af de tre nøglekriterier, har CEPS lagt ekstra vægt på tre yderligere kriterier:

– udenlandske centralbanker er ikke omfattet af en generel fritagelse fra gennemsigtighedskrav,

– instituttets evne til at skelne mellem transaktioner, der gennemføres til henholdsvis investeringsformål og politiske formål, er ikke blevet dokumenteret,

– der foreligger ingen oplysninger om underretningsprocedurer, hvor man informerer EU-modparter om, at transaktionerne ikke er underlagt gennemsigtighedskrav.

På grund af manglen på oplysninger om transaktioner, der er gennemført med EU-modparter eller med finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU, var CEPS ikke i stand til at nå frem til en afgørelse om, hvorvidt det for indeværende er hensigtsmæssigt og nødvendigt med en fritagelse i henhold til artikel 1, stk. 9, i MiFIR for PBoC.

Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

Nøglekriterier

Hvad angår markedsgennemsigtighed, har Hongkong ingen gennemsigtighedskrav for handel med andre instrumenter end aktieinstrumenter. Med hensyn til operationel gennemsigtighed offentliggør den nationale centralbank overordnede poster på sin balance og ændringer i valutareserven snarere end oplysninger om transaktioner. Den leverer dog specifikke detaljerede oplysninger om udstedelse af "Exchange Fund Bills and Notes".

HKMA har høje handelsvolumener med EU-modparter eller finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU.

Supplerende kriterier

Der findes ingen fritagelse fra gennemsigtighedskrav for udenlandske centralbanker.

HKMA kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig har HKMA indført en procedure til at kunne underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU.

Reserve Bank of India (RBI)

Nøglekriterier

Med hensyn til markedsgennemsigtighed indberettes OTC-transaktioner i andre instrumenter end aktieinstrumenter (finder normalt sted over telefonen) i modulet for det sekundære marked i "Negotiated Dealing"-handelssystemet. Oplysninger om handelspriserne på værdipapirer findes på RBI's og Clearing Corporation of India Ltd.'s (CCIL) websteder. Med hensyn til operationel gennemsigtighed offentliggør BBI en auktionskalender; for åbne markedstransaktioner og likviditetsinstrumenter offentliggøres disse oplysninger på forhånd, og aggregerede oplysninger om resultaterne af operationen efterfølgende. Den offentliggør også statistiske oplysninger om åbne markedsoperationer på ugebasis og om valutapolitikken i sin månedlige bulletin (transaktionsbaserede oplysninger om transaktioner i udenlandsk valuta gives ikke).

Handelsvolumen med EU-modparter eller finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU, er lav.Supplerende kriterier

RBI indberetter ikke transaktioner i udenlandsk valuta gennemført af udenlandske centralbanker, og der er generelt ikke nogen forpligtelse til at indberette transaktioner med udenlandske centralbanker. RBI kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig gælder det, at selv om instituttet ikke har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU, er det parat til at indføre en sådan, når MiFIR-ordningen er på plads.

Bank of Japan (BoJ)

Nøglekriterier

Ufravigelige regler om markedsgennemsigtighed omfatter en række indberetningskrav for OTC-derivater, men markedsoperatører er kun forpligtet til at foretage indberetninger til ministeriet og til transaktionsregistre, ikke til offentligheden. Selvregulerende organisationer har imidlertid udstedt specifikke krav om offentliggørelse af referencepriser på andre finansielle instrumenter end aktieinstrumenter. Med hensyn til den operationelle gennemsigtighed offentliggør BoJ ikke oplysninger på forhånd, men offentliggør de samlede auktionsresultater, efter at de enkelte transaktioner har fundet sted.

Handelsvolumen med EU-modparter eller finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU, er lavt.

Supplerende kriterier

Udenlandske centralbanker kan blive fritaget fra krav om gennemsigtighed i henhold til en generel bestemmelse om fortrolighed, som gælder for tilfælde, hvor offentliggørelse ville kunne skade forholdet til tredjelande.

BoJ kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig gælder det, at selv om instituttet ikke har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU, er det parat til at indføre en sådan, når MiFIR-ordningen er på plads.

Bank of Mexico (Banxico)

Nøglekriterier

Banxico har ingen ufravigelige regler om handelsgennemsigtighed for andre instrumenter end aktieinstrumenter. Regler udsprunget af selvregulering omfatter imidlertid meddelelsesforpligtelser. For så vidt angår operationel gennemsigtighed, offentliggør Banxico de vigtigste oplysninger i sin informationsbulletin forud for auktioner, herunder de anslåede beløb og operationstypen.

Banxicos handelsvolumen med EU-modparter eller i finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU, er lavt.

Supplerende kriterier

Transaktioner foretaget af udenlandske centralbanker er ikke fritaget fra krav om gennemsigtighed. Banxico kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig har Banxico indført en procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU.

Monetary Authority of Singapore (MAS)

Nøglekriterier

For så vidt angår markedsgennemsigtighed indeholder retningslinjerne for regulering af markeder, der er udstedt af MAS i henhold til "Securities and Futures Act", en forpligtelse til at levere både før- (bedste købs- og salgskurser) og efterhandelsoplysninger (gennemførte transaktioner). Disse regler og retningslinjer gælder for børser og godkendte markedsoperatører, som ikke er dealere. For så vidt angår operationel gennemsigtighed giver MAS markedsdeltagerne meddelelse om betingelserne for auktioner samt auktionsresultaterne.

MAS har et stort handelsvolumen med EU-modparter eller i finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU.

Supplerende kriterier

MAS indrømmer ikke fritagelse fra krav om gennemsigtighed for indenlandske transaktioner gennemført af udenlandske centralbanker. MAS kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig gælder det, at selv om MAS ikke har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU, er den parat til at indføre en sådan, når MiFIR-ordningen er på plads.

Bank of Korea (BoK)

Nøglekriterier

Der er ikke krav om markedsgennemsigtighed for andre instrumenter end aktieinstrumenter, der er fastsat i ufravigelige regler. Markedsregler udsprunget af selvregulering indeholder imidlertid gennemsigtighedskrav for referencepriser for andre instrumenter end aktieinstrumenter, som BoK normalt handler med. For så vidt angår den operationelle gennemsigtighed offentliggør BoK samlede oplysninger om poster på balancen. I forbindelse med forvaltning af udenlandsk valuta offentliggør BoK samlede oplysninger om investeringstranchen for sine udenlandske aktiver.

BoK har et stort handelsvolumen med EU-modparter eller finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU.

Supplerende kriterier

Indenlandske transaktioner gennemført af udenlandske centralbanker er ikke fritaget fra krav om gennemsigtighed.

BoK kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig gælder det, at selv om BoK ikke har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU, er den parat til at indføre en sådan, når MiFIR-ordningen er på plads.

Den schweiziske centralbank (SNB)

Nøglekriterier

For så vidt angår markedsgennemsigtighed, findes der indberetningskrav for andre instrumenter end aktieinstrumenter, og "SIX Repo"-platformen, som SNB benytter til at gennemføre en stor del af sine transaktioner, er også tilgængelig til repotransaktioner på interbankmarkedet og er omfattet af krav om før- og efterhandelsgennemsigtighed. Med hensyn til operationel gennemsigtighed offentliggør SNB oplysninger om sine åbne markedstransaktioner og stående faciliteter.

SNB har et stort handelsvolumen med EU-modparter eller i finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU.

Supplerende kriterier

Indenlandske transaktioner gennemført af udenlandske centralbanker er ikke fritaget fra gennemsigtighedskravene, men dette drøftes i øjeblikket. Desuden kan SNB sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig gælder det, at selv om SNB ikke har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU, er den parat til at indføre en sådan, når MiFIR-ordningen er på plads.

Tyrkiets Centralbank (CBRT)

Nøglekriterier

Tyrkiet har gennemsigtighedskrav for andre instrumenter end aktieinstrumenter (bortset fra OTC-derivater) i form af ufravigelige regler og selvregulering. CBRT er medlem af Borsa Istanbul, og dens handelsvolumen i andre instrumenter end aktieinstrumenter via denne platform offentliggøres af børsen sammen med resten af medlemmernes. Med hensyn til operationel gennemsigtighed offentliggør CBRT aggregerede oplysninger om åbne markedsoperationer, f.eks. genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler gennem auktioner og noteringer og direkte køb gennem auktioner og noteringer, samt om likviditetspapirer. Borsa Istanbul offentliggør det handelsvolumen, som CBRT gennemfører via børsens platform. CBRT offentliggør oplysninger om reserveforvaltningsaktiviteter i sin årsberetning (oplysninger om investeringsbenchmarks, overordnede oplysninger om porteføljesammensætning) og i en række månedsrapporter.

Handelsvolumen med EU-modparter eller finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU, er stort.

Supplerende kriterier

Indenlandske transaktioner gennemført af udenlandske centralbanker er ikke fritaget fra krav om gennemsigtighed. CBRT kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig gælder det, at selv om CBRT ikke har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU, er den parat til at indføre en sådan, når MiFIR-ordningen er på plads.

United States Federal Reserve System — Federal Reserve Bank of New York (FRBNY)

Nøglekriterier

USA har omfattende gennemsigtighedskrav for andre instrumenter end aktieinstrumenter inden for rammerne af selvreguleringen ("Trade Reporting and Compliance Engine" fra FINRA). Statsobligationer er fritaget fra krav om gennemsigtighed (selv om personer, der gennemfører transaktioner i amerikanske statspapirer samt "US agency-debentures" og værdipapirer i USD med sikkerhed i aktiver og fast ejendom, er underlagt lovbestemte rapporteringskrav). Med hensyn til operationel gennemsigtighed offentliggør FRBNY udførlige oplysninger om sine transaktioner både før og efter gennemførelsen.

FRBNY har et lavt handelsvolumen med EU-modparter eller i finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU.

Supplerende kriterier

Transaktioner gennemført af udenlandske centralbanker er ikke fritaget fra gennemsigtighedskravene, men de kan påberåbe sig fritagelsen for statsobligationer og værdipapirer i fremmed valuta. Transaktioner i OTC-derivater med udenlandske centralbanker er ikke kategorisk udelukket (som OTC-derivater med amerikanske myndigheder er det).

FRBNY kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig har FRBNY ikke nogen procedure til at underrette sine EU-modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU.Den Internationale Betalingsbank (BIS)

Nøglekriterier

Selv om BIS har hjemsted i Schweiz, gælder den indenlandske markedsgennemsigtighedsordning ikke for BIS' transaktioner. For så vidt angår operationel gennemsigtighed offentliggør BIS oplysninger i aggregeret form. BIS' modparter omfatter centralbanker, pengepolitiske myndigheder og internationale offentlige institutioner.

Handelsvolumen med EU-modparter eller finansielle instrumenter, der er børsnoteret i EU, er stort.

Supplerende kriterier

Fritagelsen for udenlandske centralbanker er ikke relevant for BIS, for så vidt som den nationale lovgivning (Schweiz) ikke gælder for BIS' transaktioner.

BIS kan sondre mellem transaktioner til politiske formål og transaktioner i "rent" investeringsøjemed, som spiller en marginal rolle.

Endelig gælder det, at selv om BIS ikke har nogen procedure til at underrette sine modparter om eksistensen af en fritagelse ved handel med finansielle modparter i EU, er den parat til at indføre en sådan, når MiFIR-ordningen er på plads.

5.KONKLUSIONER

På grundlag af de modtagne oplysninger konkluderer Kommissionen, at det er hensigtsmæssigt at indrømme en fritagelse fra MiFIR-kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i henhold til artikel 1, stk. 9, i MiFIR til centralbankerne i tredjelande, der nævnes i bilaget til denne rapport.

Denne konklusion drages med forbehold af fremtidige ændringer, idet centralbanker i tredjelande kan fremlægge ny dokumentation og der kan ske ændringer i tredjelandes lovgivning eller af faktuelle omstændigheder. Disse begivenheder kan udløse et behov for at revidere listen over tredjelandes centralbanker, der er omfattet af fritagelse.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014).

(3)

Folkerepublikken Kina (People's Bank of China) blev ikke medtaget på listen, da den ikke afgav tilstrækkelige oplysninger om sine handelsaktiviteter i EU til, at Kommissionen kunne foretage en vurdering.

(4)

Formålet med denne rapport er ikke at vurdere, om ovennævnte jurisdiktioner har handelsgennemsigtighedsregler, der må anses som svarende til dem, der gælder i MIFIR. Konklusionerne i denne rapport er med forbehold af en sådan vurdering. Med henblik på denne vurdering er det tilstrækkeligt, at den pågældende jurisdiktion har indført en offentliggørelsesramme.

Top

Bruxelles, den 9.6.2017

COM(2017) 298 final

BILAG

til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Fritagelser for tredjelandes centralbanker og andre enheder i henhold til forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR)


BILAG I

Sammenlignende oversigt over tredjelande

Centralbank

Nøglekriterier

Andre kriterier

Markedsgennemsigtighed

Operationel gennemsigtighed

Nødvendighed

Formål med sondringen mellem transaktioner

Underretningsprocedure

Fritagelse for udenlandske centralbanker

Gennemførelsestype

Fritagelse

Australien

Lav

Middel

Ja

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Ja

Bilateral

Ja

Brasilien

Middel

Middel

Ja

Ja

Ja

Nej

Bilateral (10-50 %)

Markedspladser (10-50 %)

Ja

Canada

Middel

Middel

Ja

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Ja (hvis lokale statspapirer eller udenlandske værdipapirer)

Bilateral

Ja

Hongkong

Lav

Middel

Ja

Ja

Ja

Nej

Bilateral

Ja

Indien

Middel

Middel

Nej

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Ja (ingen indberetning)

Bilateral

Ja

Japan

Middel

Middel

Nej

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Implicit

Bilateral

Ja

Mexico

Middel

Middel

Nej

Ja

Ja

Nej

Bilateral (10-50 %)

Markedspladser (10-50 %)

Ja

Republikken Korea

Middel

Lav

Ja

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Nej

Bilateral

Markedspladser

Ja

Singapore

Middel

Middel

Ja

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Nej

Bilateral (50-100 %) Markedspladser (10-50%)

Ja

Schweiz

Høj

Middel

Ja

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Nej

Markedsplads (SIX)

Ja

Tyrkiet

Høj

Middel

Ja

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Nej

Bilateral

Markedsplads (Borsa Istanbul)

Ja

USA

Høj

Høj

Nej

Ja

Nej

Ja (hvis lokale statspapirer)

Bilateral

Ja

BIS

Ikke relevant

Lav

Ja

Ja

Nej, men klar til at gennemføre det

Ikke relevant

Bilateral

Markedsplads

Ja

Top