EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0531

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75

COM/2016/0531 final - 2016/0256 (COD)

Bruxelles, den 23.8.2016

COM(2016) 531 final

2016/0256(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75


BEGRUNDELSE

1.Baggrund for forslaget

Forslagets begrundelse og formål

Forslaget sigter på at revidere forordningen om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) fra 1975. Der er to grunde til revisionen.

Revisionen af Eurofounds oprettelsesforordning vil bringe visse bestemmelser i den eksisterende forordning om Eurofound i tråd med den fælles tilgang til decentrale agenturer.

Revisionen giver også mulighed for at ajourføre Eurofounds mål og opgaver. Siden oprettelsen i 1975 har Eurofound tilpasset sine aktiviteter til de overordnede samfundsmæssige og økonomiske udviklinger og tendenser i de europæiske politikker vedrørende leve- og arbejdsvilkår. De nye mål og opgaver skal tilpasses for bedre at afspejle denne udvikling og Eurofounds nuværende bidrag til udviklingen af sociale og arbejdsrelaterede politikker ved at tilvejebringe relevante forskningsresultater af høj kvalitet inden for beskæftigelse, arbejdsmarkedsrelationer samt arbejds- og levevilkår.

Revisionen er ikke et initiativ under programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit).

De øvrige to af EU's såkaldte trepartsorganer, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), vil også få revideret deres respektive oprettelsesforordninger samtidig med Eurofound.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Eurofounds oprettelsesforordning er blevet ændret tre gange, i 1993, 2003 og 2005, hovedsagelig for at tage højde for EU's udvidelse og traktatændringer. Disse ændringer har imidlertid ikke ændret væsentligt ved de grundlæggende elementer for agenturet.

Denne revision vil give en klarere beskrivelse af Eurofounds rolle som støtte for Kommissionen, de andre EU-institutioner og -organer, medlemsstaterne og arbejdsmarkedsparterne i arbejdet med at udforme politikker vedrørende leve- og arbejdsvilkår samt fremme af den sociale dialog. Den vil ajourføre Eurofonds mandat som et center for analyse, forskning og opfølgning af politikkerne på disse politikområder.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Eurofounds rolle er at informere og bidrage til en bedre, evidensbaseret politikudformning på områder af relevans for leve- og arbejdsvilkår. Revisionen tager hensyn til de eksisterende EU-politikker om leve- og arbejdsvilkår og indebærer komplementaritet i forhold til igangværende og planlagt forskning på dette område udført med EU-midler, som f.eks. dem, der finansieres under Horisont 2020-programmet.

2.Retsgrundlag, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Retsgrundlag

Det foreslåede retsgrundlag er artikel 153 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som dækker de aktiviteter, der gennemføres af Eurofound vedrørende arbejds- og levevilkår, når det drejer sig om foranstaltninger til fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne i artikel 153, stk. 2, litra a).

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Dette forslag omhandler visse aspekter vedrørende, hvordan EU-agenturet fungerer internt og inden for EU's institutionelle ramme. Derfor kan målene med forslaget ikke kan opnås ved foranstaltninger på nationalt plan.

Proportionalitetsprincippet

Revisionen af forordningen om oprettelse af Eurofound bør tage hensyn dens konsekvenser for den administrative byrde og budgetomkostningerne med henblik på at respektere proportionalitetsprincippet. Et generelt princip, der ligger til grund for revisionen, er nødvendigheden af, at oprettelsesforordningen fortsat er enkel, klar og fleksibel, mens der anvendes andre former for regulering (f.eks. forretningsorden) til mere detaljerede bestemmelser. En oprettelsesforordning bør have en mellemlang levetid og sikre den nødvendige fleksibilitet med henblik på mulig fremtidige udvikling i organisationen, uden at det bliver nødvendigt med en yderligere revision.

Valg af retsakt

Retsakten er en Europa-Parlamentets og Rådets forordning, der ophæver og afløser den nuværende Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75.

3.Resultater af efterfølgende evalueringer, høringer af interesserede parter og konsekvensanalyser

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Den seneste eksterne evaluering blev afsluttet af agenturet og fokuserede på det flerårige arbejdsprogram 2009-2012.

Høringer af interesserede parter

I overensstemmelse med kravene i artikel 154 i TEUF er arbejdsmarkedets parter på EU-plan blevet hørt om den mulige kurs for en EU-indsats og om indholdet af det påtænkte forslag. Begge arbejdsmarkedets parter understregede i deres udtalelse, at de gik ind for at opretholde agenturets trepartsstruktur, og at dette skulle afspejles i agenturets mål og i en afbalanceret repræsentation af alle grupper i ledelsesstrukturerne. Desuden ønskede at opretholde en vicedirektørfunktion som fastsat i forordningen fra 1975.

Kommissionen har holdt andre relevante parter informeret om generelle beslutninger vedrørende revisionen, og den har hørt dem, når det er nødvendigt.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Ikke relevant.

Konsekvensanalyse

Da revisionen af oprettelsesforordningen har begrænset omfang, er der ikke blevet foretaget nogen konsekvensanalyse.

Målrettet regulering og forenkling

Ikke relevant. Forslaget er ikke knyttet til Refit.

Grundlæggende rettigheder

Ikke relevant.

4.Virkninger for budgettet

De budgetmæssige virkninger i form af menneskelige og finansielle ressourcer, som nærmere beskrevet i finansieringsoversigten, er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse (KOM(2013) 519). 

5.Andre forhold

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

I overensstemmelse med den fælles tilgang indeholder forslaget en bestemmelse om, at Kommissionen skal evaluere agenturet. Ud over at fremsætte dette forslag påtænker Kommissionen at foretage en tværgående evaluering for at vurdere agenturets mål, mandater, ledelse og opgaver, også set i forhold til andre agenturer, der er aktive inden for arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår, erhvervsuddannelse og færdigheder.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Revisionen giver mulighed for at ajourføre Eurofounds mål og opgaver for at afspejle udviklingen inden for agenturet og i den kontekst, organisationen har fungeret i siden vedtagelsen af den første oprettelsesforordning i 1975. Det bliver muligt mere præcist at definere Eurofounds rolle med hensyn til at støtte Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i udformningen og gennemførelsen af politikker, der tager sigte på at forbedre arbejds- og levevilkårene og støtter den sociale dialog.

Derudover bliver der i forbindelse med revisionen af oprettelsesforordningen skabt mulighed for at fastsætte foranstaltninger vedrørende bekæmpelse af svig, interessekonflikter, evaluering og revision samt fastlæggelse af en hjemstedsaftale.

Revisionen vil desuden harmonisere bestemmelserne om programmering og rapportering i forhold til kravene i den reviderede rammefinansforordning. Det vil føre til en ændring af proceduren for udnævnelse af direktøren (administrerende direktør) i tråd med den procedure, der er fastsat i den fælles tilgang, og det vil fjerne den nuværende stilling som vicedirektør. Agenturets bestyrelse bliver ansættelsesmyndighed. Terminologien for ledelsesstrukturen bliver bragt i overensstemmelse med den fælles tilgang. Visse elementer i oprettelsesretsakten bliver ikke revideret i lyset af den fælles tilgang som led i dette forslag, da der afventes en yderligere evaluering.

Hvad angår Rådets udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer fra hver medlemsstat, foreslås det, at dette sker på grundlag af en liste, der forelægges af de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer BusinessEurope og EFS.

2016/0256 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 2 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) blev oprettet ved forordning (EØF) nr. 1365/75 3 med det formål at bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre leve- og arbejdsvilkår gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden, der skal fremme denne udvikling.

(2)Siden oprettelsen i 1975 har Eurofound spillet en vigtig rolle ved at støtte forbedringen af leve- og arbejdsvilkårene i hele Den Europæiske Union. I samme periode har begreberne leve- og arbejdsvilkår og betydningen heraf udviklet sig under indflydelse af samfundsudviklingen og grundlæggende forandringer på arbejdsmarkederne. På denne baggrund er det nødvendigt med terminologiske tilpasninger for at beskrive Eurofounds mål og opgaver i forhold til forordning (EØF) nr. 1365/75.

(3)Forordning (EØF) nr. 1365/75 er blevet ændret adskillige gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn ophæves og afløses.

(4)Agenturet bør så vidt muligt ledes og drives efter principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012. Dette forslag foregriber derfor ikke eventuelle yderligere ændringer af forordningen om oprettelse af Eurofound, som Kommissionen måtte ønske at foreslå efter yderligere evaluering som omhandlet i denne retsakt eller på eget initiativ. Kommissionen vil evaluere mål, mandat, god forvaltningspraksis og opgaver for alle EU-agenturer, der arbejder med arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår, erhvervsuddannelse og færdigheder.

(5)Da de tre såkaldte trepartsorganer (Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Hvis det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

(6)De finansielle bestemmelser og bestemmelserne om programmering og rapportering i forordning (EØF) nr. 1365/75 bør bringes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 4 .

(7)Bestemmelserne vedrørende Eurofounds personale i forordning (EØF) nr. 1365/75 bør bringes i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("personalevedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ("ansættelsesvilkårene"), der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 5 .

(8)Agenturet bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre sikker håndtering og behandling af fortrolige oplysninger. Efter behov vil Eurofound vedtage sikkerhedsregler, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 6 og Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 7 .

(9)Det er nødvendigt at fastsætte overgangsbestemmelser for budgettet og overgangsbestemmelser vedrørende bestyrelsen, den administrerende direktør og personalet for at sikre videreførelse af agenturets aktiviteter, indtil denne forordning træder i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Kapitel I
Agenturets mål og opgaver

Artikel 1 — Agenturets mål

1.Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (i det følgende benævnt "agenturet"), også kaldet "Eurofound", oprettes hermed som et EU-agentur.

2.Agenturets mål er at øge og udbrede viden med henblik på at bistå Kommissionen, andre EU-institutioner og -organer, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i forbindelse med udformning og gennemførelse af politikker, der tager sigte på at forbedre leve- og arbejdsvilkår, i forbindelse med støtte til beskæftigelsespolitikker og i forbindelse med fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.

Artikel 2 — Opgaver

1.Agenturet udfører følgende opgaver med hensyn til de politikområder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2:

a)analysere udviklingen og foretage sammenlignende analyser af politikker, institutionelle rammer og praksisser i de forskellige lande

b)analysere tendenser i leve- og arbejdsvilkårene og udviklingen på arbejdsmarkedet

c)analysere udviklingen i arbejdsmarkedsrelationerne og især den sociale dialog på EU-plan og i medlemsstaterne

d)gennemføre eller bestille undersøgelser om og udføre forskning i relevant socioøkonomisk udvikling og dertil knyttede politiske spørgsmål

e)skabe fora for udveksling af erfaringer og oplysninger mellem interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, og støtte gennemførelse på nationalt plan af reformer og politikker

f)forvalte og tilbyde redskaber og datasæt til politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter, den akademiske verden og andre interessenter.

2.Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer, med offentlige myndigheder og med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, navnlig med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og, hvor det er relevant, med andre EU-agenturer.

Kapitel II
Agenturets organisation

Artikel 3 — Forvaltnings- og ledelsesstruktur

Agenturets forvaltnings- og ledelsesstruktur består af:

a)en bestyrelse, der varetager de funktioner, der er fastsat i artikel 5

b)et forretningsudvalg, der varetager de funktioner, der er fastsat i artikel 10

c)en administrerende direktør, der varetager de ansvarsområder, der er fastsat i artikel 11.

Afdeling 1: Bestyrelsen

Artikel 4 — Bestyrelsens sammensætning

1.Bestyrelsen består af:

a)et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b)et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c)et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d)tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)-d), har stemmeret.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer den.

2.Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i vedkommendes fravær. Suppleanter udnævnes efter proceduren i stk. 1

3.Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes på baggrund af deres kendskab til sociale og arbejdsmarkedsrelaterede politikker under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

4.Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan forlænges. Ved periodens udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses af andre.

5.Repræsentanterne for regeringerne og arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer danner hver en gruppe i bestyrelsen. Hver gruppe udpeger en koordinator med henblik på at styrke effektiviteten af drøftelserne i og mellem grupperne. Koordinatorerne for arbejdsgivernes og arbejdstagernes grupper skal være repræsentanter for deres respektive organisationer på europæisk niveau og behøver ikke at blive udpeget blandt de udnævnte bestyrelsesmedlemmer. Koordinatorer, der ikke er udnævnt som medlemmer af bestyrelsen, jf. stk. 1, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Artikel 5 — Bestyrelsens funktioner

1.Bestyrelsen skal:

a)udstikke de overordnede retningslinjer for agenturets aktiviteter og hvert år vedtage agenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6

b)med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer vedtage agenturets årsbudget og varetage andre funktioner i relation til agenturets budget i henhold til kapitel III

c)vedtage den konsoliderede årlige aktivitetsrapport, sammen med sin vurdering, om agenturets virksomhed og senest den 1. juli hvert år sende dem til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

d)vedtage de finansielle bestemmelser for agenturet i overensstemmelse med artikel 17

e)vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til de relevante risici for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal iværksættes

f)vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for medlemmerne og uafhængige eksperter

g)vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikations- og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse

h)vedtage sin forretningsorden

i)i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til agenturets personale udøve de beføjelser, som vedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter ("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")

j)vedtage passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110

k)udnævne den administrerende direktør og, hvis relevant, forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode eller afskedige vedkommende i overensstemmelse med artikel 19

l)udnævne en regnskabsfører, som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv, og som personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal finde anvendelse på

m)varetage passende opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

n)træffe alle afgørelser vedrørende etablering af agenturets interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf under hensyntagen til agenturets aktivitetsbehov og under hensyntagen til forsvarlig budgetforvaltning

o)give bemyndigelse til indgåelsen af samarbejdsaftaler i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1.

2.I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte en afgørelse om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og fastlægger betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør.

Artikel 6 — Årlig og flerårig programmering

1.Hvert år skal den administrerende direktør i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5, litra c), udarbejde et programmeringsdokument, der indeholder den årlige og flerårige programmering, jf. artikel 32 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 8 , under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer.

2.Senest den 30. november hvert år vedtager bestyrelsen programmeringsdokumentet omhandlet i stk. 1 og sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. januar sammen med eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument.

Programmeringsdokumentet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget, og om nødvendigt justeres det i overensstemmelse hermed.

3.Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 5 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

4.Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram.

5.Det flerårige arbejdsprogram skal indeholde den overordnede strategiske programmering, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde ressourceplanen, herunder det flerårige budget og personale. Det skal indeholde en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer, med angivelse af de tilhørende ressourcer.

Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er nævnt i artikel 28.

Artikel 7 — Bestyrelsens formand

1.Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således: én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen. Formanden og næstformændene vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

2.Formanden og næstformændene udpeges for to år. Mandatperioden kan fornyes én gang. Hvis en formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen under sin mandatperiode, ophører mandatperioden dog automatisk samtidig.

Artikel 8 — Bestyrelsens møder

1.Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

2.Agenturets administrerende direktør deltager i drøftelserne uden stemmeret.

3.Bestyrelsen afholder et ordinært møde om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden, efter anmodning fra Kommissionen eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

4.Bestyrelsen kan invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.

5.Agenturet varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen.

Artikel 9 — Bestyrelsens afstemningsregler

1.Bestyrelsen træffer afgørelser med flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer, jf. dog artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 19, stk. 7.

2.Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Hvis et stemmeberettiget medlem ikke er til stede, har suppleanten stemmeret.

3.Formanden deltager i afstemningen.

4.Den administrerende direktør deltager i drøftelserne, men har ikke stemmeret.

5.I bestyrelsens forretningsorden fastsættes mere detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

Afdeling 2: Forretningsudvalget

Artikel 10 — Forretningsudvalget

1.Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg.

2.Forretningsudvalget skal:

a)forberede de afgørelser, der skal træffes af bestyrelsen

b)sammen med bestyrelsen sikre passende opfølgning på resultaterne og henstillingerne fra de interne eller eksterne revisionsberetninger og evalueringer samt fra undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

c)bistå og rådgive den administrerende direktør i gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser med henblik på at styrke overvågningen af den administrative og budgetmæssige forvaltning, dog uden at det berører den administrerende direktørs ansvarsområder, jf. artikel 11

3.Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende den administrative forvaltning, herunder suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser og budgetanliggender.

4.Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd og koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, jf. artikel 4, stk. 5, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

5.Forretningsudvalgsmedlemmerne udpeges for to år. Denne periode kan forlænges. Mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

6.Forretningsudvalget mødes tre gange om året. Formanden kan indkalde til yderligere møder efter anmodning fra forretningsudvalgets medlemmer.

7.Bestyrelsen vedtager forretningsudvalgets forretningsorden.

Afdeling 3: Den administrerende direktør

Artikel 11 — Den administrerende direktørs ansvarsområder

1.Den administrerende direktør forestår ledelsen af agenturet. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

2.Uden at det berører Kommissionens, bestyrelsens og forretningsudvalgets beføjelser, er den administrerende direktør uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller fra noget andet organ.

3.Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

4.Den administrerende direktør er agenturets repræsentant i retlig henseende.

5.Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges agenturet ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

a)den daglige administration af agenturet

b)at gennemføre bestyrelsens afgørelser

c)at udarbejde programmeringsdokumentet og forelægge det for bestyrelsen efter høring af Kommissionen

d)at gennemføre programmeringsdokumentet og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

e)at udarbejde den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om agenturets aktiviteter og forelægge denne for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

f)at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

g)at beskytte Unionens finansielle interesser gennem forholdsregler til at forebygge svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, inddrive uretmæssigt udbetalte beløb, om nødvendigt gennem administrative og finansielle sanktioner, der er effektive og forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning

h)at udarbejde agenturets strategi for bekæmpelse af svig og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

i)at udarbejde udkast til finansielle bestemmelser for agenturet

j)at udarbejde agenturets udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dets budget.

6.Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det er nødvendigt at etablere et eller flere lokale kontorer i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på en effektiv måde. Denne beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den medlemsstat, hvor et lokalt kontor skal oprettes. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner undgås.

Afdeling 4: Rådgivende udvalg

Artikel 12 — Rådgivende udvalg

1.Bestyrelsen nedsætter rådgivende udvalg i overensstemmelse med de prioriterede politikområder, der er skitseret i agenturets programmeringsdokumenter.

2.De rådgivende udvalg er operationelle organer, der har til formål at sikre kvaliteten af de analyser, der udarbejdes af agenturet, samt et bredt ejerskab til projekterne og resultaterne ved at deltage i gennemførelsen af agenturets programmer og yde rådgivning og give nye input.

3.I samarbejde med bestyrelsen og forretningsudvalget varetager de rådgivende udvalg følgende hovedfunktioner i forbindelse med forskningsprojekter:

a)rådgivning med hensyn til deres udformning og gennemførelse

b)overvågning af, hvordan gennemførelsen skrider frem

c)evaluering af resultaterne

d)rådgivning om formidling af resultaterne.

4.De rådgivende udvalgs forretningsorden vedtages af bestyrelsen. Koordinatorerne for de grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, fører tilsyn med udnævnelse og deltagelse af medlemmerne af de rådgivende udvalg i overensstemmelse med ovennævnte forretningsorden.

5.Bestyrelsen træffer afgørelse om opløsning af rådgivende udvalg i overensstemmelse med de prioriteter, der er skitseret i agenturets programmeringsdokumenter.

Kapitel III
Finansielle bestemmelser

Artikel 13 — Budget

1.Der udarbejdes et overslag over alle agenturets indtægter og udgifter for hvert regnskabsår svarende til kalenderåret, og de opføres i agenturets budget.

2.Indtægterne og udgifterne på agenturets budget skal balancere.

3.Med forbehold af andre ressourcer udgøres agenturets indtægter af:

a)et bidrag fra Unionen, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget

b)eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne

c)beløb, der opkræves for publikationer og andre ydelser leveret af agenturet

d)bidrag fra tredjelande, der deltager i agenturets arbejde i henhold til artikel 30.

4.Agenturets udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

Artikel 14 — Opstilling af budgettet

1.Hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen.

2.Bestyrelsen vedtager på grundlag af dette foreløbige udkast et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår.

3.Udkastet til overslag over agenturets indtægter og udgifter sendes senest den 31. januar hvert år til Kommissionen.

4.Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

5.På grundlag af udkastet til overslag opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget, som forelægges for budgetmyndigheden i henhold til traktatens artikel 313 og 314.

6.Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidraget til agenturet.

7.Budgetmyndigheden godkender agenturets stillingsfortegnelse.

8.Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

9.Bestemmelserne i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013 finder anvendelse på ethvert ejendomsprojekt, hvor det er sandsynligt, at der vil være en væsentlig virkning på agenturets budget.

Artikel 15 — Gennemførelse af budgettet

1.Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2.Den administrerende direktør sender hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

Artikel 16 — Regnskabsaflæggelse og decharge

1.Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts i det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Den Europæiske Revisionsret.

2.Senest den 31. marts i det følgende regnskabsår sender agenturet en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Revisionsret.

Kommissionens regnskabsfører sender senest den 31. marts i det følgende regnskabsår agenturets foreløbige årsregnskab konsolideret med Kommissionens årsregnskab til Den Europæiske Revisionsret.

3.Ved modtagelsen af Den Europæiske Revisionsrets bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, i henhold til finansforordningens artikel 148 , på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

4.Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

5.Regnskabsføreren sender senest den 1. juli efter hvert regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

6.Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i det følgende år.

7.Den administrerende direktør sender senest den 30. september Den Europæiske Revisionsret et svar på dennes bemærkninger. Den administrerende direktør sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

8.Hvis Europa-Parlamentet anmoder herom, forelægger den administrerende direktør alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 165, stk. 3.

9.Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

Artikel 17 — Finansielle regler

De finansielle regler for agenturet vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for agenturets drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Kapitel IV
Personale

Artikel 18 — Almindelige bestemmelser

1.    Personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne personalevedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for agenturets personale.

2.    Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110.

Artikel 19 — Den administrerende direktør

1.Den administrerende direktør er en del af personalet og ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved agenturet i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2.Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres agenturet af formanden for bestyrelsen.

3.Den administrerende direktør udnævnes for fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs arbejde og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer.

4.Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år.

5.En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

7.Afgørelser om udnævnelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Artikel 20 — Udstationerede nationale eksperter og andet personale

1.Agenturet kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af agenturet.

2.Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter reglerne for udstationering af nationale eksperter til agenturet.

Kapitel V
Almindelige bestemmelser

Artikel 21 — Juridisk status

1.Agenturet er et EU-organ. Det har status som juridisk person.

2.Agenturet har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.Agenturet har hjemsted i Dublin i Irland.

4.Agenturet kan oprette lokale kontorer i en eller flere medlemsstater under forudsætning af disses samtykke, jf. artikel 11, stk. 6.

Artikel 22 — Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for agenturet og dets personale.

Artikel 23 — Sprogordning

1.Bestemmelserne i forordning nr. 1 finder anvendelse på agenturet.

2.Bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke sprog der skal anvendes i forbindelse med agenturets interne funktion.

3.De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 24 — Gennemsigtighed

1.Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 9 finder anvendelse på agenturets dokumenter. Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

2.Agenturets behandling af personoplysninger er omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001. Bestyrelsen fastlægger senest seks måneder efter sit første møde foranstaltninger med henblik på agenturets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder foranstaltninger vedrørende udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig for agenturet. Disse foranstaltninger fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Artikel 25 — Bekæmpelse af svig

1.For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 10 tiltræder agenturet, senest seks måneder efter nærværende forordnings anvendelsesdato, den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på agenturets medarbejdere, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

2.Den Europæiske Revisionsret har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem agenturet.

3.OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en kontrakt, der finansieres af agenturet.

4.Samarbejdsaftaler med tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Revisionsretten og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

Artikel 26 — Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede oplysninger og ikke-klassificerede følsomme oplysninger

Agenturet vedtager efter behov egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger (EUCI) og følsomme ikke-klassificerede oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 11 og (EU, Euratom) 2015/444 12 . Agenturets sikkerhedsregler omfatter blandt andet, og hvis det er relevant, bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger.

Artikel 27 — Ansvar

1.Agenturets ansvar i kontraktforhold er omfattet af den lovgivning, som finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som agenturet har indgået.

3.For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader, der forvoldes af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.

5.De ansattes personlige ansvar over for agenturet bestemmes efter den personalevedtægt eller de ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte.

Artikel 28 — Evaluering

1.Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 37, og hvert femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

2.Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre agenturet med de målsætninger, det mandat og de opgaver, agenturet er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

3.Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen om resultaterne af evalueringen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

Artikel 29 — Administrative undersøgelser

Agenturets virke er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med traktatens artikel 228.

Artikel 30 — Forbindelser med tredjelandes myndigheder og internationale organisationer

1.I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan agenturet samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer.

I det øjemed kan agenturet, forudsat at Kommissionens giver sin forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande og internationale organisationer. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

2.Tredjelande, som har indgået aftaler med Unionen herom, kan deltage i agenturets arbejde.

Der udarbejdes i henhold til de relevante bestemmelser i aftaler som omhandlet i stk. 1 ordninger, hvori det navnlig fastsættes, hvilken art og hvilket omfang de pågældende tredjelandes deltagelse i agenturets arbejde skal have, samt på hvilken måde deltagelsen skal ske, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer taget af agenturet, økonomiske bidrag og personale. Hvad angår personaleanliggender skal disse ordninger under alle omstændigheder være i overensstemmelse med personalevedtægten.

3.Bestyrelsen vedtager en strategi for forbindelser med tredjelande eller internationale organisationer for så vidt angår spørgsmål, der hører under agenturets kompetenceområde.

Artikel 31 — Hjemstedsaftale og driftsvilkår

1.De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaten, der finder anvendelse på agenturets administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer, fastsættes i en hjemstedsaftale mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hovedsædet ligger.

2.Agenturets værtsmedlemsstat sikrer de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

Kapitel VI
Overgangsbestemmelser

Artikel 32 — Overgangsbestemmelser vedrørende bestyrelsen

1.Medlemmerne af agenturets bestyrelse, der er nedsat i henhold til artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1365/75, fratræder deres hverv den [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2.Den bestyrelse, der er nedsat i henhold til artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1365/75, skal i perioden fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden] til den [datoen for denne forordnings anvendelse] varetage bestyrelsens funktioner som omhandlet i nærværende forordnings artikel 5.

Artikel 33 — Overgangsbestemmelser vedrørende personale

1.Agenturets direktør, der er udnævnt i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1365/75, tillægges for den resterende del af sin ansættelsesperiode den administrerende direktørs ansvarsområder i henhold til nærværende forordnings artikel 11. De øvrige vilkår i vedkommendes kontrakt fortsætter uændret.

2.Agenturets vicedirektør, der er udnævnt i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1365/75, assisterer i den resterende del af sin ansættelsesperiode direktøren eller den administrerende direktør.

3.Nærværende forordning berører ikke rettigheder og forpligtelser for personale, der er ansat i henhold til forordning (EF) nr. 1365/75.

Artikel 34 — Overgangsbestemmelser for budgettet

Dechargeproceduren med hensyn til de budgetter, der er godkendt på grundlag af artikel 16 i forordning (EØF) nr. 1365/75, gennemføres i overensstemmelse med reglerne i nævnte forordning.

Kapitel VII
Afsluttende bestemmelser

Artikel 35 — Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 1365/75 ophæves med virkning fra den [denne forordnings anvendelsesdato] og alle henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 36 — Opretholdelse af retskraften af interne regler vedtaget af agenturet

Interne regler vedtaget af bestyrelsen på grundlag af forordning (EØF) nr. 1365/75 forbliver i kraft efter den [denne forordnings anvendelsesdato], medmindre bestyrelsen beslutter andet i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning.

Artikel 37 — Ikrafttræden

1.Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.Den anvendes fra den [anvendelsesdatoen].

3.Artikel 32, 33 og 34 anvendes dog fra den [datoen for forordningens ikrafttræden].

4.Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand


FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for Eurofounds menneskelige ressourcer

3.2.3.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.4.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 13  

04: Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

04 03: Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

04 03 11: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 14  

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Formålet/merværdi for EU er i tråd med Europa 2020-strategien:

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

En mere udbygget og mere fair økonomisk og monetær union

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål nr.

Agenturets mål er at øge og udbrede viden med henblik på at bistå Kommissionen, andre EU-institutioner og -organer, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i forbindelse med udformning og gennemførelse af politikker, der tager sigte på at forbedre leve- og arbejdsvilkår, i forbindelse med støtte til beskæftigelsespolitikker og i forbindelse med fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

04 03 11 — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — tilskud under afsnit 1, 2 og 3.

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Eurofound har til opgave at tilvejebringe viden, som skal bidrage til udviklingen af sociale og arbejdsmarkedsrelaterede politikker.

Eurofound rådgiver EU-institutionerne og sørger for, at de politiske beslutningstageres informationsbehov i regeringer, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer opfyldes. Denne trepartstilgang afspejles i strukturen af dets bestyrelse og udgør en tydelig merværdi. Det er en nøgle til relevansen af Eurofounds arbejde og troværdigheden af inputtene til de politiske beslutningstagere.

Eurofounds vigtigste målgrupper omfatter offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og dem, der beskæftiger sig med socialpolitisk beslutningstagning på EU-plan. Ved at knytte forskning sammen med politiske problemstillinger tager Eurofound sigte på at tilvejebringe informationer, der er relevante for dem, der udformer og gennemfører politik. Eurofound kommunikerer også sine resultater til EU-borgerne gennem sit websted på www.eurofound.europa.eu.

Eurofound bidrager ved at bygge på de centrale områder af ekspertise, det har udviklet. Agenturet er kendt for sin stærke videnbase vedrørende arbejdsvilkår. Det er også det første kontaktpunkt for sammenlignende oplysninger om arbejdsmarkedsrelationer og den sociale dialog i EU og er anerkendt for en dyb forståelse for spørgsmål vedrørende levevilkår og livskvalitet. Et andet ekspertiseområde, nemlig strukturelle forandringer og omstruktureringer, har udviklet sig siden 2001 i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Nice.

Agenturet bestræber sig på at sikre den højest mulige kvalitet på sine ekspertiseområder: videnskabeligt velfunderet og objektivt. Eurofounds vision er, at denne viden bliver udnyttet til at udvikle effektive politikker, der fører til forbedring af livs- og arbejdskvaliteten i et konkurrencepræget og retfærdigt Europa.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Der er allerede etableret et samlet system til både forudgående og efterfølgende overvågning og evaluering af de flerårige arbejdsprogrammer. Dette vil blive suppleret af den evaluering og revision, der udføres af Kommissionen hvert femte år.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Artikel 151 i TEUF: "Unionen [...] har som mål at fremme beskæftigelsen, en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene ...".

I Eurofounds oprettelsesforordning fastlægges agenturets rolle og mål: "Instituttet har til opgave at bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre livs- og arbejdsvilkår gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden, der skal fremme denne udvikling. Med dette for øje består instituttets opgaver i på baggrund af praktisk erfaring at udvikle og uddybe overvejelser om forbedring af livsmiljøet og arbejdsvilkårene på mellemlang og lang sigt og at udfinde de faktorer, der kan udvirke ændringer."

Eurofound støtter Kommissionens arbejde inden for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion ved at udføre forskning og politiske analyser på disse områder. Det giver langsigtede analyser af problemer og politiske initiativer med henblik på at finde frem til, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Dets undersøgelser giver langsigtede analyser og oplysninger om de underliggende tendenser og udviklingen i arbejdsvilkårene, livskvalitet og virksomhedernes adfærd; dets observatorier har en samling af beskrivende analyser og ajourførte oplysninger om arbejdsmarkedsrelationer og arbejdsvilkår, omstrukturering og håndtering af forandringer.

Eurofound udfører også arbejde til støtte for europæisk social dialog (art. 154-155 i TEUF) i form af undersøgelser af de europæiske arbejdsmarkedsparters repræsentativitet, med en uafhængig verifikation af deres evne til at deltage i den sociale dialog og til at indgå aftaler.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Eurofound rådgiver EU-institutionerne og sørger for, at de politiske beslutningstageres informationsbehov i regeringer, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Denne trepartstilgang afspejles i strukturen af dets bestyrelse og udgør en tydelig merværdi. Det er en nøgle til relevansen af Eurofounds arbejde og troværdigheden af inputtene til de politiske beslutningstagere. Eurofounds observatorier og undersøgelser giver en enestående mulighed for uafhængig information om europæiske begivenheder, som ellers ikke er tilgængelig nogen steder. Der findes kun få nationale institutter af lignende art i medlemsstaterne, og slet ingen andre, der giver sammenlignelige oplysninger for alle medlemsstater.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Eurofound har udført forskning, observation og undersøgelser siden 1975. Eurofound kan yde sit mest værdifulde bidrag ved at bygge på de centrale områder af ekspertise, det har udviklet. Agenturet er kendt for sin stærke videnbase vedrørende arbejdsvilkår. Det er også det første kontaktpunkt for sammenlignende oplysninger om arbejdsmarkedsrelationer og den sociale dialog i EU og er anerkendt for en dyb forståelse for spørgsmål vedrørende levevilkår og livskvalitet.

Agenturet bestræber sig på at sikre den højest mulige kvalitet på sine ekspertiseområder: videnskabeligt velfunderet og objektivt. Eurofounds vision er, at denne viden bliver udnyttet til at udvikle effektive politikker, der fører til forbedring af livs- og arbejdskvaliteten i et konkurrencepræget og retfærdigt Europa.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Eurofound samarbejder med andre EU-agenturer, der arbejder på beslægtede områder. Der er indgået samarbejdsaftaler med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). Aftalerne indebærer bl.a. en tidlig konsultation om udviklingen af arbejdsprogrammer og suppleres af årlige handlingsplaner, hvor man er enige om yderligere former for udveksling og, hvis det er relevant, fælles aktiviteter. Dette sikrer komplementariteten af aktiviteter og giver mulighed for, at der kan opnås synergier.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 

Direkte forvaltning ved Kommissionen:

   forvaltningsorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

⌧de organer, der er omhandlet i artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Bemærkninger

Ikke relevant

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Alle EU-agenturer arbejder inden for rammerne af et strengt overvågningssystem med deltagelse af en intern kontrolkoordinator, Kommissionens interne revisionstjeneste, bestyrelsen, Kommissionen, Revisionsretten og budgetmyndigheden. Dette system er fastlagt i Eurofounds oprettelsesforordning og vil fortsat finde anvendelse.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Ingen

2.2.2.Påtænkt(e) kontrolmetode(r)

Ikke relevant

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Forholdsregler mod svig var ikke udtrykkeligt fastsat i den nuværende grundforordning for Eurofound, men direktøren og bestyrelsen har truffet de relevante foranstaltninger i overensstemmelse med interne kontrolstandarder, som anvendes i alle EU's institutioner. I overensstemmelse med den fælles tilgang vedtog agenturet en strategi til bekæmpelse af svig i november 2014.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftensart

Bidrag

Udgiftsområde 1A – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

OB/IOB 15

fra EFTAlande 16

fra kandidatlande 17

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

04 03 11 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) 

Opdelte

JA

JA

NEJ

Nye budgetposter, som der er søgt om: Ikke relevant

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer[Udgiftsområde…]

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

Virkningen for udgifterne som beskrevet nedenfor er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse (KOM(2013) 519).

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

1A

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT

•Aktionsbevillinger

Budgetpostens nummer

Forpligtelser

(1)

20,371

20,371

20,371

20,371

20,371

20,371

20,779

21,195

143,829

Betalinger

(2)

20,371

20,371

20,371

20,371

20,371

20,371

20,779

21,195

143,829

Budgetpostens nummer

Forpligtelser

(1a)

Betalinger

(2a)

Administrationsbevillinger finansieret    
over bevillingsrammen for særprogrammet
18  

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

Budgetpostens nummer

(3)

Bevillinger I ALT
til Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Forpligtelser

= 1+1a+3

20,371

20,371

20,371

20,371

20,371

20,371

20,779

21,195

143,829

Betalinger

= 2+2a

+3

20,371

20,371

20,371

20,371

20,371

20,371

20,779

21,195

143,829

3.2.2.Anslåede virkninger for Eurofounds menneskelige ressourcer

3.2.2.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT

Tjenestemænd (AD-medarbejdere)

8

8

8

8

8

Tjenestemænd (AST-medarbejdere)

10

9

9

9

9

Kontraktansat personale

14

14

14

14

14

Midlertidigt ansatte

77

76

74

74

74

Udstationerede nationale eksperter

1

1

1

1

1

I ALT

114

108

106

106

106

3.2.2.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer i det overordnede generaldirektorat

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

2016

2017

2018

2019

2020

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk FTÆ) 19

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 åå 20

- i hovedsædet 21

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Koordinering og repræsentation af Kommissionens holdning over for agenturet.

Eksternt personale

3.2.3.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres 22 .

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.4.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n +2

År
n +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALT3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

for egne indtægter

for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 23

År
n

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel …

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

(1) EUT C […] af […], s. […].
(2) EUT C […] af […], s. […].
(3) Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1).
(4) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).
(5) Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).
(6) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).
(7) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).
(8) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1).
(11) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).
(12) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).
(13) ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(14) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(15) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(16) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(17) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(18) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(19) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(20) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(21) Angår især strukturfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF).
(22) Se artikel 11 og 17 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.
(23) Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top