EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0496

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien

COM/2015/0496 final - 2015/0239 (COD)

Bruxelles, den 18.11.2015

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Begrundelse og formål

Kommissionen (Eurostat) indsamler data om priserne på naturgas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (endelige erhvervskunder). De priser, som den endelige bruger i industrien skal betale, har siden 1990 været reguleret ved lovgivning og er i øjeblikket omfattet af direktiv 2008/92/EF, som ophævede direktiv 90/377/EØF. Nationale myndigheder indsamler prisdata vedrørende privatkunder på et frivilligt grundlag. De nationale myndigheder har meddelt Kommissionen, at flere dataleverandører (naturgas- og elektricitetsselskaber) på grund af begrænsede økonomiske og menneskelige ressourcer sætter spørgsmålstegn ved, om indsamlingen af disse data skal fortsætte.

På Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 om energi og beskatning, erklærede stats- og regeringsoverhovederne, at EU’s energipolitik bør sikre overkommelige og konkurrencedygtige energipriser til husholdninger og virksomheder på en sikker og bæredygtig måde. Kommissionen blev derfor bedt om at foretage en analyse af "energiprisernes og omkostningernes sammensætning og drivkraften bag dem i medlemsstaterne". Denne analyse skulle fokusere på energiprisernes indvirkning på husholdninger, små og mellemstore virksomheder og energiintensive industrier og mere bredt se på EU’s konkurrenceevne i forhold til dets globale økonomiske samarbejdspartnere.

Da Kommissionen havde påvist, at der var behov for flere detaljerede prisdata til brug for denne analyse, indsamlede den de nødvendige oplysninger fra alle EU’s 28 medlemsstater på et frivilligt grundlag. En rapport med en detaljeret analyse af komponenterne for priserne på naturgas og elektricitet blev forelagt Rådet i januar 2014.

I 2014 anmodede de politiske beslutningstagere flere gange om mere detaljerede officielle statistikker over priserne på naturgas og elektricitet. På mødet den 13. juni 2014 anerkendte Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (TTE) den negative virkning som de høje og stigende energipriser og -omkostninger har både for Europas globale konkurrenceevne og for individuelle kunders levestandard. Derfor opfordrede TTE-Rådet Kommissionen til at foretage en "opfølgende undersøgelse af energipriser og -omkostninger og af forbrugerne inden udgangen af 2016".

Energiunionspakken blev vedtaget af Kommissionen den 25. februar 2015. Et af de tiltag, der beskrives i energiunionspakkens kapitel om det indre energimarked, er en analyse af energipriser og -omkostninger, der skal gennemføres første gang i 2016 og derefter hvert andet år.

Hvad angår skatter og afgifter samt netpriser på naturgas og elektricitet er der blevet udarbejdet yderligere delkomponenter for at afspejle målene i energiunionspakken, herunder især behovet for større gennemsigtighed i energipriser og -omkostninger, som nævnt i punkt 8 i pakken.

Overensstemmelse med eksisterende politik på området

I juni 2014 genbekræftede Det Europæiske Råd behovet for at styrke EU's indre marked, øge konkurrencen og gennemsigtigheden på gasmarkedet og færdiggøre integrationen af det europæiske energimarked. Rådet opfordrede også til en yderligere analyse af markedsintegrationen med hensyn til energieffektivitet og -sikkerhed.

Overensstemmelse med andre EU-politikker

Energiunionspakken blev vedtaget af Kommissionen den 25. februar 2015. I denne forbindelse vil Kommissionen fra 2016 fremlægge data om energipriser og omkostninger (herunder skatter og subsidier). Denne opdeling af energipriser og omkostninger vil give Kommissionen mulighed for at overvåge situationen på energimarkedet.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Nærhedsprincippet (for ikke-eksklusiv kompetence)

Kommissionen (Eurostat) indsamler nationale data om priserne på naturgas og elektricitet ved hjælp af en metode, der gør det muligt at sammenligne priser mellem medlemsstater. Prisdataene skal indsamles på EU-plan for at sikre, at de er pålidelige og sammenlignelige på tværs af alle EU’s medlemsstater, og for at aggregere data for EU og for euroområdet. På nationalt plan indsamles prisdata af de relevante nationale myndigheder og formidles efterfølgende af Eurostat.

Proportionalitetsprincippet

Den foreslåede retsakt vil omfatte indsamlingen af data om priserne på naturgas og elektricitet for både husholdningssektoren og erhvervssektoren. Førhen blev prisdata for industrisektoren indsamlet i overensstemmelse med direktiv 2008/92/EF, mens prisdata for husholdningssektoren blev indsamlet på grundlag af en frivillig aftale. Den øgede kompleksitet af det indre energimarked gør det stadig mere vanskeligt at skaffe pålidelige og opdaterede data om priserne på naturgas og elektricitet i mangel af retligt bindende forpligtelser til at levere sådanne data, især for husholdningssektoren. I forhold til den situation, der er et resultat af direktiv 2008/92/EF, vil de foreslåede ændringer betyde, at data, der lige nu indsamles frivilligt, fremover vil være omfattet af den foreslåede retsakt. Dette går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de fastlagte mål.

Det valgte retsinstrument

Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning, som er det valgte retsinstrument, burde en hurtig, gnidningsløs og harmoniseret gennemførelse i hele EU være sikret.

3.RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/egnethedstjek af den eksisterende lovgivning

Den gældende lovgivning (direktiv 2008/92/EF) omfatter kun indsamling af data om priserne på naturgas og elektricitet for industrisektoren. Den metode, der anvendes til disse prisundersøgelser, og som blev indført i 2007, har vist sig at være effektiv.

Høring af interesserede parter

Eurostat hørte medlemmer af arbejdsgruppen om energistatistik ("ESWG" - Energy Statistics Working Group) skriftligt i januar 2015. Deres bemærkninger og henstillinger blev taget i betragtning. Den skriftlige høring af ESWG resulterede i en reduktion i mængden af delkomponenter for skatter og afgifter (fra 11 til 6 delkomponenter) og en betydelig reduktion i de data om netpriser på elektricitet og naturgas, der skal indberettes. Medlemmer af arbejdsgruppen direktører for sektorspecifikke og miljømæssige statistikker og regnskaber ("DIMESA" - Directors of sectoral and environmental statistics and accounts) blev hørt skriftligt i maj og juni 2015, og høringen førte til en forlængelse af fristerne for anmodning om at blive undtaget fra at indberette prisdata om komponenterne og/eller delkomponenterne. For naturgaspriser i husholdningssektoren blev der fastsat en minimumsgrænse, så de lande, hvor forbruget af naturgas er lavt, kunne undtages. Det ændrede udkast blev forelagt på et møde i DIMESA den 11. juni 2015 og på et møde i ESWG den 24. juni 2015.

Ekspertbistand

Sammenslutningerne Eurogas og Eurelectric, der begge er aktive inden for gas- og elektricitetssektoren, blev hørt af Eurostat om gennemførligheden af at indsamle dataene. Deres henstillinger om tilgængeligheden af oplysninger om delkomponenterne for netpriser på elektricitet og naturgas, blev taget i betragtning.

Lovmæssig egnethed og forenkling

Den administrative byrde for både de indberettende myndigheder og Kommissionen vil ikke stige betydeligt, eftersom de fleste af de pågældende prisdata allerede er indberettet frivilligt. Selv om nogle få delkomponenter for skatter og netværk er blevet føjet til listen over de data, der skal indsamles, er hyppigheden for, hvor ofte de skal indberettes, reduceret fra hvert år til hvert tredje år. Den samlede administrative byrde forventes derfor at forblive uændret.

Konsekvensanalyse

Der blev ikke gennemført en konsekvensanalyse af dette forslag, da det ikke i væsentlig grad ændrer hverken Kommissionens eller de indberettende myndigheders aktiviteter. Den detaljerede begrundelse for beslutningen om ikke at foretage en konsekvensanalyse er anført i Kommissionens køreplan, som er offentliggjort på Kommissionens hjemmeside (EN): http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf.

Grundlæggende rettigheder

Ikke relevant.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen virkninger for EU's budget. Da der ikke vil være en stigning i aktiviteterne, vil der ikke være nogen yderligere omkostninger.

5.ANDRE ASPEKTER

Gennemførelsesplaner samt ordninger for overvågning, evaluering og rapportering

Ingen.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.

Nærmere redegørelse for forslagets specifikke bestemmelser

Pålidelige, aktuelle og fuldstændige statistiske data om priserne på naturgas og elektricitet er en vigtig informationskilde for de europæiske beslutningstagere. Da indsamlingen af data om priserne på naturgas og elektricitet for husholdningssektoren udføres på et frivilligt grundlag, kan de enkelte dataleverandører (elektricitets- eller gasselskaber) måske beslutte ikke at fortsætte med at gøre dette. Da indsamlingen af data vil være omfattet af en lovgivningsmæssig ramme, vil den fortsatte indberetning være sikret.

For at analysere de vigtigste faktorer med betydning for udviklingen i priserne på naturgas og elektricitet er det utilstrækkeligt kun at se på de endelige priser på naturgas og elektricitet samt på netpriser, skatter og afgifter og produktpriser. For at identificere de vigtigste faktorer med betydning for prisudviklingen blev en række variabler (delkomponenter) føjet til dataindsamlingen, som vil give mulighed for en mere detaljeret analyse af data, der er indsamlet efter en harmoniseret metode.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Den foreslåede retsakt er EØS-relevant og bør derfor omfatte hele EØS-områdets.

2015/0239 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure 1 , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Konkurrenceevne, bæredygtighed og energisikkerhed er de overordnede mål for en stærk energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer.

(2)Sammenlignelige, opdaterede, pålidelige og harmoniserede oplysninger af høj kvalitet om de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, er nødvendige for at kunne udvikle EU's energipolitik og overvåge medlemsstaternes energimarkeder.

(3)Denne forordning har til formål at frembringe europæiske statistikker, der kan danne grundlag for energipolitikker, der især er rettet mod at skabe et fuldt integreret indre energimarked for kunderne. Større gennemsigtighed i forbindelse med energiomkostninger og -priser, samt den offentlige støttes niveau, bør lægges frem for at forbedre markedsintegrationen.

(4)Til dato har Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF 2 udgjort en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning og formidling af sammenlignelige statistikker over forbrugerpriserne på naturgas og elektricitet til kunder i industrien i Unionen.

(5)Indsamlingen af data om forbrugerpriserne på naturgas og elektricitet til endelige kunder i husholdningssektoren er indtil videre blevet udført på et frivilligt grundlag.

(6)Den øgede kompleksitet af det indre energimarked gør det stadig mere vanskeligt at skaffe pålidelige og opdaterede data om priserne på naturgas og elektricitet i mangel af retligt bindende forpligtelser til at levere sådanne data, især for husholdningssektoren.

(7)For at sikre indberetning af høj kvalitet for husholdningssektoren og erhvervssektoren bør indsamlingen af begge typer data være omfattet af en retsakt.

(8)I de fleste lande er data om transmissionssystemerne tilgængelige hos energireguleringsmyndighederne. Hvad angår distributionsomkostningerne er et meget større antal dataindsamlere dog involveret, og indberetningen af data anses for vanskeligere i nogle medlemsstater. I lyset af distributionsomkostningernes betydning samt behovet for gennemsigtighed, hvad det angår, skal indsamlingen af data harmoniseres på grundlag af en anerkendt metodologi.

(9)Det system for forbrugsintervaller, som Kommissionen (Eurostat) anvender i sine publikationer om priser bør sikre gennemsigtighed på markedet samt en bred formidling af ikke-fortrolige prisdata og bør muliggøre beregningen af europæiske aggregater.

(10)Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 3 skal statistikker indsamles i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, gennemsigtighed, pålidelighed, objektivitet, faglig uafhængighed og omkostningseffektivitet, samtidig med at den statistiske fortrolighed beskyttes.

(11)Oplysninger om de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, bør muliggøre en sammenligning med priserne på andre energiprodukter.

(12)Information om indsamling af data om priser og kvalitet bør være en del af den standardiserede indberetningsprocedure.

(13)Detaljerede data om opdelingen af forbrugsintervaller og deres respektive markedsandele er en væsentlig del af statistikkerne over priserne på naturgas og elektricitet.

(14)Der kan kun foretages en prisanalyse, hvis der er officielle statistikker af høj kvalitet tilgængelige fra medlemsstaterne, hvad angår de forskellige komponenter og delkomponenter for priserne på naturgas og elektricitet. En revideret metode til at foretage en detaljeret opdeling af de forskellige komponenter og delkomponenter for de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, vil gøre det muligt at analysere virkningen af forskellige aspekter på de endelige priser.

(15)De data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat) om priser og betingelser for salg til de endelige kunder og om opdelingen af antallet af endelige kunder efter forbrug inden for hvert forbrugsinterval, bør være et tilstrækkeligt grundlag til at Kommissionen kan træffe afgørelse om passende foranstaltninger eller forslag vedrørende energipolitik.

(16)En god forståelse af skatter og afgifter i hver medlemsstat er væsentlig for at sikre prisgennemsigtigheden. Vigtigheden af en opdeling af dataene om netomkostninger, skatter, afgifter og gebyrer er blevet tydeliggjort.

(17)Medlemsstater, hvor husholdningers forbrug af naturgas er lavt i forhold til det samlede, endelige energiforbrug, bør undtages fra pligten til at indberette data om naturgaspriser for de endelige privatkunder.

(18)For at forbedre dataenes pålidelighed bør Kommissionen (Eurostat) sammen med medlemsstaterne vurdere - og om nødvendigt forbedre - metoderne for præcis indsamling og bearbejdning af data på en måde, der er i overensstemmelse med styringsrammen for statistikker. Derfor bør der udarbejdes regelmæssige kvalitetsrapporter og vurderinger af kvaliteten af prisdataene bør gennemføres regelmæssigt.

(19)Baseret på en begrundet anmodning fra en medlemsstat kan Kommissionen indrømme medlemsstater undtagelser vedrørende de specifikke forpligtelser, hvor anvendelsen af forordningen vil kræve omfattende tilpasninger af de nationale statistiske systemer og kan forventes at føre til en betydelig ekstra byrde for respondenterne.

(20)For at opretholde den høje kvalitet af de data, som medlemsstaterne indsender, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på at tilpasse de minimumsværdier, der kan anvendes på naturgasområdet. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(21)Kommissionen bør sikre, at delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en yderligere, væsentlig administrativ byrde.

(22)For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår formatet af og de nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data, kravene til kvalitetsrapporterne og deres struktur og sammenlignelighed samt indrømmelsen af undtagelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

(23)Direktiv 2008/92/EF ophæves.

(24)Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastlægges en fælles ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af sammenlignelige europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet til privatkunder og endelige erhvervskunder i EU.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

1)"husholdning", "endeligt energiforbrug" og "egenproducenter": samme betydning som i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 4

2)"kunde", "endelig kunde", "privatkunde", "erhvervskunde", "transmission", "distribution" og "forsyning" i forbindelse med elektricitet: samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF 5 , når udtrykkene anvendes i forbindelse med elektricitet

3)"kunde", "endelig kunde", "privatkunde", "erhvervskunde", "transmission", "distribution" og "forsyning" i forbindelse med naturgas: samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF 6 , når de anvendes i forbindelse med naturgas

4)"netkomponent": kombinationen af netomkostninger for distribution og transmission som angivet i punkt 6 i bilag I og punkt 5 i bilag II.

Artikel 3

Datakilder

Medlemsstaterne indsamler - under hensyntagen til princippet om mindskelse af byrden for respondenter og om administrativ forenkling - data om priser på naturgas og elektricitet samt deres delkomponenter i form af netomkostninger og skatter, gebyrer og afgifter som omhandlet i bilag I og II samt om forbrugsmængder og udarbejder en kvalitetsrapport ved anvendelse af følgende kilder:

a)særlige statistiske undersøgelser vedrørende forbrugerpriserne på naturgas og elektricitet blandt producenter eller forhandlere, transmissions- og distributionssystemoperatører, importører eller eksportører af energiprodukter og forsyningsvirksomheder

b)andre statistiske undersøgelser blandt kunder i husholdningssektoren og endelige kunder i erhvervssektoren

c)administrative kilder, f.eks. hos de nationale myndigheder på naturgas- og elektricitetsområdet

d)andre kilder, der anvender pålidelige statistiske estimationsprocedurer.

Artikel 4

Dækning

1)Medlemsstaterne sikrer, at systemet for indsamling og sammenstilling af data er repræsentativt.

2)Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at fremsende data om priser på naturgas til privatkunder til Kommissionen (Eurostat), hvis forbruget af naturgas i husholdningssektoren ligger under minimumsgrænsen på 1 % af landets samlede energiforbrug i husholdningssektoren. Kommissionen (Eurostat) vurderer regelmæssigt - mindst hvert 3. år - hvilke medlemsstater der på grund af forbruget af naturgas i husholdningssektoren, kan blive undtaget fra forpligtelsen til at fremsende dataene.

3)Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende justering af minimumsgrænsen under hensyntagen til den økonomiske og tekniske udvikling.

Artikel 5

Dataindberetning

1)Medlemsstater indberetter de data, der er anført i bilag I og II, til Kommissionen (Eurostat).

2)Kommissionen udarbejder og vedtager, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, formatet og de nærmere bestemmelser for indberetning af data som angivet i bilagene. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 6

Referenceperiode og indberetningsfrekvens

1)Medlemsstaterne indsamler alle data, der er anført i bilagene til denne forordning, fra begyndelsen af det kalenderår, der følger efter vedtagelsen af denne forordning, og forelægger statistikkerne for Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceperioden.

2)Indberetningsfrekvensen er:

a)årligt (januar til december) for data, der er nævnt i punkt 6, litra a), og punkt 7 i bilag I samt punkt 5, litra a), og punkt 6 i bilag II

b)halvårligt (januar til juni og juli til december) for data, der er nævnt i punkt 6, litra b), i bilag I og punkt 5, litra b), i bilag II.

Artikel 7

Kvalitetsvurdering og rapporter

1)Medlemsstater sikrer dataenes kvalitet i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009.

2)Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen (Eurostat) om eventuelle metodologiske eller andre ændringer, som kan have en betydelig indvirkning på prisstatistikkerne over naturgas og elektricitet, og under alle omstændigheder senest en måned efter at denne ændring finder sted.

3)Hvert tredje år indsender medlemsstaterne en kvalitetsrapport til Kommissionen (Eurostat) om dataene, der viser, hvordan de er beregnet. Denne rapport skal indeholde oplysninger om omfanget og indsamlingen af de anvendte data, beregningskriterier, metodologi og kilder, samt om eventuelle ændringer i kilder eller metoder.

4)Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data og informationerne i kvalitetsrapporterne og udarbejder og offentliggør en sammenfattende kvalitetsvurderingsrapport.

5)Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer, at der er statistisk signifikante uregelmæssigheder eller uoverensstemmelser i de data, der indberettes, kan den anmode de nationale myndigheder om en behørig opdeling af dataene samt de beregnings- eller evalueringsmetoder, som dataene bygger på, for at kunne vurdere dataene og, hvis det er nødvendigt, anmode om, at de data eller oplysninger, der anses for at være unøjagtige, ændres og indsendes igen af den pågældende medlemsstat.

6)Ved brug af gennemførelsesretsakter fastlægger Kommissionen de krav til kvalitetsrapporterne og deres struktur og sammenlignelighed, der er omhandlet i stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 8

Formidling

Kommissionen (Eurostat) formidler prisstatistikkerne for naturgas og elektricitet senest fem måneder efter hver referenceperiodes udløb.

Artikel 9

Undtagelser

1)Der kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter indrømmes undtagelser, hvad angår de specifikke forpligtelser, hvor anvendelsen af denne forordning kræver omfattende tilpasninger af de nationale statistiske systemer og kan forventes at føre til en betydelig ekstra byrde for respondenterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2, senest den [xx-xx-xxx].

2)Med henblik på anvendelsen af stk. 1 indgiver den berørte medlemsstat en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen senest ni måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

3)Undtagelserne forbliver i kraft i det kortest mulige tidsrum og må under ingen omstændigheder vare mere end tre år.

4)En medlemsstat, der er blevet indrømmet en undtagelse i henhold til stk. 1, fortsætter med at anvende de relevante bestemmelser i direktiv 2008/92/EF i undtagelsesperioden.

Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1)Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2)Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [xx-xx-xxx].

3)Den i artikel 4, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4)Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5)En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen om den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis både Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1)Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 7 .

2)Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 12

Ophævelse af direktiv 2008/92/EF

1)Direktiv 2008/92/EF ophæves.

2)Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ....
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF af 22. oktober 2008 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (EUT L 298 af 7.11.2008, s. 9).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 6).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13). 
Top

Bruxelles, den 18.11.2015

COM(2015) 496 final

BILAG

til
forslaget til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien


BILAG

BILAG I — NATURGASPRISER

I dette bilag beskrives den metode, der anvendes til indsamling og udarbejdelse af statistiske data vedrørende priserne på naturgas for privatkunder og endelige erhvervskunder.

1. Priser

De priser, der skal indberettes, er de priser, der betales af privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber naturgas til eget brug, og som distribueres gennem rørledninger.

2. Naturgas

Naturgas omfatter naturgas og andre gasformige brændstoffer, der er blandet med naturgas i transmissions- og distributionsnet, såsom biogas. Andre gasformige brændstoffer, som distribueres via dedikerede net, og som ikke bliver blandet med naturgas (f.eks. gasværksgas, koksværksgas, højovnsgas og biogas), skal udelukkes.

3. Indberettende enheder

Dataene skal omfatte alle privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber naturgas, men skal udelukke de kunder, som kun bruger gas til:

elproduktion i elektricitetsværker eller kraftvarmeværker, eller

ikke-energimæssige formål (f.eks. til brug i den kemiske industri).

4. Måleenheder

De priser, som skal indberettes, er de nationale gennemsnitspriser, der betales af privatkunder og erhvervskunder.

Priser udtrykkes i national valuta pr. gigajoule (GJ). Den anvendte energienhed skal måles på grundlag af den kalorimetriske brændværdi.

Priserne skal være vægtet i forhold til naturgasforsyningsselskabernes markedsandel inden for hvert forbrugsinterval. Hvis det ikke er muligt at beregne vægtede gennemsnitspriser, kan aritmetiske gennemsnitspriser angives. I begge tilfælde skal dataene omfatte en repræsentativ andel af det nationale marked.

5. Forbrugsintervaller

De priser, som skal indberettes, skal baseres på et system bestående af standardiserede årlige forbrugsintervaller for naturgasforbruget.

a) For privatkunder skal følgende intervaller anvendes:

Forbrugsinterval

Årligt naturgasforbrug (GJ)

Minimum

Maksimum

Interval D1

< 20

Interval D2

≥ 20

< 200

Interval D3

≥ 200

b)    For endelige erhvervskunder skal følgende intervaller anvendes:

Forbrugsinterval

Årligt naturgasforbrug (GJ)

Minimum

Maksimum

Interval I1

< 1 000

Interval I2

≥ 1 000

< 10 000

Interval I3

≥ 10 000

< 100 000

Interval I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Interval I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Interval I6

≥ 4 000 000

6. Detaljeringsgrad    

De pågældende priser skal indeholde alle betalinger til: netafgifter plus energiforbruget, minus eventuelle fradrag eller nedslag i prisen, plus alle andre afgifter (f.eks. målerafgifter og faste takster). Udgifter i forbindelse med den oprindelige tilslutning skal udelukkes.

Detaljerede data skal oplyses som anført nedenfor.

a)    Detaljeringsgrad for komponenter og delkomponenter

De indberettede priser skal deles op i tre hovedkomponenter og i separate delkomponenter.

Den endelige kundepris på naturgas fordelt efter forbrugsintervaller er summen af de tre hovedkomponenter: energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten (transmission og distribution) samt den komponent, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter.

Komponent og

delkomponent

Beskrivelse

energi og forsyning

Denne komponent skal indeholde enten den råvarepris på naturgas, der betales af leverandøren, eller prisen på naturgas ved indførselsstedet til transmissionssystemet, inklusive, hvis det er relevant, lageromkostninger plus omkostninger vedrørende salget af naturgas til endelige kunder.

net

Netprisen skal indeholde følgende omkostninger: transmissions- og distributionstakster, transmissions- og distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger.

Delkomponent

Netkomponenten skal være opdelt i transmissionsomkostninger og distributionsnetomkostninger som følger:

1. Den globale, gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne (udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger og baseret på de forbrugsintervaller, der er defineret i punkt 5).

2. Den globale, gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne (udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger og baseret på de forbrugsintervaller, der er defineret i punkt 5).

skatter, gebyrer og afgifter 

Denne komponent er summen af alle de delkomponenter (skatter, gebyrer og afgifter), der er anført nedenfor.

Delkomponenter

Følgende delkomponenter skal anføres som individuelle poster for hvert forbrugsinterval, der er defineret i punkt 5.

1. Moms som beskrevet i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 om det fælles merværdiafgiftssystem.

2. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion.

3. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med strategiske lagre, kapacitetsbetalinger og energisikkerhed, beskatning af gasdistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markedsoperatører.

4. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og miljø, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser.

5. Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fire kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg.

b)    Detaljeringsgrad baseret på beskatning

Prisdataene skal opdeles i følgende tre kategorier:

Kategori

Beskrivelse

priser ekskl. alle skatter, gebyrer og afgifter

Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten.

priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikke-refunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, men ekskl. moms.

priser inkl. alle skatter

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikke-refunderbare skatter, gebyrer og afgifter.

7. Forbrugsmængder

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger om den relative andel af naturgas i hvert forbrugsinterval i forhold til den samlede mængde, som priserne refererer til.

De årlige forbrugsmængder for hvert forbrugsinterval skal indberettes én gang om året, samtidig med at prisdataene indberettes for det andet halvår.

Dataene må ikke være mere end to år gamle.BILAG II — PRISER PÅ ELEKTRICITET

I dette bilag beskrives den metode, der anvendes til indsamling og udarbejdelse af statistiske data vedrørende priserne på elektricitet for privatkunder og endelige erhvervskunder.

1. Priser

De priser, der skal indberettes, er de priser, der betales af privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber elektricitet til eget brug.

2. Indberettende enheder

Dataene skal omfatte alle privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber elektricitet, men egenproducenter, der producerer og forbruger egen elektricitet, skal undtages fra indberetningspligten.

3. Måleenhed

De priser, som skal indberettes, er de nationale gennemsnitspriser, der betales af privatkunder og erhvervskunder.    
   
Priser udtrykkes i national valuta pr. kilowatt-time (kWh).

Priserne skal være vægtet i forhold til elforsyningsselskabernes markedsandel inden for hvert forbrugsinterval. Hvis det ikke er muligt at beregne vægtede gennemsnitspriser, kan aritmetiske gennemsnitspriser angives. I begge tilfælde skal dataene omfatte en repræsentativ andel af det nationale marked.

4. Forbrugsintervaller

De priser, som skal indberettes, skal baseres på et system med standardiserede årlige forbrugsintervaller for elforbruget.

a)    For privatkunder skal følgende intervaller anvendes:

Forbrugsinterval

Årligt elforbrug (kWh)

Minimum

Maksimum

Interval DA

< 1 000

Interval DB

≥ 1 000

< 2 500

Interval DC

≥ 2 500

< 5 000

Interval DD

≥ 5 000

< 15 000

Interval DE

≥ 15 000

b)    For endelige erhvervskunder skal følgende intervaller anvendes:

Forbrugsinterval

Årligt elforbrug (MWh)

Minimum.

Maksimum

Interval IA

< 20

Interval IB

≥ 20

< 500

Interval IC

≥ 500

< 2 000

Interval ID

≥ 2 000

< 20 000

Interval IE

≥ 20 000

< 70 000

Interval IF

≥ 70 000

< 150 000

Interval IG

≥ 150 000

5. Detaljeringsgrad    

De pågældende priser skal indeholde alle betalinger til: netafgifter plus energiforbruget, minus eventuelle fradrag eller nedslag i prisen, plus andre afgifter (f.eks. målerafgift, faste takster). Udgifter i forbindelse med den oprindelige tilslutning skal udelukkes.

Detaljerede data skal oplyses som anført nedenfor.

a)    Detaljeringsgrad for komponenter og delkomponenter

De indberettede priser skal deles op i tre hovedkomponenter og i separate delkomponenter.

Den endelige kundepris på elektricitet fordelt efter forbrugsintervaller er summen af de tre hovedkomponenter: energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten (transmission og distribution) samt den komponent, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter.

Komponent og

Delkomponent

Beskrivelse

energi og forsyning

Denne komponent skal indeholde følgende omkostninger: produktion, lagring, balanceringsenergi, omkostninger ved energileverancer, kundeservice, eftersalgsstyring og andre forsyningsomkostninger.

net

Netprisen skal indeholde følgende omkostninger: transmissions- og distributionstakster, transmissions- og distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger.

Delkomponent

Netkomponenten skal være opdelt i transmissionsomkostninger og distributionsnetomkostninger som følger:

1. Den globale, gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne (udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger og baseret på de forbrugsintervaller, der er defineret i punkt 4).

2. Den globale, gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne (udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger og baseret på de forbrugsintervaller, der er defineret i punkt 4).

skatter, gebyrer og afgifter 

Denne komponent er summen af alle de delkomponenter (skatter, gebyrer og afgifter), der er anført nedenfor.

Delkomponent

Følgende delkomponenter skal anføres som individuelle poster for hvert forbrugsinterval, der er defineret i punkt 4.

1. Moms som beskrevet i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem.

2. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion.

3. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med kapacitetsbetalinger, energisikkerhed og produktionens tilstrækkelighed, beskatning af omstrukturering af kulindustrien, beskatning af eldistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markedsoperatører.

4. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og miljø, skatter på CO2-emissionereller andre drivhusgasser.

5. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med den nukleare sektor, herunder nedlukning af nukleare anlæg, inspektioner og afgifter for nukleare anlæg.

6. Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fem kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anordninger.

b)    Detaljeringsgrad baseret på beskatning

Prisdataene skal opdeles i følgende tre kategorier:

Kategori

Beskrivelse

priser ekskl. alle skatter, gebyrer og afgifter

Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten.

priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikke-refunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, men ekskl. moms.

priser inkl. alle skatter

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikke-refunderbare skatter, gebyrer og afgifter.

6. Forbrugsmængder

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger om den relative andel af elektricitet i hvert forbrugsinterval baseret på den samlede mængde, som priserne refererer til.

De årlige forbrugsmængder for hvert forbrugsinterval skal indberettes én gang om året, samtidig med at prisdataene indberettes for det andet halvår.

Dataene må ikke være mere end to år gamle.

(1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
Top