Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0714

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager

/* COM/2014/0714 final - 2014/0338 (COD) */

52014PC0714

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager /* COM/2014/0714 final - 2014/0338 (COD) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det har høj prioritet for Kommissionen at sikre, at den gældende EU-ret er ajourført og egnet til formålet. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen var allerede i den interinstitutionelle aftale af 16.12.2003 om bedre lovgivning[1] enige om, at EU-rettens omfang skulle reduceres ved at ophæve retsakter, der ikke længere fandt anvendelse. Disse retsakter skulle fjernes fra den gældende EU-ret for at forbedre gennemsigtighed og give EU's borgere og medlemsstater en højere grad af sikkerhed.

Dette er i overensstemmelse med Kommissionens politik om målrettet regulering. I sin meddelelse af juni 2014 om "programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden"[2] skrev Kommissionen, at den var i gang med at gennemgå gældende ret med hensyn til politimæssigt og retligt samarbejde i straffesager for at identificere de retsakter, der kan ophæves med den begrundelse, at den i traktaterne fastsatte overgangsperiode er udløbet.

Kommissionen er nu færdig med sin vurdering af de retsakter, der vedrører frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder den tidligere tredje søjle i EU-retten. En række retsakter, som er blevet vedtaget i de seneste årtier, er ikke længere relevante. Det er de ikke længere på grund af deres midlertidige natur eller på grund af, at deres indhold er blevet erstattet af senere retsakter. Af hensyn til retssikkerheden foreslår Kommissionen, at de foranstaltninger, der henvises til i dette forslag, ophæves af Europa-Parlamentet eller Rådet.

I. Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (93) 14 om forbedring af det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel[3] har kun imødegået de situationer, hvor en medlemsstat har nægtet praktisk retligt samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel. Afgørelsen blev forældet ved ikrafttrædelsen af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater[4], som sikrer, at der også er et bredt samarbejde mellem medlemsstaterne på området for narkotikabekæmpelse.

II. Eksekutivkomitéens erklæring SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2[5] imødegik de situationer, hvor mindreårige blev bortført eller hvor en af forældrene ulovligt fjernede den mindreårige fra den person, der havde fået tildelt forældremyndigheden. Afgørelsen blev forældet ved ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 562/2006[6] og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU[7], som fastsætter nye regler for kontrol af mindreårige, der passerer en ydre grænse, og for SIRENE-kontorets aktiviteter i forbindelse hermed.

III. Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (98) 52[8] godkendte Schengen-håndbogen vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde i forbindelse med bistand til medlemsstaterne ved grænseoverskridende operationer. Afgørelsen blev forældet, efter at håndbogens indhold blev inkluderet i det seneste ajourførte katalog over henstillinger med henblik på korrekt anvendelse af Schengenreglerne og bedste praksis: politisamarbejde[9], Håndbog for grænseoverskridende operationer[10] og Kompendiet om forbindelsesofficerer i forbindelse med retshåndhævelse[11].

IV. Rådets afgørelse 2008/173/EF[12] fastsætter detaljerede procedurer for omfang, organisering, koordinering og godkendelse af testning af Schengeninformationssystem II (SIS II) med det formål at vurdere, om SIS II i udviklingsfasen ville fungere i overensstemmelse med de tekniske og funktionelle krav, der var defineret i SIS II-retsgrundlaget. Afgørelsen havde ikke længere retlig virkning, da SIS II gik i luften den 9. april 2013.

2.           RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Dialogen om identifikation af retsakter fra den tidligere tredje søjle i EU-retten, som var blevet forældet, fandt sted i 2014 mellem Kommissionen og repræsentanter for medlemsstaterne og for Rådets Generalsekretariat i Gruppen af Formandskabets venner, som var blevet sat til at undersøge alle de problemer, der er forbindelse med udløbet af den femårige overgangsperiode, der fastsat i artikel 10 i protokol 36 til traktaterne.

3.           JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Oversigt over de foreslåede foranstaltninger

Forslaget ophæver en række retlige foranstaltninger inden for området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, som er blevet forældet.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for at ophæve eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om forbedring af det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel (SCH/Com-ex (93) 14) er artikel 82, stk. 1, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Retsgrundlaget for at ophæve eksekutivkomitéens erklæring af 9. februar 1998 om bortførelse af mindreårige (SCH/Com-ex (97) 13 rev 2) er artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Retsgrundlaget for at ophæve eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om grænseoverskridende politisamarbejde om forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger (SCH/Com-ex (98) 52) er artikel 87, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Retsgrundlaget for at ophæve Rådets afgørelse 2008/173/EF af 18. februar 2008 om testning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) er artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Nærheds- og proportionalitetsprincippet De foranstaltninger, der er omfattet af dette forslag, er enten forældede på grund af, at deres indhold er blevet erstattet af senere retsakter, eller fordi de ikke længere er relevante på grund af deres midlertidige natur. Ophævelsen af disse foranstaltninger er derfor i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet. Det er EU-lovgiveren, der skal vedtage de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

Valg af instrument

Foreslået reguleringsmiddel: Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen virkninger for budgettet.

2014/0338 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, og artikel 87, stk. 2, litra a) og c),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Større gennemsigtighed i EU-retten er et væsentligt led i den strategi for bedre lovgivning, som EU-institutionerne er i gang med at gennemføre. I den forbindelse bør retsakter, som ikke længere tjener noget formål, fjernes fra gældende lovgivning.

(2)       En række af de retsakter, der er vedtaget på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde i straffesager, er ikke længere relevante på grund af deres midlertidige natur eller på grund af, at indholdet af dem er blevet overtaget af efterfølgende retsakter, selv om de ikke er blevet ophævet.

(3)       Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (93) 14[13] er rettet mod at forbedre det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel i situationer, hvor en medlemsstat har nægtet at samarbejde. Afgørelsen blev forældet ved ikrafttrædelsen af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater[14], som sikrer, at der er et bredt samarbejde mellem medlemsstaterne på narkotikabekæmpelsesområdet.

(4)       Eksekutivkomitéens erklæring SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2[15] imødegik de situationer, hvor mindreårige blev bortført eller hvor en af forældrene ulovligt fjernede den mindreårige fra den person, der havde fået tildelt forældremyndigheden. Afgørelsen blev forældet ved ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006[16] og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU[17], som fastsætter nye regler for kontrol af mindreårige, der passerer en ydre grænse, og for SIRENE-kontorenes aktiviteter i forbindelse hermed.

(5)       Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (98) 52[18] godkendte Schengen-håndbogen vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde i forbindelse med bistand til medlemsstaterne ved grænseoverskridende operationer. Afgørelsen blev forældet, efter at håndbogens indhold blev inkluderet i det seneste ajourførte katalog over henstillinger med henblik på korrekt anvendelse af Schengenreglerne og bedste praksis: politisamarbejde, Håndbog for grænseoverskridende operationer og Kompendiet om forbindelsesofficerer i forbindelse med retshåndhævelse.

(6)       Rådets afgørelse 2008/173/EF[19] fastsætter detaljerede procedurer for omfang, organisering, koordinering og godkendelse af testning med det formål at vurdere, om Schengeninformationssystem II (SIS II) opfylder de tekniske og funktionelle krav, der var defineret i SIS II-retsgrundlaget. Afgørelsen havde ikke længere retlig virkning, da SIS II gik i drift den 9. april 2013.

(7)       Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør disse forældede afgørelser og erklæringer ophæves.

(8)       Eftersom formålet med denne afgørelse, nemlig at ophæve en række forældede EU-retsakter inden for området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde i straffesager, ikke kan opnås af medlemsstaterne alene, men kun på unionsniveau, opfylder afgørelsen kravene om overholdelse af nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(9)       I medfør af artikel 1 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse.

(10)     Afgørelsen udgør et led i udviklingen af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland deltager i, jf. artikel 5 i protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF[20].

(11)     Den 24. juli 2013 meddelte Det Forenede Kongerige, jf. artikel 10, stk. 4, første afsnit, i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser, at Det Forenede Kongerige ikke godkender institutionernes beføjelser i protokollens artikel 10, stk. 1, for så vidt angår de retsakter, der henvises til i protokollens artikel 10, stk. 1. Følgelig ophører alle de retsakter, der henvises til i denne protokols artikel 10, stk. 1, med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra 1. december 2014. Den 20. november 2014 afgav Det Forenede Kongerige den meddelelse, der henvises til i artikel 10, stk. 5, i denne protokol. Med virkning fra 1. december 2014 meddelte Det Forenede Kongerige sit ønske om at deltage i 35 retsakter, som ellers ville ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra samme dato, jf. protokollens artikel 10, stk. 4. Listen over de 35 retsakter omfatter ikke nogen af dem, der henvises til i denne afgørelse. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse. 

(12)     For så vidt angår Island og Norge, udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. den aftale, der er indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne[21], der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1 i Rådets afgørelse 1999/437/EF[22].

(13)     For så vidt angår Schweiz, er denne afgørelse et led i udviklingen af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne[23], der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1 i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/149/RIA[24].

(14)     For så vidt angår Liechtenstein, udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne[25], der henhører under det område, der er omhandlet i artikel 1 i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/349/EU[26] —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ophævelse af forældede retsakter

Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (93) 14 og (98) 52, eksekutivkomitéens erklæring SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 og Rådets afgørelse 2008/173/EF ophæves.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                     På Rådets vegne

Formand                                                        Formand

[1]               EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

[2]               COM(2014) 368 final af 18.6.2014.

[3]           Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om forbedring af det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel (SCH/Com-ex (93) 14) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 427).

[4]               Konvention af 29. maj 2000 udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemstater og protokol til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union (EFT C 326 af 21.11.2001).

[5]               Eksekutivkomitéens erklæring af 9. februar 1998 om bortførelse af mindreårige (SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 436).

[6]               Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1-32).

[7]               Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. februar 2013 om vedtagelse af SIRENE-håndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 71 af 14.3.2013, s. 1).

[8]               Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om håndbogen vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde (SCH/Com-ex (98) 52) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 408).

[9]               15785/2/10 REV 2, 25. januar 2011.

[10]             10505/2/09 REV 2, 3. september 2009.

[11]             10504/2/09 REV 2, 17. juli 2009.

[12]             Rådets afgørelse 2008/173/EF af 18. februar 2008 om testning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 57 af 1.3.2008, s. 14)

[13]          Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om forbedring af det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel (SCH/Com-ex (93) 14) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 427).

[14]             Konvention af 29. maj 2000 udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemstater (EFT C 197 af 12.7.2000, s. 3) og protokol til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union (EFT C 326 af 21.11.2001, s. 1).

[15]             Eksekutivkomitéens erklæring af 9. februar 1998 om bortførelse af mindreårige (SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 436).

[16]             Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1).

[17]             Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. februar 2013 om vedtagelse af SIRENE-håndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 71 af 14.3.2013, s. 1).

[18]             Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om håndbogen vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde (SCH/Com-ex (98) 52) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 408).

[19]             Rådets afgørelse 2008/173/EF af 18. februar 2008 om testning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 57 af 1.3.2008, s. 14)

[20]             EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

[21]             EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

[22]             Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

[23]             EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

[24]             Rådets afgørelse 2008/149/RIA af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).

[25]             EUT L 160 af 18.6.2011, s. 3.

[26]             Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1).

Top