EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0162

2007/162/EF,Euratom: Rådets beslutning af 5. marts 2007 om indførelse af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument(EØS-relevant tekst).

OJ L 71, 10.3.2007, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 197–205 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 57 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013D1313

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/162(1)/oj

10.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/9


RÅDETS BESLUTNING

af 5. marts 2007

om indførelse af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument

(EØS-relevant tekst)

(2007/162/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 1, litra u), skal Fællesskabets virke indebære indførelse af foranstaltninger på området civilbeskyttelse.

(2)

Til dette formål blev der ved beslutning 2001/792/EF, Euratom (2) indført en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet (ordningen).

(3)

Rådets beslutning 1999/847/EF af 9. december 1999 om indførelse af et EF-handlingsprogram for civilbeskyttelse (3) udløb den 31. december 2006.

(4)

Der er behov for at indføre et finansielt civilbeskyttelsesinstrument (instrumentet), gennem hvilket der kan ydes finansiel bistand både som bidrag til at effektivisere indsatsen i større katastrofesituationer, særlig i sammenhæng med beslutning 2001/792/EF, Euratom, og som bidrag til at styrke forebyggelses- og beredskabsforanstaltningerne i forbindelse med alle former for katastrofesituationer såsom naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, terrorhandlinger — herunder kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear terrorisme — og teknologiske ulykker, strålingsulykker eller miljøuheld samt videreførelse af de foranstaltninger, der tidligere er truffet i henhold til beslutning 1999/847/EF.

(5)

For at sikre kontinuiteten i forhold til beslutning 1999/847/EF bør denne beslutning finde anvendelse fra den 1. januar 2007.

(6)

Instrumentet bliver et synligt udtryk for europæisk solidaritet med lande, som rammes af større katastrofer, idet det fremmer bistand gennem mobilisering af medlemsstaternes indsatskapacitet.

(7)

I Fællesskabets isolerede og mest afsidesliggende regioner, men også i visse andre af dets regioner eller øer, gør særlige forhold og behov sig ofte gældende på grund af regionernes geografi, terræn og samfundsøkonomiske forhold. Dette skaber vanskeligheder, besværliggør indsættelsen af assistance og indsatsressourcer, så det bliver svært at yde hjælp og assistance, og i tilfælde af alvorlig risiko for en større katastrofe opstår der specielle behov for assistance.

(8)

Dette instrument må ikke berøre de tiltag, der hører under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. november 2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument (4),de foranstaltninger vedrørende folkesundhed, der er vedtaget som fællesskabslovgivning vedrørende EF-handlingsprogrammer for sundhed eller de forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, der er vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (5).

(9)

Af hensyn til sammenhængen bør denne beslutning ikke omfatte tiltag, som hører under Rådets afgørelse 2007/124/EF, Euratom af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet »Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici« som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttede frihedsrettigheder (6), eller som har relation til opretholdelsen af lov og orden og beskyttelsen af den indre sikkerhed.

(10)

Denne beslutning bør ikke finde anvendelse på aktiviteter, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (7).

(11)

Efter udløbet den 31. december 2006 af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2850/2000/EF af 20. december 2000 om fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening (8) bør denne beslutning omfatte indsatsen i forbindelse med utilsigtede havforureningskatastrofer gennem ordningen. Aspekterne beredskab og forebyggelse bør omfattes af andre instrumenter som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (9).

(12)

Af hensyn til instrumentets effektivitet er det hensigtsmæssigt at sikre, at tiltag, som tildeles finansiel bistand, har potentiale til konkret og rettidigt at bidrage til forebyggelse af og beredskab over for katastrofesituationer og indsats i større katastrofesituationer.

(13)

Ordningen bør understøttes af et effektivt og integreret system til detektion og hurtig varsling, der kan varsle medlemsstaterne og Fællesskabet om katastrofer eller fare for katastrofer, som kan påvirke medlemsstaternes område. Selv om afgørelserne om at etablere sådanne systemer bør træffes i henhold til andre specifikke instrumenter, bør instrumentet — da ordningen bruger det — bidrage til etableringen af sådanne systemer ved at angive behovene og ved at sørge for, at systemerne forbindes både med hinanden og med ordningen. Når disse systemer er på plads, bør ordningen udnytte dem fuldt ud og bidrage til deres udvikling med alle de midler, der er til rådighed i henhold til denne beslutning.

(14)

Kommissionen bør sørge for passende logistisk støtte til de vurderings- og/eller koordineringseksperter, som den udsender.

(15)

Det er medlemsstaternes ansvar at sørge for udstyr og transport til den civilbeskyttelsesbistand, som de tilbyder inden for rammerne af ordningen. Medlemsstaterne bør også sørge for tilstrækkelig logistisk støtte til de indsatshold eller moduler, som de udsender.

(16)

Kommissionen støtter imidlertid medlemsstaterne ved at lette pooling af medlemsstaternes transport- og udstyrsressourcer. Kommissionen vil ligeledes kunne bistå medlemsstaterne med at identificere og få adgang til transportressourcer, som eventuelt kan stilles til rådighed af andre kilder, herunder det kommercielle marked. Kommissionen vil kunne bistå medlemsstaterne med at identificere udstyr, som eventuelt kan stilles til rådighed af andre kilder.

(17)

Kommissionen bør også om nødvendigt være i stand til at supplere den transport, som medlemsstaterne tilvejebringer ved at finansiere supplerende transport, der er nødvendig for at sikre, at civilbeskyttelsesindsatsen i henhold til ordningen er rettidig og effektiv. Sådan finansiering bør etableres på grundlag af visse kriterier og forudsætte, at en del af den modtagne støtte tilbagebetales.

(18)

Tildelingen af kontrakter om offentlige indkøb og tilskud i medfør af instrumentet bør gennemføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (10) (finansforordningen). På grund af den særlige karakter af tiltag på området civilbeskyttelse er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at finansiel bistand også kan tildeles fysiske personer. Det er også vigtigt, at bestemmelserne i denne forordning er opfyldt, især principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

(19)

Det bør være muligt for tredjelande at deltage i instrumentet.

(20)

Hvis ordningen aktiveres for at efterkomme en anmodning om bistand uden for Fællesskabet som led i Fællesskabets samlede humanitære indsats, er det yderst vigtigt, at der er komplementaritet og sammenhæng mellem tiltagene i henhold til denne beslutning og de tiltag, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96, og at tiltagene i henhold til denne beslutning omfattes af de humanitære principper, der er fastsat i ovennævnte forordning, dvs. at disse tiltag ifølge det overordnede princip for civilbeskyttelse bør være ikke-diskriminerende, uafhængige, upartiske og i overensstemmelse med ofrets behov og interesser.

(21)

Koordinering og overensstemmelse med internationale organisationers og agenturers tiltag bør sikres i forbindelse med indsats i tredjelande.

(22)

For at forbedre Kommissionens muligheder for at følge gennemførelsen af denne beslutning bør det på Kommissionens initiativ være muligt at finansiere udgifter til tilsyn, kontrol, revision og evaluering heraf.

(23)

Der bør fastsættes egnede bestemmelser for at sikre et passende tilsyn med gennemførelsen af de tiltag, hvortil der ydes finansiel bistand i medfør af instrumentet.

(24)

Der bør desuden træffes passende foranstaltninger for at forebygge uregelmæssigheder og svig, og der bør tages de nødvendige skridt til at geninddrive midler, som er tabt, uretmæssigt udbetalt eller ukorrekt anvendt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (11) og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (12) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (13).

(25)

De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne beslutning, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (14), således at der sondres mellem foranstaltninger efter forvaltningsproceduren og foranstaltninger efter forskriftsproceduren, idet det med henblik på vigtigheden af de foranstaltninger, der skal træffes, i nogle tilfælde vil være mest hensigtsmæssigt at anvende sidstnævnte procedure.

(26)

Et finansielt referencebeløb, jf. punkt 38 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (15), er indsat i beslutningen for hele instrumentets løbetid uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til EF-traktaten. Dette beløb bør finansieres dels fra underudgiftsområde 3b (EU-borgerskab), dels fra underudgiftsområde 4 (EU som global partner) i den finansielle ramme for 2007-2013.

(27)

Gennemførelsen af denne beslutning bør evalueres jævnligt.

(28)

Målene for denne beslutning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på egen hånd på grund af omfanget og virkningerne af de tiltag, som skal finansieres i medfør af instrumentet, i betragtning af fordelene med hensyn til at begrænse tabet af menneskeliv og personskader samt miljømæssige, økonomiske og materielle skader, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne beslutning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(29)

EF-traktaten og Euratom-traktaten indeholder ikke de nødvendige beføjelser til at vedtage denne beslutning ud over henholdsvis artikel 308 og 203 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne

1.   Ved denne beslutning oprettes et finansielt civilbeskyttelsesinstrument (instrumentet), som skal støtte og supplere medlemsstaternes tiltag til beskyttelse af især mennesker, men også miljø og ejendom, herunder kulturværdier, i tilfælde af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, terrorhandlinger, teknologiske ulykker, strålingsulykker eller miljøuheld og fremme forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne om civilbeskyttelse.

Instrumentet dækker perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013.

2.   Denne beslutning fastsætter reglerne for tildeling af finansiel bistand til

a)

tiltag i henhold til fællesskabsordningen til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet (ordningen)

b)

foranstaltninger til forebyggelse eller begrænsning af følgerne af en katastrofesituation, og

c)

tiltag, som tager sigte på at øge Fællesskabets beredskab over for katastrofesituationer, herunder tiltag til øget bevidstgørelse af EU-borgerne.

3.   Denne beslutning indeholder særlige bestemmelser om finansiering af visse transportressourcer i tilfælde af større katastrofesituationer til fremme af en hurtig og effektiv indsats.

4.   Denne beslutning tager hensyn til de særlige behov, der gør sig gældende for isolerede og meget afsidesbeliggende regioner eller øer i Fællesskabet i tilfælde af en katastrofesituation.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne beslutning finder anvendelse på forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger i forbindelse med alle former for katastrofesituationer i Fællesskabet og i lande, der deltager på grundlag af artikel 7.

2.   Denne beslutning finder anvendelse på indsatsen til afhjælpning af de umiddelbare følger af en større katastrofesituation, uanset dens art, herunder indsatsen i forbindelse med utilsigtede havforureningskatastrofer gennem ordningen i eller uden for Fællesskabet, hvis der anmodes om assistance i henhold til ordningen.

3.   Denne beslutning omfatter ikke:

a)

tiltag, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1717/2006

b)

tiltag og foranstaltninger, der er omfattet af fællesskabslovgivningen vedrørende EF-handlingsprogrammer for sundhed

c)

tiltag og foranstaltninger, der er omfattet af afgørelse nr. 1926/2006/EF

d)

tiltag, der er omfattet af afgørelse 2007/124/EF, Euratom

e)

tiltag, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1257/96, med forbehold af artikel 4, stk. 2, litra c), i denne beslutning

f)

tiltag, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1406/2002.

Artikel 3

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»katastrofesituation«: enhver situation, der har medført eller kan medføre skadevirkninger for mennesker, miljøet eller ejendom

b)

»større katastrofesituation«: enhver situation, der har medført eller kan medføre skadevirkninger for mennesker, miljøet eller ejendom, og som kan føre til en anmodning om bistand i henhold til ordningen

c)

»indsats«: ethvert tiltag, som iværksættes i henhold til ordningen i og efter en større katastrofesituation for at imødegå de umiddelbare følger

d)

»beredskab«: en tilstand, hvor menneskelige og materielle ressourcer som resultat af tiltag, der er iværksat i forvejen, står klar med kapacitet, der sætter dem i stand til at sikre en effektiv og hurtig indsats i en katastrofesituation

e)

»forebyggelse«: ethvert tiltag, der bistår medlemsstaterne med at forebygge risici eller begrænse skader på personer, miljøet eller ejendom som følge af katastrofesituationer

f)

»hurtig varsling«: fremskaffelse af rettidige og relevante informationer, der gør det muligt at iværksætte tiltag for at undgå eller begrænse risici og sikre beredskabet for en effektiv indsats.

Artikel 4

Støtteberettigede tiltag og kriterier

1.   Følgende tiltag kan komme i betragtning til finansiel bistand i medfør af instrumentet med hensyn til forebyggelse og beredskab:

a)

undersøgelser, rundspørger, opstilling af modeller og scenarier med henblik på:

i)

fremme af udveksling af viden, bedste praksis og information, samt

ii)

øget forebyggelse, beredskab og effektiv indsats

b)

uddannelse, øvelser, workshopper, udveksling af personale og eksperter, oprettelse af netværker, demonstrationsprojekter og teknologioverførsel til fremme af forebyggelse, beredskab og effektiv indsats

c)

oplysning af offentligheden, uddannelse og bevidstgørelsesforanstaltninger og lignende formidlingstiltag med henblik på at afbøde virkningerne af katastrofesituationer for EU-borgerne og hjælpe EU-borgere med at beskytte sig mere effektivt

d)

opretholdelse af de funktioner, ordningens monitorerings- og informationscenter (MIC) har til fremme af en hurtig indsats i tilfælde af en større katastrofesituation

e)

kommunikationstiltag og foranstaltninger, der synliggør Fællesskabets indsats

f)

bidrag til udvikling af systemer til detektion og hurtig varsling af katastrofer, som kan påvirke medlemsstaternes område, med henblik på at muliggøre en hurtig indsats fra medlemsstaternes og Det Europæiske Fællesskabs side, samt oprettelse af sådanne systemer på grundlag af undersøgelser og vurderinger af behovet for og gennemførligheden heraf og gennem en indsats for at fremme deres forbindelse med hinanden og med MIC og CECIS, jf. litra g). Disse systemer skal tage hensyn til og bygge på de eksisterende informations-, overvågnings- eller detektionskilder

g)

oprettelse og vedligeholdelse af et sikkert fælles varslings- og informationssystem til kommunikation og udveksling af information (CECIS) og værktøjer med henblik på kommunikation og udveksling af oplysninger mellem MIC og medlemsstaternes kontaktpunkter og andre deltagere i ordningen

h)

tilsyn, vurdering og evaluering

i)

indførelse af et program for indhøstede erfaringer fra indsatser og øvelser i forbindelse med ordningen.

2.   Følgende tiltag kan komme i betragtning til finansiel bistand i medfør af instrumentet med hensyn til indsats i medfør af ordningen:

a)

indsættelse af vurderings- og koordineringseksperter samt af hjælpeudstyr til dem, især kommunikationsmidler, med henblik på hurtigere bistand til og samarbejde med andre aktører på stedet

b)

støtte til medlemsstaterne med henblik på adgang til udstyr og transportressourcer ved:

i)

at give og udveksle oplysninger om udstyr og transportressourcer, som medlemsstaterne kan stille til rådighed med henblik på at lette pooling af sådanne former for udstyr eller transportressourcer

ii)

at bistå medlemsstaterne med at identificere og lette deres adgang til transportressourcer, som eventuelt kan stilles til rådighed af andre kilder, herunder det kommercielle marked

iii)

at bistå medlemsstaterne med at identificere udstyr, som eventuelt kan stilles til rådighed af andre kilder, herunder det kommercielle marked

c)

supplering af den transport, som medlemsstaterne leverer, ved at finansiere supplerende transportressourcer, der er nødvendige for at sikre en hurtig indsats i større katastrofesituationer, der falder ind under artikel 1. Sådanne tiltag kan kun komme i betragtning til finansiel bistand i medfør af instrumentet, hvis følgende kriterier er opfyldt:

i)

de supplerende transportressourcer er nødvendige for at sikre, at civilbeskyttelsesindsatsen i henhold til ordningen er effektiv

ii)

alle andre muligheder for at finde transport i henhold til ordningen, herunder litra b), er udtømt

iii)

den bistand, der skal transporteres:

er tilbudt og accepteret af et anmodende land i henhold til ordningen

er nødvendig for at dække vitale behov som følge af katastrofesituationen

supplerer medlemsstaternes bistand

for så vidt angår katastrofesituationer i tredjelande supplerer Fællesskabets generelle humanitære indsats, hvor der gøres en sådan.

3.

a)

De medlemsstater, der anmoder om finansiel støtte til transport af deres bistand, tilbagebetaler mindst 50 % af de modtagne fællesskabsmidler senest 180 dage efter indsatsen.

b)

Eventuel finansiering i medfør af instrumentet berører ikke medlemsstaternes ansvar for at beskytte mennesker, ejendom og miljø på deres område mod katastrofer og fritager ikke medlemsstaterne for deres pligt til at udstyre deres civilbeskyttelsessystemer med tilstrækkelige kapaciteter til, at de på passende vis kan håndtere katastrofer af en størrelsesorden og art, som med rimelighed kan forventes, og som der kan etableres et beredskab for.

4.   Bestemmelserne om gennemførelse af stk. 2, litra b) og c), og stk. 3 vedtages efter den procedure, der henvises til i artikel 13, stk. 3.

Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport om anvendelsen af stk. 2, litra b) og c), og stk. 3 til det udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 13.

Bestemmelserne ændres om nødvendigt efter proceduren i artikel 13, stk. 3.

Artikel 5

Støttemodtagere

Der kan tildeles finansiel bistand i medfør af instrumentet til fysiske eller juridiske personer, uanset om de er underlagt privat- eller offentligretlig lovgivning.

Artikel 6

Finansielle indsatstyper og gennemførelsesprocedurer

1.   Kommissionen yder finansiel fællesskabsbistand i overensstemmelse med finansforordningen.

2.   Finansiel bistand i medfør af instrumentet kan tage form af tilskud eller kontrakter om offentlige indkøb, som tildeles i overensstemmelse med finansforordningen.

3.   Hvad tilskud angår, vedtager Kommissionen årlige arbejdsprogrammer med angivelse af målene, tidsplanerne for en eller flere indkaldelser af forslag, det vejledende beløb, maksimumsatsen for den finansielle bistand og de forventede resultater.

4.   Hvad offentlige indkøb angår, indføres kontrakterne, herunder rammekontrakter om mobilisering af de midler, som er nødvendige for at gennemføre en hurtig reaktionsindsats, i de årlige arbejdsprogrammer.

5.   De årlige arbejdsprogrammer vedtages efter proceduren i artikel 13, stk. 2.

6.   Kommissionen gennemfører det til instrumentet hørende budget centralt og direkte i sine tjenestegrene i overensstemmelse med finansforordningens artikel 53, stk. 2.

Artikel 7

Tredjelandes deltagelse

Dette instrument er åbent for deltagelse af kandidatlande.

Andre tredjelande kan deltage i aktiviteter i henhold til instrumentet, når aftaler mellem de pågældende tredjelande og Fællesskabet giver mulighed herfor.

Artikel 8

Komplementaritet og sammenhæng i Fællesskabets indsats

1.   Tiltag, som modtager finansiel bistand i medfør af instrumentet, må ikke modtage bistand fra Fællesskabets øvrige finansielle instrumenter.

Ansøges der om finansiel bistand i medfør af instrumentet, sørger Kommissionen for, at ansøgeren og støttemodtageren oplyser den om finansiel bistand fra andre kilder, herunder Den Europæiske Unions almindelige budget, og om aktuelle finansieringsansøgninger.

2.   Der tilstræbes synergi og komplementaritet med EU's eller Fællesskabets øvrige instrumenter. I tilfælde af en reaktion i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de tiltag, der finansieres i henhold til instrumentet og de tiltag, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96.

3.   Når bistanden fra mekanismen bidrager til en bredere humanitær fællesskabsindsats, skal de tiltag, der modtager finansiel bistand i henhold til instrumentet, være i overensstemmelse med de humanitære principper, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1257/96.

Artikel 9

Overensstemmelse med internationale organisationers og agenturers tiltag

Kommissionen sørger ved indsatser i tredjelande for, at de tiltag, som Fællesskabet finansierer, samordnes og er i overensstemmelse med internationale organisationers og agenturers tiltag, herunder navnlig tiltag i De Forenede Nationers regi.

Artikel 10

Teknisk og administrativ bistand

1.   På Kommissionens initiativ kan instrumentet også dække udgifter til tilsyn, kontrol, revision og evaluering, som er direkte nødvendige for gennemførelsen af denne beslutning.

Der kan f.eks. være tale om udgifter til undersøgelser, møder, informationsaktiviteter, publikationer, udgifter til informatiknet (og udstyr i relation hertil) til udveksling af oplysninger samt andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen behøver for at gennemføre denne beslutning.

De udgifter, der er nævnt i første og andet afsnit, må ikke overstige 4 % af budgettet.

2.   Kommissionen gennemfører budgettet for de i stk. 1 nævnte tiltag centralt og direkte i sine tjenestegrene i overensstemmelse med finansforordningens artikel 53, stk. 2.

Artikel 11

Tilsyn

1.   Kommissionen sørger for, at kontrakter og tilskud, der følger af instrumentets gennemførelse, bl.a. indeholder bestemmelser om overvågning og finanskontrol udøvet af Kommissionen (eller dennes befuldmægtigede repræsentant), om nødvendigt ved tilsyn på stedet, herunder ved stikprøver, og om Revisionsrettens revision.

2.   Kommissionen sørger for, at støttemodtageren holder al dokumentation vedrørende udgifterne til et tiltag til disposition for Kommissionen i fem år efter den sidste betaling til tiltaget.

3.   På grundlag af resultaterne af tilsyn på stedet som omhandlet i stk. 1 sørger Kommissionen om nødvendigt for, at omfanget af eller tildelingsbetingelserne for den oprindeligt godkendte finansielle støtte samt tidsplanen for betalingerne tilpasses.

4.   Kommissionen sørger for, at alle nødvendige skridt bliver truffet til at verificere, at de finansierede tiltag gennemføres korrekt og i overensstemmelse med denne beslutning og finansforordningen.

Artikel 12

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

1.   Kommissionen sikrer i forbindelse med gennemførelsen af tiltag, der finansieres i henhold til instrumentet, at Fællesskabets økonomiske interesser beskyttes gennem forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder, gennem effektiv kontrol og gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb samt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem sanktioner, der skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning, i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, EF) nr. 2185/96 samt (EF) nr. 1073/1999.

2.   Hvad angår fællesskabsprojekter, der finansieres i henhold til instrumentet, finder forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 og (Euratom, EF) nr. 2185/96 anvendelse på enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse — herunder overtrædelser af en kontraktlig forpligtelse anført i instrumentet — som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der som følge af en uretmæssig udgift skader eller kunne skade Den Europæiske Unions almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af denne.

3.   Kommissionen sørger for, at den finansielle støtte til et tiltag begrænses, udskydes eller kræves tilbagebetalt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, herunder manglende overholdelse af bestemmelserne i denne beslutning, i den individuelle beslutning eller i kontrakten om ydelse af den pågældende finansielle støtte, eller hvis det viser sig, at der, uden at Kommissionen forudgående er blevet anmodet skriftligt om godkendelse heraf, er foretaget en væsentlig ændring af tiltaget, der strider mod dettes art eller mod gennemførelsesbetingelserne herfor.

4.   Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis gennemførelsen af et tiltag kun kan give ret til en del af den tildelte støtte, sørger Kommissionen for, at modtageren bliver anmodet om at fremsætte sine bemærkninger inden for en nærmere bestemt frist.

Hvis modtageren ikke giver en rimelig begrundelse, sørger Kommissionen for, at resten af støttebeløbet kan slettes, og at tidligere udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

5.   Kommissionen sørger for, at enhver uretmæssig betaling tilbagebetales med morarenter på beløb, der ikke betales tilbage i rette tid, i henhold til betingelserne i finansforordningen.

Artikel 13

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg (udvalget).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 14

Budgetmidler

1.   Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af instrumentet er for perioden 2007-2013 på 189 800 000 EUR i løbende priser.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den finansielle ramme.

De 133 800 000 EUR i løbende priser kommer fra underudgiftsområde 3b (EU-borgerskab) i nævnte finansielle ramme, og de 56 000 000 EUR i løbende priser fra underudgiftsområde 4 (EU som global partner).

2.   Højst 50 % af det finansielle referencegrundlag tildeles tiltag, der falder ind under artikel 4, stk. 2, litra b) og c).

Artikel 15

Evaluering

1.   Der føres jævnligt tilsyn med gennemførelsen af tiltag, som modtager finansiel bistand i medfør af instrumentet.

2.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet følgende:

a)

senest den 31. december 2008 en første evalueringsrapport om de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen af artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og stk. 3. Denne rapport skal tage hensyn til resultaterne af den analyse, som Kommissionen og medlemsstaterne foretager i fællesskab inden den 31. december 2007 af de behov for transport og udstyr, der har vist sig i større indsatser på civilbeskyttelsesområdet, og af de foranstaltninger, der er truffet i medfør af beslutningen for at imødekomme disse behov.

Hvis det forekommer nødvendigt i lyset af konklusionerne af denne rapport:

i)

kan Kommissionen i givet fald fremsætte forslag til revision af de relevante bestemmelser

ii)

kan Rådet opfordre Kommissionen til at fremsætte forslag med henblik på vedtagelse af alle relevante ændringer af disse bestemmelser inden den 30. juni 2009

b)

senest den 30. juni 2010 en foreløbig evalueringsrapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen af denne beslutning

c)

senest den 31. december 2011 en meddelelse om videreførelsen af denne beslutning

d)

senest den 31. december 2014 en efterfølgende evalueringsrapport.

Artikel 16

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013.

Artikel 17

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


(1)  EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 104.

(2)  EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.

(3)  EFT L 327 af 21.12.1999, s. 53. Ændret ved afgørelse 2005/12/EF (EUT L 6 af 8.1.2005, s. 7).

(4)  EUT L 327 af 24.11.2006, s. 1.

(5)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39.

(6)  EUT L 58 af 24.2.2007, s. 1.

(7)  EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 30.10.2003, s. 1).

(8)  EFT L 332 af 28.12.2000. s. 1. Ændret ved beslutning nr. 787/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 12).

(9)  EFT L 208 af 5.8.2002. s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1891/2006 (EUT L 394 af 30.12.2006, s. 1).

(10)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

(11)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(12)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(13)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(14)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(15)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


Top