EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0932

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation)

/* COM/2013/0932 final - 2013/0095 (COD) */

52013PC0932

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation) /* COM/2013/0932 final - 2013/0095 (COD) */


BEGRUNDELSE

1.           Kommissionen fremsatte den 23. april 2010 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodificering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester[1].

2.           Under hensyn til de nye ændringer[2] af det i punkt 1 nævnte forslag, og til det arbejde, der allerede er foretaget under lovgivningsproceduren, har Kommissionen besluttet i overensstemmelse med artikel 293, stk. 2, i TEUF at fremsætte et ændret forslag til kodifikation af det pågældende direktiv.

I dette ændrede forslag tages der ligeledes hensyn til de rent formelle eller redaktionelle ændringer, som er foreslået af den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester, når ændringerne betragtes som velbegrundede[3].

3.           I forhold til det i punkt 1 nævnte forslag er der i dette ændrede forslag foretaget følgende yderligere ændringer:

1)      I titlen udgår ordene "standarder og".

2)      I præamblen indsættes henvisningen "efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter" efter de to første henvisninger, og ordene "efter fremsendelse af forslaget til de nationale parlamenter" udgår.

3)      I betragtning 3 udgår ordene "standarder og".

4)      Betragtning 18-25 udgår.

5)      Betragtning 26 bliver til betragtning 18 og affattes således:

"Der bør træffes bestemmelse om et stående udvalg, hvis medlemmer udpeges af medlems­staterne, og som har til opgave at samarbejde med Kommissionen i dens bestræbelser for at afbøde eventuelle ulemper i forbindelse med de frie varebevægelser".

6)      Betragtning 27 udgår.

7)      Betragtning 28 bliver til betragtning 19 og henvisningen deri til "bilag V" erstattes af en henvisning til "bilag III".

8)      I artikel 1, stk. 1, litra b), sidste punktum, erstattes henvisningen til "bilag III" af en henvisning til "bilag I".

9)      I artikel 1, stk. 1, udgår litra f) til j).

10)    I artikel 1, stk. 1, bliver litra k) til litra f), og i det pågældende litra erstattes henvisningen til "artikel 10" af en henvisning til "artikel 7" og henvisningen til "artikel 5" af en henvisning til "artikel 2".

11)    I artikel 1, stk. 1, bliver litra l) til litra g).

12)    I artikel 1, stk. 2, affattes litra b) således:

"b)     tv-spredning som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU".

13)    I artikel 1, stk. 3, erstattes ordet "defineret" med "omhandlet".

14)    I artikel 1, stk. 4, erstattes henvisningen til "bilag IV" med en henvisning til "bilag II".

15)    I artikel 1, stk. 5, erstattes henvisningen til "artikel 8" med en henvisning til "artikel 5".

16)    Artikel 2, 3 og 4 udgår.

17)    Artikel 5 bliver til artikel 2.

18)    Artikel 6 bliver til artikel 3. I artiklens stk. 1, første afsnit, udgår ordene "med repræsentanter for de i bilag I og II anførte standardiseringsorganer". I stk. 3 udgår litra a), og litra b), c) og d) bliver til henholdsvis litra a), litra b) og litra c). I stk. 4 udgår litra a), b) og e), og litra c) og d) bliver henholdsvis til litra a) og litra b). I litra b) erstattes ordene "den i henhold til dette direktiv indførte ordningsfunktion" med "ordningen i henhold til dette direktiv".

19)    Artikel 7 bliver til artikel 4 og affattes således:

"Medlemsstaterne underretter i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, Kommissionen om enhver anmodning fremsat til standardiseringsorganer om at udarbejde tekniske specifikationer eller en standard for specifikke varer med det formål at indføre en teknisk forskrift gældende for sådanne varer i form af et udkast til tekniske forskrifter og angiver grundene til at indføre den."

20)    "Artikel 8" bliver til "artikel 5". I artiklens stk. 1, første afsnit, erstattes henvisningen til "artikel 10" med en henvisning til "artikel 7". I samme stykke, femte afsnit, og i stk. 4, andet afsnit, erstattes henvisningen til "artikel 5" af en henvisning til "artikel 2". I stk. 1, sjette afsnit, erstattes "litra k)" af "litra f)".

21)    Artikel 9 bliver til artikel 6. Henvisningerne til "artikel 8" i artiklens stk. 1‑4 og stk. 7 erstattes af henvisninger til "artikel 5". I stk. 2, første led, erstattes "litra k)" af "litra f)".

22)    Artikel 10 bliver til artikel 7. I artiklens stk. 1 erstattes ordene "Artikel 8 og 9" af "Artikel 5 og 6". I litra f) i samme stykke samt i stk. 3 og 4 erstattes "litra k)" af "litra f)". I stk. 2, 3 og 4 erstattes "artikel 9" af "artikel 6".

23)    Artikel 11 bliver til artikel 8. Artiklens stk. 2 affattes således:

"Kommissionen offentliggør hvert år statistikker over modtagne notifikationer i Den Europæiske Unions Tidende".

24)    Artikel 12 bliver til artikel 9.

25)    Artikel 13 bliver til artikel 10. I artiklens stk. 1 erstattes henvisningerne til "bilag V" af henvisninger til "bilag III". I stk. 2 erstattes henvisningen til "bilag VI" af en henvisning til "bilag IV".

26)    Artikel 14 og 15 bliver til artikel 11 og 12.

27)    Bilag I og II udgår.

28)    Bilag III bliver til bilag I. I bilagets nr. 3, litra a), erstattes henvisningen til "artikel 1, litra e)", i direktiv 89/552/EØF af en henvisning til "artikel 1, stk. 1, litra e)", i direktiv 2010/13/EU.

29)    Bilag IV bliver til bilag II. I bilagets litra b) erstattes henvisningen til "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF" af en henvisning til "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU". Litra c) affattes således: "transaktioner i forbindelse med forsikring og genforsikring som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF".

30)    Bilag V bliver til bilag III. I bilagets del A tilføjes følgende:

"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12) / Kun for så vidt angår artikel 26, stk. 2."

31)    Henvisninger til retsakter og fodnoter er blevet tilpasset de nye regler om henvisning til retsakter, der har været gældende siden den 1. juli 2013. Hvor det har været nødvendigt, er fodnoterne blevet ajourført.

4.           Sammenligningstabellen i bilag VI (der nu er blevet til bilag IV) er blevet ændret i overensstemmelse med ovenstående.

5.           For at lette læsningen og behandlingen vedlægges den fuldstændige tekst til det ændrede forslag til kodifikation.

ê 98/34/EF (tilpasset)

è1 98/34/EF artikel 1, nr.1

2013/0095 (COD)

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

è1 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester ç (kodifikation)

(EØF-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Ö Den Europæiske Unions funktionsmåde Õ, særlig artikel Ö 114 Õ, Ö 337 Õ og 43,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[4],

efter den almindelige lovgivningsprocedure[5] og

ud fra følgende betragtninger:

ê

(1)       Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF[6] er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder[7]. Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

ê 98/34/EF

(2)       Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Forbuddet mod kvantitative restriktioner for vareudvekslingen såvel som foranstaltninger med tilsvarende virkning er derfor et af Unionens grundlæggende principper.

(3)       Med henblik på, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, er det hensigts­mæssigt at sikre større gennemsigtighed i de nationale initiativer vedrørende udarbejdelsen af tekniske forskrifter.

(4)       Hindringer for samhandelen for så vidt angår tekniske forskrifter er kun tilladte, hvis de er nødvendige for at opfylde bydende krav og tilstræber et mål af generel interesse, for hvilket de udgør en afgørende garanti.

(5)       Det er uomgængeligt nødvendigt, at Kommissionen allerede inden udstedelsen af tekniske forskrifter råder over de nødvendige oplysninger. Medlemsstaterne, som ifølge artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) skal gøre det lettere for Kommissionen at gennemføre sine opgaver, bør derfor meddele den deres planer vedrørende tekniske forskrifter.

(6)       Alle medlemsstaterne bør ligeledes informeres om tekniske forskrifter, som påtænkes af en af dem.

(7)       Formålet med det indre marked er at sikre forhold, der fremmer virksomhedernes konkurrenceevne. For at virksomhederne bedre skal kunne udnytte fordelene ved det indre marked, kræves der mere information. Derfor er det vigtigt at give virksomhederne mulighed for at tilkendegive deres vurdering af virkningerne af nationale tekniske forskrifter, der påtænkes indført af andre medlemsstater, ved regelmæssig offentliggørelse af titlerne på de notificerede udkast samt reglerne vedrørende disse udkasts fortrolighed.

(8)       Det er af hensyn til retssikkerheden hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne offentliggør, at en national teknisk forskrift er blevet vedtaget under overholdelse af formaliteterne i nærværende direktiv.

(9)       Med hensyn til tekniske forskrifter for produkter indebærer de forholdsregler, der skal sikre et velfungerende marked eller bidrage til at udbygge det, bl.a., at de nationale hensigter gøres mere gennemsigtige, og at begrundelserne og betingelserne for at vurdere, hvilke virkninger udkast til forskrifter kan få for markedet, udvises.

(10)     På denne baggrund er det vigtigt at vurdere alle de forskrifter, der gælder for et produkt, og tage hensyn til udviklingen i de enkelte landes praksis for lovgivning om produkter.

(11)     Foruden tekniske specifikationer kan krav, der vedrører et produkts levetid efter markedsføringen, påvirke produktets frie bevægelighed eller skabe hindringer for et velfungerende indre marked.

(12)     Der er behov for at klarlægge begrebet »teknisk forskrift, som faktisk skal overholdes«. Regler, hvori de offentlige myndigheder henviser til tekniske specifikationer eller andre krav eller opfordrer til overholdelse af disse, eller regler om produkter, som de offentlige myndigheder af hensyn til almenvellet er med til at gennemføre, bevirker, at overholdelsen af nævnte specifikationer eller krav får en mere bindende værdi end den, de normalt ville have på grund af deres private oprindelse.

(13)     Kommissionen og medlemsstaterne bør endvidere have en tilstrækkelig frist til at kunne foreslå ændringer af den påtænkte foranstaltning med det formål at fjerne eller mindske de hindringer for den frie vareudveksling, som kan følge af foranstaltningen.

(14)     Den pågældende medlemsstat bør tage sådanne ændringer i betragtning ved udarbejdelsen af den endelige tekst til den påtænkte foranstaltning.

ê 98/34/EF (tilpasset)

(15)     Det indre marked indebærer, navnlig hvis det er umuligt at få medlemsstaterne til at gennemføre princippet om gensidig anerkendelse, at Kommissionen vedtager eller foreslår vedtagelse af bindende EU-retsakter. Der er indført en særlig midlertidig status quo for at undgå, at vedtagelse af nationale foranstaltninger griber ind i Ö Europa-Parlamentets og Rådets Õ eller Kommissionens vedtagelse af bindende EU-retsakter på samme område.

(16)     Den pågældende medlemsstat bør i medfør af de generelle forpligtelser i henhold til TEU artikel 4, stk. 3, undlade at sætte den påtænkte foranstaltning i kraft i en periode, der er tilstrækkelig lang til at tillade enten en fælles gennemgang af de foreslåede ændringer eller udarbejdelse af et forslag til en Ö lovgivningsmæssig retsakt Õ eller vedtagelse af en bindende retsakt fra Kommissionen.

ê 98/34/EF Betragtning 18 (tilpasset)

(17)     For at lette Ö Europa-Parlamentets og Õ Rådets vedtagelse af foranstaltninger er det nødvendigt, at medlemsstaterne afholder sig fra at vedtage en teknisk forskrift, når Rådet Ö har fastlagt sin førstebehandlingsholdning Õ til et forslag fra Kommissionen om samme emne.

ê 98/34/EF Betragtning 27 (tilpasset)

(18)     Der bør Ö træffes bestemmelse om Õ et stående udvalg, hvis medlemmer udpeges af medlemsstaterne, og som har til opgave at samarbejde med Ö Kommissionen Õ i dens bestræbelser for at afbøde eventuelle ulemper i forbindelse med de frie varebevægelser.

ê 98/34/EF Betragtning 29 (tilpasset)

(19)     Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, Ö angivne Õ frister for gennemførelse Ö af direktiverne Õ i national ret —

ê 98/34/EF

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

1. I dette direktiv forstås ved:

a)           »produkt«: alle produkter, der fremstilles industrielt, og alle landbrugsprodukter, herunder også fiskeriprodukter

ê 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra a)

b)           »tjeneste«: enhver tjeneste i informationssamfundet, dvs. enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager.

              Med henblik på denne definition forstås ved

i)       »teleformidling«: at en tjeneste ydes, uden at parterne er til stede samtidig

ii)      »ad elektronisk vej«: at en tjeneste fra afsendelsesstedet sendes og på bestemmelsesstedet modtages ved hjælp af elektronisk databehandlingsudstyr (herunder digital komprimering) og datalagringsudstyr, og som udelukkende sendes, rutes og modtages via tråd, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler

iii)     »på individuel anmodning fra en tjenestemodtager«: at en tjeneste ydes ved transmission af data på individuel anmodning.

              En vejledende liste over tjenester, der ikke er omfattet af denne definition, findes i bilag I.

ê 98/34/EF (tilpasset)

è1 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra b)

è1 c) ç         »teknisk specifikation«: en specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlægger karakteristika for et produkt, som f.eks. kvalitet, brugsegenskaber, sikkerhed, dimensioner, herunder forskrifter for varen vedrørende handelsmæssig betegnelse, terminologi, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning eller etikettering samt procedurer for overensstemmelsesvurdering

              Udtrykket »teknisk specifikation« dækker ligeledes fremstillingsmetoder og processer vedrørende landbrugsvarer i henhold til TEUF artikel 38, stk. 1, andet afsnit, produkter beregnet til konsum og dyrefoder samt lægemidler som defineret i artikel 1 i Ö Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF[8] Õ, samt fremstillingsmetoder og processer vedrørende de øvrige produkter, når de har indvirkning på produkternes karakteristika

è1 d) ç         »andet krav«: et krav, der ikke er en teknisk specifikation, og som pålægges et produkt af bl.a. forbruger- eller miljøbeskyttelseshensyn, og som vedrører produktets livscyklus efter markedsføring, såsom betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på sammensætningen af produktet, dets natur eller afsætningen af det

ê 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra c)

e)           »forskrift vedrørende tjenester«: et krav af generel karakter vedrørende adgang til at optage og udøve virksomhed i forbindelse med tjenester, der er omhandlet i denne artikels nr. b, navnlig bestemmelser vedrørende tjenesteyderen, tjenesterne og tjenestemodtageren, dog undtaget forskrifter, der ikke specifikt tager sigte på de i samme nr. definerede tjenester.

              Med henblik på denne definition

i)       anses en forskrift for specifikt at tage sigte på informationssamfundets tjenester, når det af begrundelsen og de dispositive bestemmelser fremgår, at den i sin helhed eller i visse enkelte bestemmelser har specifikt til hensigt og formål at give forskrifter for disse tjenester på eksplicit og målrettet måde

ii)      anses en forskrift ikke for specifikt at tage sigte på informationssamfundets tjenester, når den kun indirekte eller tilfældigt vedrører disse tjenester

ê 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra e)

f)            »teknisk forskrift«: en teknisk specifikation eller et andet krav eller en forskrift vedrørende tjenester, herunder de administrative bestemmelser, der gælder herfor, som retligt eller faktisk skal overholdes ved markedsføring, levering eller anvendelse af en tjeneste, eller etablering af en operatør af tjenester i en medlemsstat eller i en væsentlig del af denne stat, samt medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende forbud mod fremstilling, import, markedsføring eller anvendelse af et produkt eller forbud mod levering eller anvendelse af en tjeneste eller mod, at en tjenesteyder etablerer sig, jf. dog artikel 7.

De tekniske forskrifter, der faktisk skal overholdes, er navnlig følgende:

i)       en medlemsstats love eller administrative bestemmelser, der henviser enten til tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, eller til fagkodekser eller kodekser for god praksis, der igen henviser til tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, og hvis overholdelse giver formodning om, at der er overensstemmelse med de krav, der er fastsat i de nævnte love eller administrative bestemmelser

ii)      frivillige aftaler, som de offentlige myndigheder er kontraherende part i, og som af hensyn til almenvellet tager sigte på at opfylde tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, bortset fra udbudsbetingelser i forbindelse med offentlige indkøbsaftaler

iii)     tekniske specifikationer, andre krav, eller regler vedrørende tjenester, til hvilke der er knyttet skattemæssige eller finansielle foranstaltninger, som påvirker forbruget af produkterne eller tjenesterne ved at tilskynde til overholdelse af disse tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester; tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, som er knyttet til de nationale sociale sikringsordninger, er ikke omfattet.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra e) (tilpasset)

              Omfattet er tekniske forskrifter, der fastsættes af de af medlemsstaterne udpegede myndigheder, og som er opført på en liste, Ö udarbejdet og opdateret, hvor det er relevant, Õ af Kommissionen inden for rammerne af det i artikel 2 omhandlede udvalg.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra e)

              Listen ændres efter samme procedure.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra f)

g)           »udkast til teknisk forskrift«: en tekst til en teknisk specifikation eller et andet krav eller en forskrift vedrørende tjenester, herunder administrative bestemmelser, der er udarbejdet med henblik på at vedtage den eller senere få den vedtaget som en teknisk forskrift, og som befinder sig på et forberedende stadium, hvor det stadig er muligt at foretage væsentlige ændringer.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra a) (tilpasset)

2. Direktivet gælder ikke tjenester i forbindelse med

a)           radiospredning

b)           tv-spredning som omhandlet i Ö artikel 1, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU[9] Õ.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 2, litra c) (tilpasset)

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på forskrifter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af EU-forskrifter om telekommunikationstjenester som Ö omhandlet Õ i Ö Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF[10] Õ.

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på forskrifter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af EU-forskrifter om finansielle tjenesteydelser. Disse er ikke udtømmende opregnet i dette direktivs bilag II.

5. Dette direktiv finder med undtagelse af artikel 5, stk. 3, ikke anvendelse på forskrifter, der udstedes af eller for regulerede markeder i henhold til Ö Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF[11] Õ, andre markeder eller organer, der udfører clearing- eller afviklings­transaktioner for sådanne markeder.

ê 98/34/EF (tilpasset)

6. Direktivet gælder ikke foranstaltninger, som medlemsstaterne anser for nødvendige inden for rammerne af Ö traktaterne Õ for at sikre beskyttelsen af personer og navnlig arbejdstagere under anvendelsen af produkterne, såfremt foranstaltningerne ikke berører produkterne.

Artikel 2

Der nedsættes et stående udvalg sammensat af repræsentanter, der udpeges af medlems­staterne, og som kan søge bistand hos eksperter og rådgivere. Udvalget har en repræsentant for Kommissionen som formand.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 3

1. Udvalget mødes mindst to gange om året.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 3, litra a)

Udvalget mødes i en særlig sammensætning for at behandle spørgsmål vedrørende informationssamfundets tjenester.

ê 98/34/EF

2. Kommissionen forelægger udvalget en rapport om iværksættelsen og gennemførelsen af procedurerne i dette direktiv samt forslag om fjernelse af bestående eller forudseelige hindringer for samhandelen.

3. Udvalget tager stilling til de i stk. 2 nævnte meddelelser og forslag og kan i denne forbindelse navnlig tilskynde Kommissionen til:

a)           i givet fald og med henblik på at undgå fare for, at der opstår hindringer for samhandelen, at drage omsorg for, at vedkommende medlemsstater i første omgang indbyrdes træffer aftale om passende foranstaltninger

b)           at træffe passende foranstaltninger

c)           at fastslå, på hvilke områder det vil være nødvendigt at foretage en harmonisering, og i givet fald at iværksætte passende harmoniseringsforanstaltninger i en given sektor.

4. Udvalget skal høres af Kommissionen:

a)           ved valget af den praktiske ordning, som skal iværksættes med henblik på den i dette direktiv foreskrevne udveksling af oplysninger, og ved eventuelle ændringer heri

ê 98/34/CE (tilpasset)

b)         når Ö ordningen i henhold til dette direktiv Õ tages op til undersøgelse.

ê 98/34/EF

5. Udvalget kan høres af Kommissionen vedrørende alle foreløbige udkast til tekniske forskrifter, som denne modtager.

6. Ethvert spørgsmål vedrørende iværksættelsen af dette direktiv kan på opfordring af formanden eller en medlemsstat indbringes for udvalget.

7. Udvalgets drøftelser og de oplysninger, der skal forelægges det, er fortrolige.

Dog kan udvalget og de nationale forvaltninger, såfremt de nødvendige sikkerheds­foranstaltninger iagttages, med henblik på sagkyndig bistand konsultere fysiske eller juridiske personer, der kan tilhøre den private sektor.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 3, litra b)

8. For så vidt angår forskrifter vedrørende tjenester, kan Kommissionen og udvalget høre fysiske og juridiske personer fra industrielle eller akademiske kredse, samt om muligt, repræsentative organer, som kan afgive en sagkyndig udtalelse om de sociale og samfundsmæssige mål for og konsekvenser af ethvert udkast til forskrift vedrørende tjenester, og tage deres råd til efterretning, når de anmodes herom.

ê 1025/2012, art. 26, stk. 2, litra f)

Artikel 4

Medlemsstaterne underretter i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, Kommissionen om enhver anmodning fremsat til standardiseringsorganer om at udarbejde tekniske specifikationer eller en standard for specifikke varer med det formål at indføre en teknisk forskrift gældende for sådanne varer i form af et udkast til tekniske forskrifter og angiver grundene til at indføre den.

ê 98/34/EF

Artikel 5

1. Med forbehold af artikel 7 sender medlemsstaterne straks Kommissionen ethvert udkast til teknisk forskrift, medmindre der er tale om en almindelig gengivelse af en international eller europæisk standard, i hvilket tilfælde det vil være tilstrækkeligt at oplyse herom. De meddeler ligeledes Kommissionen grundene til, at det er nødvendigt at indføre en sådan teknisk forskrift, medmindre disse grunde allerede fremgår af udkastet.

Medlemsstaterne skal i givet fald samtidig fremsende teksten til de love og administrative bestemmelser, der hovedsagelig og direkte ligger til grund, hvis det er nødvendigt at kende den pågældende tekst for at kunne vurdere rækkevidden af udkastet til teknisk forskrift, undtagen hvis den er blevet tilsendt i forbindelse med en tidligere meddelelse.

ê 98/34/EF (tilpasset)

Medlemsstaterne fremsender en ny meddelelse efter reglerne, Ö i første og andet afsnit i nærværende stykke Õ, hvis de i udkastet til teknisk forskrift foretager væsentlige ændringer, der fører til en ændring af anvendelsesområdet, en afkortning af den oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist, en tilføjelse af specifikationer eller krav eller en stramning af disse.

Ö Uden at det berører bestemmelserne i afsnit VIII i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 1907/2006[12] Õ, hvis et udkast til teknisk forskrift af hensyn til folkesundheden eller beskyttelse af forbrugerne eller miljøet specielt tager sigte på at begrænse markedsføringen eller anvendelsen af et stof, et præparat eller et kemisk produkt, fremsender medlemsstaterne ligeledes et resumé af eller henvisninger til de relevante oplysninger om det pågældende stof, præparat eller produkt samt oplysninger om kendte erstatningsprodukter, der findes på markedet, i det omfang disse oplysninger er til rådighed, og angiver, hvilke virkninger foranstaltningen forventes at få på folkesundheden, beskyttelsen af forbrugerne og miljøet, sammen med en risikovurdering der, så vidt det er hensigtsmæssigt, foretages efter de principper Ö der er fastsat i forordning (EF) 1907/2006, del II.3 i bilag XV Õ.

ê 98/34/EF

Kommissionen gør straks de andre medlemsstater bekendt med udkastet til teknisk forskrift og alle de dokumenter, den har fået tilsendt. Den kan også forelægge udkastet for det i artikel 2 omhandlede udvalg til udtalelse og eventuelt for det udvalg, der er kompetent på området.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 4

Med hensyn til de tekniske specifikationer, andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra f), andet afsnit, nr. iii), kan Kommissionens eller medlemsstaternes bemærkninger eller udførlige udtalelser kun vedrøre aspekter, som måtte være til hinder for samhandelen eller, for så vidt angår forskrifterne vedrørende tjenester, for den fri udveksling af tjenester, eller for tjenesteyderes etableringsfrihed, men ikke en foranstaltnings skattemæssige eller finansielle aspekter.

ê 98/34/EF

2. Kommissionen og medlemsstaterne kan indgive bemærkninger til den medlemsstat, der har givet meddelelse om et udkast til teknisk forskrift, og vedkommende medlemsstat skal ved den videre udformning af den tekniske forskrift tage videst muligt hensyn dertil.

3. Medlemsstaterne sender straks Kommissionen den endelige tekst til en teknisk forskrift.

4. Oplysninger, der fremsendes i henhold til denne artikel, betragtes ikke som fortrolige, medmindre den medlemsstat, der har fremsendt notifikationen, udtrykkeligt anmoder herom. En sådan anmodning skal være begrundet.

I tilfælde af en sådan anmodning kan det i artikel 2 omhandlede udvalg og de nationale forvaltninger under overholdelse af de nødvendige forholdsregler indhente sagkyndig bistand hos fysiske eller juridiske personer, der kan tilhøre den private sektor.

5. Når et udkast til teknisk forskrift er et led i en foranstaltning, som på udkaststadiet skal fremsendes i henhold til andre EU-retsakter, kan medlemsstaterne fremsende den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1, i henhold til den pågældende anden fællesskabsretsakt, forudsat at de formelt angiver, at meddelelsen også skal gælde i henhold til dette direktiv.

Selv om Kommissionen ikke reagerer på et udkast til teknisk forskrift i forbindelse med dette direktiv, har dette ingen indflydelse på, hvilke afgørelser der kan træffes på grundlag af andre EU-retsakter.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne udsætter vedtagelsen af et udkast til teknisk forskrift tre måneder regnet fra datoen for Kommissionens modtagelse af den i artikel 5, stk. 1, omhandlede meddelelse.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 5, litra a)

2. Medlemsstaterne udsætter:

– vedtagelsen af et udkast til teknisk forskrift i form af en frivillig aftale som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra f), andet afsnit, nr. ii), i fire måneder

– med forbehold af stk. 3, 4 og 5, vedtagelsen af alle andre udkast til tekniske forskrifter i seks måneder (med undtagelse af udkast vedrørende tjenester)

regnet fra datoen for Kommissionens modtagelse af den i artikel 5, stk. 1, omhandlede meddelelse, hvis Kommissionen eller en anden medlemsstat inden tre måneder efter samme dato afgiver en udførlig udtalelse om, at den påtænkte foranstaltning frembyder aspekter, der eventuelt kan skabe hindringer for varernes frie bevægelighed inden for det indre marked

– med forbehold af stk. 4 og 5, vedtagelsen af et udkast til forskrift vedrørende tjenester i fire måneder, regnet fra datoen fra Kommissionens modtagelse af den i artikel 5, stk. 1, omhandlede meddelelse, hvis Kommissionen eller en medlemsstat inden tre måneder efter samme dato afgiver en udførlig udtalelse om, at den påtænkte foranstaltning frembyder aspekter, der eventuelt kan skabe hindringer for den fri udveksling af tjenester eller for etableringsfriheden for tjenesteydere inden for det indre marked.

Med hensyn til udkast til forskrifter vedrørende tjenester kan Kommissionens eller medlemsstaternes udførlige udtalelser ikke berøre de kulturpolitiske foranstaltninger, især på det audiovisuelle område, som medlemsstaterne i henhold til EU-retten måtte vedtage under hensyn til deres sproglige mangfoldighed, de nationale og regionale særpræg samt deres kulturarv.

Den pågældende medlemsstat aflægger rapport til Kommissionen om, hvordan den agter at reagere på den pågældende udførlige udtalelse. Kommissionen fremsætter bemærkninger til denne reaktion.

Med hensyn til forskrifter vedrørende tjenester angiver den pågældende medlemsstat i givet fald grundene til, at der ikke kan tages hensyn til de udførlige udtalelser.

3. Medlemsstaterne udsætter vedtagelsen af et udkast til teknisk forskrift, bortset fra udkast til forskrifter vedrørende tjenester, i tolv måneder regnet fra datoen for Kommissionens modtagelse af den i artikel 5, stk. 1, omhandlede meddelelse, hvis Kommissionen inden tre måneder efter samme dato meddeler, at den har til hensigt at foreslå eller vedtage et direktiv, en forordning eller en afgørelse herom i overensstemmelse med TEUF artikel 288.

ê 98/34/EF (tilpasset)

4. Medlemsstaterne udsætter vedtagelsen af et udkast til teknisk forskrift tolv måneder regnet fra datoen for Kommissionens modtagelse af den i artikel 5, stk. 1, omhandlede meddelelse, hvis Kommissionen inden tre måneder efter samme dato meddeler, at den har konstateret, at udkastet til teknisk forskrift vedrører samme emne som et forslag til direktiv, forordning eller afgørelse, der er forelagt for Ö Europa-Parlamentet og Õ Rådet i henhold til TEUF artikel 288.

5. Hvis Rådet Ö fastlægger sin førstebehandlingsholdning Õ i den status quo-periode, der er omhandlet i stk. 3 og 4, forlænges denne periode til 18 måneder med forbehold af stk. 6.

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte forpligtelser ophører i følgende tilfælde:

a)           når Kommissionen meddeler medlemsstaterne, at den giver afkald på sin hensigt om at foreslå eller vedtage en bindende retsakt

b)           når Kommissionen meddeler medlemsstaterne, at den trækker sit udkast eller forslag tilbage

c)           når Ö Europa-Parlamentet og Õ Rådet eller Kommissionen vedtager en bindende retsakt.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 5, litra b)

7. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse, når en medlemsstat

a)           af presserende grunde, der skyldes en alvorlig, uforudsigelig situation, og som vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, beskyttelse af plantelivet eller befolkningens sikkerhed og — for så vidt angår forskrifter vedrørende tjenester — ligeledes den offentlige orden, især beskyttelse af mindreårige, er nødt til i løbet af meget kort tid at udarbejde tekniske forskrifter og straks vedtage dem og sætte dem i kraft, uden at der er mulighed for samråd

b)           af presserende grunde, der skyldes en alvorlig situation, som vedrører beskyttelsen af det finansielle systems sikkerhed og integritet, navnlig beskyttelsen af indskydere, investorer og forsikringstagere, øjeblikkeligt må vedtage og iværksætte forskrifter vedrørende finansielle tjenesteydelser.

Ved den i artikel 5 omhandlede meddelelse orientere medlemsstaten om, hvad der har berettiget til at træffe de pågældende foranstaltninger så hurtigt. Kommissionen udtaler sig snarest muligt om meddelelsen. Den træffer egnede foranstaltninger, hvis den finder, at proceduren er misbrugt. Kommissionen holder Europa-Parlamentet underrettet.

ê 98/34/EF

Artikel 7

1. Artikel 5 og 6 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes love eller administrative bestemmelser eller på frivillige aftaler, hvis medlemsstaterne dermed

ê 98/48/EF art. 1, nr. 6, litra a)

a)           opfylder bindende EU-retsakter, der tager sigte på vedtagelse af tekniske specifikationer eller forskrifter vedrørende tjenester

b)           opfylder forpligtelser som følge af en international aftale, der tager sigte på vedtagelse af fælles tekniske specifikationer eller forskrifter vedrørende tjenester i Unionen

ê 98/34/EF (tilpasset)

c)           anvender beskyttelsesklausuler, der er fastsat i bindende fællesskabsretsakter

d)           anvender Ö artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF[13] Õ

e)           blot fuldbyrder en dom afsagt af Ö Den Europæiske Unions Õ Domstol

ê 98/48/EF art. 1, nr. 6, litra b)

f)            blot ændrer en teknisk forskrift i henhold til artikel 1, stk. 1, litra f), på anmodning af Kommissionen med henblik på at fjerne en samhandelshindring eller — for så vidt angår forskrifter vedrørende tjenester — en hindring for den frie udveksling af tjenester eller den frie etableringsret for tjenesteydere.

ê 98/34/EF

2. Artikel 6 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der tager sigte på forbud mod fremstilling, forudsat at de ikke hindrer produkternes frie bevægelighed.

ê 98/48/EF art. 1, nr. 6, litra c)

3. Artikel 6, stk. 3-6, finder ikke anvendelse på de frivillige aftaler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra f), andet afsnit, nr. ii).

4. Artikel 6 finder ikke anvendelse på de tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter vedrørende tjenester, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra f), andet afsnit, nr. iii).

ê 98/34/EF (tilpasset)

Artikel 8

Kommissionen aflægger hvert andet år rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Ö Europæiske Õ Økonomiske og Sociale Udvalg om resultaterne af anvendelsen af dette direktiv.

ê 1025/2012 art. 26, nr. 2, litra g)

Kommissionen offentliggør hvert år statistikker over modtagne notifikationer i Den Europæiske Unions Tidende.

ê 98/34/CE

Artikel 9

Når medlemsstaterne vedtager en teknisk forskrift, skal den indeholde en henvisning til dette direktiv, eller den skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

ê

Artikel 10

Direktiv 98/34/EF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne, der er angivet bilag III, del B, til det ophævede direktiv og i bilag III, del B, til dette direktiv.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

ê 98/34/EF

Artikel 11

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                     På Rådets vegne

Formand                                                        Formand

[1]               KOM(2010) 179 endelig af 23.4.2010.

[2]               EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

[3]               Jf. den rådgivende gruppes udtalelse af 7.7.2010.

[4]               EUT C […] af […], s. […].

[5]               EUT C […] af […], s. […].

[6]               Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37).

[7]               Jf. bilag III, del A.

[8]               Ö Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EUT L 311 af 28.11.2001, s. 67) Õ.

[9]               Ö Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1) Õ.

[10]             Ö Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles ramme­bestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EUF L 108 af 24.4.2002, s. 33) Õ.

[11]             Ö Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1) Õ.

[12]             Ö Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1) Õ.

[13]             Ö Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4) Õ.

Top