EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0043

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

COM/2016/043 final - 2016/027 (COD)

Bruxelles, den 2.2.2016

COM(2016) 43 final

2016/0027(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

{SWD(2016) 19 final}
{SWD(2016) 20 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Strategien for Europas digitale indre marked har en målsætning om, at der skal være netforbindelse af høj kvalitet overalt, for både virksomheder og offentligheden. Strategien indeholder specifikke forslag om "koordineret frigivelse af 694-790 MHz-båndet ("700 MHz-båndet"), som er særlig velegnet til levering af bredbåndstjenester i landdistrikter. I den forbindelse vil der blive taget hensyn til de særlige behov for distribution af audiovisuelt indhold".

Trådløs netforbindelse kræver adgang til frekvenserne i de bånd, der ligger under 1 GHz, da de og er optimale til både bred dækning og høje hastigheder. Efter overgangen til mere frekvenseffektiv digital tv-teknologi var 800 MHz-båndet (790-862 MHz eller "digitaliseringsdividenden") den første del af UHF-båndet til radio-/tv-spredning (470-862 MHz), der blev reallokeret til trådløse bredbåndstjenester i EU. På nuværende tidspunkt omfatter UHF-båndet til radio-/tv-spredning en række frekvenser fra 470 til 790 MHz (i det følgende benævnt "UHF-båndet"). Dette bånd bruges til digitalt jordbaseret tv (DTT) og PMSE-lydudstyr (programproduktion og særlige begivenheder), primært trådløse mikrofoner.

På den verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2012 (WRC-12) vedtog Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), der reviderer det bindende radioreglement, at 700 MHz-båndet skulle allokeres til både radio-/tv-spredning og mobiltjenester i region 1 (Europa og Afrika) fra 2015.

WRC-15, som fandt sted i november 2015, markerede afslutningen på de internationale forhandlinger om tekniske og reguleringsmæssige parametre for brug af 700 MHz-båndet til trådløst bredbånd. Sammenhængen i 700 MHz-frekvensbåndet i alle regioner 1 giver en sjælden mulighed for at foretage næsten global harmonisering af dette frekvensbånd til brug for trådløst bredbånd. WRC-15 fastholdt endvidere den eksklusive allokering af 470-694 MHz-frekvensbåndet ("frekvensbåndet under 700 MHz") til radio-/tv-spredning i region 1.

I 2013 bad Kommissionens næstformand Neelie Kroes tidligere kommissær Pascal Lamy om at stå i spidsen for en gruppe på højt niveau af repræsentanter for mobil-, radio-/tv- og mediesektoren, der skulle nå frem til en fælles holdning til den fremtidige brug af UHF-båndet. Formanden anbefalede i sin egen rapport ("Lamy-rapporten") at reallokere 700 MHz-båndet til trådløst bredbånd og samtidig fastholde den europæiske audiovisuelle model ved at give garantier for, at jordbaseret radio-/tv-spredning vil have adgang til frekvensbåndet under 700 MHz.

Kommissionens offentlige høring om Lamy-rapporten viste, at der var støtte til en koordineret EU-foranstaltning. Sideløbende hermed vedtog frekvenspolitikgruppen en udtalelse 2 , som også støtter en koordineret EU-tilgang til trådløst bredbånd i 700 MHz-frekvensbåndet. Frekvenspolitikgruppen anbefalede i sin udtalelse visse harmoniserede tekniske betingelser og en fælles frist for brug af 700 MHz-båndet og langsigtet brug af frekvensbåndet under 700 MHz til audiovisuel distribution, herunder tilgængelighed for DTT.

Kommissionens svar på resultaterne af den europæiske interessentproces og de internationale aftaler under ledelse af ITU var at udarbejde en strategi for EU for langsigtet brug af UHF-båndet. Strategien vil fremme det digitale indre marked og sikre en effektiv forvaltning af radiofrekvenser i UHF-båndet, som afspejler dets sociale, kulturelle og økonomiske værdi. Strategien for UHF-båndet er trestrenget og består af:

harmoniserede tekniske betingelser for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i 700 MHz-frekvensbåndet baseret på princippet om teknologi- og tjenesteneutralitet

en fælles frist for at stille 700 MHz-båndet til rådighed for effektiv anvendelse til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i overensstemmelse med de harmoniserede tekniske betingelser ovenfor og koordineringsforanstaltninger til støtte for denne overgang

prioritering af fordelingen af audiovisuelle medietjenester i frekvensbåndet under 700 MHz sammen med en fleksibel tilgang til, hvordan båndet anvendes. Dette er nødvendigt for at tage højde for mangfoldigheden med hensyn til DTT's betydning for markedet i medlemsstaterne.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Forslaget bidrager til målet om 1200 MHz til trådløst bredbånd, som er en af de vigtigste målsætninger i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2012/243/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram. Forslaget fremmer også den videre udvikling af innovative audiovisuelle medietjenester i overensstemmelse med målsætningerne om et radiofrekvenspolitikprogram og stemmer overens med tilladelsesdirektivet 3 og rammedirektivet 4 , særlig artikel 9 og 9a i sidstnævnte.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Denne lovgivningsmæssige foranstaltning er baseret på artikel 114 i TEUF, som skal sikre det indre markeds funktion.

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Som også nævnt i konsekvensanalysen er løsningen i dette forslag til afgørelse den bedste løsning med hensyn til nærheds- og proportionalitetsprincippet.

Nærhedsprincippet respekteres, eftersom medlemsstaterne ikke enkeltvis kunne opnå initiativets mål, mens det på samme tid giver mulighed for at tage højde for nationale forhold (i både 700 MHz-båndet og båndet under 700 MHz).

EU bør beslutte, hvordan det fremover agter at anvende 700 MHz-frekvensbåndet, hvis det ønsker at undgå divergerende nationale tilgange og begrænse interferens på tværs af grænserne. Manglen på en EU-dækkende fælles lovgivning for UHF-båndet vil medføre en skadelig opsplitning i anvendelsen af UHF-båndet i EU. Opsplitning fører til grænseoverskridende interferens, der kan påvirke op til 13 % af EU's befolkning.

Der er derfor behov for en koordineret udpegning af og brugstilladelse for 700 MHz-båndet til trådløst bredbånd inden 2020 og en koordineret udpegning af båndet under 700 MHz til fleksibel brug, som sikrer levering af audiovisuelle medietjenester til et bredt publikum, såvel som investeringer i mere effektive teknologier, der skal gøre det muligt at rydde den nuværende brug af 700 MHz-båndet til DTT.

Fleksibel brug af båndet under 700 MHz er også i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det løser problemet og når målene på den mest effektive måde. At rydde hele båndet under 700 MHz til trådløst bredbånd vil f.eks. være mere, end der er behov for for at dække efterspørgslen efter frekvensbåndet under 1 GHz og imødekomme efterspørgslen efter trådløst bredbånd. Samtidig giver fleksibel brug en lovgivningsmæssig sikkerhed for DTT i frekvensbåndet under 700 MHz for de medlemsstater, der ønsker at bevare deres nuværende DTT-kapacitet. Desuden kan der etableres harmoniserede tekniske betingelser for frekvensanvendelse efter aftale med de nationale tekniske eksperter i Frekvensudvalget i henhold til beslutning nr. 676/2002/EF.

Valg af retsakt

Kommissionens UHF-båndstrategi for EU vil blive gennemført på grundlag af to juridiske instrumenter. En ikkebindende foranstaltning som f.eks. en henstilling fra Europa-Parlamentet og Rådet ville hverken gøre EU-koordinering obligatorisk eller pålægge medlemsstaterne at handle. En afgørelse er blevet foretrukket frem for en forordning, da foranstaltningen skaber forpligtelser for medlemsstaterne, men ikke har til hensigt at påvirke private parter i medlemsstaterne direkte. En afgørelse er også mere hensigtsmæssig end et direktiv, da udkastet til foranstaltning ikke indeholder et helt sæt generelle forskrifter, som skal gennemføres i national ret, men kun et begrænset antal specifikke foranstaltninger, der skal træffes af medlemsstaterne. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram omfattede f.eks. lignende forpligtelser og foranstaltninger for medlemsstaterne i artikel 6, stk. 4, og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 128/1999/EF, 626/2008/EF og 676/2002/EF blev ligeledes vedtaget med det formål at pålægge medlemsstaterne lignende forpligtelser og foranstaltninger.

Denne foranstaltning vil i henhold til artikel 114 i TEUF blive ledsaget af en gennemførelsesafgørelse fra Kommissionen vedtaget efter en udvalgsprocedure i medfør af beslutning nr. 676/2002/EF 5 , om at udpege og stille 700 MHz-frekvensbåndet til rådighed for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester efter harmoniserede tekniske betingelser, som er udarbejdet med bistand fra CEPT 6 . Denne fremgangsmåde blev også brugt til at harmonisere 800 MHz-båndet til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i henhold til radiofrekvenspolitikprogrammet og Kommissionens afgørelse nr. 2010/267/EU 7 .

3RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

I dette forslag er der taget hensyn til følgende input fra interessenter:

(a)Lamy-rapporten 8 , der blev udarbejdet af Pascal Lamy selv på grundlag af arbejdet i gruppen på højt niveau, som han var formand for

(b)bidrag til den offentlige høring 9 om Lamy-rapporten

(c)frekvenspolitikgruppens rapport om en foreslået tilgang til samordning af frekvens til radio-/tv-spredning ved en reallokering af 700 MHz-båndet 10

(d)frekvenspolitikgruppens udtalelse om en langsigtet strategi for den fremtidige brug af UHF-båndet (470-790 MHz) i Den Europæiske Union.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Der er foretaget to særlige uafhængige undersøgelser for Kommissionen, som bidrog med input til dette forslag. Det drejede sig om følgende:

økonomiske og sociale virkninger af en omlægning af brugen af 700 MHz-frekvensbåndet til trådløse bredbåndstjenester i Den Europæiske Union

udfordringer og muligheder inden for radio-/tv-spredning og bredbåndskonvergens og indvirkningen på frekvens- og netanvendelsen.

I den første af de to undersøgelser blev omkostningerne ved overgangene, virkningen af trådløs bredbåndsdækning, der anvender 700 MHz-frekvensbåndet, og sociokulturelle aspekter af at omkonfigurere DTT-frekvensbrug til frekvensbåndet under 700 MHz analyseret.

Den anden undersøgelse giver en samlet vurdering af mulighederne for konvergens mellem DTT og trådløst bredbånd efter 2020.

Konsekvensanalyse

En konsekvensanalyse udarbejdet af Kommissionen fik en positiv udtalelse fra Udvalget for Forskriftskontrol 11 den 27. november 2015.

Konsekvensanalysen omhandlede fire politiske løsningsmodeller:

(1)Ingen tiltag på EU-plan.

(2)Koordineret udpegning af og tilladelse til 700 MHz-båndet til trådløst bredbånd inden 2020 og reservation af båndet under 700 MHz til DTT og lyd til PMSE.

(3)Koordineret udpegning af og tilladelse til 700 MHz-frekvensbåndet til trådløst bredbånd inden 2020. Koordineret udpegning af båndet under 700 MHz til fleksibel brug, alt efter den nationale efterspørgsel, hvilket vil sikre den fortsatte levering af audiovisuelle medietjenester til et bredt publikum (på en teknologineutral måde), herunder gratis distribution samt ledige frekvenser til lyd til PMSE. For at undgå interferens bør brugen af båndet under 700 MHz rent teknisk begrænses udelukkende til "downlink" 12 . Denne løsning vil ligeledes gøre det muligt at udvikle en frekvensstrategi for lyd til PMSE, der vil reagere på frekvenstabet til lyd til PMSE i UHF-båndet.

(4)Koordineret udpegning af og tilladelse til hele UHF-båndet til trådløse bredbåndstjenester inden 2020.

Kommissionen valgte model 3 som sin "foretrukne løsning" til opfyldelse af de politiske målsætninger. Den foretrukne løsning vil bidrage til frekvens- og netadgangsmålene på EU-niveau. Brug af 700 MHz-frekvensbåndet til trådløst bredbånd sammen med frekvenser i 800 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndet vil øge mobilnettets kapacitet. Dette vil give generel dækning ved høje transmissionshastigheder på mindst 30 Mb/s pr. bruger på et repræsentativt konkurrencemarked med 3-4 operatører. Det er også hensigtsmæssigt at sætte 2020 som den fælles frist for omlægningen af brugen af 700 MHz-frekvensbåndet, fordi det falder sammen med den første installation af 5G. Model 3 giver også radio-/tv-selskaber og udbydere af audiovisuelle medietjenester til offentligheden, navnlig digitalt jordbaseret tv, sikkerhed for at få adgang til frekvenser i båndet under 700 MHz. Fleksibel brug af frekvensbåndet under 700 MHz gør det lettere at forhindre interferens og gør det muligt at skabe et innovativt "økosystem", der fremmer investeringer og nye forretningsmodeller.

Model 3 understøttes af ovennævnte resultat af WRC-15, både for 700 MHz-frekvensbåndet og for frekvensbåndet under 700 MHz. Båndet under 700 MHz allokeres fortsat udelukkende til radio-/tv-spredning i Europa og Afrika og i store dele af resten af verden.

I den første af ovennævnte undersøgelser, som Kommissionen sendte i udbud, blev det konstateret, at det vil koste ca. 1,2 til 4,4 mia. EUR at rydde 700 MHz-båndet i 2020 og opgradere til næste generation af jordbaseret radio-/tv-spredningsteknologi. Hovedparten af disse omkostninger vil blive afholdt af slutbrugerne, når de opgraderer deres modtageudstyr inden udløbet af den normale udstyrsfornyelsescyklus. Omkostningerne til lyd til PMSE ved en overgang i 2020 vil beløbe sig til 200 mio. EUR baseret på et tal, hvor 30 % af de nuværende brugere af lyd til PMSE opererer i 700 MHz-frekvensbåndet. Dog kan EU-landene tilbyde teknologineutrale offentlige støtteforanstaltninger, der begrænser disse omkostninger, hvis de stemmer overens med statsstøttereglerne 13 . Desuden skønnes tilpasningen af DTT-net, så de kan bære den samme mængde programmeret indhold med mindre frekvenskapacitet, at koste højst ca. 890 mio. EUR. Dette kan navnlig indebære omkostninger for rettighedshavere, hvis brugsrettigheder skal ændres inden den periode, de har fået tildelt til, udløber. Hvis medlemsstaterne overvejer foranstaltninger til at mindske sådanne omkostninger, skal de overholde princippet om teknologisk neutralitet og Kommissionens relevante afgørelsespraksis på statsstøtteområdet 14 samt EU's domstoles relevante retspraksis 15 . I nogle tilfælde kan foranstaltninger, som vedtages for at kompensere for tilbagekaldelse af rettigheder, når en sådan kompensation ikke overstiger den skade, som tilbagekaldelsen forårsager, under visse omstændigheder stemme overens med EU's lovgivning om statsstøtte. Ifølge frekvenspolitikgruppen er der tildelt brugsrettigheder i 14 medlemsstater, enten på ubestemt tid eller for en periode, der strækker sig ud over 2020.

Under hensyntagen til resultaterne af de seneste frekvensauktioner for 800 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndet vil et konservativt bud på de samlede indtægter fra tildelingen af 700 MHz-frekvensbåndet i EU-28 inden 2020 alt andet lige være på ca. 11 mia. EUR.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Der forventes ingen specifikke budgetmæssige konsekvenser for EU.

5.ANDRE FORHOLD

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

I overensstemmelse med strategien for UHF-båndet fastlægges følgende i dette forslag:

frister for omlægningen af brugen af 700 MHz-frekvensbåndet til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i overensstemmelse med harmoniserede tekniske betingelser på EU-plan

foranstaltninger, der letter overgangen inden for brug af frekvens i UHF-båndet

foranstaltninger for langsigtet brug af frekvensbåndet under 700 MHz, slev om disse skal revideres.

Artikel 1 indeholder to bindende fælles frister for medlemsstaternes omlægning af brugen af 700 MHz-frekvensbåndet til trådløst bredbånd.

grænseoverskridende koordineringsaftaler skal være indgået senest ved udgangen af 2017

700 MHz-frekvensbåndet skal stilles til rådighed, så det effektivt kan anvendes til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester inden medio 2020 i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse om de harmoniserede tekniske betingelser for brug af båndet 16 .

I artikel 1 fastsættes det endvidere, at brugen af 700 MHz-frekvensbåndet til trådløst bredbånd efter EU's fælles frist skal beskyttes på tværs af grænserne.

I henhold til artikel 2 skal medlemsstaterne gøre brugsrettighederne til 700 MHz-frekvensbåndet omsættelige. Dette stemmer overens med de politiske mål og bestemmelser i radiofrekvenspolitikprogrammet 17 og rammedirektivet.

I henhold til artikel 3 skal medlemsstaterne foretage høringer på nationalt plan og overveje at træffe foranstaltninger for at sikre en høj kvalitet i dækningen af deres befolkning og område, når de tildeler brugsrettigheder til 700 MHz-båndet til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester. Formålet hermed er at høste de socioøkonomiske fordele ved UHF-båndet ved at bidrage til at slå bro over den digitale kløft og muliggøre det allestedsnærværende tingenes internet.

Artikel 4 omhandler langsigtet brug af frekvensbåndet under 700 MHz. Medlemsstaterne pålægges at sikre, at dette bånd på lang sigt kan anvendes til at distribuere audiovisuelle medietjenester til et bredt publikum (eller til den brede offentlighed). Dette bør omfatte fortsat brug til trådløst PMSE-lydudstyr i overensstemmelse med de nationale prioriteter.

For at sikre at medlemsstaternes forpligtelser hænger sammen med artikel 9 og 9a i rammedirektivet, finder forpligtelsen til at sikre anvendelse af båndet under 700 MHz anvendelse på levering af audiovisuelle medietjenester til et bredt publikum og ikke på typen af underliggende trådløs teknologi eller typen af elektronisk kommunikationstjeneste. De beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i artikel 4, giver derfor sikkerhed for frekvensadgang og giver mulighed for videreudvikling af DTT som den vigtigste platform for jordbaseret radio-/tv-spredning af audiovisuelle medietjenester til offentligheden. Artiklen giver også mulighed for at anvende frekvensbåndet under 700 MHz til andre teknologier eller elektroniske kommunikationstjenester begrænset udelukkende til downlink (dvs. fra nettet til modtageterminaler som tv-apparater eller tablets).

I henhold til artikel 5 skal medlemsstaterne i hele EU vedtage og formidle deres nationale køreplaner om omlægning af brugen af 700 MHz-frekvensbåndet til trådløst bredbånd og den relevante overgangsproces for hele UHF-båndet. Denne bestemmelse er begrundet i den overgangskøreplan, som er aftalt mellem interessenterne (jf. bilag 2 til Lamy-rapporten). I køreplanen fastsættes omfanget af de foranstaltninger, som der skal tages hensyn til i forbindelse med overgangen til nye DTT-teknologier sammen med omlægningen af brugen af 700 MHz-frekvensbåndet. Formålet hermed er at sikre, at konsekvenserne for borgere og virksomheder kan begrænses ved hjælp af en gennemsigtig proces.

I henhold til artikel 6 skal Kommissionen inden 2025 i samarbejde med medlemsstaterne revidere brugen af frekvens i frekvensbåndet under 700 MHz. Efter at have foretaget denne revision skal Kommissionen rapportere sine konklusioner til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag til lovgivningsmæssige ændringer, som f.eks. kan ændre indholdet eller formen af beskyttelsesforanstaltningerne eller deres varighed. Denne bestemmelse i afgørelsen stemmer overens med henstillingen i Lamy-rapporten. Kommissionen bør i sin gennemgang af brugen af frekvens i frekvensbåndet under 700 MHz tage hensyn til den planlagte gennemgang af dette bånd på ITU's verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2023.

2016/0027 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 18 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 19 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I det flerårige radiofrekvenspolitikprogram, som blev indført ved afgørelse nr. 243/2012/EU 20 , fastsatte Europa-Parlamentet og Rådet som mål, at der senest i 2015 skulle identificeres mindst 1 200 MHz frekvenser, som kan anvendes til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i EU, at den fremtidige udvikling af innovative audiovisuelle medietjenester skal støttes ved at sikre, at der er tilstrækkelige frekvenser til rådighed for satellitbaseret og jordbaseret levering af sådanne tjenester, forudsat at behovet er behørigt begrundet, og at det skal sikres, at der er tilstrækkelige frekvenser til PMSE (programproduktion og særlige begivenheder).

(2)Kommissionen fremhæver i sin strategi for det digitale indre marked 21 betydningen af 694-790 MHz-frekvensbåndet ("700 MHz-frekvensbåndet") med hensyn til at sikre levering af bredbåndstjenester i landdistrikter og understreger behovet for en koordineret frigivelse af frekvensbåndet, samtidig med at der tages højde for de særlige behov, der gør sig gældende for audiovisuelle medietjenester.

(3)Frekvenserne i 470-790 MHz-frekvensbåndet er en værdifuld ressource, når det gælder omkostningseffektiv udbygning af de trådløse net med universel dækning både inden- og udendørs. Disse frekvenser anvendes i dag i hele EU til digitalt jordbaseret tv (DTT) og trådløst PMSE-lydudstyr. De støtter udviklingen af medierne og den kreative og kulturelle sektor, som i høj grad er afhængige af denne frekvensressource for at kunne levere trådløst indhold til et bredt publikum.

(4)For region 1, der omfatter Unionen, har den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement, der er vedtaget af den verdensomspændende radiokommunikationskonference, allokeret 700 MHz-frekvensbåndet til radio-/tv-spredning og mobiltjenester (dog ikke mobiltjenester for luftfarten) på co-primær basis og 470-694 MHz-frekvensbåndet ("frekvensbåndet under 700 MHz") eksklusivt til radio-/tv-spredningstjenester på primær basis og til trådløst PMSE-lydudstyr på sekundær basis.

(5)Den hastigt voksende trådløse bredbåndstrafik nødvendiggør en større trådløs netkapacitet. Frekvenserne i 700 MHz-båndet giver både yderligere kapacitet og universel dækning, navnlig til de økonomisk set problematiske landdistrikter og fjerntliggende områder, til brug indendørs og til vidtrækkende maskinkommunikation. Her bør sammenhængende foranstaltninger for trådløs dækning af høj kvalitet i EU, som bygger på bedste nationale praksis for operatørernes tilladelsesforpligtelser, sigte mod at opfylde radiofrekvenspolitikprogrammets målsætning om, at alle borgere skal have adgang til bredbåndshastigheder på mindst 30 Mb/s inden 2020. På denne måde vil foranstaltningerne fremme innovative digitale tjenester og sikre socioøkonomiske fordele på langt sigt.

(6)Teknisk set er det problematisk i et fælles frekvensbånd at dele frekvenser mellem brug af tovejs trådløst bredbånd (uplink og downlink) på den ene side og brug af envejs radio-/tv-spredning eller trådløst PMSE-lydudstyr på den anden side. Det betyder, at reallokeringen af 700 MHz-frekvensbåndet til tovejs jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester ville fratage brugere af DTT og trådløst PMSE-lydudstyr en del af deres frekvensressourcer. DTT og PMSE har derfor brug for lovgivningsmæssig forudsigelighed på lang sigt vedrørende tilstrækkelige ledige frekvenser, så de kan sikre bæredygtig levering og udvikling af deres tjenester, navnlig gratis tv. Der kan være behov for at træffe foranstaltninger i medlemsstaterne og på EU-plan for at sikre yderligere frekvensressourcer til brug for trådløst PMSE-lydudstyr uden for 470-790 MHz-frekvensbåndet.

(7)I sin rapport til Kommissionen ("Lamy-rapporten") 22 anbefalede Pascal Lamy, formanden for den højtstående gruppe for den fremtidige brug af 470-790 MHz-frekvensbåndet, at 700 MHz-frekvensbåndet skal stilles til rådighed for trådløst bredbånd inden 2020 (+/- to år). Dette vil ifølge rapporten bidrage til at nå målet om lovgivningsmæssig forudsigelighed på lang sigt for DTT ved at give adgang til frekvensbåndet under 700 MHz indtil 2030, selv om denne anvendelse vil skulle tages op til fornyet vurdering inden 2025. Lamy-rapporten anbefalede endvidere national fleksibilitet med hensyn til brugen af frekvensbåndet under 700 MHz, som er begrænset udelukkende til downlink. Når et trådløst system udelukkende anvendes til downlink, begrænses alle transmissioner, uafhængigt af teknologien, til envejstransmissioner fra centrale infrastrukturstationer som tv-sendemaster eller mobilbasestationer til bærbare eller mobile terminaler som tv-apparater eller mobiltelefoner.

(8)Frekvenspolitikgruppen anbefaler i sin udtalelse om en langsigtet strategi for den fremtidige brug af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU ("frekvenspolitikgruppens udtalelse"), at der vedtages en koordineret strategi i EU med henblik på at stille 700 MHz-frekvensbåndet til rådighed for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester inden udgangen af 2020. Samtidig skal det sikres, at frekvensbåndet under 700 MHz er til rådighed udelukkende for downlink-levering af audiovisuelle medietjenester frem til 2030. Frekvenspolitikgruppen anbefaler fleksibilitet, så frekvensbåndet under 700 MHz også kan anvendes til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink.

(9)Eftersom visse medlemsstater allerede har iværksat eller afsluttet en national proces for at tillade brugen af 700 MHz-frekvensbåndet til tovejs jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, bør Unionen øjeblikkeligt træffe foranstaltninger for at undgå opsplitning af det indre marked. Der er behov for en koordineret strategi for den fremtidige anvendelse af 470-790 MHz-frekvensbåndet, som også bør tilvejebringe lovgivningsmæssig forudsigelighed og skabe balance mellem medlemsstaternes mangfoldighed og det indre markeds målsætninger og sikre, at EU fremstår med en sammenhængende holdning på internationalt plan. I denne forbindelse bør der stilles krav om, at medlemsstaterne skal omlægge brugen af 700 MHz-frekvensbåndet i tide i overensstemmelse med Unionens og medlemsstaternes lovgivning.

(10)Anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet til andre formål i tredjelande i overensstemmelse med internationale aftaler eller i visse nationale delområder uden for medlemsstaternes myndigheders kontrol kan i nogle medlemsstater begrænse anvendelsen af båndet til jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester. Dermed kan de ikke overholde den fælles tidsplan, som er fastlagt på EU-plan. Disse medlemsstater bør tage alle nødvendige skridt til at mindske varigheden og den geografiske udbredelse af disse begrænsninger og bør om nødvendigt søge bistand fra Unionen, jf. artikel 10, stk. 2, i radiofrekvenspolitikprogrammet. De bør ligeledes underrette Kommissionen om sådanne begrænsninger, jf. artikel 6, stk. 2, og artikel 7 i beslutning nr. 676/2002/EF 23 , og disse oplysninger bør offentliggøres, jf. artikel 5 i samme beslutning.

(11)Anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet til jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester bør hurtigst muligt underlægges en fleksibel tilladelsesordning. Denne ordning bør bl.a. give mulighed for, at indehavere af brugsrettigheder til frekvenserne kan handle med og lease deres eksisterende rettigheder i forbindelse med anvendelsen af artikel 9, 9a og 9b i direktiv 2002/21/EF 24 .

(12)I overensstemmelse med artikel 9 og 9a i direktiv 2002/21/EF bør medlemsstaterne, hvor det er muligt, anvende en fleksibel tilgang, ligesom de kan tillade, at der indføres alternative anvendelser udelukkende til downlink som f.eks. jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i båndet under 700 MHz i overensstemmelse med nationale behov for distribution af audiovisuelle medietjenester til et bredt publikum. Når medlemsstaterne tillader, at båndet under 700 MHz anvendes til jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink, bør de sikre, at en sådan brug ikke påvirker brugen af båndet under 700 MHz til digital jordbaseret radio-/tv-spredning i nabomedlemsstaterne som fastsat i den aftale, der blev indgået på den regionale radiokommunikationskonference i 2006 25 .

(13)Under alle omstændigheder bør brugen af frekvenser i 470-694 MHz-frekvensbåndet tages op til fornyet vurdering på EU-plan senest i 2025. En sådan vurdering bør også tage hensyn til den planlagte revurdering af anvendelsen af dette frekvensbånd på den verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2023. Ved ændringer i anvendelsen af frekvensbåndet under 700 MHz bør der tages hensyn til den teknologiske udvikling, forbrugeradfærd, betydningen af at fortsætte leveringen af gratis tv-tjenester 26 og sociale, økonomiske og kulturelle mål af almen interesse. I denne forbindelse er det nødvendigt at foretage undersøgelser af de tekniske og lovgivningsmæssige betingelser for sameksistens mellem etablerede og nye frekvensanvendelser i frekvensbåndet under 700 MHz. Sådanne undersøgelser kan sikre sammenhæng mellem de tiltag, der træffes af forskellige medlemsstater om fleksibel og effektiv frekvensanvendelse, og vil gøre det muligt at træffe tekniske harmoniseringsforanstaltninger for brug af og sameksistens i dette bånd. Sådanne undersøgelser og foranstaltninger kan udarbejdes i henhold til beslutning nr. 676/2002/EF.

(14)Medlemsstaterne bør vedtage sammenhængende nationale køreplaner for at gøre det lettere at anvende 700 MHz-båndet til jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester og samtidig sikre kontinuitet for de radio-/tv-spredningstjenester, der forlader båndet. Når køreplanerne er vedtaget, bør medlemsstaterne formidle dem på en gennemsigtig måde i Unionen. Køreplanerne bør omfatte aktiviteter og tidsplaner for omlægning af frekvensanvendelsen, teknisk udvikling vedrørende net og slutbrugerudstyr, sameksistens mellem radio- og ikkeradioudstyr, eksisterende og nye tilladelsesordninger og oplysninger om muligheden for at tilbyde kompensation for eventuelle migreringsomkostninger for bl.a. at undgå omkostninger for slutbrugerne. Såfremt medlemsstaterne har til hensigt at opretholde DTT, bør der i køreplanerne navnlig lægges vægt på at gøre det lettere at opgradere radio-/tv-udstyr til mere frekvenseffektive teknologier såsom avancerede videoformater (f.eks. HEVC) eller signaltransmissionsteknologier (f.eks. DVB-T2).

(15)Omfanget af og mekanismen ved en eventuel kompensation for at gennemføre overgangen i brugen af frekvenser i 470-790 MHz-frekvensbåndet bør analyseres i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser, jf. artikel 14 i direktiv 2002/20/EF 27 og skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 107 og 108 i TEUF.

(16)Målet med denne afgørelse, nemlig at sikre en koordineret overgang i anvendelsen af frekvenser i 470-790 MHz-frekvensbåndet i Unionen i overensstemmelse med de fælles målsætninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål ––

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1)Medlemsstaterne tillader inden den 30. juni 2020, at 694-790 MHz-frekvensbåndet anvendes til jordbaserede systemer, som kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester på de harmoniserede tekniske betingelser, som Kommissionen fastsætter i henhold til artikel 4 i beslutning 676/2002/EF. Medlemsstaterne gennemfører om nødvendigt tilladelsesprocessen eller ændrer de relevante eksisterende rettigheder til at bruge frekvenserne i overensstemmelse med direktiv 2002/20/EF for at muliggøre denne anvendelse.

2)For at muliggøre anvendelsen af 694-790 MHz-frekvensbåndet i henhold til stk. 1 indgår medlemsstaterne senest den 31. december 2017 alle nødvendige grænseoverskridende aftaler om frekvenskoordinering i EU.

3)Medlemsstaterne er ikke bundet af forpligtelserne i medfør af stk. 1 og 2 i geografiske områder, hvor der ikke er fundet en løsning på frekvenskoordineringen med tredjelande, forudsat at medlemsstaterne træffer alle praktiske foranstaltninger for at mindske varigheden og den geografiske rækkevidde af sådanne uløste koordineringsproblemer og årligt rapporterer resultaterne til Kommissionen, indtil alle udestående koordineringsproblemer er løst. Dette stykke finder også anvendelse på problemerne med frekvenskoordinering i Republikken Cypern, som skyldes, at Cyperns regering ikke kan udøve en effektiv kontrol på en del af sit territorium.

Artikel 2

Medlemsstaterne giver inden den 30. juni 2022 tilladelse til at overføre eller lease rettighederne til at anvende frekvenserne til elektroniske kommunikationstjenester i 694-790 MHz-frekvensbåndet.

Artikel 3

Når medlemsstaterne giver tilladelse til at anvende 694-790 MHz-frekvensbåndet eller ændrer eksisterende rettigheder til at anvende 694-790 MHz-frekvensbåndet, træffer de alle nødvendige foranstaltninger til at sikre dækning af høj kvalitet for deres befolkning og område ved hastigheder på mindst 30 Mb/s, både indendørs og udendørs, herunder om nødvendigt i forudbestemte nationale prioriterede områder og langs de store landtransportveje. Sådanne foranstaltninger kan omfatte betingelser, der letter eller tilskynder til deling af netinfrastruktur eller frekvenser i overensstemmelse med EU-retten.

Med henblik herpå skal medlemsstaterne vurdere og indhente rådgivning om behovet for at knytte betingelser til brugsrettigheder til frekvenser i 694-790 MHz-frekvensbåndet.

Artikel 4

1)Medlemsstaterne sikrer, at 470-694 MHz-frekvensbåndet eller dele af båndet er til rådighed for jordbaseret levering af audiovisuelle medietjenester til et bredt publikum, herunder gratis tv, og for trådløst PMSE-lydudstyr baseret på de nationale radio-/tv-spredningsbehov. Medlemsstaterne sikrer, at enhver anden anvendelse af 470-694 MHz-frekvensbåndet i deres territorium ikke forårsager skadelig interferens med den jordbaserede levering af audiovisuelle medietjenester i en nabomedlemsstat.

2)Hvis medlemsstaterne giver tilladelse til at anvende frekvenser i 470-694 MHz-frekvensbåndet for jordbaserede systemer, som kan levere andre elektroniske kommunikationstjenester end tv-spredningsnet, skal en sådan anvendelse begrænses udelukkende til downlink. En sådan anvendelse indskrænker ikke de forpligtelser, der følger af internationale aftaler og EU-retten.

Artikel 5

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2017 deres nationale plan og tidsplan ("nationale køreplan") for opfyldelsen af deres forpligtelser efter artikel 1 og 4 i denne afgørelse.

For at sikre at anvendelsen af 694-790 MHz-frekvensbåndet sker i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, indarbejder medlemsstaterne i deres nationale køreplaner, hvor det er relevant, oplysninger om foranstaltninger, der har til formål at begrænse konsekvenserne af den forestående overgang for offentligheden og brugerne af trådløst PMSE-lydudstyr og at lette rettidig adgang til interoperabelt udstyr og modtagere til tv-spredningsnet på det indre marked.

Artikel 6

Senest den 1. januar 2025 foretager Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne en vurdering og aflægger rapport til Rådet og Parlamentet om udviklingen i anvendelsen af 470-694 MHz-frekvensbåndet under hensyntagen til de sociale, økonomiske, kulturelle og teknologiske aspekter, der påvirker anvendelsen af båndet i henhold til artikel 1 og 4. I rapporten vurderes det, om det er nødvendigt at ændre anvendelsen af 470-694 MHz-frekvensbåndet eller en del deraf i EU.

Artikel 7

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formanden    Formanden

(1) 700 MHz-båndet i region 3 samt 698-790 MHz-båndet i region 2 var blevet allokeret primært til mobiltjenesterne frem til 2012.
(2) Dokument RSPG15-595, link: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1).
(6) Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer.
(7) Kommissionens afgørelse af 6. maj 2010 om harmoniserede tekniske vilkår for anvendelse af 790-862 MHz-båndet til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Den Europæiske Union (EUT L 117 af 11.5.2010, s. 95).
(8) Link: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band
(9) Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationLamyReport2014
(10) Dokument RSPG13-524 rev.1, link: https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-77d2d3dd2518/RSPG13-524 %20rev1 %20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf
(11) Link: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm#cnect
(12) Transmission, som udelukkende sker fra netinfrastrukturen til modtagende terminaler såsom tv-apparater eller tablets.
(13) Kommissionen godkendte statsstøtte for at begrænse virkningerne for forbrugerne og PMSE-brugerne i flere afgørelser. Se bl.a. N622/03 – Digitalisierungsfonds – Østrig, EUT C 228 af 17.9.2005, C25/04 – Indførelse af digitalt jordbaseret tv (DVB-T) i Berlin-Brandenburg – Tyskland, EUT L 200 af 22.7.2006; C24/04 – Jordbaseret digitalt tv i Sverige, EUT L 112 af 30.4.2007, C52/05 – Digitalt dekoderudstyr i Italien, EUT L 147 af 8.6.2007, N270/06 – Statsstøtte til digitalt dekoderudstyr med API – Italien, EUT C 80 af 13.4.2007; N107/07 – Statsstøtte til IdTV – Italien, EUT C 246 af 20.10.2007, C34/06 – Indførelse af digitalt jordbaseret tv (DVB-T) i Nordrhein-Westfalen, EUT L 236 af 3.9.2008, SA.28685 – Captación de Televisión Digital en Cantabria – Spanien, EUT C 119 af 24.4.2012, N671b/2009 – Digitalt skifte i Slovakiet, EUT C 39 af 8.2.2011.
(14) Statsstøtte C 25/2004, DVB-T Berlin Brandenburg, statsstøtte C 52/2005, digitale dekodere, planlagt afgørelse fra Kommissionen i januar 2016 om statsstøtte SA.32619 meddelt af Kongeriget Spanien som kompensation i forbindelse med frigørelsen af digitaliseringsdividenden.
(15) Domstolens dom i sag C-222/04 af 10. januar 2006, Cassa di Risparmio di Firenze, præmis 131, Domstolens dom i sag C-126/01 af 20. november 2003, GEMO SA, præmis 28, Domstolens dom i sag C-53/00 af 22. november 2001, Ferring SA, præmis 19 ff, Domstolens dom i sag C-143/99 af 8. november 2001, Adria-Wien Pipeline, præmis 38, Domstolens dom i sag C-310/99, Italien mod Kommissionen, præmis 251, Domstolens dom i sag T-109/01 af 14. januar 2004, Fleuren Compost BV mod Kommissionen, præmis 54, Domstolens dom i sag C-251/97 af 5. oktober 1999, Frankrig mod Kommissionen, præmis 40. Rettens dom i sag T-177/07 af 15. juni 2010, Mediaset mod Kommissionen, Domstolens dom i sag C-403/10 P af 28. juli 2011, Mediaset mod Kommissionen. Rettens dom i sag T-21/06 af 6. oktober 2009, Tyskland mod Kommissionen, vedrørende DVB-T – Berlin/Brandenburg, Rettens domme i sag T-461/13, Spanien mod Kommissionen, sag T-462/13, Baskerlandet og Itelazpi mod Kommissionen, sag T-463/13 , og sag T-464/13 , Galicien mod Kommissionen og Retegal mod Kommissionen, sag T-465/13 , Catalonien og CTTI mod Kommissionen, sag T-487/13 , Navarra mod Kommissionen, og endelig sag T-541/13 , Abertis Telecom og Retevisión mod Kommissionen.
(16) Disse frister stemmer overens med frekvensudvalgets rapport og udtalelse samt Lamy-rapporten.
(17) Jf. artikel 6, stk. 8.
(18) EUT C , , s. .
(19) EUT C , , s. .
(20) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).
(21) Se http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm .
(22) Rapport fra Pascal Lamy, findes på: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band
(23) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1).
(24) Direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).
(25) Den regionale radiokommunikationskonference i Genève i 2006 om planlægning af den digitale jordbaserede radio-/tv-spredningstjeneste i dele af region 1 og 3 i frekvensbåndene 174-230 MHz og 470-862 MHz (RRC-06).
(26) Jf. Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU ("direktivet om audiovisuelle medietjenester").
(27) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21).
Top