EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0123

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum

/* KOM/2001/0123 endelig udg. - COD 2001/0060 */

EFT C 362E af 18.12.2001, p. 251–254 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0123

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum /* KOM/2001/0123 endelig udg. - COD 2001/0060 */

EF-Tidende nr. 362 E af 18/12/2001 s. 0251 - 0254


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum

(Forelagt af Kommissionen)

2001/0060 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [1],

[1] EFT C [...] af [...], s. [...].

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg [2],

[2] EFT C [...] af [...], s. [...].

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget [3],

[3] EFT C [...] af [...], s. [...].

efter proceduren i traktatens artikel 251 [4], og

[4] EFT C [...] af [...], s. [...].

ud fra følgende betragtninger:

(1) Gennemførelsen af den fælles transportpolitik kræver et effektivt lufttrafiksystem, der tillader en sikker og regelmæssig afvikling af lufttrafikken, således at den frie bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser lettes og mobiliteten for Europas borgere sikres.

(2) Det Europæiske Råd har opfordret Kommissionen til at fremsætte forslag om regulering af luftrummet, lufttrafikken og trafikstrømmene på grundlag af arbejdet i den gruppe på højt plan, Kommissionen havde nedsat; gruppen består af civile og militære luftfartsmyndigheder i medlemsstaterne, og den aflagde rapport i november 2000.

(3) Hvis lufttrafiksystemet skal fungere tilfredsstillende, kræver det luftfartstjenester, der muliggør en optimal udnyttelse af det europæiske luftrum, og som opfylder deres almene økonomiske formål i overensstemmelse med traktaten.

(4) Hvis lufttrafiksystemet skal fungere tilfredsstillende, kræver det også et ensartet, højt sikkerhedsniveau for den lufttrafik, som luftfartstjenesterne har ansvaret for.

(5) Af disse grunde og med henblik på udvidelsen af det fælles luftrum til flere europæiske lande må Fællesskabet opstille en række fælles mål og et handlingsprogram, som kan mobilisere Fællesskabets, medlemsstaternes og de forskellige økonomiske aktørers indsats for at skabe et fælles europæisk luftrum, samtidig med at der tages hensyn til udviklingen på paneuropæisk niveau inden for Eurocontrol.

(6) Luftfartstjenesterne skal udvikles i henhold til de generelle sikkerheds- og præstationsmål i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i Konventionen angående International Civil Luftfart, der blev undertegnet i Chicago den 7. december 1944.

(7) Det civil-militære samarbejde, som er af afgørende betydning for en effektiv udnyttelse af luftrummet, skal udvides i det omfang, det er nødvendigt, idet der så vidt muligt benyttes de eksisterende samarbejdsrammer og anvendes alle egnede instrumenter i forbindelse med ethvert spørgsmål vedrørende lufttrafik og luftfartstjenester udelukkende til militære formål.

(8) I henhold til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet som anført i traktatens artikel 5 kan målene for denne forordning, som er oprettelse af rammerne for et fælles europæisk luftrum, ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dette tiltags tværnationale karakter bedre gennemføres på fællesskabsplan, samtidig med at det sikres, at der i gennemførelsesbestemmelserne tages hensyn til de specifikke lokale forhold.

(9) Fællesskabsrammerne gør det muligt at fastsætte fælles bestemmelser på fællesskabsniveau, således at der sker en optimering af udnyttelsen af hele luftrummet og de luftfartstjenester, som lufttrafikken er afhængig af.

(10) Disse bestemmelser skal både omfatte organisation og udnyttelse af luftrummet og de dertil knyttede procedurer, udførelse af luftfartstjenester, herunder de økonomiske aspekter, og luftfartstjenesteudstyr og -systemer og de dertil knyttede procedurer.

(11) Udnyttelsen af luftrummet skal tilrettelægges og styres effektivt og med fuldstændig sikkerhed, så behovene hos både civile og militære brugere imødekommes, og der sikres en retfærdig, ikke-diskriminerende fordeling af ressourcerne mellem alle brugere.

(12) Luftfartstjenesterne skal udføres på et ensartet, højt sikkerhedsniveau for lufttrafikken, som er afhængig af disse tjenester; udøvelsen af disse tjenesteydelser skal optimeres, så der sikres den bedst mulige udnyttelse af Europas luftrumsressourcer.

(13) De tekniske og operative løsninger skal garantere og forbedre sikkerhedsniveauet, systemets globale kapacitet samt en fuldstændig og effektiv udnyttelse af den disponible kapacitet.

(14) Nogle af de foranstaltninger, der er nødvendige for at oprette det fælles luftrum, kræver, at Kommissionen af hensyn til effektivitet og hurtighed udøver de gennemførelsesbeføjelser, som den i hvert enkelt tilfælde har fået tildelt i Rådets beslutning 1999/468/EF af 28. juni 1999 [5]; oprettelse af det fælles luftrum kræver derfor, at der nedsættes et samarbejdsorgan med medlemsstaterne i form af et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, som kan tilgodese både de civile og militære interesser, og hvor eksterne eksperter kan høres.

[5] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(15) Rådet har givet Kommissionen bemyndigelse til at føre forhandlinger om Fællesskabets tiltrædelse af Den Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed (Eurocontrol); tiltrædelsen er et væsentligt element i forbindelse med oprettelsen af et fælles paneuropæisk luftrum.

(16) Uafhængig af Fællesskabets tiltrædelse af Eurocontrol kan Kommissionen indgå egnede aftaler med henblik på at give Eurocontrol mulighed for at bidrage til udarbejdelsen af Fællesskabets lovgivning om luftfartstjenesterne i Europa.

(17) Det er ønskeligt at udvide det fælles luftrum til at omfatte tredjelande, enten inden for rammerne af Det Europæiske Fællesskabs deltagelse i Eurocontrols arbejde, forudsat at Det Europæiske Fællesskab tiltræder denne internationale organisation, eller gennem aftaler, som Fællesskabet indgår med tredjelande.

(18) Det er nødvendigt, at der ydes Kommissionen effektiv og regelmæssig bistand i dens arbejde med at overvåge og kontrollere gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger til oprettelse af det fælles luftrum, bl.a. ved at udnytte medlemsstaternes og Eurocontrols ekspertise.

(19) Det skal til stadighed vurderes, hvordan luftfartstjenesterne som helhed fungerer på europæisk plan for at sikre, at de vedtagne foranstaltninger er effektive og for at kunne foreslå yderligere foranstaltninger.

(20) Uden at det berører arbejdsmarkedsparternes rolle i de situationer, som er fastsat i traktatens artikel 138, kan Kommissionen informere og høre arbejdsmarkedets parter om alle foranstaltninger, der har vigtige sociale virkninger. Den kan også høre det sektordialogudvalg, der er nedsat i henhold til Kommissionens afgørelse 1998/500/EF [6].

[6] EFT L 225 af 12.8.1998, s. 27

(21) Udarbejdelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at oprette det fælles luftrum, kræver en bred høring af de berørte parter i branchen; disse aktører kan med henblik herpå udarbejde udtalelser om oprettelsen af det fælles luftrum.

(22) Virkningerne af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør vurderes på grundlag af de rapporter, som Kommissionen regelmæssigt skal forelægge -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1 (Formål)

Formålet med denne forordning er senest den 31. december 2004 at oprette et europæisk luftrum, der udformes og styres som et enhedsluftrum med optimale sikkerheds- og effektivitetsvilkår for lufttrafikken i Fællesskabet, og som sikrer et kapacitetsniveau, der opfylder de civile og militære brugeres behov. Dette enhedsluftrum benævnes herefter "det fælles luftrum".

Denne forordning fastlægger de generelle retningslinjer for oprettelsen af det fælles luftrum og præciserer Fællesskabets interventionsområder og de midler, i form af strukturer, procedurer og ressourcer, der er nødvendige for at skabe det fælles luftrum, samtidig med at der tages hensyn til Eurocontrols opgave, som er at oprette et paneuropæisk luftrum.

Retningslinjerne gennemføres ved fælles sikkerheds- og præstationsregler for luftfartstjenesterne, ved ordninger, der muliggør en bedre udnyttelse af luftrummet på fællesskabsplan, og under inddragelse af alle berørte økonomiske og sociale aktører.

Artikel 2 (Definitioner)

I denne forordning gælder følgende definitioner:

(a) "luftfartstjeneste": Alle former for flyvekontroltjeneste, herunder hjælpetjenester, der stiller kommunikations-, navigations- og overvågningsinfrastruktur til rådighed, vejrtjenester for brugere af luftrummet, eftersøgnings- og redningstjenester samt luftfartsinformationstjenester. Disse tjenester ydes til luftrumsbrugere under alle flyvningens etaper.

(b) "luftfartstjenesteudbydere": enhver offentlig eller privat enhed, der har til opgave at drive og forvalte luftfartstjenester.

(c) "lufttrafik": alle bevægelser, der foretages af civile luftfartøjer og statsluftfartøjer, herunder militærets, toldvæsenets og politiets luftfartøjer

(d) "luftrumsbrugere": alle civile luftfartøjer og statsluftfartøjer, herunder militærets, toldvæsenets og politiets luftfartøjer

(e) "Eurocontrol": Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed, som blev oprettet i henhold til den internationale konvention af 13. december 1960, ændret ved ændringsprotokollen af 12. februar 1981 og revideret ved protokollen af 27. juni 1997.

Artikel 3 (Kommissionens interventionsområder)

1. For at nå målene i artikel 1 træffes der under overholdelse af traktaten på nedenstå ende områder foranstaltninger, der samtidig skal garantere et maksimalt sikker hedsniveau:

- organisation og udnyttelse af luftrummet og de dertil knyttede procedurer

- udøvelse af luftfartstjeneste, herunder de økonomiske aspekter

- udstyr og systemer til lufttrafikstyring og de dertil knyttede procedurer.

2. Foranstaltningerne skal være i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, der er anført i artikel 4, 5 og 6.

3. Foranstaltningerne skal sigte mod at fastlægge mål og eventuelt midler, der gør det muligt at nå målene for at sikre, at almenvellets interesser tilgodeses.

Artikel 4 (Principper for organisation og udnyttelse af luftrummet)

De i artikel 3 nævnte foranstaltninger vedrørende luftrummet skal udformes på en sådan måde, at:

- luftrummet over Det Europæiske Fællesskabs område behandles som en fælles ressource, som udgør et kontinuum;

- udnyttelsen af luftrummet bliver fleksibel, dvs. uden permanent opdeling og således, at varigheden af enhver midlertidig opdeling til militære formål optimeres;

- størsteparten af flyvningerne kan udføres i lige linje mellem afgangsstedet og ankomststedet eller efter den rute, der ligger tættest på denne lige linje, samtidig med at kravene til sikkerhed, miljøbeskyttelse og regulering af lufttrafikken overholdes;

- luftrummet opdeles i flyvekontrolsektorer, hovedsagelig på grundlag af operative hensyn;

- planlægning og regulering af lufttrafikken muliggør en smidig og fleksibel lufttrafik, hvor den disponible kapacitet udnyttes bedst muligt.

Artikel 5 (Principper for udøvelse af luftfartstjenester)

De i artikel 3 nævnte foranstaltninger vedrørende udøvelse af luftfartstjeneste skal udformes på en sådan måde, at:

- fastlæggelsen af den i artikel 1 omhandlede regulering og kontrollen med dens gennemførelse foregår adskilt fra driften af de luftfartstjenester, som reguleringen gælder for;

- luftfartstjenesteudbydere gennemfører formelle og regelmæssige høringer af brugerne af luftrummet vedrørende udformningen af og betalingen for luftfartstjenester for at sikre, at der tages hensyn til disse brugeres behov ved udformningen af tjenesterne;

- luftfartstjenesteudbydere sikrer gennemskuelighed i luftfartstjenesterne ved at offentliggøre årsregnskaber og årsberetninger og underkastes regelmæssig uafhængig revision;

- udøvelsen af luftfartstjeneste harmoniseres for at sikre integrering og sammenhæng mellem luftfartstjenesteudbydernes operationer, luftrumsbrugerne og lufthavnene;

- samarbejdet mellem de civile luftfartstjenesteudbydere styrkes, især ved at lette dannelsen af grupper, der består af to eller flere tjenesteudbydere;

- der tilskyndes til samarbejde mellem civile og militære luftfartstjenesteudbydere;

- etableringen af de nye tjenester sker samtidig for alle berørte aktører i de berørte medlemsstater;

- luftfartstjenesteudbyderne udveksler alle oplysninger om flyvesituationen under alle faser af en flyvning for at lette driften af luftfartstjenester, og således at disse oplysninger er tilgængelige for alle berørte aktører uden forskelsbehandling og under iagttagelse af sikkerhedskravene;

- de økonomiske bestemmelser medvirker til at effektivisere udøvelsen af luftfartstjeneste og fremmer kapacitetsfrigørende tjenesteudøvelse, så behovene i Europa kan opfyldes;

- der opstår præstationsfremmende incitamenter, som kan stimulere nye investeringer i sektoren og belønne rettidig tilrådighedsstillelse af højkvalitetsydelser, der opfylder luftrumsbrugernes behov.

Artikel 6 (Principper vedrørende luftfartstjenesteudstyr og -systemer)

De i artikel 3 nævnte foranstaltninger vedrørende udstyr og systemer til lufttrafikstyring skal udformes på en sådan måde, at:

- de tekniske og operative løsninger tillader en ensartet planlægning og drift af det europæiske system, herunder interoperabilitet;

- oprettelsen af det fælles europæiske luftrum fremmer indførelse af nye tekniske og operative løsninger for luftfarten;

- udarbejdelsen og valideringen af de tekniske og operative løsninger modsvarer luftrumsbrugernes fælles behov og tager hensyn til disse brugeres ønsker med hensyn til valg af ruter og flyveprofiler.

Artikel 7 (Udvalget for det Fælles Luftrum)

1. Foranstaltningerne i henhold til denne forordning skal i givet fald omfatte overdragelse af gennemførelsesbeføjelser i henhold til traktatens artikel 202 og Rådets afgørelse 1999/468/EF [7], særlig artikel 3, 5 og 6. Kommissionen bistås i denne forbindelse af et udvalg, der benævnes "Udvalget for det Fælles Luftrum" og som består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand. Kommissionen forestår sekretariatsarbejdet.

[7] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

2. Medlemsstaterne udpeger hver to repræsentanter og to suppleanter.

3. Tredjelande, som har indgået luftfartsaftaler med Fællesskabet, deltager i udvalgets arbejde i henhold til aftalernes bestemmelser.

4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 8 (Forbindelser med tredjelande)

Ved udarbejdelsen af foranstaltningerne i medfør af denne forordning sørger Kommissionen for at holde muligheden åben for, at det fælles luftrum kan udvides til at omfatte stater, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, enten ved bilaterale aftaler, som indgås med tredjelande, eller inden for rammerne af den internationale organisation Eurocontrol.

Artikel 9 (Tilsyn og kontrol)

1. Foranstaltningerne i henhold til artikel 3 skal fastlægge passende ordninger med henblik på at bistå Kommissionen i dens arbejde med at overvåge og kontrollere anvendelsen af de fællesskabsbestemmelser, der er fastsat på de områder, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, herunder tilvejebringelse af en civil og militær teknisk ekspertise.

2. Tilsyns- og kontrolmetoderne bygger på indsendelse af regelmæssige rapporter fra luftfartstjenesteudbyderne om gennemførelsen af de vedtagne foranstaltninger.

Artikel 10 (Præstationsvurdering)

Kommissionen forestår vurdering og sammenligning af præstationerne i luftfartssektoren, bl.a. med bistand fra Eurocontrols præstationsvurderingskommission.

Artikel 11 (Vurdering af virkningerne)

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en vurderingsrapport om oprettelsen af det fælles luftrum hvert femte år efter denne forordnings ikrafttræden og første gang inden den 1. juli 2005. Kommissionen bistås ved udarbejdelsen af denne rapport af det i artikel 7 omhandlede udvalg. Rapporten skal indeholde en evaluering af resultaterne af de foranstalt ninger, der er truffet i henhold til denne forordning på de forskellige interventionsområder i forhold til de oprindelige mål og de fremtidige behov.

Artikel 12 (Beskyttelsesklausul)

Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan vedtage eller gennemføre nødvendige foranstaltninger som følge af alvorlige nationale uroligheder, der påvirker den offentlige orden, i tilfælde af krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for at opfylde deres forpligtelser med sigte på at opretholde fred og international sikkerhed.

Article 13

Denne forordning træder i kraft på [...] dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .[...]

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

[...] [...]

LOVGIVNINGSMÆSSIG FINANSIERINGSOVERSIGT

Politikområde(r): Lufttransport (Styring af lufttrafikken)

Aktivitet(er):

Betegnelse: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum

1. BUDGETPOST(ER) (nummer og betegnelse)

Under afsnit B2-7 "TRANSPORT" følgende budgetposter:

B2-704 A "Foranstaltninger til forberedelse, evaluering og fremme af en politik for bæredygtig mobilitet - Udgifter til administrativ forvaltning" til støtteudgifter og

B2-704 B "Foranstaltninger til forberedelse, evaluering og fremme af en politik for bæredygtig mobilitet" - til finansielle interventioner

2. SAMMENFATTENDE TALOPLYSNINGER

2.1 Samlet rammebevilling for aktionen (del B): 9.82 mio. EUR som forpligtelses bevilling (perioden 2002-2006)

2.2 Gennemførelsesperiode:

Foranstaltningen er af ubegrænset varighed. De strukturer, procedurer og ressourcer, der indføres for at oprette et fælles europæisk luftrum, finder anvendelse på ubestemt tid inden for alle de indsatsområder, som er omfattet af denne foranstaltning.

Den referenceperiode, der er lagt til grund med henblik på at fastsætte de samlede omkostninger til foranstaltningen i denne finansieringsoversigt, dækker fem år fra 2002 til 2006.

2.3 Samlet flerårigt skøn over udgifterne

a) Forfaldsplan for forpligtelses-/betalingsbevillinger (finansieringstilskud) (jf. punkt 6.1.1)

Millioner EUR (med 3 decimaler)

>TABELPOSITION>

b) Teknisk og administrativ bistand og støtteudgifter (jf. punkt 6.1.2)

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

c) Samlede virkninger for budgettet af personale- og andre driftsudgifter (jf. punkt 7.2 og 7.3)

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

2.4 Forenelighed med den finansielle programmering og de finansielle overslag

|X| Forlaget er foreneligt den eksisterende finansielle programmering.

| | Forslaget kræver en ændring af programmeringen for det berørte udgiftsområde i de finansielle overslag,

| | herunder eventuelt anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale.

2.5 Virkninger for budgettets indtægtsside

|X| Ingen (vedrører tekniske aspekter ved en foranstaltnings gennemførelse)

ELLER

| | Virkninger for budgettet - For indtægtssiden:

NB: alle præciseringer og bemærkninger vedrørende beregningsmetoden for virkningerne på budgettet på indtægtssiden anføres på et særskilt blad, der vedlægges denne finansieringsoversigt.

Millioner EUR (med 1 decimal)

>TABELPOSITION>

(Angiv hver af de berørte budgetposter og indsæt efter behov det nødvendige antal linjer i tabellen, hvis virkningen gør sig gældende for flere budgetposter)

3. BUDGETSPECIFIKATIONER

>TABELPOSITION>

4. RETSGRUNDLAG

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab: artikel 80, stk. 3.

5. BESKRIVELSE OG BEGRUNDELSE

5.1 Behov for EU-foranstaltninger

Forbedring af regelmæssigheden og sikkerheden inden for lufttrafikken og en nedsættelse af forsinkelserne inden for lufttrafikken kræver et fælles handlingsprogram, som senest den 31. december 2004 skal føre til et fælles europæisk luftrum, dvs. et luftrum over Fællesskabet, som udformes og styres som ét sammenhængende luftrum.

Oprettelsen af det fælles luftrum bygger på en reform af de forskellige bestanddele af luftfartstjenesterne, som i dag har hovedansvaret for, at lufttrafiksystemet er ineffektivt.

Iværksættelsen af de forskellige foranstaltninger, der er nødvendige for at oprette det fælles europæiske luftrum kræver, at der forud fastsættes generelle kriterier for reformen med hensyn til interventionsområder, generelle retningslinjer, strukturer og beslutningsprocedurer i forbindelse med denne indsats.

5.1.1 Mål

Formålet med indsatsen er at fastlægge retningslinjer og midler for udarbejdelsen og vedtagelsen af lovgivning inden for luftfartstjenester, kontrol med gennemførelsen af disse foranstaltninger, resultatopfølgning af foranstaltningernes effektivitet.

De foreslåede foranstaltninger i denne proces vil forbedre præcisionen og sikkerheden inden for lufttrafikken i Fællesskabets luftrum og det europæiske luftrum og mobiliteten for alle europæiske borgere, der flyver i Europa, vil derved blive forbedret.

5.1.2 Dispositioner, der er truffet på grundlag af forhåndsevalueringen

Som opfølgning til sin meddelelse om dette emne [8], oprettede Kommissionen med støtte fra Rådet en arbejdsgruppe bestående af de civile og militære myndigheder, der har ansvaret for flyvekontroltjenesten i medlemsstaterne. Denne indsats bygger på konklusionerne fra denne arbejdsgruppe, som benævntes Gruppen på Højt Niveau vedrørende Oprettelsen af et Fælles Europæisk Luftrum [9].

[8] Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om skabelsen af det fælles europæiske luftrum, KOM(1999)614

[9] Det fælles europæiske luftrum - Rapport fra Gruppen på Højt Niveau - oktober 2000

Konklusionerne indeholdt en bekræftelse af, at det er nødvendigt, at der vedtages lovgivning på dette område, så der kan vedtages bestemmelser på fællesskabsniveau vedrørende de vigtigste bestanddele af lufttrafikstyringssystemet. Det vedrører organisation og udnyttelse af luftrummet, luftfartstjenester samt udstyr og systemer til luftfartstjenester.

5.1.3 Dispositioner, der truffet på grundlag af resultatopfølgningen

Ingen

5.2 Påtænkte indsatsområder og nærmere bestemmelser for budgetbevillingerne

Oprettelsen af det fælles europæiske luftrum vil afhjælpe de nuværende mangler inden for luftfartstjenesterne, idet den vil medføre en forbedring af sikkerheden, kapaciteten, infrastrukturens og luftfartstjenesternes effektivitet, og dermed en reduktion af de faktorer, der forstyrrer lufttrafikken så som forsinkelser og andre begrænsninger (suboptimale flyveveje).

Det Europæiske Råd i Feira opfordrede Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med at oprette et fælles europæisk luftrum og at fremsætte relevante forslag, hvoraf denne indsats udgør den første etape.

Udarbejdelsen af fælles bestemmelser er begrundet i, at de problemer, der skal løses, har en tværnational karakter, og at de foranstaltninger, der skal vedtages for at afhjælpe manglerne inden for luftfartstjenesterne, derfor også må være tværnationale. Disse foranstaltningers effektivitet og succes afhænger af, at der på centralt plan oprettes en regulerende instans på grundlag af fællesskabsinstrumenter.

Med hensyn til udnyttelsen af luftrummet vil en samlet udformning og styring gøre det muligt at forene de civile og militære interesser på europæisk plan og at frigøre de potentielle kapaciteter i luftrummet som følge af en harmoniseret planlægning og design af flyveveje og kontrolområder på europæisk plan. For at støtte udarbejdelsen af regler vil der hvert år blive iværksat en undersøgelse af lovbestemmelserne på dette område.

Reformen af luftfartstjenesterne vil medføre en forbedring af denne sektors sikkerhed og økonomiske effektivitet til fordel for brugerne af luftrummet under iagttagelse af de offentlige serviceforpligtelser. For at støtte udarbejdelsen af regler, vil der hvert år blive iværksat en undersøgelse af lovbestemmelserne på dette område.

Udviklingen og installationen af udstyr og systemer, der er udarbejdet til brug for luftfartstjenesterne på europæisk plan, vil give tjenesteudbyderne midler, der kan garantere sikkerhedsniveauet og den fornødne luftrumskapacitet som følge af væksten i lufttrafikken i de kommende år. Det forhold, at der findes en proces med udformning, udvikling, validering af udstyr og systemer til luftfartstjenester vil også gøre det muligt at styrke stillingen på det europæiske marked og verdensmarkedet for producenterne af dette udstyr og disse systemer. For at støtte udarbejdelsen af regler vil der hvert år blive iværksat en undersøgelse af lovbestemmelserne på dette område.

Oprettelsen af det fælles luftrum vil således betyde en grundlæggende støtte til Fællesskabets politik inden for lufttrafik og transport generelt.

5.3 Gennemførelsesformer

Målene for indsatsen vil blive søgt ved følgende midler:

- undersøgelser til støtte for udarbejdelsen af fælles bestemmelser

- arbejdsmarkedsparterne og branchen deltager i arbejdet (ekspertmøder)

- arbejdet i Udvalget for det Fælles Luftrum (artikel 7 i forordningen).

6. FINANSIELLE VIRKNINGER

6.1 Finansielle virkninger i alt for budgettets del B (hele programperioden)

6.1.1 Finansiel intervention

Millioner EUR (med 3 decimaler)

>TABELPOSITION>

6.2. Beregning af omkostningerne pr. påtænkt foranstaltning i budgettets del B (hele programperioden) [10]

[10] Yderligere oplysninger findes i det særskilte vejledende dokument.

Forpligtelsesbevillinger i millioner EUR (med 3 decimaler)

>TABELPOSITION>

7. VIRKNINGER FOR PERSONALET OG FOR ADMINISTRATIONSUDGIFTERNE

7.1. Virkninger for menneskelige ressourcer

>TABELPOSITION>

7.2 Samlet finansielle virkninger for menneskelige ressourcer

>TABELPOSITION>

Beløbene svarer til de samlede udgifter i 12 måneder

7.3 Andre driftsudgifter som følge af foranstaltningen

>TABELPOSITION>

(*) Som undtagelse fra standardbestemmelsen i forretningsordenen betales der undtagelsesvis for to personer pr. stat for at åbne mulighed for, at delegationerne kan sende såvel civile som militære repræsentanter.

Beløbene svarer til de samlede udgifter til foranstaltningen i 12 måneder

Angiv udvalgstype og den gruppe, den henhører under.

I. I alt pr. år (7.2 + 7.3)

II. Foranstaltningens varighed

III. Foranstaltningens samlede omkostninger (I x II) // 706.500 EUR

10 år

7.065.000 EUR

Ved vurderingen af hvilke menneskelige og administrative ressourcer der vil være nødvendige for foranstaltningen, vil de pågældende generaldirektorater/tjenestegrene skulle tage hensyn til de afgørelser, som Kommissionen træffer i forbindelse med de vejledende drøftelser og godkendelsen af det foreløbige budgetforslag (FBF). Det indebærer, at generaldirektoraterne skal anføre, at de anførte menneskelige ressourcer er omfattet af den vejledende foreløbige bevilling, der blev afsat på det tidspunkt, da FBF blev vedtaget.

I særlige tilfælde, hvor de berørte foranstaltninger ikke var til at forudse, da FBF blev forberedt, skal Kommissionen underrettes og beslutte, om og hvordan (gennem en ændring af den vejledende foreløbige bevilling, en ad hoc-omfordeling/omplacering, et tillægs- og ændringsbudget eller en ændringsskrivelse) gennemførelsen af den foreslåede foranstaltning skal finde sted.

8. RESULTATOPFØLGNING

8.1 Resultatopfølgningssystem

Der er fastsat bestemmelser i artikel 9, hvorefter der skal indføres relevante ordninger til at føre kontrol med anvendelsen af bestemmelserne om/gennemførelsen af det fælles luftrum på grundlag af regelmæssige ekspertrapporter, der skal udarbejdes under Kommissionens ansvar i nært samråd med medlemsstaterne.

Hvad angår undersøgelsen af virkningerne af foranstaltningerne til gennemførelse af det fælles luftrum, fastsættes det i artikel 10, at denne opgave pålægges en uafhængig enhed, der oprettes efter samme model som præstationsvurderingskommissionen under Eurocontrol.

I kraft af evalueringen og de konklusioner, der drages heraf, vil der fremkomme afgørende argumenter og anbefalinger, som kan danne grundlag for en gennemgang af de foranstaltninger, der er blevet vedtaget. Konklusionerne af evalueringen vil blive stillet til rådighed for alle økonomiske aktører og offentligheden.

8.2 Hvordan og hvor ofte skal der evalueres-

Senest i midten af 2005 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om gennemførelsen af nærværende foranstaltning. Det vil fremgå heraf, om foranstaltningens mål er nået. Rapporten skal også indeholde en evaluering af omkostningseffektiviteten og en præstationsindikatorbaseret evaluering af, om målene er nået. Rapporten skal give mulighed for at konstatere, om fællesskabsindsatsen opfylder aktuelle og fremtidige behov.

9. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Hvad angår den tekniske ekspertise, der ydes, indeholder den aftale, som indgås mellem Kommissionen og Eurocontrol, bestemmelser om kontrol og eventuel revision.

Inden der foretages udbetaling, kontrollerer Kommissionens tjenestegrene tilskuddene eller at bestilte ydelser, forberedende undersøgelser, gennemførlighedsundersøgelser eller evalueringer er modtaget. Kontrollen foretages under hensyntagen til de kontraktlige forpligtelser og til principperne for god økonomisk praksis og god finansiel eller almindelig forvaltning.

Svigbekæmpelsesreglerne (kontrolforanstaltninger, aflevering af rapporter osv.) indsættes i alle aftaler og kontrakter, der indgås mellem Kommissionen og betalingsmodtagerne.

Top