EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0577-20141229

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) n r. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2014-12-29

2013R0577 — DA — 29.12.2014 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013

af 28. juni 2013

om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 178, 28.6.2013, p.109)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1219/2014 af 13. november 2014

  L 329

23

14.11.2014
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013

af 28. juni 2013

om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013

(EØS-relevant tekst)EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 ( 1 ), særlig artikel 7, stk. 3, artikel 11, stk. 4, artikel 13, stk. 1 og 2, artikel 21, stk. 2, og artikel 25, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 576/2013 er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra et område eller et tredjeland samt bestemmelser om kontrol af opfyldelsen af betingelserne i forbindelse hermed. Forordningen ophævede og afløste Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF ( 2 ).

(2)

Hunde, katte og fritter er opført i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 576/2013 som arter af dyr, der er omfattet af samme forordning.

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 576/2013 må hunde, katte og fritter ikke flyttes til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra områder eller tredjelande, medmindre de har fået foretaget en rabiesvaccination, der opfylder gyldighedskravene i bilag III til samme forordning. Der kan imidlertid gives tilladelse til flytning af unge hunde, katte og fritter, der ikke er vaccineret eller ikke opfylder gyldighedskravene i bilag III til forordningen, fra medlemsstater eller fra områder eller tredjelande, der er opført på en liste i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013, hvis — bl.a. — ejeren eller den bemyndigede person fremlægger en underskrevet erklæring om, at selskabsdyrene fra fødslen og frem til tidspunktet for den ikke-kommercielle flytning ikke har været i kontakt med vildtlevende dyr af arter, der er modtagelige for rabies. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes krav vedrørende format, layout og sprog for nævnte erklæring.

(4)

Forordning (EU) nr. 576/2013 foreskriver tillige, at Kommissionen skal fastlægge to lister over områder og tredjelande, hvorfra hunde, katte eller fritter, der flyttes til en medlemsstat i ikke-kommercielt øjemed, ikke skal underkastes en rabies-antistoftitreringstest. En af disse lister skal omfatte områder og tredjelande, der har dokumenteret, at de anvender bestemmelser, der har samme indhold og virkning som dem, der anvendes af medlemsstaterne, og den anden liste skal indeholde de områder og tredjelande, der har dokumenteret, at de som minimum opfylder kriterierne i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013. Disse lister bør derfor fastlægges i et bilag til nærværende forordning.

(5)

Der skal desuden med listerne tages hensyn til bestemmelserne i traktaten om Kroatiens tiltrædelse, i henhold til hvilken Kroatien bliver medlem af Den Europæiske Union den 1. juli 2013, og Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union ( 3 ), hvori det er fastsat, at Mayotte med virkning fra den1. januar 2014 ophører med at være et af de oversøiske lande og territorier, der er underlagt bestemmelserne i fjerde del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og bliver en region i Unionens yderste periferi som nævnt i traktatens artikel 349.

(6)

Forordning (EU) nr. 576/2013 foreskriver endvidere, at hunde, katte og fritter ikke må flyttes til en medlemsstat fra andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i et bilag til nærværende forordning, medmindre de har fået foretaget en rabies-antistoftitreringstest, der opfylder gyldighedskravene i bilag IV til forordning (EU) nr. 576/2013. Nævnte test er dog ikke påkrævet i forbindelse med transit gennem et af disse områder eller tredjelande, hvis ejeren eller den bemyndigede person fremlægger en underskrevet erklæring om, at de pågældende dyr ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies, og at de holdes sikkert om bord på et transportmiddel eller forbliver på en international lufthavns område. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes krav vedrørende format, layout og sprog for nævnte erklæring.

(7)

Gyldighedskravene i bilag IV til forordning (EU) nr. 576/2013 omfatter kravet om, at nævnte test skal udføres på et laboratorium, der er godkendt i henhold til Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning ( 4 ), i medfør af hvilken Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrig (siden den 1. juli 2010 en del af Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)) skal evaluere laboratorierne i medlemsstaterne og i tredjelande med henblik på godkendelse af dem til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter.

(8)

Forordning (EU) nr. 576/2013 foreskriver endvidere, at hunde, katte og fritter, der flyttes til en medlemsstat fra en anden medlemsstat i ikke-kommercielt øjemed, skal ledsages af et identifikationsdokument i form af et pas i overensstemmelse med en model, der fastlægges af Kommissionen. Denne model skal indeholde rubrikker til angivelse af de i forordning (EU) nr. 576/2013 fastsatte oplysninger. Modellen og supplerende krav til passet bør fastsættes i et bilag til nærværende forordning, og for at sikre klarhed og enkelthed i EU-lovgivningen bør Kommissionens beslutning 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter ( 5 ) ophæves.

(9)

Af forordning (EU) nr. 576/2013 følger det også, at hunde, katte og fritter, der flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland i ikke-kommercielt øjemed, skal ledsages af et identifikationsdokument i form af et dyresundhedscertifikat i overensstemmelse med en model, der fastlægges af Kommissionen. Denne model skal indeholde rubrikker til angivelse af de i forordning (EU) nr. 576/2013 fastsatte oplysninger. Modellen bør derfor fastlægges i et bilag til nærværende forordning.

(10)

Som undtagelse fra reglerne om formatet af det dyresundhedscertifikat, der skal anvendes i forbindelse med flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland, skal medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 576/2013 tillade ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter fra et område eller et tredjeland, der har dokumenteret, at det anvender bestemmelser, der har samme indhold og virkning som dem, der anvendes af medlemsstaterne, hvis det identifikationsdokument, der ledsager dyrene, er udstedt i overensstemmelse med den procedure, der skal følges i forbindelse med flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat. Det er imidlertid nødvendigt at foretage en række tekniske tilpasninger af det standardpas, der skal anvendes i sådanne tilfælde, især med hensyn til elementer på forsiden, der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med de krav, der gælder for pas udstedt af en medlemsstat. Af klarhedshensyn bør der derfor ved denne forordning fastlægges en model for sådanne pas.

(11)

Det følger af forordning (EU) nr. 576/2013, at hvis antallet af hunde, katte eller fritter, der flyttes i ikke-kommercielt øjemed, overstiger fem under en enkelt flytning, finder de relevante dyresundhedsmæssige betingelser i Rådets direktiv 92/65/EØF ( 6 ) af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, anvendelse på de pågældende dyr, medmindre særlige betingelser gør sig gældende eller der er tale om visse bestemte kategorier af dyr.

(12)

Desuden blev Kommissionens beslutning 2004/839/EF af 3. december 2004 om betingelser for ikke-kommerciel transport af hundehvalpe og kattekillinger fra tredjelande til Fællesskabet ( 7 ) og Kommissionens beslutning 2005/91/EF af 2. februar 2005 om fastsættelse af den periode, efter hvilken rabiesvaccination anses for gyldig ( 8 ), vedtaget for at sikre ensartede regler for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 998/2003. Bestemmelserne i disse retsakter er blevet revurderet og er nu indarbejdet i forordning (EU) nr. 576/2013. For at sikre klarhed og enkelthed i EU-lovgivningen bør beslutning 2004/839/EF og 2005/91/EF derfor ophæves.

(13)

Ved Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske ( 9 ) produkter er der fastsat regler, som skal overholdes i forbindelse med udstedelse af de certifikater, der kræves i veterinærforskrifterne, for at forhindre udstedelse af vildledende eller falske certifikater. Det bør sikres, at de regler og principper, der anvendes af embedsdyrlægerne i tredjelande, mindst svarer til dem, der er fastsat i nævnte direktiv.

(14)

Det følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde ( 10 ), at hunde, der føres ind i medlemsstater eller dele heraf opført i bilag I til samme forordning, fra den 1. januar 2012 skal behandles mod Echinococcus multilocularis-parasitten i overensstemmelse med kravene i nævnte forordning.

(15)

Anvendelsen af nærværende forordning bør ikke berøre Kommissionens beslutning 2006/146/EF af 21. februar 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse flyvende hunde, hunde og katte fra halvøen Malaysia og Australien ( 11 ), som forbyder indførsel af hunde og katte fra halvøen Malaysia og katte fra Australien, medmindre visse betingelser er opfyldt for så vidt angår henholdsvis Nipah disease og Hendra disease.

(16)

Denne forordning bør anvendes fra den dato, hvorfra forordning (EU) nr. 576/2013 finder anvendelse.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:Artikel 1

Krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer som omhandlet i artikel 7, 11 og 12 i forordning (EU) nr. 576/2013

1.  De i artikel 7, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede erklæringer udfærdiges i overensstemmelse med det format og layout, der er fastlagt i del 1 i bilag I til nærværende forordning, og skal opfylde de i samme bilag, del 3, fastsatte sprogkrav.

2.  Den i artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede erklæring udfærdiges i overensstemmelse med det format og layout, der er fastlagt i del 2 i bilag I til nærværende forordning, og skal opfylde de i samme bilag, del 3, fastsatte sprogkrav.

Artikel 2

Lister over områder og tredjelande som omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013

1.  Den i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede liste over områder og tredjelande er indeholdt i del 1 i bilag II til nærværende forordning.

2.  Den i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede liste over områder og tredjelande er indeholdt i del 2 i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Model for pas til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte eller fritter

1.  Det i artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede pas udfærdiges i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilag III til nærværende forordning og skal opfylde de supplerende krav i samme bilags del 2.

2.  Uanset stk. 1 udfærdiges pas udstedt i henhold til artikel 27, litra a), i forordning (EU) nr. 576/2013 i et af de områder eller tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til nærværende forordning, i overensstemmelse med modellen i del 3 i bilag III til nærværende forordning, idet passene skal opfylde de supplerende krav i samme bilags del 4.

Artikel 4

Dyresundhedscertifikat til brug ved ikke-kommerciel flytning til Unionen af hunde, katte eller fritter

Det i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede dyresundhedscertifikat skal

a) udfærdiges i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilag IV til nærværende forordning

b) udfyldes behørigt og udstedes i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i samme bilags del 2

c) suppleres af den i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede skriftlige erklæring, som udfærdiges i overensstemmelse med modellen i del 3, afsnit A, i samme bilag, og som opfylder de supplerende krav i bilagets del 3, afsnit B.

Artikel 5

Ophævelse

Beslutning 2003/803/EF, 2004/839/EF og 2005/91/EF ophæves.

Artikel 6

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. december 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer

som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, samt artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013

DEL 1

Den i artikel 7, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede erklærings format og layout

image

DEL 2

Den i artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede erklærings format og layout

image

DEL 3

Sprogkrav til erklæringer som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, samt artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013

Erklæringerne udfærdiges på mindst ét af bestemmelses-/indgangsmedlemsstatens officielle sprog samt på engelsk.

▼M1
BILAG II

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013

DEL 1

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013ISO kode

Område eller tredjeland

AD

Andorra

CH

Schweiz

FO

Færøerne

GI

Gibraltar

GL

Grønland

IS

Island

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norge

SM

San Marino

VA

Vatikanstaten

DEL 2

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013ISO kode

Område eller tredjeland

Omfattede områder

AC

Ascension

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

AG

Antigua og Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne)

 

BY

Hviderusland

 

CA

Canada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidji

 

FK

Falklandsøerne

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KN

Saint Kitts og Nevis

 

KY

Caymanøerne

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

 

NC

Ny Kaledonien

 

NZ

New Zealand

 

PF

Fransk Polynesien

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

RU

Rusland

 

SG

Singapore

 

SH

St. Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad og Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Amerikas Forenede Stater

AS — Amerikansk Samoa

GU — Guam

MP — Nordmarianerne

PR — Puerto Rico

VI — Amerikanske Jomfruøer

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

 

VG

De Britiske Jomfruøer

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis- og Futuna

 

▼B
BILAG III

Modeller for pas til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte eller fritter

DEL 1

Model for pas udstedt i en medlemsstat

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 2

Supplerende krav til pas udstedt i en medlemsstat

1. Passets format:

Passets størrelse skal være 100 × 152 mm.

2. Passets omslag:

a) Ydre forside:

i) Farve: blå (PANTONE® Reflex Blue) og gule (PANTONE® Yellow) stjerner i den øverste fjerdedel i overensstemmelse med specifikationerne for EU-emblemet ( 12 ).

ii) Ordene »Den Europæiske Union« og den udstedende medlemsstats navn skal være påtrykt med samme skrifttype.

iii) ISO-landekoden for den udstedende medlemsstat efterfulgt af en unik alfanumerisk kode (angivet som »nummer« i standardpasset i del 1) skal være trykt nederst på siden.

b) Indre forside og indre bagside: Farve: hvid

c) Ydre bagside: Farve: blå (PANTONE® Reflex Blue)

3. Overskrifternes rækkefølge og paginering i passet:

a) Rækkefølgen af overskrifterne (angivet med romertal) skal overholdes nøje.

b) Siderne i passet skal være forsynet med et sidenummer nederst på hver side i følgende format: »side x af n«, hvor x er den aktuelle side, og n er det samlede antal sider i passet.

c) ISO-landekoden for den udstedende medlemsstat efterfulgt af en unik alfanumerisk kode skal være trykt på hver af passets sider.

d) Antallet af sider og størrelsen og formen af »kasserne« i standardpasset i del 1 er kun vejledende.

4. Sprog:

Al tekst skal være trykt på den udstedende medlemsstats officielle sprog og på engelsk.

5. Sikkerhedselementer:

a) Efter at de krævede oplysninger er indført i afsnit III i passet, skal siden være lamineret med en gennemsigtig selvklæbende folie.

b) Hvis oplysningerne på en af siderne i passet har form af en selvklæbende mærkat, skal denne mærkat være lamineret med en gennemsigtig selvklæbende folie, såfremt mærkaten ikke automatisk ødelægges ved fjernelse.

DEL 3

Model for pas udstedt i et område eller tredjeland opført i del 1 i bilag II til denne forordning

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 4

Supplerende krav til pas udstedt i et område eller tredjeland opført i del 1 i bilag II til denne forordning

1. Passets format:

Passets størrelse skal være 100 × 152 mm.

2. Passets omslag:

a) Ydre forside:

i) Farve: PANTONE® (monokrom) med det nationale logo i den øverste fjerdedel.

ii) ISO-landekoden for det udstedende område eller tredjeland efterfulgt af en unik alfanumerisk kode (angivet som »nummer« i standardpasset i del 3) skal være trykt nederst på siden.

b) Indre forside og indre bagside: Farve: hvid

c) Ydre bagside: Farve: PANTONE® (monokrom)

3. Overskrifternes rækkefølge og paginering i passet:

a) Rækkefølgen af overskrifterne (angivet med romertal) skal overholdes nøje.

b) Siderne i passet skal være forsynet med et sidenummer nederst på hver side i følgende format: »side x af n«, hvor x er den aktuelle side, og n er det samlede antal sider i passet.

c) ISO-landekoden for det udstedende område eller tredjeland efterfulgt af en unik alfanumerisk kode skal være trykt på hver af passets sider.

d) Antallet af sider og størrelsen og formen af »kasserne« i standardpasset i del 3 er kun vejledende.

4. Sprog

Al tekst skal være trykt på det udstedende områdes eller tredjelands officielle sprog og på engelsk.

5. Sikkerhedselementer

a) Efter at de krævede oplysninger er indført i afsnit III i passet, skal siden være lamineret med en gennemsigtig selvklæbende folie.

b) Hvis oplysningerne på en af siderne i passet har form af en selvklæbende mærkat, skal denne mærkat være lamineret med en gennemsigtig selvklæbende folie, såfremt mærkaten ikke automatisk ødelægges ved fjernelse.
BILAG IV

DEL 1

Standarddyresundhedscertifikat til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013

image

image

image

image

image

DEL 2

Forklarende bemærkninger vedrørende udfyldelse af dyresundhedscertifikaterne

a) Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af embedsdyrlægen eller helt slettes fra certifikatet.

b) Originaleksemplaret af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

c) Certifikatet udfærdiges på mindst ét af indgangsmedlemsstatens officielle sprog samt på engelsk. Det udfyldes med blokbogstaver på mindst ét af de officielle sprog i indgangsmedlemsstaten eller på engelsk.

d) Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark papir/dokumentation, skal disse ark/dokumenter også betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med embedsdyrlægens underskrift og stempel.

e) Hvis certifikatet med vedhæftede ark som nævnt i litra d) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres (sidetal af samlet sidetal) og øverst på siden forsynes med certifikatets referencenummer som tildelt af den kompetente myndighed.

f) Det originale certifikat skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelsesområdet eller -tredjelandet eller af en bemyndiget dyrlæge og efterfølgende være påtegnet af afsendelsesområdets eller -tredjelandets kompetente myndighed. Afsendelsesområdets eller -tredjelandets kompetente myndighed sørger for, at der følges samme regler og principper for udstedelse af certifikater som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

g) Certifikatets referencenummer, jf. rubrik I.2 og II.a, skal være tildelt af afsendelsesområdets eller tredjelandets kompetente myndighed.

DEL 3

Skriftlig erklæring som omhandlet i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 576/2013

Afsnit A

Standarderklæring

image

Afsnit B

Supplerende krav til erklæringen

Erklæringen udfærdiges på mindst ét af indgangsmedlemsstatens officielle sprog samt på engelsk og udfyldes med blokbogstaver.( 1 ) Se side 1 i denne EUT.

( 2 ) EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

( 3 ) EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.

( 4 ) EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40.

( 5 ) EUT L 312 af 27.11.2003, s. 1.

( 6 ) EUT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

( 7 ) EUT L 361 af 8.12.2004, s. 40.

( 8 ) EUT L 31 af 4.2.2005, s. 61.

( 9 ) EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.

( 10 ) EUT L 296 af 15.11.2011, s. 6.

( 11 ) EUT L 55 af 25.2.2006, s. 44.

( 12 ) Grafisk vejledning til EU-emblemet: http://publications.europa.eu/code/da/da-5000100.htm.

Top