EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1881

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1881 af 24. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 for så vidt angår minimumsaktiviteten af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertilsætningsstof til søer (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd.) (EØS-relevant tekst)

C/2016/6708

OJ L 289, 25.10.2016, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1881/oj

25.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1881

af 24. oktober 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 for så vidt angår minimumsaktiviteten af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertilsætningsstof til søer (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd.)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 (2) blev anvendelsen af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 22594) tilhørende tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« godkendt i ti år som fodertilsætningsstof til fjerkræ, fravænnede smågrise, slagtesvin og søer.

(2)

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 har indehaveren af godkendelsen foreslået at ændre betingelserne for godkendelse af det pågældende tilsætningsstof ved en nedsættelse af minimumsaktiviteten fra 1 000 FYT/kg fuldfoder til 500 FYT for søer. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation. Kommissionen sendte ansøgningen videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(3)

Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 26. januar 2016 (3), at den påtænkte dosis er et effektivt middel til at øge den fækale fosforfordøjelighed ved en aktivitet på mindst 500 FYT/kg fuldfoder. Nedsættelse af den påtænkte dosisgrænse for søer vil ikke ændre tidligere konklusioner vedrørende sikkerheden for søer, forbrugere, brugere og miljø. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet er sikkert for søer, forbrugere og miljøet, da det ikke er irriterer hud eller øjne, men det bør behandles som hudsensibiliserende. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen.

(4)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 252 af 19.9.2012, s. 7.

(3)  EFSA Journal 2016: 14(2):4393.


BILAG

»BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a18

DSM Nutritional Products Ltd

6-fytase

(EC 3.1.3.26)

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 22594) med en aktivitet på mindst:

 

10 000 FYT (1)/g i fast form

 

20 000 FYT/g i flydende form

Aktivstoffets karakteristika

6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 22594)

Analysemetode  (2)

Kvantificering af 6-fytase i foder:

Kolorimetri med måling af det uorganiske fosfat, der frigives af 6-fytase fra fytat (ISO 30024: 2009)

Fjerkræ

Slagtesvin

Smågrise (fravænnede)

500 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

fjerkræ, smågrise (fravænnede) og slagtesvin: 500-4 000 FYT

søer: 500-4 000 FYT.

3.

Til brug i foder med indhold af fytinbundet fosfor på over 0,23 %.

4.

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, bør der anvendes de fornødne personlige værnemidler.

5.

Til fravænnede smågrise på op til 35 kg.

9. oktober 2022

Søer

500 FYT


(1)  1 FYT er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol uorganisk fosfat fra fytat pr. minut ved reaktionsbetingelser med en fytatkoncentration på 5,0 mM ved pH 5,5 og en temperatur på 37 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.«


Top