EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0256

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

COM/2017/0256 final - 2017/086 (COD)

Bruxelles, den 2.5.2017

COM(2017) 256 final

2017/0086(COD)

Compliance-pakken

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2017) 211 final}
{SWD(2017) 212 final}
{SWD(2017) 213 final}
{SWD(2017) 214 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Det indre marked er et af EU's vigtigste resultater, og det spiller en central rolle for økonomien i Den Europæiske Union. Det indre marked gør det muligt for personer, varer, tjenesteydelser og kapital at bevæge sig mere frit, hvorved der skabes nye muligheder for borgere, arbejdstagere, forbrugere og virksomheder, hvilket igen fører til nye arbejdspladser og bæredygtig vækst i Europa. Behovet for at fuldføre det indre marked er gentagne gange blevet bekræftet af Det Europæiske Råd 1 .

Et stærkere og mere retfærdigt indre marked er en af Junckerkommissionens ti vigtigste prioriteter sammen med udviklingen af det digitale indre marked. Dette initiativ, der gennemfører en nøgleaktion i strategien for det indre marked, der blev vedtaget af Kommissionen i november 2016, befinder sig på skillevejen mellem disse prioriterede områder. Formålet er at drage fuld nytte af fordelene ved nye digitale værktøjer for at hjælpe virksomheder med at udnytte de muligheder, som et marked med 500 mio. borgere giver for at rejse, arbejde og studere i et hvilket som helst EU-land.

Der findes betydelige hindringer for både borgere og virksomheder, der er interesserede i at flytte til, sælge produkter eller levere tjenesteydelser i et andet EU-land. Det er afgørende for dem, der ønsker at udnytte fordelene ved det indre marked, at de kan finde relevante, nøjagtige og forståelige oplysninger online og kan få adgang til og gennemføre administrative procedurer online, men ofte er det kompliceret, tidskrævende og dyrt, hvis det overhovedet er muligt.

Borgere og virksomheder skal overholde de nationale regler, når de rejser, arbejder, bor eller gør forretninger på tværs af grænserne. Det er derfor vigtigt, at de bliver oplyst om gældende regler, at de kan finde frem til de rette bistandstjenester, og at de ikke støder på unødige hindringer i kontakten med de nationale myndigheder, for at sikre, at de overholder de relevante regler.

Selv om onlineprocedurer er tilgængelige for borgere i deres hjemland, sker det meget ofte, at disse procedurer ikke er let tilgængelige for EU-borgere fra andre medlemsstater.

Mere generelt kan alle europæere få betydelige fordele af en åben, effektiv og inklusiv offentlig forvaltning, der er rettet mod en ambitiøs tilgang til e-forvaltning, som leverer grænseløse, personlige og brugervenlige digitale offentlige end-to-end-tjenester. Dette har en betydelig indvirkning på borgernes liv og virksomheders aktiviteter både i deres eget land og på tværs af grænserne. Borgere og virksomheder får imidlertid endnu ikke det fulde udbytte af digitale tjenester, der burde være let tilgængelige overalt i EU. Digitale teknologier kan som en integreret del af moderniseringen af den offentlige forvaltning give betydelige økonomiske og sociale fordele for europæiske borgere og for samfundet som helhed.

Forvaltningernes digitale omstilling er en afgørende forudsætning for et vellykket indre marked.

Den fælles digitale portal vil imødekomme disse behov. Den giver EU's borgere og virksomheder en centraliseret adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige, når de benytter deres ret til mobilitet inden for EU. Den sikrer også fuld adgang til onlineprocedurer på en ikkediskriminerende måde (hvis en procedure er til rådighed for statsborgere fra en bestemt medlemsstat, bør den også være tilgængelig for brugere fra andre medlemsstater). Den forpligter også medlemsstaterne til at give fuld onlineadgang til de vigtigste og oftest anvendte procedurer. Den omfatter en stærk tilskyndelse til medlemsstaterne til at vedtage ambitiøse grænseoverskridende og nationale strategier for e-forvaltning, så EU's borgere og virksomheder kan få fuldt udbytte af de tilgængelige teknologiske udviklinger.

Digitaliseringen har nemlig radikalt øget mulighederne for at afkorte tiden og mindske omkostningerne ved at indsamle oplysninger og gennemføre administrative procedurer. Nutidens borgere og virksomheder forventer, at de offentlige myndigheder tilbyder lige så brugervenlige og intuitive onlineløsninger som dem, der allerede eksisterer i forbindelse med transaktioner med den private sektor.

Hurtigere, billigere og mere brugerorienterede digitale offentlige tjenester forbedrer konkurrenceevnen og gør EU til et mere attraktivt sted at bo, arbejde og investere i. Det er afgørende både for de enkelte borgere og for virksomheder, at de kan finde relevante, nøjagtige og forståelige oplysninger online, og at de har mulighed for at få adgang til og gennemføre administrative procedurer online.

Virksomheder bruger ofte en betydelig del af deres menneskelige ressourcer på at gøre sig fortrolige med de gældende regler og procedurer, som er nødvendige for at udøve deres aktivitet. Store virksomheder anvender muligvis særligt personale til at indsamle oplysninger og gennemføre de relevante procedurer. For SMV'er og startup-virksomheder kan dette udgøre en væsentlig hindring. En nylig undersøgelse har vurderet, at virksomhederne ville spare 170 mio. EUR om året, hvis otte centrale procedurer blev fuldt tilgængelige online, også for grænseoverskridende brugere. En nylig undersøgelse 2 har vurderet, at hvis der fandtes lettilgængelige oplysninger af høj kvalitet online, ville virksomhederne kunne spare mellem 11 og 55 mia. EUR årligt i forbindelse med søgning inden for ni erhvervsrelaterede emner, inden de begynder at udøve grænseoverskridende aktiviteter. I et indre marked med 28 medlemsstater stiger omkostningerne ved indsamling af oplysninger hurtigt, og de har en uforholdsmæssig stor indvirkning på mindre virksomheder, hvilket ofte afskrækker dem fra at undersøge mulighederne uden for deres hjemmemarked.

På samme måde er det vanskeligere for borgere at få nøjagtige og rettidige oplysninger om basale praktiske spørgsmål i en grænseoverskridende sammenhæng, såsom hvordan man registrerer sig som tilflytter, får sine kvalifikationer anerkendt, tilmelder børn til skolen, registrerer en bil, modtager pensioner osv.

Virksomheder og borgere forventer endvidere og har ret til at få oplysninger, som er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Svarene skal være rettidige og operationelle, hvis de virkelig skal være nyttige. Desuden er det særligt vigtigt for grænseoverskridende aktiviteter at have adgang til oplysninger på forskellige sprog.

Det er kun første skridt på vejen at finde frem til tydelige og omfattende oplysninger om de gældende krav. Der skal også gennemføres administrative procedurer for at overholde dem. Digitaliseringen af centrale procedurer nedbringer overholdelsesomkostningerne og skaber bedre overholdelse af de gældende bestemmelser.

Specifikke praktiske hindringer, som europæiske borgere og virksomheder har rapporteret om, skal afhjælpes for så vidt angår adgang til onlineprocedurer og -informationer fra en anden medlemsstat. Som vigtige eksempler kan nævnes mangel på oplysninger og formularer på flere sprog, anvendelse af felter i formularer, som kun accepterer nationale data, accept udelukkende af nationale identifikationsmidler og accept af betaling af gebyrer eller tilbagebetalinger udelukkende gennem nationale betalingssystemer.

En anden en vigtig hindring, som der ofte bliver rapporteret om, vedrører grænseoverskridende overførsel af dokumentation som led i en procedure. Medlemsstaterne kræver ofte bekræftede (oversatte) og attesterede dokumenter eller data, navnlig fra udenlandske ansøgere. Nogle medlemsstater har allerede gennemført deres egne nationale engangsløsninger, hvor der udveksles data internt mellem nationale baseregistre, men digitaliseringsprocessen er endnu ikke afsluttet. Disse udvekslinger er desuden ikke mulige på tværs af grænserne på nuværende tidspunkt.

Endelig har 92 % af forbrugerne og virksomhederne ikke kendskab til onlinetjenester på europæisk plan, som de kan henvende sig til i tilfælde af problemer. Disse tjenester anvendes for øjeblikket yderst sjældent. Tjenesterne er fragmenterede, af svingende kvalitet og mangler ofte mekanismer til feedback fra brugerne.

EU har allerede tidligere taget en række skridt for at løse alle disse spørgsmål, selv om det hovedsagelig er sket fra et sektorbestemt perspektiv, såsom oprettelsen af kontaktpunkter på området for tjenesteydelser (kvikskranker), på området for varer (produktkontaktpunkter og produktkontaktpunkter for byggeriet), for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (støttecentre vedrørende erhvervsmæssige kvalifikationer), forbrugerhensyn (forbrugercentre) osv. Disse tjenester er normalt ikke indbyrdes forbundne, og deres snævre fokus betyder, at brugerne for det meste ikke er bevidste om dem og måske ikke finder dem, hvis de har behov for dem. Det nuværende udbud af onlineinformation, bistandstjenester og onlineprocedurer for borgere og virksomheder mangler et klart fokus på brugernes behov.

Behovet for at behandle de ovennævnte spørgsmål på en systematisk og effektiv måde er ofte blevet påpeget og møder stor opbakning fra borgere, virksomheder og medlemsstaterne:

·Rapporten fra gruppen på højt plan vedrørende erhvervstjenester fra 2014 3 , Europa-Parlamentets beslutninger og forskellige meddelelser fra Kommissionen har efterlyst en mere omfattende og brugervenlig pakke med information og bistand med henblik på at hjælpe virksomhederne med at finde rundt i det indre marked. De har foreslået forbedrede versioner af eksisterende platforme og kontaktpunkter eller mere radikale sammenlægninger af alle disse til et enkelt kontaktpunkt.

·I konklusionerne fra Rådet (konkurrenceevne) i marts 2015 om politikken for det indre marked blev der opfordret til et politisk tilsagn om "at styrke og strømline værktøjerne vedrørende det indre marked (...) for bedre at opfylde virksomhedernes og borgernes behov i deres grænseoverskridende aktiviteter". Denne opfordring blev gentaget på samlingen i Rådet (konkurrenceevne) i februar 2016, som i øvrigt så med tilfredshed på "konceptet med en fælles digital portal, som navnlig vil imødekomme nyetablerede virksomheders behov".

·Kommissionens strategi for et digitalt indre marked og strategien for det indre marked fra 2015 bebudede planerne om at behandle de ovennævnte spørgsmål ved hjælp af en fælles digital portal, som også har en fremtrædende plads i handlingsplanen for e-forvaltning 4 , hvori der fastlægges tiltag, der skal fremme den digitale omstilling af offentlige tjenester.

·I januar 2016 opfordrede Europa-Parlamentet til udvikling af en fælles digital portal med én enkelt digital proces fra begyndelsen til enden for oprettelse og drift af virksomheder i hele EU lige fra onlineoprettelse af virksomheden, registrering af domænenavne, udveksling af overensstemmelsesoplysninger, anerkendelse af e-fakturaer, indgivelse af selvangivelse, forenklet onlinemomsordning, onlineoplysninger om produktoverensstemmelse, udstationering af arbejdstagere, forbrugerrettigheder, adgang til forbruger- og erhvervsnetværk, indberetningsprocedurer og tvistbilæggelsesmekanismer.

·Refitplatformen (der består af repræsentanter for erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og medlemsstaterne) afgav i juni 2016 en udtalelse, hvori den anbefalede at oprette et enkelt kontaktpunkt med tydelige oplysninger og koordinerede tjenester for virksomheder i hver medlemsstat for at bistå virksomheder, der opererer på det indre marked, og fastsætte fælles minimumskrav til kvaliteten af indhold, funktion og graden af sammenkobling af hver portal med den fælles digitale portal.

·Endelig anser rapporten om unionsborgerskab 2017, som blev offentliggjort i januar 2017, den fælles digitale portal for en prioritet for unionsborgerskab.

Dette initiativ imødegår disse opfordringer til tiltag med et højt ambitionsniveau. Det har til formål betydeligt at forbedre tilgængelighed, kvalitet og adgang online for oplysninger, bistandstjenester og procedurer, der er relevante for borgere og virksomheder i EU, ikke mindst, når de ønsker at operere og bevæge sig inden for det indre marked. Det er baseret på et tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på en effektiv og gradvis gennemførelse af de forskellige krav i projektet.

Kommissionen og medlemsstaterne vil have ansvaret for at tilvejebringe oplysninger om regler, rettigheder og forpligtelser på de centrale områder, der udpeges i denne forordning.

Medlemsstaterne vil desuden være forpligtet til at tilbyde en række vigtige procedurer fuldt ud online og gøre dem fuldt tilgængelige for brugere på tværs af EU's grænser i henhold til en aftalt tidsplan. Dette vil i høj grad mindske den administrative byrde og fjerne de uforholdsmæssigt store hindringer, som EU's borgere og virksomheder fra en anden medlemsstat står over for, når de skal overholde de gældende regler i andre medlemsstater.

Til gengæld vil de offentlige myndigheder nyde gavn af, at overholdelsen forenkles, idet der opnås større effektivitet. En omfattende overgang til onlineprocedurer vil bidrage til moderniseringen af den offentlige administration og skabe store besparelser som rapporteret af flere medlemsstater, der har gennemført nationale digitaliseringsprojekter 5 . Dette krav berører på ingen måde de gældende materielle regler og krav, men øger deres gennemsigtighed og gør det lettere at overholde medlemsstaternes og EU's regler og procedurer.

Oplysninger, bistandstjenester og onlineprocedurer vil blive underlagt tydelige og operationelle kvalitetskriterier. Der vil navnlig blive stillet oplysninger på mindst ét af Unionens officielle sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog til rådighed for borgere og virksomheder. Særlige mekanismer vil blive iværksat for at sikre, at udformningen af den fælles digitale portal er brugercentreret, og at der indsamles brugerfeedback.

En effektiv gennemførelse af den fælles digitale portal vil blive sikret ved oprettelse af en koordinationsgruppe, som vil være et forum for samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Ved betydeligt at forbedre brugeroplevelsen vil initiativet i høj grad øge borgernes og virksomhedernes tillid til det indre marked. Digitalisering af procedurer og levering af nøjagtige og pålidelige oplysninger samt lettere adgang til bistandstjenester vil lette de grænseoverskridende udvekslinger, skabe effektivitet og mindske bureaukratiet og dermed bidrage til at skabe nye jobmuligheder og vækst.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

a)Adgang til onlineinformation

Servicedirektivet 6 har allerede skabt en ret til at få adgang til oplysninger for både udbydere og modtagere af tjenesteydelser. Oplysninger om f.eks. kravene til udbydere af tjenesteydelser i hver medlemsstat skal gøres tilgængelige online via kvikskrankerne. I chartret for elektroniske kvikskranker i henhold til servicedirektivet, som blev godkendt af Rådet i 2013, blev medlemsstaterne tilskyndet til at anlægge en brugercentreret tilgang til levering af oplysninger via kvikskranker, således at alle områder af betydning for virksomheder, herunder moms, selskabsskat, social sikring og arbejdsretlige krav, opfyldes.

Dit Europa, e-justiceportalen, momsinformationsportalen og Det Europæiske Arbejdsformidlingsnet (Eures) giver allerede omfattende oplysninger om borgeres, virksomheders, arbejdstageres og forbrugeres rettigheder og forpligtelser på det indre marked og på det retlige område.

Dette forslag bygger på disse eksisterende tjenester: Medlemsstaterne vil skulle stille pålidelige, tydelige og forståelige oplysninger til rådighed online om de regler og krav, der findes i deres retsområde, til borgere og virksomheder, der ønsker at gøre brug af deres rettigheder i det indre marked. Dette berører på ingen måde de materielle bestemmelser på de politikområder, hvor oplysningerne skal stilles til rådighed, men forpligter kun medlemsstaterne til at skabe fuld gennemsigtighed om de gældende regler.

b)Adgang til bistands- og problemløsningstjenester

Forskellige kontaktpunkter og problemløsningsmekanismer er blevet oprettet på grundlag af EU-retsakter for at hjælpe borgere og virksomheder med at udøve deres rettigheder på det indre marked. Dette initiativ vil afhjælpe den nuværende fragmentering og manglende bevidsthed ved at gøre flere bistands- og problemløsningstjenester lettere at finde og mere tilgængelige og ved at sikre, at alle tjenester, der er tilgængelige via portalen, overholder visse minimumskvalitetsstandarder.

c)Adgang til onlineprocedurer

I henhold til servicedirektivet skal medlemsstaterne påse, at samtlige procedurer og formaliteter i forbindelse med adgangen til at optage og udøve servicevirksomhed kan afvikles online via den berørte kvikskranke eller de kompetente myndigheder (artikel 8). Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 7 (artikel 57a) fastsætter den samme forpligtelse med hensyn til afvikling af krav, procedurer og formaliteter i forbindelse med spørgsmål, der er omfattet af nævnte direktiv.

Dette forslag styrker den dimension af onlineprocedurer, som det indre marked udgør, og som allerede er oprettet af medlemsstaterne på grundlag af disse direktiver eller anden relevant national ret eller EU-ret, ved at kræve, at medlemsstaterne også skal gøre det muligt at få fuld adgang til sådanne procedurer for borgere og virksomheder fra andre medlemsstater, og ved at fastsætte de vigtigste betingelser for at sikre en sådan grænseoverskridende adgang.

Dette initiativ kræver desuden, at medlemsstaterne skal sikre, at vigtige procedurer af almen interesse for borgere og virksomheder, der er identificeret i denne forordning, er fuldt ud tilgængelige online, også for grænseoverskridende brugere. Det sikrer også, at dokumentation kan udveksles elektronisk mellem de berørte myndigheder i de forskellige medlemsstater, hvis brugerne anmoder herom.

Blandt disse procedurer er registrering af økonomisk virksomhed særlig relevant for virksomheder. Det bør imidlertid ikke omfatte de procedurer, der fører til stiftelse af virksomheder eller selskaber som juridiske enheder. Som bebudet i strategien for det indre marked 8 og handlingsplanen for e-forvaltning har Kommissionen i sit arbejdsprogram for 2017 9 medtaget et initiativ til på en sammenhængende måde at lette digitale løsninger i hele et selskabs livscyklus, herunder procedurer for onlineregistrering af økonomisk virksomhed. Kommissionen er i færd med at gennemføre sit forberedende arbejde vedrørende dette selskabsretsinitiativ, og det forventes, at de pågældende onlineprocedurer vil blive knyttet til portalen, når de er blevet indført på grundlag af selskabsretsinitiativet.

Denne forordning vil for visse vigtige procedurer kræve fuld digitalisering af "front office" (grænsefladen mellem borgere eller virksomheder på den ene side og de nationale myndigheder på den anden side, som helt enkelt kan være en onlineformular, der skal udfyldes). Dette vil hverken berøre funktionen af "back office" (de yderligere trin i den relevante procedure inden for og mellem nationale forvaltninger) eller indholdet af enhver procedure, der er indført på nationalt plan, dvs. de forskellige trin eller de relevante nationale, regionale eller subnationale myndigheders kompetencer. De nødvendige tilpasninger, der skal foretages som følge af dette initiativ, vil kun vedrøre processen med digitalisering af procedurerne og fjernelse af hindringer for adgang til dem for grænseoverskridende brugere.

Adgangen til onlineprocedurer og digitaliseringen af procedurerne vil blive støttet af eIDAS-forordningen 10 , som pålægger medlemsstaterne senest i september 2018 at anerkende e-ID'er, som er anmeldt af andre medlemsstater. Dette vil fjerne en af de nuværende hindringer for brugeres adgang til e-procedurer i andre medlemsstater.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette initiativ bidrager til det digitale indre markeds strategiske mål om at modernisere den offentlige forvaltning, opnå grænseoverskridende interoperabilitet og lette samspillet med borgerne, hvilket også afspejles i handlingsplanen for e-forvaltning. Det er i overensstemmelse med Kommissionens digitale omstillingsmål om at skabe en strømlinet tilstedeværelse på internettet og undgå yderligere opsplitning som følge af nye portaler og kontaktpunkter. Det er i overensstemmelse med henstillingerne i den europæiske interoperabilitetsramme.

Forslaget bidrager til gennemførelsen af opstarts- og opskaleringsinitiativet, der fremmer virksomheders vækst ved at forbedre erhvervsklimaet og mindske bureaukratiet. SMV'er, og navnlig de virksomheder, der handler på tværs af grænserne, vil nyde godt af lavere omkostninger til informationssøgning – forholdsvis mere end store virksomheder. De vil også drage fordel af mere ensartet kvalitet af tilgængelige onlineoplysninger, -bistand og -procedurer. De virksomheder, der handler på tværs af grænserne, vil kunne drage nytte af onlineadgang til procedurer, der er vigtige for dem. Desuden vil SMV'er have nemmere ved at finde frem til procedurer vedrørende det indre marked og dermed komme ind på nye markeder i EU. Takket være lettere adgang til bistands- og problemløsningstjenester og et særligt brugerfeedbackredskab vil de nemt og intuitivt kunne påpege problemer med regler og offentlige myndigheder på alle EU-sprog.

Følgende igangværende eller planlagte initiativer på EU-plan er af betydning for den fælles digitale portal, eftersom de vil bidrage til at opnå enten informationsdækning eller digitalisering af procedurerne:

·Den europæiske interoperabilitetsramme (EIF): Ved at støtte øget interoperabilitet mellem offentlige forvaltninger i Europa øges graden af sammenkobling af offentlige tjenester.

·Grundlæggende glossar for offentlige tjenester (CPSV), en fælles datamodel, der beskriver centrale erhvervsarrangementer og offentlige tjenester. Den måde, medlemsstaterne bruger værktøjet på, når de udformer eller ajourfører deres websteder, kan lette oversættelsen af indholdet samt udviklingen af et søgeredskab til den fælles digitale portal og derved gøre det lettere at finde oplysninger, procedurer og bistandstjenester.

·Systemet til sammenkobling af selskabsregistre (BRIS) 11 – vil sikre adgang på EU-plan til oplysninger om selskaber, der er registreret i medlemsstaterne, og sikre udveksling af oplysninger mellem forskellige registre (operationelt senest i juni 2017).

·Elektronisk sammenkobling af EU-insolvensregistre – vil (fra 2019) sørge for en mere effektiv administration af grænseoverskridende insolvensbehandling.

·Europæisk e-tjenesteydelseskort – Kommissionens forslag vedtaget i januar 2017 12 . Det indeholder en forenklet elektronisk procedure for udbydere af visse erhvervstjenester samt bygge- og anlægstjenester, som agter at udbyde deres tjenester i en anden medlemsstat. De centrale elementer i denne procedure er kommunikationen mellem hjemlandets og værtslandets myndigheder.

·Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) 13 er en egenerklæring om opfyldelse af kravene vedrørende procedurer for offentlige indkøb. Den elektroniske udgave har potentiale til at blive et centralt element i gennemførelsen af engangsprincippet i offentlige indkøb.

·Det planlagte selskabsretsinitiativ til fremme af digitale løsninger i hele et selskabs livscyklus som omhandlet i Kommissionens arbejdsprogram for 2017.

·Den planlagte udvidelse af mini-one-stop-shoppen for moms.

·Foranstaltninger vedrørende engangsprincippet som en del af handlingsplanen for e-forvaltning vil lette udvekslingen af oplysninger og data mellem medlemsstaternes myndigheder. Et første skridt i denne retning bliver et storstilet pilotprojekt om forretningsplaner og en vurdering af dets muligheder for borgerne.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 21, stk. 2, artikel 48 og artikel 114, stk. 1, i TEUF er relevante for dette forslag om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning. I henhold til artikel 26, stk. 2, indebærer det indre marked et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne. Artikel 21, stk. 2, i TEUF indfører et retsgrundlag til vedtagelsen af bestemmelser, der skal gøre det lettere for unionsborgerne at udøve de rettigheder, der er nævnt i artikel 21, stk. 1. Artikel 48 indeholder et retsgrundlag for vedtagelsen af de foranstaltninger vedrørende social tryghed, der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed. Artikel 114 indeholder et retsgrundlag, medmindre andet er bestemt i traktaterne, for vedtagelsen af foranstaltninger med henblik på virkeliggørelsen af målene i artikel 26 i TEUF.

Dette forslag sigter mod at tilbyde borgere og virksomheder let adgang til de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som de har brug for til at udøve deres rettigheder på det indre marked. Med henblik herpå etablerer forslaget en fælles digital portal, hvor Kommissionen og de kompetente myndigheder spiller en vigtig rolle for at nå ovennævnte mål. Initiativet tager alene sigte på at fjerne forskelsbehandling og begrænse yderligere administrative byrder for de borgere og virksomheder, der er aktive eller ønsker at være aktive i andre medlemsstater i fuld overensstemmelse med nationale regler og procedurer, samt at fjerne forskelsbehandling i fuld overensstemmelse med nationale regler og procedurer. Det påvirker ikke indholdet af eller kompetencen i forbindelse med sådanne regler eller procedurer.

Da initiativet har et tredobbelt formål, og bestanddelene vedrørende borgernes frie bevægelighed, social sikring og målsætningen om at gennemføre det indre marked og sikre, at det fungerer med henblik på tilvejebringelse af oplysninger, procedurer samt bistands- og problemløsningstjenester, ikke kan betragtes som uvæsentlige, bør initiativet baseres på artikel 21, stk. 2, artikel 48 og artikel 114, stk. 1, i TEUF.

Nærhedsprincippet

Hovedformålet med dette forslag er at få det indre marked til at fungere bedre for alle borgere og virksomheder i EU. Det indre marked er ikke et område med fuldt harmoniserede regler. Ud over er de grundlæggende principper og de områder, hvor der er fastlagt fuldt harmoniserede regler, skal borgerne og virksomhederne stadig overholde de nationale regler, når de rejser, arbejder, bor eller gør forretninger på tværs af grænserne. Det er derfor afgørende for et velfungerende indre marked, at borgere og virksomheder let kan finde ud af, hvilke regler der gør sig gældende i andre medlemsstater end deres egen. Det er lige så vigtigt, at procedurerne for overholdelse af disse regler ikke medfører en væsentlig ekstra administrativ byrde for udenlandske brugere sammenlignet med landets egne brugere.

Disse mål kan ikke opnås uden en indsats på EU-plan. Der mangler sammenhæng i det nuværende system for informations- og bistandstjenester, eftersom de instrumenter, der er indført ved tiltag på EU-plan, ikke er forbundet til hinanden i tilstrækkelig grad og ikke er brugervenlige nok. Der mangler en fælles tilgang, der kan sikre kvalitet gennem minimumskvalitetsstandarder. Mens de retlige rammer fremmer synergier, er disse ikke blevet tilstrækkeligt udnyttet af medlemsstaterne (fordi der ikke er nogen bindende forpligtelser).

Da det indre marked har en tværnationale karakter, og det er nødvendigt at håndtere den aktuelle situation i en grænseoverskridende sammenhæng, vil EU's indsats være mest effektiv, når det gælder om at nedbringe de omkostninger, som EU's borgere og virksomheder pådrager sig, når de er involveret i grænseoverskridende aktiviteter.

Proportionalitetsprincippet

Dette forslag sikrer en nøje afvejning mellem på den ene side behovet for at lade det være medlemsstaternes opgave og ansvar at sørge for indsendelse af nationale oplysninger, nationale procedurer samt bistands- og problemløsningstjenester og på den anden side nødvendigheden af at gøre noget ved de hindringer, der har været i tidens løb for de borgere og virksomheder, der har forsøgt at udøve deres rettigheder på det indre marked.

Foranstaltningerne i denne forordning rækker ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at løse de identificerede problemer og nå de fastsatte mål. De indledende investeringsomkostninger i forbindelse med udvidelsen af informationsdækningen, oversættelser eller oprettelsen af onlineprocedurer kan mindskes med hjælp fra EU-midler. Endvidere vil disse indledende omkostninger blive udlignet af de besparelser, som både virksomhederne og de nationale myndigheder vil nyde godt af på længere sigt.

Denne forordning medfører ingen yderligere forpligtelser for borgere og virksomheder, da anvendelsen af den fælles digitale portal er helt frivillig.

Valg af retsakt

Denne forordning er baseret på artikel 21, stk. 2, med henblik på bestemmelserne vedrørende borgernes frie bevægelighed, artikel 48 for så vidt angår bestemmelserne om digitalisering af bestemte procedurer, som vedrører social sikring, og artikel 114, stk. 1, i TEUF for så vidt angår alle andre bestemmelser, der tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion ved at give bedre grænseoverskridende adgang til oplysninger, bistand, problemløsningstjenester og e-procedurer. På grundlag af disse bestemmelser i traktaten tilnærmes forslaget også medlemsstaternes lovgivning med hensyn til kvaliteten af disse tjenester, der tilbydes til borgere og virksomheder, der arbejder på tværs af grænserne.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evaluering/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

I den efterfølgende evaluering af den eksisterende (lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige) ramme, som er relevant for den fælles digitale portal, peges der på en række problemer, der vedrører de individuelle tjenester, samt disses manglende effektivitet, produktivitet og sammenhæng som en pakke af tjenester til borgere og virksomheder på det indre marked.

Effektiviteten af eksisterende tjenester undermineres af deres manglende synlighed og søgemuligheder, en generel mangel på kvalitet og den deraf følgende underudnyttelse heraf. De fleste forbrugere og virksomheder er ikke klar over, at der findes onlinebistandstjenester på europæisk plan.

Grænseoverskridende tilgængelighed er fortsat begrænset, idet de nationale oplysninger ofte er ufuldstændige eller kun tilgængelige på det nationale sprog, og de procedurer, som er online for nationale brugere, kan ofte ikke gennemføres online af udenlandske brugere. Desuden er kvalitetsniveauet og brugerfokuseringen temmelig forskellig fra den ene tjeneste til den anden.

For tjenester, der er oprettet ved bindende EU-ret, har det vist sig, at kvalitetskriterierne er for generelle (kvikskranker) eller næsten ikke findes (produktkontaktpunkter). Supplerende frivillige kvalitetskriterier (chartret for kvikskranker) har haft begrænset succes. For tjenester, der er oprettet ved ikkebindende EU-lovgivning, og som forvaltes af Kommissionen (Solvit, Dit Europa), er der aftalt kvalitetskriterier, men fordi de er frivillige, er der nogle medlemsstater, der fuldt ud lever op til dem, mens andre ikke gør. Som følge heraf er adgangen til disse tjenester for udenlandske brugere stadig begrænset og uensartet.

EU-bistandstjenester anses for omkostningseffektive, når der tages hensyn til, hvilke besparelser og andre fordele disse tjenester medfører for virksomheder og borgere i forhold til langt mere omkostningskrævende private alternative tjenester. Men nationale bistandstjenester (kvikskranker, produktkontaktpunkter og PCPC'er) er urentable for virksomhederne, fordi de ikke er tilstrækkeligt effektive. Desuden udgør den lave kvalitet af deres websteder en forspildt mulighed for at begrænse antallet af anmodninger gennem bedre onlineforhåndsoplysninger og således blive endnu mere omkostningseffektive. Det ville gøre dem mere effektive og nemmere at fine online, hvis de individuelle tjenester fremmede deres tjenester under et fælles varemærke. Dette kan bedre opnås på EU-plan.

Alle de instrumenter, der blev evalueret i denne forbindelse, blev oprettet ved en indsats på EU-plan, men de fungerer ikke som en helhed. Mens de retlige rammer fremmer synergier, er disse ikke blevet tilstrækkeligt udnyttet af medlemsstaterne, navnlig på grund af manglende bindende forpligtelser og en manglende overordnet styringsstruktur, der skal foretage en evaluering og sikre sammenhæng mellem alle instrumenterne.

De underliggende årsager til de utilstrækkelige resultater af de eksisterende tjenester er: silobaserede administrationscentrerede tilgange, der fører til opsplitning; administrationerne på EU-plan og nationalt plan har udformet de offentlige tjenester til at passe til deres egne behov snarere end deres brugeres behov; tekniske løsninger udformet for mange år siden afspejler ikke længere den tekniske udvikling og bedste praksis i dag, og de nationale myndigheder har forsømt udenlandske brugere.

Høringer af interessenter

Den overordnede høringsproces om den fælles digitale portal blev indledt i november 2015 og afsluttet i december 2016. Den omfattede en særlig workshop for interessenterne, en offentlig onlinehøring og adskillige bilaterale drøftelser med interessenter og medlemsstaterne.

a)Workshop om den fælles digitale portal, marts 2016

Blandt deltagerne var repræsentanter for kvikskrankerne, handelskamre og nationale myndigheder. Ifølge deltagerne er der mange problemer i forbindelse med adgang til information, tilgængelighed af onlineprocedurer og adgang til bistandstjenester. Sådanne problemer synes at skyldes mangler i lovgivningen, manglende oplysninger eller bistand samt en utilfredsstillende gennemførelse fra de nationale og lokale myndigheders side.

Under drøftelserne om onlineprocedurer påpegede deltagerne, at det er meget svært at anvende onlineprocedurer på tværs af grænserne. Selv om nogle medlemsstater har gjort imponerende fremskridt med hensyn til e-forvaltning for deres egne statsborgere, er anerkendelsen af udenlandske e-signaturer og e-ID'er stadig meget begrænset, hvilket gør adgang til onlineprocedurer for udenlandske brugere umulig.

b)Offentlig onlinehøring

I den offentlige onlinehøring blev der modtaget 367 besvarelser, hvoraf 45 % var fra virksomheder, 45 % fra borgere og 10 % fra offentlige myndigheder.

Den fremhævede bred enighed blandt virksomheder og borgere om betydningen af, at de vigtigste søjler omfattes af dette initiativ, navnlig:

behovet for onlineoplysninger om regler og procedurer i andre EU-lande: 93 % af virksomhederne og 92 % af borgerne finder det meget vigtigt eller vigtigt

adgang til onlineprocedurer: 94 % af virksomhederne og 92 % af borgerne finder det meget vigtigt eller vigtigt

adgang til tjenester, der yder bistand efter anmodning: 88 % af virksomhederne og 87 % af borgerne finder det meget vigtigt eller vigtigt.

c)Dialog med interessenter og medlemsstater

Interessenternes synspunkter blev indsamlet under en række møder og arrangementer, herunder høringen om "Unionsborgerskab i praksis" i marts 2016, den årlige SMV-forsamling i Luxembourg i november 2015, drøftelser med SMV-repræsentanter i juni og oktober 2016 samt drøftelser med en række organisationer, som repræsenterer virksomheder og forbrugere på bilateralt grundlag i hele 2016, såsom Eurochambres, Eurocommerce, BusinessEurope, nationale handelskamre, CEA-PME, Startup City Alliance Europe osv.

Forskellige erhvervsorganisationer har bekræftet, at det vil være meget nyttigt for virksomhederne, hvis alle onlineinformationsredskaber samles under én paraply. Desuden er der nogle, der tilskynder til udvikling af en fælles struktur for oplysninger på tværs af medlemsstaterne. Interesserede virksomheder gør opmærksom på, at oplysningerne skal være tilstrækkelige til lovligt at kunne deltage i grænseoverskridende aktiviteter, herunder ikke kun detaljerede tekniske oplysninger, men bl.a. også reguleringsmæssige krav vedrørende prøvning og rapportering. For procedurernes vedkommende anfører de fleste interessenter, at alle procedurer bør være fuldt tilgængelige online for at undgå spild af ressourcer i form af tid og penge.

Medlemsstaterne er blevet hørt via ekspertgruppen om servicedirektivet (herunder dens undergruppe EUGO Network), udvalget om gensidig anerkendelse og via bilaterale møder med nationale myndigheder. 17 medlemsstater har offentliggjort et holdningsdokument, der opfordrer til et net af fælles digitale portaler (fuldt fungerende e-forvaltningsportaler) for at hjælpe med opstart af virksomhed, opskalering og handel på tværs af grænserne ved at tilvejebringe alle de oplysninger, der er nødvendige for at drive virksomhed i en medlemsstat. De støtter også tanken om, at virksomhederne kun skal gennemgå én digital proces for at oprette og drive virksomhed hvor som helst i EU.

Et flertal af medlemsstaterne understreger betydningen af kvaliteten og brugervenlige websteder, der skal indgå i den fælles digitale portal, og støtter forslaget om at anvende et kvalitetsmærke. De støtter også tanken om, at oplysninger skal være tilgængelige for brugerne på mindst et andet almindeligt anvendt EU-sprog. Medlemsstaterne bemærkede, at indførelsen af procedurer online kræver betydelige investeringer, som ofte forsinker vedtagelsen heraf. De fleste medlemsstater ønsker at have en klar fordeling af ansvarsområder mellem det nationale plan og EU-planet, og de foretrækker, at ejerskab og styring af indhold bliver et nationalt ansvar. De fleste medlemsstater ønsker, at Kommissionen skal spille en stærk koordinerende rolle med henblik på fastlæggelsen af målsætninger med hensyn til opdateringer, indhold, nytte osv.

Indhentning og brug af ekspertbistand

En bred vifte af studier og undersøgelser, der blev udført af EU-institutionerne eller interessenter fra 2008-2017, omfattende høringer med eksperter, medlemsstaterne og andre interessenter, bl.a. en særlig workshop, gav et solidt ekspertisegrundlag.

Konsekvensanalyse

Der er foretaget en konsekvensanalyse som forberedelse til dette initiativ. Den genfremlagte rapport tager hensyn til henstillingerne fra Udvalget for Forskriftskontrol i dets første negative udtalelse af 20. januar 2017 samt til de øvrige punkter, der blev taget op af udvalget i dets endelige positive udtalelse af 7. marts 2017.

Der blev i konsekvensanalysen set på tre løsningsmodeller:

·Løsningsmodel 1: virksomheders og borgeres nationalt centraliserede portaler, hvori der fastsættes en central informationsstruktur via fælles portaler på nationalt plan og EU-plan, men hvor der vælges en blød lovgivningstilgang med hensyn til udbredelsen af onlineprocedurer. Der er ikke fastsat nogen EU-løsning for at acceptere dokumenter og data fra andre medlemsstater. De enkelte medlemsstater vil skulle samle de tre vigtigste erhvervskontaktpunkter (for tjenester og varer).

·Løsningsmodel 2: EU-koordineret tilgang, hvor medlemsstaterne frit kan vælge, hvor de leverer de krævede oplysninger online. De vil kun skulle levere links til de relevante websteder til en central linkfortegnelse i Kommissionen, hvorfra en fælles søgefunktion vil hente dem og videregive dem til brugeren som svar på en søgning. Som led i denne proces vil der blive udviklet en "vejviser til bistandstjenester" til at lede brugerne frem til den rette bistandstjeneste. Søgefunktionen vil være begrænset til portalrelevant indhold og vil kunne integreres i EU's og medlemsstaternes portaler og websteder. Ved denne løsningsmodel vil medlemsstaterne være forpligtet til at etablere visse vigtige procedurer for virksomhederne og borgerne fuldt ud online i henhold til en aftalt tidsplan.

·Løsningsmodel 3: EU-dækkende fuldt centraliseret tilgang: forelægge alle EU-oplysninger og nationale oplysninger via en central database på EU-plan. Denne løsningsmodel vil betyde, at de samme tyve centrale procedurer, der nævnes under løsningsmodel 2, vil blive indført online, men den vil etablere et særligt IT-redskab, så samarbejdet mellem hjemlandets og værtslandets myndigheders "back office" kan tilpasses de udenlandske brugeres behov (især med hensyn til fremlæggelse af dokumentation). Det vil være nemt at søge efter oplysninger og procedurer i den centrale database. En fælles vejviser til bistand (den samme som ved løsningsmodel 2) vil gøre det nemmere at finde bistandstjenester.

Løsningsmodel 1 blev anset for at være en effektiv løsning, men ikke særlig virkningsfuld på grund af den betydelige ulempe ved at lade udbredelsen af onlineprocedurer være frivillig for medlemsstaterne og ved, at der mangler en fælles løsning på problemet med grænseoverskridende brug af dokumentation til procedurer. Dertil kommer, at manglen på søgemuligheder ikke vil blive imødegået i tilstrækkelig grad, eftersom søgefunktionen på de nationale erhvervsportaler i princippet ikke vil tage højde for søgning på alle EU-sprog. Endelig vil manglen på et fælles overvågningsredskab for kvalitet gøre håndhævelsen af kvalitetskriterierne mere besværlig. Af disse grunde blev det konkluderet, at denne løsningsmodel sandsynligvis ikke i tilstrækkelig grad vil tage højde for brugernes behov.

Løsningsmodel 3 havde langt den bedste score for at opfylde brugernes behov. Dens fuldt centraliserede tilgang vil sikre en harmoniseret måde, hvorpå oplysninger kan præsenteres på, og som sikrer, at brugerne let kan finde de oplysninger, de leder efter. Harmoniserede EU-dækkende procedurer vil være fuldt tilgængelige for brugere i andre lande gennem design. Den største ulempe ved denne løsningsmodel er imidlertid, at den er svær at gennemføre på grund af ringe støtte fra medlemsstaterne til en sådan centraliseret fremgangsmåde. Desuden blev denne løsningsmodels overordnede effektivitet ikke anset for særlig høj, da den kombinerer meget høje omkostninger med en betydelig overlapning.

Løsningsmodel 2 blev valgt, fordi den giver tilstrækkelige garantier for håndhævelse takket være anvendelsen af et fælles brugerfeedbackredskab til overvågning af dækning og kvalitet. Den valgte løsningsmodel anses for at have størst chance for at nå målene effektivt og på en forholdsmæssig måde og samtidig maksimere fordelene for interessenterne. Kommissionen og medlemsstaterne vil skulle arbejde meget tæt sammen med henblik på en effektiv, gradvis gennemførelse af alle de forskellige krav i denne løsningsmodel.

Målrettet regulering og forenkling

Forordningen vil lette adgangen for virksomheder, herunder SMV'er, til det indre marked ved i væsentlig grad at mindske transaktionsomkostningerne for levering af tjenesteydelser eller salg af varer i andre medlemsstater. Bedre adgang til det indre marked vil medføre større stordriftsfordele og omfang og dermed øget konkurrenceevne og omkostningseffektivitet for virksomhederne. Forslaget svarer også til en nylig anmodning fra Refitplatformen om at oprette et enkelt kontaktpunkt med tydelige oplysninger og koordinerede tjenester for virksomheder i hver medlemsstat og fastsætte fælles minimumskrav til kvaliteten af indhold, funktion og graden af sammenkobling af hver portal med den fælles digitale portal.

Grundlæggende rettigheder

Dette forslag er i overensstemmelse med og fremmer de rettigheder, der er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (artikel 45), at studere (artikel 14), at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne (artikel 15). Forordningen afhjælper også forskelsbehandling, selv indirekte forskelsbehandling, af statsborgere fra andre medlemsstater i forhold til en medlemsstats egne statsborgere, eftersom der træffes foranstaltninger, så de oplysninger, der er tilgængelige via portalen, kan være tilgængelige på et andet sprog end det nationale sprog, og onlineprocedurerne skal være tilgængelige for brugere fra andre medlemsstater (artikel 21, stk. 2, og artikel 18 i TEUF).

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af forordningen vil blive 109 mio. EUR i indledende investeringsomkostninger og ca. 8 mio. EUR i årlige driftsudgifter for alle medlemsstater og Kommissionen tilsammen. De oprindelige investeringsomkostninger vil på et år blive delvis opvejet af grænseoverskridende virksomheders besparelser på ekstra oversættelses- og attesteringsgebyrer og konsulentomkostninger på anslået 86 mio. EUR. For de lande, der har færrest procedurer online, vil digitaliserinen af de resterende procedurer koste 6,6 mio. EUR. For at sætte denne udgift i perspektiv er det ca. 2-4 % af ESI-midlerne for 2014-2020, som de har afsat til e-forvaltning.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Medlemsstaterne vil få forelagt en plan for gennemførelsen med en detaljeret angivelse af de tiltag, der skal gennemføres for at sikre den rettidige iværksættelse af den fælles digitale portal. Det fastslås i forordningen, at en evalueringsrapport om den fælles digitale portals funktion og om identificerede hindringer for det indre marked vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet to år efter vedtagelsen af forordningen og derefter hvert andet år. Efter planen skal der også foretages en evaluering fem år efter forordningens ikrafttræden. Koordinationsgruppen for den fælles digitale portal, et centralt koordineringsorgan i den fælles digitale portals styringsstruktur, vil bistå Kommissionen med at overvåge resultaterne af portalen og anvendelsen af forordningen.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

I artikel 1 fastlægges den foreslåede forordnings genstand.

I artikel 2 oprettes den fælles digitale portal, og dens anvendelsesområde defineres. Det præciseres, at portalen indeholder oplysninger om det indre marked og hertil knyttede rettigheder, forpligtelser og regler, der finder anvendelse på brugere af portalen på de områder, der er opført i bilag I til forordningen, at den giver brugerne oplysninger om og links til de procedurer, der er fastlagt på de områder, der er nævnt i bilag I, og endelig oplysninger om og adgang til bistands- og problemløsningstjenester, der kan hjælpe brugerne med at forstå disse oplysninger eller afslutte de relevante procedurer som dem, der er anført i bilag III og omhandlet i artikel 6 i denne forordning.

Artikel 3 indeholder de for forordningen relevante definitioner.

I artikel 4 fastsættes forpligtelser for medlemsstaterne og Kommissionen med hensyn til tilvejebringelse af oplysninger.

I artikel 5 bekræftes princippet om ikkeforskelsbehandling i forbindelse med onlineprocedurer ved at forpligte medlemsstaterne til at gøre eksisterende onlineprocedurer tilgængelige for brugere fra andre medlemsstater. Det kræves endvidere, at medlemsstaterne sikrer, at 13 procedurer, der er opført i bilag II til forordningen, fuldt ud kan gennemføres online, og betydningen af "fuldt ud onlineprocedure" præciseres.

I artikel 6 gives medlemsstaterne mulighed for at udvide udbuddet af bistands- og problemløsningstjenester ved i portalen at medtage tjenester, der udbydes af private eller halvprivate enheder, men kun på visse betingelser.

Artikel 7-9 præciserer kvalitetskriterier for tilvejebringelse af oplysninger og forklaringer på de procedurer og bistandstjenester, som portalen vil linke til.

I artikel 10 fastsættes generelle kvalitetskrav vedrørende onlineprocedurer.

I artikel 11 præciseres de betingelser, som onlineprocedurerne skal opfylde for at gøres tilgængelige for udenlandske brugere, såsom tilgængeligheden af vejledninger på et andet sprog end det nationale sprog, undladelsen af at bruge nationale dataformater, anerkendelse af e-ID, e-signaturer og e-segl samt tilgængeligheden af dokumentation i elektronisk format. Denne artikel giver mulighed for at anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) for at kontrollere ægtheden af dokumentation.

Artikel 12 indeholder en mekanisme til elektronisk udveksling af dokumentation efter udtrykkelig anmodning fra brugeren. Den tillægger Kommissionen beføjelser til at fastsætte tekniske specifikationer for en sådan mekanisme.

I artikel 13 specificeres kvalitetskrav vedrørende bistands- og problemløsningstjenesterne.

I artikel 14 fastsættes en mekanisme til overvågning af kvaliteten af de oplysninger, procedurer og bistandstjenester, som portalen linker til. Heri fastlægges også de foranstaltninger, som Kommissionen kan træffe med henblik på at løse problemer i forbindelse med kvalitetsspørgsmål.

I artikel 15-18 fastsættes de tekniske løsninger, der gør det muligt for portalen at opfylde sit formål, og der redegøres for Kommissionens og medlemsstaternes ansvarsområder.

Artikel 19 og 20 vedrører navnet på portalen og etablerer rammen for koordineret promovering.

I artikel 21-23 reguleres indsamlingen af statistiske data og brugerfeedback, og Kommissionen pålægges at oprette et brugervenligt redskab, der gør det muligt for brugerne af portalen at gøre opmærksom på hindringer i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder på det indre marked.

I artikel 24 stilles der krav til medlemsstaterne om at udpege nationale koordinatorer, og de pålægges specifikke forpligtelser i forbindelse med portalen.

I artikel 25 nedsættes portalkoordinationsgruppen.

I artikel 26 præciseres portalkoordinationsgruppens opgaver.

Artikel 27 indeholder bestemmelser om et årligt arbejdsprogram som et støtteredskab i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 28 omhandler de omkostninger, der er forbundet med udvikling, vedligeholdelse og promovering af portalen og oversættelse af oplysninger på nationale websteder.

I artikel 29 fastsættes krav i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning.

I artikel 30 fastsættes vilkårene for samarbejdet mellem portalen og informations- og bistandsnetværk oprettet i henhold til EU-retten.

I artikel 31 forklares forholdet mellem denne forordning og andre EU-retsakter.

I artikel 32 tillades anvendelsen af IMI i denne forordning.

I artikel 33 anmodes Kommissionen om periodisk at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om portalens funktion og det indre marked.

I artikel 34 reguleres udøvelsen af de delegerede beføjelser, der er tillagt Kommissionen ved artikel 21.

Artikel 35 fastsætter udvalgsproceduren og vedrører de gennemførelsesbeføjelser, som denne forordning giver Kommissionen.

Artikel 36 indeholder bestemmelser om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om IMI.

I artikel 37 omhandles forordningens ikrafttræden og anvendelse.

I bilag I anføres de områder af oplysninger, der er relevante for borgere og virksomheder, når de udøver deres rettigheder i det indre marked, jf. artikel 2, stk. 2, litra a).

Bilag II indeholder en liste over procedurer, som brugerne bør kunne gennemføre fuldt ud online, jf. artikel 5, stk. 2.

Bilag III indeholder en liste over de bistands- og problemløsningstjenester, som bør være tilgængelige via den portal, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra c).

2017/0086 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 21, stk. 2, artikel 48 og artikel 114, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 14 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 15 ,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Det indre marked er en af Europas mest håndgribelige bedrifter. Ved at gøre det muligt for personer, varer, tjenesteydelser og kapital at bevæge sig frit åbner det nye muligheder for borgerne og virksomhederne. Denne forordning er en nøgleaktion i strategien for det indre marked 16 med henblik på at frigøre det indre markeds fulde potentiale ved at gøre det lettere for borgerne og virksomhederne at bevæge sig i EU og at handle, etablere sig og udvide deres virksomhed på tværs af grænserne.

(2)Meddelelsen om det digitale indre marked 17 anerkender den rolle, som internettet og de digitale teknologier spiller i at ændre vores tilværelse og den måde, vi arbejder på, ved at fremme enorme muligheder for innovation, vækst og beskæftigelse. Meddelelsen anerkender, at borgernes og virksomhedernes behov i deres eget land og på tværs af grænserne bedre kan nås ved at udvide og integrere de eksisterende europæiske portaler, net, tjenester og systemer og ved at knytte dem til en "fælles digital portal". EU's handlingsplan for e-forvaltning (2016-2020) 18 nævner den fælles digitale portal som et af tiltagene heri for 2017. Rapporten om unionsborgerskab 19 anser den fælles digital portal for en prioritet for rettighederne inden for unionsborgerskabet.

(3)Europa-Parlamentet og Rådet har gentagne gange opfordret til en mere omfattende og mere brugervenlig pakke af oplysninger og bistand for at hjælpe virksomheder med at navigere på det indre marked og for at styrke og strømline redskaberne vedrørende det indre marked med henblik på bedre at opfylde borgernes og virksomhedernes behov i forbindelse med deres grænseoverskridende aktiviteter.

(4)Denne forordning er et svar på disse opfordringer ved at tilbyde borgerne og virksomhederne let adgang til de oplysninger og procedurer og de bistands- og problemløsningstjenester, som er nødvendige, for at de kan udøve deres rettigheder på det indre marked. Ved denne forordning oprettes en fælles digital portal, i forbindelse med hvilken Kommissionen og de kompetente myndigheder vil spille en vigtig rolle for at nå disse mål.

(5)Denne forordning indeholder en liste over de områder, der er relevante for, at borgere og virksomheder kan udøve deres rettigheder på det indre marked, og bør kræve, at medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at oplysningerne inden for disse områder er helt dækket af websteder og portaler på nationalt plan og EU-plan. Desuden bør oplysningerne ikke blot forklare reglerne og forpligtelserne for borgerme og virksomhederne, men bør også forklare, hvilke procedurer borgerne og virksomhederne skal gennemføre for at overholde disse regler og opfylde disse forpligtelser. Oplysningerne bør også give en beskrivelse af de bistands- og problemløsningstjenester, som borgerne og virksomhederne kan henvende sig til, hvis de har problemer med at forstå oplysningerne, med at anvende disse oplysninger på deres særlige situation eller med at gennemføre en procedure.

(6)Eftersom dette initiativ har det tredobbelte formål at begrænse yderligere administrative byrder for borgere og virksomheder, der opererer eller ønsker at operere i andre medlemsstater i fuld overensstemmelse med nationale regler og procedurer, at afskaffe forskelsbehandling og at sikre, at det indre marked fungerer med hensyn til levering af oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og eftersom initiativets bestanddele omfatter fri bevægelighed for borgere og social sikring, hvilket ikke blot kan betragtes som sekundært, bør initiativet bygge på artikel 21, stk. 2, artikel 48 og artikel 114, stk. 1, i TEUF.

(7)For at EU-borgere og virksomheder kan udnytte deres ret til fri bevægelighed inden for det indre marked, bør Unionen vedtage specifikke foranstaltninger, der gør det muligt for borgerne og virksomhederne at få let adgang til omfattende og pålidelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til EU-retten og til oplysninger om de gældende nationale regler og procedurer, som de skal følge, hvis de flytter til, bor eller studerer, eller hvis de opretter eller driver virksomhed i en anden medlemsstat end deres egen. De oplysninger, der skal gives på nationalt plan, bør ikke kun vedrøre nationale regler til gennemførelse af EU-retten, men også eventuelle andre nationale regler, som gælder for nationale borgere og virksomheder fra andre medlemsstater på samme måde.

(8)Det er klart, at borgere og virksomheder ("brugere") fra andre medlemsstater kan være ugunstigt stillet på grund af deres manglende kendskab til de nationale regler og administrative systemer, forskellene i de anvendte sprog og deres manglende geografiske nærhed til de offentlige myndigheder i de pågældende medlemsstater. Den mest effektive metode til at mindske de deraf følgende hindringer på det indre marked er at muliggøre, at grænseoverskridende brugere kan få adgang til oplysninger online på et sprog, som de kan forstå, at sætte dem i stand til at gennemføre procedurer for overholdelse af nationale regler fuldt ud online og at tilbyde dem bistand, hvis reglerne og procedurerne ikke er klare nok, eller hvis de støder på hindringer i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder.

(9)En række EU-retsakter har tilsigtet at finde løsninger ved at oprette sektorspecifikke enkelte kontaktpunkter, herunder de kvikskranker, som er oprettet ved servicedirektivet 20 for at give onlineinformation, bistand og adgang til procedurer, der er relevante for udførelse af tjenesteydelser, produktkontaktpunkter 21 og produktkontaktpunkter for byggeriet 22 , der er oprettet for at give adgang til produktspecifikke tekniske forskrifter, og støttecentre vedrørende erhvervsmæssige kvalifikationer 23 for bistå erhvervsudøvere, der flytter til et andet land. Derudover er der oprettet net, såsom Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, med henblik på at fremme forståelse af forbrugernes rettigheder og for at bistå med at løse klager over køb foretaget i andre medlemsstater inden for netværket, når der rejses eller indkøbes online. Endvidere forsøger Solvit 24 at finde hurtige, effektive og uformelle løsninger til enkeltpersoner og virksomheder, når deres EU-rettigheder inden for det indre marked nægtes af offentlige myndigheder. Endelig blev en række informationsportaler såsom Dit Europa vedrørende det indre marked og e-justiceportalen vedrørende området med retfærdighed oprettet for at informere brugerne om EU-reglerne og de nationale regler.

(10)Som følge af den sektorspecifikke karakter af disse retsakter er den nuværende tilrådighedsstillelse af informations- og bistandstjenester online sammen med onlineprocedurer for borgere og virksomheder fortsat meget fragmenteret. Der er forskelle i tilgængeligheden af onlineinformation og procedurer, og der er mangel på kvalitet med hensyn til tjenesterne og manglende kendskab til de pågældende oplysninger og bistandstjenester. Der er også problemer med at finde og få adgang til tjenesterne for udenlandske brugere, hvilket fortsat er et stort problem.

(11)Der bør ved denne forordning oprettes et enkelt kontaktpunkt, hvor borgerne og virksomhederne kan få adgang til oplysninger om, hvilke regler og krav de skal opfylde i medfør af EU-retten og/eller national ret. Det bør forenkle borgernes og virksomhedernes kontakt med de bistands- og problemløsningstjenester, der er oprettet på EU-plan eller nationalt plan, og gøre kontakten mere effektiv. Portalen bør også lette adgangen til og gennemførelsen af procedurer. Denne forordning bør derfor pålægge medlemsstaterne at gøre det muligt for brugere helt at gennemføre visse procedurer, der er af største vigtighed for flertallet af borgere og virksomheder, som bevæger sig på tværs af grænserne, online, uden at det på nogen måde berører de gældende materielle krav i medfør af EU-retten og/eller national ret inden for disse politikområder. I denne forbindelse bør forordningen støtte anvendelsen af engangsprincippet for udveksling af dokumentation mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater.

(12)Portalen bør være brugercentreret og brugervenlig, og den bør gøre det muligt for borgerne og virksomhederne at kommunikere med nationale forvaltninger og EU-forvaltninger ved at give dem mulighed for at give feedback om både de tjenester, der tilbydes via portalen, og det indre markeds funktion, sådan som de oplever den. Feedbackredskabet bør gøre det muligt for brugerne at påpege oplevede problemer, mangler og behov med henblik på at fremme en løbende forbedring af kvaliteten af tjenesterne.

(13)Om portalen bliver vellykket, vil afhænge af Kommissionens og medlemsstaternes fælles indsats. Portalen bør omfatte en fælles brugergrænseflade, der er integreret i den eksisterende Dit Europa-portal, og som vil blive forvaltet af Kommissionen. Den fælles brugergrænseflade bør indeholde links til oplysninger og procedurer og til bistands- eller problemløsningstjenester, der er tilgængelige på portaler, som forvaltes af kompetente myndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen. For at lette anvendelsen af portalen bør brugergrænsefladen være tilgængelig på alle officielle EU-sprog. Portalens funktion bør understøttes af tekniske redskaber, der udvikles af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.

(14)I chartret for elektroniske kvikskranker i henhold til servicedirektivet 25 giver medlemsstaterne frivilligt tilsagn om at anlægge en brugercentreret tilgang til levering af oplysninger via kvikskranker for at dække områder af særlig betydning for virksomheder, herunder moms, selskabsskat, social sikring og arbejdsretlige krav. På grundlag af chartret og erfaringerne med Dit Europa-portalen bør oplysningerne også give en beskrivelse af de bistands- og problemløsningstjenester, som borgerne og virksomhederne kan henvende sig til, hvis de har problemer med at forstå oplysningerne, med at anvende disse oplysninger på deres særlige situation eller med at gennemføre en procedure.

(15)Denne forordning bør styrke dimensionen vedrørende det indre marked af onlineprocedurer ved at opretholde det almindelige princip om ikkeforskelsbehandling, også med hensyn til borgernes og virksomhedernes adgang til onlineprocedurer, der allerede er indført på nationalt plan på grundlag af national ret eller EU-ret. Det bør være muligt for brugere, der ikke er bosiddende eller etableret i en medlemsstat, at få adgang til og gennemføre onlineprocedurer uden hindringer som f.eks. felter, der kræver nationale telefonnumre eller nationale postnumre, betaling af gebyrer, som kun kan ske gennem systemer, der ikke giver mulighed for grænseoverskridende betalinger, mangel på detaljerede forklaringer på et andet sprog end det eller de nationale sprog, manglende muligheder for at indgive elektronisk dokumentation fra myndigheder, der er beliggende i en anden medlemsstat, og manglende accept af elektroniske identifikationsmidler, der er udstedt i andre medlemsstater.

(16)Denne forordning bør bygge på eIDAS-forordningen 26 , der fastlægger, på hvilke betingelser medlemsstaterne anerkender visse elektroniske identifikationsmidler for fysiske og juridiske personer, der er omfattet af en anmeldt elektronisk identifikationsordning i en anden medlemsstat. Fra datoen for anvendelse af den pågældende forordning bør det være muligt for brugerne at anvende deres elektroniske identifikations- og autentifikationsmidler med henblik på at operere på tværs af grænserne og kommunikere elektronisk med kompetente myndigheder.

(17)En række sektorspecifikke EU-retsakter, som f.eks. servicedirektivet 27 , direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 28 og direktiverne om offentlige udbud 29 , kræver, at procedurer gøres fuldt tilgængelige online. Denne forordning bør tilføje et krav om, at en række centrale procedurer for både borgere og virksomheder gøres fuldt tilgængelige online.

(18)For at gøre det muligt for borgerne og virksomhederne direkte at kunne nyde godt af fordelene ved det indre marked uden yderligere unødige administrative byrder bør denne forordning kræve fuld digitalisering af brugergrænsefladen for visse centrale procedurer for grænseoverskridende brugere, som er anført i bilag II, og opstille kriterier til at definere, hvordan procedurer kan betragtes som helt online. "Registrering af økonomisk virksomhed" er en sådan procedure, der er af særlig betydning for virksomheder. Dette bør imidlertid ikke omfatte de procedurer, der fører til stiftelse af selskaber eller firmaer som juridiske enheder, da sådanne procedurer kræver en omfattende tilgang, der tager sigte på at lette digitale løsninger i hele et selskabs livscyklus. Når virksomheder etablerer sig i en anden medlemsstat, har de pligt til at lade sig registrere i en social sikringsordning og en forsikringsordning med henblik på at registrere deres ansatte og betale bidrag til begge ordninger. Disse procedurer er fælles for alle virksomheder, der er aktive i enhver erhvervssektor, og det er derfor hensigtsmæssigt at kræve, at disse to registreringsprocedurer gøres tilgængelige online.

(19)I betragtning af det nuværende teknologiske udviklingsstade kan det i nogle tilfælde stadig være nødvendigt for brugere af en procedure at give personligt fremmøde for en kompetent myndighed som del af en onlineprocedure, navnlig i tilfælde af anmodning om eller fornyelse af pas eller identitetskort, som indeholder biometriske oplysninger. En sådan undtagelse bør begrænses til situationer, hvor der ikke findes digital teknologi til at opfylde formålet med proceduren.

(20)Denne forordning bør ikke gribe ind i nationale myndigheders kompetencer i forskellige faser af en procedure, herunder de proceduremæssige arbejdsgange inden for og mellem deres kompetente myndigheder, hvad enten de er digitaliseret eller ej.

(21)Denne forordning bør ikke berøre de regler om koordinering af social sikring, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 30 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 31 , som fastlægger rettighederne og forpligtelserne for forsikrede og socialsikringsinstitutioner, eller de procedurer, der gælder på området koordinering af social sikring.

(22)Flere net og tjenester er blevet oprettet på nationalt plan og EU-plan for at bistå borgere og virksomheder i forbindelse med deres grænseoverskridende aktiviteter. Det er vigtigt, at disse tjenester, blandt andre Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, Dit Europa – Råd & Vink, Solvit, helpdesken vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, Europe Direct og Enterprise Europe-netværket, indgår i den fælles digitale portal for at sikre, at alle potentielle brugere kan finde dem. De, der er anført i bilag III, er blevet oprettet ved bindende EU-retsakter, mens andre fungerer på frivilligt grundlag. Førstnævnte tjenester bør være bundet af de kvalitetskriterier, der fastlægges i denne forordning, mens de sidstnævnte bør vælge at opfylde kvalitetskravene, hvis de ønsker, at deres tjenester stilles til rådighed via portalen.

(23)Desuden kan medlemsstaterne og Kommissionen beslutte at tilføje andre nationale bistands- eller problemløsningstjenester, som stilles til rådighed af kompetente myndigheder eller af private eller halvprivate enheder, på de betingelser, der er fastsat i denne forordning. I princippet bør de kompetente myndigheder være ansvarlige for at bistå borgerne og virksomhederne med forespørgsler vedrørende gældende regler og procedurer, som ikke fuldt ud kan besvares af onlinetjenester. Inden for meget specialiserede områder, og når tjenester, som stilles til rådighed af private eller halvprivate organer, opfylder brugernes behov, kan medlemsstaterne dog foreslå Kommissionen at medtage sådanne tjenester i portalen, forudsat at de opfylder alle betingelserne i denne forordning og ikke overlapper de bistands- eller problemløsningstjenester, der allerede er medtaget.

(24)For at bistå brugerne med at finde frem til den relevante tjeneste bør denne forordning indeholde bestemmelser om et redskab, der automatisk leder brugerne til den rette tjeneste.

(25)Overholdelse af en minimumsliste over kvalitetskrav er et væsentligt element i en velfungerende fælles digital portal med henblik på at sikre, at tilrådighedsstillelsen af oplysninger og tjenester er pålidelig, da det ellers i alvorlig grad vil undergrave troværdigheden af portalen som helhed. Tilgængeligheden af oplysninger for grænseoverskridende brugere kan forbedres betydeligt, hvis oplysningerne er tilgængelige ikke blot på en medlemsstats nationale sprog, men også på yderligere mindst ét officielt EU-sprog. Oversættelsen fra det eller de nationale sprog til dette andet officielle EU-sprog bør nøje afspejle indholdet af de oplysninger, der gives på det eller de nationale sprog.

(26)Denne forordning bør også give mulighed for at verificere dokumentation, som brugere har indgivet i elektronisk form, hvis dokumentationen indgives uden elektronisk segl eller certificering fra den udstedende kompetente myndighed, og når det tekniske redskab, der muliggør direkte udveksling af dokumentation mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater, endnu ikke er til rådighed. Til sådanne tilfælde bør denne forordning indeholde bestemmelser om en effektiv mekanisme til administrativt samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, som bygger på informationssystemet for det indre marked ("IMI"), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 32 . For at gøre det muligt for EU-organer, kontorer og agenturer at blive aktører i IMI bør forordning (EU) nr. 1024/2012 ændres.

(27)Onlinetjenester, der stilles til rådighed af kompetente myndigheder, er af afgørende betydning for at øge kvaliteten af de tjenester, der stilles til rådighed for borgerne og virksomhederne. Når offentlige forvaltninger i medlemsstaterne i stigende grad ikke længere kræver, at borgerne og virksomhederne indgiver de samme oplysninger flere gange, men i stedet arbejder hen mod genbrug af data, bør samme lettelse gælde for brugere, der står over for procedurer i andre medlemsstater, for at begrænse yderligere byrder.

(28) For yderligere at lette anvendelsen af onlineprocedurer bør denne forordning i overensstemmelse med engangsprincippet skabe grundlag for udveksling af dokumentation direkte mellem de berørte kompetente myndigheder fra forskellige medlemsstater på anmodning af borgere og virksomheder. Engangsprincippet betyder, at borgerne og virksomhederne ikke bør indgive de samme oplysninger til offentlige myndigheder mere end én gang med henblik på grænseoverskridende udveksling af dokumentation.

(29)Det sikre tekniske system, der bør oprettes for at muliggøre udveksling af dokumentation i henhold til denne forordning, bør også give anmodende kompetente myndigheder sikkerhed for, at den pågældende dokumentation stammer fra den rette udstedende myndighed.

(30)Et sådant system bør stå til rådighed i tillæg til andre systemer med mekanismer til samarbejde mellem myndigheder, såsom IMI og [e-tjenesteydelseskortet], og bør ikke berøre andre systemer, herunder det system, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009, det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU 33 , sammenkoblingen af nationale registre, sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF 34 og sammenkoblingen af insolvensregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 35 .

(31)For at sikre ensartede betingelser for indførelse af et teknisk system, som giver mulighed for udveksling af dokumentation, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til nærmere at fastlægge navnlig tekniske specifikationer for et system til behandling af anmodninger fra brugere om udveksling af dokumentation, overførsel af sådan dokumentation samt nødvendige foranstaltninger til at sikre integriteten og fortroligheden af overførsler. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 36 .

(32)Opfyldelse af kvalitetskriterierne bør være de kompetente myndigheders og Kommissionens ansvar for så vidt angår de oplysninger, procedurer og tjenester, som de er ansvarlige for. Nationale koordinatorer og Kommissionen bør føre tilsyn med opfyldelsen af kvalitetskriterierne på henholdsvis nationalt plan og EU-plan og tage hånd om eventuelle problemer, der måtte opstå. Denne forordning bør give Kommissionen en bred vifte af midler til at afhjælpe enhver forringelse af kvaliteten af de tjenester, der stilles til rådighed via portalen, afhængigt af hvor alvorlig forringelsen er, og hvor længe den varer, hvilket vil omfatte inddragelse af en portalkoordinationsgruppe. Dette bør ikke berøre Kommissionens overordnede ansvar for overvågning af overholdelsen af denne forordning.

(33)Denne forordning bør angive de vigtigste funktionaliteter i de tekniske redskaber, der understøtter portalens funktion, navnlig den fælles brugergrænseflade, linkfortegnelsen og den fælles vejviser til bistandstjenester. For at sikre ensartede betingelser for indførelse af de tekniske løsninger, der understøtter portalen, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge organisationen, strukturen og mærkningen af hver af oplysnings-, procedure- og bistands- eller problemløsningstjenesterne under medlemsstaternes og Kommissionens ansvar med henblik på brugergrænsefladen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. Denne forordning bør også tydeligt fordele ansvaret for udvikling, tilgængelighed og vedligeholdelse af og sikkerhed for disse redskaber mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

(34)For at udvikle det fulde potentiale i de forskellige områder af oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som bør indgå i portalen, skal målgruppernes kendskab til deres eksistens og virkemåde forbedres betydeligt. Deres medtagelse i portalen bør gøre det meget lettere for brugerne at finde de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som de har behov for, selv når de ikke er bekendt med nogen af dem. Endvidere vil en koordineret promoverende indsats være nødvendig for at sikre, at borgerne og virksomhederne i hele Unionen får kendskab til eksistensen af portalen og de fordele, som der er ved den. Med henblik på størst mulig effektivitet bør de promoverende tiltag koordineres inden for rammerne af koordinationsgruppen, og medlemsstaterne bør tilpasse deres promoverende indsats, så der er en fælles mærkereference i alle relevante sammenhænge og mulighed for at anvende det samme mærke for den fælles digitale portal og nationale initiativer.

(35)For at opnå egnede oplysninger til måling af resultaterne i forbindelse med den fælles digitale portal opstiller denne forordning en ramme for indførelse af fælles specifikationer for indsamling og analyse af data vedrørende anvendelse af de forskellige oplysningsområder, procedurer og tjenester, der stilles til rådighed via portalen. For nærmere at fastlægge, hvilke kategorier af data der skal registreres, og metoden til registrering og udveksling af data bør Kommissionen delegeres beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen foretager relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning 37 . For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(36)Med henblik på at fastlægge ensartede regler om metoden til registrering og udveksling af statistikker bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(37)Kvaliteten af de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige via portalen, bør hovedsagelig overvåges ved hjælp af et brugerfeedbackredskab, som vil bede brugerne om at vurdere dækningen og kvaliteten af de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som de har brugt. Denne feedback vil blive indsamlet i et fælles redskab, som Kommissionen, de kompetente myndigheder og de nationale koordinatorer bør have adgang til. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af denne forordning for så vidt angår funktionaliteterne i dette brugerfeedbackredskab og metoderne til indsamling og udveksling af brugerfeedback bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(38)Denne forordning bør desuden gøre det muligt for brugerne frivilligt og anonymt at kunne gøre opmærksom på eventuelle problemer og vanskeligheder, som de har haft i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder på det indre marked, gennem et feedbackredskab vedrørende det indre marked, der indgår i portalen. Dette redskab bør kun betragtes som et supplement til klagebehandlingsordninger, eftersom det ikke kan give et personligt svar til brugerne. De modtagne bidrag bør kombineres med oplysninger fra bistands- og problemløsningstjenesterne om de sager, som de har behandlet, med henblik på at udarbejde en oversigt over det indre marked, sådan som det opfattes af sine brugere, og at identificere problemområder med henblik på mulige fremtidige tiltag til at forbedre det indre markeds funktion.

(39)Der bør nedsættes en koordinationsgruppe bestående af de nationale koordinatorer og med Kommissionen som formand med henblik på at lette anvendelsen af denne forordning, navnlig ved at udveksle bedste praksis og samarbejde for at forbedre konsekvensen i fremlæggelsen af oplysninger som krævet i denne forordning. Gruppens arbejde bør forfølge de mål, der er fastsat i et årligt arbejdsprogram.

(40)Når foranstaltningerne i denne forordning indebærer behandling af personoplysninger, bør de gennemføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, særlig [direktiv 95/46/EF 38 ], [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 39 ] og Europa-Parlamentets og Rådets [nye forordning, der erstatter forordning (EF) nr. 45/2001].

(41)Målet for denne forordning er at sikre, at brugere, der opererer i andre medlemsstater, har onlineadgang til omfattende, pålidelige og forståelige EU-oplysninger og nationale oplysninger om rettigheder, regler og forpligtelser, til onlineprocedurer, som er fuldt anvendelige på tværs af grænserne, og til bistands- og problemløsningstjenester. Da dette ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål.

(42)For at medlemsstaterne og Kommissionen kan udvikle og iværksætte de redskaber, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning, bør visse af dens bestemmelser finde anvendelse fra to år efter ikrafttrædelsesdatoen.

(43)Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(44)Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel [28, stk. 2,] i forordning [(EF) nr. 45/2001] [den nye EDPS-forordning] og afgav udtalelse den ... [dato skal indsættes] —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I
Almindelige bestemmelser

Artikel 1
Genstand

1.Denne forordning

a)fastsætter regler for oprettelse og drift af en fælles digital portal, som skal give borgerne og virksomhederne let adgang til omfattende oplysninger af høj kvalitet, effektive bistands- og problemløsningstjenester og effektive procedurer vedrørende EU-regler og nationale regler gældende for borgere og virksomheder, der udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder i medfør af EU-retten på området det indre marked, jf. artikel 26, stk. 2, i TEUF

b)letter anvendelsen af procedurer for brugere fra andre medlemsstater og støtter indførelsen af engangsprincippet

c)fastsætter regler for indberetning af hindringer på det indre marked på grundlag af indsamling af brugerfeedback og statistikker fra de tjenester, der er omfattet af portalen.

Artikel 2
Oprettelse af den fælles digitale portal

1.Kommissionen og de kompetente myndigheder opretter en fælles digital portal ("portalen") i overensstemmelse med denne forordning. Portalen skal bestå af en fælles brugergrænseflade, der er integreret i en fælles portal, som forvaltes af Kommissionen, og skal indeholde links til relevante nationale websteder og EU-websteder.

2.Portalen skal give adgang til:

a)oplysninger om rettigheder, forpligtelser og regler, der er fastsat i EU-retten og national ret, og som finder anvendelse på brugere, der udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder i medfør af EU-retten på området det indre marked inden for de områder, der er anført i bilag I

b)oplysninger om og links til procedurer, der er fastlagt på EU-plan eller nationalt plan med henblik på udøvelse af disse rettigheder, opfyldelse af disse forpligtelser og overholdelse af disse regler

c)oplysninger om og links til bistands- og problemløsningstjenester, som borgerne og virksomhederne kan henvende sig til med spørgsmål eller problemer vedrørende deres rettigheder, forpligtelser og procedurer, jf. litra a) og b), og som er anført i bilag III og omhandlet i artikel 6.

3.Den fælles brugergrænseflade, der er omhandlet i stk. 1 ("den fælles brugergrænseflade"), skal være tilgængelig på alle officielle EU-sprog.

Artikel 3
Definitioner

I denne forordning forstås ved

1)"bruger": enhver, der er unionsborger, en fysisk person bosiddende i en medlemsstat eller en juridisk person med vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, og som via portalen tilgår de oplysninger, de procedurer eller de bistands- eller problemløsningstjenester, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2

2)"procedure": en række handlinger, som brugere skal udføre for at opfylde kravene eller opnå en afgørelse fra en kompetent myndighed med henblik på at kunne udøve deres rettigheder som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a)

3)"kompetent myndighed": et organ eller en myndighed i en medlemsstat, der er etableret på enten nationalt, regionalt eller lokalt niveau, og som har bestemte ansvarsområder vedrørende de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er omfattet af denne forordning

4)"dokumentation": ethvert dokument og enhver oplysning, herunder tekst, lyd og visuelle og audiovisuelle optagelser, uanset hvilket medium der er anvendt, som er udstedt af en kompetent myndighed for at bevise faktiske omstændigheder eller opfyldelse af kravene i forbindelse med de procedurer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b).

Kapitel II
Portaltjenester

Artikel 4
Adgang til oplysninger

1.Medlemsstaterne sikrer, at brugerne har let onlineadgang til følgende på deres nationale websider:

a)oplysninger om de rettigheder, forpligtelser og regler, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), og som hidrører fra national ret

b)oplysninger om de procedurer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), og som er etableret på nationalt plan

c)oplysninger om de bistands- og problemløsningstjenester, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c), og som stilles til rådighed på nationalt plan.

2.Kommissionen sikrer, at brugerne har let onlineadgang til følgende via den fælles portal, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1:

a)oplysninger om de rettigheder, forpligtelser og regler, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), og som hidrører fra EU-retten

b)oplysninger om de procedurer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), og som er etableret på EU-plan

c) oplysninger om de bistands- og problemløsningstjenester, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c), og som stilles til rådighed på EU-plan.

Artikel 5
Adgang til procedurer

1.Medlemsstaterne sikrer, at når en procedure som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), der er etableret på nationalt plan, kan tilgås og gennemføres online af brugere fra den pågældende medlemsstat, kan den også tilgås og gennemføres af brugere fra andre medlemsstater uden forskelsbehandling.

2.Medlemsstaterne sikrer, at brugere helt kan gennemføre de procedurer, der er anført i bilag II, online.

3.De procedurer, der er omhandlet i stk. 2, anses for at være helt online, hvis identifikation, indgivelse af oplysninger, dokumentation, undertegnelse og endelig indsendelse kan ske elektronisk på afstand og via en enkelt kommunikationskanal, og hvis resultatet af proceduren også leveres elektronisk.

4.Hvis formålet med en bestemt procedure som omhandlet i stk. 2 ikke kan opfyldes uden at kræve, at den pågældende bruger giver personligt fremmøde for den kompetente myndighed i en fase af proceduren, begrænser medlemsstaterne en sådan fysisk tilstedeværelse til, hvad der er strengt nødvendigt og objektivt begrundet, og sikrer, at de andre faser af proceduren helt kan gennemføres online. De meddeler sådanne undtagelser til Kommissionen.

5.Denne forordning berører ikke indholdet af eller de rettigheder, der tildeles gennem en procedure, som er fastlagt på EU-plan eller nationalt plan på et af de områder, der er omfattet af denne forordning.

6.Intet i denne artikel hindrer medlemsstaterne i at give brugerne yderligere mulighed for at tilgå og gennemføre procedurer som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), på anden måde end gennem en onlinekanal.

Artikel 6
Adgang til bistands- og problemløsningstjenester

1.Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at brugerne har let onlineadgang til bistands- eller problemløsningstjenester, jf. artikel 2, stk. 2, litra c).

2.De nationale koordinatorer og Kommissionen kan tilvejebringe links til bistands- og problemløsningstjenester, som kompetente myndigheder, Kommissionen eller EU-organer, kontorer eller agenturer stiller til rådighed, bortset fra dem, der er anført i bilag III, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, og 3, hvis de pågældende tjenester opfylder de kvalitetskrav, der er fastsat i artikel 9 og 13.

3.Hvis det er nødvendigt for at opfylde brugernes behov, kan den nationale koordinator foreslå Kommissionen, at links til bistands- eller problemløsningstjenester, der stilles til rådighed af private eller halvprivate enheder, medtages i portalen, såfremt de tjenester, som disse enheder stiller til rådighed, opfylder følgende betingelser:

a)Den pågældende tjeneste tilbyder oplysninger eller bistand inden for de områder og til de formål, der er omfattet af denne forordning, og er et supplement til de tjenester, der allerede indgår i portalen.

b)Den pågældende tjeneste tilbydes gratis eller til en pris, der er overkommelig for mikrovirksomheder og borgere.

c)Den pågældende tjeneste opfylder de krav, der er fastsat i artikel 9 og 13.

4.Hvis den nationale koordinator har foreslået medtagelse af et link i overensstemmelse med stk. 3 og tilvejebringer et sådant link i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, vurderer Kommissionen, om betingelserne i nævnte stykke er opfyldt, og hvis det er tilfældet, aktiverer den linket.

Kapitel III
Kvalitetskrav

Afdeling 1
Kvalitetskrav til oplysninger om rettigheder, forpligtelser og regler, om procedurer og om bistands- og problemløsningstjenester

Artikel 7
Kvalitet af oplysninger om rettigheder, forpligtelser og regler

1.De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at når de i henhold til artikel 4 er ansvarlige for at sørge for adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), opfylder disse oplysninger følgende krav:

a)De er udtømmende, nøjagtige og omfatter oplysninger, som brugerne har behov for at kende for at kunne udøve deres rettigheder i fuld overensstemmelse med gældende regler og forpligtelser.

b)De omfatter henvisninger, links til retsakter, tekniske specifikationer og retningslinjer, hvis det er relevant.

c)De omfatter navnet på den enhed, der er ansvarlig for oplysningernes indhold.

d)De omfatter kontaktoplysninger og links til eventuelle relevante bistands- og problemløsningstjenester.

e)De omfatter offentliggørelsesdato og dato for den seneste opdatering af oplysningerne.

f)De er velstrukturerede og opstillet, så brugerne hurtigt kan finde de oplysninger, som de har behov for.

g)De holdes opdateret.

h)De er skrevet i et klart og enkelt sprog, der er tilpasset målbrugernes behov.

2.De kompetente myndigheder stiller oplysningerne til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog.

Artikel 8
Kvaliteten af oplysninger om procedurer

1.De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer med henblik på overholdelse af artikel 4, at brugerne har adgang til en klar og brugervenlig forklaring af følgende elementer i procedurerne, jf. artikel 2, stk. 2, litra b), inden de skal identificere sig, før proceduren indledes:

a)de forskellige trin i proceduren

b)de godkendte midler til autentifikation, identifikation og underskrift i forbindelse med denne procedure

c)typen og formatet af den dokumentation, der kræves indsendt

d)de forskellige retsmidler, der er til rådighed i tilfælde af tvister med de kompetente myndigheder vedrørende resultatet af en procedure

e)i givet fald de gældende gebyrer og onlinebetalingsmåden

f)den tid, der skønnes påkrævet for at gennemføre proceduren, og eventuelle gældende frister

g)det eller i givet fald de sprog, som proceduren kan gennemføres på.

2.Hvis forklaringen, jf. stk. 1, allerede er stillet til rådighed for nationale brugere, kan den genanvendes med henblik på denne forordning, forudsat at den, hvis det er relevant, indeholder oplysninger vedrørende udenlandske brugeres situation.

3.De kompetente myndigheder stiller forklaringen, jf. stk. 1, til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog.

Artikel 9
Kvaliteten af oplysninger om bistands- og problemløsningstjenester

1.De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer med henblik på overholdelse af artikel 4, at brugerne har adgang til en klar og brugervenlig forklaring af følgende, inden de indgiver en anmodning om en tjeneste, jf. artikel 2, stk. 2, litra c):

a)den udbudte tjenestes art, formål og forventede resultater

b)navn og kontaktoplysninger på de enheder, der er ansvarlige for tjenesten

c)i givet fald de gældende gebyrer og onlinebetalingsmåden

d)den tid, der skønnes påkrævet for at levere tjenesten, eller en gennemsnitlig svartid

e)det eller i givet fald de sprog, som en anmodning kan indgives på, og som kan anvendes i den efterfølgende kontakt.

2.De kompetente myndigheder stiller forklaringen, jf. stk. 1, til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog.

Afdeling 2
Særlige krav vedrørende onlineprocedurer

Artikel 10
Kvalitetskrav vedrørende onlineprocedurer

De kompetente myndigheder sikrer, at følgende betingelser er opfyldt for så vidt angår de i artikel 5, stk. 1, omhandlede procedurer, som de er ansvarlige for:

a)alle frister, der gælder for de kompetente myndigheder under proceduren, overholdes

b)overholdes de gældende frister ikke, underrettes brugerne på forhånd om årsagerne hertil, og der gives en ny frist.

Artikel 11
Grænseoverskridende adgang til onlineprocedurer

1.Hvis procedurerne, jf. artikel 5, stk. 1, tilbydes online, sikrer de kompetente myndigheder, at mindst følgende krav er opfyldt:

a)brugerne kan få adgang til og modtage vejledning i at gennemføre proceduren på mindst ét officielt EU-sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog

b)brugerne er ikke begrænset af felter i formularer, der kun accepterer data i særlige nationale formater

c)brugerne er i stand til at identificere sig selv, underskrive og autentificere dokumenter ved hjælp af elektroniske identifikations- og autentifikationsmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014, når identifikation og underskrift er påkrævet

d)brugerne er i stand til at dokumentere overholdelse af gældende krav i elektronisk format

e)hvis gennemførelsen af en procedure kræver en betaling, er brugerne i stand til at betale eventuelle gebyrer online via grænseoverskridende betalingstjenester, herunder som et minimum kreditoverførsler eller direkte debiteringer som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 40 .

2.Hvis de kompetente myndigheder accepterer digitaliserede kopier af ikkeelektroniske identitetsbeviser, som f.eks. identitetskort eller pas, fra nationale brugere, skal de også acceptere sådanne digitaliserede kopier fra brugere fra andre medlemsstater.

3.De kompetente myndigheder samarbejder via informationssystemet for det indre marked (IMI), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012, for, når det er nødvendigt, at kontrollere ægtheden af dokumentation, som brugeren har indgivet til dem i elektronisk form med henblik på en onlineprocedure.

Artikel 12
Grænseoverskridende udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder

1.Med henblik på udveksling af dokumentation til onlineprocedurer, der er opført i bilag II, og de procedurer, der er fastsat i direktiv 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU og 2014/25/EU, etablerer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne et teknisk system til elektronisk udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater ("det tekniske system").

2.Det tekniske system skal opfylde følgende krav:

a)det skal gøre det muligt at behandle anmodninger om dokumentation, der skal udveksles

b)det skal gøre det muligt at overføre dokumentation mellem kompetente myndigheder

c)det skal gøre det muligt for den modtagende kompetente myndighed at behandle dokumentationen

d)det skal sikre dokumentationens fortrolighed og integritet

e)det skal sikre, at brugeren forlods har mulighed for at se den dokumentation, der skal udveksles.

3.Medlemsstaterne indarbejder det tekniske system som en del af procedurerne i stk. 1.

4.De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for onlineprocedurer, jf. stk. 1, anmoder, efter en udtrykkelig anmodning fra brugeren, via det tekniske system om dokumentation direkte fra de kompetente myndigheder, der udsteder dokumentation i andre medlemsstater. De udstedende myndigheder gør, med forbehold af stk. 2, litra d), den pågældende dokumentation tilgængelig via det samme system.

5.Hvis de kompetente myndigheder udsteder dokumentation i elektronisk form med henblik på procedurerne i stk. 1 inden for deres egen medlemsstat, skal de også gøre den pågældende dokumentation tilgængelig via det tekniske system for de anmodende kompetente myndigheder fra andre medlemsstater.

6.Den dokumentation, som en kompetent myndighed gør tilgængelig, skal være strengt begrænset til, hvad der er anmodet om, og må kun anvendes af den modtagende myndighed med henblik på den procedure, som dokumentationen er blevet udvekslet til.

7.Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte specifikationerne for det tekniske system, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 34, stk. 2.

8.Stk. 3-6 finder ikke anvendelse på procedurer, som er fastlagt på EU-plan, og som omfatter andre mekanismer til udveksling af dokumentation, medmindre det tekniske system, jf. stk. 1, er integreret i disse procedurer i henhold til bestemmelserne i de EU-retsakter, hvorved de er oprettet.

Afdeling 3
Kvalitetskrav vedrørende bistands- og problemløsningstjenester

Artikel 13
Kvalitetskrav vedrørende bistands- og problemløsningstjenester

De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at de tjenester, der er opført i bilag III, og de tjenester, der er medtaget i portalen i henhold til artikel 6, stk. 2, 3 og 4, opfylder følgende kvalitetskrav:

a)alle frister, der gælder for de kompetente myndigheder under leveringen af tjenesten, overholdes

b)overholdes de gældende frister ikke, underrettes brugerne på forhånd om årsagerne hertil, og der gives en ny frist

c)hvis leveringen af en tjeneste kræver en betaling, kan brugerne betale alle gebyrer online via grænseoverskridende betalingstjenester, herunder som et minimum kreditoverførsler eller direkte debiteringer som fastlagt i forordning (EU) nr. 260/2012.

Afdeling 4
Kvalitetsovervågning

Artikel 14
Kvalitetsovervågning

1.De nationale koordinatorer og Kommissionen overvåger, at de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige via den portal, som de er ansvarlige for, opfylder de kvalitetskrav, der er fastlagt i artikel 7-11 og artikel 13. Overvågningen sker på grundlag af de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med artikel 22.

2.Forringes kvaliteten af de i stk. 1 omhandlede tjenester, som leveres af de kompetente myndigheder, kan Kommissionen træffe en eller flere af følgende foranstaltninger under henvisning til forringelsens alvorlige og vedvarende karakter:

a)underrette den relevante nationale koordinator og kræve afhjælpende foranstaltninger

b)forelægge kvalitetsforringelsen til drøftelse i koordinationsgruppen

c)sende en skrivelse med henstillinger til medlemsstaten

d)midlertidigt afbryde forbindelsen fra portalen til oplysningerne, proceduren, bistands- eller problemløsningstjenesten.

3.Hvis en bistands- eller problemløsningstjeneste, som der linkes til i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, konsekvent ikke opfylder kravene i artikel 13 eller ikke længere opfylder brugernes behov som anført i de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med artikel 22, kan Kommissionen afbryde forbindelsen dertil fra portalen.

Kapitel IV
Tekniske løsninger

Artikel 15
Fælles brugergrænseflade

1.Kommissionen sørger for en fælles brugergrænseflade for at sikre, at portalen er velfungerende.

2.Den fælles brugergrænseflade skal give adgang til oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester ved hjælp af links til de relevante websteder i medlemsstaterne og på EU-plan, som findes i fortegnelsen, jf. artikel 16.

3.Medlemsstaterne og Kommissionen, der handler i overensstemmelse med deres respektive roller og ansvar som omhandlet i artikel 4, sikrer, at oplysningerne, procedurerne og bistands- og problemløsningstjenesterne er organiseret, struktureret og mærket på en måde, der forbedrer søgemulighederne via brugergrænsefladen.

4.Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger den detaljerede organisation, struktur og mærkning af de enkelte oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester for at muliggøre en velfungerende fælles brugergrænseflade. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2.

Artikel 16
Linkfortegnelse

1.Kommissionen opretter og vedligeholder en elektronisk fortegnelse over links til de i artikel 2, stk. 2, omhandlede oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som muliggør forbindelsen mellem de pågældende tjenester og portalens fælles brugergrænseflade.

2.Kommissionen sørger for linkene til de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige på de websider, der forvaltes på EU-plan, og alle efterfølgende ajourføringer heraf i linkfortegnelsen.

3.De nationale koordinatorer sørger for linkene til de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige på de websider, der forvaltes af de kompetente myndigheder eller private eller halvprivate enheder, jf. artikel 6, stk. 3, og alle efterfølgende ajourføringer heraf i linkfortegnelsen.

Når de nationale koordinatorer sørger for linkene til bistands- og problemløsningstjenester, angiver de, hvilke tjenester leveres af de private eller halvprivate enheder, jf. artikel 6, stk. 3.

4.Kommissionen gør de links, der er medtaget i linkfortegnelsen, offentligt tilgængelige.

5.Kommissionen og de nationale koordinatorer sikrer, at de oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester, der tilbydes via portalen, ikke indeholder unødvendige hele eller delvise overlapninger, som vil kunne forvirre brugerne.

6.Hvis tilgængeliggørelsen af de i artikel 4 omhandlede oplysninger er fastsat i anden EU-lovgivning, kan de nationale koordinatorer og Kommissionen sørge for links til disse oplysninger for at efterkomme kravene i den pågældende artikel.

Artikel 17
Fælles vejviser til bistandstjenester

1.For at lette adgangen til de bistands- og problemløsningstjenester, som er opført i bilag III og omhandlet i artikel 6, stk. 2 og 3, sikrer de kompetente myndigheder og Kommissionen, at brugerne kan få adgang til dem via den fælles vejviser til bistands- og problemløsningstjenester ("den fælles vejviser til bistandstjenester"), der er tilgængelig via portalen.

2.Kommissionen udvikler og forvalter den fælles vejviser til bistandstjenester og beslutter, med hvilken struktur og i hvilket format beskrivelserne af og kontaktoplysningerne på bistands- og problemløsningstjenesterne skal stilles til rådighed, med henblik på sikre en velfungerende fælles vejviser til bistandstjenester.

3.De nationale koordinatorer giver beskrivelserne og kontaktoplysningerne, jf. stk. 2, til Kommissionen.

Artikel 18
Forpligtelser for IT-applikationerne bag portalen

1.Kommissionen er ansvarlig for udviklingen, tilgængeligheden, vedligeholdelsen, sikkerheden og hostingen af følgende applikationer og websider:

a)den fælles portal, jf. artikel 2, stk. 1

b)den fælles brugergrænseflade, jf. artikel 15, stk. 1

c)linkfortegnelsen, jf. artikel 16, stk. 1

d)den fælles vejviser til bistandstjenester, jf. artikel 17

e)brugerfeedbackredskaberne, jf. artikel 22, stk. 1, og artikel 23, stk.1, litra a).

2.De kompetente myndigheder er ansvarlige for udviklingen, tilgængeligheden, vedligeholdelsen og sikkerheden af IT-applikationer vedrørende de websider, som de forvalter, og som er tilknyttet den fælles brugergrænseflade.


Kapitel V
Promovering

Artikel 19
Navn og kvalitetsmærke

1.Det navn og det logo, som portalen skal kendes af og formidles til offentligheden under, fastlægges af Kommissionen i tæt samarbejde med portalkoordinationsgruppen senest på datoen for denne forordnings anvendelse.

2.Portalens navn fungerer også som et kvalitetsmærke, som kun må anvendes i denne henseende af websteder med oplysninger og bistands- og problemløsningstjenester, der indgår i fortegnelsen, jf. artikel 16, som bevis for, at kvalitetskravene i kapitel III overholdes.

Artikel 20
Promovering

1.De kompetente myndigheder og Kommissionen promoverer kendskabet til og brugen af portalen blandt borgerne og virksomhederne og sikrer tilgængeligheden og synligheden af portalen og dens tjenester via offentligt tilgængelige søgemaskiner.

2.De kompetente myndigheder og Kommissionen samordner deres promoveringsaktiviteter, jf. stk. 1, og henviser til portalen ved at anvende dens logo og reference i forbindelse med sådanne aktiviteter sammen med eventuelle andre handelsnavne, når det er relevant.

3.De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at portalen er let at finde via de relevante portaler, som de er ansvarlige for, og at der medtages klare links til portalen på alle relevante websteder.

4.De nationale koordinatorer promoverer portalen blandt de nationale myndigheder.

Kapitel VI
Indsamling af brugerfeedback og -statistikker

Artikel 21
Brugerstatistikker

1.De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at de statistiske oplysninger, der indsamles i forbindelse med brugernes besøg på portalen og de websider, som portalen linker til, med det sigte at forbedre portalens funktionalitet.

2.De kompetente myndigheder og Kommissionen registrerer og udveksler under ét antallet og oprindelsen af samt emnet for anmodninger om bistands- og problemløsningstjenester og den pågældende svartid.

3.Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 vedrørende de detaljerede kategorier af data, der skal registreres i overensstemmelse med stk. 2, vedrørende de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som portalen linker til.

4.Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter metoden til registrering og udveksling af sådanne statistikker. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2.

Artikel 22
Brugerfeedback om portalens tjenester

1.For at indhente direkte oplysninger fra brugerne om deres tilfredshed med de tjenester, der leveres via portalen, stiller Kommissionen via portalen et brugervenligt redskab til rådighed for brugerne, så de umiddelbart efter, at de har benyttet tjenesterne, jf. artikel 2, stk. 2, anonymt kan fremsætte bemærkninger om kvaliteten og tilgængeligheden af de tjenester, der leveres via portalen, og af den fælles brugergrænseflade.

2.De kompetente myndigheder og Kommissionen medtager et passende link til dette redskab på alle websider, som indgår i portalen. De kompetente myndigheder samarbejder med Kommissionen og indarbejder et sådant redskab i de websider, som de er ansvarlige for.

3.Kommissionen og de nationale koordinatorer skal have direkte adgang til den brugerfeedback, som indsamles ved hjælp af dette redskab, med henblik på at løse eventuelle problemer, der påpeges.

4.Uanset stk. 2 er de kompetente myndigheder ikke forpligtet til at indarbejde brugerfeedbackredskabet, jf. stk. 1, på deres websider, der er tilknyttet portalen, hvis der på de pågældende websider er adgang til en brugerfeedbackmekanisme med funktionaliteter svarende til redskabet i stk. 1 til at overvåge tjenesternes kvalitet. De kompetente myndigheder indsamler den brugerfeedback, der modtages gennem brugerfeedbackredskabet, og deler den med Kommissionen og de nationale koordinatorer i de andre medlemsstater.

5.Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter regler for indsamlingen og delingen af brugerfeedbacken. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2.

Artikel 23
Indberetning om det indre markeds funktion

1.Kommissionen:

a)stiller et brugervenligt redskab til rådighed for brugerne, så de anonymt kan gøre opmærksom på hindringer, som de har haft i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder på det indre marked

b)indsamler oplysninger fra bistands- og problemløsningstjenesterne om emnet for anmodninger og svar.

2.Kommissionen offentliggør i anonymiseret form en onlineoversigt over de problemer, der fremgår af de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med stk. 1.

3.Medlemsstaterne og Kommissionen analyserer og undersøger de påpegede problemer og løser dem med passende midler, når det er muligt.

Kapitel VII
Forvaltning af portalen

Artikel 24
Nationale koordinatorer

1.Hver medlemsstat udpeger en national koordinator. Ud over at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 6, 14, 16, 17, 20 og 22 skal de nationale koordinatorer:

a)fungere som nationalt kontaktpunkt for alle spørgsmål vedrørende portalen

b)være ansvarlige for kontakten til Kommissionen i forbindelse med alle spørgsmål vedrørende portalen

c)promovere en ensartet anvendelse af artikel 7-13 blandt de nationale myndigheder

d)sikre, at henstillingerne, jf. artikel 14, stk. 2, litra c), gennemføres korrekt.

2.Hver medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin nationale koordinators navn og kontaktoplysninger.

Artikel 25
Koordinationsgruppe

Der nedsættes en koordinationsgruppe ("portalkoordinationsgruppen"). Den består af de nationale koordinatorer og har en repræsentant for Kommissionen som formand. Den vedtager selv sin forretningsorden. Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen.

Artikel 26
Portalkoordinationsgruppens opgaver

1.Portalkoordinationsgruppen støtter gennemførelsen af portalen. Den har navnlig til opgave:

a)at fremme udveksling og regelmæssig ajourføring af bedste praksis

b)at drøfte forbedringer af præsentationen af oplysninger inden for de områder, der er opført i bilag I

c)at drøfte udkastet til det årlige arbejdsprogram

d)at bistå Kommissionen med at overvåge gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram

e)at bistå Kommissionen med at overvåge overholdelsen af de krav, der er fastsat i artikel 7-11 og artikel 13

f)at informere om gennemførelsen af artikel 5, stk. 2

g)at afgive udtalelser og anbefale tiltag til de kompetente myndigheder og Kommissionen med henblik på at undgå eller fjerne unødvendige overlapninger i forbindelse med de tjenester, der er tilgængelige via portalen

h)at afgive udtalelser om procedurer eller organisatoriske foranstaltninger til effektivt at tackle eventuelle problemer med tjenesternes kvalitet, som brugerne har påpeget, eller forslag til forbedring heraf

i)at drøfte spørgsmål vedrørende kvaliteten af de tjenester, der tilbydes via portalen

j)at bistå Kommissionen med hensyn til organisationen, strukturen og præsentationen af tjenesterne, jf. artikel 2, stk. 2, på den fælles brugergrænseflade

k)at lette udviklingen og gennemførelsen af den koordinerede promovering

l)at samarbejde med forvaltningsorganerne for oplysnings-, bistands- eller problemløsningtjenester eller net.

2.Kommissionen kan rådføre sig med koordinationsgruppen om alle spørgsmål vedrørende denne forordnings anvendelse.

Artikel 27
Årligt arbejdsprogram

1.Kommissionen vedtager det årlige arbejdsprogram, som navnlig skal fastlægge:

a)foranstaltninger til gennemførelse af den specifikke præsentation af oplysninger inden for de områder, der er opført i bilag I

b)de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelse af artikel 5 og 11

c)de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en ensartet overholdelse af kravene i artikel 7-10.

d)aktiviteterne i tilknytning til promoveringen af portalen, jf. artikel 20.

2.Ved udarbejdelsen af udkastet til det årlige arbejdsprogram tager Kommissionen hensyn til den brugerfeedback, der er indsamlet i overensstemmelse med artikel 22. Forud for vedtagelsen forelægger Kommissionen udkastet til det årlige arbejdsprogram for koordinationsgruppen med henblik på drøftelse.

KAPITEL VIII
Afsluttende bestemmelser

Artikel 28
Omkostninger

1.Den Europæiske Unions almindelige budget dækker omkostningerne i forbindelse med:

a)udvikling og vedligeholdelse af IT-redskaber til støtte for gennemførelsen af denne forordning på EU-plan

b)promovering af portalen på EU-plan

c)oversættelse af en maksimal mængde pr. medlemsstat af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), og vejledninger i at følge de procedurer, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), til et andet af Unionens officielle sprog end det nationale sprog.

2.Omkostningerne i forbindelse med nationale webportaler, informationsplatforme, bistandstjenester og procedurer, der er oprettet på medlemsstatsplan, afholdes over medlemsstaternes respektive budgetter, medmindre andet er fastsat i EU-lovgivningen.

Artikel 29
Beskyttelse af personoplysninger

De kompetente myndigheders behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets [direktiv 95/46/EF] [forordning (EU) 2016/679]. Kommissionens behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning 00/0000 [ny forordning til erstatning af forordning nr. 45/2001].

Artikel 30
Samarbejde med andre oplysnings- og bistandsnet

1.Kommissionen beslutter, hvilke eksisterende uformelle forvaltningsordninger for de i bilag III opførte bistands- eller problemløsningstjenester eller for de i bilag I omfattede oplysningsområder der skal medtages i portalkoordinationsgruppen.

2.Hvis oplysnings- og bistandstjenesterne eller nettene er oprettet ved en bindende EU-retsakt på et af de i bilag I omfattede oplysningsområder, koordinerer Kommissionen arbejdet i portalkoordinationsgruppen og i de pågældende tjenesters eller nets forvaltningsorganer med henblik på at opnå synergier og undgå overlapninger.

Artikel 31
Forholdet til andre bestemmelser i EU-retten

Hvis bestemmelserne i denne forordning strider mod en bestemmelse i en anden EU-retsakt om specifikke aspekter af de områder, der er omfattet af denne forordning, har bestemmelsen i den anden EU-retsakt forrang.

Artikel 32
Informationssystemet for det indre marked

1.Informationssystemet for det indre marked, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, anvendes med henblik på artikel 11, stk. 4.

2.Kommissionen kan beslutte at anvende IMI som en elektronisk linkfortegnelse, jf. artikel 16, stk. 1.

Artikel 33
Rapportering og gennemgang

Senest fire år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert andet år gennemgår Kommissionen forordningens anvendelse og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om portalens funktion og om det indre markeds funktion på grundlag af de statistiske oplysninger og den feedback, som er indsamlet i overensstemmelse med artikel 21, 22 og 23. Gennemgangen skal navnlig vurdere anvendelsesområdet for forordningens artikel 12 under hensyntagen til den teknologiske, markedsmæssige og retlige udvikling vedrørende udveksling af dokumentation mellem de kompetente myndigheder.

Artikel 34
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 21, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den […]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.Den i artikel 21, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 21, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 35
Udvalgsprocedure

1.Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 36
Ændringer i forordning (EU) nr. 1024/2012

I forordning (EU) nr. 1024/2012 foretages følgende ændringer:

1)    Artikel 1 affattes således:

Artikel 1
Genstand

"I denne forordning fastsættes regler for anvendelse af informationssystemet for det indre marked ("IMI") til administrativt samarbejde, herunder behandling af personoplysninger, mellem følgende aktører ("IMI-aktørerne"):

a)    medlemsstaternes kompetente myndigheder

b)    medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen

c)    medlemsstaternes kompetente myndigheder, Kommissionen og EU's organer, kontorer og agenturer."

2)    Artikel 3, stk. 1, affattes således:

"1. IMI anvendes til udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger, mellem IMI-aktørerne og til behandling af disse oplysninger med henblik på et af følgende formål:

a)    det administrative samarbejde, som kræves i henhold til de retsakter, der er anført i bilaget

b)    det administrative samarbejde, der er genstand for et pilotprojekt, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 4."

3)    Artikel 5, stk. 2, affattes således:

a) Litra a) affattes således:

"a) "IMI": det elektroniske værktøj, der leveres af Kommissionen til at lette administrativt samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen, EU's organer, kontorer og agenturer".

b) Litra b) affattes således:

"b) "administrativt samarbejde": et samarbejde mellem IMI-aktører i form af udveksling og behandling af oplysninger med henblik på en bedre anvendelse af EU-retten".

c) Litra g) udgår.

4)    I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"f) sørge for koordinering med EU's organer, kontorer og agenturer og give dem adgang til IMI."

5)    Artikel 9, stk. 4, affattes således:

"4. Medlemsstaterne, Kommissionen og EU's andre organer, kontorer og agenturer stiller passende midler til rådighed til at sikre, at IMI-brugere kun gives adgang til personoplysninger, der behandles i IMI, på need-to-know-basis og inden for det eller de områder af det indre marked, til hvilke de er tildelt adgangsret i henhold til stk. 3."

6)    I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 2 affattes således:

"2. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er ansvarlig for at føre tilsyn med og sikre anvendelsen af denne forordnings bestemmelser, når Kommissionen eller andre af EU's organer, kontorer og agenturer i deres egenskab af IMI-aktører behandler personoplysninger. De forpligtelser og beføjelser, der er omhandlet i artikel 58 og 59 i [forordning (EF) 201Y/XX], finder tilsvarende anvendelse."

b)    Stk. 3 affattes således:

"3. De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder med hinanden med henblik på at sikre koordineret tilsyn med IMI og med IMI-aktørernes anvendelse heraf i overensstemmelse med artikel 62 i [forordning (EU) [201Y/XX]."

c)    Stk. 4 udgår.

7)    Artikel 29, stk. 1, udgår.

8)    I bilaget tilføjes følgende punkt 12:

"12. Europa-Parlamentets og Rådets [forordning (EU) 201Y/XX] om oprettelse af en fælles digital portal for oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012: Artikel [11, stk.4]."

Artikel 37
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2, artikel 4-11, artikel 12, stk. 1-6, og 8, artikel 13, artikel 14, artikel 15, stk. 1, 2 og 3, artikel 16, artikel 17, artikel 21, stk. 1 og 2, artikel 22, stk. 1-4, og artikel 23 finder anvendelse fra den [to år efter denne forordnings ikrafttræden].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 41  

Titel 02: Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er

Kapitel 02 02: Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME)

Kapitel 02 03: Det indre marked for varer og tjenesteydelser

1.3.Forslagets/initiativets art

Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 42  

Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

I Kommissionens meddelelse "En strategi for et digitalt indre marked i EU" fra maj 2015 foreslås det at oprette en fælles digital portal for at udvide, forbedre og strømline alle de informations-, bistands- og problemløsningstjenester, der er nødvendige for effektivt at kunne operere på tværs af grænserne, og for at gøre det muligt for brugerne at gennemføre de hyppigst anvendte nationale procedurer online.

I strategien for det indre marked fra oktober 2015 betegnes den fælles digitale portal desuden som en foranstaltning, der kan imødekomme nystartede virksomheders specifikke behov.

Både Rådet for Konkurrenceevne (i sine konklusioner fra marts 2015 og februar 2016) og Europa-Parlamentet (i januar 2016) bifaldt konceptet.

Det overordnede politikmål er at fremme et effektivt indre marked ved at mindske eller fjerne eksisterende hindringer for grænseoverskridende erhvervsvirksomhed og borgernes mobilitet. Ved at hjælpe borgere, SMV'er og nystartede virksomheder til at få gavn af det indre marked øges konkurrencen, beskæftigelsen og væksten.

Forslaget vedrører fjernelsen af hindringer for udbud af information, adgang til onlineprocedurer og brug af bistandstjenester på tværs af landegrænserne og online. Ved at reducere transaktionsomkostningerne for informationsindsamling og forenkle de administrative procedurer skal forslaget tilskynde borgerne og virksomhederne til at udøve deres rettigheder i det indre marked.

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål nr.

Den fælles digitale portal har mere specifikt til formål at sikre, at:

- de oplysninger om EU-rettigheder og nationale regler og procedurer, som borgerne og virksomhederne behøver for at kunne udøve deres rettigheder i det indre marked, er tilgængelige online

- oplysninger, bistandstjenester og procedurer opfylder minimumskvalitetsstandarder

- vigtige nationale procedurer er tilgængelige online

- grænseoverskridende brugere har fuld adgang til oplysninger og procedurer

- kendskabet til de udbudte tjenester øges, og at oplysnings- og bistandstjenesterne er lette at finde og er velkoordinerede

- feedback fra borgere og virksomheder systematisk indsamles og analyseres for at forbedre kvaliteten af tjenesterne og opdage hindringer for det indre marked.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Kapitel 02 02: Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME)

Kapitel 02 03: Det indre marked for varer og tjenesteydelser

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Den fælles digitale portal forventes at:

- mindske de administrative byrder for borgere og virksomheder, som ønsker at udøve deres rettigheder i det indre marked i forbindelse med en grænseoverskridende aktivitet eller borgernes mobilitet. Initiativet letter adgangen til oplysninger, procedurer og bistandstjenester, og borgerne og virksomhederne vil derfor spare tid og omkostninger

- forbedre kvaliteten af tjenesterne for borgerne og virksomhederne

- mindske de administrative omkostninger for medlemsstaterne, når de behandler procedurer, og forbedre overensstemmelsen med nationale regler.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Følgende række af indikatorer overvejes:

- den procentdel af virksomheder og borgere, som anfører, at de fandt de oplysninger, de ledte efter

- udviklingen i det gennemsnitlige antal månedlige brugere

- den procentdel af virksomheder og borgere, som anfører, at de let fandt de oplysninger, de ledte efter

- den procentdel af virksomheder og borgere, som anfører, at de er tilfredse med kvaliteten (baseret på kriterier)

- den procentdel af virksomheder og borgere, som anfører, at de var i stand til at gennemføre de tilgængelige procedurer fuldt ud online

- den procentdel af grænseoverskridende virksomheder og borgere, som anfører, at de var i stand til at gennemføre de tilgængelige procedurer fuldt ud online

- brugbarheden af oplysninger fra brugerfeedbackredskabet og fra bistandstjenester vedrørende hindringer på det indre marked og kvaliteten af den deraf følgende indberetning.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

I forslaget lægges der op til at mindske de administrative byrder for borgerne og virksomhederne ved at:

- lette deres adgang til oplysninger om rettigheder, forpligtelser og regler, som hidrører fra EU-retten

- lette deres adgang til bistandstjenester, der supplerer de oplysninger, som findes online

- lette adgangen til og anvendelsen af procedurer ved at digitalisere dem og give grænseoverskridende brugere mulighed for at anvende dem

- fastsætte minimumskrav til kvalitet for så vidt angår oplysnings-, bistands- og problemløsningstjenester samt procedurer og sikre deres gennemførelse på grundlag af indsamling af brugerfeedback og statistikker.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Det primære mål med den fælles digitale portal er at gøre det indre marked mere velfungerende for både borgerne og virksomhederne og dermed øge SMV'ernes konkurrenceevne.

Dette mål kan ikke opnås uden en indsats på EU-plan. Der mangler sammenhæng i det nuværende system for informations- og bistandstjenester, eftersom de eksisterende instrumenter, der blev indført ved tiltag på EU-plan, ikke er forbundet til hinanden i tilstrækkelig grad og ikke er brugervenlige nok. Der mangler en fælles tilgang, der kan sikre kvalitet gennem minimumskvalitetsstandarder. De retlige rammer fremmer synergier, men medlemsstaterne har ikke udnyttet dem tilstrækkeligt (når der ikke har været nogen bindende forpligtelser).

Desuden har medlemsstaternes individuelle foranstaltninger hidtil ført til store forskelle i tilgangen, og sådanne forskelle medfører yderligere omkostninger for virksomhederne, navnlig SMV'er, i grænseoverskridende situationer og afskrækker mange fra at udvide internationalt.

EU-merværdien af den fælles digitale portal består i en reducering af fragmenteringen, idet den gode praksis, der allerede er etableret på mange områder, udvides til den samlede pakke af tjenester til EU's borgere og virksomheder.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Der er i løbet af de seneste årtier blevet oprettet forskellige portaler og kontaktpunkter på både europæisk og nationalt niveau for at opfylde disse behov. Der er blevet vedtaget flere EU-initiativer, som skal lette udenlandske brugeres adgang til onlineprocedurer i bestemte sektorer, og flere er undervejs. Disse omfatter: kvikskranker oprettet på grundlag af servicedirektivet for at give onlineadgang til oplysninger, bistandstjenester og procedurer, der er relevante for serviceaktiviteter; produktkontaktpunkter og produktkontaktpunkter for byggeriet oprettet for på anmodning at give adgang til produktspecifikke tekniske forskrifter; støttecentre vedrørende erhvervsmæssige kvalifikationer, som skal bistå erhvervsudøvere, der flytter til et andet land. Netværk såsom Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre fremmer forståelsen af forbrugernes rettigheder og bistår med at få afgjort klager over køb foretaget i et andet land inden for netværket under en rejse eller i forbindelse med indkøb online, og Solvit skal finde hurtige, effektive og uformelle løsninger til enkeltpersoner og virksomheder, når deres EU-rettigheder inden for det indre marked nægtes dem af offentlige myndigheder. En række informationsportaler såsom Dit Europa og e-justiceportalen skal informere om EU-reglerne og de nationale regler.

Trods denne indsats er det nuværende udbud til borgerne og virksomhederne fortsat meget fragmentet. Der mangler oplysninger og procedurer online, tjenesternes kvalitet er ikke god nok, der er et ringe kendskab til udbuddet online, og udenlandske brugere har problemer med at finde og få adgang til tjenesterne, hvilket fortsat er et stort problem.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Den fælles digitale portal er en del af handlingsplanen for e-forvaltning, der også omfatter andre foranstaltninger, som vil bidrage til en velfungerende fælles digital portal, bl.a. engangsprincippet.

Forslaget følger tankegangen i Kommissionens digitale omstillingsmål om at skabe et strømlinet websted og undgå yderligere opsplitning som følge af nye portaler og kontaktpunkter.

Forordningen om offentlige dokumenter er også relevant i denne sammenhæng, da den pålægger medlemsstaterne at acceptere en række dokumenter fra borgerne uden yderligere kontrol eller oversættelse inden udgangen af 2018.

Andre foranstaltninger i planen, som supplerer og har direkte relevans for den fælles digitale portal, er anvendelsen af elektroniske identitetskort og e-signatur på grundlag af eIDAS-forordningen samt e-justiceportalen (herunder systemet til sammenkobling af selskabsregistre (BRIS)), momsinformationsportalen, sammenkoblingen af insolvensregistre og et planlagt selskabsretsinitiativ, der skal fremme digitale løsninger i hele et selskabs livscyklus. Portalen er desuden i tråd med revisionen af den europæiske interoperabilitetsramme.

Den fælles digitale portal er i fuld overensstemmelse med disse initiativer, som har til formål at forbedre udbuddet af informationer online eller digitalisere procedurer på EU-plan og nationalt plan.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

◻ Forslag/initiativ af begrænset varighed

Forslag/initiativ gældende fra den [DD.MM].ÅÅÅÅ til den [DD.MM].ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra YYYY til YYYY

⌧ Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2018 til 2020

derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 43  

Direkte forvaltning ved Kommissionen

i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i forvaltningsorganer

Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

offentligretlige organer

privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentligt-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Senest to år efter forordningens anvendelsesdato og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om, hvordan portalen fungerer, på grundlag af de indsamlede statistikker og feedback.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Den største risiko for, at indførelsen af den fælles digitale portal ikke bliver vellykket, er, at de medlemsstater, der i dag halter bagefter (med udbuddet af oplysninger og procedurer online, især hvad angår udenlandske borgeres adgang), ikke vil kunne indhente de andre hurtigt nok. Den planlagte forvaltningsstruktur, der er baseret på et meget tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, og muligheden for at anvende midler fra ESI-fondene burde dog bidrage til at bringe alle medlemsstater på omgangshøjde.

Et andet aspekt er, at den fælles digitale portals redskab til udveksling af oplysninger vil blive baseret på IMI-funktioner og andre tekniske foranstaltninger. Den generelle risikoramme for IMI, herunder operationelle risici, blev fastlagt i forbindelse med forordning (EU) nr. 1024/2012 ("IMI-forordningen"). Kommissionen "ejer" IMI-systemet og er ansvarlig for dets daglige drift, vedligeholdelse og udvikling. Systemet udvikles og hostes af en intern leverandør, hvilket sikrer en høj grad af forretningskontinuitet. Med hensyn til de risici, der er knyttet til andre tekniske foranstaltninger, er disse fortsat begrænsede, takket være muligheden for at anvende IMI-funktioner, indtil de relevante tekniske foranstaltninger er klar.

Der er også risici forbundet med databeskyttelsesspørgsmål, men de er omfattet af artikel 29 om beskyttelse af personoplysninger.

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

Med hensyn til de generelle risici, der er nævnt i afsnit 2.2.1 ovenfor, vil Kommissionen yde bistand (f.eks. møder i koordinationsgruppen og workshopper) til alle interessenter (f.eks. myndighederne i medlemsstaterne og faglige organisationer) og aktivt promovere indførelsen og anvendelsen af det nye system. Medlemsstaterne vil desuden blive pålagt at gøre opmærksom på fordelene ved det foreslåede redskab.

Med hensyn til de operationelle aspekter af den fælles digitale portal vil de blive håndteret af Kommissionen, som vil sørge for en høj grad af overvågning og kontrol. Regelmæssige møder og rapporteringsinstrumenter vil gøre det lettere at følge udviklings- og vedligeholdelsesarbejdet tæt.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer desuden, at Kommissionens behandling af personoplysninger foregår i overensstemmelse med de gældende regler. De nationale databeskyttelsesmyndigheder skal overvåge medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af personoplysninger.

2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko

De generelle risici vil blive imødegået ved hjælp af de relevante foranstaltninger, herunder gennem bistand og oplysning til de berørte interessenter.

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Med henblik på at bekæmpe svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet finder de bestemmelser, der normalt finder anvendelse på Kommissionens aktiviteter, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), anvendelse i forbindelse med den fælles digitale portal uden nogen begrænsninger.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Antal og udgiftsområde

OB/IOB 44

fra EFTA-lande 45

fra kandidatlande 46

fra lande uden for EU

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

1A

02 02 01

Fremme af iværksætterånd og forbedring af EU-virksomheders konkurrenceevne og markedsadgang

OB

JA

JA

JA

NEJ

1A

02 03 01

Det indre marked for varer og tjenesteydelsers funktion og udvikling

OB

JA

NEJ

NEJ

NEJ

1A

02 03 04

Værktøjer til forvaltning af det indre marked

OB

JA

NEJ

NEJ

NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (3 decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige
finansielle ramme

1A

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

GD: GROW

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

Aktionsbevillinger

02 02 01

Forpligtelser

(1)

615 000

150 000

710 000

1 475 000

Betalinger

(2)

615 000

150 000

710 000

1 475 000

02 03 01

Forpligtelser

(1)

710 000

710 000

Betalinger

(2)

710 000

710 000

02 03 04

Forpligtelser

(1)

3 920 000

1 420 000

5 340 000

Betalinger

(2)

3 920 000

1 420 000

5 340 000

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer 47  

0

0

0

0

0

0

Bevillinger I ALT
til GD GROW

Forpligtelser

=1+1a+3

615 000

150 000

1 420 000

3 920 000

1 420 000

7 525 000

Betalinger

=2+2a

+3

615 000

150 000

1 420 000

3 920 000

1 420 000

7 525 000Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

615 000

150 000

1 420 000

3 920 000

1 420 000

7 525 000

Betalinger

(5)

615 000

150 000

1 420 000

3 920 000

1 420 000

7 525 000

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

0

0

0

0

0

0

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1A

i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+6

615 000

150 000

1 420 000

3 920 000

1 420 000

7 525 000

Betalinger

=5+6

615 000

150 000

1 420 000

3 920 000

1 420 000

7 525 000Udgiftsområde i den flerårige
finansielle ramme

5

"Administrative udgifter"

i mio. EUR (3 decimaler)

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

GD: GROW

Menneskelige ressourcer

69 000

690 000

828 000

690 000

759 000

3 036 000

Andre administrative udgifter

16 300

91 600

240 600

90 600

30 600

469 700

I ALT GD GROW

Bevillinger

85 300

781 600

1 068 600

780 600

789 600

3 505 700

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5

i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

85 300

781 600

1 068 600

780 600

789 600

3 505 700

i mio. EUR (3 decimaler)

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1 til 5

i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

700 300

931 600

2 488 600

4 700 600

2 209 600

11 030 700

Betalinger

700 300

931 600

2 488 600

4 700 600

2 209 600

11 030 700
3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

Der angives mål og resultater

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

RESULTATER

Type 48

Gennemsnitlige omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 49

Oplysningerne findes online

Subtotal for specifikt mål nr. 1

0

SPECIFIKT MÅL NR. 2

Oplysninger, bistandstjenester og procedurer opfylder minimumskvalitetsstandarder

Subtotal for specifikt mål nr. 2

0

SPECIFIKT MÅL NR. 3

Vigtige nationale procedurer er tilgængelige online

Subtotal for specifikt mål nr. 3

0

SPECIFIKT MÅL NR. 4

Grænseoverskridende brugere har fuld adgang til oplysninger og procedurer

- Resultat

Oplysninger og procedurer gjort tilgængelig på EN

1 000 000

500 000

500 000

2 000 000

- Resultat

Fælles grænseflade for grænseoverskridende brug af dokumenter og data

1 000 000

1 000 000

Subtotal for specifikt mål nr. 4

3 000 000

SPECIFIKT MÅL NR. 5

Kendskabet til de udbudte tjenester øges, og oplysninger og bistandstjenester er lette at finde og er velkoordinerede

- Resultat

Fælles søgefunktion og fælles vejviser til bistand

500 000

420 000

420 000

420 000

1 760 000

- Resultat

Fælles linkfortegnelse

75 000

75 000

- Resultat

Koordineret promoveringsindsats

2 000 000

500 000

2 500 000

Subtotal for specifikt mål nr. 5

4 335 000

SPECIFIKT MÅL NR. 6

Feedback fra borgerne og virksomhederne indsamles og analyseres systematisk for at forbedre kvaliteten af tjenesterne og opdage hindringer for det indre marked.

- Resultat

Kvalitetskriterier og fælles brugerfeedbackredskab, der anvendes til tilknyttede portaler

40 000

40 000

- Resultat

Udvikling af et brugerfeedbackredskab vedrørende hindringer på det indre marked

150 000

150 000

Subtotal for specifikt mål nr. 6

190 000

OMKOSTNINGER I ALT

615 000

150 000

1 420 000

3 920 000

1 420 000

7 525 000

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (3 decimaler)

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

69 000

690 000

828 000

690 000

759 000

3 036 000

Andre administrative udgifter

16 300

91 600

240 600

90 600

30 600

469 700

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 50
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre
administrationsudgifter

Subtotal
uden for UDGIFTSOMRÅDE 5

i den flerårige finansielle ramme

0

I ALT

85 300

781 600

1 068 600

780 600

789 600

3 505 700

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af foranstaltningen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer.

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

 Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og/eller midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

0,5

5

6

5

5,5

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk) 51

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy  52

- i hovedsædet

- i delegationerne

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

0,5

5

6

5

5,5

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til foranstaltninger, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

- andet halvår 2018:

1 årsværk – forberedende arbejde mhp. anvendelse af IMI-systemet (udvikling af linksamlingen og anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation)

- 2019:

1 årsværk – anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation

2 årsværk – kvalitetsovervågning

2 årsværk – forvaltning af den fælles digitale portal

- 2020:

1 årsværk – anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation

2 årsværk – kvalitetsovervågning

1 årsværk – analyse og offentliggørelse af feedbqckresultaterne

2 årsværk – forvaltning af den fælles digitale portal

- 2021:

1 årsværk – anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation

1 årsværk – kvalitetsovervågning

1 årsværk – analyse og offentliggørelse af feedbqckresultaterne

2 årsværk – forvaltning af den fælles digitale portal

- Fra og med 2022:

1 årsværk – anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation

0,5 årsværk – anvendelse af andre tekniske foranstaltninger til udveksling af dokumentation mellem myndighederne i medlemsstaterne

1 årsværk – kvalitetsovervågning

1 årsværk – analyse og offentliggørelse af feedbqckresultaterne

2 årsværk – forvaltning af den fælles digitale portal

Eksternt personale

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme. For perioden efter den 31. december 2020 vil beløbet blive anset for bekræftet, hvis det er i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme, der er gældende for den pågældende periode.

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

   Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

   Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

for egne indtægter

for diverse indtægter.

BILAG
til FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Forslagets/initiativets betegnelse:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

1.PERSONALEBEHOV og PERSONALEOMKOSTNINGER

2.OMKOSTNINGER til ANDRE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

3.ANVENDTE METODER til BEREGNING af OMKOSTNINGSOVERSLAG

3.1.Menneskelige ressourcer

3.2.Andre administrative udgifter

Dette bilag skal ledsage finansieringsoversigten, når høringen af tjenestegrenene iværksættes.

Datatabellerne er brugt som kilde til tabellerne i finansieringsoversigten. De er udelukkende til internt brug i Kommissionen.

1.Personaleomkostninger

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer.

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

i mio. EUR (3 decimaler)

UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

·XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

AD

0,5

69 000

5

690 000

6

828 000

5

690 000

5,5

759 000

22

3 036 000

AST

·XX 01 01 02 (i EU-delegationer)

AD

AST

 Eksternt personale 53

·XX 01 02 01 (samlet bevillingsramme)

KA

UNE

V

·XX 01 02 02 (i EU-delegationer)

KA

LA

UNE

V

JED

·Andre budgetposter (skal angives)

·Subtotal – UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

0,5

69 000

5

690 000

6

828 000

5

690 000

5,5

759 000

22

3 036 000

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til foranstaltninger, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.    

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

·10 01 05 02 (direkte forskning)

AD

AST

·XX 01 05 01 (indirekte forskning)

AD

AST

 Eksternt personale 54

·XX 01 04 yy
Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

·- i hovedsædet

KA

UNE

V

·- i EU-delegationer

KA

LA

UNE

V

JED

·XX 01 05 02 (indirekte forskning)

KA

UNE

V

·10 01 05 02 (direkte forskning)

KA

UNE

V

·Andre budgetposter (skal angives)

·Subtotal – uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

·XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit. I ALT

0,5

69 000

5

690 000

6

828 000

5

690 000

5,5

759 000

22

3 036 000

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til foranstaltninger, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

2.Omkostninger til andre administrationsudgifter

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (3 decimaler)

·

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

·UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

·    I hovedsædet:

·XX 01 02 11 01 – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

·XX 01 02 11 02 – Udgifter til konferencer og møder

16 300

31 600

180 600

30 600

30 600

289 700

·XX 01 02 11 03 – Udvalg 55  

60 000

60 000

60 000

180 000

·XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og konsultationer

·XX 01 02 11 05 – Informations- og forvaltningssystemer

·XX 01 03 01 – IKT-udstyr og -tjenester 56

·Andre budgetposter (præciser om nødvendigt)

·    I EU-delegationer

·XX 01 02 12 01 – Tjenesterejser, konferencer og repræsentation

·XX 01 02 12 02 – Videreuddannelse af ansatte

·XX 01 03 02 01 – Udgifter til køb og leje m.m.

·XX 01 03 02 02 – Udstyr, møbler, forsyninger og tjenesteydelser

·Subtotal – UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

16 300

91 600

240 600

90 600

30 600

469 700

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.i mio. EUR (3 decimaler)

2018

2019

2020

2021

Fra og med 2022

I ALT

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

XX 01 04 yy – Udgifter til teknisk og administrativ bistand (omfatter ikke eksternt personale) finansieret over aktionsbevillinger (tidligere BA-poster)

- i hovedsædet

- i EU-delegationer

XX 01 05 03 – Andre administrationsudgifter inden for indirekte forskning

10 01 05 03 – Andre administrationsudgifter inden for direkte forskning

Andre budgetposter (præciser om nødvendigt)

Subtotal – uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

0

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5 og uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

16 300

91 600

240 600

90 600

30 600

469 700

Administrationsbevillingerne vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som generaldirektoratet allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller som er blevet omfordelt, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.Anvendte metoder til beregning af omkostningsoverslag

3.1.Menneskelige ressourcer

Denne del beskriver beregningsmetoden til vurdering af de menneskelige ressourcer, der anses for at være nødvendige (forventet arbejdsbyrde, herunder særlige job (Sysper 2 work profiles), personalekategorier og de tilsvarende gennemsnitlige omkostninger)

·UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

·NB: Gennemsnitlige omkostninger for hver personalekategori i hovedsædet kan ses på BudgWeb:

· https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

· Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

·- andet halvår 2018:

·1 årsværk – forberedende arbejde mhp. anvendelse af IMI-systemet (udvikling af linksamlingen og anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation)

·- 2019:

·1 årsværk – anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation

·2 årsværk – kvalitetsovervågning

·2 årsværk – forvaltning af den fælles digitale portal

·

·- 2020:

·1 årsværk – anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation

·2 årsværk – kvalitetsovervågning

·1 årsværk – analyse og offentliggørelse af feedbackresultaterne

·2 årsværk – forvaltning af den fælles digitale portal

·

·- 2021:

·1 årsværk – anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation

·1 årsværk – kvalitetsovervågning

·1 årsværk – analyse og offentliggørelse af feedbackresultaterne

·2 årsværk – forvaltning af den fælles digitale portal

·

·- Fra og med 2022:

·1 årsværk – anvendelse af IMI-systemet ifm. samarbejdet mellem myndighederne i medlemsstaterne til kontrol af ægtheden og gyldigheden af dokumentation

·0,5 årsværk – anvendelse af andre tekniske foranstaltninger til udveksling af dokumentation mellem myndighederne i medlemsstaterne

·1 årsværk – kvalitetsovervågning

·1 årsværk – analyse og offentliggørelse af feedbackresultaterne

·2 årsværk – forvaltning af den fælles digitale portal

·

·

· Eksternt personale

·

·

·Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

· Kun stillinger finansieret over forskningsbudgettet 

·

·

· Eksternt personale

·

·

3.2.Andre administrative udgifter

Oplys nærmere om den beregningsmetode, der anvendes for hver budgetpost,

herunder de underliggende antagelser (f.eks. antal møder om året, gennemsnitlige omkostninger osv.)

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

- Workshopper for interessenter mhp. forberedelse af udviklingen af den fælles digitale portal: 2 000 € (2 workshopper i 2018, 2 workshopper i 2019)

- Konference mhp. lanceringen af den fælles digitale portal: 150 000 EUR (2020)

- Udvalg (30 000 € pr. møde): 2 om året fra 2019 til 2021

- Årligt møde i koordinationsgruppen for den fælles portal (15 300 € pr. møde): 2 om året fra medio 2018

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

(1) Jf. f.eks. konklusionerne af 9. marts 2017.
(2) "Study on information and assistance needs of businesses operating cross-border within the EU", endelig rapport, april 2017.
(3) Endelig rapport fra gruppen på højt plan vedrørende forretningstjenester, april 2014.
(4) "EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 - Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2016) 179 final.
(5) Jf. kapitel 6.2.3 i konsekvensanalysen.
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
(8) "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2015) 550 final.
(9) https://ec.europa.eu/commission/work-programme-2017_da.
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU af 13. juni 2012 om ændring af Rådets direktiv 89/666/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre (EUT L 156 af 16.6.2012, s. 1).
(12) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813.
(13) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (EUT L 3 af 6.1.2016, s. 16).
(14) EUT C ... af ..., s. …
(15) EUT C ... af ..., s. …
(16) "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2015) 550 final af 28.10.2015.
(17) "En strategi for et digitalt indre marked i EU", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2015) 192 final af 6.5.2015.
(18) "EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 - Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2016) 179 final.
(19) Rapport om unionsborgerskab 2017: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer, 24. januar 2017 (COM(2017) 30/2 final).
(20) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).
(21) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 21).
(22) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5).
(23) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
(24) Kommissionens henstilling af 17. september 2013 om principperne for Solvit (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).
(25) Chartret blev godkendt af Rådet i 2013.
(26) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).
(27) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).
(28) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
(29) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
(30) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).
(31) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).
(32) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).
(33) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
(34) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).
(35) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).
(36) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(37) Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
(38) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).
(39) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(40) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22).
(41) ABM: aktivitetsbaseret ledelse, ABB: aktivitetsbaseret budgetlægning.
(42) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(43) Forklaringer vedrørende forvaltningsmåder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(44) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikkeopdelte bevillinger.
(45) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(46) Kandidatlande og efter omstændighederne potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(47) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(48) Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(49) Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål…".
(50) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(51) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(52) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(53) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(54) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(55) Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.
(56) IKT: informations- og kommunikationsteknologier; DIGIT skal høres.
Top

Bruxelles, den 2.5.2017

COM(2017) 256 final

Compliance-pakken

BILAG

til

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

{SWD(2017) 211 final}
{SWD(2017) 212 final}
{SWD(2017) 213 final}
{SWD(2017) 214 final}


BILAG

til

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

BILAG I
Liste over områder af oplysninger, der er relevante for borgere og virksomheder, når de udøver deres rettigheder i det indre marked, jf. artikel 2, stk. 2, litra a)

Områder af oplysninger vedrørende borgerne:

Område

OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG REGLER

Rejse inden for Unionen

·Dokumenter, der kræves af EU-borgere, deres familiemedlemmer, der ikke er EU-borgere, mindreårige, der rejser alene, ikke-EU-borgere, når de rejser på tværs af grænserne inden for Unionen (identitetskort, visa, pas)

·rettigheder og forpligtelser for rejsende med fly, tog, skib og bus i og fra Unionen og for rejsende, der køber pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer

·bistand i tilfælde af nedsat mobilitet ved rejse i eller fra Unionen

·transport af dyr, planter, alkohol, tobak, cigaretter og andre varer ved rejse i Unionen

·taleopkald og afsendelse og modtagelse af elektroniske meddelelser og elektroniske data inden for Unionen

Arbejde og pension i Unionen

·søge beskæftigelse i en anden medlemsstat

·tage beskæftigelse i en anden medlemsstat

·anerkendelse af kvalifikationer med henblik på beskæftigelse i en anden medlemsstat

·beskatning i en anden medlemsstat

·ansættelsesvilkår (herunder arbejdstid, betalt orlov, ret til ferie, rettigheder og forpligtelser vedrørende overarbejde, lægeundersøgelser, opsigelse af kontrakter, afskedigelse og arbejdsløshed pga. virksomhedslukning eller personaleindskrænkning)

·ligebehandling (regler mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, lige løn til mænd og kvinder, lige løn til ansatte med tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter)

·forpligtelser vedrørende sundhed og sikkerhed i forbindelse med forskellige former for aktiviteter

·socialsikringsrettigheder og -forpligtelser i Unionen, herunder dem, der vedrører modtagelse af pensioner

Køretøjer i Unionen

·midlertidig eller permanent indførelse af et motorkøretøj i en anden medlemsstat

·erhvervelse og fornyelse af kørekort

·tegning af en obligatorisk motorkøretøjsforsikring

·køb og salg af et motorkøretøj i en anden medlemsstat

·leje af et motorkøretøj

·nationale færdselsregler og krav til førere

Ophold i en anden medlemsstat

·midlertidig eller permanent flytning til en anden medlemsstat

·deltagelse i kommunale valg og valg til Europa-Parlamentet

·krav om opholdskort for EU-borgere og deres familiemedlemmer, herunder familiemedlemmer, der ikke er EU-borgere

Uddannelse eller praktikophold i en anden medlemsstat

·skolegang i en anden medlemsstat

·universitetsstudier i en anden medlemsstat

·frivilligt arbejde i en anden medlemsstat

·praktikophold i en anden medlemsstat

·udførelse af forskning i en anden medlemsstat som led i et uddannelsesprogram

Sundhedspleje

·modtagelse af lægebehandling i en anden medlemsstat

·køb af ordinerede lægemidler i en anden medlemsstat end den, hvor recepten er ordineret, online eller personligt

Familieretlige rettigheder, forpligtelser og regler på tværs af grænserne

· fødsel, forældremyndighed over mindreårige børn, forældreansvar, underholdspligt i forhold til børn i en grænseoverskridende familiesituation

·samliv som par med forskellige nationaliteter (ægteskab, separation, skilsmisse, formueforhold mellem ægtefæller, samlevendes rettigheder)

·rettigheder i forbindelse med arv i en anden medlemsstat

Forbrugere i grænseoverskridende situationer

·køb af varer og tjenesteydelser fra en anden medlemsstat (herunder finansielle), online eller personligt

·være indehaver af en bankkonto i en anden medlemsstat

·tilslutning til forsyningsvirksomheder som f.eks. gas, elektricitet, vand, telekommunikation og internet

·betalinger, herunder kreditoverførsler, forsinkelser i grænseoverskridende betalinger

·forbrugernes rettigheder og garantier i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser

Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne:

Område

OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG REGLER

Opstart, drift og lukning af en virksomhed

·registrering af en virksomhed (registreringsprocedurer og juridiske former, virksomheder kan have)

·intellektuelle ejendomsrettigheder (ansøgning om patent, registrering af et varemærke, en tegning eller et design, opnåelse af en licens til reproduktion)

·retfærdighed og gennemsigtighed i handelspraksis, herunder forbrugerrettigheder og garantier i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser

·udbud af onlinefaciliteter til grænseoverskridende betalinger ved salg af varer og tjenesteydelser på internettet

·rettigheder og forpligtelser i henhold til aftaleretten, herunder morarenter

·insolvensbehandling og likvidation af selskaber

·kreditforsikring

·fusion af selskaber eller salg af en virksomhed

Personale

·ansættelsesvilkår (herunder arbejdstid, betalt orlov, ret til ferie, rettigheder og forpligtelser vedrørende overarbejde, lægeundersøgelser, opsigelse af kontrakter, afskedigelser og arbejdsløshed pga. virksomhedslukning eller personaleindskrænkning)

·socialsikringsrettigheder og -forpligtelser i Unionen (registrering som arbejdsgiver, registrering af ansatte, meddelelse om en ansættelseskontrakts ophør, betaling af sociale bidrag, rettigheder og forpligtelser vedrørende pensioner)

·ansættelse af arbejdstagere i andre medlemsstater (udstationering af arbejdstagere, bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser, bopælskrav for arbejdstagere)

·ligebehandling (regler mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, lige løn til mænd og kvinder, lige løn til ansatte med tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter)

·bestemmelser om personalerepræsentanter

Skatter og afgifter

·moms: oplysninger om de generelle bestemmelser, satser og undtagelser, registrering og betaling af moms, momsrefusion

·punktafgifter: oplysninger om de generelle bestemmelser, satser og undtagelser

·andre afgifter: betaling, satser

Varer

·opnåelse af CE-mærkning

· identificering af gældende standarder, tekniske specifikationer og certificering af produkter

·gensidig anerkendelse af produkter, der ikke er omfattet af EU-specifikationer

·krav vedrørende klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier

·oplysninger i forbindelse med fjernsalg/salg uden for fast forretningssted, der skal gives til kunder forud for salget, skriftlig bekræftelse af aftalen, ophævelse af en aftale, levering af varer, andre specifikke forpligtelser

·defekte produkter: forbrugerrettigheder og garantier, eftersalgsansvar, retsmidler for den forurettede part

·certificering, mærker (EMAS, energimærker, miljøvenligt design, EU-miljømærke)

·genanvendelse og affaldshåndtering

Tjenesteydelser

·erhvervelse af licenser, autorisationer eller tilladelser med henblik på opstart af virksomhed

·underrettelse af myndighederne om grænseoverskridende aktiviteter

·anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Finansiering af en virksomhed

·adgang til finansiering på EU-plan, herunder EU's finansieringsprogrammer og virksomhedstilskud

·adgang til finansiering på nationalt plan

·initiativer rettet mod iværksættere (udvekslinger organiseret for nye iværksættere, mentorordninger osv.)

Offentlige kontrakter

·Deltagelse i offentlige udbud: regler og procedurer

·indgivelse af et bud via internettet som svar på en offentlig udbudsprocedure

·indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med udbudsproceduren

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

·forpligtelser vedrørende sundhed og sikkerhed i forbindelse med forskellige former for aktiviteter, herunder risikoforebyggelse, oplysning og uddannelse

BILAG II
Procedurer, jf. artikel 5, stk. 2

Særlige livsbegivenheder

Procedurer

Forventet resultat

Fødsel

Anmodning om en fødselsattest

Fødselsattest

Studier

Ansøgning om et stipendium fra en offentlig institution

Afgørelse vedrørende en ansøgning om et stipendium

Arbejde

Registrering med henblik på modtagelse af socialsikringsydelser

Kvittering for modtagelsen

Anmodning om anerkendelse af eksamensbevis

Afgørelse vedrørende en anmodning om anerkendelse

Flytning

Registrering af en adresseændring

Bekræftelse af registreringen af den nye adresse

Anmodning om/fornyelse af identitetskort eller pas

Udstedelse eller fornyelse af et identitetskort eller pas

Registrering af et motorkøretøj

Registreringsattest

Pensionering

Begæring om pensionsydelser og efterløn fra offentlige eller halvoffentlige ordninger

Afgørelse vedrørende en begæring om pensionsydelse eller efterløn

Opstart af virksomhed

Almindelig registrering af erhvervsaktivitet, dog ikke procedurer vedrørende stiftelse af virksomheder eller selskaber som nævnt i artikel 54, stk. 2, i TEUF

Bekræftelse af, at alle de nødvendige skridt til at begynde at drive virksomhed er gennemført

Registrering af en arbejdsgiver (en fysisk person) i offentlige eller halvoffentlige pensions- og forsikringsordninger

Registreringsnummer i den sociale sikringsordning

Registrering af ansatte i offentlige eller halvoffentlige pensions- og forsikringsordninger

Registreringsnummer i den sociale sikringsordning

Drift af virksomhed

Meddelelse til de sociale sikringsordninger om en ansættelseskontrakts ophør

Bekræftelse af, at meddelelsen er modtaget

Betaling af sociale bidrag for ansatte

Kvittering eller anden form for bekræftelse af betaling af sociale bidrag for ansatte

BILAG III
Liste over bistands- og problemløsningstjenester, jf. artikel 2, stk. 2, litra c)

1)Kvikskranker

2)Produktkontaktpunkter

3)Produktkontaktpunkter for byggeriet

4)Nationale støttecentre for erhvervsmæssige kvalifikationer

5)Sundhedskontaktpunkter

6)Eures

7)Onlinetvistbilæggelse

Top